Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 605137
Aprovació Bases de  la creació mitjançant de  concurs de mèrits  d'una borsa de feina reservat a persones amb discapacitat per a la provisió  de UNA (1) plaça de peó mediambiental de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament amb subjecció a les següents

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 d'octubre  de 2021 va aprovar , les Bases de  la creació mitjançant de  concurs de mèrits  d'una borsa de feina reservat a persones amb discapacitat per a la provisió  de UNA (1) PLAÇA DE PEÓ MEDIAMBIENTAL de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament i es procedeix a publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears l'acord adoptat i la convocatòria de subvencions, per a la seua difusió i el seu coneixement públic de conformitat amb el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, mitjançant el qual s'aprova el text refós de la llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. (TRLEBEP)

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER LA CREACIÓ MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS D'UNA BORSA DE FEINA  RESERVAT  A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER LA PROVISIÓ D'UNA PLAÇA DE PEÓ MEDIAMBIENTAL DE L'AJUNTAMENT  DE PUIGPUNYENT

La Constitució de 1978, en el seu article 49, insta als poders públics a realitzar polítiques que garanteixen els discapacitats físics, psíquics i sensorials la seva completa realització personal i la seva total integració social, s'amprà especialment per gaudir  dels drets que el títol I atorga. a tots els ciutadans drets aquests que han servit de fonament a la Llei 51/2003, de 10 de desembre, sobre ocupació pública de discapacitats, que va modificar la disposició addicional decimonònica de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures. per a la Reforma de la Funció Pública, i introduïu en l'oferta d'ocupació pública de cada any la reserva d'un cop no inferior al cinc per cent de les places ofertades per a ser cobertes per persones amb discapacitat.

Dintre d'aquest marc, el Ministeri d'Administracions Publiques, a través del RD 2271/2004, de 3 de desembre, va regular l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat, el seu objectiu és fomentar la pràctica de accions positives que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, sense perjudici de la igualtat de condicions d'accés que ha d'imperar entre els candidats a la cobertura de llocs de treball en l'ocupació pública.

Ara bé, es fa preciso destacar que la present convocatòria es reserva a persones amb discapacitat, perquè les proves a superar no poden coincidir amb les que habitualment s'estableixen en els processos selectius d'accés a la funció pública, sinó que ho fem. es tracta de seleccionar a qui millor s'adapta als requeriments del lloc de treball, consistents en habilitats manuals i actituds socials, només apreciables a través de proves que, necessàriament, han de combinar l'objectivitat en el seu plantament amb la personalitat de l'aspirant.

En conseqüència i de conformitat amb el preceptuat en el Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; Real Decreto Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei del l'Estatut dels Treballadors, Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública; Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text Refòs de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local; Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel que s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims que s'han d'ajustar el procediment de selecció de personal d'Administració Local, es convoca una borsa de feina reservat a persones amb discapacitat per a la provisió  de UNA (1) PLAÇA DE PEÓ MEDIAMBIENTAL de la plantilla laboral d'aquest Ajuntament amb subjecció a les següents

BASES

Base Primera.– Objecte de la convocatòria.

1.1. És objecte de la convocatòria la provisió d'una plaça de Peó Mediambiental reservada per a discapacitats vacants en la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Puigpunyent

La plaça referida està adscrita a l'Àrea de Serveis a la Ciutadania, Departament de RSU i té encomanades les funcions per a aquest tipus de lloc i descrita a la fitxa corresponent de la Relació de llocs de treball.

La plaça està dotada amb els emoluments corresponents al grup, dret a triennis, dos pagas extraordinàries i altres retribucions que corresponen amb arreglo a la legislació vigent i la Corporació tingui acord o pugui acordar.

1.2. La plaça es troba vacant i inclosa a l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de l'any 2021 així com a la relació de llocs de treball, de conformitat amb el previst al Reial Decret 364/1995, de 10 de març, per el que s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració

El procediment selectiu d'aspirants es realitzarà mitjançant el sistema de concursos de mèrits i es regirà per les normes de  les presents bases i textos normatius que s'inclouen a l'aplicació i es desenvoluparà d'acord amb els principis d'igualtat efectiva entre homes i dones, mèrit. , capacitat, transparència i publicitat.

Les presents bases tindran en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, per lo que es refereix a l'accés a l'ocupació, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. , pel que s'aprova el Text Refòs de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (TREBEP) i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de dones i homes.

La persona que resulte nombrada per a aquesta plaça quedarà subjecta al Règim General d'Incompatibilitats establertes a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal de l'Administració Pública

1.3. Exercirà les funcions pròpies del lloc de treball a què resulti adscrit, recollides a l'Estructura organitzativa i Relació de Llocs de Treball d'aquesta Administració Municipal, especialment la gestió del punt verd i suport a la brigada de RSU, així com realitzar aquelles altres tasques afins al lloc i que li siguin encomanades, o resultin necessàries per raons del servei, particularment aquelles que es derivin dels coneixements o experiències exigits a les proves d'assignació al lloc, o els adquirits en cursos de perfeccionament en què hagi participat per raó del lloc de treball.

1.4. Totes les persones que superin el procés selectiu seran incloses en una borsa d'ocupació que seran ordenades segons la puntuació obtinguda per, si escau, futurs nomenaments que resultin necessaris segons es descriu a la Base onzena de les presents bases.

Base Segona.– Legislació aplicable.

El procés selectiu es regirà pel que estableix aquesta convocatòria. Així mateix, serà aplicable el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, del 30 d'octubre; la Llei 30/1984, de 2 agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; la Llei 7/1985, de 2 fabril, Reguladora de les Bases de Règim Local; el text refós de les Disposicions Legals Vigents a Matèria de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; el Reial Decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual estableixen les Regles Bàsiques i Programes Mínims del Procediment de Selecció dels Funcionaris d'Administració Local; el Reial decret 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat; la Llei 39/2015, de 2 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú; Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; supletòriament el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de Treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat, aprovat pel Reial Decret 364/1995, de 10 de març, el Conveni Col·lectiu vigent per al personal de l'Ajuntament de Puigpunyent  i altres disposicions que siguin aplicables.

Base Tercera.– Requisits dels aspirants.

Per prendre part a l'oposició caldrà reunir els requisits següents:

a.– Tenir la nacionalitat espanyola, sens perjudici del que disposa l'article 57 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

b) Tenir complerts setze anys d'edat al dia que finalitzi el termini de presentació d'instàncies i, si és el cas, no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.

c.– Estar en possessió o en condicions d'obtenir, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, d'un nivell de formació equivalent a Educació Primària, Certificat d'Escolaritat o acreditació dels anys cursats i de les qualificacions obtingudes a la Educació Secundària Obligatòria.

Els aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si escau, del corresponent certificat d'equivalència. Aquest requisit no és aplicable als aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

d.– Acreditar el coneixement de llengua catalana corresponent al nivell B1, mitjançant l'aportació del certificat o document lliurat per l'EBAP o la Direcció General de Política Lingüística del Govern o qualsevol dels certificats o documents considerats equivalents per l 'Administració d'acord amb la normativa vigent. En cas de no poder acreditar documentalment els coneixements corresponents, es realitzarà una prova específica de llengua catalana, que tindrà caràcter obligatori i eliminatori. La qualificació serà d'apta o no apta. La durada de l'exercici serà determinat pel tècnic/a de normalització lingüística designat pel president de la Corporació per a la realització de la prova.

e) Tenir una discapacitat reconeguda, igual o superior al 33% que no li impossibiliti per a l'exercici del lloc.

f.– No haver estat separat/ada del servei, en virtut d'expedient disciplinari, de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques. En cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

Tots els requisits esmentats s'han de posseir el moment en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds

Base Quarta.– Forma i termini de presentació de sol·licituds.

4.1. Les instàncies sol·licitant prendre part a l'oposició, en què els/les aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions que s'exigeixen a la Base Tercera de la convocatòria, referides sempre a la data d'expiració del termini de presentació de instàncies i l'expressió que en cas de ser nomenats, es dirigiran al Sr. Alcalde de la Corporació i es presentaran al Registre electrònic de l'Ajuntament, en el termini de vint dies hàbils, a partir del següent al de la publicació de l'extracte del anunci de la convocatòria al BOIB

La no presentació de les instàncies en temps i forma suposarà l'exclusió dels/de les aspirants.

Les instàncies es presentaran en qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant LPACAP).

4.2. L'import dels drets d'examen de les proves selectives serà 20 €, d'acord amb l'Ordenança fiscal 1.1 «Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius» de l'Ajuntament de Puigpunyent

Estan exemptes del pagament de la taxa les persones que figurin com a desocupats durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de l'anunci de la convocatòria publicada al BOIB  siguin beneficiaris o sol·licitants (amb un mes d'antelació) de pensió no contributiva.

Per a l'aplicació de la reducció esmentada, el subjecte passiu haurà d'acreditar les circumstàncies descrites en el paràgraf anterior, mitjançant la presentació de certificat de desocupació, emès per les Oficines del Servei Públic d'ocupació.

La meritació de la taxa i l'obligació de contribuir es produeix al moment de la presentació de la instància que dóna dret a la participació en el procediment selectiu.

4.3. El pagament de l'import d'aquests drets d'examen es podrà fer a la Tresoreria municipal i/o mitjançant transferència bancària al compte següent:

 ES48 2100 4397 19 0200001579

La manca de pagament, el pagament incomplet o la manca de justificació del pagament de la taxa en el termini de presentació de sol·licituds es podrà esmenar en el termini de deu dies hàbils indicat a la base 5.2.

4.4. Accés de les persones amb dificultats especials. Les persones que, com a conseqüència de la seva discapacitat, presentin dificultats especials per a la realització de les proves selectives, podran sol·licitar les adaptacions que necessitin per a la realització de les proves en condicions d'igualtat.

A aquest efecte, els interessats han de formular al model de sol·licitud la petició concreta d'adaptació en què es reflecteixin les necessitats específiques per accedir al procés selectiu en condicions d'igualtat.

En aquests casos, la sol·licitud haurà d'adjuntar el dictamen mèdic facultatiu emès per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat, acreditant de forma fefaent les deficiències permanents que han donat origen al grau de minusvalidesa reconegut, a efectes que el Tribunal pugui valorar la procedència o no de la concessió de l'adaptació sol·licitada. No obstant això, el Tribunal podrà demanar informe i, si escau, col·laboració de la Mútua de Treball.

4.5. A la sol·licitud s'acompanyarà la següent Documentació:

a.– Document Nacional d'Identitat (DNI o NIE).

b.– Títol acadèmic requerit.

Els aspirants que al·leguin estudis equivalents a l'especificat específicament hauran de citar la disposició legal en què es reconegui aquesta equivalència o, si escau, aportar certificació de l'òrgan competent en aquest sentit. Així mateix, qui estigui en condicions d'obtenir el títol abans que acabi el termini de presentació d'instàncies haurà de presentar certificat acreditatiu d'haver superat els estudis conduents a obtenir-lo.

c.– Resolució de reconeixement de discapacitat en què s'acrediti una discapacitat igual o superior al 33%.

d. Justificant del pagament dels drets d'examen. Tots els documents a què fa referència aquest apartat, inclòs el justificant de pagament de la taxa, s'han d'unir i lliurar amb la sol·licitud de participació.

El presentar instància sol·licitant prendre part en aquest procés selectiu constitueix sotmetiment exprés dels aspirants a les bases de la convocatòria, que tenen consideració de llei reguladora de la mateixa.

Base Cinquena.- Admissió de les persones aspirants

1.- Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Batle dictarà resolució en la qual declararà aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'exposarà en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament i es concedirà un termini de tres dies hàbils a comptar des del dia següent al de la publicació per a rectificacions, esmenar errades o possibles reclamacions. Aquestes esmenes no seran aplicables respecte dels mèrits al·legats però no aportats, ni dels requisits establerts.

2.- La llista provisional de persones admeses i excloses es considerarà automàticament elevada a definitiva si no se presenten reclamacions.

3.- A la mateixa resolució es fixarà la data i l'hora de realització de la prova específica de llengua catalana, per aquelles persones que no hagin acreditat documentalment estar en possessió del certificat exigit a la base tercera, quedant convocades les persones aspirants per a la realització de l'exercici amb l'exposició de la resolució en el tauler d'anuncis i/o en la pàgina web de l'Ajuntament. La prova serà qualificada d'apte o no apte i implicarà l'eliminació de l'aspirant. Es concedirà un termini de 3 dies hàbils per a possibles reclamacions.

4. Una vegada transcorregut el termini anterior, el Batle dictarà una Resolució declarant aprovada la llista definitiva d'admesos i exclosos, que serà publicada a la pàgina web municipal i en el tauler d'anuncis.

Base Sisena.- Tribunal Qualificador

1.- El Tribunal Qualificador estarà constituït per tres persones amb titulació acadèmica igual o superior a la exigida a la convocatòria, designades pel Batle:

-Presidenta del tribunal: la secretària interventora de la corporació

Suplent: un funcionari de carrera de la corporació.

- Vocal 1: un funcionari de carrera de la corporació.

Suplent: un funcionari de carrera de la corporació.

- Vocal 2: un treballador de la brigada municipal de recollida selectiva.

Suplent: un treballador de la brigada municipal de recollida selectiva.

2.- Juntament amb la llista provisional d'admesos i exclosos es farà públic el nom de les persones que composaran el tribunal.

3. Tots els membres del tribunal tenen veu i vot, i les seves decisions s'adoptaran per majoria simple. En cas d'empat, decidirà el president o presidenta, amb vot de qualitat.

4.- El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el president o presidenta i el secretari o secretària.

5.- Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, comunicant-ho, en el seu cas, a l'autoritat convocant, i els aspirants podran recusar-los, quan concorrin circumstàncies previstes a l'article 28 de la LRJPAC o si haguessin realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria. L'actuació del tribunal s'ajustarà a l'establert en aquestes bases i en la legislació que li sigui d'aplicació.

6.- El tribunal queda autoritzat per resoldre dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procés selectiu en tot el que no estigui previst en aquestes bases.

Base Setena.- El procés de selecció de personal constarà de dues fases, a l'objecte  de valorar la idoneïtat dels  candidats al perfil del lloc oferta i que consisteixen  en:  valoració dels mèrits , i entrevista personal.

1n. VALORACIÓ DELS MÈRITS 

La puntuació màxima de la fase de concurs és de: 25 punts.

Els mèrits al·legats i justificats pels aspirants i que el Tribunal valorarà es regiran pel barem següent.

1.- Experiència professional (fins a 15 punts)

En aquest apartat es valoraran:

a) els serveis prestats en l'Administració Local i que estiguin relacionats amb la plaça o lloc convocats, en un lloc igual, similar, o superior, a raó de 0,125 punts per mes de serveis prestats

b) els serveis prestats en qualsevol altre Administració Pública d'àmbit estatal o autonòmic, i que estiguin relacionats amb la plaça o lloc convocats, en un lloc igual, similar, o superior, a raó de 0,080 punts per mes treballat.

c) els serveis prestats en l'àmbit de l'empresa privada, directament relacionats amb el lloc de feina objecte de les presents bases, a raó de 0,060 punts per mes treballat.

Els serveis prestats s'hauran d'acreditar mitjançant certificat lliurat per l'organisme competent, en el qual han de constar: el lapse temporal de prestació, la categoria professional i la vinculació amb l'Administració. A aquest certificat s'haurà d'acompanyar informe de vida laboral, a efectes d'apreciar hipotètics coeficient de parcialitat sobre la jornada habitual de l'Administració on s'hagin prestat els serveis adduïts.

Els serveis prestats en l'àmbit privat s'acreditaran mitjançant certificat de la vida laboral, amb acreditació de la categoria i les funcions realitzades. En el cas que el certificat de vida laboral no acrediti la categoria i les funcions realitzades, s'han de presentar els documents que acreditin aquests extrems, en forma original o fotocòpia compulsada.

2) Coneixements de la llengua catalana (fins a 2 punts):

Aquest apartat serà valorat segons el barem:

Certificat nivell C1 ............................................... ............ 0,5 punts.

Certificat nivell C2 ............................................... ............ 1,0 punts.

Certificat de coneixements de llenguatge administratiu   ..1,5  punts.

En el supòsit que l'aspirant acrediti la possessió de més d'un certificat, només és objecte de valoració el certificat que acredita un nivell de coneixement més alt, excepte quan es posseeixi certificat de coneixements de llenguatge administratiu, que serà acumulatiu a l'altre.

3) Accions formatives (fins a 8 punts):

Cursos de formació i perfeccionament impartits o promoguts per les administracions públiques; els impartits en el marc dels acords de formació contínua entre l'Administració i els agents socials, així com els homologats per l'EBAP, quan el contingut estigui directament relacionat amb les funcions de la categoria corresponent a la borsa a la qual s'opta. Es valoraran en tot cas, el curs bàsic de prevenció de riscos laborals i els cursos en matèria d'igualtat.

L'acreditació de les accions formatives es farà mitjançant certificacions o documents oficials estesos per les administracions i/o organismes competents, i han d'incloure les hores de durada o els crèdits dels cursos. Cada crèdit es valorarà a raó de 10 hores de durada.

Aquest apartat serà valorat segons el barem:

a) 0'15 punts per crèdit, d'acord amb els criteris de la lletra anterior, quan el certificat acrediti l'assistència al curs o no esmenti expressament el caràcter d'assistència o aprofitament. La puntuació màxima per curs serà de 3 punts.

b) 0'25 punts per crèdit, equivalent a deu hores de durada, o proporcionalment per a les fraccions d'un crèdit, quan el certificat acrediti l'aprofitament. La puntuació màxima per curs serà de 3 punts.

c) 0'35 punts per crèdit, d'acord amb els criteris de la lletra a), quan el certificat acrediti la impartició. La participació en un curs pot ser total o parcial. En l'últim cas només es valorarà la part corresponent a les hores impartides. La puntuació màxima per curs serà de 2 punts.

3er. ENTREVISTA PERSONAL  (5 punts):

El tribunal durà a terme una entrevista per valorar la idoneïtat del perfil de la persona aspirant envers el lloc de feina.

Base Vuitena.- Resolució del concurs

1.- L'ordre de classificació definitiva es determinarà per la suma de les puntuacions obtingudes en els apartats anteriors.

2.- En cas d'empat es donarà prioritat a la major puntuació obtinguda en la valoració del mèrit “experiència professional” i, si persisteix, es resoldrà per sorteig.

3.- Un cop determinades les valoracions i puntuats els mèrits al·legats, el tribunal farà pública la relació provisional de les persones que hagin resultat aptes per a formar part de la borsa, ordenades segons la puntuació total obtinguda, de major a menor.

2.- Aquesta relació es publicarà en el tauler d'anuncis  en la pàgina web de l'Ajuntament i les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des del següent al de la publicació, per efectuar reclamacions o observacions que es considerin oportunes contra l'esmentada llista.

3.- Resoltes les reclamacions pel tribunal, s'elevarà al Batle la proposta definitiva d'aspirants per ordre de puntuació, amb l'objectiu de constituir la borsa de treball i procedir, en el seu cas, a les contractacions que siguin convenients.

4.- La resolució de constitució de la borsa s'ha de publicar en el BOIB, en el tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda.

Base Novena.- Funcionament de la borsa de treball

1.- Quan sigui necessari acudir a la borsa de treball, s'oferirà als aspirants per ordre estricte de la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

2.- A aquest efecte, l'Ajuntament es posarà en contacte amb la persona seleccionada mitjançant el correu electrònic facilitat en la sol·licitud, comunicant el lloc a cobrir i el termini en el qual cal que s'incorpori al lloc de treball.

3.- La persona proposada per la contractació haurà de manifestar, pel mateix mitjà, el seu interès o no amb la proposta de contractació dins el termini dels dos dies hàbils posteriors al de l'enviament per part de l'Ajuntament del correu electrònic.

4.- Si dins aquest termini no manifesta la conformitat, renuncia expressament a la contractació, no respon al correu enviat o altre circumstància que impedeixi la seva incorporació, quedarà exclòs de la borsa de feina i s'avisarà al següent de la llista.

5.- No obstant l'apartat anterior, no s'exclourà de la borsa a aquelles persones aspirants que renunciïn de forma expressa o tàcita i que al·leguin i justifiquin documentalment en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l'enviament per correu electrònic de la proposta de nomenament, la concurrència d'alguna de les circumstancies establerts a l'article 5.5 del Decret 30/2009, de 22 de maig, pel qual s'aprova el procediment per a la selecció del personal funcionari interí al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sempre en termes referits a l'Ajuntament de Puigpunyent.

6.- Quan la persona seleccionada cessi en el lloc de treball, llevat que sigui per renúncia voluntària, es reincorporarà novament a la borsa de treball corresponent amb el mateix ordre de prelació que tenia.

Base Decena- Presentació de documents i contractació

1.- L'aspirant seleccionat i que hagi donat la seva conformitat a la contractació haurà de presentar, en el termini màxim de tres hàbils a comptar des de l'endemà a què manifesti la conformitat, els documents següents, referits sempre a la data d'expiració del termini per presentar les sol·licituds:

- Fotocopia compulsada del títol acadèmic exigit en les bases o certificat acadèmic que acrediti que té cursats i aprovats els estudis necessaris per a l'obtenció del títol corresponent, juntament amb el document que acrediti que ha abonat els drets per a la seva expedició.

- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes,, ni entitats locals, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.

- Declaració jurada o promesa de que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitat per l'article 1 de la Llei 53/1984, i que no percep cap pensió de jubilació, retir o orfandat.

- Declaració de si realitza alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, per tal de que la corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat. 

- Certificat mèdic acreditatiu  del grau de discapacitat i que aquest no  impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.

2.- Si no es presenta la documentació dins el termini establert, excepte en casos de força major, no podran ser contractades i quedaran anul·lades totes les actuacions anteriors, amb exclusió de la borsa, sense perjudici de la responsabilitat en què puguin haver incorregut per falsedat en la sol·licitud.

3.- Una vegada presentats els documents dins el termini establert, el Batle efectuarà la contractació de la persona proposada i haurà d'incorporar-se al lloc de treball en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la notificació de la contractació.

Onzena.- Vigència de la borsa

Aquesta borsa tindrà una vigència màxima de tres anys des de la publicació de la resolució de constitució al BOIB. Un cop transcorregut aquest període, la borsa perdrà la seva vigència i no es podrà reactivar.

Dotzena.- Incidències, publicitat, règim normatiu i recursos.

El Tribunal queda facultat per resoldre els dubtes que es presentin a la interpretació d'aquestes bases i prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquesta convocatòria.

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública seran inserits en el tauler d'edictes i la pàgina web de l'Ajuntament de Puigpunyent (www.puigpunyent.net), al marge de la seva publicació al BOIB quan sigui preceptiva.

En el no previst en aquestes bases serà d'aplicació la normativa reguladora de funció pública definida en l'article 190 de la Llei 20/2006, de15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Contra la convocatòria i les bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan procedeixin de conformitat amb les bases, es publicaran a la seu electrònica d'aquest Ajuntament www.ajpuigpunyent.net

Contra les presents bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, davant l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, o recurs contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca o, a la seva elecció, el que correspongui al seu domicili,  en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del present anuncio, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu, no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.

 

Puigpunyent, 9 de novembre de 2021

El batle Antoni Mari Enseñat

 

ANNEX I  MODEL D'INSTÀNCIA

.................................................. ................, major d'edat, amb DNI núm. ....................., domicili a efectes de notificacions i comunicacions en............................................. ......................, i telèfon núm. .................... ............, correu electrònic ................................

EXPOSA:

1. - Que he tingut coneixement de la convocatòria i bases del procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal laboral temporal d'operari/ària  mediambiental  reservat a persones amb discapacitat de l'Ajuntament de Puigpunyent, els quals han estat publicat en BOIB núm. ................ de data ........................

2. - Que declaro estar en possessió de totes i cadascuna de les condicions o requisits que s'exigeixen en la Base Tercera de la convocatòria.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA:

- Fotocòpia autenticada del DNI.

- Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part a la convocatòria

- Fotocòpia compulsada del permís de conduir B.

- Resguard de l'ingrés dels drets de participació o certificat emès pel SOIB que acrediti estar inscrit com a persona desocupada.

- Fotocòpia compulsada del certificat de llengua catalana

- Dictamen mèdic facultatiu emès per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat,  i que aquest no  impedeixi l'exercici de les funcions corresponents.

- Documents acreditatius dels mèrits: fotocòpia compulsada dels documents que siguin necessaris per la fase de concurs, ordenats seguint l'ordre establert al barem de mèrits de la clàusula setena.

Per tot l'exposat,

SOL·LICITO:

Ser admès i poder prendre part en el procediment selectiu per a la creació d'una borsa de treball de personal laboral temporal d'operari/ària de recollida de residus sòlids urbans de l'Ajuntament de Puigpunyent.

Puigpunyent, _____ de _____________ 2021

(Signatura)