Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 516830
Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 d'octubre de 2021 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en la seva disposició addicional sisena, en l'apartat 1, determina que és base del règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de llocs de feina mitjançant concursos de trasllats d'àmbit estatal.

En l'apartat 3 d'aquesta disposició, s'estableix l'obligació per a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d'àmbit estatal, a l'efecte de proveir les places vacants que determinin en els centres docents d'ensenyament dependents d'aquestes administracions, així com per a garantir la possible concurrència dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d'altres administracions educatives i, si escau, l'adjudicació de places que resultin del mateix concurs. En aquest concurs, poden participar-hi tots els funcionaris públics docents, sigui quina sigui l'administració educativa de què depenen o per la qual han ingressat, sempre que compleixin els requisits generals i els específics que, d'acord amb les respectives plantilles o relacions de llocs de treball, estableixen dites convocatòries.

El punt 4 d'aquesta disposició, així com l'article 2.2 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, estableixen que, durant els cursos en els quals no es convoquin concursos d'àmbit estatal, les diferents administracions educatives poden organitzar procediments de provisió a l'àmbit territorial la gestió dels quals els correspongui, amb l'objecte de cobrir les places d'aquest àmbit, tot això sense perjudici que en qualsevol moment puguin dur a terme processos de redistribució o de recol-locació dels seus efectius.

A la comunitat autònoma de les Illes Balears hi va haver un concurs de trasllats d'àmbit estatal durant el curs 2020-2021 i, atesa l'existència de places vacants, aquesta Conselleria considera oportú, amb la finalitat de proveir-les en les millors condicions per a la qualitat del sistema educatiu, convocar un concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per cobrir les places vacants de les plantilles orgàniques corresponents als cossos docents contemplats en la Llei orgànica d'Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, que imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu dependents de l'àmbit de gestió de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

Finalment, mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 19 de març de 2021, de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març) es delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Convocar el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic per a la provisió de places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:

- Catedràtics d'ensenyament secundari

- Professors d'ensenyament secundari

- Professors tècnics de formació professional

- Catedràtics de música i arts escèniques

- Professors de música i arts escèniques

- Catedràtics d'arts plàstiques i disseny

- Professors d'arts plàstiques i disseny

- Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

- Catedràtics d'escoles oficials d'idiomes

- Professors d'escoles oficials d'idiomes

- Mestres

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que s'especifiquen en l'annex 1.

3. Determinar que totes les denominacions d'òrgans, càrrecs, professions i funcions que en aquesta Resolució apareixen en gènere masculí s'han d'entendre referides al masculí o al femení segons el sexe del titular o de la persona de qui es tracti.

4. Publicar aquesta Resolució i els seus annexos en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 27 d'octubre de 2021

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

Per delegació del conseller d'Educació i Formació

Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primera

Normativa

Aquest concurs de trasllats es regeix per la normativa següent:

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).

2. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre).

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

4. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

5. La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (BOE núm. 185, de 3 d'agost), modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol (BOE núm.181, de 29 de juliol).

6. La Llei 3/1986, de 19 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOCAIB núm. 15, de 20 de maig, i BOE núm. 169, de 16 de juliol).

7. La Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de reforma del règim jurídic de la funció pública i de la protecció per raó d'atur (BOE núm. 313, de 31 de desembre).

8. La Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre).

9. La Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre).

10. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

11. El Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, regulador de l'acció educativa a l'exterior (BOE núm. 187, de 6 d'agost).

12. El Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, pel qual s'adscriu el professorat dels cossos de professors d'ensenyament secundari i de professors tècnics de formació professional a les especialitats pròpies de la formació professional específica (BOE núm. 242, de 10 d'octubre), amb les seves modificacions posteriors.

13. El Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a l'exterior (BOE núm. 262, d'1 de novembre).

14. El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 53, de 2 de març), modificat pels reials decrets 48/2010, de 22 de gener, i 84/2018, de 23 de febrer.

15. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial, i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28 de novembre).

16. El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE núm. 263, de 30 d'octubre).

17. El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixin les seves funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació primària que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 270, de 9 de novembre).

18. El Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre l'expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

19. L'Ordre ECD/531/2003, de 10 de març, per la qual s'estableix el procediment per a la provisió per funcionaris docents de les vacants a centres, programes i assessories tècniques a l'exterior, dictada en desenvolupament del Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a l'exterior (BOE núm. 62, de 13 de març).

20. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre).

21. El Decret 25/2015, de 24 d'abril, pel qual es regulen els ensenyaments de formació professional bàsica del sistema educatiu en el sistema integrat de formació professional de les Illes Balears (BOIB núm. 61, de 25 d'abril).

22. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

23. L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 31 de gener de 2014 per la qual es regulen els programes de qualificació professional inicial a les Illes Balears (BOIB núm. 23, de 15 de febrer).

24. La Resolució de 6 d'agost de 2013 del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans per la qual es classifiquen com d'especial dificultat determinats llocs de treball docent (BOIB núm. 113, de 13 d'agost).

25. I la resta de normativa vigent que pugui ser aplicada a aquesta convocatòria.

Segona

Places convocades i la publicació d'aquestes

S'ofereixen les places vacants entre les quals s'inclouen, almenys, les que es produeixin fins al 31 de desembre d'enguany, així com les que resultin del mateix concurs, sempre que, en qualsevol dels casos, la planificació educativa en prevegi la continuïtat i d'acord amb els criteris d'estabilitat del professorat a un mateix centre que aquesta Administració educativa pot establir.

De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, correspon a aquesta Conselleria, d'acord amb les necessitats derivades de la planificació educativa, determinar les vacants corresponents als dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria que s'han de reservar per a funcionaris del cos de mestres adscrits amb caràcter definitiu que exerceixen docència en aquests cursos.

Una vegada determinades les vacants, la Direcció General de Personal Docent ha d'ordenar que aquestes es publiquin amb anterioritat a la resolució provisional del concurs de trasllats.

Les vacants anunciades s'han d'eliminar si s'ha produït una errada en la definició o si es tracta de places el funcionament de les quals no es preveu en la planificació escolar.

Tercera

Cossos de catedràtics

Els funcionaris dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de catedràtics de música i arts escèniques, de catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i de catedràtics d'arts plàstiques i disseny participen conjuntament amb els funcionaris dels cossos de professors dels nivells corresponents a les mateixes vacants i amb el mateix barem de mèrits, sense perjudici dels mèrits específics que els siguin d'aplicació. A aquests efectes, les vacants que poden sol-licitar els funcionaris integrats en aquests cossos són les que corresponen a places de les especialitats dels respectius cossos de professors.

Quarta

Cos de professors d'ensenyament secundari

Els professors que pertanyen a aquest cos poden sol-licitar les places següents:

1. Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars, segons els tipus que s'indiquen en l'annex 5, sempre que n'hi hagi de vacants als centres, als equips d'orientació educativa i psicopedagògica, als centres d'educació de persones adultes, als CEIPIESO i als centres d'especial dificultat que figuren en els apartats A, B, D, E ,F, K i M de l'annex 11 d'aquesta Resolució. Els professors de l'especialitat 011 també poden optar a les places que s'indiquen en l'apartat I de l'annex 11.

2. Places corresponents als departaments d'orientació. Els professors d'ensenyament secundari poden optar a les places de suport a l'àrea de llengua i ciències socials, o a l'àrea científica o tecnològica dels instituts d'ensenyament secundari , dels CEIPIESO i els centres d'especial dificultat que s'enumeren en els apartats B, K i M de l'annex 11. Amb aquesta finalitat, han de complir les condicions que tot seguit es determinen per a cada plaça:

a) Places de professors de suport a l'àrea de llengua i ciències socials. Poden optar a aquestes places els professors que són titulars d'alguna d'aquestes especialitats: filosofia, grec, llatí, llengua castellana i literatura, geografia i història, francès, anglès, alemany, llengua i literatura catalanes.

b) Places de professors de suport a l'àrea científica o tecnològica. Poden optar a aquestes places els professors que són titulars d'alguna de les especialitats següents: biologia i geologia, física i química, matemàtiques, tecnologia, anàlisi i química industrial, processos en la indústria alimentària, organització i projectes de fabricació mecànica, sistemes electrotècnics i automàtics, sistemes electrònics, organització i processos de manteniment de vehicles, construccions civils i edificació, organització i projectes de sistemes energètics, confecció i pell, processos i productes en fusteria i mobiliari, processos de producció agrària, i processos i productes en arts gràfiques.

3. Places d'orientació educativa corresponents als centres d'educació d'adults, equips d'orientació educativa i psicopedagògica, equips d'atenció primerenca, centres d'educació infantil i primària, CEIPIEEM, CEIPIESO, centres d'especial dificultat i equips específics, que s'enumeren en l'annex 11, sempre que siguin titulars de l'especialitat d'orientació educativa. Les places d'aquesta especialitat als centres d'educació infantil i primària, centres d'educació d'adults, CEIPIEEM, CEIPIESO i centres d'especial dificultat poden ser itinerants.

4. Places de cultura clàssica. S'anomenen així aquelles places els titulars de les quals, a l'empara del que estableix la disposició addicional desena del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre, tenen atribuïda la docència corresponent a les especialitats de llatí i grec. Aquestes places han d'aparèixer convenientment diferenciades en la plantilla del centre i poden sol-licitar-les, indistintament, els professors d'ensenyament secundari titulars d'alguna de les dues especialitats esmentades. Els professors que hi accedeixin estan obligats a impartir tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com les atribuïdes a la de llatí.

Cinquena

Cos de professors tècnics de formació professional

Els professors que pertanyen a aquest cos poden sol-licitar les places següents:

1. Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars, segons els tipus que s'indiquen en l'annex 6, sempre que n'hi hagi de vacants als centres, i als equips d'orientació educativa i psicopedagògica que figuren en els apartats B, C, E, F i M de l'annex 11 d'aquesta Resolució. Els professors de l'especialitat 227 també poden optar a places dels centres que s'indiquen en l'apartat I de l'annex 11.

2. Places de professor tècnic de suport a l'àrea pràctica dels departaments d'orientació als instituts d'ensenyament secundari que s'enumeren en els apartats B i M de l'annex 11, sempre que siguin titulars d'alguna de les especialitats següents: mecanitzat i manteniment de màquines, instal-lacions electrotècniques, instal-lacions i manteniment d'equips tèrmics i de fluids, equips electrònics, manteniment de vehicles, oficina de projectes de construcció, oficina de projectes de fabricació mecànica, operacions de producció agrària, tècniques i procediments d'imatge i so, fabricació i instal-lació de fusteria i mobiliari o producció en arts gràfiques.

 

Sisena

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Els docents que pertanyen al cos de professors d'EOI poden sol-licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, als centres que s'enumeren en l'apartat G de l'annex 11, per a les especialitats que figuren en l'annex 7.

Setena

Cos de professors de música i arts escèniques

Els professors de música i arts escèniques poden sol-licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres que apareixen en els apartats H i L de l'annex 11, per a les especialitats que figuren en l'annex 8.

Vuitena

Cos de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

1. Els professors d'arts plàstiques i disseny poden sol-licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres que s'indiquen en l'apartat I de l'annex 11 i per a les especialitats que figuren en l'annex 9.

2. Els mestres de taller d'arts plàstiques i disseny poden sol-licitar les places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres que apareixen en l'apartat I de l'annex 11 i per a les especialitats que figuren en l'annex 10.

Novena

Cos de mestres

1. Els mestres poden demanar les places corresponents a l'especialitat o les especialitats docents de les quals són titulars dels centres que apareixen en els apartats A, B, C, D, F, J, K, L, M i N de l'annex 11 i per a les especialitats que figuren en l'annex 4, amb les excepcions següents:

a) Només poden accedir a les places corresponents als dos primers cursos d'educació secundària obligatòria, de conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, el personal funcionari del cos de mestres adscrit amb caràcter definitiu a aquests dos cursos, així com els que participen des de la situació de provisionalitat per haver-se suprimit la plaça dels dos primers cursos de l'ESO.

b) De conformitat amb l'apartat cinquè de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 17 de gener de 2000 (BOIB núm.10, de 22 de gener), les places de llengua estrangera (anglès), llengua catalana i literatura, matemàtiques i ciències naturals, i geografia i història adscrites als centres d'educació de persones adultes tenen la mateixa consideració que les places corresponents dels dos primers cursos d'ESO.

2. Els funcionaris docents de carrera del cos de mestres que han estat habilitats per a una o més especialitats d'acord amb la normativa anterior a l'entrada en vigor del Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, poden concursar a places d'aquestes especialitats.

3. Els mestres que han adquirit o se'ls ha reconegut una especialitat, d'acord amb el Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que duen a terme les seves funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, poden concursar a places d'aquestes especialitats.

4. Els mestres que són titulars de les especialitats de pedagogia terapèutica i/o d'audició i llenguatge, tenen l'habilitació o les tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011 poden optar a llocs de feina de les seves especialitats en departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària o dels centres integrats de formació professional, en els equips d'atenció primerenca,  i en els equips específics.

5. Els mestres de l'especialitat de pedagogia terapèutica també poden optar a llocs de feina de l'especialitat de pedagogia terapèutica en aules UEECO.

6. Només els funcionaris de carrera que són titulars de l'especialitat de primària, tenen l'habilitació o la tenen reconeguda mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011 poden accedir a places d'atenció a la diversitat a centres d'educació infantil i primària, i a les de l'especialitat de primària a centres d'adults.

7. Els funcionaris del cos de mestres que quan va entrar en vigor la LOE estaven adscrits amb caràcter definitiu als dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria poden continuar en aquests llocs indefinidament, així com demanar destinació a les places vacants d'aquests cursos que aquesta Administració determini, d'acord amb les equivalències següents:

Mestres amb certificació d'habilitació en:      

Matèries dels dos primers cursos d'ESO per a les quals queden habilitats:

Filologia: llengua castellana i anglès

Anglès

Llengua castellana i literatura

Filologia: llengua castellana i francès          

Francès

Llengua castellana i literatura

Filologia: llengua castellana           

Llengua castellana i literatura

Filologia: llengua catalana

Llengua i literatura catalanes

Matemàtiques i ciències naturals                       

Matemàtiques

Ciències de la naturalesa

Ciències socials i història   

Ciències socials: geografia i història

Educació física

Educació física

Educació musical                                

Música

Així mateix poden demanar destinació a les places d'educació infantil i primària per a les quals estan habilitats. Si les obtenen, perden tota opció a futures vacants dels cursos primer i segon de l'educació secundària obligatòria.

Desena

Acreditació dels coneixements de llengua catalana

Per obtenir destinació definitiva a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma, a més dels requisits que les bases d'aquesta convocatòria especifiquen per a cada lloc de feina, els concursants han d'acreditar que estan en possessió de les titulacions que estableixen l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018, modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol) i el Decret 115/2001, de 14 de setembre. Per acreditar-ho, s'ha de presentar una fotocòpia del certificat, diploma o document corresponent, sempre que, en el cas de participants d'aquesta Administració educativa, no consti en el seu Portal del Personal.

Cal tenir present que, d'acord amb la normativa esmentada, el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària i/o el certificat de capacitació en llengua catalana per a l'ensenyament a l'educació secundària (CCS) no és suficient per accedir a les places del cos de mestres dels centres d'educació infantil i primària. Per tant, si els funcionaris del cos de mestres acrediten estar en possessió d'aquests certificats en la seva sol-licitud de participació, només poden demanar places dels dos primers cursos d'ESO i dels departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària o dels centres integrats de formació professional i de les especialitats dels centres d'educació de persones adultes esmentades en l'apartat 1.b) de la base novena.

Queden exempts d'acreditar aquests requisits els professors d'ensenyament secundari titulars de l'especialitat de llengua i literatura catalanes, els professors d'EOI titulars de l'especialitat de català i els mestres amb habilitació de filologia i llengua catalana (FB).

 

Onzena

Participació voluntària

1. Poden participar voluntàriament en aquesta convocatòria els funcionaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears que s'indiquen a continuació:

a) Els funcionaris de carrera amb destinació definitiva a centres dependents d'aquesta Conselleria si, en acabar aquest curs escolar, han transcorregut almenys dos anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.

b) Els funcionaris de carrera en situació d'excedència voluntària prevista en l'article 89.1.a) del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, que en el moment de ser declarats en aquesta situació prestassin serveis a un centre dependent d'aquesta Conselleria, sempre que en acabar aquest curs escolar hagin transcorregut dos anys d'ençà que varen passar a aquesta situació. En aquest cas han de complir, a més, totes les condicions necessàries per reingressar al servei actiu.

c) Els funcionaris de carrera en situació de suspensió de funcions que no tenguin destinació definitiva com a conseqüència d'aquesta suspensió i que en el moment de ser declarats en aquesta situació prestassin serveis a un centre dependent actualment d'aquesta Conselleria, sempre que en acabar aquest curs escolar hagi transcorregut el temps de durada de la sanció disciplinària de suspensió.

2. Als efectes prevists en l'apartat anterior, es considera data d'acabament del curs escolar el 31 d'agost de 2022.

3. Els participants que volen exercir un dret preferent per obtenir destinació s'han d'atenir al que es determina en la base tretzena d'aquesta convocatòria.

4. En tot cas, els participants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per tràfic d'éssers humans, conforme al que es disposa en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

Aquest requisit haurà de mantenir-se durant la prestació dels serveis, i quedarà obligat el funcionari a comunicar aquelles sentències fermes en les quals fos condemnat pels delictes als quals fa referència l'article esmentat.

Tots els participants que s'hagin oposat a la consulta al Registre Central de Delinqüents Sexuals i la consulta del DNI, en els termes que estableix la base quinzena d'aquesta resolució, han d'aportar el certificat negatiu juntament amb la resta de la documentació.

Els docents amb nacionalitat diferent de l'espanyola hauran d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, respecte dels delictes assenyalats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si el certificat no es troba redactat en una de les llengües oficials d'aquesta comunitat haurà d'acompanyar-se de la seva traducció oficial.

Dotzena

Participació forçosa

1. Sense perjudici del que determina la base desena, i sempre que no s'acullin o no es puguin acollir als drets preferents que preveu la base tretzena, estan obligats a sol-licitar les places anunciades en aquesta convocatòria, mitjançant la formalització i la presentació de la sol-licitud en els termes establerts en les bases quinzena i setzena, els funcionaris que es trobin en una de les situacions següents:

a) Els funcionaris de carrera que han cessat en la situació d'excedència voluntària o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i tenen una destinació provisional a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol-licitades, l'Administració els ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol-licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

b) Els funcionaris de carrera que es troben en situació d'excedència forçosa o de suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada complerta la sanció, no han obtingut el reingrés provisional, si han passat a aquestes situacions des d'un centre actualment dependent d'aquesta Conselleria.

Aquests funcionaris estan obligats a demanar tots els centres de l'illa o de les illes que han assenyalat en la seva sol-licitud de participació. Si no ho fan o no participen en aquest concurs i, en conseqüència, no obtenen cap destinació definitiva, queden en la situació d'excedència voluntària prevista en l'apartat 2 de l'article 89 del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

c) Els funcionaris de carrera que han estat adscrits a places a l'exterior i ja s'han reincorporat a una plaça d'aquesta comunitat, però encara no han obtingut destinació definitiva.

Si volen exercir el dret preferent a localitat, han de participar en aquest concurs, tal com disposa el punt 2.1.5 de la base tretzena d'aquesta convocatòria. Si no hi participen o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol-licitades, l'Administració els ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol-licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per a ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

d) Els funcionaris de carrera amb destinació provisional que han perdut la seva destinació definitiva en compliment d'una resolució ferma d'expedient disciplinari, d'una sentència, de la resolució d'un recurs o perquè els han suprimit expressament el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol-licitades, l'Administració els ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol-licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

En el cas dels catedràtics i professors d'ensenyament secundari, dels professors tècnics de formació professional, dels catedràtics i professors de música i arts escèniques, dels catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny, dels mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i dels catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, als efectes d'aquesta convocatòria només tenen caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que aquesta supressió no hagi donat lloc a la creació d'un altre centre, i les corresponents a la supressió d'ensenyaments extingits al centre que no hagin estat substituïts per altres d'equivalents o anàlegs.

e) Els funcionaris de carrera que mai no han obtingut la seva primera destinació definitiva.

En virtut del que es disposa en la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura d'1 d'abril de 2009 (BOIB núm. 49, de 4 d'abril), en les resolucions del conseller d'Educació i Cultura de 10 de març de 2010 (BOIB núm. 45, de 18 de març) , de 18 de març de 2011 (BOIB núm. 45, de 29 de març) i en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017 (BOIB núm. 37, de 28 de març), en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018 (BOIB núm. 29, de 6 de març) i en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019 (BOIB núm. 28, de 5 de març), els funcionaris seleccionats en els procediments selectius convocats per aquestes resolucions només poden sol-licitar places de les especialitats de les quals són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, a centres ubicats a l'illa o a la unitat territorial on han superat el procés selectiu.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol-licitades, l'Administració els ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de les quals són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, a centres de l'illa o de la unitat territorial on han superat el procés selectiu. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació a l'illa o a la unitat territorial on han superat el procés selectiu, i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

Els funcionaris seleccionats en convocatòries anteriors al 2007 poden sol-licitar places de les especialitats de les quals són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, a centres ubicats a l'illa o a les illes que indiquin en la seva sol-licitud de participació.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol-licitades, l'Administració els ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol-licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva a qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

f) Els funcionaris de carrera docents amb destinació provisional que durant el curs 2021-2022 presten servei a centres dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol-licitades, l'Administració els ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són titulars, per a les quals estan habilitats, o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol-licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva a qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

g) Els funcionaris de carrera que, pel fet d'haver passat a prestar serveis en altres llocs de feina de l'Administració, tot mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, han perdut la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu o bé no tenien destinació definitiva, sempre que hagin cessat i obtingut una destinació docent provisional a centres dependents actualment d'aquesta Conselleria.

Si no participen en la convocatòria o, participant-hi, no obtenen cap destinació de les sol-licitades, l'Administració els ha d'adjudicar d'ofici lliurement destinació definitiva, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, a una plaça de les especialitats de què són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011, si n'hi ha de vacants, a un centre de l'illa o de les illes d'aquesta comunitat que hagin assenyalat en la sol-licitud de participació, si compleixen els requisits exigits per ocupar-la. Si no han indicat cap illa, se'ls ha d'adjudicar lliurement destinació definitiva a qualsevol d'elles. L'obtenció d'aquesta destinació té el mateix caràcter i els mateixos efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

h) Els seleccionats en un procés selectiu (funcionari en pràctiques/exempt de pràctiques) que encara no han estat nomenats funcionaris de carrera.

Aquests participants estan obligats a obtenir la primera destinació definitiva de l'especialitat que han adquirit en el concurs oposició a centres ubicats a l'illa d'aquesta comunitat autònoma en la qual han superat el procediment selectiu, sense perjudici del que estableix la base desena d'aquesta convocatòria. Amb aquesta finalitat, han de sol-licitar destinació a centres de l'illa que els pertoca.

Els funcionaris en pràctiques del cos de mestres només poden sol-licitar places de l'especialitat que han adquirit en el concurs oposició. No poden sol-licitar places d'atenció a la diversitat. Voluntàriament poden sol-licitar places en els centres relacionats a l'apartat N de l'annex 11.

Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat 036 (PT) i 037 (AL) també han d'indicar, respectivament, la funció 060 (PT en els departaments d'orientació dels IES i dels CIFP) i la funció 061 (AL en els departaments d'orientació dels IES i dels CIFP). Voluntàriament poden sol-licitar places en els centres relacionats en  l'apartat O de l'annex 11.

Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat 036 (PT) voluntàriament poden sol-licitar places de l'especialitat 050 (PT en aules UEECO de centres d'infantil i primària), i de l'especialitat 029 (PT en aules UEECO d'instituts d'educació secundària).

Els funcionaris en pràctiques de l'especialitat 038 (PRI) poden sol-licitar voluntàriament places de la funció 074 (PRI en centres d'adults).

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari, a més de places de l'especialitat que han adquirit en l'oposició, poden sol-licitar voluntàriament places de suport a l'àrea de llengua i ciències socials, o a l'àrea científica o tecnològica, sempre que reuneixin les condicions que s'estableixen per a cada plaça en la base quarta d'aquesta convocatòria.

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat d'orientació educativa també poden sol-licitar voluntàriament places de la seva especialitat en els centres relacionats en l'apartat O de l'annex 11. 

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de llatí també han de consignar obligatòriament places de la funció de cultura clàssica.

Els funcionaris en pràctiques del cos de professors tècnics de formació professional, a més de places de l'especialitat que han adquirit en l'oposició, poden sol-licitar voluntàriament places de suport a l'àrea pràctica, sempre que reuneixin les condicions que s'estableixen per a aquestes places en la base cinquena d'aquesta convocatòria.

La destinació s'ha d'adjudicar a aquests participants tenint en compte l'ordre en què figuren en el seu nomenament com a funcionaris en pràctiques i respectant, en tot cas, les preferències en l'elecció de les destinacions establertes en la disposició addicional dotzena de la LOE. La presa de possessió de la destinació definitiva està supeditada a la superació de la fase de pràctiques.

Els funcionaris seleccionats obligats a participar en aquest concurs que no ho facin o que no obtenguin cap de les destinacions sol-licitades han de ser destinats d'ofici a centres de l'illa on hagin superat el procés selectiu, segons el número d'ordre assignat en l'annex 11, sempre que hi hagi vacants de l'especialitat a la qual s'han presentat o de les seves derivades en el cas dels funcionaris en pràctiques del cos de mestres de les especialitats de PT i AL. En el cas dels professors del cos de professors d'ensenyament secundari de l'especialitat de llatí poden ser destinats d'ofici a places de cultura clàssica.

Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no hi ha cap plaça vacant, queden en situació d'expectativa de destinació de l'especialitat i a l'illa per la qual han superat el procés selectiu, i han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva que es convoqui.

i) Els funcionaris que tenen dret preferent a obtenir destinació a una localitat o a un àmbit territorial determinats, si volen exercir aquest dret, fins que no aconsegueixin aquesta destinació han de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, duguin a terme les administracions educatives. En el cas de no participar-hi, perdran el seu dret preferent.

2. Queden exempts de l'obligatorietat de concursar els funcionaris que han accedit al cos de professors d'ensenyament secundari procedents del cos de mestres a través del procediment d'accés a cossos docents de grup superior i que presten serveis en la mateixa especialitat, amb caràcter definitiu, en els dos primers cursos de l'educació secundària obligatòria a centres d'aquesta comunitat autònoma.

D'acord amb la disposició transitòria primera de la LOE, aquests professors són confirmats en la mateixa destinació que ocupaven, una vegada que, aprovat l'expedient dels procediments selectius, són nomenats funcionaris de carrera tots els aspirants que hi van ser seleccionats.

Les opcions a les quals fa referència aquest apartat han de ser manifestades amb caràcter obligatori per mitjà d'un escrit adreçat a la Direcció General de Personal Docent en el termini de presentació de sol-licituds establert en la base dissetena d'aquest annex.

3. En cap cas no s'han d'adjudicar forçosament als funcionaris del cos de mestres les places següents:

- les de caràcter singular itinerant.

- les dels centres d'educació permanent d'adults.

- les de caràcter singular d'atenció a la diversitat.

- les dels dos primers cursos de l'educació secundaria obligatòria.

- les dels centres d'educació infantil de primer cicle (0-3 anys).

- les de pedagogia terapèutica en aules UEECO.

- les dels centres d'especial dificultat que s'enumeren en l'apartat M de l'annex 11.

- les dels centres que s'enumeren en els apartats N i O de l'annex 11.

Als funcionaris dels altres cossos tampoc no se'ls han d'adjudicar amb caràcter forçós les places següents:

- les de caràcter singular itinerant.

- les dels centres d'educació permanent d'adults que apareixen en l'apartat F de l'annex 11.

- les de les unitats de formació professional especial que s'esmenten en l'apartat C de l'annex 11.

- les de professors de suport als departaments d'orientació.

- les dels centres d'especial dificultat que s'enumeren en l'apartat M de l'annex 11.

- les dels centres que s'enumeren en l'apartat O de l'annex 11.

4. En tot cas, els participants hauran d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, en els mateixos termes indicats en l'apartat 7 de la base onzena.

Tretzena

Drets preferents

Els funcionaris docents que s'acullen al dret preferent ho han de fer constar en les seves sol-licituds i hi han d'indicar la causa en què fonamenten la petició.

A l'efecte de sol-licitar places, els participants només poden al-legar els drets preferents següents:

1. Dret preferent a centre

1.1. Si reuneixen les condicions establertes i hi ha vacants en el cos docent al qual opten, tenen dret preferent a obtenir destinació definitiva al mateix centre en el qual han tingut destinació definitiva, seguint l'ordre de prelació en què apareixen, els professors que es troben en algun dels supòsits que s'indiquen a continuació:

a) Quan s'ha suprimit la plaça o el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu a un centre, fins que no obtenguin una altra destinació definitiva, sempre que compleixin els requisits exigits per exercir les funcions de la destinació en qüestió.

En el cas dels catedràtics i professors d'ensenyament secundari, dels professors tècnics de formació professional, dels catedràtics i professors de música i arts escèniques, dels catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny, dels mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i dels catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, als efectes d'aquesta convocatòria només tenen caràcter de places expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que aquesta supressió no hagi donat lloc a la creació d'un altre centre, i les corresponents a la supressió d'ensenyaments extingits al centre que no hagin estats substituïts per altres d'equivalents o anàlegs.

b) Quan s'ha modificat la plaça o el lloc que ocupaven amb caràcter definitiu a un centre, fins que no obtenguin una altra destinació definitiva, sempre que compleixin els requisits exigits per exercir les funcions de la destinació en qüestió.

c) Quan han estat desplaçats del seu centre per insuficiència total d'horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits.

A l'únic efecte d'acollir-se a aquesta preferència i a la valoració dels serveis prestats que s'estableix en el barem de l'annex 2A d'aquesta Resolució, es consideren desplaçats de la seva plaça per manca d'horari els docents que durant tres cursos acadèmics consecutius, inclòs aquest curs, han impartit tot l'horari a un centre diferent d'aquell al qual tenen la destinació definitiva o en àrees, matèries, assignatures o mòduls no atribuïts a la seva especialitat. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar per mitjà d'un certificat expedit per la direcció del centre, amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, en què s'ha de fer constar també la manca d'horari al seu centre o que s'ha vist obligat a impartir altres matèries. En aquest cas s'ha d'indicar el curs o els cursos i les especialitats impartides a cada un.

d) En el cas dels professors dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, dels professors d'ensenyament secundari i dels professors tècnics de formació professional per a noves especialitats adquirides en virtut dels procediments convocats a aquest efecte a l'empara del Reial decret 850/1993, de 4 de juny, del Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, i del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, per obtenir un lloc de la nova especialitat adquirida en el centre on tenien destinació definitiva. Una vegada obtingut el nou lloc només es pot exercir aquest dret si s'adquireix una nova especialitat.

1.2. Si dos o més funcionaris de carrera en els quals es donen les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors concorren a una mateixa plaça, s'ha d'adjudicar a qui hagi obtingut més puntuació en l'aplicació del barem de mèrits recollit en l'annex 2A d'aquesta convocatòria. Si es produeixen empats en les puntuacions, s'ha de tenir en compte en primer lloc, com a criteri de desempat, quin funcionari ha prestat serveis efectius al centre com a funcionari de carrera durant més temps i, si cal, els altres criteris prevists dins el mateix ordre de prelació.

En el cas de funcionaris que han estat destinats a un centre com a conseqüència d'un desglossament, un desdoblament, una fusió o de la transformació total o parcial del centre, l'antiguitat es compta referida al centre d'origen. En el cas dels docents la destinació anterior dels quals ha estat suprimida, l'antiguitat es compta de la mateixa manera. En el cas de docents afectats per supressions successives, els serveis prestats s'acumulen amb caràcter definitiu als centres on, successivament, les seves destinacions han estat suprimides.

1.3. Els funcionaris docents que volen exercir el dret preferent a centre han d'especificar el centre en el qual s'exerceix aquest dret, i indicar, per ordre de preferència, els codis de les especialitats a les quals opten. Els funcionaris del cos de mestres han d'indicar obligatòriament, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011. Opcionalment, poden exercir aquest dret per a les places que tenen la condició d'itinerant, per a les places d'atenció a la diversitat, per a les places de pedagogia terapèutica en aules UEECO i per a places de les especialitats corresponents als dos primers cursos d'ESO, si estan adscrits amb caràcter definitiu a aquestes places, o per a places de centres d'educació de persones adultes.

1.4. A continuació poden exercir voluntàriament dret preferent a localitat o àmbit territorial en les condicions establertes en l'apartat 2 d'aquesta base.

1.5. També poden incloure, a continuació, altres peticions corresponents a places a les quals poden optar per raó de les especialitats de les quals són titulars o per a les quals estan habilitats, si volen concursar fora del dret o drets preferents.

2. Dret preferent a localitat o àmbit territorial

2.1. Si reuneixen les condicions establertes i hi ha vacants, tenen dret preferent a obtenir destinació definitiva a centres de la mateixa localitat on està situat el centre on han perdut la plaça docent, seguint l'ordre de prelació en què apareixen, els funcionaris de carrera que es troben en algun dels supòsits que s'indiquen a continuació:

2.1.1. Quan s'ha suprimit o modificat la plaça o lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu, fins que no obtenguin una altra destinació definitiva a un centre, tenen dret preferent a obtenir una plaça a un altre centre de la mateixa localitat on estava situat el centre on se'ls va suprimir la plaça que ocupaven.

2.1.2. Quan han estat desplaçats dels seus centres per insuficiència total d'horari, en les mateixes condicions que els titulars dels llocs suprimits.

2.1.3. Quan han passat a ocupar un altre lloc a l'Administració pública, amb pèrdua de la plaça docent que ocupaven amb caràcter definitiu, si han mantingut la seva situació de servei actiu en el seu cos docent i sempre que hagin cessat en el darrer lloc.

2.1.4. Quan han perdut la plaça que ocupaven amb caràcter definitiu després de la concessió de la situació d'excedència voluntària per tenir cura de familiars i fills prevista en l'article 89.4 del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pel transcurs del període de temps que determini la normativa aplicable.

2.1.5. Quan s'han reincorporat a la docència a Espanya, de conformitat amb els articles 10.6 i 14.4 del Reial decret 1138/2002, de 31 d'octubre, pel qual es regula l'Administració del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports a l'exterior, una vegada finalitzada l'adscripció a les places a l'exterior, o per alguna altra de les causes legalment establertes. Si volen exercir aquest dret, els interessats han de participar en el concurs de trasllats convocat el curs anterior a aquell en què s'han d'incorporar a la docència i han de participar en cada concurs de trasllats que es convoqui fins a assolir una destinació definitiva. Si l'Administració no els adjudica una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, queden en situació d'expectativa de destinació a la localitat on han exercit aquest dret preferent.

2.1.6. Quan, en virtut de l'execució d'una sentència o de la resolució ferma d'un recurs administratiu, tenen reconegut el dret a obtenir destinació a una localitat o a recuperar-la on l'han tinguda anteriorment.

2.1.7. Quan, després d'haver estat declarats jubilats per incapacitat permanent, han estat rehabilitats per al servei actiu.

2.2. Els funcionaris que gaudeixen d'aquest dret han d'exercir-lo, necessàriament, a la localitat on varen tenir la darrera destinació definitiva en el cos i, opcionalment, també poden exercir-lo a altra o altres localitats de la zona.

Els funcionaris docents que volen exercir el dret preferent de triar localitat o àmbit territorial han d'especificar el codi de la localitat i, opcionalment, el de la zona on volen exercir-lo si es produeix una vacant, i han d'indicar, per ordre de preferència, els codis de les especialitats a les quals opten en exercici d'aquest dret.

Els funcionaris dels cossos de catedràtics i professors d'ensenyament secundari, els professors tècnics de formació professional, els catedràtics i professors de música i arts escèniques, els catedràtics i professors d'arts plàstiques i disseny, els mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i els catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes han de sol-licitar totes les places a què poden optar, segons les especialitats en les quals participen en el concurs, a excepció de les excloses d'assignació forçosa d'acord amb el que estableix l'apartat 3 de la base dotzena, que poden demanar amb caràcter voluntari.

​​​​​​​2.3. Els funcionaris del cos de mestres han d'indicar obligatòriament, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals són titulars, per a les quals estan habilitats o que tenen reconegudes mitjançant els procediments establerts en el Reial decret 1594/2011. Si no les indiquen totes, l'Administració adjudicarà lliurement reserva de plaça per a alguna de les especialitats no indicades, a excepció de les excloses d'assignació forçosa d'acord amb l'apartat 3 de la base dotzena. Opcionalment, poden exercir aquest dret per a les places que tenen la condició d'itinerant, per a les places d'atenció a la diversitat, per a les places de pedagogia terapèutica en aules UEECO, i per a places de les especialitats corresponents als dos primers cursos d'ESO, si estan adscrits amb caràcter definitiu a aquestes places, o per a places de centres d'educació de persones adultes.

​​​​​​​2.4. Una vegada obtinguda la reserva de localitat i d'especialitat, com a conseqüència de l'exercici del dret preferent, els funcionaris docents obtenen la destinació al centre concret segons la puntuació obtinguda d'acord amb el barem, en concurrència amb els altres participants en el concurs de trasllats.

​​​​​​​2.5. Per obtenir la destinació a un centre concret, els participants han d'especificar en l'apartat de peticions voluntàries de la sol-licitud, en primer lloc i segons les seves preferències, la relació de tots els centres de la localitat a la qual tenen dret preferent i, si correspon, tots els centres de les localitats on vulguin anar de la zona, juntament amb el codi d'especialitat DPL. Si només sol-liciten la localitat, poden ser destinats a qualsevol centre d'aquesta localitat que tengui places vacants. Si, altrament, sol-liciten centres concrets, aquests s'han d'agrupar per blocs homogenis de localitats, tenint en compte que no es pot consignar més d'un bloc a la mateixa localitat. Si els participants no sol-liciten tots els centres de la localitat que els dona el dret i tots els centres de la localitat o localitats que opcionalment demanin, si hi ha vacants en alguna d'aquestes localitats, l'Administració els en destinarà una lliurement. S'ha de procedir de la mateixa manera en el cas dels funcionaris del cos de mestres que, d'acord amb les seves preferències, hagin obtingut reserva de plaça en una especialitat que té la condició d'itinerant, o bé en una especialitat dels dos primers cursos de l'ESO, d'atenció a la diversitat, de pedagogia terapèutica en aules UEECO, de centres d'educació de persones adultes, per a la qual cosa han d'haver indicat, si és el cas, tots els centres que tenen places amb aquestes característiques. En cap cas es pot exercir aquest dret preferent per a les places dels centres d'educació infantil de primer cicle (0-3 anys), ni per les places dels centres d'especial dificultat, ni per les places que es relaciones en els apartats N i O de l'annex 11.

També hi poden incloure, a continuació, altres peticions corresponents a places a les quals poden optar per raó de les especialitats de les quals són titulars o per a les quals estan habilitats, si volen concursar-hi fora del dret preferent.

​​​​​​​2.6. Si dos o més funcionaris de carrera en els quals es donen les circumstàncies assenyalades en els apartats anteriors concorren a una mateixa plaça, aquesta s'ha d'adjudicar a qui hagi obtingut més puntuació en l'aplicació del barem de mèrits recollit en l'annex 2A d'aquesta convocatòria. Si es produeixen empats en les puntuacions, es resolen tenint en compte qui ha obtingut la puntuació més alta successivament en cada un dels apartats del barem segons l'ordre en què hi figuren. Si l'empat continua, s'ha de tenir en compte la puntuació obtinguda en els subapartats, seguint igualment l'ordre en què apareixen en el barem. En ambdós casos, la puntuació que es pren en consideració en cada un dels apartats no pot excedir la puntuació màxima que el barem estableix per a aquell apartat; en el cas dels subapartats, no pot excedir la que correspon als apartats en què estan inclosos.

En el cas que, en aplicar aquests criteris, en algun dels subapartats s'arribi a la puntuació màxima atorgada a l'apartat al qual pertany, no s'han de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats. En darrer terme, si és necessari, s'ha d'aplicar com a criteri de desempat l'any en què es va convocar el procediment selectiu d'ingrés al cos i la puntuació amb què varen ser seleccionats.

En el cas de funcionaris que han estat destinats a un centre com a conseqüència d'un desglossament, un desdoblament, una fusió o la transformació total o parcial del centre, l'antiguitat es compta referida al centre d'origen. En el cas dels docents la destinació anterior dels quals ha estat suprimida, l'antiguitat es compta de la mateixa manera. En el cas de docents afectats per supressions successives, els serveis prestats s'acumulen amb caràcter definitiu als centres on, successivament, les seves destinacions han estat suprimides.

​​​​​​​2.7. El dret preferent de triar centre previst en l'apartat 1 d'aquesta base implica, quant a l'obtenció de destinació, una prelació respecte als participants que exerceixin el dret preferent de triar localitat i àmbit territorial.

​​​​​​​​​​​​​​3. Si l'Administració no adjudica als participants una destinació definitiva, perquè no n'hi ha cap de vacant, aquests queden en situació d'expectativa de destinació i han de participar en totes les convocatòries que, a aquest efecte, dugui a terme aquesta Administració. En el cas de no participar-hi, perdran el seu dret preferent.

Catorzena

Dret de concurrència

​​​​​​​1. S'entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents funcionaris de carrera d'un mateix cos docent amb destinació definitiva condicionin la seva participació voluntària en el concurs a l'obtenció de destinació a algun dels centres d'una província determinada.

​​​​​​​​​​​​​​2. Aquest dret té les particularitats següents:

a. Els participants han d'incloure en les seves peticions centres d'una mateixa província, la mateixa per a cada grup de concurrents.

b. El nombre màxim de participants en cada grup és de quatre i cal que cada participant presenti una sol-licitud per separat.

c. L'adjudicació de la destinació és determinada per l'aplicació del barem de mèrits que s'especifica en l'annex 2A.

d. Aquesta modalitat de participació té com a finalitat que tots els participants d'un mateix grup obtenguin a la vegada destinació a un o a diversos centres d'una mateixa província. En el cas que algun d'ells no pogués obtenir una plaça, o bé renunciï a la participació en el concurs, es consideraran desestimades per aquesta via totes les sol-licituds del grup.

 

Quinzena

Forma de participació

Els participants, sigui quin sigui el contingut de les seves peticions, han de presentar una única sol-licitud per a cadascun dels cossos en què sol-liciten plaça, encara que sol-licitin places de més d'una especialitat.

La sol-licitud de participació es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, que es troba en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.

Per poder iniciar la sol-licitud es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol-licitant mitjançant un dels següents sistemes:

- Sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.

- DNI electrònic.

- Codi d'usuari de personal docent CAIB.

Quan el participant ha accedit al tràmit, l'aplicació informàtica li mostrarà el full de barem amb els mèrits que consten a la Direcció General de Personal Docent i la puntuació corresponent per aplicació del barem de mèrits previst en l'annex 2A d'aquesta resolució.

Els participants que estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar i realitzar l'enviament telemàtic.

Els participants que no estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar, manifestar els mèrits amb la puntuació dels quals no estan d'acord, adjuntar una còpia dels documents indicats en l'annex 2A per acreditar-los, i realitzar l'enviament telemàtic.

Per a la presentació telemàtica, els documents justificatius s'han de digitalitzar mitjançant escaneig i conversió en format PDF.

El participant ha de declarar en la seva sol-licitud de participació que reuneix els requisits exigits per a participar en el present concurs i que els documents aportats són verídics. En cas de falsedat en les dades i/o en la documentació aportada, pot ser exclòs de la seva participació en aquest procediment, amb independència de les responsabilitats que pertoquin.

L'Administració pot exigir als interessats, en qualsevol moment, que justifiquin els requisits o mèrits sobre els que es plantegin dubtes o reclamacions.

No es valoraran els mèrits que no apareixen puntuats al full de barem que mostra l'aplicació ni els no justificats correctament.

En tot cas, els participants han d'acreditar que no han estat condemnats per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, ni per tràfic d'éssers humans, conforme al que es disposa en l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil.​​​​​​​

Sempre que no existeixi oposició expressa de l'interessat, la Conselleria d'Educació i Formació Professional sol-licitarà al Registre Central de Delinqüents Sexuals la certificació esmentada en el paràgraf anterior. En aquest cas l'interessat tampoc ha d'oposar-se a la consulta del DNI.

Tots els aspirants que s'oposin a una de les consultes anteriors hauran d'aportar certificació negativa d'aquest Registre.​​​​​​​

Els funcionaris amb nacionalitat diferent a l'espanyola, han d'acreditar, a més de la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals, la certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin nacionals, pel que fa als delictes esmentats en l'apartat 1 de l'article 3 del Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals. Si la certificació no està redactada en una de les llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma, s'ha d'acompanyar de la seva traducció oficial.

 

​​​​​​​Setzena

Presentació de sol-licituds

De conformitat amb el que estableix l'apartat e) de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la presentació de la sol-licitud, dels documents justificatius i del certificat negatiu de delictes sexuals, si procedeix, es realitzarà exclusivament a través del mateix tràmit indicat en la base anterior.

Dissetena

Termini

El termini per presentar les sol-licituds i la documentació és de dia 3 al 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

​​​​​​​Totes les condicions que s'exigeixen en aquesta convocatòria i els mèrits que al-leguin els participants s'han d'haver completat i reconegut en la data de finalització del termini per presentar les sol-licituds, a excepció del que es preveu en l'apartat 1 de la base onzena.

No s'han de tenir en compte els mèrits que, en acabar el termini per presentar les sol-licituds, no constin en el full de barem ni els que no s'hagin al-legat en les sol-licituds o els que no s'hagin justificat documentalment durant el termini de presentació de les sol-licituds.

Una vegada exhaurit aquest termini, no s'admet cap sol-licitud, cap modificació de les peticions formulades ni cap documentació referida als mèrits aportats. Tampoc no s'accepta el desistiment a participar en el concurs, llevat del que estableix la base vint-i-unena.

La destinació obtinguda per qualsevol concursant que no s'ha ajustat a les normes de la convocatòria s'ha d'anul-lar d'ofici.

Divuitena

Sol-licitud de places

En les sol-licituds de participació, els concursants hi han d'especificar les places a les quals opten per ordre de preferència, amb indicació dels codis dels centres i dels tipus de plaça que apareixen en els annexos d'aquesta Resolució.

Cada participant pot incloure en la sol-licitud un màxim de 300 peticions. Aquestes es poden estendre a la totalitat d'especialitats i de centres, atesa la possibilitat que, prèviament a la resolució definitiva de les convocatòries o en qualsevol moment del procés, es pugui generar la vacant de la seva preferència, ja que el nombre de vacants es pot incrementar com a conseqüència de les resultes.

No obstant això, a fi de simplificar la formalització de les peticions, els concursants que vulguin sol-licitar tots els centres d'una localitat basta que anotin els codis corresponents a la localitat i al tipus de plaça, en lloc d'indicar els codis de tots els centres per ordre de preferència. En aquest cas, s'ha de considerar que sol-liciten tots els centres de la localitat en el mateix ordre de preferència assignat en l'annex 11 de la convocatòria, i únicament els centres que figuren en aquest annex. No obstant, els centres detallats en els apartats C i F en el cas dels professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional, els centres detallats en els apartats,  J i N en el cas dels mestres, i els centres detallats en els apartats M i O, s'han de sol-licitar de forma individual i per ordre de preferència.

Les peticions de les places assenyalades en l'annex 11 poden incloure un centre concret o una localitat concreta. Ambdues modalitats són compatibles. Si s'indica una localitat concreta, s'ha d'adjudicar el primer centre de la localitat on hi ha la vacant o la resulta, en el mateix ordre en què s'enumeren en l'annex citat.

Quan es tracta de tots els centres d'una localitat, si volen sol-licitar-ne algun o alguns de manera prioritària, poden especificar-los individualment per ordre de preferència, i després han d'especificar el codi corresponent a la localitat i a l'especialitat. En aquest cas, es considera que la resta de centres s'incorporen a la sol-licitud en el mateix ordre en què apareixen publicats en l'annex 11.

Si les places que se sol-liciten tenen caràcter itinerant, els concursants han de fer constar aquesta circumstància marcant amb «SÍ» la casella corresponent.

Si es demana més d'una especialitat d'un mateix centre o localitat, s'ha de repetir el centre o la localitat tantes vegades com especialitats se sol-licitin. A aquest efecte, es consideren especialitats distintes les que comporten el caràcter d'itinerant. Per tant, si es vol sol-licitar una plaça ordinària d'una especialitat a un centre i també es vol sol-licitar una plaça itinerant d'aquesta especialitat al mateix centre, s'ha d'emplenar el codi d'aquest centre dues vegades, amb indicació del codi de l'especialitat, i emplenar la casella d'itinerància en l'ordre que es vulgui. És a dir, que s'ha d'escriure el codi dues vegades i marcar la casella sobre el caràcter itinerant de la plaça en el cas de no itinerant «NO» i en l'altre cas itinerant «SÍ».

En qualsevol cas, es considera que els concursants sol-liciten exactament la plaça o les places a les quals corresponen els codis indicats en les seves sol-licituds de participació. Les peticions en què els codis siguin incomplets o inexistents, o bé no es corresponguin amb els tipus de places que el participant pot sol-licitar han de ser anul-lades. Si, per qualsevol de les circumstàncies anteriors, s'anul-len totes les peticions d'un concursant, aquest ha de quedar exclòs de l'adjudicació de destinacions, sense perjudici dels supòsits d'assignació de destinació d'ofici prevists en aquesta convocatòria.

D'acord amb aquestes instruccions, els participants han d'enumerar els llocs que sol-liciten per ordre de preferència i han d'expressar amb tota claredat i exactitud els conceptes que s'especifiquen en la sol-licitud.

El concursant que ometi o consigni erròniament qualsevol dada de la sol-licitud no pot invocar aquest fet a l'hora de formular possibles reclamacions. No es considera que, per aquest motiu, els seus interessos i drets hagin estat perjudicats.

Una vegada finalitzat el termini per presentar les sol-licituds, aquestes no es poden modificar per cap motiu, ni tan sols quan es tracta de l'ordre de prelació dels llocs sol-licitats.

Amb la finalitat que les persones que participen en aquesta convocatòria puguin formular les seves sol-licituds, es publica com a annex 11, amb efectes únicament informatius, la relació de centres existents a les diferents zones educatives d'aquesta comunitat. Així mateix, s'indiquen els centres que, a més de les places ordinàries, tenen una o més places itinerants.

Dinovena

Òrgan col-legiat de valoració dels mèrits

La Comissió de Valoració és l'encarregada de la valoració dels mèrits prevists en l'annex 2A. Correspon a la directora general de Personal Docent designar-ne els membres, els quals han de pertànyer a un grup de titulació igual o superior a la que s'exigeix per als llocs convocats. També hi poden participar assessors o especialistes que, sense formar-ne part, l'assisteixin en les seves funcions.

Les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació poden formar part de la Comissió de Valoració. El nombre de representants d'aquestes organitzacions sindicals ha de ser inferior al de membres designats per l'Administració.

La Direcció General de Personal Docent constitueix una unitat de personal integrada pels funcionaris dels seus serveis i és l'encarregada de comprovar els requisits dels participants i de valorar els mèrits quan la Comissió de Valoració li ho delegui.

Una vegada rebudes les actes de la Comissió, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es els documents següents:

a. La relació dels participants admesos al concurs, amb la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem.

b. La relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb indicació de les causes d'exclusió.

La Direcció General de Personal Docent ha de fixar un termini de deu dies hàbils per presentar reclamacions, durant el qual es pot esmenar la causa o causes d'exclusió per no complir els requisits que preveu l'article 66 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o els requisits que estableix la convocatòria, mitjançant l'aportació dels documents que acrediten que es complien en la data de finalització del termini per presentar les sol-licituds.

La presentació de reclamacions s'ha de realitzar exclusivament per mitjans electrònics, a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, que es troba en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.

Els mèrits no al-legats o els al-legats però no acreditats documentalment abans de finalitzar el termini per presentar les sol-licituds no poden ser al-legats o acreditats dins el termini per formular reclamacions.

Durant aquest termini, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals, sense perjudici que aquesta potestat pugui ser exercida en qualsevol moment d'ofici o a instància de part, d'acord amb el que disposa l'apartat segon de l'article 109 de la Llei 39/2015.

Acabat aquest termini, les rectificacions que resultin de les reclamacions estimades s'han de publicar a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es. Contra aquesta publicació no es pot presentar cap reclamació, sinó que cal esperar que la Direcció General de Personal Docent publiqui la resolució d'adjudicació provisional de destinacions i estableixi el termini de reclamacions corresponent.

La Comissió de Valoració és l'òrgan competent per resoldre les reclamacions que impugnen les puntuacions de la resolució provisional.

Els membres de la Comissió estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació establertes en els articles 23 i 24 de la Llei de règim jurídic del sector públic.

 

​​​​​​​Vintena

Adjudicació provisional i empats

Una vegada que s'han rebut les actes de la Comissió de Valoració amb les puntuacions assignades als concursants i s'han aprovat les plantilles provisionals, s'ha de fer l'adjudicació provisional de les places que els poden correspondre d'acord amb les seves peticions i les puntuacions que han obtingut, segons el que es disposa en aquesta Resolució.

Sense perjudici del que s'ha regulat respecte als drets preferents enumerats en la base tretzena d'aquesta convocatòria, si es produeixen empats en el total de les puntuacions, s'han de resoldre tenint en compte qui ha obtingut la puntuació més alta successivament en cada un dels apartats del barem segons l'ordre en què hi figuren. Si l'empat continua, s'ha de tenir en compte la puntuació obtinguda en els subapartats, seguint igualment l'ordre en què figuren en el barem.

En ambdós casos, la puntuació que es pren en consideració en cada un dels apartats no pot excedir la puntuació màxima que el barem estableix per a aquell apartat; en el cas dels subapartats, no pot excedir la que correspon als apartats en què estan inclosos.

En el cas que, en aplicar aquests criteris, en algun dels subapartats s'arribi a la puntuació màxima atorgada a l'apartat al qual pertany, no s'han de tenir en compte les puntuacions de la resta de subapartats. En darrer terme, si és necessari, s'ha d'aplicar com a criteri de desempat l'any en què es va convocar el procediment selectiu d'ingrés al cos i la puntuació amb què varen ser seleccionats.

Vint-i-unena

Reclamacions i desistiments

L'adjudicació provisional de les destinacions a les quals fa referència la base anterior s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent. Els concursants hi poden presentar reclamacions en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la data en què s'hagi publicat en els mateixos termes que els establerts en la base dinovena.

Així mateix, durant aquest termini, les persones que hagin concursat amb caràcter voluntari poden desistir de participar en el concurs. El desistiment s'entén que afecta totes les peticions formulades en la sol-licitud de participació. A aquest efecte, es fa constar que el fet de no obtenir destinació en la resolució provisional no comporta que no se'n pugui obtenir en la resolució definitiva.

Les reclamacions i els desistiments s'han de presentar exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte, que es troba a la pàgina web: http://dgpdocen.caib.es.

Vint-i-dosena

Resolució definitiva

Una vegada resoltes les reclamacions i els desistiments a què es refereix la base anterior, la directora general de Personal Docent ha de dictar la resolució per la qual s'aproven les adjudicacions definitives d'aquest concurs de trasllats, i ha d'ordenar la seva publicació en el BOIB.

Les places adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables, i els participants s'han d'incorporar a les places obtingudes.

No obstant això, quan, d'acord amb el que estableix la base quinzena d'aquest resolució, es participi simultàniament per diferents cossos docents i s'obtingui destinació en més d'un, s'haurà d'optar per un d'ells en el termini de deu dies hàbils següents a la publicació de la resolució definitiva, mitjançant escrit a l'Administració educativa a la qual pertany la plaça a la que el concursant no s'incorporarà. Si no es fa aquesta opció, s'haurà de prendre possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual s'ha participat en situació de servei actiu. Les places a les quals no s'opti tindran la consideració de vacants desertes i es cobriran reglamentàriament en la forma que determini aquesta Administració educativa.

Per poder participar en la convocatòria de comissions de serveis per al curs 2022-2023, llevat dels casos que la comissió de valoració que es creï per a aquesta convocatòria pugui considerar excepcionals, serà requisit haver sol-licitat una plaça en aquest concurs de trasllats per a la localitat o les localitats on se sol-liciti la comissió de serveis i no haver-hi desistit.

Encara que els participants concursin a places de diferents especialitats o a places convocades per diferents administracions educatives, només poden obtenir una única destinació.

Vint-i-tresena

Els professors excedents dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional de les Illes Balears que reingressin al servei actiu com a resultat d'aquest concurs han de presentar davant la Direcció General de Personal Docent una declaració jurada o promesa de no haver estat separats, en virtut d'un expedient disciplinari, de cap cos o escala de l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes o de l'Administració local, i de no trobar-se inhabilitats per exercir funcions públiques.

Els funcionaris que no justifiquin els requisits exigits per al reingrés no poden prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs, de manera que aquesta plaça queda vacant i serà proveïda en el proper concurs que es convoqui.

Els funcionaris que participin en aquesta convocatòria i que sol-licitin i obtenguin una excedència o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa abans de la data de presa de possessió, s'han de considerar excedents de la plaça que els ha pogut correspondre, la qual queda vacant per ser proveïda en propers concursos.

Els funcionaris que obtenguin una plaça en aquesta convocatòria i que durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions han d'exercir obligatòriament la docència en el lloc de feina adjudicat i s'ha d'anul-lar la permuta concedida.

Vint-i-quatrena

Presa de possessió

D'acord amb aquestes bases, la presa de possessió de les noves destinacions obtingudes serà l'1 de setembre de 2022. No obstant això, els funcionaris que han obtingut una nova destinació en el concurs han de dur a terme les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on estaven adscrits el curs anterior. La incorporació efectiva al nou centre s'ha de fer una vegada finalitzades aquestes tasques i, en qualsevol cas, abans de dia 6 de setembre de 2022.

Vint-i-cinquena

Informació sobre protecció de dades

D'acord amb el que es disposa en l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els funcionaris de carrera i en pràctiques han de consentir expressament el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar les dades dels funcionaris docents de carrera i en pràctiques que participen en el concurs de trasllats d'acord amb l'article 6.1.b) i 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades i el Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal.

b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent, amb domicili al carrer del Ter, 16, CP 07009 Palma.

c) Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides al Ministeri d'Educació i Formació Professional per al seu tractament informàtic i adjudicació de les destinacions i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la seva publicació.

d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat del procediment i els que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018 i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f) Transferències de dades a tercers països: no es preveuen cessions de dades a tercers països.

g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en el termes que estableix la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del tractament esmentat amb anterioritat mitjançant el procediment «Sol-licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). També es pot presentar un escrit a la Direcció General de Personal Docent per una d'aquestes vies:

a) Per correu ordinari, al domicili del c. del Ter, 16, 1r pis, CP 07009 Palma.

b) Per correu electrònic, a les adreces secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es, des del correu que proporciona la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

c) Presentant una sol-licitud a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, es pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h) Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

 

 

​​​​​​​​​​​​​​ANNEX 2A

Barem de prioritats en l'adjudicació de destinacions mitjançant el concurs de trasllats d'àmbit autonòmic als cossos de personal funcionari docent que imparteixen docència

Mèrits

Punts

1. Antiguitat

(Vegeu la disposició complementària segona.)

1.1. Antiguitat en el centre

1.1.1. Per cada any de permanència ininterrompuda com a personal funcionari de carrera amb destinació definitiva en el centre des del qual concursa.

Als efectes d'aquest subapartat únicament seran computables els serveis prestats com a personal funcionari de carrera en el cos o cossos al qual correspongui la vacant.

Pel primer i segon any:

La fracció d'any es computa a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

2,0000

Pel tercer any:

La fracció d'any es computa a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

4,0000

Pel quart i següents:

La fracció d'any es computa a raó de 0,5000 punts per cada mes complet.

6,0000

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses de possessió o cessaments que hagin tingut des del seu nomenament com a funcionària o funcionari de carrera o, si n'és el cas, dels corresponents documents d'inscripció en els registres de personal.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de  la sol-licitud de participació.

Per a la valoració del subapartat 1.1.1 es tenen en compte les situacions següents:

- Es considera que el centre des del qual es participa en el concurs és aquell a la plantilla del qual pertany l'aspirant amb destinació definitiva, o al qual està adscrit, sempre que aquesta situació impliqui pèrdua de la seva destinació docent. Només es computen per aquest subapartat els serveis prestats com a personal funcionari de carrera en el cos al qual correspon la vacant.

- En els supòsits de personal funcionari docent en adscripció temporal a centres públics espanyols a l'estranger, o en els supòsits anàlegs, la puntuació d'aquest subapartat ve donada pel temps de permanència ininterrompuda en dita adscripció. Aquest mateix criteri se segueix amb els qui van ser nomenats per a llocs o altres serveis d'investigació i suport a la docència de l'Administració educativa sempre que el nomenament hagi suposat la pèrdua de la seva destinació docent.

Quan se cessa en l'adscripció i s'incorpora com a provisional a la seva Administració educativa d'origen, s'entén com a centre del qual participa la destinació servida en adscripció, al qual s'acumulen, en el seu cas, els serveis prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre.

- Quan es participa des de la situació de provisionalitat per haver-se suprimit la plaça o el lloc que es venia desenvolupant amb caràcter definitiu, per haver perdut la seva destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d'excedència forçosa, es considera com a centre des del qual es participa el darrer servit amb caràcter definitiu, al que se li acumulen, en el seu cas, els prestats provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol centre. Així mateix, els participants que es troben en aquesta situació tenen dret a que se'ls acumulin al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior a l'últim servit amb caràcter definitiu. Si escau, aquesta acumulació s'estén als serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres que, successivament varen ser suprimits.

En el supòsit que no s'ha exercit a una altra destinació definitiva distinta de la suprimida, es té dret a acumular al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter provisional abans de obtenir-la  d'aquest, en aquest cas la puntuació a atorgar s'ajusta al disposat en l'apartat 1.1.2 del barem.

- El que es disposa en els dos paràgrafs anteriors és igualment d'aplicació als qui participen en el concurs per haver perdut la seva destinació en compliment de sanció disciplinària de trasllat forçós amb canvi de localitat de destinació.

- En els supòsits de primera destinació definitiva obtinguda després de la supressió de la plaça o lloc que estava desenvolupant anteriorment amb caràcter definitiu, s'entenen, com a serveis prestats en el centre des del qual es concursa, aquells serveis que s'han acreditat al centre on se'ls va suprimir la plaça i, si s'escau, els prestats en règim de provisionalitat amb posterioritat a aquesta supressió. Aquest mateix criteri s'aplica als qui han obtingut la primera destinació després d'haver perdut l'anterior per compliment de sentència, resolució de recurs, o per provenir de la situació d'excedència forçosa.

 

1.1.2. Per cada any com a personal funcionari de carrera en situació de provisionalitat sempre que es participi des d'aquesta situació:

2,0000

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

 

Quan es tracti de personal funcionari de carrera que participa per primera vegada amb caràcter voluntari des de la seva primera destinació obtinguda per concurs, a la puntuació corresponent al subapartat 1.1.1 se li sumarà l'obtinguda per aquest subapartat. Una vegada obtinguda la nova destinació no es podrà acumular aquesta puntuació.

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a funcionària o funcionari de carrera o, si n'és el cas, dels corresponents documents d'inscripció en els registres de personal.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

1.1.3. Per cada any com a funcionari de carrera en plaça, lloc o centre que té la qualificació d'especial dificultat:

2,0000

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

 

Aquesta puntuació se suma a la puntuació obtinguda pels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

No obstant, no es computa a aquests efectes el temps que s'ha romàs fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de serveis, amb llicències per estudis o en supòsits anàlegs que suposin que no hi ha acompliment efectiu del lloc de feina.

Documents justificatius (un dels dos):

- Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, acompanyat d'una certificació expedida per aquesta, acreditativa que la plaça, el lloc o el centre, té aquesta qualificació.

- Certificació de l'Administració educativa competent en la qual consta la data de començament i finalització de la prestació efectiva dels serveis prestats a dita plaça, lloc o centre, especificant que tenen la qualificació d'especial dificultat.

​​​​​​​​​​​​L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

1.2. Antiguitat en el cos

1.2.1. Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en el cos o cossos al qual correspon la vacant:

2,0000

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1666 punts per cada mes complet.

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a funcionària o funcionari de carrera o, si n'és el cas, dels corresponents documents d'inscripció en els registres de personal.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

1.2.2. Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos docents als quals es refereix la LOE del mateix o superior subgrup:

1,5000

La fracció d'any es computarà a raó de 0,1250 punts per cada mes complet.

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a funcionària o funcionari de carrera o, si n'és el cas, dels corresponents documents d'inscripció en els registres de personal.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

 

​​​​​​​

1.2.3. Per cada any de serveis efectius com a personal funcionari de carrera en altres cossos docents als quals es refereix la LOE de subgrup inferior:

0,7500

La fracció d'any es computarà a raó de 0,0625 punts per cada mes complet.

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent o títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes preses de possessió i cessaments que ha tingut des del seu nomenament com a funcionària o funcionari de carrera o, si n'és el cas, dels corresponents documents d'inscripció en els registres de personal.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

En els supòsits contemplats en aquest apartat 1, al personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, a efectes d'antiguitat tant en el centre com en el cos, se li valoren els serveis prestats com a personal funcionari de carrera dels corresponents cossos de professors, així com els prestats com a personal funcionari de carrera dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, d'escoles oficials d'idiomes i de professors de terme d'arts plàstiques i d'oficis artístics.

Els serveis al-ludits en els subapartats 1.2.2 i 1.2.3 no són tinguts en compte quan han estat simultanis entre si o amb els serveis dels subapartats 1.1.1 o 1.1.2.

Al efectes dels subapartats 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 i 1.2.3, són computats els serveis que s'han prestat en situació de serveis especials, expressament declarats com a tals en els apartats prevists en l'article 87 del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, com les situacions de la mateixa naturalesa establertes per disposicions anteriors a la llei esmentada. Tanmateix es computa, a aquests efectes, el temps d'excedència per cura de familiars declarada d'acord amb l'article 89.4 del RDLeg 5/2015, de 30 d'octubre, que no pot excedir de tres anys.

2. Pertinença als cossos de catedràtics

Per ser personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, de música i arts escèniques, d'escoles oficials d'idiomes o d'arts plàstiques i disseny:

5,0000

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent en el qual consti la pertinença al cos de catedràtics o fotocòpia del títol administratiu o credencial o, si n'és el cas, el Butlletí Oficial de l'Estat o diari oficial en el qual consta el seu nomenament.

L'Administració justifica d'ofici aquesta condició si figura en el barem de la sol-licitud de participació.

3. Mèrits acadèmics (MÀXIM 10 punts)

Al efectes de la seva valoració per aquest apartat, únicament es tindran en compte els títols oficials amb validesa a l'Estat espanyol.

(Veure disposició complementària tercera.)

3.1. Doctorats, postgraus i premis extraordinaris:

3.1.1. Per posseir el títol de doctor:

5,0000

Documents justificatius: Fotocòpia del títol que es posseeix o certificació de l'abonament dels drets d'expedició del títol o certificat supletori de la titulació, expedit  d'acord amb el previst, en el seu cas, en l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13 de juliol) per a l'aplicació dels Reials decrets 185/1985, de 23 de gener, i 1496/1987, de 6 de novembre, en matèria d'expedició de títols oficials, o en l'Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost (BOE núm. 200, de 21 d'agost), sobre expedició de títols universitaris oficials de màster i doctor, o en el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (BOE núm. 190, de 6 d'agost). L'Administració justifica d'ofici el títol que figura en la sol-licitud de participació.

3.1.2. Pel títol universitari oficial de màster diferent del requerit per a l'ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'han exigit, almenys, 60 crèdits:

3,0000

Documents justificatius: La mateixa documentació justificativa que s'indica per justificar els mèrits del subapartat 3.1.1

L'Administració justifica d'ofici el títol que figura en el barem de la sol-licitud de participació.

3.1.3. Pel reconeixement de suficiència investigadora o el certificat-diploma acreditatiu d'estudis avançats:

2,0000

Aquest mèrit només es valora quan no s'ha al-legat la possessió del títol de doctor.

Documents justificatius: fotocòpia del certificat-diploma corresponent. L'Administració justifica d'ofici el títol que figura en el barem de la sol-licitud de participació.

3.1.4. Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat, en la llicenciatura o grau, o en el cas de les titulacions atorgades pels conservatoris superiors de música, per la menció honorífica en el grau superior:

1,0000

Documents justificatius: fotocòpia de la documentació justificativa corresponent. L'Administració justificarà d'ofici aquest fet si figura  en la sol-licitud de participació.

3.2. Altres titulacions universitàries:

Les titulacions universitàries de caràcter oficial que no han estat les exigides amb caràcter general per a l'ingrés al cos des del qual es participa, es valoraran de la forma següent:

3.2.1. Titulacions de grau:

Pel títol universitari oficial de grau o equivalent:

5,0000

Documents justificatius: La mateixa documentació justificativa que s'indica per justificar els mèrits del subapartat 3.1.1.

L'Administració justifica d'ofici el títol que figura en el barem de la sol-licitud de participació.

3.2.2. Titulacions de primer cicle:

Per la segona i restants diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectures tècniques o títols declarats legalment equivalents i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria:

3,0000

Al personal funcionari docent del subgrup A2, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis que presenta d'aquesta naturalesa.

En el cas del personal funcionari docent del subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que han estat necessaris superar per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenta.

No es valoren els primers cicles que han permès l'obtenció d'altres titulacions acadèmiques de cicle llarg que s'al-leguen com a mèrit.

Documents justificatius: fotocòpia de tots els títols que es posseeixen, o certificat de l'abonament dels drets d'expedició d'acord amb el previst en l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13 de juliol).

Per la valoració dels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria, s'ha d'aportar certificació acadèmica en la qual consta de forma expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció d'aquests títols o cicles. En aquest cas l'Administració no ho justifica d'ofici perquè aquest fet no consta al Portal del Personal.

3.2.3. Titulacions de segon cicle:

Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols declarats legalment equivalents:

3,0000

Al personal funcionari docent del subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que han estat necessaris superar (primer cicle, segon cicle, o en el seu cas, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que presenta.

Les titulacions de només segon cicle i els títols declarats equivalents a tots els efectes al títol universitari de llicenciat, només es valoren com a segon cicle.

Documents justificatius: fotocòpia de tots els títols que es posseeixen, o certificat de l'abonament dels drets d'expedició d'acord amb el previst en l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13 de juliol).

L'Administració justifica d'ofici els títols que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

3.3. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional:

Les titulacions d'ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i dansa i escoles d'arts, així com les de la formació professional, en cas de no haver estat les al-legades com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent o, si escau, que no han estat necessàries per a l'obtenció del títol al-legat, es valoren de la forma següent:

a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d'Europa:

4,0000

b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d'Europa:

3,0000

c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d'Europa:

2,0000

d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d'Europa:

1,0000

Si escau valorar les certificacions assenyalades en els apartats anteriors només es considera la de nivell superior que presenta el participant.

e) Per cada títol de tècnic superior d'Arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o tècnic superior de formació professional o equivalent:

2,0000

f) Per cada títol professional de música o dansa:

1,5000

Documents justificatius:

Per valorar els certificats de les escoles oficials d'idiomes i el títol professional de música o dansa: fotocòpia del certificat o títol que es posseeixi o, si s'escau, certificació acreditativa de l'expedició del títol o certificació acreditativa d'haver superat els estudis conduents a la seva obtenció.

Per valorar les titulacions de l'apartat e) haurà de presentar una fotocòpia de la certificació acadèmica on consti de manera expressa que s'han superat totes les assignatures o crèdits conduents a l'obtenció dels títols, i fotocòpia de la certificació acadèmica del títol al-legat per a l'ingrés al cos, així com una fotocòpia de tots els títols que han estat necessaris per l'obtenció del títol que al-lega per a l'ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, etc.). L'Administració no justifica d'ofici les titulacions d'aquest apartat.

4. Acompliment de càrrecs directius i altres funcions (MÀXIM 20 punts)

(Vegeu la disposició complementària quarta.)

4.1. Per cada any com a director de centres públics docents, en centres de professors i recursos, així com a director d'agrupacions de llengua i cultura espanyoles:

4,0000

La fracció d'any es computa a raó de 0,3333 punts per cada mes complet.

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, en el qual constin les preses de possessió i cessaments en aquests càrrecs o fotocòpia del nomenament, amb diligència de possessió i cessament o, si escau, certificació en la qual consti que a la data de finalització del període de presentació de sol-licituds es continua en el càrrec.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

4.2. Per cada any com a vicedirector, subdirector, cap d'estudis, secretari i assimilats en centres públics docents:

2,5000

La fracció d'any es computa a raó de 0,2083 punts per cada mes complet.

 

Documents justificatius: La mateixa documentació justificativa que s'indica per justificar els mèrits del subapartat 4.1.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en  el barem de la sol-licitud de participació.

4.3. Altres funcions docents:

fins a 5,0000 punts

Per cada any com a coordinador de cicle, cap de seminari, departament o divisió de centres públics, assessor de formació permanent o director d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica, per impartició efectiva de matèries i àrees en centres públics que participen en el Pla Pilot d'Educació Plurilingüe regulat per la Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia 4 de maig de 2012 (BOIB núm. 68, de 12 de maig) i per impartició efectiva de matèries i àrees en centres públics autoritzats per implantar seccions europees regulats per l'Ordre de 17 de juny de 2009 (BOIB núm. 98, de 7 de juliol) i/o per la Resolució de la consellera d'Educació i Cultura de 17 de juny de 2008, així com per l'acompliment de la funció tutorial exercida a partir de l'entrada en vigor de la LOE:

1,0000

La fracció d'any es computa a raó de 0,0833 punts per cada mes complet.

 

Documents justificatius: Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, en el qual constin les preses de possessió i cessaments en aquests càrrecs o fotocòpia del nomenament, amb diligència de possessió i cessament o, si escau, certificació en la qual consti que a la data de finalització del període de presentació de sol-licituds es continua en el càrrec.

Respecte a la impartició efectiva de matèries, àrees i mòduls no lingüístics en centres públics, certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director, en la qual consti el programa pel qual participa, la matèria, l'àrea o el mòdul impartit, el grup i el curs escolar, amb data d'inici i finalització.

L'Administració justifica d'ofici els serveis prestats en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

Pels subapartats 4.1, 4.2, 4.3, 6.4 i 6.6 només es valora l'exercici com a personal funcionari de carrera. Si han exercit de manera simultània més d'un d'aquests càrrecs i/o funcions no es pot acumular la puntuació i es valora la més beneficiosa per al concursant. A aquests efectes, en el cas del personal funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes i d'arts plàstiques i disseny, es tenen en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a personal funcionari de carrera dels corresponents cossos de professors, inclosos els prestats com a personal funcionari dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d'escoles oficials d'idiomes i professors de terme d'escoles d'arts aplicades i oficis artístics.

5. Formació i perfeccionament (MÀXIM 10 punts)

5.1. Activitats de formació superades:

fins a 6,0000 punts

Per activitats superades que tenen per objecte el perfeccionament sobre aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos al qual pertany l'aspirant, de les places o els llocs als quals opta, o relacionades amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació, organitzades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, i les conselleries amb competències en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que aquestes activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com les organitzades per les universitats.

Es puntuen amb 0,1000 punts per cada 10 hores d'activitats de formació acreditades. A aquests efectes se sumen les hores de totes les activitats, i no es puntuen la resta del número d'hores inferior a 10.

Quan les activitats venen expressades en crèdits, s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: Fotocòpia de la certificació expedida per l'entitat organitzadora en la qual consti expressament el nombre d'hores de duració de l'activitat. A més, en cas de les organitzades per institucions sense ànim de lucre, s'ha d'acreditar de manera fefaent el reconeixement o homologació d'aquestes activitats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i les conselleries amb competències en matèria educativa, o certificat d'inscripció al registre de formació de l'Administració educativa.

5.2. Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades en el subapartat 5.1:

fins a 3,0000 punts

Es puntua amb 0,1000 punts per cada 3 hores d'activitat de formació acreditades. A aquests efectes se sumen les hores de totes les activitats, no es puntua la resta d'hores inferiors a 3. Quan les activitats venen expressades en crèdits s'entén que cada crèdit equival a 10 hores.

Documents justificatius: Fotocòpia de la certificació expedida per l'entitat organitzadora en la qual consti de manera expressa el nombre d'hores de duració de l'activitat. A més, en cas de les organitzades per institucions sense ànim de lucre, s'ha d'acreditar de manera fefaent el reconeixement o homologació d'aquestes activitats per l'Administració educativa corresponent o certificat d'inscripció al registre de formació de l'Administració educativa.

L'Administració justifica d'ofici els cursos impartits i superats que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

5.3. Per cada especialitat de la qual sigui titular corresponent al cos pel qual es concursa i distinta a la d'ingrés al cos, adquirida a través del procediment d'adquisició de noves especialitats previst en els Reials decrets 850/1993, de 4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer, i 276/2007, de 23 de febrer:

1,0000

(Als efectes d'aquest subapartat, en el cas dels cossos de catedràtics es valoren les especialitats adquirides en el corresponent cos de professors.)

Documents justificatius: Fotocòpia de la credencial d'adquisició de la nova especialitat expedida per l'Administració educativa corresponent.

L'Administració justifica d'ofici les especialitats adquirides a través del procediment d'adquisició de noves especialitats que consten en el barem de la sol-licitud de participació.

6. Altres mèrits (màxim 15 punts)

6.1. Publicacions:

fins a 8,0000 punts

Per publicacions de caràcter didàctic i científic sobre disciplines objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes generals del currículum o amb l'organització escolar.

Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l'ISBN en virtut del que es disposa pel Decret 2984/1972, de 2 de novembre, i Reial decret 2063/2008 de 12 de desembre o, si escau, ISSN o ISMN, no en tenen, no són valorades, així com aquelles en les quals l'autor n'és l'editor.

Per a la valoració d'aquestes publicacions s'han de presentar els documents justificatius indicats en aquest subapartat amb les exigències que s'indiquen.

Puntuació específica que es pot assignar als mèrits baremables per aquest apartat:

a) Llibres en els seus diferents formats (paper o format electrònic):

- Autor  

fins a 1,0000 punts

- Coautor 

fins a 0,5000 punts

- 3 autors

fins a 0,4000 punts

- 4 autors

fins a 0,3000 punts

- 5 autors

fins a 0,2000 punts

- Més de 5 autors

fins a 0,1000 punts

b) Revistes en els seus diferents formats (paper o electrònic):

- Autor

fins a 0,2000 punts

- Coautor

fins a 0,1000 punts

- 3 o més autors

fins a 0,0500 punts

Documents justificatius:

En el cas de llibres, la següent documentació:

- Còpia de la portada i de l'índex de la publicació, així com la còpia de la pàgina on apareguin l'ISBN i els autors. La Comissió de Valoració, en cas de dubte, podrà requerir l'exemplar original corresponent.

- Certificació de l'editorial en la qual consti: títol del llibre, autor o autors, ISBN, dipòsit legal i data primera edició, el nombre d'exemplars i que la difusió d'aquests ha estat en llibreries comercials.

En relació amb els llibres editats per administracions públiques i universitats (públiques o privades) que no s'han difós en llibreries comercials, en la certificació hi han de constar, a més de les dades anteriors, els centres de difusió (centres educatius, centres de professors, institucions culturals, etc.).

En els supòsits en què l'editorial o associació hagin desaparegut, les dades requerides en aquesta certificació hauran de justificar-se per qualsevol mitjà d'una prova admissible en dret.

En el cas de revistes, la següent documentació:

- Còpia de l'article complet, de la portada i de l'índex de la publicació, així com la còpia de la pàgina on apareguin el ISSN o ISMN i els autors. La Comissió de Valoració, en cas de dubte, podrà requerir l'exemplar original corresponent.

- Certificació en la qual consti: el nombre d'exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda, a la qual pertany la revista, títol de la publicació, autor o autors, ISSN o ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

En relació amb les revistes editades per administracions públiques i universitats (públiques o privades) que no s'han difós en establiments comercials, a més de les dades anteriors, en la certificació hi han de constar els centres de difusió (centres educatius, centres de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas de publicacions que només disposen de format electrònic, per poder ser valorades, es presentarà un informe en el qual, l'organisme emissor, certificarà que la publicació apareix en la corresponent base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà la base de dades, el títol de la publicació, els autors, l'any i la URL.

6.2. Per premis d'àmbit autonòmic, nacional o internacional convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional o per les administracions educatives.

Per la participació en projectes d'investigació o innovació en l'àmbit de l'educació:

fins a 2,5000 punts

Documents justificatius: l'acreditació justificativa d'haver obtingut els premis corresponents expedida per les entitats convocants o d'haver participat en els projectes d'investigació o innovació expedits per l'Administració educativa corresponent.

6.3. Mèrits artístics i literaris:

fins a 2,5000 punts

 

- Per premis en exposicions o en concursos o en certàmens d'àmbit autonòmic, nacional o internacional.

- Per composicions o coreografies estrenades com autor o enregistraments musicals amb dipòsit legal.

- Concerts com a director, solista, ballarí, solista en l'orquestra o en agrupacions camerístiques (duets, tercets, quartets, ...).

- Per exposicions individuals o col-lectives.

Documents justificatius:

- En el cas d'exposicions: programes on consti la participació de la persona i certificació de l'entitat organitzadora.

- En el cas de premis: certificació de l'entitat que emet el premi, on consti el nom del premiat o premiats, l'àmbit i la categoria del premi.

- En el cas de les composicions: certificació i document acreditatiu en el qual figura qui és l'autor i el dipòsit legal d'aquesta.

- En el cas dels enregistraments musicals: certificació i document acreditatiu en el qual figura qui és l'autor o intèrpret i el dipòsit legal.

- En el cas dels concerts: programes en què consti la participació de l'interessat i certificació de l'entitat organitzadora, en la qual consti la realització del concert i la participació com a director, solista o solista amb orquestra/grup.

 

6.4. Per cada any de servei exercit en llocs de l'Administració educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al cos pel qual participa:

1,5000

La fracció d'any es computa a raó de 0,1200 punts per cada mes complet.

Documents justificatius: fotocòpia del nomenament expedit per l'Administració educativa competent, amb diligència de possessió i cessament o, si escau, certificació que a data de finalització del termini de presentació de sol-licituds, es continua en el càrrec.

L'Administració justifica d'ofici els càrrecs que figuren  en el barem de la sol-licitud de participació.

6.5. Per cada convocatòria en què s'ha actuat de forma efectiva com a membre dels tribunals dels procediments selectius d'ingrés o d'accés als cossos docents als quals es refereix la LOE:

0,5000

Per aquest subapartat només es valora haver format part dels tribunals a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE de dia 2 de març).

Documents justificatius: certificació expedida per l'òrgan de l'Administració educativa convocant que tengui la custòdia de les actes dels tribunals d'aquests procediments. L'Administració justifica d'ofici els nomenaments com a membres de tribunals en aquesta comunitat que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

6.6. Per cada curs de tutorització de les pràctiques del títol universitari oficial de màster o, en el seu cas, de la formació equivalent regulada per l'ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre (BOE de 5 d'octubre), per acreditar la formació pedagògica i didàctica exigida per a exercir la docència en determinats ensenyaments del sistema educatiu, així com per la tutorització de les pràctiques per a l'obtenció dels títols universitaris de grau que ho requereixen:

0,1000

Documents justificatius: certificació expedida per l'Administració educativa competent o, si escau, del director del centre públic docent on s'ha realitzat la tutorització, amb indicació del curs acadèmic i duració de les pràctiques.

L'Administració justificarà d'ofici aquesta circumstància si figura en el barem de la sol-licitud de participació.

6.7. Pel títol de professor de llengua catalana emès per la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de les Illes Balears, o certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits (nivell D) o certificat de nivell C2 de català emès a les Illes Balears per la Junta Avaluadora de Català, Direcció General de Política Lingüística, Direcció General de Cultura i Joventut, EBAP o Institut d'Estudis Baleàrics, o certificat de Llengua III del Pla de Reciclatge i Formació Lingüística i Cultural emès per l'ICE:

2,0000

Aquest apartat només es valora per a les peticions de llocs de feina depenents d'aquesta Administració educativa.

No es valoren per aquest apartat les titulacions al-legades com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent ni les titulacions d'ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes de català i valencià, ja que aquestes titulacions es puntuen per l'apartat 3.3.

Documents justificatius: fotocòpia del títol o certificat. L'Administració justifica d'ofici les titulacions que figuren en el barem de la sol-licitud de participació.

Disposicions complementàries

Primera

Els mèrits al-legats per les persones participants s'han d'haver complit o reconegut en la data d'acabament del termini de presentació de sol-licituds. Únicament es valoren, per tant, els mèrits que es posseeixen abans de la finalització d'aquest termini.

En el cas que un mateix document justificatiu es pugui valorar en més d'un apartat d'aquest annex, només es valorarà a l'apartat que suposi una puntuació més beneficiosa per a l'interessat.

Segona

Antiguitat

És procedent assignar puntuació pel subapartat 1.1.3 als participants en el concurs que es trobin en les següents situacions:

- Els participants en el concurs d'acord amb el subapartat 1.1.1 amb destinació definitiva en plaça, lloc o centre d'especial dificultat.

- Els que participen en el concurs d'acord amb el subapartat 1.1.2 i durant el temps de provisionalitat hagin estat en una plaça, lloc o centre d'especial dificultat.

- Els participants dels subapartats 1.1.1 i 1.1.2 que tinguin concedida una comissió de servei en una altra plaça, lloc o centre que tengui la qualificació d'especial dificultat.

 

Tercera

Mèrits acadèmics

1. Per poder obtenir puntuació per altres titulacions universitàries de caràcter oficial, s'ha de presentar fotocòpia de quants títols es posseeixen, inclòs l'al-legat per a l'ingrés en el cos.

2. En els subapartats de l'apartat 3.1 només es valora un títol per a cada un d'aquests subapartats.

No es valora pel subapartat 3.1.2. cap títol de màster exigit per a l'ingrés a la funció pública docent. Així mateix, als efectes del subapartat 3.1.2, quan s'al-legui el títol de doctor no es valora el títol de màster oficial que sigui un requisit d'accés al doctorat.

3. Pel que fa a la baremació de titulacions de primer cicle no s'entén com a tal la superació d'algun dels cursos d'adaptació. Per la valoració de l'apartat 3.2 no es consideren com a títols diferents, les diferents especialitats o mencions que es consignin en una mateixa titulació.

4. En el cas de títols obtinguts a l'estranger o expedits per institucions docents d'altres països, s'ha d'adjuntar també la corresponent homologació.

5. No es baremen pels subapartats 3.1 i 3.2 els títols universitaris no oficials que d'acord amb la disposició addicional onzena del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, siguin expedits per les universitats en ús de la seva autonomia.

Quarta

Valoració dels càrrecs directius i altres funcions

1. Als efectes prevists en els subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 del barem de mèrits, només es valora l'exercici com a personal funcionari de carrera.

2. Als efectes prevists en els subapartats 4.1, 4.2 i 4.3 del barem de mèrits, es consideren centres públics assimilats als centres públics d'ensenyament secundari els següents:

- Instituts de batxillerat

- Instituts de formació professional

- Centres d'educació de persones adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que en els centres als quals es refereixen aquests subapartats.

- Centres d'ensenyaments integrats

A aquests mateixos efectes es consideren centres públics als quals corresponen les places dels cossos de catedràtics i professors de música i arts escèniques de conservatoris de música:

- Conservatoris superiors de música o dansa

- Conservatoris professionals de música o dansa

- Conservatoris elementals de música

- Escoles superiors d'art dramàtic

- Escoles superiors de cant

3. Als efectes prevists en el subapartat 4.2. del barem de mèrits, es consideren com a càrrecs directius assimilats als centres públics d'ensenyament secundari els següents:

- Secretari adjunt.

- Els càrrecs al-ludits en aquest apartat exercits en seccions de formació professional.

- Cap d'estudis adjunt.

- Cap de residència.

- Delegat del cap d'estudis d'institut de batxillerat o similars a comunitats autònomes.

- Director o cap d'estudis de secció delegada.

- Director de secció filial.

- Director de centre oficial de patronat d'ensenyament mitjà.

- Administrador en centres de formació professional.

- Professor delegat en el cas de la secció de formació professional.

​​​​​​​4. El càrrec de secretari i cap d'estudis en centres de primària de menys de 8 unitats només es valoren a partir de l'1 de juliol de 1989, data de creació d'aquests càrrecs per l'Ordre de 18 de març de 1986 (BOE del 26 de març).

​​​​​​​​​​​​​​5. El càrrec de coordinador de cicle en centres de primària es valora a partir del curs 1981-1982 si s'ha exercit en centres de 12 o més unitats. El càrrec de coordinador de cicle d'infantil en centres d'educació infantil o en centres de primària es valora a partir del curs 1993-1994, si s'ha exercit en centres de 12 o més unitats. A partir del curs 2002-2003 es valora l'exercici d'aquests càrrecs en centres de 9 o més unitats.

Cinquena

Als efectes prevists en els subapartats 6.4 i 6.6 del barem de mèrits només es valora l'exercici com a personal funcionari de carrera.​​​​​​​

Documents adjunts