Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 606370
Acord del Consell de Govern de 13 de desembre de 2021 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, disposa que «les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han de ser objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal […]». D'altra part, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, determina, en l'article 47.1, que «constitueix l'oferta pública d'ocupació anual el conjunt de places vacants de personal funcionari i de personal laboral, amb dotació pressupostària, la cobertura de les quals resulta necessària […]».

L'article 19.u.1 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, fixa, en relació amb la determinació del nombre de places per a la incorporació de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, que la taxa de reposició sigui del 110 % en els sectors prioritaris. En el punt 3 del mateix apartat u es consideren sector prioritari, entre d'altres, les administracions públiques amb competències educatives per al desenvolupament de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en relació amb la determinació del nombre de places per a l'accés als cossos de funcionaris docents.

L'article 19.u.7 explica que, per calcular la taxa de reposició d'efectius, el percentatge de taxa màxim autoritzat s'ha d'aplicar sobre la diferència que resulti entre el nombre d'empleats fixos que, durant l'exercici pressupostari anterior, varen deixar de prestar serveis i el nombre d'empleats fixos que s'hi varen incorporar en l'exercici esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d'ofertes d'ocupació pública, o reingressats des de situacions que no duguin aparellada la reserva de llocs de treball. Afegeix que, a aquests efectes, s'han de computar els cessaments per jubilació, retir, mort, renúncia, declaració en situació d'excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l'extinció del contracte de treball o qualsevol altra situació administrativa que no suposi reserva del lloc de treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l'administració en la qual cessa. Igualment es tindran en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions públiques.

Aquesta delimitació de la legislació bàsica s'ha de completar amb l'article 18 de la Llei 3/2020, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, que estableix el següent:

1. Durant l'any 2021, i sens perjudici del que disposa l'apartat següent, el nombre total de places de nou ingrés del personal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, i també, si escau, els sectors, les funcions i les categories professionals en les quals s'han de concentrar, i les places que ha d'incloure l'oferta pública d'ocupació, s'han de fixar de conformitat amb la delimitació que, amb caràcter bàsic, faci l'Estat per a l'any 2021, per mitjà de la norma de rang legal corresponent i en el marc dels pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021, o, si no n'hi ha, amb la que resulta de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, i d'acord també amb l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

Respectant les disponibilitats pressupostàries de l'exercici de 2021, no computen en el límit anterior les places corresponents a convocatòries pendents d'execució que deriven d'ofertes públiques d'ocupació d'anys anteriors, ni tampoc, dins els límits de les lleis anuals de pressuposts generals de l'Estat corresponents pel que fa a les taxes màximes de reposició d'efectius i, en general, al nombre màxim de places de nou ingrés de cada any, les places inherents a aquestes taxes i nombre màxim d'efectius de nou ingrés encara no convocades o sense oferta pública d'ocupació.

2. En tot cas, les ofertes públiques d'ocupació de personal funcionari, de personal estatutari, de personal funcionari docent i de personal laboral de l'Administració de la Comunitat Autònoma i dels ens que integren el sector públic instrumental autonòmic requereixen els informes previs i favorables de la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques i de la Direcció General de Pressuposts, que s'han de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes de legalitat aplicables i sobre els aspectes pressupostaris i de sostenibilitat financera, a sol·licitud motivada de l'òrgan directiu competent per raó de la matèria.

Aquests informes favorables s'han emès per part de la Direcció General de Funció Pública en data 29 de novembre de 2021 i per part de la Direcció General de Pressuposts en data 2 de desembre de 2021.

En el BOIB núm. 40, de 23 de març de 2021, es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 22 de març de 2021 pel qual s'aprova la Relació de llocs de treball de caràcter permanent corresponent al personal funcionari docent al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que en les ofertes d'ocupació pública s'ha de reservar una quota no inferior al 7 % de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, considerant com a tals les definides en l'apartat 2 de l'article 4 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

El punt 1.g) de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 24 de febrer de 2021 per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal docent (BOIB núm. 31, de 4 de març) delega en el conseller competent en matèria de funció pública docent la competència per proposar al Consell de Govern l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació del personal docent.

Així doncs, és necessari aprovar l'oferta pública d'ocupació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent als cossos docents no universitaris per a l'any 2021, encara que, d'acord amb el que estableix l'article 70.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, l'execució de les places corresponents a la taxa de reposició ha de desenvolupar-se en un termini improrrogable de tres anys.

Per tot això, i amb acord de la Mesa Sectorial d'Educació en la sessió de 26 de novembre de 2021,el Consell de Govern, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, en la sessió de 13 de desembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Aprovar l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, quantificada en un total de 385 places corresponents a la taxa de reposició, en els termes que figuren en l'annex del present Acord.

Segon. Acumular les places corresponents a l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2021 a les que puguin correspondre a exercicis posteriors.

Tercer. Reservar una quota mínima del 7 % del total de les vacants objecte de l'oferta perquè les cobreixin persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

Quart. Publicar aquest Acord i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 13 de desembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Places per especialitats i illes dels cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, mestres i inspectors d'educació corresponents a la taxa de reposició

1. Cos de professors d'ensenyament secundari (cos 590)

Mallorca

Codi

Especialitat

Nre. places

590001

Filosofia

1

590003

Llatí

2

590004

Llengua castellana i literatura

10

590006

Matemàtiques

21

590008

Biologia i geologia

2

590009

Dibuix

4

590010

Francès

3

590011

Anglès

8

590012

Alemany

3

590014

Llengua i literatura catalanes

15

590017

Educació física

10

590018

Orientació educativa

9

590019

Tecnologia

11

590061

Economia

1

590101

Administració d'empreses

3

590107

Informàtica

16

590108

Intervenció sociocomunitària

4

590124

Sistemes electrònics

1

590125

Sistemes electrotècnics i automàtics

3

Total

127

Menorca

Codi

Especialitat

Nre. places

590001

Filosofia

1

590004

Llengua castellana i literatura

1

590005

Geografia i història

1

590007

Física i química

3

590009

Dibuix

1

590011

Anglès

4

590014

Llengua i literatura catalanes

1

590061

Economia

1

590101

Administració d'empreses

1

590107

Informàtica

3

590108

Intervenció sociocomunitària

1

590125

Sistemes electrotècnics i automàtics

1

Total

19

Eivissa

Codi

Especialitat

Nre. places

590001

Filosofia

1

590003

Llatí

2

590004

Llengua castellana i literatura

4

590005

Geografia i història

5

590006

Matemàtiques

8

590007

Física i química

6

590008

Biologia i geologia

3

590009

Dibuix

2

590010

Francès

2

590011

Anglès

10

590014

Llengua i literatura catalanes

4

590018

Orientació educativa

3

590019

Tecnologia

4

590061

Economia

1

590101

Administració d'empreses

1

590107

Informàtica

4

Total

60

Formentera

Codi

Especialitat

Nre. places

590003

Llatí

1

590004

Llengua castellana i literatura

2

590006

Matemàtiques

2

590007

Física i química

1

590011

Anglès

2

590014

Llengua i literatura catalanes

1

590016

Educació física

1

590018

Orientació educativa

1

590061

Economia

1

590107

Informàtica

1

Total

13

2. Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes (cos 592)

Mallorca

Codi

Especialitat

Nre. places

592001

Alemany

2

592011

Anglès

2

Total

4

Menorca

Codi

Especialitat

Nre. places

592011

Anglès

1

Total

1

Eivissa

Codi

Especialitat

Nre. places

592011

Anglès

1

Total

1

 

3. Cos de mestres (cos 597)

Mallorca

Codi

Especialitat

Nre. places

597PRI

Educació primària

68

597EI

Educació infantil

24

597EF

Educació física

3

597FI

Llengua estrangera: anglès

9

597MU

Música

1

597AL

Audició i llenguatge

5

597PT

Pedagogia terapèutica

20

Total

130

Menorca

Codi

Especialitat

Nre. places

597PRI

Educació primària

8

597EI

Educació infantil

3

597PT

Pedagogia terapèutica

3

Total

14

Eivissa

Codi

Especialitat

Nre. places

597PRI

Educació primària

7

597EI

Educació infantil

5

597PT

Pedagogia terapèutica

2

Total

14

Formentera

Codi

Especialitat

Nre. places

597PT

Pedagogia terapèutica

1

Total

1

4. Cos d'inspectors d'educació (cos 510)

Codi

Illa

Nre. places

510

Mallorca

1

Total

1

5. Resum i totals

Codi

Cos

Nre. places

510

Inspectors d'educació

1

590

Professors d'ensenyament secundari

219

592

Professors d'escoles oficials d'idiomes

6

597

Mestres

159

Total

385