Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FUNDACIÓ INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA ILLES BALEARS (IDISBA)

Núm. 543239
Resolució de la directora general d’Investigació en Salut, Formació i Acreditació, en virtut de l’encomana de la presidenta de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa), de 23 d'abril de 2021, segons l’article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa, per la qual s’ordena la inserció en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d’un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l’especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), estableix en l'article 15 la competència per ordenar la inserció d'edictes en el BOIB i, en el punt 4, especifica que les institucions o ens públics no esmentats en els tres primers punts han d'acreditar els òrgans i les persones que, d'acord amb la seva normativa específica, estan facultats per ordenar o sol·licitar la inserció de textos en el BOIB. Si no hi ha acreditació específica, s'ha d'entendre que correspon a qui exerceixi la representació de l'òrgan, l'ens o la institució que emana el text.

D'altra banda, d'acord amb l'article 27 dels estatuts de la Fundació, la Direcció Gerència de la Fundació té la competència per desenvolupar la política de personal aprovada pel Patronat i, amb aquesta finalitat, seleccionar el personal, subscriure o rescindir els contractes, executar els acords del Patronat en matèria de retribucions, acordar les sancions, exercir la direcció superior del personal al servei de la Fundació i mantenir les relacions amb els òrgans de representació de personal, a més de totes aquelles actuacions que en aquesta matèria li siguin encomanades, sense perjudici de les funcions que corresponen a la presidència.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'un procés selectiu per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses, amb les especificacions i els requisits que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les bases d'aquesta convocatòria, que s'especifiquen en l'annex 1.

3. Ordenar la inserció de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 9 de novembre de 2021

La directora general d'Investigació

en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

ANNEX 1 ​​​​​​​Convocatòria d'un procés selectiu per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses

La Fundació té encomanades, entre d'altres, les funcions de gestionar mitjans i recursos al servei de l'execució de programes d'investigació clínica, bàsica i aplicada, desenvolupament tecnològic i innovació en el camp de la salut.

Per poder realitzar aquestes funcions, la Fundació té la necessitat de dur a terme la incorporació temporal d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses.

L'article 23.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix els criteris que han de seguir els ens públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en la contractació de personal laboral.

Els articles 17 i 18 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposen que s'han d'aplicar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en les contractacions.

L'apartat segon B de l'Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l'àmbit d'aplicació i de determinació de l'abast del control del punt 5 de l'Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 1995, preveu la comptabilitat i la rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa a la selecció de personal dels ens públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, i en exercici de les competències que m'atribueix l'article 28.1 i dels Estatuts fundacionals vigents,

Convoc

El procés per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses, amb els requisits, les característiques i els criteris de selecció següents.

I. Requisits de la plaça

 • Estar en possessió del títol universitari de grau superior o equivalent.

 • Haver obtingut la concessió d'un contracte Miguel Servet tipus II de l'Acció Estratègica en Salut de l'Institut de Salut Carlos III o reunir els requisits de qualitat de la producció i activitat cientificotecnològica que impliquin una trajectòria investigadora destacada, a l'efecte del Programa I3, a què es refereix l'article 5.d) de l'Ordre ECI/1520/2005, de 26 de maig, per la qual s'estableix el programa d'incentivació de la incorporació i intensificació de l'activitat investigadora, en el marc del Pla Nacional d'Investigació Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2004/2007 (programa I3) i la Resolució de 20 de juliol de 2005, de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, per la qual s'estableixen els criteris d'avaluació en el Programa d'Incentivació de la Incorporació i Intensificació de l'Activitat Investigadora o avaluació positiva assimilable per l'òrgan competent.

Si en el moment de presentació a la convocatòria, la persona aspirant no té certificada l'experiència investigadora I3, s'haurà d'adjuntar la sol·licitud de reconeixement presentada i es disposarà del termini d'un any a partir de la formalització del contracte per justificar el requisit. En cas que no es justifiqui en el termini establert, això suposarà l'extinció del contracte.

 • Camp d'investigació: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses.

 • Acreditar nivell B2 de català.

 • Tenir la nacionalitat espanyola, o una altra nacionalitat en els casos en què l'article 57 del Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) permeti l'accés a l'ocupació pública.

 • Tenir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • Tenir complerts 16 anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

 • Emplenar el formulari d'autoavaluació (annex 3 de la convocatòria).

No es valoraran els CV de les persones que no compleixin amb els requisits.

II. Funcions de la plaça

 • Definir i desenvolupar les línies de recerca dins l'àmbit del desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses.

 • Proporcionar lideratge acadèmic i de recerca mitjançant el manteniment d'una producció constant d'alt nivell de publicacions a revistes indexades com autor/a sènior, així com presentacions a conferències i workshops de qualitat mundial.

 • Participar de forma activa i regular en la cerca de finançament de la investigació mitjançant sol·licituds de subvenció a les agències i entitats finançadores autonòmiques, nacionals i internacionals.

 • Participar en la difusió de la investigació avançada a través de la transferència de coneixements, la divulgació, el desenvolupament professional continu, etc.

 • Participar i promoure els processos de transferència dels resultats de recerca, com inventor/a en títols de la propietat industrial o programes informàtics transferits.

 • Dirigir tesis doctorals.

 • Participar a comitès assessors o avaluadors de caràcter nacional o internacional.

 • Promoure la creació d'empreses de base tecnològica (EBT).

 • Participar en projectes de col·laboració pública-privada.

III. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar al registre físic de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (Carretera Valldemossa, 79, Son Espases, Edifici S, primera planta) o mitjançant el correu electrònic del Departament de Recursos Humans (idisba.rrhh@ssib.es) 1

1Els documents adjunts al correu han de estar en format PDF i si es possible comprimits dins un ZIP.

El termini de recepció de sol·licituds serà de 10 dies hàbils des de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

Les persones aspirants hauran de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits que al·leguin en la forma que estableixen aquestes bases. No es podrà valorar cap mèrit que no s'hagi acreditat amb l'aportació de la documentació corresponent dins el termini de presentació de sol·licituds.

IV. Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i de la documentació relativa als requisits per participar en el procediment de selecció, es publicarà una resolució a la pàgina web de l'IdISBa, mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb la indicació de les causes d'exclusió.

Les persones aspirants excloses o omeses disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, a partir del dia següent a la publicació de la resolució provisional, per esmenar els defectes o adjuntar la documentació que sigui preceptiva. En cas de no esmenar o adjuntar la documentació indicada, s'entendrà que desisteixen en la seva sol·licitud.

Finalitzat el termini indicat en el paràgraf anterior, es dictarà una resolució mitjançant la qual s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses del procés selectiu, amb les instruccions perquè qui vulgui procedir amb l'entrevista pugui confirmar la seva assistència. S'obrirà un termini de 3 dies hàbils per presentar al·legacions de les puntuacions obtingudes al llistat definitiu.

V. Reserva en favor de les persones amb discapacitat

Existeix en el IdISBa una reserva del 7 % dels llocs de treball per a persones amb discapacitat, segons el Reial decret llei  5/2015 del TREBEP. No obstant això, aquesta plaça no està reservada per a aquesta finalitat.

VI. Tribunal qualificador

 • Miquel Fiol Sala, director científic de l'IdISBa, actuant com a president.

 • Julia Fuster García, sotsdirectora científica de l'IdISBa.

 • Marcio Borges Sá, investigador principal del grup Multidisciplinari de Sèpsia.

 • Antonio Oliver Palomo, investigador principal del grup Resistència Antibiòtica i Patogènica de les Infeccions Bacterianes.

 • Responsable de Recursos Humans de l'IdISBa, en qualitat de secretari o secretària.

El tribunal qualificador pot declarar, previ informe motivat, la convocatòria deserta per la no adequació de candidats i candidates.

VII. Resolució de la convocatòria i publicació de la borsa

Una vegada finalitzat el procés selectiu, el tribunal qualificador elaborarà una resolució definitiva de totes les persones aspirants que formin part del procés selectiu, per ordre de puntuació obtinguda, la qual es publicarà a la web de la Fundació.

La contractació de la persona aspirant més idònia es realitzarà d'acord amb l'ordre de prelació. La durada de la borsa de treball serà de dos anys des de la seva publicació.

VIII. Modalitat de contractació

Contracte temporal d'interinitat subjecte a oferta pública d'ocupació (OEP), a temps complet (37,5 hores setmanals).

Remuneració: 42 438,88 € bruts anuals (en 12 pagues).

Ubicació del centre de treball: IdISBa / Hospital Universitari Son Espases.

IX. Acreditació dels requisits i mèrits

Els requisits i mèrits que al·leguin les persones aspirants s'han d'acreditar mitjançant la presentació de còpia o còpia confrontada de la següent documentació.

a. Experiència professional: mitjançant certificat signat per la persona responsable de l'entitat on s'han prestat els serveis amb especificació del temps d'experiència en els diferents àmbits que es valoren en aquesta convocatòria. En cas de no ser possible, s'haurà de presentar el contracte amb la vida laboral.

b. Titulació acadèmica: còpia de les dues cares del títol.

c. Acreditació del certificat I3 o contracte Miquel Servet II o avaluació positiva assimilable per l'òrgan competent. Si en el moment de presentació a la convocatòria, l'aspirant no té certificada l'experiència investigadora I3, s'haurà d'adjuntar la sol·licitud de reconeixement presentada i es disposarà del termini d'un any a partir de la formalització del contracte per justificar el requisit. En cas que no es justifiqui en el termini establert, això suposarà l'extinció del contracte.

d. Cursos, seminaris, beques, etc.: còpia dels certificats o diplomes acreditatius dels cursos que s'han dut a terme, amb expressió del nombre d'hores de durada de l'acció formativa o dels crèdits aconseguits.

e. Coneixements orals i escrits d'idiomes: mitjançant còpia de certificat expedit per un òrgan competent (Escola Oficial d'Idiomes, Conselleria, UIB, British Council o University of Cambridge).

d. Publicacions: còpia de la primera pàgina de la publicació.

Els mèrits s'han d'acreditar amb referència a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Les persones aspirants han de presentar tots els documents acreditatius dels seus mèrits ordenats d'acord amb els apartats del barem de mèrits i numerats correlativament (juntament amb l'autobarem que acompanya a aquestes bases).

La documentació acreditativa de tots els mèrits s'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud. En cas d'haver-hi presentat inicialment còpies no confrontades, es podrà sol·licitar la presentació dels mèrits originals en el moment de l'entrevista. En cas que l'entrevista sigui de forma virtual, la documentació original s'haurà de presentar quan així ho requereixi el Departament de Recursos Humans.

X. Procediment de selecció

Valoració de mèrits acreditats per les persones aspirants, d'acord amb el barem que apareix a continuació, a més d'una entrevista personal.

1. Experiència professional en tasques pròpies del lloc de feina: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses (3 punts màx.)

 • Serveis prestats a administracions de l'àmbit sanitari públic en tasques pròpies del lloc de feina: 0.04 punts per mes treballat.

 • Serveis prestats a administracions diferents de l'àmbit sanitari, organismes i entitats públiques, en tasques pròpies del lloc de feina: 0.03 punts per mes treballat.

 • Serveis prestats a l'empresa privada, en tasques pròpies del lloc de feina: 0.02 punts per mes treballat.

2. Experiència investigadora (2.5 punts màx.)

2.1 Publicacions d'articles d'investigació en el camp d'investigació referit a la convocatòria (1 punt màx.)

 • Indexades al primer quartil del Journal Citation Report (JCR):

  • com a primer o darrer signant o corresponding author: 0.2 punts.

  • com a signant en un altre ordre: 0.05 punts.

 • Indexades al JCR diferents del punt anterior, llibres i capítols de llibres, protocols, guies o informes tècnics amb ISBN o ISSN:

  • com a primer o darrer signant o corresponding author: 0.04 punts.

  • com signant en altre ordre: 0.01 punts.

2.2 Projectes d'investigació aplicada en humans finançats en convocatòria competitiva nacional o internacional en el camp d'investigació referit a la convocatòria (1 punt màx.)

 • Com a investigador principal: 0.5 punts per projecte.

 • Com a investigador col·laborador: 0.15 punts per projecte.

2.3 Mobilitat: estades a institucions de recerca fora de les Illes Balears (0.5 punts màx.)

 • Nacionals: 0.05 punts per mes d'estada..

 • Internacionals: 0.07 punts per mes d'estada.

3. Docència relacionada amb el lloc de feina (1 punt màx.)

 • Professor associat universitari: 0.1 punts per mes treballat.

 • Direcció de tesis doctorals: 0.2 punts per tesi doctoral dirigida i llegida.

4. Direcció d'equips, captació de talent i transferència de resultats relacionada amb el lloc de feina: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses (2 punts màx.)

 • Direcció d'equips i captació de talent (1 punt màx.):

  • Investigador postdoctoral: 0.5 punts per contracte competitiu dirigit.

  • Investigador predoctoral: 0.3 punts per contracte competitiu dirigit.

  • Tècnic d'investigació: 0.1 punts per contracte competitiu dirigit.

 • Transferència de resultats (1 punt màx.):

  • Patents: 0.5 punts per patent realitzada.

  • Altres figures de protecció de resultats: 0.15 punts per protecció realitzada.

  • Elaboració de guies de pràctica clínica: 0.15 punts per guia.

5. Coneixements d'idiomes (0.5 punts màx.)

 • Certificat C1 de català: 0.1 punts.

 • Certificat  C2 de català:  0.2 punts.

 • Certificat d'anglès C1 o superior o estudis de grau o postgrau cursat en anglès o contracte laboral en un país de parla anglesa per un període no inferior a 48 mesos: 0.25 punts.

 • Altres idiomes: nivell mitjà 0.05 punts i nivell superior 0.15 punts.

6. Fase d'entrevista (1 punt màx.)

Es farà una entrevista personal o una demostració pràctica d'habilitats on es valorarà l'adequació al lloc de treball de cada candidatura.

El tribunal podrà determinar que aquesta es faci de manera virtual. En aquest cas, si s'hagués presentat documentació per mitjà de còpia no compulsada, es podrà exigir l'exhibició dels originals en la data que requereixi el Departament de RH.

El dia i l'hora es publicarà a la web de la Fundació: www.idisba.es. La persona candidata ha de confirmar la realització de l'entrevista perquè li sigui adjudicada una hora concreta. La no realització de l'entrevista suposarà l'exclusió del procés selectiu.

XI. Recursos

L'ordre jurisdiccional social és el competent per resoldre controvèrsies derivades d'aquestes bases, d'acord amb la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, sense que es pugui interposar un altre recurs en via administrativa ni cap reclamació prèvia a la via judicial social.

 

Palma, 10 de novembre de 2021

La directora general d'Investigació en Salut, Formació i Acreditació

Asunción Sánchez Ochoa

(En virtut de l'encomana de la presidenta de la Fundació, de 23 d'abril de 2021, ​​​​​​​segons l'article 28.3 dels Estatuts de la Fundació IdISBa)

 

 

ANNEX 2 Formulari d'inscripció per a la convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses

Nom:                                                                                   Cognoms:

DNI/NIE:

Direcció:

Telèfon de contacte:

Correu electrònic:

EXPÒS

Que he tingut coneixement de la convocatòria per a la selecció i posterior contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA

 • Titulació exigida com a requisit. (Documents 1)

 • Fotocòpia del DNI o NIE. (Document 2)

 • CV actualitzat. (Document 3)

 • Documentació acreditativa dels mèrits i autobarem emplenat per la persona interessada. (Especificar a l'autobarem)

  DECLAR

 • Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les tasques.

 • No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap entitat del sector públic, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en estat d'inhabilitació de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no estar en estat d'inhabilitació o en situació equivalent, ni haver rebut sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

Així, per tot l'exposat

SOL·LICIT

La meva admissió per a formar part del procés selectiu i posterior contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut, amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses.

Palma, _____________________

 

Signatura

 

 

ANNEX 3

AUTOAVALUACIÓ DE MÈRITS

 

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació d'un investigador o una investigadora en ciències de la salut

amb l'especialitat: desenvolupament de noves tecnologies en el diagnòstic precoç de les malalties infeccioses

NOM

 

PUNTS MÀX.

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA ADJUNTA*

1. EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

3

 

 

Serveis prestats a administracions de l'àmbit sanitari públic en tasques pròpies del lloc de feina (0.04 punts per mes)

3

 

 

Serveis prestats a administracions diferents de l'àmbit sanitari, organismes i entitats públiques, en tasques pròpies del lloc de feina (0.03 punts per mes treballat)

 

 

Serveis prestats a l'empresa privada, en tasques pròpies del lloc de feina (0.02 punts per mes treballat)

 

 

2. EXPERIÈNCIA INVESTIGADORA

2.5

 

 

2.1 Publicacions d'articles d'investigació

1

 

 

Indexades al 1er quartil del JCR (0.2 p. com a primer o darrer signant o corresponding autor; 0.05 p. com a signant en un altre ordre)

1

 

 

Indexades al JCR diferents del punt anterior, llibres i capítols de llibres, protocols, guies o informes tècnics amb ISBN o ISSN (0.04 p. com a primer o darrer signant o corresponding autor; 0.01 p. com a signant en altre ordre)

 

 

2.2 Projectes d'investigació aplicada en humans finançats en convocatòria competitiva

1

 

 

Com a investigador/a principal (0.5 p. per projecte)

1

 

 

Com a investigador/a col·laborador/a (0.15 p. per projecte)

 

 

2.3 Mobilitat: estades a altres institucions

0.5

 

 

Nacionals (0.05 p. per mes d'estada)

0.5

 

 

Internacionals (0.07 p. per mes d'estada)

 

 

3. DOCÈNCIA

1

 

 

Professor associat universitari (0.1 p. per mes)

1

 

 

Direcció de tesis doctorals (0.2 p. per tesi doctoral dirigida i llegida)

 

 

4. DIRECCIÓ D'EQUIPS, CAPTACIÓ DE TALENT I TRANSFERÈNCIA DE RESULTATS

2

 

 

Direcció d'equips i captació de talent (investigador postdoctoral: 0.5 p. per contracte competitiu dirigit; investigador predoctoral: 0.3 p. per contracte competitiu dirigit; tècnic d'investigació: 0.1 p. per contracte competitiu dirigit)

1

 

 

Transferència de resultats (patents: 0.5 p. per patent realitzada; altres figures de protecció de resultats: 0.15 p. per protecció realitzada; elaboració de guies de pràctica clínica: 0.15 p. per guia)

1

 

 

5. CONEIXEMENTS D'IDIOMES

0.5

 

 

Certificat C1 de català (0.1 p.)

0.1

 

 

Certificat C2 de català (0.2 p.)

0.2

 

 

Certificat d'anglès C1 o superior o estudis de grau o postgrau cursats en anglès o contracte laboral en un país de parla anglesa per un període no inferior a 48 mesos (0.25)

0.25

 

 

Altres idiomes (0.05 p. per nivell mitjà i 0.15 p. per nivell superior)

 

 

 

6. FASE D'ENTREVISTA

1

X

 

TOTAL

 

 

* És necessari especificar amb claredat cadascun dels documents acreditatius que adjunteu per al correcte còmput de la puntuació. (p. e.: certificat B2 d'anglès de l'EOI de Palma)