Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 527116
Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes al pagament d’hipoteques d’habitatges en el terme Municipal de Puigpunyent

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes al pagament  d'hipoteques  d'habitatges en el terme Municipal de Puigpunyent

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 14 d'octubre de 2021 va aprovar la convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes al pagament  d'hipoteques en el terme municipal de Puigpunyent, i es procedeix d'acord a l'establert a l'article 23 de la llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions, a publicar en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears l'acord adoptat i la convocatòria de subvencions, per a la seua difusió i el seu coneixement públic.

ACORD

PRIMER.

APROVAR la Convocatòria de subvencions per a la concessió d'ajudes al pagament  d'hipoteques  en el terme municipal de Puigpunyent,d'acord amb el text que s'adjunta i que forma part integrant de la present proposta.

SEGON.

DESTINAR un total de 5.000 € de l'aplicació pressupostària 23148004 per a la present convocatòria de subvencions, corresponent a l'anualitat 2021.

TERCER.

INSERIR el present acord, així com el text de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, així com en la Base de dades Nacional de Subvencions a l'efecte de la seua difusió i públic coneixement.

QUART.

APROVAR els models normalitzats de sol·licitud, declaració responsable, comunicació de perceptors i acreditació de compte bancari que figuren en els annexes.

1. Marc Normatiu

•Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

•El Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Cartera Bàsica de Serveis Socials de la CAIB.

•Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures vigents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19 (BOIB núm. 180, de 20 d'octubre), segons la modificació de la disposició final primera del decret llei 1/2021, de 25 de gener (BOIB núm. 11 de 26 de gener).

•Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears.

•Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

•Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic per al municipi de Puigpunyent.

Qualsevol altra disposició normativa que per la seva naturalesa pugui ser aplicable.

2. Crèdit pressupostari

Partida pressupostària Import 5.000 € Anualitat 2021

La concessió de les ajudes regulades en aquestes bases queda condicionada a la disponibilitat pressupostària i està limitada al crèdit pressupostari esmentat. No obstant això, les quanties es poden incrementar, si hi ha disponibilitat pressupostària suficient, mitjançant acord de la Junta de Govern Local. En tot cas, si el nombre de sol·licituds excedeix del pressupost de la convocatòria, aquest es dividirà equitativament entre les sol·licituds que compleixin amb els requisits establerts en el punt 5 de la convocatòria.

3. Objecte i finalitat

L'Ajuntament de Puigpunyent, convoca la concessió d'ajudes al pagament d'hipoteques d'habitatges situades en el terme de Puigpunyent, els propietaris del qual tinguen problemes per a fer front al pagament d'aquestes despeses i sempre que la persona es trobi en una de les circumstàncies definides a l'apartat 5 de la convocatòria.

4. Òrgan competent per a la concessió de les ajudes

L'òrgan competent per a la concessió de les ajudes és la Comissió Tècnica formada per:

- Batle, o el Regidor o Regidora en qui delegui.

- La Secretària Interventora o funcionari en qui delegui.

- El Treballador Social de l'Ajuntament de Puigpunyent, que actuarà com a instructor del procediment.

5. Requisits dels beneficiaris i beneficiàries

5.1. Podran ser beneficiaris i/o i beneficiàries de les ajudes les persones físiques

propietaris d'un habitatge, amb contracte d'hipoteca amb una entitat financera o de crèdit, situat en el terme municipal de Puigpunyent, sent aquest la primera i única residència de la persona sol·licitant, i acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència de la Covid-19 per concórrer una de les següents circumstàncies:

a) Estar en atur.

b) Estar, o haver estat durant 2021, en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), i/o reducció de jornada per motiu del Covid-19.

c) Ser autònom i haver sofert una reducció d'ingressos del 50%, o que l'activitat que desenvolupa hagi estat suspesa durant 2021.

d) Dones víctimes de violència de gènere.

5.2. Les persones beneficiàries hauran d'acreditar, a més, que reuneixen els següents requisits:

a.-La persona sol·licitant ha d'estar empadronada en el terme municipal de Puigpunyent amb anterioritat a l'1 de gener de 2021.

b.- La persona sol·licitant ha de ser titular d'un préstec hipotecari sobre l'habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

c.- Que l'habitatge objecte de l'ajuda estigui situat dins de l'àmbit del territorial del municipi de Puigpunyent.

d.- L'habitatge hipotecat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o unitat de convivència que sol·licita l'ajuda. Es considerarà unitat de convivència la formada pel conjunt de persones que estiguin empadronades en el terme municipal de Puigpunyent en un mateix habitatge, existeixin o no llaços familiars.

e.- Que l'import de la quota mensual de l'hipoteca de l'habitatge objecte de l'ajuda sigui igual o inferior a 1.000 euros mensuals.

f- La persona sol·licitant ha de tenir deutes de quotes d'amortització hipotecària per circumstàncies sobrevingudes no previsibles.

g- Ni la persona sol·licitant ni cap altre membre de la unitat de convivència poden tenir un altre habitatge en propietat a part de la qual serà objecte de l'ajuda.

h- En tot cas, tindran preferència les persones que estiguin subjectes a procés judicial de desnonament, sempre que amb la percepció de l'ajuda contribueixi a parar el procés de desnonament.

i- Que totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual  permanent a l'habitatge hipotecat tenguin la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.

j) Que els ingressos en conjunt de les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l'habitatge hipotecat, constin o no com a titulars del contracte de lloguer, siguin inferiors a:

 

- Tres vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) corresponent a l'any 2021, és a dir, 23.725,80 € anuals.

- Quatre vegades l'IPREM, és a dir, 31.634,40 € anuals si es tracta d'una família nombrosa de categoria general o de persones amb discapacitat.

- Cinc vegades l'IPREM, es a dir, 39.543 € anuals quan es tracti de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat d'algun d'aquests tipus:

 

a) persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental, persones amb discapacitat intel·lectual o persones amb discapacitat del desenvolupament, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %.

b) persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65 %. Aquests ingressos s'han d'acreditar amb les dades que consten a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si la persona sol·licitant o qualsevol delsintegrants de la unitat de convivència no ha presentat la declaració, haurà de presentar uncertificat d'imputacions de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

5.3. En tot cas, les persones beneficiàries no podran accedir a les ajudes d'aquesta  convocatòria quan:

- Qualsevol membre de la unitat de convivència és titular d'un altre habitatge o immoble en el a Espanya, o del seu dret d'ús i gaudi, excepte les següents excepcions:

•Tenen únicament un percentatge de la propietat de l'habitatge i/o s'han obtingut perherència.

•Tenen la propietat o usdefruit, però no poden disposar de l'habitatge per causa de

separació o divorci o una altra causa aliena a la voluntat de la persona sol·licitant.

• L'habitatge no està adaptada a la discapacitat del sol·licitant o d'algun dels membres de la seva unitat familiar.

- Acreditin uns ingressos bruts anuals superiors als definits en el punt 5.2. j.

6. Forma i Termini de presentació de sol·licituds.

La sol·licitud normalitzada, està composta per la DECLARACIÓ RESPONSABLE i l'ACREDITACIO BANCÀRIA (Annex I).

En https://www.ajpuigpunyent.net/ca es troba tota la informació i la documentació necessària en atenció aquestes ajudes en l'apartat Ajudes al pagament d'hipoteques 2021 de l'Ajuntament de Puigpunyent.

El termini de presentació és de 20 dies hàbils a partir de l'endemà a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB de les Illes Balears.

6.1. Formalització de la sol·licitud

Ha d'emplenar-se l'Annex I, la sol·licitud, que està composta de la Declaració Responsable i Acreditació Bancària. La Sol·licitud(Annex I) ha d'estar signada per la persona que tramita i que ho fa en nom i amb l'autorització de totes les persones majors de 18 anys que conformen la unitat de convivència i que han de reunir tots els requisits per a ser beneficiària/as de l'ajuda (així ho farà constar marcant amb una X la casella corresponent).

- De manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, en cas de disposar de clau permanent, certificat digital o DNI electrònic.

- Mitjançant formulari creat particularment per a aquesta convocatòria (Annex I).

- En casos molt excepcionals, podrà sol·licitar cita prèvia per telèfon als SSCB

ADVERTIMENT: La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de dades i informació que s'incorpori a la declaració responsable, o la no presentació davant l'Ajuntament de la documentació que sigui requerida per a acreditar el compliment del declarat, incorrerà en procediment sancionador i s'aplicarà el títol IX de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, i l'article 24 del Reglament de prestacions socials de caràcter econòmic per al municipi de Puigpunyent.

6.2. Documentació a presentar al moment de la sol·licitud

- La sol·licitud, que comprèn la DECLARACIÓ RESPONSABLE i l'ACREDITACIÓ BANCÀRIA

(Annex I),

- En cas de situació legal d'atur o en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO): certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis o que és sol·licitant d'aquesta.

- Demanda d'ocupació del SOIB de tots els membres de la unitat de convivència majors de 18 anys, o justificació de matricula d'estudis, si és el cas.

- DNI de tots els membres de la unitat de convivència.

- Vides laborals actualitzades expedides per l'INSS, excepte dels i les membres de la unitat de convivència que estiguin estudiant, que hauran d'aportar el justificant de matricula en el centre corresponent

- Nòmines, Certificats de prestacions del SEPE i de l'INSS.

- En cas de reducció de jornada laboral per motius de conciliació familiar, laboral o organitzatius: certificat d'empresa.

- En cas de cessament d'activitat de treballadors per compte propi/autònom: certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per la persona interessada.

- Les persones assalariades ocupades, les nòmines percebudes en 2021 fins a la data de la sol·licitud.

- Les persones que treballin per compte propi, les declaracions trimestrals, fins a la data de la sol·licitud.

- En tot cas, tota aquella documentació que es consideri necessària, per part dels SSCB, per a aquesta convocatòria.

La persona sol·licitant no està obligada a aportar la documentació establida en els punts anteriors, si l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) no està autoritzat, es troba en tramitació o pendent de resolució s'haurà de presentar carta de l'empresa o certificat de la sol·licitud d'ERTO).

Podrà presentar-se un màxim d'una sol·licitud per unitat de convivència en la convocatòria.

La sol·licitud serà revisable per part dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics de l'Ajuntament de Puigpunyent, a l'efecte de control del compliment dels requisits establerts en la convocatòria.

Tal com estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes administratius seran objecte de publicació tal com ho estableixen les normes reguladores de cada procediment o quan l'aconsellin raons d'interès públic apreciades per l'òrgan competent, la que es farà en la pàgina web municipal.

6.3 Esmena de la sol·licitud

Si la sol·licitud normalitzada no compleix els requisits que estableix la present convocatòria o hi ha mancada de documentació, l'Ajuntament de Puigpunyent ha de requerir a l'interessat perquè, en el termini improrrogable de deu dies hàbils, esmeni el defecte o aportació la documentació preceptiva, i se li ha d'indicar que, en el cas que no ho faci, s'entén que desisteix de la sol·licitud i es dictarà la resolució corresponent, d'acord amb l'article 22.1.a de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracionS públiques.

7. Causes d'inadmissió de les sol·licituds

a) La presentació de sol·licituds fora de termini.

b) La NO utilització dels formularis normalitzats d'ús obligatori

c) Presentar la sol·licitud per correu electrònic o altres mitjans fora dels expressament autoritzats per aquesta convocatòria.

d) NO MARCAR en la DECLARACIÓ DE RESPONSABLE (Annex I), la casella en la qual declara conèixer que la inexactitud, falsedat o omissió, o de caràcter essencial, de dades i informació que s'incorpori a la declaració responsable.

e) Els contractes hipotecaris de l'habitatge habitual que no estigui situat en el terme municipal de Puigpunyent; els que l'import de la quota hipotecària de l'habitatge sigui superior a 1.000 euros mensuals.

Per a les sol·licituds que es presentin fora de termini; les que No utilitzin el formulari normalitzat d'ús obligatori; les presentades fora dels mitjans expressament autoritzats o no presentin els contractes hipotecaris; i/o no adjunti la documentació requerida, es dictarà resolució d'inadmissió i es publicarà en la seu electrònica de la web de l'Ajuntament de Puigpunyent.

La sol·licitud de l'ajuda implicarà que la persona que realitza la sol·licitud autoritza l'Ajuntament de Puigpunyent a obtindre la informació necessària (Certificat de convivència) per a la gestió de les ajudes, excepte que manifeste expressament la seva negativa, tal com s'estableix en l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

8. Àmbit temporal

Aquesta ajuda es concedeix per un màxim de quatre (4) quotes de 2021.

9. Forma i termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds poden presentar-se a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el BOIB, i fins als 20 dies naturals posteriors al de la publicació:

- De manera telemàtica a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat, en cas de disposar de certificat digital o DNI

- De manera presencial de dilluns a divendres de 9 a 14 hores en el Registre General de l'Ajuntament de Puigpunyent, o en qualsevol de les formes previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Tal com estableix l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en tractar-se d'un procediment de concurrència competitiva els actes administratius que es generen en la tramitació del mateix seran objecte de publicació, i la mateixa es durà a terme en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Puigpunyent, i en la pàgina web municipal

10. Quantia de l'ajuda

Per a una quota mensual de fins a un màxim de 1.000 €, la quantia de l'ajuda serà de fins a un 40% d'aquesta. Únicament es proporcionarà una ajuda per habitatge o per contracte hipotecari. En cas que les sol·licituds siguin superiors a la quantitat disponible, les quanties de les subvencions es repartiran a proporció al número d'aquestes.

En tot cas, es preveu esgotar el 100% de la partida econòmica de la present convocatòria, de manera que el 40% establert pot veure's incrementat entre el total de les sol·licituds.

11. Obligacions i responsabilitats de les persones beneficiàries

a) Tenir domiciliat el pagament de la quota hipotecària en alguna entitat financera o de crèdit.

b) Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat.

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents, i a aportar tota la informació que li sigui requerida.

12. Justificació de l'ajuda concedida

Les persones sol·licitants de les ajudes han d'aportar el rebut o rebuts del pagament de les quotes corresponent al mes o mesos als quals s'ha concedit l'ajuda. Aquests rebuts serveixen com a document acreditatiu per a justificar l'ajuda sol·licitada. En el cas que no es pugui aportar el rebut o rebuts corresponents perquè encara no s'han abonat, aquests s'hauran d'aportar en un termini de 30 dies després d'haver rebut la transferència de l'ajuda. La documentació justificativa dels pagaments podrà presentar-se telemàticament a través del Registre Electrònic Comú de l'Administració General de l'Estat o de manera presencial en el Registre de l'Ajuntament de Puigpunyent.

13. Compatibilitat de l'ajuda amb altres ajudes/subvencions.

És compatible amb l'ajuda estatal del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front al COVID-19.

Les ajudes que regulen aquestes bases són incompatibles amb altres ajudes al pagament d'hipoteques concedides per l'Ajuntament de Puigpunyent o qualsevol altra administració o entitat pública, per a les mateixes mensualitats del mateix any.

No es consideren afectats per aquesta incompatibilitat els supòsits excepcionals en què els Serveis Socials de l'Ajuntament de Puigpunyent aporten un complement per al pagament de quotes d'hipoteca a beneficiaris en situacions de vulnerabilitat especial.

14. Control i reintegrament

L'Ajuntament de Puigpunyent podrà comprovar, pels mitjans que estimi més adequats, el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes.

L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades i en particular el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades, donarà lloc a la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i, en cas que pugui ser constitutiu d'un delicte de falsedat pública d'actuacions a l'ordre jurisdiccional, la qual cosa suposarà la immediata devolució de les ajudes concedides.

15. Protecció de dades

La sol·licitud d'ajuda al pagament d'hipoteques implica que la persona interessada autoritza l'Administració per al tractament de les dades de caràcter personal per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i normes que la despleguen. En concret les dades de caràcter personal s'incorporen al fitxer “Història Social Integral” del qual és responsable la Unitat de Treball Social de l'Ajuntament de Puigpunyent.

16. Termini de resolució i notificació

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió és d'un (1) mes a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud de l'ajuda. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

17. Forma de pagament

La liquidació i pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada verificats el compliment dels requisits, per l'òrgan competent de l'Ajuntament de Puigpunyent que durà a terme d'ofici, totes les actuacions que considere necessàries per a determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució. L'import de l'ajuda es lliurarà en un únic pagament després que es dicti la resolució de concessió.

 

Puigpunyent, 2 de novembre de 2021

El batle

Antoni Marí Enseñat

 

ANNEX I

SOL·LICITUD D'AJUDA AL PAGAMENT DE QUOTES D'HIPOTEQUES D'HABITATGE A PUIGPUNYENT 2021

1. DADES DE LA PERSONA SOL.LICITANT

Nom........................................... Primer llinatge ......................................... Segon llinatge ...............................................

DNI/NIE............................................ Adreça de correu electrònic ...............................................................

Telèfon .....................................................................................

Adreça postal ....................................................................................

Número ....................Pis.................................................

2. DADES DELS ALTRES MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA MAJORS D'EDAT

Nom Llinatges DNI/NIE TELÈFON

3. DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

3.1. QUE em trob en una d'aquestes circumstàncies (marcau l'opció corresponent):

Situació legal d'atur

1. Situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO), en algun període de 2021.

2. Som autònom/a i he sofert una reducció d'ingressos

3. Sóc dona víctima de violència de gènere

Que l'import de la quota mensual del pagament de la hipoteca de l'habitatge és de.........................€

3.2. QUE conec que la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori a la declaració responsable, o la no presentació davant l'Ajuntament de la documentació que sigui requerida per acreditar el compliment del declarat, determina el reintegrament de la quantitat total percebuda, més l'interès de demora corresponent des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acordi la procedència de reintegrament, i tindrà prohibida la seva participació en qualsevol subvenció o línia d'ajuts implementada per l'Ajuntament de Puigpunyent fins a un màxim de quatre anys, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que se'n puguin derivar,art. 69.4 Llei 39/2015.

3.3. Que estic empadronat/ada a Puigpunyent amb una antiguitat mínima de 9 mesos des de la data de publicació de les bases d'aquesta convocatòria.

3.4.. Que l'habitatge hipotecat declarat es destina a residència habitual i permanent de tots els membres de la unitat de convivència.

3.5. Que ni jo, com a persona sol·licitant, ni cap dels membres de la meva unitat de convivència, som propietaris o usufructuaris de cap habitatge a Espanya. Si som propietaris o usufructuaris, és en un tant per cent de la propietat per herència, o no en disposam a causa de separació o divorci, o altra causa aliena a la nostra voluntat, o l'habitatge no està adaptat a la discapacitat d'algun dels membres de la unitat de convivència.

3.6. Que cap dels membres de la unitat de convivència no percep cap altra ajuda de l'Ajuntament de Puigpunyent o d'altres administracions públiques, incompatible amb aquesta convocatòria.

3.7. Que els membres de la unitat de convivència disposam de la documentació que acredita el compliment dels requisits establerts en les bases, la qual posarem a disposició de l'Ajuntament de Puigpunyent quan ens sigui requerida.

3.8. Que, en cas de ser beneficiari/ària de l'ajuda, destinaré l'import íntegre de l'ajuda al pagament de les quotes de l'hipoteca de la residència habitual declarada; comunicaré a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti qualsevol dels requisits que s'exigeixen per concedir l'ajuda; em sotmetré a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control financer dels òrgans competents i aportaré tota la informació que em sigui requerida.

3.9. Que estic autoritzat per a fer constar a la sol.licitud les dades dels membres, majors d'edat de la meva unitat de convivència.

3.10. En relació a les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l'Ajuntament de Puigpunyent (seleccionar l'opció corresponent):

3.10.1 QUE la persona sol.licitant i els membres de la seva unitat de convivència estan al corrent de pagament.

3.10.2 QUE la persona sol.licitant i els membres de la seva unitat de convivència NO estan al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat, amb la Seguretat Social I amb l'Ajuntament de Puigpunyent i ens trobam en una de les situacions següents:

a) QUE tenim deutes contrets en els exercicis 2020 i 2021 que no superen la quantitat a rebre en concepte d'ajuda.

b) QUE existeix un deute corresponent a períodes anteriors i procedirem a regularitzar la nostra situació en el període d'esmena que s'estableixi (10 dies).

3.11. QUE som titular del compte bancari corresponent a les següents dades, a l'efecte de l'ingrés derivat del procediment citat a l'inici de la present declaració:

ENTITAT BANCÀRIA / SUCURSAL

IBAN ENTITAT OFICINA DC NÚMERO DE COMPTE

4. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A TOTES LES PERSONES

Per a totes les persones que sol.licitin l'ajuda

4.1 SOL.LICITUD que compren la DECLARACIÓ RESPONSABLE i ACREDITACIÓ BANCARIA (Annex I).

4.2 CONTRACTE DE LA HIPOTECA DE L'HABITATGE ACTUALITZAT ( complet, ordenat i signat).

4.3 VIDA LABORAL de tots els membres de la unitat de convivència que procedeixi.

4.4 Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions (SEPE, SOIB. RESOGA, IMV) en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis o que n´és sol.licitant de tots els membres de la unitat de convivència que procedeixi.

4.5 Nota simple del registre de la propietat sobre titularitat d'immobles en tot el territori nacional, del sol.licitant i de tots els membres de la unitat de convivència.

4.6 Certificat acreditatiu d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

4.7 Certificat acreditatiu d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb Hisenda.

4.8 Rebuts/justificants del pagament de les quotes de la hipoteca.

5. DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA PER A DETERMINADES PERSONES

Per a les persones sol.licitants que es trobin en un dels següents casos:

En cas d'ERTO si l'expedient de regulació temporal d'ocupació no està autoritzat, es troba en tramitació o pendent de resolució, haurà de presentar carta de l'empresa o certificat de la sol·licitud d' ERTO.

En cas de ser víctima de Violència de gènere, aportar sentencia judicial o ordre d'allunyament vigent.

Certificat expedit per l'Agència Estatal de Administració Tributària (AEAT) sobre la base de la declaració del cessament d'activitat declarada per l'interessat o certificat de vida laboral en cas de treballadors per compte pròpi o autònoms.

Certificat expedit per l'entitat gestora de les prestacions (SEPE, SOIB. RESOGA, IMV) en el qual figuri la quantia mensual l percebuda en concepte de prestacions o subsidis o que n´és sol.licitant.

Títol de família nombrosa.

Títol de família monoparental

En cas de ser AUTÒNOM, ha de presentar la darrera declaració trimestral i la vida laboral. Justificació d'ingressos (nòmines, certificats de prestacions,...).

Uns altres, que puguin ser requerits pels SSCB de Puigpunyent.

 

6. SOL·LICIT

Que se'm concedeixi l'Ajuda, per pal.liar les conseqüències de la crisi sanitària 2021, al pagament de les quotes de la hipoteca.

Responsable del tractament: Ajuntament de Puigpunyent. Finalitat: tramitació i gestió de les ajudes  per a ajudar a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19.|Legitimació: art. 6.1.c del Reglament General de Protecció de Dades, compliment d'una obligació legal i art. 6.1.e) compliment d'una missió realitzada en interès públic.| Destinataris: les seves dades seran incorporades a la Base de dades Història Social Integral (HSI) dels SSCB de Puigpunyent  Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, davant l'Ajuntament de Puigpunyent.

Puigpunyent, ............, de......................................de 2021

Signatura de la persona sol·licitant

 

 

 

IL.LM. SR. BATLE DE L´AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT