Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 623925
Rectificació errors materials a les Bases Específiques

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada publicades, al BOIB núm. 172, de 16 de desembre de 2021, les Bases especifiques per cobrir tres places d'auxiliar d'administració general, personal funcionari de carrera, s'han detectat una sèrie d'errors materials, que s'han rectificat per resolució d'alcaldia de data 21 de desembre de 2021:

A la Base 3.2 s'ha d'eliminar la lletra d) del següent tenor:

d) Aportar la documentació acreditativa dels mèrits a valorar.

A l'annex del temari s'ha d'eliminar el següent:

Tema 10. La Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma: títol preliminar.

La qual cosa es fa pública als efectes corresponents

 

Pollença, en la data de signatura electrònicament (22 de desembre de 2021)

El batle Bartomeu Cifre Ochogavía