Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MENORCA

INSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

Núm. 604144
Acord del jurat de data 18 de novembre de 2021, relatiu a l'aprovació del I Premi de Recerca i Investigació educativa del Consell Escolar de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Que en la reunió de data 18 de noviembre de 2021 es procedeix a la constitució del jurat que ha de qualificar els treballs presentats al I Premi de Recerca i Investigació Educativa del Consell Escolar de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis, any 2021 format per:

President: Pere Alzina Seguí, membre de la Secció de Ciències Socials de l'IME

Vocal: Anselm Barber Luz, membre del Consell Escolar de Menorca

Vocal: Júlia Llompart Esbert, membre de la Secció de Llengua i Literatura de l'IME

Secretària: Maria Jesús Barceló Camps, membre del Consell Escolar de Menorca

Vistes les bases i la convocatòria per a la concessió del I Premi de Recerca i Investigació Educativa del Consell Escolar de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis 2021, aprovades pel Consell Rector de l'IME de data 12 d'agost de 2021 publicat al BOIB núm. 127 de data 14/09/2021.

Atès que s'ha revisat la documentació presentada per comprovar que es compleixen els requisits exigits, i posades en comú les consideracions relatives als projectes per part dels diferents membres del jurat, realitza les valoracions de les propostes presentades d'acord amb els criteris establerts en la base sisena del text anteriorment esmentat.

Atès que s'han tingut en compte totes aquest valoracions per part del jurat, s'acorda:

Primer.-Aprovar la puntuació de sol·licituds de la proposta que es detalla a l'annex.

Segón.- Concedir el I Premi de Recerca i Investigació Educativa del Consell Escolar de Menorca i l'Institut Menorquí d'Estudis, any 2021 per import de 5.000,00 €, amb càrrec a la partida 4630-7800000 Ajuts per investigació del pressupost de l'IME 2021 a la proposta Escoltam la veu dels joves? Estudi de la qualitat educativa de Menorca amb la participació dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, presentada per Irene Coll Serra

Tercer.-Desestimar la resta de sol·licituds

uart.-Publicar al BOIB l'edicte corresponent als efectes de publicitat i de notificació als interessats.

ANNEX

PROJECTE

Proposta recerca 80%

 

Experiència educativa inv. Persona/equip 20%

PUNTUACIÓ FINAL

Contribució educació qualitat 15%

Alineació prioritats del CEMe 5%

Repercussió prevista en l'educació 10%

Coherència i metodologia 30%

Versemblança i ajut pressup. Als objectius

20%

Escoltam la veu dels joves? Estudi de la qualitat educativa de Menorca amb la participació dels alumnes de Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà

0,8

0,5

0,5

2,5

1,8

1,5

7,6

-En el termini d'un mes a partir de l'endemà del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs potestatiu de reposició davant aquest Consell Rector. Aquest recurs s'entendrà desestimat si no s'hagués notificat la resolució quan hagi transcorregut un mes des que s'hagués interposat. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat Contenciós Administratiu de Palma.

-En el termini de dos mesos a partir de l'endemà del dia de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma sempre que no s'hagués interposat recurs potestatiu de reposició, atès que en aquest cas s'hauria d'esperar que se'n dicti resolució.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 9 de desembre de 2021

El president de l'IME Miquel Àngel Maria Ballester