Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 553513
Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de novembre de 2021 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2022-2023

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears,  pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que, entre d'altres, és competència de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la planificació i la coordinació, el règim orgànic i el funcionament dels centres docents; i que és competència de la Direcció General de Personal Docent, entre d'altres, l'ordenació i la gestió del personal docent, així com la provisió de places.

L'apartat n) del punt 1 de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional  de 19 de març  de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), li delega la competència per fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears.

Anualment, les convocatòries de concurs de trasllats per als funcionaris dels cossos docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableixen l'obligació de publicar places vacants. Aquesta previsió es concreta en la publicació anual de les plantilles orgàniques i les places vacants dels centres i, perquè això sigui possible, anualment s'han de fixar els criteris específics per establir aquestes plantilles.

La base segona de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d'octubre de 2021 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació,  estableix que una vegada determinades les vacants, la Direcció General de Personal Docent ha d'ordenar que es publiquin amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats.

L'Acord Marc per a la recuperació dels drets sociolaborals del sector de l'ensenyament públic, signat el 30 de setembre de 2015, i ratificat a la Mesa Sectorial d'Educació el 9 d'octubre de 2015, estableix en el seu apartat f la revisió dels criteris d'elaboració de les plantilles dels centres educatius.

L'Acord del Consell de Govern de 3 de novembre de 2017 va aprovar l'oferta pública d'ocupació per l'any 2017 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta oferta inclou les 2703 places de la taxa addicional per a l'estabilitat de l'ocupació, que han de ser executades en les ofertes d'oposicions abans del 31 de desembre de 2021.

Així mateix, el Reial Decret-Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, autoritza una nova taxa addicional per l'estabilització de l'ocupació temporal que ha de ser executada amb processos selectius abans del 31 de desembre de 2024.

La taxes addicionals per a l'estabilitat de l'ocupació tenen com a objectiu l'estabilitat de les plantilles docents  i l'assoliment del 8% com a màxim de la taxa de cobertura temporal.

És per això que cal fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2022-2023.

Per tot això, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i d'acord amb la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

 

Resolució

1. Fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2022-2023, que es publica com a annex d'aquesta Resolució.

2. Publicar la Resolució i els criteris específics en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 15 de novembre 2021

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX

Criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2022-2023

1. Criteri general

Tots els centres han de consolidar com a mínim el 92%  de la mitjana de les quotes dels tres darrers cursos escolars, comptadors des del 2019-2020. 

2. Criteris específics segons tipologies de centre

2.1. Per a qualsevol tipus de centre, es consoliden totes les places a jornada completa que hagin estat ocupades de forma temporal i de manera contínua en els tres cursos escolars 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021, sempre que aquestes places tinguin continuïtat en el curs 2021-2022.

2.2. No obstant, es poden consolidar altres places no consolidades prèviament per altres criteris, tenint en compte els mínims establerts en els criteris de plantilles tipus que s'especifiquen a  continuació.

2.2.1. Plantilles tipus dels centres d'educació infantil (EI), dels centres d'educació infantil i primària (CEIP) i dels d'educació primària (EP).

Als efectes d'aquest punt, per unitat s'entén un grup consolidat durant 3 cursos escolars amb una ràtio mitjana de 20 alumnes.

a) Centres amb línies incompletes

 • Un mestre per unitat d'infantil i un mestre per unitat de primària.
 • La dotació d'especialistes es farà d'acord amb les necessitats del centre.

b) Centres d'una línia (3 unitats d'EI + 6 unitats d'EP)

 • 4 places d'educació infantil.
 • 6 places d'educació primària.
 • 1 plaça de llengua estrangera: anglès.
 • 1 plaça d'educació física.
 • 1 plaça de música.
 • 2 places de l'equip de suport.

En el cas dels centres en què es produeixin vacants en plantilla de l'especialitat d'educació primària, podran optar entre 6 places d'educació primària o 5 places d'educació primària + 1 plaça addicional d'especialista (educació física, música o llengua estrangera: anglès).

Total: 15 mestres en plantilla

c) Centres de dues línies (6 unitats d'EI + 12 unitats d'EP)

 • 8 places d'educació infantil.
 • 13  places d'educació primària.
 • 2 places de llengua estrangera: anglès.
 • 2 places d'educació física.
 • 1 plaça de música.
 • 3 places de l'equip de suport.
 • 1 plaça d'orientador itinerant.
 

​​​​​​​En el cas dels centres en què es produeixin vacants en plantilla de l'especialitat d'educació primària, podran optar entre 13 places d'educació primària o 12 places d'educació primària + 1 plaça addicional d'especialista (educació física, música o llengua estrangera: anglès).

Total: 30 mestres en plantilla

d) Centres de tres línies (9 unitats d'EI + 18 unitats d'EP)

 • 12 places d'educació infantil.
 • 18 places d'educació primària.
 • 4 places de llengua estrangera: anglès.
 • 3 places d'educació física.
 • 2 places de música.
 • 4 places de l'equip de suport.
 • 1 plaça d'orientador.

Total: 44 mestres en plantilla

​​​​​​​En els centres d'infantil i primària, com a norma general, la creació de noves places  serà conseqüència de l'augment consolidat  del nombre de grups. Així mateixes consolidaran progressivament noves places d'audició i llenguatge (AL) i mestre de suport (PT) en els centres on aquestes places hagin estat habilitades durant els tres darrers cursos i en els quals, per la zona en la qual s'ubiquen, es mantinguin pels pròxims cursos  les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

2.2.2.  Centres integrats d'educació infantil i primària i ensenyament secundari obligatori (CEIPIESO).

 • El nombre de places del cos de mestres ha d'estar d'acord amb la plantilla tipus d'un centre de primària.
 • 1 plaça d'orientador.
 • 2 places del cos de mestres de l'equip de suport.
 • 1 plaça de suport a l'àrea de llengua i ciències socials.
 • 1 plaça de suport a l'àrea de ciències i tecnologia.
 • La resta de places de plantilla del cos de secundària que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.3.  Centres integrats d'educació infantil i primària i ensenyaments elemental de música (CEIPIEEM).

 • El nombre de places del cos de mestres ha d'estar d'acord amb la plantilla tipus d'un centre de primària.
 • El nombre de places del cos de professors de música i arts escèniques que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.4. Instituts d'educació secundària (IES)

a) Les plantilles s'han d'elaborar d'acord amb els següents criteris:

 • Grups: es consideraran els grups consolidats des de fa 3 cursos escolars amb una ràtio mitjana de 25 alumnes o més per cada grup.

 • Períodes lectius: s'inclouran els períodes assignats a les matèries de cada departament així com 3 períodes per cap de departament.

 • Períodes lectius per a desdoblaments: 2 períodes setmanals d'anglès i 1 període de biologia i geologia, de física i química, de tecnologia, d'informàtica i de segona llengua estrangera per grup.

 • Consolidació de la plantilla: la primera plaça d'una especialitat es crearà a partir de 8 períodes lectius. A partir de la segona, es consolidarà la darrera plaça a partir de 17 períodes lectius, sempre que estiguin totes les anteriors a 17 períodes lectius. No obstant això, qualsevol especialitat es podrà consolidar per la corresponent plaça de suport a l'àrea de llengua i ciències socials o per una plaça de suport a l'àrea de ciències i tecnologia.

 • Places de suport: si el centre disposa de programes de millora de l'aprenentatge del rendiment (PMAR) i/o programes de formació professional bàsica (FPB), la dotació bàsica serà d'1 plaça de suport a l'àrea de llengua i ciències socials i d'1 plaça de suport a l'àrea de ciències i tecnologia.

 • Plaça d'informàtica: es dotarà d'una plaça de l'especialitat d'informàtica als centres amb 3 grups de 4t d'ESO i 3 grups de batxillerat.

b) La plantilla bàsica dels departaments d'orientació educativa és la següent:

 • 1 plaça d'orientació i una plaça de mestre de suport (PT). 
 • Dotació extra:

- 1 plaça d'orientació o de qualsevol altra especialitat  de l'equip de suport (PTSC, AL, PT) si el centre té més de 20 grups d'ESO i de formació professional bàsica, o més de 36 grups en total des de fa tres anys.

- 1 plaça més de suport educatiu (PT o AL) si el centre  té més de 20 grups d'ESO i de formació professional bàsica des de fa tres anys.

Així mateixes consolidaran progressivament noves places d'audició i llenguatge (AL) i mestre de suport (PT) en els centres on aquestes places hagin estat habilitades durant els tres darrers cursos i en els quals, per la zona en la qual s'ubiquen, es mantinguin pels pròxims cursos  les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

c) La plantilla bàsica dels cicles formatius de formació professional s'elaborarà en funció de les necessitats dels cicles consolidats al llarg dels darrers 3 cursos, sempre que no siguin de temporalització especial. A més a més, cal tenir en compte:

 • En el segon any d'implantació d'un cicle formatiu nou, es dotarà d'una plaça de l'especialitat corresponent.

 • Als centres que tenen entre 2 i 5 grups (ambdós inclosos) de la mateixa família professional: 1 professor del cos de secundària o 1 professor del cos de professors tècnics de formació professional (en funció de la càrrega horària de cada cos). En aquest cas, el recompte de grups inclourà els grups de formació professional bàsica.

 • Als centres que tenen 6 o més  grups de  la mateixa família professional: per als primers 4 grups, s'aplicarà allò que s'estableix per als centres que tenen entre 2 i 5 grups en aquest mateix punt 2.2.4.c; a partir de 4 grups, per cada 2 grups de més, es consolidaran 2 professors d'entre el cos de secundària o el cos de professors tècnics de formació professional (en funció de la càrrega horària de cada cos).

 • Es consolidarà 1 professor de formació i orientació laboral (FOL) per cada 6 grups de formació professional. En aquest cas, el recompte de grups no inclourà els grups de formació professional bàsica.

2.2.5. Centres integrats de formació professional (CIFP)

 • Per donar compliment a la previsió establerta a l'article 13.2 del Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l'àmbit de la Comunitat de les Illes Balears, es consolidarà una plaça d'orientació o una plaça de formació i orientació laboral.
 • 1 plaça d'orientació si imparteixen ensenyaments de formació professional bàsica.

En qualsevol cas, la resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.6. Centres de persones adultes (CEPA)

La plantilla bàsica dels centres de persones adultes serà:

 • 1 plaça d'educació primària.
 • 3 places totals d'entre les especialitats de llengua castellana i literatura, llengua i literatura catalanes, geografia i història i la funció de suport a l'àrea de llengua i ciències socials
 • 2 places totals d'entre les especialitats de matemàtiques, biologia i geologia i la funció de suport a l'àrea de ciències i tecnologia
 • 1 plaça d'anglès

A partir dels períodes lectius que surten per a cada especialitat, es consolidarà una nova plaça de plantilla tenint en compte el càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.7. Equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP), equips d'atenció primerenca (EAP) i centres d'educació especial (CEE).

Les places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1. i 2.2.4 d'aquest annex.

a) Equips d'orientació educativa i psicopedagògica (EOEP)

 • 2 places de serveis a la comunitat.

b) Equips d'atenció primerenca (EAP)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.

2.2.8. Centres amb ensenyaments de règim especial (EOI, EA, CMD).

Les places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex.

 

​​​​​​​2.2.9. Centres d'educació infantil de 0-3 anys.

Les places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.1 i 2.2.4 d'aquest annex.

2.2.10. Camps d'aprenentatge, equips específics i centres d'especial dificultat

a) Equips d'avaluació de les dificultats de socialització i comunicació (EADISOC)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.

b) Equips d'alteració del comportament (EAC)

 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.

c) Equips d'atenció a l'alumnat amb necessites educatives especials associades a discapacitat sensorial visual (EADIVI)

 • 1 plaça de mestre de suport.

d) Equips de comunicació, llenguatge i aprenentatge (ECLA)

 • 1 plaça de mestre de suport.

e) Serveis d'atenció educativa domiciliària (SAED)

 • 1 plaça de mestre de primària.

f) Centres per a l'atenció hospitalària i domiciliària (CAHOSIDOM)

 • 1 plaça de mestre de primària.
 • 1 plaça de mestre de suport.
 • 1 plaça d'orientador.

g) Camps d'aprenentatge

 • 1 plaça de mestre de primària.

h) Centres d'especial dificultat

 • 1 plaça de mestre de primària.
 • La resta de places de plantilla que s'hagin de consolidar es regiran pel càlcul establert en els punts 2.2.4 i 2.2.6 d'aquest annex.

3. Amortització i reconversió de places

a) En els centres d'infantil i primària, com a norma general, l'amortització de places serà conseqüència de la disminució del nombre de grups.

Les places en plantilla de l'especialitat d'atenció a la diversitat (AD) es convertiran, a mesura que quedin vacants, en places de l'especialitat d'audició i llenguatge (AL) o de mestre de suport (PT) si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres. En cas que no es mantinguin les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu, els centres d'una línia podran convertir la plaça vacant d'AD en una plaça d'educació primària.

b) En els equips d'orientació educativa i psicopedagògica i equips d'atenció primerenca, com a norma general, l'amortització de places serà conseqüència de la disminució del nombre d'unitats educatives ateses.

c) En la resta de centres, com a norma general, s'amortitzarà una plaça quan hi hagi algun professor de l'especialitat corresponent amb menys de 10 períodes lectius; tenint en compte el càlcul establert en el punt 2.2.4 d'aquest annex si la plaça a amortitzar és l'única d'aquella especialitat. Tot i això, cal tenir en compte:

 • En els instituts d'educació secundària les places d'atenció a la diversitat (AD) que quedin vacants passaran a ser places d'una funció o especialitat de l'equip de suport del departament d'orientació, si es mantenen les previsions d'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques de suport educatiu en aquests centres.

 • Les places en plantilla de la funció de suport a l'àrea pràctica es convertiran, a mesura que quedin vacants, en places d'especialitats del cos de professors tècnics de formació professional.

 • En el cas de la formació professional, l'amortització de places serà conseqüència també de l'evolució de la matrícula en un cicle concret així com de la planificació i modificacions de l'oferta educativa que es pugui fer des de la direcció general competent pel que fa a la supressió de cicles de l'oferta educativa.