Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 525532
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de novembre de 2021 per la qual es modifica la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per als alumnes que cursen estudis en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.Mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021, s'aprovà la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021).

2.El dia 17 de setembre de 2021 acabà el termini per a la presentació de sol·licituds d'ajuts. El nombre de sol·licituds rebudes excedeix el pressupost màxim establert en la convocatòria, per la qual cosa el dia 29 d'octubre la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa va emetre un informe proposta en què s'indicava la necessitat de modificar el paràgraf 1 del punt quinzè de la convocatòria, relatiu a l'adjudicació dels ajuts, que quedaria amb la redacció següent:

1.La resolució del procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta convocatòria correspon al secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el que estableix la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 8 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 26 d'agost de 2019 de delegació de competències en determinats òrgans d'aquesta Conselleria (BOIB núm. 154, de 12 de novembre de 2020). El procediment de concessió s'ha de resoldre parcialment amb el límit del crèdit autoritzat, mentre que la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s'ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient.

3.L'Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 pel qual s'aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 31, de 10 de març, estableix que les quanties previstes per a cada línia de subvenció tenen un caràcter merament estimatiu, de manera que l'alteració eventual a l'alça o a la baixa d'aquestes quanties a l'hora d'aprovar les convocatòries respectives no requereix que abans es modifiquin les previsions quantitatives que conté el Pla. Sens perjudici d'això, es preveu la inclusió d'aquesta línia de subvenció en el Pla estratègic corresponent a 2021-2023.

4.L'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021).

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

2.La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 28 de febrer de 2019).

3.La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2019).

4.La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d'abril de 2003)

5.El Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005).

6.L'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura (BOIB núm. 100, d'11 de juliol de 2009).

7.La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 22 d'octubre de 2020 per la qual es modifica l'annex al Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat mitjançant l'Acord de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 183, de 27 d'octubre de 2020).

8.L'Acord del Consell de Govern de 25 de gener de 2021 pel qual es prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 11, de 26 de gener de 2021).

9.La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021).

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Aprovar la modificació del paràgraf 1 del punt quinzè de la convocatòria aprovada mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 30 de juliol de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2021-2022 (BOIB núm. 105, de 7 d'agost de 2021), que queda redactat de la manera següent:

1.La resolució del procediment de concessió dels ajuts regulats en aquesta convocatòria correspon al secretari general de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el que estableix la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 8 de novembre de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 26 d'agost de 2019 de delegació de competències en determinats òrgans d'aquesta Conselleria (BOIB núm. 154, de 12 de novembre de 2020). El procediment de concessió s'ha de resoldre parcialment amb el límit del crèdit autoritzat, mentre que la resolució de la resta de sol·licituds acceptades s'ha de proposar quan es disposi de crèdit adequat i suficient.

2.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i establir que comenci a vigir a partir de la data de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 2 de novembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà