Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 527837
Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual es convoquen les proves per ser instal·lador/mantenidor/operador en diferents especialitats en matèria d’indústria corresponents a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 26/10/2021, el cap del Servei de la UDIT, la ITV i el Registre Industrial ha formulat la proposta de resolució següent:

Fets

1. L'article 13 del Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors (BOIB núm. 15, de 2 de febrer), estableix que, mitjançant una resolució, la Direcció General de Política Industrial convocarà les proves ordinàries previstes en l'article 12.1.c).

2. Així mateix, el Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil —OMMM— (BOIB núm. 77, de 24 de maig), en l'article 5 estableix que, mitjançant una resolució, la Direcció General de Política Industrial convocarà les proves ordinàries que preveu l'article 2.c).

3. Tant el Reial decret 249/2010, de 5 de març, pel qual s'adapten determinades disposicions en matèria d'energia i mines a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici; com el Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009 i la Llei 25/2009, en diverses de les famílies professionals que regulen, estableixen la superació d'un examen davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma com una de les vies per acreditar la condició d'instal·lador/mantenidor/operador.

Fonaments de dret

1. El Decret 4/2006, de 27 de gener, pel qual es regulen els requisits i el procediment per a l'obtenció de determinades acreditacions professionals, i l'autorització i acreditació d'entitats de formació per impartir cursos d'instal·ladors i mantenidors.

2. El Decret 60/2007, de 18 de maig, pel qual es regula l'obtenció i la renovació del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil (OMMM).

Proposta de resolució

1. Propòs al conseller de Transició Energètica i Sectors Productius que dicti una resolució en els termes següents:

  1. Aprovar una convocatòria extraordinària durant l'any 2022 de proves per a l'obtenció de la competència professional en diferents especialitats en matèria d'indústria, d'acord amb les bases que figuren en l'annex 1.
  2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb les disposicions legals i altres disposicions concordants d'aplicació general, i en ús de les atribucions que tenc conferides, dict la següent

Resolució

Manifestar la conformitat amb la proposta de resolució i dictar-ne resolució en els mateixos termes.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica i Sectors Productius en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se notificat la Resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa de Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat la resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Palma, 29 d'octubre de 2021

El director general de Política Industrial Antonio Morro Gomila Per delegació del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius (BOIB 94/2019) El cap del Servei que proposa

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals

L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria de les proves corresponents a l'any 2022 per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador descrita en la normativa de Seguretat Industrial, així com la competència professional com a operador de maquinària minera mòbil descrita en la normativa de Mines, ambdues competència de la Direcció General de Política Industrial. Les proves s'organitzaran segons els serveis corresponents, de la manera següent:

a) Servei de Seguretat Industrial

— Instal·lador de gas (categories A, B i C)

— Operador industrial de calderes

— Instal·lador de productes petrolífers líquids (categories I, II i III)

— Carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis

— Operador de grua torre

— Operador de grua mòbil autopropulsada (categories A i B)

b) Servei de Mines

— Operador de maquinària minera mòbil (arrencada i càrrega, transport intern)

2. Requisits d'admissió de les persones aspirants

Per participar  en les probes d'aquesta convocatòria, les persones aspirants han de complir, en la data de finalització del termini d'inscripció, els requisits exigits en la normativa aplicable en cada servei, que es descriuen a continuació. Com a excepció, les persones aspirants que en la data de finalització de la inscripció se trobin rebent el curs reglamentari de formació previ a les proves de grua torre, grua autopropulsada o instal·lador/mantenidor d'instal·lacions tèrmiques, se podran inscriure a les proves però hauran d'haver finalitzat el curs abans de la realització de les mateixes. 

2.1. Requisits d'admissió a les proves del Servei de Seguretat Industrial

Les persones aspirants han de poder acreditar que són majors d'edat en la data de finalització del termini d'inscripció i, en la mateixa data, que compleixen els requisits exigits per a l'especialitat a la qual optin, que són els següents:

a) Instal·lador de gas

Les persones aspirants es podran presentar únicament a una de les categories. En cas de seleccionar-ne dues o més, li serà assignada la prova corresponent a la categoria superior.

No s'exigeixen requisits previs a les proves (ITC IGC 09 del Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries).

b) Operador industrial de calderes

No s'exigeixen requisits previs a les proves (Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'equips de pressió i les seves instruccions tècniques complementàries).

c) Instal·lador o reparador de productes petrolífers líquids

No s'exigeixen requisits previs a les proves (Reial decret 365/2005, de 8 d'abril, pel qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària MI-IP05 «Instal·ladors o reparadors i empreses instal·ladores o reparadores de productes petrolífers líquids»).

d) Carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis

Els requisits previs a les proves estan recollits en els articles 41 i 42 del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i en els acords del Grup de Treball de la Unitat de Mercat. Així, la persona aspirant ha d'acreditar estar en possessió d'alguna de les titulacions següents:

— Tècnic auxiliar d'instal·lacions d'aigua, gas i calefacció, branca de construcció i obres, dels mòduls professionals de nivell 2.

— Tècnic auxiliar en instal·lació i manteniment d'equips de fred i calor, branca d'electricitat i electrònica, del mòdul professional de nivell 2.

— Tècnic en instal·lacions frigorífiques i de climatització, o equivalent.

— Tècnic en instal·lacions de producció de calor, o equivalent.

— Tècnic auxiliar de fontaneria, branca de construcció i obres, de la formació professional de primer grau.

— Tècnic superior en desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

— Certificat de professionalitat d'organització i projectes d'instal·lacions solars tèrmiques ENA 264_3.

— Certificat de professionalitat de desenvolupament de xarxes i sistemes de distribució de fluids IMAR 0308.

— Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge de xarxes i sistemes de distribució de fluids IMAR 0608.

— Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions calorífiques IMAR 0509.

— Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció IMAR 0409.

— Certificat de professionalitat de desenvolupament de projectes d'instal·lacions calorífiques IMAR 0508.

— Certificat de professionalitat de projectes d'instal·lacions de climatització i ventilació-extracció IMAR 0109.

— Acreditació d'haver superat un curs teoricopràctic de coneixements bàsics i un altre de coneixements específics d'instal·lacions tèrmiques d'edificis, amb la durada i el contingut indicats en els apartats 3.1 i 3.2 de l'apèndix 3 de Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, i, a més, acreditar una experiència laboral com a tècnic d'un mínim de tres anys en una empresa habilitada com a instal·ladora o mantenidora d'instal·lacions tèrmiques en edificis. Les persones aspirants que en data de finalització del termini d'inscripció se trobin rebent el curs de formació previ a l'examen, se podran inscriure a les proves però hauran d'haver finalitzat el curs abans de la data de realització de les mateixes.

e) Operador de grua torre

Els requisits previs a les proves estan recollits en l'apartat 3 de l'annex VI del Reial decret 836/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova una nova instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues torre per a obres o altres aplicacions. El/la titular ha d'acreditar el compliment simultani dels dos requisits següents:

— Títol de graduat en educació secundària obligatòria. En el cas de persones que han cursat estudis fora de l'Estat espanyol, s'acceptarà per accedir a les proves el «Volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials», expedit per l'Àrea d'Alta Inspecció de la Delegació del Govern. (Si les proves se superen, el/la titular podrà obtenir el carnet d'operador de grua torre només en el cas en què els seus estudis siguin efectivament homologats amb el títol de graduat en educació secundària.)

— Certificat d'haver superat un curs teoricopràctic amb el programa indicat a l'Annex VI del Reial Decret 836/2003, impartit per una entitat formadora que consti com a acreditada en el territori nacional o que hagi presentat una Declaració Responsable als efectes, tal i com consta al Reial decret 836/2003, de 27 de juny. Les persones aspirants que en data de finalització del termini d'inscripció se trobin rebent el curs de formació previ a l'examen, se podran inscriure a les proves però hauran d'haver finalitzat el curs abans de la data de realització de les mateixes.

f) Operador de grua mòbil autopropulsada

Els requisits previs a les proves estan recollits en l'apartat 3 de l'annex VII del Reial decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s'aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4» del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció, referent a grues mòbils autopropulsades, modificat pel Reial decret 560/2010. El/la titular ha d'acreditar el compliment simultani dels dos requisits següents:

— Títol de graduat en educació secundària obligatòria. En el cas de persones que han cursat estudis fora de l'Estat espanyol, s'acceptarà per accedir a les proves el «Volant per a la inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials», expedit per l'Àrea d'Alta Inspecció de la Delegació del Govern. (Si les proves se superen, el/la titular podrà obtenir el carnet d'operador de grua mòbil autopropulsada només en el cas en què els seus estudis siguin efectivament homologats amb el títol de graduat en educació secundària.)

— Certificat d'haver superat un curs teoricopràctic impartit per una entitat formadora que consti com a acreditada en el territori nacional o que hagi presentat una Declaració Responsable als efectes, tal i com consta al Reial decret 837/2003, de 27 de juny, amb el programa indicat a l'Annex VII del Reial decret 837/2003. Les persones aspirants que en data de finalització del termini d'inscripció se trobin rebent el curs de formació previ a l'examen, se podran inscriure a les proves però hauran d'haver finalitzat el curs abans de la data de realització de les mateixes.

2.2. Requisits d'admissió a les proves del Servei de Mines

D'acord amb l'article 2 de Decret 60/2007, de 18 de maig, i amb caràcter general, les persones aspirants han d'acreditar ser majors d'edat en la data de finalització del termini d'inscripció i han d'aportar la documentació següent:

1) Certificat mèdic:

• Ha d'indicar que la persona aspirant no pateix cap malaltia ni està afectada per limitació física o psíquica per al compliment de les funcions per a les quals habilita el carnet sol·licitat.

• Ha de tenir validesa màxima d'un any.

• Es pot aportar de les maneres següents:

— En paper: l'exemplar ha de ser original, i s'aplicarà el que estableix a aquests efectes l'article 16.5 de la Llei 39/2015. No s'acceptaran exemplars impresos en paper si estan signats digitalment.

— En format digital: haurà d'utilitzar les eines telemàtiques que s'indiquin per la Direcció General de Política Industrial a la seva seu electrònica.

— Indicant un número d'expedient de la Direcció General de Política Industrial en el qual ja es trobi el certificat mèdic, si escau.

2) Número d'expedient de carnet de pràctiques.

3) Certificat d'instrucció en el maneig de maquinària minera mòbil, en model normalitzat, com a document que justifica que les pràctiques s'han duit a terme satisfactòriament i que estan finalitzades.

3. Termini de presentació

3.1. Els terminis de presentació de sol·licituds per a les proves són els següents:

a) Per al primer torn de proves: des del 17 de novembre de 2021 fins el 13 de desembre de 2021, ambdós inclosos.

b) Per al segon torn de proves: del dia 18 d'abril de 2022 fins dia 6 de maig de 2022, ambdós inclosos.

El model de sol·licitud per prendre part en aquestes proves és el model establert per la UDIT al qual s'ha d'adjuntar, en tot cas i sense excepció, el Document addicional de dates que figura a l'annex 2 d'aquestes bases. Ambdós documents estan disponibles a la pàgina web de la Direcció General de Política Industrial, http://dgindust.caib.cat dins la fitxa del tràmit TNI-079. També es troben disponibles a les oficines de Direcció General de Política Industrial.

4. Tràmit d'inscripció a les proves

4.1. El tràmit d'inscripció a les proves és el tràmit TNI-079 (Drets d'examen). Es pot realitzar de forma presencial o de forma electrònica. Si se realitza de forma presencial, cal acudir a les oficines de la Direcció General de Política Industrial, dins l'horari establert d'atenció al públic, i amb les condicions establertes en el moment de la presentació. Si se realitza de manera electrònica, i mentre l'Administració no proporcioni altres mitjans, s'ha d'utilitzar el Registre Electrònic Comú (REC).

4.2. S'ha de presentar la documentació següent:- Sol·licitud de tràmit TNI-079 firmada per el/la titular. El model de sol·licitud per a prendre part en aquestes proves és el que estableix la UDIT i es troba disponible per a la seva descàrrega en la pàgina web de la Direcció General de Política Industrial, http://dgindust.caib.es També es troba disponible en les oficines de la Direcció General de Política Industrial.

- Document addicional de dades per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador que figura a l'Annex 2 d'aquestes bases. Totes les dades d'aquest document han de ser complimentats. El Document addicional de dades es troba disponible per a la seva descàrrega en la pàgina web de la Direcció General de Política Industrial, http://dgindust.caib.es També es troba disponible en les oficines de la Direcció General de Política Industrial.

- Documentació acreditativa de complir els requisits d'admissió a les proves, en funció de les quals s'hi vulgui inscriure (consulteu l'apartat 2 de les presents bases).

-S'han d'abonar les taxes corresponents, una per cada prova. Les taxes de dret a examen han d'estar abonades amb anterioritat a la finalització del termini d'inscripció.

4.3. El document addicional de dades per obtenir la competència professional com a instal·lador/mantenidor/operador ha de ser complimentat en la seva totalitat; en cas contrari, podrà no ser acceptat. En tot cas s'ha de complimentar la illa on se desitja realitzar les proves. En les proves d'instal·lador de gas, s'optarà únicament a una categoria; en cas de seleccionar-ne dues o més, li serà assignada la prova corresponent a la categoria superior de les seleccionades.

4.4 Per a les persones amb discapacitat o amb necessitats especials que així ho indiquin, el tribunal qualificador ha d'establir les adaptacions possibles de temps i de mitjans que consideri pertinents per dur a terme les proves.

5. Tribunals qualificadors

5.1. D'acord amb l'article 14 de Decret 4/2006 i l'article 5.3 de Decret 60/2007, es nomenen els membres dels tribunals qualificadors per a aquesta convocatòria.

a) Per a les especialitats d'instal·lador de gas (categories A, B i C), carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis, operador industrial de calderes, instal·lador de productes petrolífers líquids (categories I, II i III), operador de grua torre i operador de grua mòbil autopropulsada (categories A i B), els membres del Tribunal Qualificador són els següents:

— President/a: el/la cap del Servei de Seguretat Industrial

— President/a suplent: el/la cap Secció II de Seguretat Industrial

— Secretari/ària: el/la cap de Secció IV de Seguretat Industrial

— Secretari/ària suplent: el/la cap de Secció II de Seguretat Industrial

— Vocal: el/la cap de Secció VII de Seguretat Industrial

— Vocal suplent: el/la cap de Negociat I de Seguretat Industrial

b) Per a l'especialitat d'operador de maquinària minera mòbil, els membres de Tribunal Qualificador són els següents:

— President/a: el/la cap del Servei de Mines

— President/a suplent: el/la cap del Negociat V del Servei de Mines

— Secretari/ària: el/la cap del Negociat V del Servei de Mines

— Secretari/ària suplent: el/la cap de la Secció III del Servei de Mines

— Vocal: el/la cap del el/la cap de la Secció III del Servei de Mines

— Vocal: el/la cap del cap del Negociat V del Servei de Mines

5.2. Els tribunals se constituiran prèvia convocatòria del president respectiu i per actuar vàlidament serà suficient la presència del president i del secretari. Els titulars i els suplents poden actuar indistintament i concurrentment. En la sessió de constitució cada tribunal qualificador acordarà totes les decisions que corresponguin per al desenvolupament correcte de les proves.

5.3. Cada tribunal pot disposar que assessors especialistes s'incorporin als treballs. Aquests assessors actuaran amb veu però sense vot i les seves intervencions han de constar en acta. Així mateix, el tribunal es pot valer de l'activitat de personal auxiliar durant el desenvolupament material dels exercicis.

5.4. El tribunal qualificador determinarà el material pràctic que cada interessat ha de portar a les proves convocades, i també el material que no està permès: llibres, publicacions, gràfiques, etc.

6. Dates de les convocatòries

Es convoquen per a l'any 2022 dos torns de convocatòria. Les proves es faran en un dels dies continguts en les setmanes següents:

— Primer torn: del dia 31 de gener al dia 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

— Segon torn: del dia 27 de juny al 1 de juliol de 2022, ambdós inclosos

Les dates concretes de cada prova es publicaran en la llista definitiva de persones admeses de cada especialitat. Les proves es duran a terme de 9.30 h a 14.00 h, de dilluns a divendres.

7. Llistes de persones admeses i excloses

7.1. Un cop expirat el termini de presentació de sol·licituds, a petició dels tribunals qualificadors, el Servei responsable de la gestió de les acreditacions professionals elaborarà i farà públiques les llistes provisionals de persones admeses i excloses, aprovades pels tribunals. Les llistes seran per especialitats, amb la indicació dels motius d'exclusió, si s'escau.

Les llistes es publicaran a la web de la Direcció General de Política Industrial (http://dgindust.caib.es), i també s'exposaran, en la versió imprimible, a les oficines de la Direcció General de Política Industrial.

7.2. Les persones aspirants que hagin sol·licitat ser admeses a les proves i siguin excloses, així com aquelles que no apareguin en les llistes, disposaran d'un termini de cinc dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals a la pàgina web de la Direcció General de Política Industrial, per esmenar el motiu d'exclusió, o la no inclusió. Les comunicacions i aportacions de documentació podran ser presencials o electròniques però, en tot cas, seran per mitjà del Registre d'Entrada.

7.3. Exhaurit el període d'esmena, el Servei responsable de la gestió de les acreditacions professionals elaborarà i farà públiques les llistes definitives de persones admeses, aprovades pels tribunals els tribunals. La publicació es farà pels mateixos mitjans esmentats en l'apartat 7.1.

8. Desenvolupament de les proves

8.1. El contingut de les proves per a cadascuna de les especialitats de Seguretat Industrial versarà sobre les matèries reglamentàries que s'indiquen en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

8.2. El contingut de les proves per a cadascuna de les especialitats del carnet professional d'operador de maquinària minera mòbil versarà sobre conceptes generals sobre l'ús, el maneig i la manipulació de maquinària minera mòbil utilitzada en les explotacions mineres, i sobre les normes i disposicions internes de seguretat particulars dels llocs de treball específics dels operadors de maquinària minera mòbil i els de caràcter general d'una activitat extractiva, i també el Decret 60/2007, de 18 de maig. Per a l'especialitat d'arrencada i càrrega s'avaluaran els coneixements sobre maquinària d'arrencada i càrrega amb tècnica minera.

8.3. Com a norma general, les proves podran estar formades per les dues parts que s'indiquen a continuació:

8.3.1. Servei de Seguretat Industrial

a) Una part teòrica sobre aspectes relacionats amb el temari corresponent al certificat que es pretén obtenir.

b) Una altra part d'anàlisis i/o de disseny, en què s'aplicaran els coneixements teòrics a casos concrets, i en la qual pot ser necessària la realització de càlculs i operacions. A més, les proves poden incloure la realització de pràctiques, reals o simulades, amb equips, maquinària o instal·lacions si així ho considera oportú el tribunal qualificador.

L'enunciat, el contingut, el desenvolupament i el material pràctic que ha d'aportar cada interessat els determinarà el tribunal qualificador.

8.3.2. Servei de Mines

Durant les proves, els aspirants no poden utilitzar cap tipus de documentació, ni calculadora, i han d'anar proveïts de bolígraf blau o negre. No s'acceptaran respostes marcades amb llapis.

L'enunciat, el contingut, el desenvolupament i el material pràctic que ha d'aportar cada interessat els determinarà el tribunal qualificador.

7.4. Els aspirants hauran d'anar proveïts, per a cada exercici, del document nacional d'identitat o document identificatiu equivalent en vigor, i no podran accedir a les proves si no poden mostrar-lo.

9. Qualificació de les proves

La qualificació de les proves serà d'apte o no apte.

10. Llistes d'aptes, de no aptes i de no presentats

10.1. El Servei responsable de la gestió de les acreditacions professionals elaborarà i farà públiques les llistes provisionals d'aptes, no aptes i no presentats, aprovades pels tribunals. A partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals a la pàgina web de la Direcció General de Política Industrial, les persones interessades disposaran d'un termini de cinc dies per sol·licitar per escrit la revisió de les proves. El tribunal procedirà en funció de les condicions d'atenció al públic determinades per la Direcció General de Política Industrial.

Les llistes es publicaran a la pàgina web de la Direcció General de Política Industrial (http://dgindust.caib.cat) i també s'exposaran, en la versió imprimible, en les oficines de la Direcció General de Política Industrial.

10.2. Un cop acabat el procés de revisió, el Servei responsable de la gestió de les acreditacions professionals elaborarà i farà públiques les llistes definitives d'aptes, aprovades pels tribunals. La publicació es farà pels mateixos mitjans esmentats en l'apartat  10.1. Addicionalment, i mitjançant una Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, aquesta llista es publicarà al BOIB.

11. Expedició de certificat de superació de proves

11.1 El Servei responsable de la gestió de les acreditacions professionals emetrà d'ofici un certificat per a cada persona que hagi superat les proves en les especialitats que regula el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, el Reglament d'equips de pressió i el Reglament de productes petrolífers. En aquests casos, aquest certificat serà suficient per demostrar, a nivell estatal, la competència professional obtinguda per superació d'un examen teoricopràctic per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

11.2 En els casos d'operador de grues (torre i autopropulsades) i d'instal·lador/mantenidor d'instal·lacions tèrmiques, les persones que hagin superat l'examen tenen l'obligació de realitzar davant la Direcció General de Política Industrial el tràmit d'obtenció dels seus carnets, tràmit exigit reglamentàriament.

12. Reclamacions administratives

Cada tribunal qualificador ha de resoldre totes les incidències que se suscitin en el transcurs d'aquesta convocatòria d'acord amb el que disposa el règim de recursos administratius prevists en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

ANNEX 3 Temaris reglamentaris de les proves

SEGURETAT INDUSTRIAL

1. Instal·lador de gas

— El temari es determina en l'annex I de la Instrucció tècnica ITC-ICG09, publicada en el Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques complementàries ICG 01 a 11.

2. Carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (CPITE)

— El temari s'estableix en l'apèndix 3 del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE 2007), aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

3. Operador de calderes

— El temari inclou el Manual per a operadors industrials de calderes, publicat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, i també les matèries indicades en l'annex II de la IT EP-1 del Reial decret 2060/2008.

4. Instal·lador de productes petrolífers líquids

— El temari s'estableix en els apèndixs II, III i IV del Reial decret 365/2005, de 8 d'abril.

5. Operador de grua torre

— El temari figura en l'apartat 4 de l'annex VI de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-2», aprovada pel Reial decret 836/2003, de 27 de juny.

6. Operador de grua mòbil autopropulsada

— El temari es determina en l'apartat 4 de l'annex VII de la Instrucció tècnica complementària «MIE-AEM-4», aprovada pel Reial decret 837/2003, de 27 de juny.

OPERADOR DE MAQUINÀRIA MINERA MÒBIL

— Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovat pel Reial decret 863/1985, de 2 d'abril (BOE núm. 140, de 12 de juny, modificat pel BOE de 18 de desembre de 1985).

— Instruccions tècniques complementàries ITC SM 07.1.01, «Seguretat del personal», i ITC MIE SM 07.1.03, «Desenvolupament de les tasques», del capítol VII del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, «Treballs a cel obert» , aprovades per l'Ordre de Ministeri d'Indústria i Energia de 16 d'abril de 1990 (BOE núm. 103, de 30 d'abril).

— Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre).

— Ordre ITC / 1607/2009, de 9 de juny, per la qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària 02.2.01, «Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball», del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (BOE núm. 146, de 17 de juny).

Documents adjunts