Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 602150
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 10 de desembre 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, 4 places de la categoria de Infermer/a (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Universitari Son Llàtzer

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

 1. L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei —i en els supòsits i sota els requisits que a aquest efecte s'estableixin en cada servei de salut— es pot oferir al personal estatutari fix exercir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents a nomenaments d'una categoria del mateix nivell de titulació o d'un nivell superior, sempre que tingui el títol corresponent.

 2. En el BOIB núm. 31/2012, de 28 de febrer, es va publicar el Pacte de 24 de febrer pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit en el BOIB núm. 36/2012, de 8 de març).

 3. L'Informe de 9 d'octubre de 2021, de la Direcció de Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que justifica l'exempció de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1. Aprovar la convocatòria per cobrir, per el procediment de promoció interna temporal, 4 places temporals de la categoria d'Infermer/a (A2).

 2. Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (Annex 1), el model de sol·licitud (Annex 2), el barem de mèrits (Annex 3) i l'autobarem (Annex 4) d'aquesta resolució.

 3.  Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 10 de desembre de 2021

El director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer P.D. Consellera de Salut (BOIB 10/2016 y BOIB 119/2017) Francisco Marí Marí

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1.  Plaça convocada i funcions que s'han de dur a terme

4 places temporals de la categoria de Infermer/a (A2).

Estarà adscrita a la Direcció d'infermeria de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Té assignades les funcions pròpies de la categoria.

2. Característiques de la plaça

1. Lloc i centre de treball inicial: Hospital Universitari Son Llàtzer.

2. Tipus de nomenament: a les persones seleccionades per ocupar les places convocades se'ls expedirà un nomenament per promoció interna temporal d'una plaça de la categoria de infermer/a (A2).

3. Règim jurídic: durant el temps que la persona seleccionada ocupi la plaça, el règim jurídic és el següent:

 • Es mantindrà en la situació de servei actiu i amb reserva de plaça en la seva categoria d'origen.
 • Percebrà les retribucions corresponents a les funcions exercides, excepte els triennis, que seran els que pertoquen a la seva categoria d'origen.
 • No suposarà la consolidació de cap dret de caràcter retributiu o en relació amb l'obtenció de un nou nomenament, sense perjudici que es pugui considerar com a mèrit en procediments selectius i de provisió.

3. Requisits per optar al lloc de treball

3.1.  Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

 1.  Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar servei a l'Hospital Universitari Son Llàtzer. Si la convocatòria es declara deserta en el cas que no s'hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que la convocatòria s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.
 2.  Pertànyer a una categoria del mateix nivell de titulació o de nivell inferior, és a dir, del mateix o inferior grup o subgrup de classificació.
 3.  Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa la plaça fixa.
 4.  Tenir la titulació oficial del títol de Grau en Infermeria (o equivalent) o estar en condicions d'obtenir-la abans de que finalitzi el termini per presentar les sol·licituds. En quant a les titulacions obtingudes a l'estranger, s'ha d'acreditar que estan homologades per el Ministeri d'Educació.
 5.  A la present convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de llengua catalana prevista en el punt 3 de la Disposició Transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que es disposa en la mateixa i en l'informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de dia 1 de desembre de 2021.
 6.  Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit ha d'acreditar-se abans de la presa de possessió.
 7.  No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria professional a la qual s'opta.

3.2. Aquests requisits han de complir-se el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu.

3.3. Els aspirants han d'acreditar-los fefaentment en el moment de presentar les sol·licituds, excepte el requisit del punt f, que ha d'acreditar-se abans de la presa de possessió.

4. Presentació de sol·licituds

4.1. Els interessats a participar en la selecció per cobrir la plaça que s'ofereix han de presentar una sol·licitud segons el model que s'adjunta en l'annex 2.

4.2. El termini per presentar sol·licituds és de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.3. Les sol·licituds per participar en aquest procés selectiu han de presentar-se en el Departament de Recursos Humans de la Gerència de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, o bé per qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades mitjançant les oficines de Correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les.

4.4. Els aspirants han de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si li requereixen en qualsevol moment del procés selectiu.

5. Procediment de selecció

5.1. La selecció es durà a terme pel sistema de mèrits.

5.2. El barem dels mèrits al·legat per optar a aquesta plaça és el que s'estableix en l'annex III.

6. Documentació

6.1. A la sol·licitud, cal adjuntar-hi l'original o una còpia compulsada de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats.

6.2. A més, cal adjuntar-ne l'original o una còpia compulsada d'aquests altres documents:

 1.  Document d'identitat (DNI o NIE).
 2.  Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol acompanyat d'un certificat de la institució educativa corresponent que acrediti que el títol encara no ha estat expedit.
 3.  Fotocòpia compulsada de la capacitació lingüística de català.

6.3. Consignar dades falses en la sol·licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de la persona aspirant o de la seleccionada en el procés selectiu.

6.4. Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà han de lliurar-se traduïts convenientment a un d'aquests idiomes per un organisme oficial competent.

7. Procediment de selecció

La selecció es farà pel procediment de concurs de mèrits.

a) Llista provisional d'aspirants admesos en la convocatòria

 • Un cop vençut el termini per presentar les sol·licituds, s'han de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Llàtzer la resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, amb les llistes provisionals que han de contenir els aspirants admesos, els exclosos —indicant la causa de l'exclusió— i els que han d'esmenar les deficiències de la sol·licitud.
 • Els aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent a la publicació de les llistes, per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució i esmenar deficiències (en cas que no ho facin es considerarà que han desistit de la seva sol·licitud). Tots els documents s'han d'adreçar a Planificació de Recursos Humans de l'Hospital Universitari Son Llàtzer i es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

b) Llista definitiva d'admesos en la convocatòria

 • En els 10 dies hàbils següents, el director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha de dictar una resolució amb les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos —fent constar la causa de l'exclusió— i s'ha de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

c) Llista provisional de mèrits dels candidats

 • En els 10 dies hàbils següents, la comissió de selecció ha d'avaluar el barem dels mèrits, i per mitjà d'una resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer s'ha de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Llàtzer la llista provisional dels mèrits reconeguts als candidats, que disposaran d'un termini de 5 dies hàbils —a comptar a partir del dia següent a la publicació de la llista— per formular reclamacions o al·legacions contra la resolució, adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.
 

d) Llista definitiva de mèrits dels candidats.

 • En els 10 dies hàbils següents, per mitjà d'una resolució del director gerent de l'Hospital Universitari Son Llàtzer, s'ha de publicar en la web de l'Hospital Universitari Son Llàtzer la llista definitiva dels mèrits dels candidats.

8. Comissió de Selecció

8.1. Els membres de la Comissió de Selecció són els següents:

a) Presidenta: Mª Margarita Calafell Alemany

i. Suplent: Ana Pérez Fernández

b) Vocal: Catalina Pujol Cañellas

i. Suplent: Verónica Lluch Garví

c) Secretari: Javier Mancho Iglesias

i. Suplent: Nieves Álvarez Torres

7.1. Els membres de la Comissió de Selecció han d'abstenir-se d'intervenir en el procés —i han de notificar-ho a l'autoritat que els hagi designat— si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

7.2. Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

 1.  Valorar els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants segons el model establert en aquestes bases.
 2.  Requerir —si escau— als aspirants que esmenin en el termini previst els defectes formals dels mèrits al·legats, o bé que aclareixin dins el termini i en la forma escaient, algun dels mèrits al·legats.
 3.  Confeccionar una llista dels candidats per ordre de prelació.
 4.  Resoldre les reclamacions presentades a la llista provisional, pels candidats, dins el termini i en la forma escaient.
 5.  Elevar a l'òrgan de selecció la llista definitiva de candidats i de les puntuacions que hagin obtingut.

9. Valoració dels mèrits

La Comissió de Selecció ha de fer, en primer lloc, la valoració dels mèrits dels candidats d'acord amb el que estableix la convocatòria i desglossada d'aquesta manera:

 • Experiència professional: màxim 55 punts.
 • Formació: màxim 40 punts.
 • Coneixements de la llengua catalana: màxim 5 punts.

Els mèrits que es valoren en aquesta convocatòria figuren en l'Annex III.

10. Resolució de la convocatòria

 1.  La Comissió de Selecció ha de publicar la llista definitiva de les puntuacions. Aquesta llista s'ha de publicar, igualment, en la web de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.
 2.  En cas que diversos candidats tinguin la mateixa puntuació en la llista definitiva, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

o Amb caràcter general, tindran prioritat les dones en cas que el sexe femení estigui infrarepresentat en la categoria i en l'especialitat, de conformitat amb l'article 61 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

o A continuació, qui hagi acreditat en la llista més serveis prestats en la categoria dins el Servei de Salut i subsidiàriament en el Sistema Nacional de Salut.

o Si l'empat persisteix, el nomenament s'oferirà en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.

o Si tot i així l'empat persisteix, tindrà prioritat qui tingui la puntuació més alta en l'apartat de formació continuada.

o Finalment, si els candidats segueixen empatats, el desempat es dirimirà segons l'escala següent: primer, ser major de 45 anys, després, tenir més càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere, i finalment qui tingui més edat.

 1. La resolució d'adjudicació definitiva de la plaça s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

11. Nomenament i presa de possessió

La persona seleccionada disposarà d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució d'adjudicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per prendre possessió de la plaça. Per això, serà necessari presentar, en el moment de la firma de la firma de la pressa de possessió de la plaça, la documentació requerida pel departament de recursos humans, que entre d'altres documents, inclourà la copia compulsada del carnet de col·legiació.

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Sol·licitud per participar en el procés selectiu de promoció interna temporal d'una plaça d'Infermer/a (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

Dades de la persona sol·licitant

Primer llinatge:....................................... Segon llinatge:.................................................

Nom:........................................................ Nbre. doc. identitat:.........................................

Dades a l'efecte de rebre notificacions

Nom de la via: ................................................................................................................

Núm.:..... Pis:............. Porta: ....... Localitat: …...........................................................

Codi postal: ........... Municipi:...........................................................................................

Telèfons:..............................................................................

Adreça electrònica:...........................................................................................................

EXPÒS:

Que, el _____ de ______________de 2021 es va publicar en el BOIB la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca el procés selectiu de promoció interna temporal de 4 places d'Infermer/a (A2) de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Son Llàtzer.

1. Que complesc els requisits exigits en la convocatòria.

SOL·LICIT:

Ser admès/admesa en la convocatòria, al mateix temps que declaro que són certes totes les dades consignades.

......................... , ....... de ............................. de 2021

[rúbrica]

 

 

 

DIRECCIÓ GENERAL DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

 

 

ANNEX 3 Barem de mèrits

1. Experiència professional (màxim, 55 punts)

1.1. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,23 punts.

1.2. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent per la qual s'exigeixi el mateix títol de la categoria a la qual s'opta: 0,172 punts.

1.3. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a la qual s'opta: 0,115 punts.

1.4. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb  la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a  la qual s'opta:  0,23 punts.

1.5. Per cada mes de servei prestat en centres sanitaris privats de la Unió Europea  en la mateixa categoria que a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,046 punts (màxim 5,5 punts). Juntament amb el certificat de serveis prestats és necessari aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de treball.

1.6. Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,172 punts.

1.7. Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es valoraran —si el professional té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut— com prestats en la categoria a la qual opta a raó de 0,23 punts. Si no té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut es valoraran a raó de 0,115 punts. En ambdós casos només es valoraran aquests serveis sempre que tingui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

1.8. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada es reconeixerà un mes complet de serveis prestats, calculant-ho segons les regles següents:

 1.  Un mes o la part que correspongui proporcionalment per cada 150 hores fetes (o una fracció).
 2.  Si dins d'un mes natural s'han fet més de 150 hores, només es pot valorar un mes de servei prestat.

1.9. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

 1.  Un mateix període de temps no es pot valorar per més d'un dels subapartats que l'integren.
 2.  Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial s'han de computar com si anassin a jornada completa.
 3.  Si es presten serveis simultàniament en dos centres o més es computaran —a elecció de la persona interessada— els serveis prestats només en un d'aquests.
 4.  El còmput de serveis prestats es calculen aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (màxim, 40 punts)

2.1. Formació reglada / expedient acadèmic

 1.  La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de forma proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d'1 punt, que correspon al 10 de nota mitjana.
 2. Si l'expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques, es consideraran les equivalències següents: bé, 0,2 punts; notable 0,4, punts, excel·lent, 0,8 punts; matrícula d'honor, 1 punt.
 

2. Formació continuada

a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i d'altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

1. Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 (es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents):

 • Acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut quant als materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de forma conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2. Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 i la resta d'activitats formatives, independentment de la data, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut quant als materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de forma conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Organitzades o impartides per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa ha d'acreditar-se en el certificat corresponent.
 • Organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i impartides en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé acreditades o subvencionades per aquestes, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.
 • Dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada en les administracions públiques i organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.

c) Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de  la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (sistema europeu de transferència i acumulació de crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no se n'especifiquen hores ni crèdits, no es valora l'activitat.

d) Es valoren a raó de 0,0026 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscos laborals; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la investigació sobre les ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra que estigui relacionada amb les funcions de la categoria a la qual s'opta. Nota: es valoren sempre que hagin estat organitzades o impartides per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa ha d'acreditar-se en el certificat corresponent.

2.3. Formació postgraduada

 1.  Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categories de podòleg/podòloga es valoren així: 0,070 per cada crèdit ECTS i 0,028 per cada crèdit LRU. Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.
 2.  Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categories de podòleg/podòloga es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives.

Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no se n'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i ECTS es té en compte la puntuació més favorable a la persona candidata.

2.4. Docència

 1.  Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives a les quals es refereix l'apartat de formació continuada: 0,0078 punts

Els candidats que hagin impartit hores de docència en cursos formatius en ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 han de justificar que aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de forma conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

 1.  Per cada curs acadèmic d'estudis reglats ocupant una plaça de docent en matèria de ciències de la salut a temps complet: 2,7 punts.
 2.  Per cada hora com a docent d'estudis reglats en matèria de ciències de la salut que no sigui a temps complet, es valorarà 0,0026 punts.
 3.  Per la tutorització de pràctiques de la categoria a la qual s'opta: 0,0013 punts per cada hora.

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement

a) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta i que tinguin ISBN i dipòsit legal:

1. Per cada llibre complet: 1,3 punts.

2. Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior: 0,026 punts (màxim, tres capítols per llibre).

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb  el contingut de  la categoria a la qual s'opta:

1. Per cada publicació en una revista indexada en el JCR o en el SJR: 1,04 punts.

2. Per cada publicació en una revista no indexada de tiratge estatal o internacional: 0,78 punts.

c) Ponències, comunicacions, coordinacions de taula i pertinença a comitès científics:

1. Per cada ponència presentada en congressos, reunions científiques o activitats formatives en matèria de ciències de la salut i acreditades degudament (d'acord amb l'apartat de formació continuada) relacionada directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,39 punts.
 • Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,195 punts.

2. Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions científiques i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:

 • Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,26 punts.
 • Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,13 punts.

3. Per pertànyer a algun comitè científic o coordinar/moderar una taula i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta:.

 • Congrés o reunió científica d'àmbit internacional o estatal: 0,3 punts.
 • Congrés o reunió científica d'àmbit autonòmic: 0,15 punts.

d) Investigació: per participar en projectes d'investigació finançats o acreditats per entitats del sector públic institucional definides en l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre:.

1. Com a investigador o investigadora principal: 3,9 punts.

2. Com a investigadora o investigador col·laborador: 1,95 punts.

3. Com a investigador o investigadora de camp no remunerat (sense ser membre de l'equip): 0,39 punts.

3. Coneixements orals i escrits de llengua catalana (màxim 5 punts)

3.1. Els certificats emesos per la Direcció general de Política Lingüística i els reconeguts en l'Ordre del conseller de Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:

 1.  Certificat de coneixements de català A1: 0,5 punts
 2.  Certificat de coneixements de català A2: 1 punt
 3.  Certificat de coneixements de català B1: 1,5 punts
 4.  Certificat de coneixements de català B2: 2 punts
 5.  Certificat de coneixements de català C1:3 punts
 6.  Certificat de coneixements de català C2:4 punts
 7.  Certificat de coneixements de llenguatge administratiu: 1 punt.

3.2. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat LA, el qual la seva puntuació s'acumula a la d'un altre certificat que s'aporti. Si es presenta només el certificat LA, es valora amb 1 punt.

4. Coneixements orals i escrits de llengües estrangeres (màxim, 3 punts)

4.1. Els certificats de llengües estrangeres emesos per escoles oficials d'idiomes o universitats es valoren així:

 1.  Certificat de coneixements A1: 0,75 punts
 2.  Certificat de coneixements A2: 1 punt
 3.  Certificat de coneixements B1: 1,25 punts
 4.  Certificat de coneixements B2: 1,5 punt
 5.  Certificat de coneixements C1: 1,75 punts
 6.  Certificat de coneixements C2: 2 punts

4.2. Es pot valorar més d'un idioma; no obstant això, només es té en consideració el certificat del nivell més alt de cada idioma, fins al màxim global de 3 punts.

 
 

ANNEX 4 BAREM AUTOVALORATIU

COGNOM I NOMBRE DEL SOL·LICITANT:

CATEGORIA:                                                                                                    DATA CONVOCATÒRIA:

Per el seu propi interès, llegeixi atentament les instruccions a fi d'evitar errors en la valoració del seu autobarem, errors que podrien ocasionar-li perjudicis

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL (màxim 55 punts)

INSTITUCIÓ, CENTRE O EMPRESA

a. Punts

b. Mesos Mesosses

TOTAL (a x b)

1.1 Institucions sanitàrias públiques (ISP)

0,230

 

 

1.2 ISP, diferent categoria, mateix títol

0,172

 

 

1.3 Institucions sanitàrias públiques, categoria diferent

0,115

 

 

1.4 Programes de cooperació internacional

0,230

 

 

1.5 Institucions sanitàrias privades de l'UE

0,046

 

 

1.6 Centres públics no sanitaris de l'UE

0,172

 

 

1.7 Càrrec directiu amb plaça en lloc base

0,230

 

 

1.8 Càrrec directiu sense plaça en lloc base

0,115

 

 

2. FORMACIÓ, DOCENT I ACTIVITATS CIENTÍFIQUES

2.1. FORMACIÓ REGLADA

Es valoraran les notes de l'expedient acadèmic de la formació que habiliti per desemvolupar del lloc de feina a cubrir

NOTA OBTINGUDA

PUNTUACIÓ

Matrícula d'honor

1

Excel·lent

0,8

Notable

0,4

0,2

Suficient

0,1

 

SUMA PUNTUACIÓ

 

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.1

2.2.  FORMACIÓ CONTINUADA

Nombre de cursos presentats

1. Núm. crédits

2. Punts/ crédits

TOTAL (a x b)

Cursos Ciències de la salut – Crédits CFC

 

0,026

 

Cursos Ciències de la salut – Crédits ECTS

 

0,065

 

Àrees temàtiques diferents

 

0,0026

 

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.2

 

3. FORMACIÓ POSGRADUADA

Nombre de cursos presentats

3. Núm. crédits

4. Punts/ crédits

TOTAL (a x b)

Màsters universitaris oficials – LRU

 

0,028

 

Màsters universitaris oficials – ECTS

 

0,070

 

Títol universitari propi de postgrau – LRU

 

0,026

 

Títol universitari propi de postgrau - ECTS

 

0,065

 

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.3

 

4. DOCÈNCIA

 

a. Núm hores/cursos

b. Puntuació

TOTAL (a x b)

Per cada hora en activitats formatives 2.3.a

0,0078

 

 

Per cada curs acadèmic universitari en Cs

2,7

 

 

Per cada hora en CS com a docent, no temps complet

0,0026

 

 

Per cada hora de tutoria pràctica d'alumnes

0,0013

 

 

Per cada hora com a docent (catedràtic)

0,0026

 

 

 

TOTAL

 

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.4

 

5. DOCÈNCIA

 

Núm actividats

b. Puntuació

TOTAL (a x b)

Llibre complet

 

1,300

 

Capítol de llibre (no inclós punt anterior) màxim 3 cap/ libro

 

0,026

 

Publicació revista indexada JCR Y SJR

 

1,040

 

Publicació revista no indexada

 

0,780

 

Per cada ponència (àmbit internacional o estatal)

 

0,390

 

Per cada ponència (àmbit autonòmic)

 

0,195

 

Comunicació o pòster, internacional o estatal

 

0,260

 

Congres o reunió científica autonòmica

 

0,130

 

Comité científic d'ámbit autonòmic

 

0,300

 

Projecte d'investigació (investigador principal)

 

0,150

 

Projecte d'investigació (investigador col·laborador)

 

3,900

 

Projecte d'investigació (investigador de camp no remunerat)

 

0,390

 

 

TOTAL PUNTS APARTAT 2.5

 

3. LLENGUA CATALANA (màxim 5 punts)

NIVELL

ACREDITACIÓ

PUNTS

A2

Certificat de coneixements de català

1

B1

Certificat de coneixements de català

2

B2

Certificat de coneixements de català

3

C1

Certificat de coneixements de català

4

C2

Certificat de coneixements de català

5

 

TOTAL PUNTS APARTAT 3

 

 

TOTAL PUNTS BAREM. SUMA D'APARTATS 1 + 2 + 3

 

El sotasignat, SOL·LICITA ser admès a la convocatòria de PROMOCIÓ INTERNA i DECLARA que són certs les dades manifestades en aquesta sol·licitud

Palma,            de                                               de

Firma del solicitante