Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 528875
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil, per a l'any 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d'ajuts a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, per a l'any 2021

En data 2 de novembre de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1.El conseller d'Educació i Formació Professional va convocar ajuts, corresponents a l'any 2021, adreçats a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, mitjançant Resolució de 13 de maig de 2021 (BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021).

2.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, a través de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, que actua com a òrgan instructor del procediment, va examinar les sol·licituds i va fer els requeriments de documentació pertinents als ajuntaments i consells insulars per poder valorar les peticions d'acord amb la convocatòria.

3.La Comissió Avaluadora es va reunir el dia 12 de juliol de 2021 per examinar, valorar i informar sobre les sol·licituds, així com per valorar la proposta de resolució de concessió, segons consta en l'acta de sessió estesa el mateix dia.

4.El 20 de juliol de 2021, la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va emetre la proposta provisional de resolució de concessió dels ajuts esmentats per a l'any 2021.

5.L'Ajuntament de Marratxí va presentar al·legacions a la proposta provisional de resolució de concessió d'ajuts per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil corresponents a l'any 2021, notificant un error en la quantia atorgada per al sosteniment de les escoletes. S'havien concedit provisionalment cinc unitats, però se n'havien sol·licitat deu i, per tant, se n'haurien de subvencionar deu.

6.D'acord amb la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 25 de febrer de 2021 per la qual s'estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per a les ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, per a l'any 2021 (BOIB núm. 32, de 6 de març de 2021), per tal de concedir el total dels ajuts, s'ha prorratejat l'import global màxim entre els diferents mòduls. Una vegada revisats els annexos 5 de tots els sol·licitants presentats dins el termini establert, tal com indica al punt 2 de l'apartat tercer de les bases de la convocatòria, la quantia que no s'ha exhaurit en algun dels mòduls s'ha redistribuït entre les unitats concedides per al mòdul de sosteniment. Per aquesta raó, s'ha incrementat l'import per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle en 1.414,41 €.

7.Una vegada fetes i signades, les propostes d'autorització i disposició de despesa (AD) de més de 30.000 € s'han fiscalitzat de conformitat.

8.El punt 3 de la base vuitena de la convocatòria estableix que les notificacions s'han de tramitar d'acord amb l'article 10 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

Fonaments de dret

1.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

2.El Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 2 de setembre de 2004).

3.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura, d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

4.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 25 de febrer de 2021 per la qual s'estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per a les ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social, per a l'any 2021 (BOIB núm. 32, de 6 de març de 2021).

5.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 13 de maig de 2021 per la qual es convoquen ajuts, corresponents a l'any 2021, a la xarxa d'escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca; per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social (BOIB núm. 68, de 25 de maig de 2021).

Proposta de resolució

Propòs al conseller d'Educació i Formació Professional que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar l'al·legació de l'Ajuntament de Marratxí i concedir la quantia corresponent a deu unitats per al sosteniment dels centres.

2.Posar fi al procediment de concessió dels ajuts per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil. Els imports concedits figuren en l'annex 1.

3.Declarar la no admissió o la denegació de les sol·licituds d'ajut que figuren en l'annex 2, juntament amb la indicació dels motius de la no admissió o denegació.

4.Condicionar la concessió dels ajuts a què fan referència els apartats anteriors al compliment efectiu de les obligacions assumides per les entitats beneficiàries, d'acord amb les bases de la convocatòria i la normativa reguladora dels ajuts i subvencions públiques.

5.Notificar aquesta Resolució a les entitats sol·licitants mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 3 de novembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

La directora general proposant

Amanda Fernández Rubí

 

ANNEX 1

Ajuts concedits a la xarxa d'escoles públiques

 

Sol·licitant

Illa

CIF

A. Quantia sosteniment escoletes

B. Quantia act. suport a famílies

C. Quantia atenció primerenca

D. Quantia ajuts escolarització

TOTAL

Ajuntament d'Alaior

Menorca

P0700200I

66.729,69 €

0,00 €

4.918,21 €

28.840,12 €

100.488,02 €

Ajuntament d'Alaró

Mallorca

P0700100A

59.315,28 €

0,00 €

0,00 €

5.183,60 €

64.498,88 €

Ajuntament d'Alcúdia

Mallorca

P0700300G

88.972,92 €

0,00 €

7.500,00 €

0,00 €

96.472,92 €

Ajuntament d'Algaida

Mallorca

P0700400E

44.486,46 €

0,00 €

0,00 €

2.393,60 €

46.880,06 €

Ajuntament d'Andratx

Mallorca

P0700500B

103.801,74 €

0,00 €

0,00 €

552,00 €

104.353,74 €

Ajuntament d'Artà

Mallorca

P0700600J

44.486,46 €

1.850,58 €

2.911,43 €

13.373,35 €

62.621,82 €

Ajuntament de Binissalem

Mallorca

P0700800F

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Ajuntament de Bunyola

Mallorca

P0701000B

59.315,28 €

645,97 €

4.294,80 €

0,00 €

64.256,05 €

Ajuntament de Calvià

Mallorca

P0701100J

244.675,53 €

0,00 €

21.919,80 €

17.902,88 €

284.498,21 €

Ajuntament de Campanet

Mallorca

P0701200H

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

1.799,32 €

24.042,55 €

Ajuntament de Campos

Mallorca

P0701300F

74.144,10 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

74.144,10 €

Ajuntament de Capdepera

Mallorca

P0701400D

29.657,64 €

4.417,66 €

1.142,95 €

10.830,00 €

46.048,25 €

Ajuntament de Ciutadella de Menorca

Menorca

P0701500A

140.873,79 €

0,00 €

0,00 €

89.663,51 €

230.537,30 €

Ajuntament de Consell

Mallorca

P0701600I

37.072,05 €

671,55 €

1.500,00 €

0,00 €

39.243,60 €

Ajuntament de Deià

Mallorca

P0701800E

14.828,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.828,82 €

Ajuntament d'Eivissa

Eivissa

P0702600H

51.900,87 €

0,00 €

10.500,00 €

0,00 €

62.400,87 €

Ajuntament des Castell

Menorca

P0706400I

29.657,64 €

0,00 €

0,00 €

6.633,60 €

36.291,24 €

Ajuntament des Mercadal

Menorca

P0703700E

37.072,05 €

0,00 €

0,00 €

10.618,40 €

47.690,45 €

Ajuntament des Migjorn Gran

Menorca

P0700001A

14.828,82 €

3.780,00 €

0,00 €

0,00 €

18.608,82 €

Ajuntament d'Esporles

Mallorca

P0702000A

44.486,46 €

0,00 €

1.326,40 €

23.269,47 €

69.082,33 €

Ajuntament de Felanitx

Mallorca

P0702200G

74.144,10 €

0,00 €

6.000,00 €

0,00 €

80.144,10 €

Ajuntament de Ferreries

Menorca

P0702300E

51.900,87 €

900,00 €

0,00 €

5.168,00 €

57.968,87 €

Ajuntament d'Inca

Mallorca

P0702700F

74.144,10 €

0,00 €

0,00 €

8.115,80 €

82.259,90 €

Ajuntament de Lloret de Vistalegre

Mallorca

P0702800D

14.828,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.828,82 €

Ajuntament de Llucmajor

Mallorca

P0703100H

118.630,56 €

21.780,00 €

1.300,00 €

9.128,00 €

150.838,56 €

Ajuntament de Manacor

Mallorca

P0703300D

88.972,92 €

29.700,00 €

0,00 €

1.786,16 €

120.459,08 €

Ajuntament de Mancor de la Vall

Mallorca

P0703400B

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Ajuntament de Maó

Menorca

P0703200F

192.774,66 €

0,00 €

3.926,75 €

48.196,34 €

244.897,75 €

Ajuntament de Marratxí

Mallorca

P0703600G

74.144,10 €

540,00 €

0,00 €

7.146,00 €

81.830,10 €

Ajuntament de Montuïri

Mallorca

P0703800C

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma

Mallorca

P5704002D

548.666,34 €

1.260,00 €

125.398,54 €

257.193,99 €

932.518,87 €

Ajuntament de Pollença

Mallorca

P0704200E

37.072,05 €

0,00 €

4.500,00 €

2.798,40 €

44.370,45 €

Ajuntament de Porreres

Mallorca

P0704300C

37.072,05 €

0,00 €

0,00 €

916,80 €

37.988,85 €

Ajuntament de Puigpunyent

Mallorca

P0704500H

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

824,48 €

23.067,71 €

Ajuntament de sa Pobla

Mallorca

P0704400A

81.558,51 €

1.485,00 €

0,00 €

976,64 €

84.020,15 €

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Eivissa

P0704600F

37.072,05 €

0,00 €

3.997,07 €

10.944,00 €

52.013,12 €

Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Eivissa

P0705000H

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Eivissa

P0704800B

66.729,69 €

0,00 €

0,00 €

504,00 €

67.233,69 €

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Mallorca

P0705100F

74.144,10 €

0,00 €

324,40 €

1.496,00 €

75.964,50 €

Ajuntament de Sant Lluís

Menorca

P0705200D

37.072,05 €

0,00 €

0,00 €

2.678,04 €

39.750,09 €

Ajuntament de Santa Eugènia

Mallorca

P0705300B

14.828,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.828,82 €

Ajuntament de Santa Eulària

Eivissa

P0705400J

29.657,64 €

0,00 €

1.500,00 €

1.632,00 €

32.789,64 €

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Ajuntament de Santa Maria

Mallorca

P0705600E

51.900,87 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

51.900,87 €

Ajuntament de Santanyí

Mallorca

P0705700C

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Ajuntament de Selva

Mallorca

P0705800A

29.657,64 €

4.320,00 €

0,00 €

0,00 €

33.977,64 €

Ajuntament de Sencelles

Mallorca

P0704700D

37.072,05 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

37.072,05 €

Ajuntament de Ses Salines

Mallorca

P0705900I

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Ajuntament de Sineu

Mallorca

P0706000G

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Ajuntament de Sóller

Mallorca

P0706100E

22.243,23 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

22.243,23 €

Ajuntament de Valldemossa

Mallorca

P0706300A

14.828,82 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

14.828,82 €

Ajuntament de Vilafranca de Bonany

Mallorca

P0706500F

51.900,87 €

0,00 €

0,00 €

4.154,00 €

56.054,87 €

Consell Insular de Menorca

Menorca

S0733002J

0,00 €

0,00 €

39.000,00 €

0,00 €

39.000,00 €

Consell Insular d'Eivissa

Eivissa

S0733001B

103.801,74 €

0,00 €

0,00 €

6.681,26 €

110.483,00 €

Consell Insular de Formentera

Formentera

P0702400C

59.315,28 €

0,00 €

7.500,00 €

52.543,68 €

119.358,96 €

 

ANNEX 2

Sol·licituds denegades

 

Sol·licitant

Illa

CIF

Motiu denegació sosteniment

Motiu denegació activitats suport famílies

Motiu denegació atenció primerenca

Motiu denegació ajuts escolarització

Ajuntament d'Andratx

Mallorca

P0700500B

 

 

V (12 infants) 

 

Ajuntament de Bunyola

Mallorca

P0701000B

 

 

VI (205,20 €)

 

Ajuntament de Calvià

Mallorca

P0701100J

I (5 unitats)

 

VI (0,15 €)

 

Ajuntament de Campanet

Mallorca

P0701200H

 

 

 

VI (0,16 €)

Ajuntament de Capdepera

Mallorca

P0701400D

 

 

VI (166,07 €)

 

Ajuntament de Ferreries

Menorca

P0702300E

 

 

III (2 infants)

 

Ajuntament de Maó

Menorca

P0703200F

I (1 unitat)

 

 

 

Patronat Municipal d'Escoles d'Infants de Palma

Mallorca

P5704002D

 

 

VI (601,46 €)

 

Ajuntament de Pollença

Mallorca

P0704200E

 

 

IV (1 infant)

 

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Eivissa

P0704600F

 

 

VI (14,70 €)

 

Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar

Mallorca

P0705100F

 

 

VI (2.658,36 €)

 

Ajuntament de Santa Margalida

Mallorca

P0705500G

 

I (1 sessió)

 

 

Ajuntament de ses Salines

Mallorca

P0705900I

I (1 unitat)

 

 

 

Consell Insular d'Eivissa

Eivissa

S0733001B

 

 

V (14 infants) 

 

Motius de no admissió o denegació:

-Motiu I: No s'ajusta al que s'estableix en el punt 1.b) de la base quarta de la convocatòria (unitat no autoritzada o oberta menys de sis mesos).

-Motiu II: No s'ajusta al que s'estableix en el punt 2 de la base quarta (sessió justificada i destinada a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, cicle de tres sessions almanco, fora d'horari lectiu).

-Motiu III: Correspon al Consell Insular de Menorca (base quarta de la convocatòria).

-Motiu IV: No s'ajusta al que s'estableix en el punt 3.c) de la base quarta de la convocatòria (alumne escolaritzat sis mesos amb dictamen).

-Motiu V: No s'ajusta al punt 3.a) de la base quarta de la convocatòria (despesa justificada).

-Motiu VI: No s'ajusta a la base quinzena de la convocatòria (quantia no justificada).