Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 505069
Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d’esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. L'article 10.1 j de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, estableix que correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en l'exercici de les seves competències, fomentar l'esport d'alt nivell.

2. L'article 2.1.b de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer), estableix que és susceptible d'ajuts el suport als clubs esportius de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 5.1 de la mateixa Ordre estableix que les convocatòries que es dictin a l'empara d'aquestes bases s'han d'aprovar per resolució del conseller competent en esports i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Atesa la naturalesa dels ajuts per a desplaçaments, manutenció, arbitratges, llicencies esportives i mutualitat, l'article 17, apartats 2 i 3, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, permet que la selecció dels beneficiaris es dugui a terme per procediments que no són de concurs quan no siguin necessàries la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si. Les sol·licituds de subvenció es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini de presentació, a mesura que aquestes entrin en el Registre de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

4. La Conselleria d'Afers Socials i Esports, mitjançant la Direcció General d'Esports, exerceix les competències en matèria d'esport i lleure, en compliment de l'article 30.12 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, i d'acord amb el que disposa el Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 106 de 2 d'agost), rectificat pel Decret 22/2019, de 19 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 116 de 24 d'agost), i modificat pel Decret 36/2019, de 20 de desembre (BOIB núm. 171 de 21 de desembre).

Fonaments de dret

1. L'article 15 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

2. L'article 5.1 de la de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021, estableix que les convocatòries que es dictin a l'empara d'aquestes bases se tenen que aprovar per resolució del conseller competent en matèria d'esports i es tenen que publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. L'article 2.1.f de l'esmentada Ordre, preveu que son susceptibles de subvenció els desplaçaments per assistir a competicions oficials.

4. L'apartat III.6.4 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018 - 2020 aprovat per Acord del Consell de Govern de 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de 10/03/2018).

5. Acord de Consell de Govern de 25 de gener de 2021 pel qual es prorroga la vigència del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020 (BOIB núm. 11 de 26/01/2021).

6. Informe favorable del Servei Jurídic de la Conselleria d'Afers Socials i Esports de data 22 de juliol de 2021.

7. Acord del Consell de Govern de data 6 de setembre de 2021, d'autorització prèvia a la consellera d'Afers Socials i Esports per exercir la competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa derivada de l'expedient de convocatòria d'ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional.

8. Informe favorable de data 20/09/2021 de fiscalització prèvia limitada de la Intervenció General de la comunitat autònoma.

Per tot això, i en ús de les facultats que m'atribueix la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

 

Resolució

1. Aprovar la convocatòria d'ajuts als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional, dels anys 2021 i 2022, que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Les subvencions atorgades per la Conselleria d'Afers Socials i Esports, resten regulades fonamentalment, segons la legislació bàsica establerta per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i amb les modificacions introduïdes, en matèria de subvencions, per la Llei 14/2011, de 1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació (BOE núm. 131 de 2011), el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel què s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports i per la Instrucció 3/2007 de la Intervenció General de la CAIB, de justificació d'expedients de subvencions.

2. Aquesta convocatòria resta sotmesa a la condició suspensiva d'existència de crèdit adient i suficient en el moment de la seva comptabilització durant l'any 2022.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa– es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d'Afers Socials i Esports en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 de octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de setembre de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports Fina Santiago Rodríguez

 

 

ANNEX 1 Convocatòria

1. Objecte

1.1 L'objecte de la convocatòria és donar suport als clubs esportius de les Illes Balears amb equips d'esports individuals i col·lectius que participin en competicions de categoria nacional durant els anys 2021 i 2022.

A efectes d'aquesta convocatòria es consideren esports individuals els següents:

 • Atletisme
 • Bàdminton
 • Billar
 • Bitlles
 • Escacs
 • Gimnàstica
 • Natació
 • Pàdel
 • Petanca
 • Tennis taula
 • Tir amb arc

I són esports col·lectius:

 • Bàsquet
 • Futbol
 • Futbol americà
 • Futbol sala
 • Handbol
 • Hoquei línia
 • Rugbi
 • Voleibol
 • Waterpolo

1.2 Les competicions de categoria nacional han de complir les condicions següents:

 • Han de figurar en els calendaris de competicions oficials de les federacions nacionals corresponents. En el cas específic d'esports col·lectius ha de tractar-se de lligues regulars, play-off, copes o lligues internacionals de màxima categoria.
 • A competicions de categoria absoluta es considerarà un màxim de tres categories nacionals per modalitat esportiva i sexe, sense comptabilitzar les competicions professionals reconegudes pel CSD (primera i segona divisions de futbol i primera de bàsquet). En el cas dels juvenils de futbol i futbol sala només es considera la màxima categoria de competició nacional.
 • Han d'implicar enfrontaments amb equips d'altres comunitats autònomes diferents a les Illes Balears.
 • Temporada 2021-22: Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'octubre de 2022.
 • Temporada 2022-23: Han de tenir lloc entre l'1 d'agost de 2022 i el 15 d'octubre de 2023.
 • Han de ser competicions a les quals es participi per haver aconseguit un accés mitjançant proves classificatòries o la participació en altres competicions que regulin els ascensos o descensos de categoria nacional; per tant, queden excloses les competicions tipus “open”, obertes a qualsevol equip sense necessitat d'una classificació prèvia.
 • Participació al play off per al títol o play off d'ascens de categoria (o fase d'ascens equivalent sense play off).
 • Participació a la fase de descens, només en el cas de competicions que tinguin una segona fase durant la temporada, dividida en una fase d'ascens i una altra de descens, a on participin obligatòriament la totalitat dels equips de la primera fase.
 • Participació a la Copa del Rei o la Reina (o denominació equivalent segons la categoria) de les tres categories previstes en el punt 1.3 d'aquesta convocatòria.
 • Participació a lligues internacionals: només equips de màxima categoria absoluta, en les quals el dret de participació sigui conseqüència directa de la classificació obtinguda la temporada anterior a la lliga regular, play-off o copa nacional.

1.3 Les categories nacionals objecte de subvenció són les següents:

Esport

1a categoria

2a categoria

3a categoria

INDIVIDUALS

Atletisme femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Atletisme masculí

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Bàdminton

La Lliga Sports TOP8

Primera nacional

-

Billar masculí

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Bitlles masculí

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Escacs

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Gimnàstica femenina

Primera divisió (Liga Iberdrola)

Segona divisió

Tercera divisió

Gimnàstica artística masculina

Categoria absoluta

-

-

Natació femení

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Natació masculí

Divisió d'honor

Primera divisió

Segona divisió

Pàdel

Primera categoria

Segona categoria

-

Petanca femení

Divisió d'honor

-

-

Petanca masculí

Divisió d'honor

Primera divisió

-

Tennis taula femení

Superdivisió femenina

Divisió d'honor

Primera divisió

Tennis taula masculí

Superdivisió masculina

Divisió d'honor

Primera divisió

Tir amb arc

Categoria absoluta

-

-

COL·LECTIUS

Bàsquet femení

Lliga femenina ENDESA

Lliga Challenge

Lliga femenina 2

Bàsquet masculí*

LEB OR

LEB ARGENT

EBA

Futbol americà

Sèrie A

Sèrie B

-

Futbol masculí*

Primera RFEF

Segona RFEF

-

Futbol femení

Primera divisió (Lliga Iberdrola)

Primera B (Reto Iberdrola)

Primera nacional

Futbol sala masculí

RFEF Futsal

Segona RFEF Futsal

Segona divisió B Futsal

Futbol sala femení

RFEF Futsal Femení

Segona RFEF Futsal femení

-

Handbol femení

Divisió d'honor (Lliga Guerreras Iberdrola)

Divisió d'honor plata

-

Handbol masculí

ASOBAL

Divisió d'honor plata

Primera nacional

Hoquei línia femení

Elit femení

Or femení

-

Hoquei línia masculí

Elit masculí

Or masculí

Plata masculí

Rugbi masculí

Divisió d'honor

Liga Iberdrola

Divisió d'honor B

Voleibol femení

Superlliga (Liga Iberdrola)

Superlliga 2

Primera divisió

Voleibol masculí

Superlliga

Superlliga 2

Primera divisió

Waterpolo femení

Divisió d'honor (Lliga Premaat)

Primera divisió

-

Waterpolo masculí

Divisió d'honor (Lliga Premaat)

Primera divisió

Segona divisió

JUVENILS

Futbol masculí

Divisió d'honor juvenil

-

-

Futbol sala masculí

Divisió d'honor juvenil

-

-

* Les categories de futbol masculí (1a divisió i 2a divisió) i de bàsquet masculí (ACB) no són objecte d'aquesta subvenció.

Si durant el transcurs de la temporada esportiva es produeix un canvi en el nom de la competició esportiva, s'entendrà que la competició es equivalent a la que apareix a la taula amb el nom anterior.

Si un club amb un equip que participa a una competició nacional d'un esport que no apareix a la taula anterior vol sol·licitar aquesta subvenció, haurà d'aportar la següent documentació:

 • Reglament federatiu de la competició, que haurà de complir amb les condicions incloses en aquestes bases.

 • Certificat de la federació nacional corresponent, explicant el procés mitjançant el qual l'equip sol·licitant a adquirit els drets per participar a la competició corresponent.

En cas de que un club presenti la documentació anterior, una comissió tècnica serà la responsable de determinar emetent un informe tècnic, si l'equip en qüestió es susceptible de rebre la subvenció d'ajuts a clubs de categoria nacional.

2. Beneficiaris

2.1 Poden ser beneficiaris d'aquestes subvencions els clubs esportius regulats pel títol V, capítol I, de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears, i pel Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i el funcionament dels clubs esportius, modificat pel Decret 214/1999, d'1 d'octubre, inscrits en el Registre d'Entitats Esportives de les Illes Balears, que acreditin la participació d'algun dels seus equips a la competició federativa de categoria nacional previstes a la taula del punt anterior.

2.2 Queden exclosos d'aquesta convocatòria aquells clubs amb equips que el moment de sol·licitar la subvenció siguin societats anònimes esportives (SAD).

3. Règim de compatibilitat amb altres ajuts

3.1 Com a regla general, els ajuts que es concedeixin són compatibles amb altres ajuts o subvencions, independentment de la seva naturalesa i de l'entitat que els concedeixi, sempre que, aïlladament o conjuntament, no superin el cost total de l'activitat objecte de subvenció.

3.2 Les entitats esportives de les Illes Balears que sol·licitin aquestes subvencions no poden ser beneficiaries d'altres subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que tinguin per objecte la compensació de despeses de trasllats a la Península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla.

4. Despeses subvencionables

4.1 Se subvencionen les següents despeses:

a) Despeses de trasllats del club esportiu per participar a les competicions fora de l'illa d'origen: despeses de desplaçaments a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic, derivades de la participació del club en les competicions esportives objecte de la subvenció en el termini compres entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'agost de 2022.

b) Despeses de participació en els entrenaments oficials dels esportistes i tècnics per cadascuna de les jornades de les competicions esportives objecte de la subvenció en el termini comprès entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'agost de 2022.

c) Despeses i taxes a federacions esportives i/o lligues professionals d'inscripció requerides per a la participació a la competició de categoria nacional a les temporades 2021-2022 i 2022-2023, efectivament pagades entre el 30 d'octubre de 2021 i el 15 d'octubre de 2022.

d) Despeses d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i de l'equip tècnic, requerides per a la participació a la competició de categoria nacional efectivament pagades en el termini compres entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'agost de 2022.

4.2 No són objecte de subvenció:

 1. Les despeses o taxes pagades a federacions esportives i/o lligues professional estrangeres, encara que es paguin a traves de les federacions esportives espanyoles.

 2. Despeses d'allotjament i desplaçaments a terra dels membres de l'equip.

 3. Despeses d'allotjament, dietes, trasllats dels arbitres o jutges esportius.

 4. Avals o assegurances per la participació o inscripció de l'equip a la competició esportiva.

 5. Les despeses de desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

4.3 Els desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma de les Illes Balears es poden sol·licitar en el termini de quinze (15) dies hàbils comptadors des del dia abans de l'inici de la prova esportiva. Els clubs esportius interessats han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el tràmit telemàtic que està disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3663987)

4.4 Equips de futbol i futbol sala:

 1. Els equips de futbol i futbol sala no podran optar als ajuts per a desplaçaments per la participació a la lliga ordinària, copes del Rei o la Reina, Supercopa de futbol femení i futbol sala masculí i femení.

 2. Els equips de futbol de primera i segona RFEF no podran optar als ajuts per manutenció.

 3. Excepcionalment, els clubs de futbol i futbol sala podran sol·licitar els ajuts per a desplaçament i manutenció només per aquells partits que no hagin estat subvencionats per la RFEF. En aquests casos s'haurà d'adjuntar un document expedit per la RFEF que certifiqui que els partits indicats no han rebut i no rebran cap subvenció per a cobrir despeses de desplaçament i/o de manutenció".

4.5 Els equips juvenils no podran optar als ajuts per a la línia de subvenció de trasllats i manutenció per a la participació a play-off, copes i lligues internacionals, ni tampoc a la línia de subvenció de despeses de participació en els entrenaments.

4.6 Els equips que participin a play-off d'ascens, copes o lligues internacionals no podran optar als ajuts per a la línia de subvenció de despeses federatives, ni als ajuts per a entrenaments corresponents a aquestes competicions.

5. Import màxim i crèdit pressupostari

5.1 La Conselleria d'Afers Socials i Esports destina a aquesta convocatòria 1.300.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 17601.461A01.48000.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'any 2022.

5.2 En el cas que es vulgui augmentar la dotació de la partida pressupostària o modificar la partida a la qual s'imputa aquesta convocatòria, s'ha de fer mitjançant una resolució de la consellera d'Afers Socials i Esports.

6. Sol·licitud i documentació

6.1 El beneficiari de l'ajut és l'encarregat de fer els tràmits necessaris per presentar la sol·licitud, juntament amb la documentació exigida, dins el termini establert.

6.2 Les sol·licituds, segons el model d'imprès normalitzat, han d'anar adreçades a la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

6.3 L'imprès normalitzat de sol·licitud i els diferents annexos necessaris per sol·licitar la subvenció es poden aconseguir per Internet, a la pàgina web de la Direcció General d'Esports (http://esports.caib.es).

6.4 Les sol·licituds s'han de presentar en els terminis que fixa l'apartat setè d'aquesta Resolució. Les persones interessades han de presentar les sol·licituds de forma electrònica mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC), i han d'adjuntar la sol·licitud específica del procediment que estarà disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració, signada electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l'Administració, conforme a allò que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015 els requerirà perquè la realitzin en la forma indicada anteriorment. A aquests efectes, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

6.5 Documentació general que s'ha d'aportar:

a) Imprès de sol·licitud emplenat i signat adequadament, en el qual constin les dades del beneficiari.

b) Fotocòpia de la targeta d'identificació fiscal de l'entitat i fotocòpia del DNI de la persona signant de la sol·licitud, juntament amb la documentació que acrediti la representació en què actua.

c) Declaració responsable de l'entitat que acrediti que no es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició o d'incompatibilitat per ser beneficiària de la subvenció de conformitat amb la normativa aplicable.

d) En cas que no siguin perceptors de la Comunitat Autònoma, una declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades, com preveu el Decret 6/2013, de 17 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius; o un document bancari que acrediti la titularitat del compte. L'imprès normalitzat de declaració responsable es podrà obtenir a la seu o a la pàgina web de la Direcció General d'Esports.

e) Declaració responsable de totes les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud.

f) Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquest certificat s'adjuntarà d'ofici per l'òrgan instructor.

g) Certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la Hisenda de l'Estat i amb la Seguretat Social.

h) Declaració responsable referent al compliment de les obligacions imposades a l'article 15 de l'Ordre de Bases i en el punt 16 d'aquesta convocatòria.

i) Declaració responsable dels esportistes, entrenadors, preparadors físics i fisioterapeutes de l'equip. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms, document oficial d'identificació (DNI), tipus de relació laboral, professional o de voluntariat amb el club esportiu.

j) Declaració responsable de no haver estat sancionades o condemnades en els últims tres anys per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

6.6 Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius a les despeses d'inscripció a la competició oficial:

a) Projecte explicatiu de la competició, on s'indiquin:

 • La documentació prevista a l'apartat 14.3 d'aquestes bases.

 • El calendari federatiu de la competició nacional.

 • Tríptic federatiu (o document anàleg certificat per la federació) de l'equip que presenta la sol·licitud. Aquest document ha d'incloure com a mínim nom, cognoms i càrrec dels membres (jugadors i tècnics) amb llicència federativa de la plantilla de l'equip per al qual es presenta la sol·licitud.

6.7. Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius als trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic i entrenaments.

a) Informe de l‘actuació de l'equip, que ha d'incloure com a mínim:

 • Nom, llinatges, núm. de llicència federativa, categoria, edat i nacionalitat dels esportistes de l'equip.

 • Relació de partits o proves: data, lloc, equip contrari i resultat.

 • Per a cada desplaçament:

  • Aeroport/port de sortida i aeroport/port d'arribada.

  • Localitat destí.

  • Dates de la competició o competicions (més d'un partit) al destí.

  • Dia de sortida – Dia de tornada.

b) Un informe econòmic que ha de contenir els punts següents:

 1. Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul (Justificació mòduls).

 2. Quantia de la subvenció calculada sobre la base de les activitats quantificades en l'informe d'actuació i els mòduls prevists en la convocatòria (Justificació mòduls).

 3. Acreditació o, si no, declaració de la persona o l'entitat beneficiària sobre les despeses subvencionables que s'han efectuat en el període compres entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'agost de 2022 i han estat efectivament pagades en el mateix període. Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de la seva qualificació com a subvencionable, si el pagament ha estat practicat mitjançant paper moneda i la moneda metàl·lica, nacionals o estrangers, xecs bancaris al portador o nominatiu, pagaré, lletres de canvi o similars, targeta de crèdit o transferència bancària. No tindrà la consideració de despesa efectivament pagada els pagament practicat mitjançant la compensació de factures de trasllats o manutenció amb factures de publicitat o patrocini.

c) Subvenció desplaçaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte del desplaçament la còpia de les actes dels partits disputats fora de l'illa d'origen del club.

d) Subvenció desplaçaments: en cas de que l'equip passi al destí més nits que el màxim de pernoctacions indicat a la taula 2 (aeroports i ports de destí), haurà de justificar les pernoctacions presentant la documentació corresponent a una (només una) de les següents alternatives:

 • Targetes d'embarcament.
 • Bitllets electrònics, amb la relació d'esportistes i tècnics desplaçats.
 • Factura de l'hotel, amb indicació de la data d'entrada i sortida i el nombre de persones allotjades.

e) Subvenció assistència als entrenaments: s'ha de adjuntar com a document acreditatiu d'haver realitzat l'activitat esportiva objecte dels entrenaments oficials la còpia de les actes de tots els partits disputats (tant els disputats com a local com de visitant).

f) Només tindrà la consideració de despesa efectivament justificada mitjançant els mòduls de desplaçaments i d'assistència els esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit o prova esportiva, i com a màxim el nombre d'esportistes i tècnics previst a la Taula 1 – PAX Esport.

g) En el cas d'equips de primera categoria (segons la taula de categories del punt 1.3), es podran afegir fins a dos persones més al nombre indicat a la Taula 1, sempre que aquestes no siguin esportistes i apareguin a l'acta de la competició. Això només serà aplicable a despeses de desplaçaments i manutenció.

h) En el cas d'equips de segona categoria (segons la taula de categories del punt 1.3), es podrà afegir una persona més al nombre indicat a la Taula 1, sempre que aquesta no sigui un/a esportista i aparegui a l'acta de la competició. Això només serà aplicable a despeses de desplaçaments i manutenció.

i) Els beneficiaris estan dispensats de l'obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o mercantil, sens perjudici dels requeriments que puguin fer els òrgans administratius competents per comprovar i controlar l'aplicació de la subvenció.

j) Certificat emes per la federació espanyola o lliga professional corresponent relatiu a les ajudes i subvencions sol·licitades o concedides per a despeses de desplaçaments i manutenció per a equips esportius participin en competicions de categoria nacional.

6.8 Documentació que s'ha d'aportar pels ajuts relatius a les despeses i taxes a federacions esportives d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i tècnics:

 • Documentació prevista a l'apartat 14.4 d'aquestes bases.
 • Les despeses de mutualitats i llicències dels esportistes i equip tècnic, desglossades individualment, indicant nom i cognoms, càrrec, import de la llicència i import de la mutualitat, si s'escau.
 • Les despeses d'arbitratge per a cada enfrontament, agrupades, o bé indicant les competicions a les que corresponen.

6.9 En el model normalitzat de sol·licitud de subvenció que es posa a disposició dels interessats es preveu l'autorització a l'òrgan gestor dels ajuts perquè dugui a terme les actuacions necessàries per a la comprovació de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social.

En cas que l'entitat sol·licitant denegui de manera expressa aquesta autorització, ha de presentar, juntament amb la sol·licitud, una declaració responsable d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social, o bé els corresponents certificats acreditatius d'aquestes circumstàncies.

En el cas que la Direcció General d'Esports, per causes alienes a la seva voluntat, no pugui aconseguir els documents esmentats, requerirà a la persona o l'entitat sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils, sempre amb anterioritat a la proposta de resolució.

6.10 La Direcció General d'Esports, en qualsevol moment, pot sol·licitar als interessats la documentació i la informació complementària que consideri necessària per resoldre l'expedient.

6.11 Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius, amb l'advertiment que, en el cas que no ho faci, es considerarà que desisteix de la sol·licitud i s'arxivarà l'expedient sense cap més tràmit, amb la corresponent resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists a l'article 21.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

6.12 L'incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquesta convocatòria comporta la inadmissió de la sol·licitud.

6.13 La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi aquestes declaracions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i amb audiència prèvia a la persona interessada; en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

Amb la signatura de les declaracions responsables, la persona signant dóna el seu consentiment per a la realització de les verificacions oportunes, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de la persona beneficiària de l'obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

7. Termini per presentar les sol·licituds

7.1 Ajuts per a despeses d'inscripció efectivament pagades durant el període compres entre el 30 d'octubre de 2021 i el 31 de maig de 2022 a la competició nacional de la temporada 2021/2022: el darrer dia per presentar les sol·licituds és dia 15 de juny de 2022 (inclòs).

7.2 Ajuts per a despeses d'inscripció efectivament pagades durant el període compres entre l'1 de juny i el 15 d'octubre de 2022 a la competició nacional de la temporada 2022/2023: el darrer dia per presentar les sol·licituds és dia 28 d'octubre de 2022 (inclòs)

7.3 Ajuts per a despeses relatives als trasllats a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla i manutenció dels esportistes i de l'equip tècnic, entrenaments i despeses i taxes a federacions esportives d'arbitratges, llicències i mutualitats dels esportistes i tècnics efectivament pagades durant el període compres entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'agost de 2022: el termini per presentar les sol·licituds comença dia 2 de gener de 2022 i acaba dia 31 d'agost de 2022 (inclòs).

8. Competència i resolució

8.1 La Direcció General d'Esports és l'òrgan competent per instruir el procediment; és l'òrgan competent per tramitar els expedients i ha de fer d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la Comissió Avaluadora. Aquesta ha d'emetre un informe que serveixi de base per elaborar la proposta de resolució. En l'informe, la Comissió Avaluadora ha d'establir la relació ordenada per puntuació de les possibles entitats beneficiàries.

8.2 L'òrgan instructor pot demanar al sol·licitant la modificació o la millora voluntàries dels termes de la sol·licitud. En aquest cas se n'ha d'estendre una acta succinta, que s'ha d'incorporar al procediment.

8.3 En tot cas, l'òrgan instructor pot proposar la millora de la sol·licitud i, en particular, la modificació del pressupost presentat per la persona sol·licitant o les condicions i la forma de realització de l'activitat proposada per ell, sempre que això no perjudiqui terceres persones. En aquests casos, s'ha de demanar la conformitat de la persona sol·licitant, la qual s'ha d'entendre atorgada si la proposta formulada per l'òrgan instructor explicita clarament les modificacions corresponents i la persona sol·licitant no hi manifesta oposició, per escrit, en un termini de quinze dies. En qualsevol altre cas, la sol·licitud s'ha de mantenir en els termes expressats per la persona sol·licitant en el seu escrit inicial, sens perjudici de les correccions que, si escau, es desprenguin de l'escrit d'oposició que presenti.

8.4 Sens perjudici del que preveu l'apartat anterior, la persona sol·licitant també pot modificar per si mateixa la sol·licitud en els casos i sota les condicions que estableix l'article 16.3 del Text refós de la Llei de subvencions.

8.5 Si el procediment de concessió es paralitza per qualsevol causa imputable a l'entitat sol·licitant de la subvenció, la Direcció General d'Esports l'advertirà que en el termini de 15 dies hàbils se'n produirà la caducitat. Si finalitza aquest termini i l'entitat sol·licitant no ha dut a terme les activitats necessàries per reprendre la tramitació, la Direcció General d'Esports proposarà a la consellera d'Afers Social i Esports per resoldre l'arxivament de les actuacions i, una vegada dictada la resolució corresponent, serà notificada a l'entitat interessada.

8.6 El director general d'Esports ha d'emetre les propostes de resolució de concessió o denegació dels ajuts, les quals han de contenir la relació dels beneficiaris proposats per la Comissió Avaluadora per atorgar la subvenció, així com les sol·licituds excloses amb el motiu de l'exclusió. La proposta de resolució del Director General d'Esports contindrà tots els aspectes prevists a l'article 16.4 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i a l'article 14 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports.

Una vegada notificades les propostes de resolució, les entitats beneficiàries han de comunicar a l'òrgan instructor l'acceptació o renúncia de la proposta en el termini de 5 dies hàbils. En tot cas, es considera que l'entitat beneficiària accepta la proposta de resolució si no manifesta el contrari en un termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà d'haver-se notificat .

8.7 La resolució expressa de la consellera d'Afers Socials i Esports finalitza el procediment de concessió de la subvenció. Aquesta resolució contindrà els aspectes previst a l'article 14 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports.

Les resolucions dictades en aquest procediment, que exhaureixin la via administrativa, s'han de notificar individualment a cada entitat interessada, d'acord amb l'article 42 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre; han de ser motivades i han de fixar, en el cas de la concessió, la quantia individual de la subvenció concedida.

8.8 El termini màxim per resoldre el procediment i notificar les resolucions és de 6 mesos des de l'acabament del període de presentació de les sol·licituds.

9. Comissió Avaluadora per a la línia de subvencions per la inscripció a la competició nacional

9.1 De conformitat a l'article 12 de l'Ordre de la consellera d'Afers Social i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer de 2021), es constitueix la Comissió Avaluadora, composta per:

 • President: el cap del Servei de Planificació i Formació de la Direcció General d'Esports.

 • Secretària: la cap de la Secció VI de la Direcció General d'Esports.

 • Vocals:

  • Dos tècnics de la Fundació Esport Balear designats pel Direcció General d'Esports, a proposta del Gerent de l'esmentada fundació.

  • Una funcionaria tècnica superior de la Direcció General d'Esports nomenada pel director General d'Esports.

9.2 Les funcions de la Comissió Avaluadora són:

 • Examinar les sol·licituds presentades.
 • Emetre l'informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució que ha de formular la Direcció General d'Esports.

Les decisions de la Comissió s'han de prendre per majoria simple i en cas d'empat el president té el dret de vot de qualitat.

10. Criteris generals per avaluar les sol·licituds

10.1. Per determinar si un equip s'avaluarà segons la categoria nacional a la que participa durant la temporada actual, es tindrà en compte la categoria en que estava competint la temporada anterior, el reglament corresponent i el resultat obtingut per l'equip al finalitzar la mateixa.

En aplicació de l'article 11.1 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de homes i dones, els barems per avaluar les sol·licituds s'aplicaran de la mateixa forma i manera als equips masculins i femenins per tal de aconseguir una efectiva igualtat de gènere per part de les entitats sol·licitants.

10.2 Un equip s'avaluarà segons la categoria en que competeix a la temporada a subvencionar només si:

 • Manté la categoria nacional en la que va competir durant la temporada anterior.
 • Assoleix una plaça a una categoria nacional inferior a la categoria a la que estava competint la temporada anterior.
 • Aconsegueix la plaça a la categoria nacional avaluada per haver obtingut una posició a la classificació de la categoria immediatament inferior (nacional o autonòmica), que permet l'ascens directe, atenent al reglament vigent.
 • Ocupa una plaça lliure a la competició de categoria nacional, havent quedat a la classificació final de la competició de categoria immediatament inferior (nacional o autonòmica), fins a tres posicions per darrera de l'equip que aconsegueix l'ascens directe per reglament (si pugen varis equips, es tindrà com a referència l'últim equip que aconsegueixi l'ascens). En aquest cas la plaça s'haurà d'oferir per ordre als equips que ocupin aquestes tres posicions, i només s'admetrà avaluar a un equip amb les condicions indicades si els equips que ocupen les posicions anteriors a ell han renunciat a ocupar la plaça lliure.
 • No ha accedit a la categoria de competició pagant una quota extraordinària, superior a l'import ordinari que han de pagar els equips per competir en aquesta categoria quan l'accés es produeix per un ascens directe.
 • Participa a una competició de nova creació d'una modalitat esportiva no contemplada en aquestes bases, i amb un reglament que inclogui el funcionament dels ascensos i descensos de categoria a partir de la següent temporada.
 • Participa a una categoria nacional de nova creació dins d'una competició ja existent prèviament (reestructuració de competició), i la temporada anterior havia obtingut o mantingut el dret a participar a la categoria que a partir d'ara quedarà per sota de la categoria de nova creació.

10.3 Els equips que no compleixin amb les condicions indicades al punt 10.2 s'avaluaran en funció de la categoria a la que participaven durant la temporada anterior. En el cas de que aquesta categoria fos d'àmbit autonòmic o es tracti d'un equip nou que competeix a una categoria que ja existia durant la temporada anterior, no pot ser beneficiari d'aquesta convocatòria el resultat de l'avaluació final de l'equip serà de 0 punts, independentment de que durant la temporada actual participi a categoria nacional.

11. Criteris de repartiment, barem i quantia dels ajuts per a la inscripció a la competició nacional

11.1 La selecció de les entitats beneficiàries a la línia de subvencions per les despeses de inscripció a la competició nacional efectivament pagades durant el període comprès entre el 30 d'octubre de 2021 i el 15 d'octubre de 2022, s'ha de fer mitjançant el procediment de concurs. S'entén per concurs el procediment en el qual es concedeixen els ajuts mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, amb la finalitat d'establir-hi una prelació tenint en compte els criteris de valoració fixats en aquestes bases, fins a obtenir un nombre de punts determinat. En cap cas l'import de les subvencions concedides pot superar el 100% de l'import del projecte presentat.

Si, com a conseqüència d'aquesta distribució queda un romanent, s'ha de repartir amb el mateix sistema entre la resta d'entitats beneficiàries.

11.2 Els barems que s'han d'aplicar per avaluar les sol·licituds de subvenció per a la inscripció a la competició nacional, són els que s'indiquen a continuació:

A.- Per al repartiment de subvencions de la línia de subvenció per a la inscripció a la competició nacional durant el termini compres entre el 30 d'octubre de 2021 i el 31 de maig de 2022 (despeses temporada 2021/2022), efectivament pagades en el mateix període, s'aplicarà un sistema de repartiment per puntuació. Per a això, es divideix l'import de 50.000,00 €, entre la suma total de punts obtinguts per tots els sol·licitants, que ens donarà el valor del punt. L'ajuda resultant serà l'obtinguda de multiplicar el valor del punt pel nombre de punts de cada sol·licitud. Si, com a conseqüència d'aquesta distribució queda un romanent, s'ha de repartir amb el mateix sistema entre la resta d'entitats beneficiàries.

B.- Per al repartiment de subvencions de la línia de subvenció per a la inscripció a la competició nacional durant el termini compres entre l'1 de juny de 2022 i el 15 d'octubre de 2022 (despeses temporada 2022/2023), efectivament pagades en el mateix període, s'aplicarà un sistema de repartiment per puntuació. Per a això, es divideix l'import de 200.000,00 €, entre la suma total de punts obtinguts per tots els sol·licitants, que ens donarà el valor del punt. L'ajuda resultant serà l'obtinguda de multiplicar el valor del punt pel nombre de punts de cada sol·licitud. Si, com a conseqüència d'aquesta distribució queda un romanent, s'ha de repartir amb el mateix sistema entre la resta d'entitats beneficiàries.

En cap cas l'import de les subvencions concedides pot superar el 100% de l'import del projecte presentat, ni de l'import sol·licitat.

12. Criteris de repartiment i quantia dels ajuts per despeses de competició

12.1 Els ajuts per a les despeses de competició durant el termini compres entre l'1 d'agost de 2021 i el 15 d'agost de 2022 s'han de concedir amb subjecció als principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

12.2 Per la naturalesa d'aquests ajuts, d'acord amb el que estableix l'article 17, apartats 2 i 3, del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i atès que no és necessària la comparació i la prelació, en un únic procediment, de totes les sol·licituds entre si, aquestes es resoldran individualment, a mesura que entrin en el Registre de la Conselleria d‘Afers Socials i Esports i fins que s'exhaureixin els crèdits destinats a la convocatòria. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans d'acabar els terminis de presentació, s'ha de suspendre la concessió de noves ajudes mitjançant una resolució publicada en el BOIB.

12.3 Les subvencions es concediran quan l'entitat beneficiària acrediti que compleix els requisits que estableix aquesta convocatòria.

12.4 En cas d'anul·lació del desplaçament o de la competició, la Direcció General d'Esports únicament ha d'assumir les despeses dels desplaçaments quan l'anul·lació sigui a causa de força major i es justifiqui documentalment. En cas contrari no són objecte d'aquesta convocatòria.

13. Càlcul de la subvenció de despeses de competició

13.1 El número màxim d'esportistes i tècnics objecte se subvenció es els que s'estableix a la següent taula:

 

TAULA 1. PAX ESPORT

Esport

Pax esport

INDIVIDUALS

Atletisme

22

Bàdminton

8

Billar

4

Bitlles

8

Escacs

5

Gimnàstica Femenina

10

Gimnàstica Artística Masculina

6

Natació

13

Pàdel

16

Petanca

8

Tennis taula

6

Tir amb arc

5

COL·LECTIUS

Bàsquet

13

Futbol

19

Futbol sala

14

Futbol americà

31

Handbol

15

Hoquei línia

15

Rugbi

23

Voleibol

15

Waterpolo

14

13.2 L'import unitari de cada desplaçament per cada origen i destí del desplaçament és el següent:

TAULA 2: AEROPORTS I PORTS DE DESTÍ

A.- Trasllats en vaixell (els imports corresponent a l'anada i tornada)

Port d'origen

Port de destí

Import

Pernoctacions

Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca

Alacant, Barcelona, Denia, Valencia

23,00€

1

B.- Trasllats en avió (els imports corresponent a l'anada i tornada)

Aeroport d'origen

Aeroport de destí

IMPORT

PERNOCTACIONS

EIVISSA

VALENCIA

55,00€

1

 

MADRID

 

BARCELONA

 

ALACANT

 

SEVILLA

MALLORCA

VALENCIA

 

BARCELONA

 

MÁLAGA

 

ALACANT

 

SARAGOSSA

 

MADRID

 

GRANADA

 

BILBAO

 

EIVISSA

BILBAO

75,00€

1

 

SARAGOSSA

 

SANTIAGO

MALLORCA

SANTIAGO

 

SEVILLA

 

OVIEDO

 

LA CORUNYA

MENORCA

VALENCIA

 

BARCELONA

 

ALACANT

 

MADRID

 

SARAGOSSA

EIVISSA

MALAGA

95,00€

1

 

GRANADA

 

GRAN CANARIA

MENORCA

LA CORUNYA

 

SANTIAGO

 

GRANADA

 

BILBAO

 

SEVILLA

 

MALAGA

EIVISSA

LA CORUNYA

120,00€

2

 

OVIEDO

 

TENERIFE

 

MELILLA

MALLORCA

GRAN CANARIA

 

TENERIFE

 

MELILLA

MENORCA

OVIEDO

 

MELILLA

 

GRAN CANARIA

 

TENERIFE

C.- Altres destinacions

Altres destinacions en avió

S'entendran realitzat a:

Albacete, Murcia

ALACANT

Córdoba, Badajoz, Jérez

SEVILLA

Almeria

GRANADA

Vigo

SANTIAGO

Lleó

OVIEDO

Burgos, Logroño, Vitòria, Pamplona, San Sebastià, Santander

BILBAO

Girona, Reus

BARCELONA

Valladolid, Salamanca

MADRID

Osca

SARAGOSSA

Ceuta

MELILLA

El Hierro, La Gomera, La Palma

TENERIFE

Fuerteventura, Lanzarote

GRAN CANARIA

 • El número màxim d'esportistes i tècnics objecte de subvenció per cadascun dels desplaçaments es l'establert a la taula 1. Veure excepció als punts 6.7.g) i 6.7.h).

13.3 Despeses de manutenció pels desplaçaments fora de l'illa d'origen:

a) S'estableix l'import de 25,00 € per persona desplaçada i que efectivament a participat a la prova esportiva, sense pernoctació, fins a al màxim establert a la columna pernoctacions de la Taula 2.

b) S'estableix l'import de 50,00 € per cada pernoctació per persona desplaçada i que efectivament a participat a la prova esportiva, fins a al màxim establert a la columna pernoctacions de la Taula 2, excepte en els casos en que es justifiqui adequadament el fet de passar més nits al destí.

13.4 Assistència dels esportistes i tècnics als entrenaments oficials per la participació a les jornades esportives de la lliga oficial ordinària.

 • Despeses d'assistència dels esportistes i tècnics als entrenaments oficials la quantitats serà de 20,00€ , fins al màxim d'esportistes i tècnics establerts a la taula 1.

13.5 Només tindrà la consideració de despesa efectivament justificada mitjançant els mòduls de desplaçaments, manutenció i d'assistència els esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit o prova esportiva.

13.6 Corrector categoria: En funció de la categoria de competició en que estigui l'equip (atenent a la taula de categories del punt 1.3) s'aplicarà un corrector a les despeses d'arbitratges i llicencies federatives i mutualitats.

Categoria de competició

Corrector

despeses federatives

Primera categoria

1,00

Segona categoria

0,75

Tercera categoria

0,50

13.7 Desplaçaments d'esportistes i tècnics a la península, Illes Canàries, Ceuta i Melilla: L'import per subvencionar per viatge d'anada i tornada s'ha de calcular amb la fórmula següent:

A. Despeses de trasllats

L'import assignat als desplaçaments i manutenció es de 500.000,00€

A. IMPORT AJUT DESPESES DE TRASLLAT

=

(

A.1. DESPLAÇAMENTS

+

A.2. MANUTENCIÓ

)

A.1. Desplaçaments

S'ha de fer una valoració en funció dels desplaçaments que l'equip ha de realitzar a la competició tenint en compte la localitat de residència de l'equip valorat, la destinació del desplaçament, les característiques de l'esport quant al nombre d'esportistes i la competició esportiva.

A.1. DESPLAÇAMENTS

=

Sumatori desplaçaments presentats

(

IMPORT AEROPORT DESTÍ

(taula 2)

x

NOMBRE DE ESPORTISTES I TÈCNICS

(Acta del partit amb màxim taula 1)

)

A.2. Manutenció

S'ha de fer una valoració en funció dels dies necessaris d'estada a la destinació, les característiques de l'esport quant al nombre d'esportistes.

A.2.1 MANUTENCIÓ sense pernoctació

=

Sumatori dels desplaçaments sense pernoctació

(

IMPORT MANUTENCIÓ sense pernoctació

(25,00 €)

x

NOMBRE DE ESPORTISTES I TÈCNICS

(Acta del partit amb màxim taula 1)

)

 

 

A.2.2 MANUTENCIÓ amb pernoctació

=

Sumatori dels desplaçaments amb pernoctació

(

NOMBRE DE NITS A LA DESTINACIÓ

x

IMPORT MANUTENCIÓ amb pernoctació

(50,00 €)

x

NOMBRE DE ESPORTISTES I TÈCNICS

(Acta del partit amb màxim taula 1)

)

 

A.2. TOTAL MANUTENCIÓ

=

A.2.1 MANUTENCIÓ sense pernoctació

+

A.2.2 MANUTENCIÓ amb pernoctació

13.8 L'import de la subvenció per la participació dels esportistes i tècnics en els entrenaments per participar en les jornades o partit de la lliga oficial ordinària s'ha de calcular amb les fórmules següents:

L'import assignat als entrenaments oficials es de 220.000,00€

B.- IMPORT AJUT ENTRENAMENTS

=

Sumatori dels entrenaments oficials

(

ENTRENAMENTS (20,00 €)

x

NOMBRE DE ESPORTISTES I TÈCNICS

(Acta del partit amb màxim taula 1)

)

Els equips de categoria juvenil no tindran dret a l'ajut per a despeses d'entrenaments.

13.9 L'import de la subvenció per despeses arbitratge, llicencies esportives i mutualitats s'ha de calcular amb les fórmules següents:

L'import assignat per a despeses arbitratge, llicencies esportives i mutualitats de 330.000,00 €.

C. ARBITRATBES, LLICENCIES I MUTUALITATS

=

(

IMPORT PAGAT ARBITRATGES

+

IMPORT PAGAT MUTUALITATS I LLICÈNCIES

)

X

CORRECTOR CATEGORIA

Només seran objecte de subvenció les mutualitats i llicències dels esportistes i primer entrenador de l'equip objecte de subvenció que apareixen al tríptic federatiu presentat, fins al màxim de persones establert a la taula 1, segons l'esport al que es faci referència.

No s'acceptaran despeses d'operacions de “transfer” per traspassar a un jugador internacional d'un país a un altre.

En cas de que un club presenti llicències dobles o triples d'algun esportista (per competir a diferents lligues nacionals de varis països), només es tindrà en compte, a efectes d'avaluació, l'import corresponent a una llicència simple.

L'import corresponent a mutualitats i llicències ha d'estar també certificat per la federació esportiva corresponent.

14. Justificació d'activitats i pagament de l'ajut

14.1 El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada presentada tota la documentació conforme i completa, i una vegada dictada la corresponent resolució d'atorgament.

14.2 Les subvencions atorgades s'han de justificar mitjançant:

 1. Subvencions per desplaçaments, i participació als entrenaments oficials, per mitja de mòduls previst als articles 23 i 24 de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer).

 2. Subvencions de les despeses federatives (inscripció a la competició, arbitratges, llicencies federatives i mutualitat) mitjançant la presentació del compte justificatiu simplificat, d'acord amb l'article 21de l'Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la concessió de subvencions en matèria d'esports (BOIB núm. 23, de 16 de febrer), en el moment de presentar la sol·licitud de la subvenció.

14.3 S'ha d'entendre justificada del tot la subvenció atorgada amb els documents que s'han de presentar juntament amb la sol·licitud següents:

a) Memòria explicativa del compliment de la finalitat del projecte subvencionat, amb indicació de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts.

b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número de la factura o document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data i forma de pagament.

c) Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada amb indicació de l'import i la procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputin parcialment a altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o el percentatge imputat a cadascuna, amb identificació dels òrgans concedents.

d) Còpia de les factures superior a 1.000,00 € acreditatives de les despeses d'inscripció a la competició, arbitratges, llicencies esportives i mutualitats amb la corresponent acreditació del pagament.

 • Acreditació del pagament de la factura:
 1. Pagada al comptat. A la factura ha de constar el nom i llinatges, DNI i càrrec de la persona que ha cobrat, signatura i data de cobrament.
 2. Pagada per transferència bancària. Còpia de la transferència bancària.
 3. Si el pagament ha estat practicat amb targetes de crèdit, cal lliurar el rebut del pagament i una còpia de l'extracte bancari de la tarja on figuri l'apunt del càrrec.

Es considerarà efectivament pagada la despesa, a l'efecte de considerar-la com a subvencionable, amb la cessió del dret de cobrament de la subvenció a favor dels creditors per raó de la despesa efectuada o amb el lliurament a aquests d'un efecte mercantil, garantit per una entitat financera o companyia d'assegurances, segons l'article 83.1 del Reglament de la Llei 38/2003.

e) Còpia de l'acta de tots els partit o de les proves esportives o certificat de la federació esportiva corresponent relatiu a la participació o l'assistència de l'esportista o del club a la competició, així com de l'assistència de personal tècnic (entrenadors, delegat d'equip, etc.).

f) Acreditació o, si no, declaració de la l'entitat beneficiària sobre el nombre d'unitats físiques considerades com a mòdul (esportistes i tècnics que apareixen a l'acta del partit o prova esportiva).

14.4 La Direcció General d'Esports per comprovar els justificants que consideri desproporcionats en relació amb altres justificants pel mateix concepte d'altres clubs esportius de la mateixa categoria i esport, pot requerir a l'entitat beneficiaria la tramesa dels justificants seleccionats.

14.5 Si la documentació aportada per la justificació de la subvenció no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius.

14.6 Amb caràcter general, l'import de les subvencions s'ha d'abonar, una vegada justificat el compliment de la finalitat per a la qual es varen concedir, a partir del que resulti de la liquidació de la justificació de la subvenció.

14.7 La justificació, la liquidació i el pagament consegüent es farà en un sol moment en acabar l'activitat.

14.8 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar i notificar en el termini de nou mesos a comptar des de la presentació de la justificació per la persona interessada o, si s'escau, des de l'endemà del termini màxim per presentar-la, sens perjudici que, prèviament, s'hagi de requerir a la persona interessada perquè la presenti en un termini addicional de quinze dies improrrogables.

14.9 Per al còmput del termini de nou mesos a què es refereix el paràgraf anterior no s'han de tenir en compte els períodes d'interrupció justificada de les actuacions ni les dilacions que es puguin produir per causes no imputables a l'administració concedent, sempre que es documentin de manera adequada fent constar les dades d'inici i acabament de cada període, per dies naturals, i el motiu de la interrupció o la dilació.

14.10 La liquidació de la subvenció s'ha de dictar en el marc de les actuacions de comprovació, i que constitueix un pressupost de l'obligació de pagament total que, si s'escau, correspongui a favor de la persona interessada i a càrrec de l'administració concedent, com també, si s'escau, de l'inici per l'òrgan competent i a instància de l'òrgan gestor del procediment de revocació o de reintegrament total o parcial de la subvenció concedida i no justificada totalment o parcialment.

14.11 En tot cas, la liquidació de la subvenció per l'òrgan gestor no impedeix ni afecta la realització d'altres actuacions ulteriors de control intern o extern previstes en aquesta llei i en la resta de la legislació aplicable per part dels òrgans competents en cada cas, amb l'abast i les conseqüències jurídiques corresponents.

14.12 El transcurs del termini màxim per dictar i notificar la liquidació no impedirà que l'òrgan gestor la dicti i la notifiqui, llevat, si escau, que abans de dictar-la s'hagin iniciat altres actuacions de control pels òrgans a què es refereix l'apartat anterior o s'hagi iniciat un procediment de revocació o de reintegrament de la subvenció.

14.13 En tot cas, no seran exigibles els interessos moratoris que, si s'escau, es meritin entre l'endemà del transcurs d'aquest termini màxim i l'inici d'un procediment de reintegrament.

14.14 Sens perjudici de la resta de supòsits a què fa referència l'article 39.2 de la Llei general de subvencions, quan la persona interessada presenti la justificació de la subvenció en el termini corresponent, el còmput del termini de prescripció del dret de l'administració concedent a liquidar l'eventual reintegrament que, si s'escau, pertoqui s'inicia l'endemà de la notificació de la liquidació de la subvenció o del transcurs del termini màxim per dictar-la i notificar-la.

14.15 Els beneficiaris estan dispensats de l'obligació de presentar llibres, registres i documents de transcendència comptable o mercantil, sens perjudici dels requeriments que puguin fer els òrgans administratius competents per comprovar i controlar l'aplicació de la subvenció.

14.16 En el cas de pagaments agrupats, és a dir un sol pagament o transferència, per liquidar diferents factures caldrà que el rebut bancari o l'ordre de transferència identifiqui el nom del destinatari i el número de cada factura.

14.17 Si la documentació aportada per la justificació de la subvenció no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir l'entitat interessada que, en el termini de deu dies hàbils, esmeni la mancança o adjunti els documents preceptius.

14.18 No s'entendrà totalment justificada l'aplicació dels fons percebuts fins que no s'hagi acreditat, com a mínim, l'import del projecte d'actuació que hagi servit de base per concedir l'ajut.

14.19 Si els projectes per als quals se sol·licitin els ajuts objecte d'aquesta convocatòria obtenen ajuts o subvencions d'altres entitats públiques o privades, el total dels ajuts en cap cas no pot superar el pressupost del projecte.

14.20 Tot i això, les resolucions de concessió poden establir condicions concretes per justificar les subvencions.

15. Termini de justificar

Donat que l'aparat 14.3 preveu que s'enten justificada del tot la subvenció atorgada amb els documents que es s'han de presentar juntament amb la sol·licitud els terminis de justificar seran els mateixos dels de presentació de les sol·licituds, previst al setè d'aquestes bases.

16. Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions de les entitats beneficiàries dels ajuts:

 1. Dur a terme l'activitat que fonamenti la concessió de la subvenció en la forma i el termini establerts en la convocatòria, com també, si escau, en la resolució de concessió corresponent o en les modificacions que s'aprovin.
 2. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'hagi sol·licitat, en la forma i el termini que s'indiquin en la convocatòria i, si escau, en la resolució corresponent o en les modificacions que s'aprovin.
 3. Comunicar en el termini de 15 dies hàbils a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.
 4. Adoptar, si és procedent, d'acord amb el que s'estableixi en les convocatòries corresponents, les mesures de difusió consistents a fer constar en els informes anuals que es redactin, com també en els treballs, les activitats, les publicacions, els documents o els actes públics relacionats amb la finalitat de la subvenció, el finançament de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i, si escau, el cofinançament amb fons de la Unió Europea, i més concretament la imatge corporativa de la Direcció General d'Esports de la conselleria competent en matèria d'esports i, si pertoca, la imatge de la Unió Europea. Una còpia de les publicacions s'ha de trametre a la Direcció General d'Esports.
 5. Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control que corresponguin de les administracions autonòmica, estatal i comunitària, la Sindicatura de Comptes i altres òrgans de control extern, i també facilitar tota la informació que aquests els requereixin amb relació als ajuts concedits.
 6. Comunicar a la Direcció General d'Esports la sol·licitud o l'obtenció de subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional o internacional. Aquesta comunicació s'ha de fer dins el termini de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció concurrent i, en tot cas, abans de la justificació de la subvenció concedida.
 7. Comunicar immediatament a la Direcció General d'Esports qualsevol eventualitat que alteri o dificulti greument el desenvolupament del projecte objecte de l'ajut.
 8. Comunicar per escrit de manera immediata a la Direcció General d'Esports el canvi de titularitat de la plaça o qualsevol incidència que afecti a la titularitat de la plaça.
 9. No transmetre a tercers els drets de la plaça que té durant la temporada esportiva en curs i per la qual rep la subvenció.
 10. Estar al corrent de les obligacions tributàries o de qualsevol naturalesa, amb l'Estat, amb la Seguretat Social i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 11. Conservar els justificants de les despeses corresponents a l'activitat subvencionada durant 5 anys i posar-los a disposició de la Conselleria quan aquesta els sol·liciti.
 12. Durant la temporada 2021-2022, el club es compromet a oferir la col·laboració necessària perquè tots o alguns dels seus esportistes i tècnics, si les obligacions esportives i personals els ho permeten, participin en el projecte de comunicació del Govern de les Illes Balears, la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la Direcció General d'Esports a recepcions, festes, actes benèfics, promocions, etc.

17. Revocació

S'ha de revocar la concessió de la subvenció quan, posteriorment a la concessió vàlida i ajustada a dret, l'entitat beneficiària incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l'eficàcia de l'acte de concessió.

18. Reintegrament

18.1 Com a conseqüència de la revocació s'ha de reintegrar totalment o parcialment l'import de l'ajut obtingut i, si escau, l'exigència de l'interès de demora, en els casos següents:

a) L'incompliment de la finalitat per a la qual es va concedir l'ajut.

b) L'obtenció de l'ajut sense que es compleixin les condicions requerides per a això, o l'alteració de les condicions tingudes en compte per concedir-lo, sempre que sigui per causes imputables a l'entitat beneficiària.

c) L'incompliment greu de l'obligació de justificar la finalitat dels fons percebuts en la forma i els terminis establerts.

d) La concurrència de subvencions incompatibles per a la mateixa activitat.

e) La negativa a sotmetre's a les actuacions de comprovació i control previstes legalment o l'obstrucció injustificada d'aquestes actuacions.

f) Altres supòsits establerts en les bases reguladores.

18.2 Per al reintegrament, s'ha d'aplicar el procediment que determina a aquest efecte l'article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

18.3 Les quantitats reintegrables tenen la consideració d'ingressos de dret públic i poden ser exigides per la via de constrenyiment.

19. Règim d'infraccions i sancions

L'incompliment dels requisits que determina aquesta Resolució dóna lloc a aplicar el règim d'infraccions i sancions establertes legalment.

20. Inspecció

D'acord amb el que disposa aquesta convocatòria, els ajuts que concedeix la Conselleria d'Afers Socials i Esports s'han de sotmetre a la inspecció corresponent segons la normativa legal vigent d'aplicació.