Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 575648
Resolució de la directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació d'un tècnic o una tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia»

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

Ordenar la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia».

 

Palma, 27 octubre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 
 

ANNEX 1 Convocatòria del procés selectiu d'un tècnic o tècnica superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia»

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei d'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, el desenvolupament tecnològic i la innovació en el camp de la salut.

Per a poder dur a terme aquestes funcions, la Fundació necessita efectuar la convocatòria per a la contractació d'un tècnic o tècnica superior de suport en investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia».

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast de control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma.

Per tot això, i en l'exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció i posterior contractació d'una tècnica o tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia», amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents: 

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol de grau o equivalent en Biologia.

 • Acreditar mínim el nivell B2 de català.

 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) es permeti l'accés a l'ocupació pública.

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • Tenir complerts setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 • Formulari d'autoavaluació emplenat (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions

 • Processament i enviament de mostres biològiques d'assajos clínics.

 • Gestió de kits de laboratori, control d'estocs i caducitat.

 • Gestió, dispensació, recollida i comptabilitat de la medicació dels estudis.

 • Control i actualització dels sistemes de gestió de mostres (IWRS o altres bases de dades específiques de l'estudi).

 • Control de la temperatura dels sistemes d'emmagatzematge.

 • Revisió del compliment i adherència del tractament dels pacients d'assaig clínic.

 • Referent per a totes les comunicacions amb el promotor/CRO, incloent les visites de preinici, inici, monitoratge, tancament i auditories.

 • Enllaç amb la resta de l'equip investigador.

 • Manteniment de l'arxiu de l'investigador.

 • Emplenament de quaderns electrònics de recollida de dades.

 • Notificació d'esdeveniments adversos.

 • Resolució de queries.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Carretera Valldemossa, 79, Son Espases, Edifici S, primera planta) o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es)(1).

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

(1)Els documents adjunts al correu electrònic han d'estar en format PDF i comprimits a un únic ZIP.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució a la pàgina web de l'IdISBa, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes de exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu.

V. Reserva a favor de les persones amb discapacitat

Existeix a l'IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Dra. Carmen Calles, corresponsable del projecte.
 • Dr. Vicente Peral, cap del Servei de Cardiologia HUSE i corresponsable del projecte.
 • Responsable de RH de l'IdISBa, actuant com a secretari o secretària del tribunal.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una llista definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda. Aquesta llista serà publicada a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte per obra i servei a temps complet, amb una durada d'un any.

Remuneració: 23 400,00 euros bruts anuals.

Ubicació: Hospital Universitari Son Espases.

​​​​​​​IX. Acreditació de requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

 1. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. Si això no és possible, s'haurà de presentar el contracte i la vida laboral.

 2. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

 3. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa.

 4. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per l'òrgan competent (EOI, Conselleria, UIB o altres universitats o centres d'acreditació de reconegut prestigi).

 5. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació o referència bibliogràfica identificativa de la publicació i de la seva autoria.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'hauran de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, s'haurà de presentar a l'entrevista la documentació original acreditativa de tots els mèrits.

X. Procés de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el següent barem, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència professional (4 punts màx.)

 • Experiència prèvia en coordinació d'assajos clínics a l'àrea de neurologia, cardiologia i hepatologia (0.08 punts per mes treballat, amb un màxim de 2 punts).

 • Experiència prèvia en serveis com a data manager a l'àrea de neurologia, cardiologia i hepatologia (0.08 punts per mes treballat, amb un màxim de 2 punts).

 • Experiència prèvia en tasques pròpies del lloc de treball (0.04 punts per mes treballat a l'àmbit sanitari públic, 0.02 punts per mes treballat a altres sectors; amb un màxim d'1 punt).

2. Activitat científica (2 punts màx.)

 • Participació en projectes europeus d'investigació clínica a l'àrea de neurologia, cardiologia i hepatologia. (0.30 punts per projecte, amb un màxim de 2 punts).

 • Participació en projectes d'investigació clínica (0.15 punts per projecte públic competitiu, 0.05 punts per altres projectes; amb un màxim d'1 punt).

3. Formació relacionada amb el lloc de treball (3 punts màx.)

 • Coneixement de les directrius de la Bona Pràctica Clínica de la Conferència Internacional d'Harmonització (BPC/ICH) (2 punt).

 • Maneig a nivell avançat de quaderns electrònics de recollida de dades (1 punt).

4. Entrevista personal (1 punt màx.)

L'entrevista versarà sobre temes relacionats amb la present oferta de treball. La persona candidata haurà d'aportar a l'entrevista els documents originals per a poder acarar-los en cas de no haver-los aportat acarats prèviament amb la sol·licitud.

El dia i l'hora de l'entrevista es publicaran a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. En el supòsit que l'entrevista es realitzi per mitjans virtuals, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans. La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 27 octubre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació Asunción Sánchez Ochoa (En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)  

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia»

Nom:                                                             Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractactió d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia».

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Documents 1)

  • Títol de formació pertinent.

  • Nivell B2 de llengua catalana.

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

DECLAR
 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.
 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat

SOL·LICIT

La meva admissió per a formar part del procés selectiu i posterior contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte «Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia».

 

Palma, _____________________

 

Signatura

 

 

ANNEX 3 AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'una tècnica o d'un tècnic superior de suport a la investigació per al projecte

«Suport tècnic per a la gestió de projectes d'investigació i assajos clínics de l'Àrea del Cor, Sistema Nerviós i Hepatologia»

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

4

 

 

En coordinació d'assajos clínics a l'àrea de neurologia, cardiologia i hepatologia (0.08 p./mes)

2

 

 

En serveis com a data manager a l'àrea de neurologia, cardiologia i hepatologia (0.08 p./mes)

2

 

 

En tasques pròpies del lloc de treball (0.04 p./mes en àmbit sanitari públic, 0.02 p./mes en altres àmbits)

1

 

 

2. ACTIVITAT CIENTÍFICA

2

 

 

Participació en projectes europeus d'investigació clínica a l'àrea de neurologia, cardiologia i hepatologia. (0.30 p./projecte)

2

 

 

Participació en projectes d'investigació clínica (0.15 p./projecte públic competitiu, 0.05 p./altres projectes)

1

 

 

3. FORMACIÓ RELACIONADA

3

 

 

Coneixement de les directrius de la Bona Pràctica Clínica de la Conferència Internacional d'Harmonització (BPC/ICH)

2

 

 

Maneig a nivell avançat de quaderns electrònics de recollida de dades

1

 

 

4. ENTREVISTA

1

X

 

TOTAL

 

 * És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)