Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 623412
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases específiques per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix en l'article 68.2 que correspon a les administracions educatives, dins l'àmbit de les seves competències, organitzar periòdicament proves perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, sempre que hagin assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa.

2. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 30 de març de 2009 per la qual es regulen les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears (BOIB núm. 58, de 21 d'abril) estableix l'estructura de les proves.

3. Aquestes proves s'organitzen prenent com a base els tres àmbits de coneixement: científic i tecnològic, social i de comunicació.  D'acord amb el calendari d'implantació del Decret 85/2019, de 8 de novembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària per a les persones adultes, el currículum del segon nivell dels àmbits de coneixement abans esmentats s'ha d'implementar al curs 2021-2022. Per tant, les proves de l'any 2022 han de prendre com a referència el currículum establert a l'annex 1 del Decret 85/2019, de 8 de novembre.

4. Actualment, i segons el que disposa el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la direcció general competent en les proves lliures per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria per a majors de 18 anys és la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar les proves lliures corresponents a l'any 2022 perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.

2. Aprovar les bases específiques que regeixen aquesta convocatòria, que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

3. Aprovar els models de sol·licitud, de declaració responsable i de revisió de notes, que s'inclouen, respectivament, com a annexos 2, 3 i 4 d'aquesta Resolució.

4. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que s'estableix en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i el que s'estableix en l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de desembre de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

 

ANNEX 1 Bases específiques de la convocatòria

Primer

Objecte i àmbit d'aplicació

Aquestes bases concreten els aspectes necessaris per desenvolupar les proves lliures que s'han de dur a terme en centres d'educació de persones adultes de les Illes Balears mitjançant una convocatòria ordinària. Les proves s'han d'efectuar de conformitat amb el que s'estableix en l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 30 de març de 2009 per la qual es regulen les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears (BOIB núm. 58, de 21 d'abril), i amb el que s'estableix en la disposició addicional quarta del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s'estableix el currículum bàsic de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat.

Segon

Centres on es duen a terme les proves lliures

Els centres d'educació de persones adultes on es realitzaran les proves esmentades són els que se citen a continuació:

— CEPA Son Canals (c. de Son Canals, 10. Palma. Tel. 971 42 03 05)

— CEPA Ciutadella (c. Mallorca, 67, porta A, 1r pis. Ciutadella. Tel. 971 386124)

— CEPA Pitiüses (c. de Canàries, 12. Eivissa. Tel. 971 30 53 68)

 

Tercer

Requisits per a la inscripció

Es poden inscriure per a la realització d'aquestes proves les persones que tenguin divuit anys, com a mínim, o que els compleixin durant el 2022 i que no estiguin matriculades en cap estudi que condueixi a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria.

Quart

Formalització de la sol·licitud d'inscripció

1. La inscripció s'ha de presentar de forma telemàtica, segons les instruccions que es publicaran en la pàgina web del Servei d'Ordenació Educativa.

També es pot formalitzar al Servei d'Ordenació Educativa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, de la Conselleria d'Educació i Formació professional, al carrer Ter núm. 16 , 4t planta, del Polígon Son Fuster de Palma mitjançant la presentació, per duplicat, de la sol·licitud establerta en l'annex 2, que es pot trobar en el web del Servei d'Ordenació Educativa. En aquest cas, un dels exemplars de la sol·licitud ha de romandre al lloc on es fa la inscripció i l'altre s'ha de tornar a la persona interessada.

2. Les persones que necessitin una adaptació de les condicions d'accés a les proves ho han de fer constar en la sol·licitud.

3. Les persones que es trobin en algun dels supòsits prevists en l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, se n'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), per demanar l'exempció del camp de coneixement de llengua catalana i literatura de l'àmbit de comunicació, han de sol·licitar-la a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i fer-ho constar en la seva sol·licitud d'inscripció. En el moment de fer la prova del camp de coneixement de llengua catalana i literatura han de presentar la resolució d'atorgament de l'exempció per tal que aquesta sigui efectiva; en el cas contrari, s'han d'examinar.

4. Les persones que puguin ser eximides de fer algun àmbit de les proves, d'acord amb la taula 3 de l'annex 2 del Decret 85/2019, de 8 de novembre ho han de fer constar a la sol·licitud d'inscripció.

5. La sol·licitud d'inscripció ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

a) Una declaració responsable de no estar matriculat en ensenyaments oficials d'ESO i de no tenir el títol d'ESO (annex 3 d'aquesta Resolució).

b) Les persones que demanen l'adaptació de les condicions d'accés a les proves han de presentar el certificat oficial que acredita el tipus i el grau de discapacitat reconeguda, expedit per un organisme oficial competent en matèria d'afers socials.

6. En el cas que s'hagi d'obtenir informació complementària es podrà sol·licitar a l'aspirant que aporti documentació addicional.

Cinquè

Taxa i termini d'inscripció

1. La inscripció a la prova d'aquesta convocatòria no està sotmesa al pagament de cap taxa.

2. La inscripció per fer les proves lliures de la convocatòria ordinària s'ha de formalitzar de l'1 al 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Sisè

Publicació de les llistes d'aspirants admesos i exclosos

1. Una vegada hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i dins els deu dies hàbils següents, es publicarà, a la web del Servei d'Ordenació Educativa i al tauler d'anuncis dels centres on s'ha de realitzar la prova, la relació provisional de totes les persones que s'hi han inscrit.

2.En la relació provisional s'hi ha de fer constar:

a) Si estan admeses o excloses. En aquest darrer cas, se n'ha d'especificar el motiu.

b) Els àmbits dels quals els aspirants han manifestat la voluntat d'examinar-se.

c) Els àmbits superats anteriorment, si s'escau.

d) L'exempció de l'exercici de llengua catalana i literatura o la sol·licitud d'aquesta exempció, si s'escau.

3. Les persones sol·licitants disposen d'un termini màxim de tres dies hàbils, comptadors des del dia hàbil següent al de la publicació de les llistes provisionals, per esmenar les deficiències detectades.

4. El Servei d'Ordenació Educativa publicarà a la seva web, i la direcció de cada centre al tauler d'anuncis, la relació definitiva de persones admeses i excloses en un termini màxim de tres dies hàbils comptadors a partir de la finalització del termini d'esmena.

Setè

Data i horari

1. El dia de la realització de les proves escrites és el 5 d'abril de 2022.

2. Les proves s'han de dur a terme en sessions de matí i d'horabaixa. La distribució horària ha de ser la següent:

a) De 9.30 a 11.30 h: prova de l'àmbit científic i tecnològic.

b) De 12.00 a 13.00 h: prova de l'àmbit social.

c) De 16.00 a 18.00 h: prova escrita de l'àmbit de comunicació.

Els aspirants no poden fer servir diccionaris ni cap altre material de suport durant la prova, excepte calculadores no programables.

3. Es podran presentar a la prova oral de l'àmbit de comunicació (anglès, català i castellà), els aspirants que compleixin el requisit que s'estableix a l'apartat 9.3 d'aquestes instruccions. Aquesta prova se celebrarà dia 26 d'abril de 2022 a Mallorca i 27 d'abril a Eivissa, Formentera  i Menorca per videoconferència.

4. El Servei d'Ordenació Educativa publicarà a la seva web, i la direcció de cada centre al tauler d'anuncis, la relació definitiva de persones admeses a la prova oral.

Vuitè

Tribunals

1. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres ha de nomenar els membres del tribunal. El Tribunal estarà format per un president i quatre vocals.

El vocal de menor edat ha d'actuar com a secretari.

Es podran designar els assessors que es considerin necessaris per al bon funcionament de la prova.

2. Les tasques de correcció de proves per part del tribunal s'han de dur a terme fora de l'horari habitual de treball per generar dret a rebre la compensació econòmica.

Novè

Criteris d'avaluació i qualificació

1. La qualificació final de cadascun dels àmbits s'obté mitjançant el càlcul de la mitjana aritmètica de totes les parts de les proves, sempre que s'hagi obtingut un mínim de 4 a cadascuna de les parts que componen l'àmbit.

2. En les proves s'han de valorar les capacitats i les competències bàsiques expressades en els objectius generals propis de la formació bàsica de persones adultes. Els resultats de l'avaluació han d'anar acompanyats d'una qualificació numèrica, sense decimals; s'han d'aplicar les correspondències següents:

— Insuficient (I): 1, 2, 3, 4.

— Suficient (S): 5.

— Bé (B): 6.

— Notable (N): 7, 8.

— Excel·lent (E): 9, 10.

— Per als alumnes que no s'hagin presentat hi ha de figurar «NP».

— Els àmbits de coneixement exempts s'han de fer constar amb una X.

3. Pel que fa a la prova de l'àmbit de comunicació, la part escrita representa el 80% de la  qualificació i la part oral el 20% restant. Només es podran presentar a la prova oral aquells aspirants que hagin obtingut a la part escrita una qualificació mínima de dos (2) sobre vuit (8) a cadascuna de les tres matèries de l'àmbit.

4. Els aspirants que tenguin aprovats o convalidats els tres àmbits de coneixement han de ser proposats per a l'expedició del títol de graduat en educació secundària obligatòria i se'ls ha d'expedir una certificació acadèmica oficial que ho acrediti.

5. Als aspirants que només superin o convalidin un o dos àmbits se'ls ha d'expedir una certificació acadèmica oficial que ho acrediti. Aquestes qualificacions seran vàlides per a convocatòries posteriors o per cursar l'educació secundària per a persones adultes en qualsevol dels centres autoritzats per la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Desè

Reclamacions

1. Els participants poden presentar una reclamació si consideren incorrecta l'aplicació dels criteris d'avaluació i de qualificació. Les reclamacions, adreçades al tribunal, s'han de presentar per correu electrònic al Servei d'Ordenació Educativa (ordenacio@dgplacen.caib.es) dins els tres dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions, i s'han d'argumentar les raons que motiven la reclamació. A aquest efecte, s'ha d'emprar el model que figura en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

2. El tribunal, en els dos dies hàbils següents a la recepció de les reclamacions, ha de fer una sessió d'avaluació extraordinària per resoldre les reclamacions presentades. En cas necessari, es pot comptar amb assessors especialistes que no formin part del tribunal. La decisió presa pel tribunal s'ha de comunicar a la persona interessada en un termini màxim de tres dies hàbils. Si les decisions modifiquen les qualificacions, aquestes modificacions s'han de traslladar a l'acta definitiva, que s'ha de publicar dins el mateix termini al tauler d'anuncis dels centres on s'ha fet la prova.

3. Contra les resolucions dels tribunals, es pot interposar un recurs d'alçada davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres en el termini d'un mes comptador des de la comunicació de la resolució d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Onzè

Coordinació i informació

Totes les accions relacionades amb l'organització i la celebració de la prova objecte d'aquesta convocatòria, així com la informació que es proporcioni als usuaris de tot el que se'n derivi, les coordinarà el Servei d'Ordenació Educativa de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. La informació relativa a aquesta prova es pot trobar en la pàgina web d'aquest Servei.

Documents adjunts