Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

Núm. 623328
Aprovació definitiva Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre béns Immobles, aprovada inicialment en sessió plenària celebrada el 22 d’octubre de 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament, en sessió plenària celebrada el 22 d'octubre de 2021, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre béns Immobles.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins del termini, per Providència de Batllia s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins aleshores provisional.

De conformitat amb l'establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals - TRLRHL-, s'insereix a continuació el text íntegre de la modificació, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial dels Illes Balears:

El punt 5 de l'article 7 de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre béns Immobles queda de la següent manera:

“Article 7. ...

5. Podran gaudir d'una bonificació del 50 % de la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels apartats anteriors d'aquest article, els immobles d'ús residencial d'acord amb els usos establerts en la normativa cadastral on s'hagin instal·lat sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions per a la producció de calor i que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'administració competent, i és d'aplicació els tres exercicis següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se sol·liciti.”

Contra el present acord, en virtut del que disposa l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d'aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 19 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o acord impugnat.

 

Alcúdia, en data de la signatura electrònica (16 de desembre de 2021)

La batlessa Bàrbara Rebassa Bisbal