Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 551196
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional d’11 de novembre de 2021 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per motius de transport a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost), es van convocar ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022.

2. La Resolució esmentada es va modificar mitjançant una resolució de 2 de novembre de 2021 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre), en què es disposa que, en cas que no hi hagi recursos suficients per atendre totes les sol·licituds admeses, el procediment de concessió s'ha de resoldre parcialment amb el límit del crèdit autoritzat, mentre que la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s'ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient.

3. En aquests moments, amb el límit de crèdit autoritzat, els ajuts s'han de fer efectius amb càrrec a les partides pressupostàries 13601 421K 03 48021 00 (630. 000 euros) i 13601 413G99 48021 00 (1. 650. 000 euros) per a l'any 2021 i a la partida pressupostària 13601 421K 03 48021 00 (4. 720. 000 euros) per a l'any 2022.

4. Els serveis tècnics de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa han examinat les propostes i les puntuacions concedides pels consells escolars.

5. La Comissió Avaluadora es va reunir el dia 4 de novembre de 2021 per estudiar i valorar les sol·licituds de subvenció i va aprovar la relació de sol·licituds concedides i denegades.

6. El dia 8 de novembre de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va dictar una proposta de resolució, que es va publicar el mateix dia a la pàgina web de la Direcció General, tal com estableix el paràgraf 12 del punt catorzè de les bases de la convocatòria (BOIB núm. 105, de 7 d'agost).

Fonaments de dret

1. El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2. El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3. L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'1 de juliol de 2009).

4. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021).

5. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 per la qual es modifica la convocatòria d'ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 153, de 6 de novembre).

Per tot això, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la concessió d'ajuts individualitzats de menjador escolar per motius de transport corresponents a la convocatòria del curs 2021-2022 a favor dels alumnes de centres docents no universitaris que es relacionen en l'annex 1.

2. Denegar la concessió d'ajuts de menjador escolar per motius de transport corresponents a la convocatòria del curs 2021-2022 als alumnes sol·licitants que es relacionen en l'annex 2 per no complir algun dels requisits de la convocatòria, els quals es detallen en el mateix llistat.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 11 de novembre de 2021

El secretari general Tomeu Barceló Rosselló Per delegació de signatura del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 34, d'11/03/2021)

 

​​​​​​​​​​​​​​ANNEX 1

Ajuts concedits amb assignació econòmica

Codi

Tipus centre

Centre

Quantia

8FP3O4

CC

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

275,00 €

N6W4H9

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

550,00 €

D7JWVY

CCEE

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

550,00 €

NWYG8H

CCEE

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Pla de na Tesa, Marratxí)

550,00 €

4FD5DU

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

550,00 €

Y15CE2

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

550,00 €

7K8TS1

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

550,00 €

O6TLU9

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

275,00 €

UASS15

CEIP

CEIP ES PUIG (07005660) (Sóller)

550,00 €

RS3GQW

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

550,00 €

S8ZJ6G

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

550,00 €

7RKAT3

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

550,00 €

82HAW7

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

550,00 €

T7YFKF

CEIP

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

550,00 €

K5Q9QT

CEIP

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

550,00 €

6HWF8J

CEIP

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

550,00 €

SUAUIU

CEIP

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

550,00 €

O1Z688

CEIP

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

275,00 €

​​​​​​​ANNEX 2

Ajuts denegats, amb especificació del motiu de denegació

Codis d'exclusió

No compleix requisits: 1

Manca documentació: 2

 

Codi

Tipus centre

Centre

Motiu exclusió

WNK2OJ

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

XFZLG1

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

15YAPB

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

YL5Y9D

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

HGVONC

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

TSM94M

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

AVFNSA

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

KBI6PA

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

R9FJ7A

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

QU48AF

CC

CC AULA BALEAR (07006767) (Palma)

1

2IRA6P

CC

CC BEATA FRANCINAINA CIRER (07001541) (Inca)

1

E6ND9D

CC

CC EL TEMPLE (07003092) (Palma)

1

S1CHKW

CC

CC ESCOLÀPIES PALMA (07003614) (Palma)

1

66ERPA

CC

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

1

31YBZC

CC

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

1

8YH8T5

CC

CC JUAN DE LA CIERVA (07003699) (Palma)

1

BS9RP9

CC

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391) (Binissalem)

1

V9GVB6

CC

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391) (Binissalem)

1

9KVUMN

CC

CC L'ASSUMPCIÓ (07000391) (Binissalem)

1

F9GGJ6

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

9JXQOH

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

2

RONYJU

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

2

TN17ZJ

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

YDUWEW

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

3F9XGB

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

IBL5YP

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

AL7UA4

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

S9IDGS

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

7ELHLP

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

CBVDBD

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

1BSX4V

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

9OK8KQ

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

9G6E5Y

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

AEVOL9

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

MMJAHG

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

MRIBZN

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

NX9888

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

1XPHZA

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

42OQ1J

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

86ZG5J

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

I4VYCO

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

NLJEE5

CC

CC LA PURÍSIMA (07004308) (Sa Vileta, Palma)

1

NH986G

CC

CC LLADÓ (07002622) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

1

46VTRG

CC

CC LLADÓ (07002622) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

1

YVSNFH

CC

CC LLADÓ (07002622) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

2

LJWLFU

CC

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

2

TBDBKZ

CC

CC MATA DE JONC (07006482) (Palma)

2

FDI1TL

CC

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

1

4ATMY5

CC

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07001319) (Eivissa)

1

7P8LF2

CC

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07003687) (Palma)

1

MQQCZX

CC

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Sa Indioteria, Palma)

2

MRQAFY

CC

CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN (07007221) (Sa Indioteria, Palma)

1

OUOXQW

CC

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA (07003572) (Palma)

2

8BMB6C

CC

CC NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA (07003572) (Palma)

2

GO4HJZ

CC

CC PUREZA DE MARÍA (07001460) (Inca)

1

C79AU9

CC

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

1

PEGKM4

CC

CC SAN AGUSTÍN (07003328) (Palma)

1

MH3E9T

CC

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

1

4J8CYE

CC

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

1

5GYK97

CC

CC SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO (07003651) (Palma)

1

J9MVGR

CC

CC SAN VICENTE DE PAÚL (07003596) (Palma)

1

ABPECK

CC

CC SANT JOSEP OBRER II (INTEGRAT MÚSICA) (07003067) (Palma)

1

WS5YXD

CC

CC SANT PERE (07003717) (Palma)

1

FUPXV5

CC

CC SANT VICENÇ DE PAÜL (07002646) (Es Coll d'en Rabassa, Palma)

1

BRUZ4L

CC

CC SANTÍSIMA TRINIDAD (07003377) (Palma)

1

CVP6C6

CC

CC SANTÍSIMA TRINIDAD (07003377) (Palma)

1

Z6XSH5

CC

CC VERGE DE MONTI-SION (07004539) (Porreres)

2

IJILOM

CCEE

CCEE MATER MISERICORDIAE (07003973) (Palma)

1

2E8JEF

CCEE

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Pla de na Tesa, Marratxí)

1

H926H4

CCEE

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Pla de na Tesa, Marratxí)

1

1MQHEJ

CCEE

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Pla de na Tesa, Marratxí)

1

75ABZZ

CCEE

CCEE PRINCESA DE ASTURIAS (07006469) (Pla de na Tesa, Marratxí)

1

AY3SO6

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

1

2AEQUD

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

1

H9VAEF

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

1

Q1E6FT

CCEE

CCEE SANT JOSEP (07015604) (Sant Josep de sa Talaia, Sant Josep de Sa Talaia)

1

IQIHDC

CCEI

CCEI SANTA CATALINA THOMÀS (07002415) (Pont d'Inca, Marratxí)

1

3GB94A

CCEI

CCEI SOL IXENT (07008491) (Inca)

2

AESQMK

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

DGPPVZ

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

EINVM5

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

6VEFJB

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

8R33TL

CEIP

CEIP GABRIEL COMAS I RIBAS (07000960) (Esporles)

1

VMRIP5

CEIP

CEIP JUNÍPER SERRA (07004382) (Petra)

2

1NY3JQ

CEIP

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Pòrtol, Marratxí)

1

Z2SECB

CEIP

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Pòrtol, Marratxí)

1

75ARQG

CEIP

CEIP MIQUEL COSTA I LLOBERA (07002464) (Pòrtol, Marratxí)

1

U3HYGS

CEIP

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

BCICCO

CEIP

CEIP PARE BARTOMEU POU (07000157) (Algaida)

1

8YRDMQ

CEIP

CEIP PERE ROSSELLÓ OLIVER (07000029) (Alaró)

1

P9S9Z9

CEIP

CEIP REI JAUME III (07001745) (Llucmajor)

1

DD1X5K

CEIP

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

1

M2ZS9D

CEIP

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

1

QAZ624

CEIP

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

1

RC6BZ7

CEIP

CEIP SON JUNY (07004862) (Sant Joan)

1

PNJGEG

CEIP

CEIP SON PISÀ (07013401) (Palma)

2

SX2AI9

CEIP

CEIP TALAIOT (07008031) (S'Illot - Cala Morlanda, Manacor)

1

ZE23J8

CEIP

CEIP TALAIOT (07008031) (S'Illot - Cala Morlanda, Manacor)

1

O6YJ6C

CEIPIEEM

CEIPIEEM SON SERRA (07005945) (Sa Vileta, Palma)

1

581DFJ

CEIPIEEM

CEIPIEEM SON SERRA (07005945) (Sa Vileta, Palma)

2

8ZTA1C

CEIPIEEM

CEIPIEEM SON SERRA (07005945) (Sa Vileta, Palma)

1

4XUZIV

EIEL

EIEL CUCARELLS (07014247) (Vilafranca de Bonany)

1

DKUQRA

EIEL

EIEL HUIALFÀS (07012986) (Sa Pobla)

1

N15MHF

EIEL

EIEL HUIALFÀS (07012986) (Sa Pobla)

1

SC9UZO

IES

IES JOSEP SUREDA I BLANES (07007747) (Palma)

1