Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 577008
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 15 de novembre de 2021 per la qual s’autoritza l’obertura i funcionament del Centre Autoritzat d’Ensenyaments Elementals de Música Escola de Música del Sagrat Cor

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En data 27 de febrer de 2020 (NRE L13E13073/2020 de 27 de febrer), la senyora Llúcia Salleras Julià, com a representant de la Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears, sol·licità l'autorització per a l'obertura i el funcionament d'un centre privat autoritzat d'ensenyaments elementals de música a les instal·lacions del Centre Concertat amb Ensenyaments de Règim General (CC) Sagrat Cor en horari compatible amb les activitats lectives del centre.

2. En data 9 de novembre de 2020, l'arquitecte del Servei de Centres Educatius va emetre un informe desfavorable de la sol·licitud per manca de documentació. En data 11 de novembre, es comunicà al centre l'informe i se li va requerir que completàs la documentació amb els plànols, la memòria del projecte, la justificació de l'accessibilitat del centre i l'aïllament acústic de les aules.

3. En data 27 de novembre de 2020, la representant del centre presentà nova documentació i hi adjuntà els plànols i la memòria descriptiva de les aules que s'utilitzarien per fer les classes de música; també hi adjuntà la justificació de l'accessibilitat del centre.

4. En data 15 de desembre de 2020, la representant del centre presentà el certificat de solidesa i estabilitat dels edificis.

5. Atès que els articles 9,10, i 11 del Reial Decret 389/1992, de 15 d'abril, pel qual es regulen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics, estableixen els aspectes que s'han de prendre en consideració en l'informe tècnic que ha de realitzar el Servei dels Ensenyaments de Règim Especial, en data 19 de febrer de 2021, des de la Secció d'Autoritzacions i Registre de Centres se sol·licità al servei esmentat un informe sobre el projecte educatiu d'ensenyaments elementals de música que s'havia presentat, les especialitats proposades i els horaris i les aules que es proposaven.

6. En data 5 de març de 2021, la cap del Servei dels Ensenyaments de Règim Especial va emetre un informe favorable sobre l'autorització per impartir ensenyaments elementals de música. El Centre Autoritzat d'Ensenyaments Elementals de Música (CAEEM) Escola de Música del Sagrat Cor tindrà una capacitat de 100 places escolars, 25 alumnes per nivell acadèmic. Les especialitats que s'hi podran impartir són: piano, violí, violoncel, clarinet, guitarra i flauta travessera. Les assignatures proposades per a cada curs i el temps lectiu d'aquestes s'ajusten al Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

7. En data 11 de juny de 2021, la representant del centre presentà la justificació de l'aïllament acústic que se li havia requerit en data 9 de novembre de 2020.

8. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de juny de 2021 sobre el funcionament de l'adscripció dels centres privats autoritzats i centres integrats privats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa (BOIB núm. 78, de 12 de juny), es regula el funcionament d'aquestes adscripcions i en el punt 1 de la Resolució s'especifica que «l'adscripció té implicacions per a tots dos centres, per una banda, el Conservatori i per l'altra, els centres privats autoritzats i centres integrats privats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa que hi queden adscrits». També en aquest punt s'enumeren les prescripcions i obligacions entre ambdós centres pel que fa a l'àmbit d'aplicació d'aquesta adscripció.

9. L'article 15 del Decret 23/2011, d'1 d'abril, estableix, en el seu punt 2, que el certificat acreditatiu d'haver cursat i superat els ensenyaments elementals de música ha de ser expedit pel centre en què l'alumne hagi finalitzat els ensenyaments elementals de música.

10. El 18 de juny de 2021, l'arquitecte del Servei de Centres Educatius va emetre un informe favorable sobre el projecte presentat i la visita realitzada al centre aquell mateix dia. En aquest informe es conclou que tot i que en la documentació presentada es justifica el compliment de les condicions enfront del renou, es recomana un estudi acústic (especialment de la reverberació) a les aules dedicades a l'escola de música, aspecte que hauran de modificar en tornar a sol·licitar una nova modificació de la configuració.

 

11. El 2 de novembre de 2021, la cap del Departament de Planificació i Centres va informar favorablement sobre l'obertura i funcionament del CAEEM Escola de Música del Sagrat Cor.

12. El 3 de novembre de 2021, el director general de Planificació, Ordenació i Centres va proposar l'obertura i el funcionament del CAEEM Escola de Música del Sagrat Cor. Des de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, que té la competència per a l'autorització dels ensenyaments que s'han d'implantar als centres educatius, es vol facilitar la possibilitat d'estudiar simultàniament els ensenyaments artístics elementals de música i d'educació primària, com indica l'article 47.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (BOE núm. 159, de 4 de juliol).

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril).

4. El Reial decret 389/1992, de 15 d'abril, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments artístics (BOE núm. 102, de 28 d'abril) derogat pel Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments artístics regulats a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 86, de 9 d'abril), però que és aplicable als ensenyaments elementals de música i dansa fins que les administracions educatives no els regulin.

5. El Decret 23/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments elementals de música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOIB núm. 53, de 9 d'abril).

6. La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 5 de maig de 2015, per la qual s'actualitza i modifica l'adscripció dels centres privats i centres privats concertats de batxillerat, formació professional específica i centres privats de règim especial a instituts d'ensenyament secundari o centres públics de referència de les Illes Balears (BOIB núm. 77, de 23 de maig).

7. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 4 de juny de 2021 sobre el funcionament de l'adscripció dels centres privats autoritzats i centres integrats privats d'ensenyaments elementals i professionals de música i dansa (BOIB núm. 78, de 12 de juny).

8. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març), el qual estableix, en l'article 36.2, que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

9. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març).

Per tot això, i d'acord amb la proposta formulada per la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres amb data 12 de novembre de 2021, dict la següent

Resolució

1. Autoritzar, amb efectes de l'inici del curs escolar 2021-2022, l'obertura i funcionament del CAEEM Escola de Música del Sagrat Cor.

2. Autoritzar al centre els ensenyaments elementals de música, en les especialitats de piano, violí, violoncel, clarinet, guitarra i flauta travessera, i un total de 100 places escolars.

3. Inscriure d'ofici el CAEEM Escola de Música del Sagrat Cor en el Registre de centres docents no universitaris de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, amb el codi de centre 07016232.

4. Adscriure el CAEEM Escola de Música del Sagrat Cor, a efectes administratius, al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (codi: 07006810), que li ha d'oferir suport en qüestions tècniques, pedagògiques i de programació.

5. Determinar que, com a conseqüència d'aquesta autorització, el centre queda configurat de la manera següent:

Codi de centre: 07016232

Denominació genèrica: centre autoritzat amb ensenyaments elementals de música

Denominació específica: Escola de Música del Sagrat Cor

Titular: Fundació Escola Catòlica de les Illes Balears

Domicili: c. del Pare Antoni Oliver, 4

Localitat: Palma

Municipi: Palma

CP: 07014

Ensenyaments autoritzats:

Ensenyaments elementals de música en les especialitats de piano, violí, violoncel, clarinet, guitarra i flauta travessera.

Nombre de places escolars: 100.

El centre queda adscrit administrativament al Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca (codi: 07006810)

6. Determinar que el CAEEM Escola de Música del Sagrat Cor pot fer ús de la condició de centre autoritzat per la Conselleria d'Educació i Formació Professional i pot expedir el certificat d'ensenyaments elementals de música, en alguna de les especialitats autoritzades, quan els alumnes superin les avaluacions acadèmiques que el centre hagi previst.

7. Incloure el centre esmentat dins l'àmbit d'actuació del Departament d'Inspecció Educativa, que ha de vetlar perquè el centre s'adeqüi al que disposa el Reial decret 389/1992, de 15 d'abril, i l'ha d'assessorar perquè pugui assolir els seus objectius.

8. Establir que aquest centre, a principi de cada curs, ha d'elaborar el projecte educatiu de l'any acadèmic. Aquest projecte ha d'incloure els objectius, el programa que ha d'impartir i les dades referents als alumnes i a l'horari del centre, que s'ha de formalitzar mitjançant el document d'organització de l'escola (DOE). En acabar cada curs ha d'elaborar una memòria d'activitats, en la qual ha de fer referència al projecte educatiu desenvolupat i als programes impartits. El projecte educatiu i la memòria s'han de trametre al Departament d'Inspecció Educativa.

9. Fer avinent al CAEEM Escola de Música del Sagrat Cor que resta obligat a complir la legislació vigent quant a la titulació dels professors que hi siguin destinats. També està obligat a sol·licitar la revisió oportuna de la seva configuració quan s'hagi de modificar qualsevol de les dades que figuren en aquesta Resolució. En cas contrari, es revocarà l'autorització atorgada.

10. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 15 de novembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà