Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 576007
Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local de l'Ajuntament de Muro per promoció interna

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local de l'Ajuntament de Muro per promoció interna

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de novembre de 2021, s'ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local de l'Ajuntament de Muro per promoció interna.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d'anuncis electrònic del lloc web de l'Ajuntament de Muro (https://www.ajmuro.net/ca/ofertes-feina), als efectes establerts a l'article 45 de la Llei 39/2.015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra l'esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar de forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la present resolució, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la notificació d'aquesta resolució; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.

«BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 3 PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA D'OFICIAL/OFICIALA DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MURO PER PROMOCIÓ INTERNA.

1.- OBJECTE, CARACTERÍSTIQUES I PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

L'objecte d'aquesta convocatòria és seleccionar com a personal funcionari de carrera, 3 places de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local, vacants i dotades pressupostàriament, corresponents a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'any 2020 (3 places), pel sistema de promoció interna mitjançant concurs-oposició.

Les característiques d'aquestes places són:

Funcionari de carrera

GRUP: C1

ESCALA: Escala d'administració especial. Subescala serveis especials. Escala bàsica. DENOMINACIÓ: Oficial/oficiala de la Policia Local.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs-oposició pel sistema de promoció interna.

D'acord amb allò disposat a la disposició addicional 3ª de la Llei 4/2013 de Coordinació de les policies locals de les Illes Balears, es determina que el 40% de les places oferides a la present convocatòria hauran de ser cobertes per dones, en els termes establerts a les presents bases.

2.- NORMATIVA APLICABLE

Aquest procés selectiu es regirà per les prescripcions contingudes en aquestes bases específiques i en allò no previst, per la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, modificada por la Llei 11/2017, de 20 de desembre; pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears; pel Decret 11/2017,de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l' empleat públic; per la Llei 3/2007, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per la resta de normativa que li sigui d'aplicació.

3.- CATEGORIA I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR.

3.1.- CATEGORIA DEL TRIBUNAL

Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, relatiu a indemnitzacions per raó de servei, el Tribunal queda classificat en la categoria de segona.

3.2.- PRINCIPIS GENERALS I COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR.

a) L'òrgan de selecció és col·legiat i la composició s'ajustarà als principis d'imparcialitat i professionalitat del seus membres i es procurarà, així mateix, el principi de representació equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectivament motivades.

b) La composició del tribunal serà predominantment tècnica; tots el seus membres han de tenir titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a las places convocades.

c) La pertinència als òrgans de selecció serà sempre a títol individual; no es podrà exercir aquesta representació por compte aliena.

e) El tribunal qualificador estarà constituït per cinc membres i el mateix nombre de suplents:

President/Presidenta: designat/a per l'Ajuntament entre personal funcionari de carrera d'experiència reconeguda.

Vocals: un vocal proposat per la Direcció General competent en matèria de coordinació de les policies locals, altre proposat per l' Escola Balear de Administració Pública i un altre designat per l'Ajuntament de Muro.

Secretari o secretària: designat/a per l'Ajuntament, amb veu i vot.

f) El tribunal podrà acordar la incorporació en les tasques de personal assessor o especialistes en totes o alguna de les proves, que poden actuar amb veu, però sense vot.

g) Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals per efectuar funcions de vigilància del desenvolupament del procés selectiu. Les persones representants sindicals que participin en el procediment selectiu han de pertànyer a organitzacions sindicals que tinguin la consideració de més representatives i que comptin amb més del 10% de representants en l'Ajuntament, amb un màxim d'un representant per cada sindicat amb el límit de quatre membres.

h) Abstenció i recusació.

Els membres del tribunal hauran d'abstenir-se d'intervenir, i així ho notificaran a l'autoritat convocant, quan concorri alguna de les circumstancies previstes en l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, o si han realitzat tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a les places de que es tracta en els cinc anys abans a la publicació de la convocatòria. Així mateix, las persones aspirants podran recusar als membres del tribunal quan es doni alguna de les circumstàncies esmentades en el paràgraf anterior, d'acord amb el previst en l'article 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

i) Constitució i actuació.

El tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat del seus membres, titulars o suplents indistintament, ni sense president/a ni secretari/a. Las decisions adoptades pel tribunal es poden recórrer en las condicions que estableix l'article 121 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El tribunal continuarà constituït fins que es resolguin les reclamacions plantejades o els dubtes que es puguin suscitar en el decurs del procés selectiu i en tot cas, fins que es faci la valoració final de la fase de pràctiques.

Els membres del tribunal estaran facultats per resoldre les qüestions que puguin presentar-se durant la realització de les proves, adoptar els acords necessaris que assegurin el degut ordre en les mateixes, en tot el no previst en les bases de la convocatòria, i per a l'adequada interpretació de les bases.

El tribunal adoptarà els seus acords per majoria dels membres presents en cada sessió. En cas d'empat, es repetirà la votació fins una tercera vegada, en la que, si persisteixi l'empat, aquest el dirimirà el president amb el seu vot. Per a les votacions es seguirà l'ordre establert en el Decret de nomenament dels membres del tribunal, votant en darrer lloc, el president.

El tribunal adoptarà les mesures oportunes per garantir, sempre que sigui possible, que tots els exercicis de la oposició es corregeixen sense conèixer la identitat de las persones aspirants.

j) Actes del Tribunal.

El/la secretari/a del Tribunal aixecarà acta de totes les seves sessions, tant de constitució com de celebració d'exercicis, com de la correcció i avaluació dels mateixos, així com de la deliberació dels assumptes de la seva competència, on es farà constar també les qualificacions dels exercicis, les incidències i votacions que es produeixin. Les actes hauran de ser aprovades i subscrites per totes les persones que hi hagin participat, tant pels membres del tribunal com pel personal assessor. Les actes numerades i rubricades constituiran l'expedient, que reflectirà el procediment selectiu dut a terme. Una vegada finalitzat el procés selectiu, el/la secretari/a del tribunal remetrà al departament de Secretaria l'expedient, degudament ordenat i foliat, juntament amb tota la documentació de les proves realitzades.

4.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS.

4.1. Les persones aspirants hauran de reunir, en la data d'expiració del termini assenyalat per a la presentació de sol·licituds, les condicions següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Estar en possessió del títol de Batxillerat, Tècnic o equivalent, segons el que estableix la legislació bàsica Estatal o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, caldrà aportar l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

c) Tenir la condició de funcionari de carrera en la categoria de policia local del cos de la Policia local de Muro amb una antiguitat mínima de dos anys.

d) No haver estat separat del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l'exercici de la funció pública.

e) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

f) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

g) Compromís mitjançant declaració expressa de dur armes i, si escau, d'utilitzar-les,

h) Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell B2 o superior, de conformitat amb allò establert a l'apartat 3.a) del Decret 11/2017. Els certificats seran els expedits per l'Escola Balear de Administració Pública, o els expedits o homologats per la Conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la que es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

i) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions.

4.2. Amb caràcter previ a la presa de possessió, les persones interessades han de manifestar que no exerceixen cap lloc o activitat en el sector públic dels que delimita la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, i que no reben pensió de jubilació, retir u orfandat. Si realitzen alguna activitat privada, inclosa la de caràcter professional, ho hauran de declarar en el termini de deu (10) dies naturals comptats a partir del dia de la presa de possessió, perquè la Corporació acordi la declaració de compatibilitat o incompatibilitat.

4.3. Las persones aspirants han de reunir els requisits establerts en aquestes bases a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-los durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es poden efectuar les comprovacions oportunes durant tot el procés. En cas de que, una vegada que s'hagi prendre possessió de la vacant, es donessin una o vàries causes de exclusió es podrà revocar el nomenament.

5.- ANUNCIS

Els anuncis successius relatius al procés de selecció es publicaran únicament en la web municipal www.ajmuro.net

6.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

6.1. Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'han d'ajustar al model normalitzat de sol·licitud (Annex II) s'hauran d'adreçar a la batlia i es presentaran al Registre de l'Ajuntament o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015. El model normalitzat de sol·licituds es trobarà a disposició de les persones interessades, al Registre General d'aquest Ajuntament, i a la pàgina web www.ajmuro.net, a partir de l'obertura del termini per a la seva presentació.

6.2 Termini

El termini general de presentació de sol·licituds és de vint (20) dies hàbils a partir de l'endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

6.3. Presentació de requisits i mèrits.

A més de les dades de caràcter personal i professional que han de constar en la sol·licitud, les persones interessades han d'adjuntar la documentació que s'indica a continuació:

a) Fotocopia del document nacional de identitat en vigor o el resguard de la sol·licitud de renovació.

b) Fotocopia compulsada de la titulació exigida.

c) Declaració responsable de que l'aspirant compleix els requisits exigits a les bases, referits sempre a la data d'expiració del termini assenyalat per presentar les sol·licituds.

d) Fotocopia compulsada del certificat del nivell de coneixements de llengua catalana expedit per l'òrgan competent en matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears, o be dels títols, diplomes i certificats equivalents d'acord amb la normativa vigent.

e) La documentació que han d'aportar les persones aspirants per acreditar el compliment dels requisits exigits en la convocatòria i la relativa als mèrits al·legats, ha de ser mitjançant l'original o la fotocopia compulsada.

 

f) Els mèrits que es valoraran a la fase de concurs, i que vindran referits a la data de termini de presentació d'instàncies, s'hauran de presentar estructurats segons els blocs en què es divideix l'annex 4 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, mitjançant la presentació d'originals o fotocòpies acarades en el model normalitzat establert a l'efecte per l'Ajuntament, dins el termini de deu (10) dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista definitiva d'aspirants que han superat la fase d'oposició.

Únicament es valoraran aquells que estiguin adequadament i clarament acreditats d'acord amb els barems de la fase de concurs. No es tindrà en compte la remissió a altres expedients de convocatòries anteriors.

Les persones aspirants funcionàries d'aquest Ajuntament podran fer remissió als seus expedients personals.

L'acreditació de treballs fets en entitats públiques empresarials (entitats de dret públic sotmeses al dret privat), en consorcis, en fundacions del sector públic, i en empreses societàries del sector públic es farà mitjançant el certificat de la vida laboral, i l'acreditació de la categoria i de les funcions fetes amb el contracte laboral o un certificat de l'empresa, del consorci o de la fundació corresponent, o d'una altra manera en què quedin acreditades la categoria i les funcions dutes a terme.

Els documents acreditatius del mèrits presentats podran ser retirats pels aspirants en el termini de tres mesos comptadors des de l'endemà d'adquirir fermesa la resolució definitiva del procediment. En cas contrari seran destruïts.

6.3. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement de que es compleixen els requisits dels interessats per participar en aquesta convocatòria. Les persones que superin el procés selectiu han de presentar la documentació acreditativa dels requisits generals i específics que s'indiquen en l'apartat 4 d'aquesta convocatòria, amb caràcter previ al seu nomenament.

6.4. Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, la persona aspirant dóna el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de Dades de Caràcter Personal.

6.5. Les persones aspirants quedaran vinculades a les dades que es facin constar en la seva sol·licitud. El domicili i telèfon que figuren en la mateixa es consideraran vàlids a efectes de notificacions, essent responsabilitat exclusiva de les persones candidates, tant les errades descriptives, com la no comunicació durant el procés de selecció de qualsevol canvi en les dades de la sol·licitud.

7.- ADMISSIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

En el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la autoritat convocant o la que tingui la delegació, dictarà resolució per la que s'aprova la llista provisional de persones admeses. Aquesta relació es publicarà a la web d'aquest Ajuntament, amb expressió del nom de les persones aspirants admeses i excloses i en el seu cas, de la causa de la no admissió.

Als efectes d'allò establert en la present convocatòria, s'entenen com causes d'exclusió no esmenables imputables a l'aspirant:

- La presentació de la sol·licitud fora de termini.

- La falta de compliment de qualsevol requisit de participació el darrer dia del termini de presentació de instancies.

- Qualsevol altre que resulti de la normativa aplicable o d'allò previst a les bases específiques de la convocatòria.

En tot cas, amb el fi d'evitar errades i si es produeixin, possibilitar la seva esmena en temps i forma, les persones interessades han de comprovar que no figuren en la relació de persones excloses i a més, els seus noms consten en la relació pertinent de persones admeses.

Per esmenar el possible defecte, adjuntar els documents que siguin preceptius, o presentar reclamacions, es disposarà d'un termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució indicada en la web municipal. Les persones sol·licitants que dins del termini assenyalat no esmenin els defectes justificant el seu dret a ser admeses, seran definitivament excloses del procés selectiu. Si no es presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista provisional d'admesos i exclosos, i no serà necessari tornar a publicar-la.

Si es presenten reclamacions, seran acceptades o rebutjades mitjançant la resolució que aprovi la llista definitiva dins del termini màxim de deu (10) dies hàbils, que es publicarà, així mateix, en la web municipal. Aquesta darrera publicació, servirà de notificació a efectes de impugnacions i recursos.

La corresponent resolució indicarà el lloc, la data i la hora d'inici del procés selectiu.

Les errades de fet poden ser esmenades en qualsevol moment, d'ofici o a petició de l'interessat.

8.- PROCÉS SELECTIU

1. El sistema de selecció és el de concurs oposició seguit per un període de pràctiques.

2. El concurs oposició consisteix en la realització successiva de les fases d'oposició i de concurs, per aquest ordre, les quals es descriuen a continuació.

3. La fase d'oposició del concurs oposició consisteix en la realització de les proves previstes en la convocatòria per tal de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants. La fase d'oposició té caràcter eliminatori i és necessari superar-la per poder passar a la fase de concurs.

4. La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que al·leguin les persones aspirants. Aquesta fase no té caràcter eliminatori. Els mèrits que s'han de valorar són els de l'annex 4 del Decret 40/2019.

5. La puntuació total s'obté de la suma de les puntuacions en les dues fases. La puntuació de la fase d'oposició representarà un 60% de la puntuació assolible en el procés selectiu. La fase de concurs representarà un 40% del total de la puntuació assolible en el procés selectiu.

Les dones embarassades amb previsió de part, o en període de postpart, coincident amb les dates de realització de qualsevol dels exàmens o proves previstes en el procés selectiu, podran posar en coneixement del Tribunal aquesta situació, adjuntant el corresponent informe mèdic oficial pel qual es certifica aquesta circumstància.

La comunicació ha de realitzar-se amb el temps suficient i el Tribunal ha de determinar sobre la base de la informació si és procedent o no atendre la sol·licitud, ajornar la prova o proves o realitzar-la en un lloc alternatiu.

En cap cas les proves de reconeixement mèdic han d'estimar com a circumstància negativa als efectes del procés selectiu qualsevol derivada de la situació d'embaràs o lactància.

9.- PROVES FASE OPOSICIÓ

La fase d'oposició del procés selectiu, que constituirà un 60% de la puntuació total del procés selectiu, consistirà en la superació de les següents tres proves, que es realitzaran amb l'ordre establert a les bases:

1. Prova de desenvolupament.

2. Cas pràctic.

3. Prova d'aptitud psicotècnica i de personalitat.

Totes les proves de l'oposició són de caràcter obligatori i eliminatori. És necessari superar la prova anterior per poder passar a la següent.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants vindrà determinat alfabèticament pels llinatges.

Les persones aspirants seran convocades per a cada exercici mitjançant el sistema de cridada única i serà exclòs de les proves selectives qui no comparegui, excepte els casos degudament justificats i lliurement apreciats pel Tribunal.

9.1. Prova de desenvolupament.

Consisteix en el desenvolupament per escrit de dos temes diferents, corresponents als del temari que figura en l'annex I de la convocatòria.

Les persones aspirants escolliran els dos temes que hauran desenvolupar entre tres alternatives establertes per sorteig.

La valoració d'aquesta prova es de 0 a 20 punts i s'ha d'obtenir un mínim de 10 per superar-la.

La duració màxima de la prova serà de dues hores.

9.2. Cas Pràctic

Consisteix en resoldre dos casos pràctics relacionats amb el temari i amb les funcions policials.

Les persones aspirants escolliran els dos temes que hauran desenvolupar entre 5 alternatives que ha d'establir-se per sorteig públic.

La valoració d'aquesta prova es de 0 a 20 punts i s'ha d'obtenir un mínim de 10 per superar-la.

La duració màxima d'aquesta prova serà de dues hores.

9.3. Prova d'aptitud psicològica i de personalitat.

Aquesta prova consisteix en l'exploració psicotècnica per acreditar nivells mínims d'aptituds intel·lectuals i també en l'exploració de la personalitat i les actituds dels aspirants amb el fi de determinar el conjunt de competències corresponents a les funcions de la categoria d'oficial/oficiala i descartar l'existència de símptomes o indicadors compatibles amb alteracions psicopatològiques i/o de la personalitat. Les proves seran efectuades per un o varis professionals de la psicologia que actuar/an com assessor/s del tribunal.

Aquesta prova constarà de dues parts:

La primera consistirà en respondre un o varis test d'aptitud intel·lectual. La valoració d'aquesta prova és de 0 a 10 punts i s'ha d'obtenir un mínim de 5 per superar-la. El resultat serà d'apte o no apte; quedaran eliminats les persones aspirants que no obtinguin una valoració d'APTE.

La duració màxima d'aquesta prova serà de dues hores.

La segona consistirà en respondre la prova o les proves per avaluar el conjunt de competències corresponents a les funcions de la categoria d'oficial/oficiala i que poden consistir en un o varis test i en el seu cas, en una entrevista personal per completar l'estudi. La seva valoració es d'apte o no apte. Quedaran eliminades les persones aspirants que no obtinguin la valoració d'APTE.

La duració màxima d'aquesta prova serà de dues hores.

El tribunal qualificador nomenarà un o varis professionals de la psicologia, que actuaran com assessors del tribunal i seran els encarregats de realitzar les proves i utilitzar els instruments tècnics per a la avaluació que hauran de comptar amb els requisits de fiabilitat i validesa propis de la psicometria. Així mateix, els qüestionaris de personalitat disposaran d'escales de desitjabilitat social i/o sinceritat que l'avaluador haurà de considerar.

9.4. Qualificació dels exercicis

Les qualificacions dels exercicis s'hauran de fer públiques el mateix dia que s'acordin i hauran de publicar-se a la pàgina web de l' Ajuntament. Les persones aspirants podran presentar per escrit en el registre de l'Ajuntament en el termini de tres (3) dies hàbils a comptar des de el dia següent a la publicació del resultat de cada exercici, les observacions o al·legacions que considerin oportunes, que hauran de ser resoltes de forma motivada pel Tribunal en tot cas, abans de les 48 hores prèvies al començament de l'exercici següent. Als efectes assenyalats, es facilitarà la vista dels exercici dels opositors.

9.5. Relació provisional de persones aprovades en la fase de oposició

Finalitzats tots els exercicis de la fase d'oposició, el tribunal farà pública en la pàgina web de l'Ajuntament, les llistes provisionals de persones que ho hagin superat, amb indicació del DNI i de la puntuació obtinguda.

La relació de persones que han superat la fase d'oposició serà determinada únicament per la superació de tots els exercici eliminatoris. La qualificació final de la oposició ha de ser la mitjana aritmètica de les puntuacions atorgades en les proves avaluables mitjançant puntuació.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de deu (10) dies hàbils, a comptar des de la publicació de les llistes provisionals, per fer reclamacions. Finalitzat aquest termini, el Tribunal disposarà de set (7) dies per resoldre les reclamacions.

9.6. Llistes definitives de persones aprovades en la fase d'oposició

Resoltes les reclamacions, el Tribunal ha d'aprovar i publicar a la pàgina web de l'Ajuntament, les llistes definitives de persones aprovades en la fase d'oposició.

10.- FASE DE CONCURS

a) La fase de concurs constituirà un 40% de la puntuació total del procés selectiu.

b) El barem de mèrits de la fase de concurs del concurs-oposició es el que figura a l'annex 4 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.

c) Els mèrits s'acreditaran i es valoraran sempre amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. En cap cas es valoraran mèrits que no hagin estat al·legats i presentats en la forma i durant el termini establert en l'apartat 6.

d) Finalitzada per part del Tribunal la valoració dels mèrits aportats d'acord amb l'establert en l'apartat anterior, es faran públiques a la pàgina web de l'Ajuntament les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs.

e) Les persones aspirants disposaran de cinc (5) dies hàbils per fer reclamacions, a comptar des de la publicació de les llistes provisionals.

f) Les reclamacions presentades seran resoltes pel tribunal en un termini de set (7) dies hàbils.

11. DETERMINACIÓ DE LA PUNTUACIÓ DEL CONCURS OPOSICIÓ

11.1. Puntuació total

La puntuació total s'obté de la suma de les puntuacions en les dues fases. La puntuació de la fase d'oposició representarà un 60% de la puntuació assolible en el procés selectiu i la fase de concurso representarà un 40% del total de la puntuació assolible en el procés selectiu.

La puntuació final del concurso oposició es calcularà amb la següent fórmula:

   60                40

Pt = ——— o + ——— c

     O                 C

Pt: puntuació total

O: puntuació màxima de la fase de oposició

o: punts obtinguts en la fase de oposició

C: puntuació màxima de la fase de concurs

c: puntuació obtinguda en la fase concurs 1

11.2. Resolució d'empats

En cas d'empat en la puntuació final del concurs oposició d'algunes de les persones aspirants, el desempat s'haurà de resoldre atenent a la major puntuació atorgada en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es tindrà en compte el major còmput del temps dels serveis prestats i reconeguts com personal funcionari de carrera en qualsevol categoria de policia local i si encara persisteix l'empat, es dirimirà segons el major nivell de català acreditat. Si l'empat no s'ha resolt, finalment el Tribunal resoldrà l'empat per sorteig públic.

11.3. Llistes provisionals d'aspirants seleccionats del concurs oposició

Un cop finalitzada per part del Tribunal la puntuació total del concurs oposició d'acord amb el que estableixen els apartats anteriors, es faran públiques en la pàgina web de l'Ajuntament les llistes provisionals de puntuacions obtingudes.

Les persones aspirants disposaran de cinc (5) dies hàbils per fer reclamacions, a comptar des de la publicació de les llistes provisionals.

Les reclamacions presentades hauran de ser resoltes pel tribunal en un termini de set (7) dies hàbils.

11.4. Relació definitiva de aspirants que han superat el procés selectiu

Resoltes les reclamacions, el Tribunal ha d'aprovar la relació definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu i publicar-la en la pàgina web de l'Ajuntament. Aquesta relació serà elevada al Sr. batle de l'Ajuntament, per a la seva aprovació.

Quan l'objectiu establert a la disposició addicional 3ª de la Llei 4/2013 de Coordinació de les policies locals de les Illes Balears, de que el 40% de les places ofertes a la present convocatòria, han de ser cobertes per dones, no s'aconsegueixi, es donarà preferència a les candidates dones sobre els candidats homes, fins a complir amb l'objectiu perseguit, sempre que:

a) Hi hagi una equivalència de capacitació determinada per la superació de les proves i exercicis de la fase d'oposició del sistema selectiu.

b) Cap de les candidates dones seleccionades per l'aplicació d'aquesta preferència tingui un diferencial de puntuació en les fases d'oposició i de concurs, superior al 15% front als candidats homes preterits.

Les places no cobertes per dones en el percentatge establert del 40% seran cobertes per la resta d'aspirants que hagin superat les proves.

Amb el fi d'assegurar la cobertura de les places convocades, quan hi hagi renúncies de persones aspirants seleccionades abans del nomenament com a funcionari en pràctiques o bé, les que s'han proposat no compleixin algun dels requisits de la base 4, el Tribunal elevarà a l'òrgan convocant una relació complementària de les persones aspirants que estiguin a continuació d'aquelles proposades, per ordre de puntuació, pel seu possible nomenament com a personal en pràctiques.

12.- PUBLICACIÓ DE LES LLISTES DE PERSONES QUE HAN SUPERAT EL PROCÉS SELECTIU I ACREDITACIÓ DE REQUISITS

a) L'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats com personal funcionari en pràctiques serà publicada en el Bolletí Oficial de les Illes Balears. En cap cas pot ser superior el nombre d'aspirants al de places convocades.

 

b) Les persones aspirants disposen d'un termini de vint (20) dies hàbils, des de la data de publicació de la resolució d'aprovació de la relació d'aspirants que han superat el procés selectiu i que han de ser nomenats funcionaris o funcionaries en pràctiques, per presentar els documents que acrediten que compleixen els requisits que exigeix la convocatòria. L' incompliment d'aquest termini suposa la pèrdua del dret a ser nomenats funcionaris o funcionàries en pràctiques i queden sense efecte totes les actuacions anteriors relatives al seu nomenament. També causa aquests efectes el fet de que, de la documentació presentada es dedueixi que les persones aspirants no compleixin els requisits que exigeix la convocatòria.

c) Als efectes d'acreditar el que disposa l'apartat 4.1.i) d'aquestes bases, respecte a no patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el correcte desenvolupament de las funcions, ha de presentar-se un certificat mèdic que acrediti l'aptitud per desenvolupar les funcions pròpies de la categoria a la que s'accedeix.

13.- PERÍODE DE PRÀCTIQUES

El procés selectiu, es completa amb la superació de un període de practiques.

Aquest període està integrat per la superació, tant del curs de capacitació, com de la fase de pràctiques en el municipi.

Las persones aspirants que superin la fase de concurs oposició i acreditin que compleixin els requisits que exigeix la convocatòria han de ser nomenats funcionaris o funcionàries en pràctiques de la categoria d'oficial/oficiala per l'autoritat municipal competent al començament d'aquest període comprés pel curs de capacitació i la fase de pràctiques a l'ajuntament.

Aquesta situació ha mantenir-se fins que siguin nomenats personal funcionari de carrera, si procedeix, o qualificats com no aptes.

En cap cas es pot nomenar personal funcionari en pràctiques a un número d'aspirants superior al de places convocades.

Les persones aspirants que no superin el període de pràctiques d'acord amb el procediment de qualificació previst, perdran el dret al seu nomenament com funcionaris de carrera mitjançant resolució motivada del batle a proposta de l'òrgan responsable de la avaluació del període de practiques.

Si algun aspirant és qualificat com a no apte en el període de pràctiques, o bé si les abandona abans de la seva qualificació o és expulsat, en la mateixa resolució es pot requerir a les persones aspirants que hagin aprovat totes les proves, per ordre de puntuació obtinguda en les proves de l'oposició per ser nomenats funcionaris o funcionàries en pràctiques. La incorporació d'aquestes persones aspirants en cap cas es pot realitzar en un curs ja iniciat i s'ha d'ajornar a l'inici del curs de capacitació immediatament posterior, si s'escau.

L'esmentada resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer en els termes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Durant el període de pràctiques, es percebran les retribucions segons el que estableix l'article 34 bis de la Llei 4/2013.

13.1. Curs de capacitació

Les persones aspirants nomenades funcionaris o funcionàries en pràctiques hauran de realitzar i superar el curs de capacitació de la categoria d'oficial/oficiala, impartit u homologat per l'Escola Balear d'Administració Pública, a que es refereix l'article 34 de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de Coordinació de les Policies Locals de les Illes Balears, excepte en els supòsits en què la normativa d'aplicació excepcioni la realització d'aquest curs.

Les persones que acreditin haver superat el curs de capacitació de la categoria d'oficial/oficiala o superior abans de l'entrada en vigor de la Llei 11 /2017 i ho tinguin degudament actualitzat, queden exemptes de realitzar aquesta fase de les pràctiques.

L' incompliment de les normes de règim intern establertes en la resolució corresponent de la persona titular de la Conselleria de Hisenda i Administracions Públiques a la que fa referència el article 178.2 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals de les Illes Balears, poden donar lloc a la no superació del curs de capacitació en les condicions establertes.

Els aspirants que no superin el curs de capacitació perdran tots els drets al seu nomenament com a funcionari/a de carrera, declarant-se així mitjançant resolució motivada de l'òrgan municipal corresponent.

13.2. Fase de pràctiques en el municipi

El procés selectiu finalitza amb la superació de la fase de pràctiques en el municipi.

La fase de pràctiques en el municipi tindrà una duració de sis mesos i es pot compaginar amb la realització del curs de capacitació. Les persones exemptes de la realització del curs de capacitació començaran directament la fase de pràctiques en el municipi.

La metodologia d'execució i la supervisió s'ajustarà al que s'estableix en la Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 23 d'octubre de 2020 per la qual es determina la metodologia d'execució, supervisió i avaluació de les pràctiques en el municipi per a les distintes categories de policia local (BOIB, núm 188 de 31 d'octubre de 2020).

La avaluació de les pràctiques en el municipi ha de seguir el procediment establert en els articles 180, 181 y 182 del Decret 40/2019, de 24 de maig, pel que s'aprova el Reglament marc de coordinació dels policies locals de les Illes Balears.

13.3. Retribució de les pràctiques

Durant el període de pràctiques es reben les retribucions segons el que estableix l'article 34 bis de la Llei 4/2013.

14.- FINALITZACIÓ DEL PROCÉS SELECTIU

El Tribunal qualificador elevarà al Sr. batle la llista definitiva de les persones aspirants declarades aptes i no aptes en el període de pràctiques, qui resoldrà i ordenarà la seva publicació en el termini de quinze (15) dies hàbils en el BOIB, a més de la web municipal.

La resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, es pot recórrer en els termes establerts en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra la convocatòria i les seves bases, que posen fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'Alcaldia en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà que s'hagin publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears , d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat d'aquest ordre jurisdiccional en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8.2 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.​​​​​​​

 

ANNEX I

1. Constitució espanyola de 1978. La Constitució com a norma suprema. Característiques i estructura de la Constitució espanyola. Principis constitucionals bàsics. La reforma constitucional.

2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Classificació. La protecció i la suspensió dels drets i les llibertats. El Defensor del Poble.

3. L'organització territorial de l'Estat espanyol. L'Estat autonòmic en la Constitució espanyola de 1978. Els principis generals del' organització territorial de l'Estat. L'Administració local. Les comunitats autònomes. Els municipis. Les províncies.

4. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears. Estructura i disposicions generals. Les competències de la Comunitat Autònoma de les IllesBalears. Institucions: el Parlament, el Govern, el president de la Comunitat Autònoma i els consells insulars. El poder judicial a les IllesBalears. La reforma de l'Estatut.

5. L'acte administratiu. Concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. La validesa de l'acte administratiu. La notificació dels actes administratius. Els recursos administratius.

6. El procediment administratiu. Concepte i regulació. Principis generals. Interessats; drets i garanties. Terminis. Fases del procediment administratiu.

7. Les entitats locals: concepte i característiques. Classes d'entitats locals i la legislació reguladora. El municipi: concepte i naturalesa jurídica. Elements del municipi. L'organització municipal. Competències municipals. Concepte i classes. Límits i procediment d'elaboració i aprovació.

8. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. Normes generals de comportament en la circulació.

9. Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament general de circulació per a l'aplicació i el desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990. La circulació de vehicles

10. Reial decret 818/2009, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de conductors. Les autoritzacions administratives per conduir.

11. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Normes generals.

12. Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general de vehicles. Ciclomotors, cicles, vehicles de tracció animal i tramvies.

13. L'accident de trànsit. Definició, tipus, causes i classes d'accidents. L'activitat policial davant els accidents de trànsit. L'ordre cronològic de les actuacions.

14. Llei 4/2013 (consolidada), de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals. Cossos de policia local.Estructura i règim de funcionament.

15. Llei 4/2013 (consolidada), de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Principis generals del règim estatutari. Règim disciplinari.

16. Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Ús de l' equip bàsic d'autodefensa i protecció. Uniformitat i equipament. Normes d'aparença externa, presentació i uniformitat.

17. Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat. Principis bàsics d'actuació. Disposicions estatutàries comunes. Característiques i funcions de les policies locals.

18. La policia local com a policia judicial. La detenció. Concepte. Drets i garanties del detingut. El procediment de l'habeas corpus.

19. L'inici del procés penal. L'atestat policial. Estructura i valor de l'atestat. Principals diligències.

20. Principis generals del dret penal. Concepte de delicte. Graus d'execució. Persones penalment responsables. Graus de participació. Causes modificatives de la responsabilitat penal.

21. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. L'homicidi i les seves formes. Les lesions.

22. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra el patrimoni i contra l'ordre socioeconòmic.

23. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra l'Administració pública. Delictes contra l'Administració de Justícia. Delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals.

24. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la llibertat. Delictes contra la intimitat, el dret a la pròpia imatge i la inviolabilitat del domicili.

25. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes contra la seguretat viària.

26. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Delictes sobre l'ordenació del territori i l'urbanisme.

27. Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal. Les penes. Concepte, classes i efectes. Les mesures de seguretat.

28. Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.

29. Reial decret 137/1993, de 29 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'armes. Objecte. Definicions. Classificació de les armes reglamentàries. Armes prohibides i tipus de llicències. Documentació de la titularitat de les armes.

30. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Disposicions generals. Documentació i identificació personal.

31. Llei orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Actuacions per al manteniment i el restabliment de la seguretat ciutadana. Potestats especials de policia administrativa de seguretat.

32. Característiques geogràfiques, socials i demogràfiques del municipi. Localització dels centres públics i llocs d'interès general. Toponímiadel municipi.

33. La policia local com a policia administrativa. Normativa municipal vigent. Mercats, venda ambulant, espectacles i establiments públics, protecció ambiental, circulació i altra normativa.

34. La violència de gènere. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Drets de les víctimes de violència de gènere. Tutela institucional. Els jutjats de violència sobre la dona: competències.

35. Lideratge d'equips. Concepte i naturalesa del líder. El lideratge basat en l'acció. Teories del lideratge. El líder com a motivador.

 

​​​​​​​​​​​​​​ANNEX II

SOL·LICITUD PER A PRENDRE PART EN EL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR COM A PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 3 PLACES VACANTS DE LA CATEGORIA D'OFICIAL/OFICIALA DE LA POLICIA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE MURO PER PROMOCIÓ INTERNA.​​​​​​​

SOL·LICITANT

NOM I LLINATGES:

DNI:

DIRECCIÓ:

CODI POSTAL:

MUNICIPI:

ILLA:

PROVÍNCIA:

PAÍS:

TELÈFON FIXE:

TELÈFON MÒBIL:

CORREU ELECTRÒNIC:

Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i de la normativa reglamentària de desplegament.

 

EXPOSA: Que vista la publicació al BOIB núm. _____ de data ___ de ___________ de 2021 i BOE núm. _____ de data ___ de ___________ de 2021 de la convocatòria per a prendre part en el procés selectiu per cobrir com personal funcionari de carrera 3 vacants de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local de l'Ajuntament de Muro per promoció interna.

PRESENTA:

a. Fotocòpia compulsada del DNI o document que acrediti la nacionalitat.

b. Fotocòpia compulsada del títol exigit per prendre part en aquesta convocatòria.

c. Fotocòpia compulsada del certificat de coneixements de llengua catalana.

d. Fotocòpia compulsada del certificat en vigor d'aptitud física de l'EBAP, si escau.

e. Una fotocòpia compulsada del permís de conduir de les classes A2 i B en vigor.

DECLARA: Que compleix totes i cadascuna de les condicions exigides a la base quarta de la convocatòria, referides a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

SOL·LICITA: Que es tingui per presentada la present sol·licitud dins el termini concedit a l'efecte i sigui admesa per prendre part en el procés selectiu per cobrir com personal funcionari de carrera 3 vacants de la categoria d'oficial/oficiala de la policia local de l'Ajuntament de Muro per promoció intern

Lloc, data i signatura

BATLE DE L'AJUNTAMENT DE MURO»

 

Muro, en data de la signatura electrònica ​​​​​​​(23 de novembre de 2021)

El batle Antoni Serra Sastre