Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 554654
Correcció d’errades a la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d’octubre de 2021 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Al BOIB núm.146, de 26 d'octubre de 2021, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d'octubre de 2021 per la qual s'amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE)  a l'ensenyament privat concertat  per al curs 2021/2022.

2. S'ha advertit una errada en la taula d'aquesta Resolució, en el sentit que el  centre concertat La Salle (CC 07004333) disposa de 76 hores de dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE)  en la columna d'hores de dotació a la Resolució definitiva de 27/08/2021 en lloc de les 38 hores que apareix en la columna citada.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques estableix que les administracions públiques poden rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició; com també, que la rectificació d'errors ha d'especificar, si n'és el cas, els efectes jurídics que se'n deriven, i s'ha de notificar o publicar preceptivament quan faci referència a actes que hagin estat notificats o publicats.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Corregir l'errada advertida en el punt dos dels fonaments de dret i en el punt u de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 d'octubre de 2021 per la qual s'amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l'ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022, en el sentit següent:

Allà on diu:

Data Informe SAD

Codi de centre

Centre

Hores de dotació a la Resolució Definitiva 27/8/21

Augment hores setmanals

Hores totals setmanals

Mòdul total

Inici d'efectes econòmics

29/09/2021

07004333

CC La Salle

38

19

57

1,5

1 -10-2021

Ha de dir:

Data Informe SAD

Codi de centre

Centre

Hores de dotació a la Resolució Definitiva 27/8/21

Augment hores setmanals

Hores totals setmanals

Mòdul total

Inici d'efectes econòmics

29/09/2021

07004333

CC La Salle

76

19

95

2,5

1 -10-2021

 

2. Ordenar la publicació d'aquesta correcció d'errades al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web del departament de Centres Concertats de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla