Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 539815
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’actuacions de manteniment i condicionament del Port de Banyalbufar (78a/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 3 de novembre de 2021, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe d'impacte ambiental sobre el projecte d'actuacions de manteniment i condicionament del Port de Banyalbufar, en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

D'acord amb l'article 13.2 del Decret legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Avaluació Ambiental de les Illes Balears, han de ser objecte d'avaluació d'impacte ambiental simplificada els projectes inclosos en l'annex II d'aquesta Llei. Entre els projectes inclosos a l'annex 2 del Decret legislatiu, el «Proyecto de actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento del Puerto de Banyalbufar», s'inclou al punt 14 del grup 7:

Totes les actuacions que, d'acord amb el pla d'ordenació dels recursos naturals, el pla rector d'ús i gestió, el pla de gestió de la zona on s'ubiquin o en el decret que reguli àrees biològiques crítiques, han de ser objecte d'un estudi d'avaluació d'impacte ambiental.

En aquest sentit, segons l'art. 101.2 del PORN de la Serra de Tramuntana «s'han de sotmetre obligatòriament als procediments d'avaluació d'impacte ambiental i/o avaluació ambiental estratègica, les actuacions de reforma i condicionament de carreteres, rondes, vials i camins existents i les infraestructures i obres en el litoral», com és el cas.

Per tant, el projecte s'ha de tramitar com a una Avaluació d'Impacte Ambiental Simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol II d'avaluació d'impacte ambiental de projectes del Títol II d'avaluació ambiental de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. S'han de complir també les prescripcions de l'article 21 del Decret legislatiu 1/2020, que li siguin d'aplicació.

2. Descripció i ubicació del projecte

El projecte consisteix en el manteniment i condicionament de les infraestructures existents a la zona marítima terrestre del Port de Banyalbufar, propietat de Ports de les Illes Balears, les quals han sofert un deteriorament al llarg dels anys, amb l'objecte de garantir la seguretat dels usuaris i visitants, sense realitzar cap mena d'ampliació i seguint amb la mateixa tipologia actual. Es durà a terme la reparació dels elements deteriorats, l'embelliment del conjunt i la millora dels serveis portuaris (aigua, electricitat i il·luminació), mantenint el caràcter rústic actual de la instal·lació.

El port està format per un antic dic o espigó per a la protecció d'un petit varador per barques, amb una longitud total de 40 metres. La seva altura en el costat del mar és variable, mentre que en el seu costat terrestre és de 3,20 m. La seva cara exterior està formada per pedres rodones d'uns 30 cm amb morter de formigó de forma uniforme i cuidada en la part exterior, més descuidada en la part interior.

Segons el document ambiental, aquesta instal·lació ha patit un deteriorament progressiu d'ençà que es va redactar l'any 2009 el «Proyecto de Rehabilitación de la Instalación Portuaria del Port de Banyalbufar, Fase 1», projecte que no es va arribar a executar, moment en què ja presentava un deteriorament per l'ambient salí, la falta de manteniment i els temporals de la zona. L'any 2011 es varen realitzar una sèrie d'actuacions de manteniment i reparació del dic pel mal estat que presentava.

Les actuacions previstes al projecte són les següents:

- Demolició d'edificacions en mal estat, instal·lacions i serveis a restaurar, estructures de suport d'embarcacions i altres estructures a reposar, amb retirada per part d'un gestor autoritzat d'aquells residus de demolició que no es reutilitzin. En concret, afectarà:

+La desconnexió i retirada de canalització d'aigua potable existent des del punt de connexió a la xarxa.

+La desconnexió i retirada de la canalització elèctrica aèria, des del punt de connexió, incloent-hi la canalització de la xarxa d'enllumenat i 4 punts d'il·luminació.

+La retirada del sistema/quadre elèctric antic.

+La demolició de la petita edificació al costat de l'accés a la platja.

+La demolició del mur d'obra ceràmic, per a la reconstrucció amb pedra de la zona.

+El desmuntatge i retirada de 7 portes per a la seva substitució a diverses edificacions.

+El desmuntatge i la retirada d'estructures metàl·liques de suport d'embarcacions, per a la seva renovació.

+El desmuntatge i la retirada de travesses de fusta per a la seva substitució.

- Reconstrucció de la plataforma d'embarcacions, rompuda amb els temporals. Es preveu la demolició del que queda actualment de la plataforma actual, utilitzant les restes com a base de cimentació per a la nova plataforma, a regularitzar amb material d'aportació. Les dimensions d'aquesta seran similars a les de la plataforma existent en l'actualitat (19,35 m2).

- Millora de l'accés al dic i les seves escales. Es projecta una passarel·la de fusta per ampliar i assegurar l'accés el dic, de 30 m de longitud, i 1,15 m d'ample total, inclosa la barana. A més, s'inclou una escala de baixada i pujada des de la passarel·la fins a la superfície de varada d'embarcacions, també de fusta i de 0,55 m d'ample amb barana inclosa.

- Millores de l'accés des de la platja. Es realitzarà la reparació de les escales de pujada fins al primer nivell, millorant la zona de pas fins a la torre, i les escales fins al nivell d'accés al dic, molt deteriorat. A més, es reparen paraments de pedra, amb neteja o demolició prèvia, des del nivell inferior fins al primer nivell i des del primer nivell fins al superior. Per tant, aquestes millores consistiran en:

+Reparació de murs de pedra en sec.

+Execució de mur de pedra en sec en els trams on aquest ha caigut.

+Reparació d'escales de pedra.

+Pavimentació amb formigó imprès.

+Ressolat amb llistons de fusta.

+Reposició de canalitzacions d'enllumenat amb prisma de formigó davall el paviment i instal·lació de lluminàries.

- Actuacions de manteniment d'habitacles, torre i mur d'espigó, previstes en el projecte del 2009. Inclou:

+El reompliment de l'habitacle de sustentació deteriorat sota la zona de pas de l'accés des de la platja, amb material procedent de les demolicions. Posteriorment es cobrirà amb pedra seca, actuació inclosa a l'apartat anterior.

+Reparació de murs de pedra en els habitacles.

+Reparació de murs de pedra en la torre, i reparació de cobertes de la torre.

+Substitució de portes existents en habitacles i petites edificacions, incloses a la torre, per portes de fusta tractada.

+Reparació del mur de l'espigó i del morro del dic, incloent-hi la reparació i restitució del volum amb pedra de la zona i morter per reconstrucció.

+Recuperació i adequació de les escales de pedra en el morro del dic, amb pedra de la zona.

+Execució de paviment de formigó en zona de pas a la plataforma d'embarcacions.

- Actuacions de manteniment en rampa i estructures de suport per embarcacions. Les actuacions es basen en:

+Col·locació de travesses de fusta sobre la rampa de formigó.

+Instal·lació d'estructures de marina seca sobre les terrasses de formigó. Cada superfície tindrà dues altures, per dues embarcacions de petites dimensions, amb estructura d'aliatge amb patins de fusta natural.

- Instal·lació de la nova línia elèctrica de baixa tensió des del comptador del port, ocultant la línia aèria, la qual passa a ser en superfície protegida; substitució dels elements i línies, i instal·lació de nou enllumenat.

- Instal·lació nova d'aigua potable, en superfície, fins a la nova toma.

Per a la realització de les tasques descrites, i a causa del calat i orografia, s'utilitzarà una embarcació tipus multicat, amb molta maniobrabilitat, poc calat i grua a bord, i possibilitat de fixar l'embarcació al fons, si escau. Es tendrà en compte que existeixen dos punts d'abocament d'aigua a la mar sense conducció en l'àmbit del projecte, amb l'objecte de no interferir amb aquests.

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a 235.378,10 €, amb un termini aproximat d'execució de tres mesos. S'inclou al pressupost un Pla de gestió de residus de construcció i demolició, el qual preveu la gestió dels residus generats a través d'un gestor de residus autoritzat, segons la normativa vigent.

3. Avaluació dels efectes previsibles

Durant la fase d'obres es preveuen els següents efectes adversos sobre el medi ambient: augment de la terbolesa a la zona litoral més propera (fons rocós), la disminució de la qualitat atmosfèrica i acústica, l'alteració de la qualitat química de l'aigua per incorporació de fins, i l'afecció a les comunitats naturals terrestres o marines i als espais naturals protegits.

Durant la fase de funcionament, es preveuen impactes positius sobre el paisatge per soterrament de la línia elèctrica aèria, i en la seguretat i operativitat de la instal·lació portuària.

Atesa la naturalesa de l'activitat a desenvolupar es preveu que els efectes sobre el medi ambient siguin mínims si s'apliquen les mesures preventives i correctores contingudes al document ambiental.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

L'òrgan ambiental ha realitzat les consultes següents:

- Servei d'Abocaments, de la DG de Territori i Paisatge.

- Servei de Costes i Litoral, de la DG de Territori i Paisatge.

- Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- DG de Pesca i Medi Marí, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

- DG d'Emergències i Interior, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

- Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius.

- Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme, de la DG de Territori i Paisatge.

- Servei de Residus i Sòls Contaminats, de la DG de Residus i Educació Ambiental.

- Servei d'Espais Naturals, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Direcció Insular de Territori i Paisatge, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.

- Direcció Insular d'Urbanisme, del Departament de Territori del Consell de Mallorca.

- Direcció Insular de Patrimoni, del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

- Subdirección General para la Protección del Mar, de la Dirección General de la Costa y el Mar (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico).

- Ajuntament de Banyalbufar.

- Demarcació de Costes.

- GOB.

- Amics de la Terra.

- Terraferida.

- Federació d'Associacions de veïns de Palma.

En el moment de redactar el present informe, es disposa dels següents informes de les administracions previsiblement afectades:

- La directora del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana (Servei d'Espais Naturals, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat) - informe aportat pel promotor amb la sol·licitud d‘inici d'avaluació d'impacte ambiental del projecte -, amb data 27 d'abril de 2021, va informar el següent:

 

Es conclou que:

1. Quant al PORN de la Serra de Tramuntana, i complint amb l'article 21.2 de la llei 5/2005, s'informa favorablement el «Proyecto de actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento del Puerto de Banyalbufar», sempre i quan es compleixin les següents condicions:

a) Per evitar l'alteració de la vegetació natural, no es poden ubicar sobre àrees de vegetació silvestre les zones d'aplec i altres materials i estris necessaris per a l'execució de les obres.

b) Amb l'objectiu d'evitar pertorbacions sobre la fauna present a la zona, no es podran generar renous forts o estridents durant l'execució de les obres.

c) Es prendran totes les mesures que siguin adients per a prevenir qualsevol afectació a elements del patrimoni històric presents en la zona d'actuació (marjades i parets) i s'utilitzaran tècniques tradicionals de pedra en sec, respectant les seves característiques originals, tant en estructura com en materials.

d) Tot el transport de persones i materials s'haurà de dur a terme per camins o vials existents, sense fer-ne de nous ni obrir dreceres o, tal com s'indica al projecte, per via marítima.

e) Tot i que la instal·lació elèctrica que es vol modificar no ´és una nova estesa o una ampliació d'una existent, sí que s'hauria de presentar un informe justificatiu del motiu pel qual no es considera la implantació d'energies renovables (art. 95.1 PORN), que palesi que aquests sistemes no són viables en el cas concret. Tant les noves esteses com l'ampliació de les existents, han de discórrer soterrades pels vials existents o les seves voreres.

f) Tots els residus que es generin hauran de ser retirats i lliurats a un gestor autoritzat, o reutilitzats en la mateixa obra del projecte, tal com s'indica a la memòria.

g) S'haurà de tenir especial esment amb aquelles activitats susceptibles de produir incendis forestals, especialment de l'1 de maig al 15 d'octubre, època d'alt risc d'incendi.

h) El projecte s'haurà de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental, ja que es tracta d'infraestructures i obres en el litoral (art. 101.2 del PORN de la Serra de Tramuntana).

2. Quant a les possibles repercussions del projecte sobre els espais de Xarxa Natura 2000, s'avaluaran adequadament dins el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, al que s'ha de sotmetre el projecte.

- El Servei d'Abocaments, de la DG de Territori i Paisatge, amb data 16 de juny de 2021, va informar el següent:

Examinat el projecte, s'ha comprovat que cap de les actuacions implica l'abocament d'aigua a la mar i, per tant, no afecta les nostres competències en virtut de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.

- La DG de Pesca i Medi Marí, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, amb data 23 de juny de 2021, va informar el següent:

Es conclou que:

S'informa POSITIVAMENT el «Projecte d'actuacions de manteniment i condicionament del port de Banyalbufar» sempre que:

+es desenvolupi el PVA.

+Les feines amb el vaixell multicat es desenvolupin els dies de calma, i

+es respectin les condicions imposades per part de les autoritats ambientals o dels altres organismes complementaris.

- La DG d'Emergències i Interior, de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, amb data 29 de juny de 2021, va informar el següent:

Es conclou que:

Una vegada examinada la documentació, es considera que el «Projecte d'actuacions de manteniment i condicionament del port de Banyalbufar», es pot informar favorablement, atès que les modificacions introduïdes a la infraestructura portuària no introdueixen més riscos dels que ja existien prèviament ni semblen incrementar-los.

- El Servei de Protecció d'Espècies, de la DG d'Espais Naturals i Biodiversitat, amb data 7 de juliol de 2021, va informar el següent:

S'informa que:

Segons el criteri del Servei de Protecció d'Espècies, no és de preveure que les actuacions projectades puguin suposar un efecte negatiu sobre les espècies presents a la zona, sempre que es portin a terme les mesures preventives, correctores i compensatòries, així com el pla de vigilància ambiental.

Es conclou que:

Per tot això, inform FAVORABLEMENT sobre el projecte d'actuacions de manteniment i condicionament del Port de Banyalbufar.

- El Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera (DG d'Energia i Canvi Climàtic), de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius, amb data 8 de juliol de 2021, va informar el següent:

Es conclou que:

1. Es podria aprofitar el projecte de condicionament per tal de dur endavant accions establertes en el Pla d'Adaptació al Canvi Climàtic dels Ports de les Illes Balears.

2. La licitació de les obres hauria de tenir en compte els preceptes del títol VI de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex III de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex III de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i no es preveu que el projecte pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del projecte: El projecte consisteix en el manteniment i condicionament de les infraestructures existents a la zona marítima terrestre del Port de Banyalbufar, propietat de Ports de les Illes Balears, les quals han sofert un deteriorament al llarg dels anys, amb l'objecte de garantir la seguretat dels usuaris i visitants, sense realitzar cap mena d'ampliació i seguint amb la mateixa tipologia actual. Es durà a terme la reparació dels elements deteriorats, l'embelliment del conjunt i la millora dels serveis portuaris (aigua, electricitat i il·luminació), mantenint el caràcter rústic actual de la instal·lació.

El port està format per un antic dic o espigó per a la protecció d'un petit varador per barques, amb una longitud total de 40 metres. La seva altura en el costat del mar és variable, mentre que en el seu costat terrestre és de 3,20 m. La seva cara exterior està formada per pedres rodones d'uns 30 cm amb morter de formigó de forma uniforme i cuidada en la part exterior, més descuidada en la part interior.

Segons el document ambiental, aquesta instal·lació ha patit un deteriorament progressiu d'ençà que es va redactar l'any 2009 el «Proyecto de Rehabilitación de la Instalación Portuaria del Port de Banyalbufar, Fase 1», projecte que no es va arribar a executar, moment en què ja presentava un deteriorament per l'ambient salí, la falta de manteniment i els temporals de la zona. L'any 2011 es varen realitzar una sèrie d'actuacions de manteniment i reparació del dic pel mal estat que presentava.

Per a l'execució de les obres previstes al projecte, i a causa del calat i orografia, s'utilitzarà una embarcació tipus multicat, amb molta maniobrabilitat, poc calat i grua a bord, i possibilitat de fixar l'embarcació al fons, si escau. Es tendrà en compte que existeixen dos punts d'abocament d'aigua a la mar sense conducció en l'àmbit del projecte, amb l'objecte de no interferir amb aquests.

El pressupost d'execució material de les obres ascendeix a 235.378,10 €, amb un termini aproximat d'execució de tres mesos. S'inclou al pressupost un Pla de gestió de residus de construcció i demolició, el qual preveu la gestió dels residus generats a través d'un gestor de residus autoritzat, segons la normativa vigent.

2. Ubicació del projecte: D'acord amb el Pla Territorial Insular de Mallorca (PTM), la zona d'estudi es troba qualificada com a sòl rústic protegit (SRP), amb la categoria d'àrea natural d'especial interès d'alt nivell de protecció (AANP). Es troba dins ANEI, el LIC ES5310081 «Port des Canonge» i el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. No hi figura cap hàbitat d'interès comunitari (HIC), sent els més pròxims, a una distància superior a 60 m, Cneoro triccoi-Ceratonieum siliquae i Arundini-Convolvuletum sepium. Respecte dels hàbitats marins trobam a uns 50 m de distància una taca d'aproximadament 846 m2 d'algues fotòfiles sobre pedra amb Posidonia oceanica, i a uns 130 m una superfície d'uns 34327 m2 de praderia de Posidonia oceanica.

La zona d'estudi es troba afectada per àrees de prevenció de riscos (APR) d'erosió, d'esllavissament i d'incendi. Segons el IV Pla Forestal de les Illes Balears 2015-2024, correspon a una zona amb alt risc d'incendi.

Segons l'IDEIB, els terrenys afectats pel projecte estan travessats pel torrent d'en Roig, sense que es trobin a una zona potencialment inundable, i es localitzen damunt la massa d'aigua subterrània 1802M2 «Banyalbufar», aqüífer profund en bon estat qualitatiu i quantitatiu, amb moderada vulnerabilitat a la contaminació.

D'altra banda, trobam a uns 600 m cap al sud de la zona d'estudi una font d'abastiment urbà (DI-_30281_Vigent-DI-_30281).

D'acord amb el Bioatles (quadrícula 1x1, codi 1.568), a l'àmbit d'actuació figuren les següents espècies catalogades: Dendropoma lebeche (també figura com a espècie amenaçada), fonoll marí (Crithmum maritimum), garballó (Chamaerops humilis), marfull (Viburnum tinus), cirerer de betlem (Ruscus aculeatus), aladern (Rhamnus alaternus) i linària (Linaria aeruginea subsp. pruinosa).

3. Característiques del potencial impacte: Es preveuen impactes ambientals negatius, compatibles i d'intensitat baixa-moderada, sobre la qualitat atmosfèrica i acústica, i en la qualitat de l'aigua, durant la fase d'obres. El PVA incorpora una sèrie de mesures preventives i correctores, com són la incorporació de barreres antiterbolesa per abocaments accidentals, en cas que sigui necessari, la realització de les obres fora de l'època estival, o la utilització de maquinària eficient per reduir la contaminació a l'atmosfera i les emissions acústiques.

Per altra banda, durant la fase de funcionament es preveuen impactes positius sobre el paisatge, pel soterrament de la línia elèctrica aèria, així com la creació de llocs de feina.

Conclusions de l'informe d'impacte ambiental

Primer. No subjectar a avaluació d'impacte ambiental ordinària el «Proyecto de actuaciones de mantenimiento y acondicionamiento del Puerto de Banyalbufar», sempre que es compleixin les mesures proposades tant al document ambiental, signat amb data 28 de maig de 2021 pel Sr. Bartomeu Llompart Capó, ambientòleg, i els condicionants següents:

1. Per evitar l'alteració de la vegetació natural, no es poden ubicar sobre àrees de vegetació silvestre les zones d'aplec i altres materials i estris necessaris per a l'execució de les obres.

2. Atès que la zona d'estudi presenta un nivell moderat de vulnerabilitat a la contaminació d'aqüífers, durant l'execució de les obres, s'han d'adoptar les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants, incloses les derivades del manteniment de les maquinàries (art. 2, punt 1, lletra c, del Decret llei 1/2016, de 12 de gener, de mesures urgents en matèria urbanística).

3. Les feines amb el vaixell multicat s'hauran de desenvolupar els dies de calma.

4. No es podran generar renous forts o estridents durant l'execució de les obres, amb l'objectiu d'evitar pertorbacions sobre la fauna present a la zona.

5. Atès que dins l'àmbit d'actuació hi ha constància de la presència de fonoll marí (Crithmum maritimum), catalogada com a espècie d'especial protecció al Decret 75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg Balear d'Espècies Amenaçades i d'Especial Protecció, les Àrees Biològiques Crítiques i el Consell Assessor de Fauna i Flora de les Illes Balears, en la mesura del possible, els peus que s'hi trobin es deixaran intactes. Alternativament, es traslladaran a un altre espai pròxim amb característiques ambientals semblants.

6. Es prendran totes les mesures que siguin adients per a prevenir qualsevol afectació a elements del patrimoni històric presents a la zona d'actuació (marjades i parets) i s'utilitzaran tècniques tradicionals de pedra en sec, respectant les seves característiques originals, tant en estructura com en materials.

7. Tot el transport de persones i material s'haurà de dur a terme per camins o vials existents, sense fer-ne de nous ni obrir dreceres o, tal com s'indica al projecte, per via marítima.

8. Tots els residus que es generin durant la fase de construcció hauran de ser retirats i lliurats a un gestor autoritzat, o reutilitzats en la mateixa obra del projecte, sempre que els elements que s'emprin no tenguin elements contaminants (com per exemple, metalls pesants) que puguin afectar el sòl o els hàbitats de l'entorn.

9. En compliment del Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendis forestals, s'haurà de tenir especial esment amb aquelles activitats susceptibles de produir incendis forestals, com l'ús de maquinària que pot generar espurnes, especialment de l'1 de maig al 15 d'octubre, època d'alt risc d'incendi.

Per altra banda, es recorda que:

- D'acord amb el Servei d'Espais Naturals, i segons l'art. 95.1 del PORN de la Serra de Tramuntana, el promotor haurà de presentar un informe justificatiu del motiu pel qual no es considera al projecte la implantació d'energies renovables. En cas que aquest informe finalment prevegi la implantació d'energies renovables al projecte, s'haurà de tramitar un nou procediment d'avaluació ambiental, com a modificació substancial del projecte.

- D'acord amb el Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera, la licitació de les obres haurà de tenir en compte els preceptes del títol VI de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 47.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental.

Tercer. L'informe d'impacte ambiental perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del projecte en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 47.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe d'impacte ambiental no ha de ser objecte de cap recurs, sense perjudici dels que, si s'escau, siguin procedents en la via administrativa o judicial davant de l'acte, si s'escau, d'autorització del projecte, d'acord amb el que disposa l'article 47.6 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesta proposta de resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

  

Palma, 3 de novembre de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias