Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 606789
Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 25 d’octubre de 2021

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

L'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021 va aprovar el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i va establir els nivells d'alerta sanitària que s'havien d'aplicar temporalment en cada una de les illes, nivells que es varen revisar els dies 8 i 23 de novembre.

El nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 es va articular establint, d'una banda, un seguit de mesures de caràcter i aplicació general, qualsevol que fos el nivell d'alerta sanitària declarat, mesures centrades en el manteniment de les normes bàsiques de seguretat i prevenció dels contagis ús de la mascareta, higiene de mans, manteniment de distàncies interpersonals, ventilació d'espais tancats, i, de l'altra, unes mesures aplicables exclusivament a sectors d'activitat de major risc i que es modulaven en funció del nivell d'alerta sanitària declarat per a cada illa.

Així doncs, les determinacions del nivell d'alerta sanitària que periòdicament es duen a terme són les que determinen quin és el conjunt efectiu de mesures de prevenció i protecció front a la transmissió de la COVID-19 establertes en el Pla esmentat que són aplicables en cada moment a cada illa.

Així mateix, el Consell de Govern, en la sessió del 29 de novembre, va aprovar l'Acord pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19.

Aquest Acord va rebre l'autorització de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la Interlocutòria 382/2021, d'1 de desembre de 2021, i l'Acord així autoritzat es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 167, de 4 de desembre, amb una eficàcia temporal que s'estenia fins al dia 24 de gener de 2022.

L'eix central d'aquest Acord consisteix a determinar l'obligatorietat de l'ús del denominat Certificat COVID Digital UE (CCD-UE), o la documentació autèntica que acredita un contingut idèntic a aquest certificat que acredita que el seu titular es troba vacunat amb pauta completa, o que ha superat la COVID-19 dins dels sis mesos anteriors o que ha obtingut un resultat negatiu en una prova de detecció d'infecció activa en dates immediatament anteriors, per poder accedir a determinats locals o establiments en els quals, per raó de les seves característiques físiques o per raó de les activitats que s'hi duen a terme, hi ha un risc major de transmissió de la malaltia. A més, aquest Acord condiciona al nivell d'alerta sanitària declarat en cada illa la determinació de l'àmbit objectiu d'exigència de l'ús d'aquesta documentació, de manera que com més alt sigui el nivell d'alerta sanitària en el qual es trobi una illa més categories d'establiments han de demanar aquesta documentació per permetre-hi l'accés.

El passat dia 3 de desembre el Consell de Govern va adoptar l'Acord pel qual s'establiren els nivells d'alerta sanitària que s'havien d'aplicar en cada una de les illes i es modificava puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021.

Amb aquest Acord i una vegada paleses les dades relatives als factors de risc epidemiològics i assistencials que hi havia en aquell moment, el Consell de Govern va declarar que les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera es trobaven en nivell d'alerta sanitària 1, mentre que Menorca es trobava en nivell d'alerta sanitària 3.

Ara bé, de manera sobtada, entre els dies 1 i 10 de desembre s'ha produït un augment important de les xifres de contagis a les illes de Mallorca i Menorca, i de forma semblant també a Eivissa, amb la qual cosa s'han incrementat agudament les dades d'incidències acumulades i les taxes de positivitat a 7 dies, i allò que tal volta és més preocupant és que s'han incrementat els nivells d'ocupació de llits de planta i de cures crítiques en les dues primeres illes, quan a finals del mes de novembre totes aquestes dades es trobaven en paràmetres de risc baix o de circulació controlada.

 

II

Així doncs, la situació epidemiològica i assistencial a les illes globalment, d'acord amb l'informe del Comitè Autonòmic de Gestió de Malalties Infeccioses de 10 de desembre de 2021, basat en dades consolidades a dia 9 del mateix mes de la Direcció General de Salut Pública i Participació i les dades oferides pel Servei de Salut de les Illes Balears de dia 10 de desembre, la comunitat autònoma presenta una incidència acumulada a 14 dies (IA14) per 100.000 habitants en la població general de 392,3 casos, la qual cosa suposa un nivell de risc alt. Per altra banda, en la població > 65 anys l'IA14 es troba en 195,4 casos (risc alt). La taxa de positivitat a 7 dies és del 10,4 %.

Per illes, Mallorca presenta una IA14 de 398,8 casos; Menorca, de 559,4; Eivissa presenta una IA14 de 272,7 casos, i Formentera presenta una IA14 de 50,4 casos.

D'altra banda, la situació assistencial empitjora i es comença a fer sentir l'augment de contagis en forma d'augment de la pressió assistencial, de manera que l'ocupació de llits de planta per COVID-19 passa a nivell de risc baix des d'un nivell de nova normalitat, amb un 4,4 %, i l'ocupació de llits de cures crítiques, amb un 10 % en conjunt , es manté, just al límit, entre el nivell de risc baix i mitjà.

Per illes, Mallorca presenta una ocupació de llits de planta en un nivell de risc baix amb una ocupació del 4,8 %; Menorca es troba pel que a fa a l'ocupació de llits de planta en la mateixa situació amb un 3 %, mentre que Eivissa (que inclou els ingressos procedents de Formentera) es troba en un risc baix (2,4 %).

Pel que fa a les ocupacions de llits de cures crítiques, Mallorca i Menorca (11,5 % i 14,8 %, respectivament) es troben en un nivell de risc mitjà, mentre que Eivissa i Formentera es troben en nivells de nova normalitat o risc controlat (1,6 %).

Com ja s'ha fet palès, aquestes dades dibuixen un quadre epidemiològic de creixement sostingut dels contagis a Mallorca i Menorca, mentre que a Eivissa aquests contagis creixen a un ritme més lent i Formentera sembla trobar-se fora d'aquesta dinàmica de nova onada pandèmica. Per la seva banda, la situació assistencial empitjora a Mallorca i Menorca, mentre que a les Pitiüses, sense ser òptima, es troba a hores d'ara sota control.

Ara bé, tot i que és un fet que la dinàmica d'aquesta onada havia resultat manifestament distinta de les precedents, amb uns creixements de les incidències molt menys abruptes i amb unes ocupacions de llits hospitalaris notòriament inferiors als que es produïen amb les mateixes dades d'incidències en onades anteriors, no és menys cert que entre els dies 1 i 10 de desembre, tot coincidint amb el període que marquen les festivitats de la Constitució i de la Immaculada, s'ha produït un fort i sobtat creixement tant d'aquestes incidències com d'ocupacions de llits hospitalaris, molt especialment a les illes de Mallorca i Menorca, i que no deixa de ser també preocupant a l'illa d'Eivissa.

La comparativa de les dades que ofereixen aquests quadres resum és bastant eloqüent:

1.12.2021

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

 

NIVELL

NIVELL 1

NIVELL 1

NIVELL 3

NIVELL 1

NIVELL 1

BLOC I

IA14

266,4

264,4

428,7

191,7

67,2

IA14 MAJORS DE 65A

172,5

175,3

211,1

125,7

68,4

IA7

141,4

139,9

241,5

95,5

42

IA7 MAJORS DE 65A

68,8

68,2

99,3

47,1

68,4

TP7D

6,84 %

7,12 %

8,60 %

5,41 %

8,86 %

 

 

 

 

 

 

 

BLOC II

% PLANTA

2,94 %

2,90 %

3,03 %

3,32 %

3,32 %

Taxa noves hosp.

8,18

8,48

6,42

7,50

7,50

% UCI

7,33 %

7,51 %

18,52 %

1,64 %

1,64 %

Taxa noves UCI

0,35

00,45

00,00

00,00

00,00

 

10.12.2021

UNITAT TERRITORIAL

ILLES BALEARS

MALLORCA

MENORCA

EIVISSA

FORMENTERA

 

NIVELL

NIVELL 2

NIVELL 2

NIVELL 3*

NIVELL 1

NIVELL 1

BLOC I

IA14

392,3

398,8

559,4

272,7

50,4

IA14 MAJORS DE 65A

195,4

193,1

273,2

151,9

0

IA7

178,8

179,8

267,7

129,8

25,2

IA7 MAJORS DE 65A

89,5

90,7

124,2

57,6

0

TP7D

10,4 %

11,5 %

13,2 %

7,7 %

1,3 %

 

 

 

 

 

 

 

BLOC II

% PLANTA

4,4 %

4,8 %

3,0 %

2,4 %

2,4 %

Taxa noves hosp.

10,96

12,95

3,21

4,37

4,37

% UCI

10 %

11,5 %

14,8 %

1,6 %

1,6 %

Taxa noves UCI

1,13

1,34

0,00

0,62

0,62

Indicadors de risc i classificació per nivell d'alerta sanitària de la comunitat autònoma i de cada illa a data 1 i 10 de desembre de 2021. Les dades d'incidència acumulada, procedents del Servei d'Epidemiologia de la CAIB, corresponen a dades consolidades de dia 9 de desembre de 2021. Les dades hospitalàries i de positivitat de les proves diagnòstiques d'infecció activa (PDIA), procedents del Servei de Salut de les Illes Balears, són de data 10 de desembre de 2021.

En conseqüència, d'acord amb el quadre d'indicadors de risc del document «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19», aprovat per la Comissió Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) en la sessió de 24 de novembre de 2021, i davant aquest variació sobtada de la situació epidemiològica, escau revisar de bell nou els nivells d'alerta sanitària que són aplicables en cada una de les illes, la qual cosa determinarà el contingut de les mesures de prevenció i contenció de la COVID-19 que hi són aplicables.

En aquest sentit, l'informe del Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses de 10 de desembre de 2021 s'ha emès d'acord amb el document «Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19», aprovat per la Comissió Interterritorial del Servei Nacional de Salut (CISNS), que estableix que s'ha de posicionar un territori en un nivell d'alerta que es correspon amb el seu nivell de risc d'acord amb l'anàlisi d'indicadors de risc, de manera que es classifica un territori en el màxim nivell d'alerta en què es compleixin les condicions següents:

 • Almenys dos indicadors del bloc I es troben en aquell nivell de risc o superior.
 • Almenys un dels indicadors del bloc II es troba en aquell nivell de risc o un de superior.

El bloc II està integrat per dos indicadors d'hospitalització general i per dos indicadors d'UCI, i s'ha de tenir en compte per a la determinació del nivell l'indicador que presenti el màxim d'entre els dos indicadors d'hospitalització general i d'entre els dos d'UCI.

A més, el nivell resultant no pot ser inferior en més d'un nivell del risc marcat per l'indicador d'ocupació d'UCI, ni en dos nivells per sota del marcat pel bloc I en el seu conjunt.

Examinats tots aquest factors, l'informe esmentat conclou que en data 10 de desembre de 2021 Menorca es troba en nivell d'alerta sanitària 3, Mallorca en nivell d'alerta sanitària 2 i Eivissa i Formentera es troben en nivell d'alerta sanitària 1.

III

Per altra banda i pel que fa al Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021, resulta necessari fer una modificació de les regles relatives als establiments d'oci nocturn que es preveien al punt 13 de l'apartat III relatiu a les «Mesures especifiques per als territoris en nivell 1, 2 o 3» .

Aquesta modificació es du a terme per tal d'adaptar el Pla, als termes en els quals es regula aquesta matèria a l'Acord del Consell de Govern de 29 de novembre de 2021, pel qual s'establiren mesures temporals i excepcionals en l'àmbit de l'activitat de determinats establiments en funció del nivell d'alerta sanitària de l'illa on estiguin radicats com a mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19; Acord el qual, per una banda, va implantar l'exigència del la exhibició del Certificat COVID Digital UE (CCD-UE), o la documentació autèntica que acredita un contingut idèntic a aquest certificat, per poder accedir a uns o altres determinats locals o establiments, en funció del nivell d'alerta sanitària de cada Illa i, per altra banda, va regular les condicions en les què es podien desenvolupar les activitats dels establiments d'oci nocturn.

Aquest Acord de 29 de novembre de 2021, va rebre l'autorització de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant la Interlocutòria 382/2021, d'1 de desembre de 2021, i l'Acord així autoritzat va ser publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 167, de 4 de desembre, amb una eficàcia temporal que s'estenia fins al dia 24 de gener de 2022 i d'acord amb els seus termes, durant el seu termini d'eficàcia és d'aplicació prevalent en les matèries que regula, respecte de les disposicions que, en les mateixes matèries pugui contenir el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19.

Aquest Acord de 29 de novembre de 2021, contenia petites diferències envers les disposicions del Pla, pel que fa a les condicions de desenvolupament de l'activitat dels locals consistents bars de copes i cafès concert, pel que feia al seu horari de tancament i la forma en la qual es pot dur a terme la consumició d'aliments i begudes, i atès que aquestes divergències poden conduir a confusions pel que fa a quina de les disposicions resulta aplicable, allò més adient és unificar el seu contingut en ambdós casos, substituint dins del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, les normes relatives a l'activitat de bars de copes i cafès concerts, per les incloses a l'Acord de 29 de novembre de 2021.

Per tot això, el Consell de Govern, com a responsable màxim de la política sanitària a les Illes Balears, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 13 de desembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Disposar que des de la publicació d'aquest Acord fins a les 24.00 hores del dia 23 de desembre de 2021, llevat que es revisin abans, són aplicables a les Illes Balears els nivells d'alerta sanitària següents:

- A l'illa de Mallorca, el nivell d'alerta sanitària 2.

- A l'illa de Menorca, el nivell d'alerta sanitària 3.

- A l'illa d'Eivissa, el nivell d'alerta sanitària 1.

- A l'illa de Formentera, el nivell d'alerta sanitària 1.

Segon. Modificar el punt 13 de l'apartat III de l'annex 1 de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021, pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes i es modifica puntualment el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19, el qual passa a tenir la redacció següent:

 

«13. Condicions en què es pot dur a terme l'activitat d'oci nocturn

A) Condicions aplicables a l'activitat de les sales de festa, discoteques i sales de ball a les Illes Balears

Els establiments d'oci nocturn situats a les Illes Balears poden dur a terme l'activitat si compleixen les mesures següents:

 1. Poden prestar serveis de terrassa amb el cent per cent de la capacitat màxima permesa. Per al servei a l'interior, l'ocupació màxima és del setanta-cinc per cent de la cabuda permesa en cas de establiments radicats a illes en nivell 0 d'alerta sanitària i del seixanta per cent en cas d'establiments radicats a illes en nivell 1 o superior.
 2. No es permet el consum a la barra. Únicament es pot utilitzar la barra perquè les persones usuàries sol·licitin i recullin les consumicions.
 3. A la barra s'han de respectar les distàncies de seguretat i s'ha d'impedir la formació d'aglomeracions.
 4. S'ha de mantenir en tot moment la distància de seguretat interpersonal i evitar, en particular, la formació d'aglomeracions. Així mateix, s'ha de mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres a les taules o agrupacions de taules.
 5. En cas que hi hagi pista de ball, se'n permet l'ús amb una ocupació que en cap cas no pot ser superior a la que resulti de l'assignació de dos metres quadrats de la pista per a cada persona usuària.
 6.  
 7. A l'entrada i a la sortida dels assistents s'han d'establir els mecanismes necessaris per impedir aglomeracions de persones i respectar les distàncies de seguretat.
 8. L'horari màxim de tancament dels establiments d'oci nocturn és a les 05.00 hores, tret que les ordenances municipals estableixin una hora de tancament anterior.
 9. L'ús de mascareta és obligatori en tot moment. Únicament es pot exceptuar l'ús de la mascareta en els moments estrictament necessaris per menjar o beure.
 10. Els establiments han de fer ús de dispositius mesuradors de CO2, que han de disposar d'una pantalla que mostri els nivells de CO2 en temps real en una zona visible per als usuaris.

Aquests dispositius han de dur el marcatge CE. La ubicació s'ha d'ajustar a les indicacions tècniques aplicables i tenir en compte la grandària i la forma de l'espai, les entrades d'aire i el flux de la ventilació. No s'han de situar prop de les finestres, portes o altres punts de ventilació.

Tant en els casos de ventilació natural com en els de mecànica o mixta, no s'han de superar a l'interior les 800 ppm de concentració de CO2, i és responsabilitat del local adoptar les mesures necessàries de renovació de l'aire perquè no se superi la xifra indicada abans.

B) Condicions aplicables a l'activitat de bars de copes (pubs) i cafès concert

- Es permet l'activitat dels establiments que exerceixen les activitats pròpies de cafè concert i bar de copes, amb una ocupació del 75 % de la capacitat màxima autoritzada d'aquests espais en cas de establiments radicats a illes en nivell 0 d'alerta sanitària i del seixanta per cent en cas d'establiments radicats a illes en nivell 1 o superior.

- S'ha d'assegurar el manteniment de la distància deguda de seguretat d'un mínim d'1,5 metres entre les cadires de diferents taules i s'ha d'usar la mascareta quan no s'estigui consumint.

- L'horari de tancament és el que autoritza la llicència d'activitat de l'establiment o les que disposin les ordenances municipals.

- No es permet el ball en espais interiors ni exteriors.

- En tot allò no previst en els paràgrafs anteriors els cafès concert i bars de copes s'han de regir per la normativa COVID-19 general i l'aplicable a l'àmbit de la restauració, incloent-hi la normativa referent a les condicions de ventilació i l'obligatorietat de disposar de mesuradors de CO2

Tercer. Aprovar el Text consolidat, annexat a aquest Acord, del Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la COVID-19, que es va aprovar mitjançant l'annex I de l'Acord del Consell de Govern de 25 d'octubre de 2021, pel qual s'aprovà el Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació Front a la COVID-19 i el Pla Específic de Mesures de Prevenció i Contenció de la COVID-19 en els Serveis Socials, i s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes.

Quart. Notificar aquest Acord a la Delegació del Govern a les Illes Balears, així com a la direcció operativa del Pla Territorial de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (PLATERBAL) per a la transició cap a una nova normalitat derivada de la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19.

Cinquè. Fer constar que corresponen a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als ajuntaments, en l'àmbit de les seves competències, les funcions de vigilància, inspecció i control del compliment correcte de les obligacions que preveu aquest Acord, per tal de garantir-ne l'efectivitat. A aquest efecte, les administracions esmentades poden sol·licitar la col·laboració dels cossos i forces de seguretat de l'Estat. L'incompliment de les mesures es pot sancionar de conformitat amb la normativa aplicable en matèria de salut pública.

Sisè. Comunicar a la Direcció de l'Advocacia aquest Acord a fi que, si ho considera oportú, el presenti davant l'òrgan judicial competent a l'efecte que estableix l'article 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Setè. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vuitè. Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que el dicta, en el termini d'un mes comptador des que es publiqui, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o, alternativament, un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des que es publiqui, de conformitat amb els articles 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 de desembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

Documents adjunts