Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

PORTS DE LES ILLES BALEARS

Núm. 476579
Acord adoptat pel Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears pel qual s’acorda l’aprovació de la Instrucció 1/2021 per tramitar les sol·licituds d’autorització temporal d’amarratges de base per a embarcacions d’esbarjo no professional (Llista setena) als ports de gestió directa i per gestionar la llista d’espera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, reunit en la sessió del dia 30 de setembre de 2021, va acordar el següent:

La competència sobre el domini públic portuari en els ports de les Illes Balears no declarats d'interès general correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 30.5 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'autonomia per a les Illes Balears, en la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i segons el Reial decret 450/1985, de 20 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de ports.

L'exercici de la competència executiva de l'Administració autonòmica en matèria de ports i d'instal·lacions portuàries i marítimes correspon a Ports de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 26.2 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears. En aquest sentit, l'article 56 d'aquesta Llei disposa que el domini públic portuari es gestiona per qualsevol de les formes que preveu l'ordenament jurídic, d'acord amb criteris d'eficàcia, eficiència i consonància amb els objectius econòmics, socials i mediambientals de la política portuària, i que la gestió del domini públic portuari comprèn l'execució de les obres, l'atorgament de les autoritzacions i concessions, la prestació dels serveis, l'adopció de les mesures de preservació i defensa demanial i qualsevol altra funció o actuació regulada en la Llei de ports.

L'article 68 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, disposa que correspon a Ports de les Illes Balears l'atorgament de les autoritzacions temporals d'ús d'amarratges de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals, als ports i instal·lacions portuàries dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

D'altra banda, l'article 65 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, determina que el procediment d'autorització d'aquests llocs d'amarratge de base s'ha d'iniciar mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, emplenada degudament de conformitat amb el model normalitzat, i l'article 70.3 d'aquest Decret indica:

La persona interessada que estigui al corrent del pagament de les taxes corresponents i no hagi incomplert les condicions de l'autorització pot sol·licitar, abans del venciment del termini de l'autorització, una nova autorització, que tindrà caràcter preferent per al lloc que ocupa. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una declaració jurada de la persona sol·licitant segons la qual manté les mateixes circumstàncies que varen motivar l'autorització.

Així mateix, amb relació a la sol·licitud, la disposició transitòria primera del Decret 11/2011, de 18 de febrer, en el segon apartat estableix que la persona titular d'una sol·licitud d'ús d'un lloc d'amarratge que no s'hagi pogut atendre i que passi a formar part de la llista d'espera pot, en qualsevol moment anterior a la iniciació dels tràmits per cobrir el lloc vacant, modificar les característiques de la sol·licitud, de manera que se substitueix la sol·licitud antiga per la nova i es respecta la data de la primera.

Aquesta Instrucció té per objecte definir alguns processos per tramitar les sol·licituds d'autorització temporal d'amarratges de base per a embarcacions de la Llista setena, i per exercir el dret preferent per a la renovació, per garantir una eficàcia, eficiència, transparència i objectivitat millors en aquest procediment, en el qual participa un gran nombre de ciutadans.

Correspon al Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, entre d'altres funcions, atorgar títols jurídics, concessions, llicències i autoritzacions per ocupar el domini públic portuari i prestar els serveis en els ports, d'acord amb el que disposen els articles 33.1.d) de la Llei 10/2005 i l'article 11.1.f) del Decret 134/2005, de 28 de desembre, d'aprovació dels Estatuts de Ports de les Illes Balears.

Per tot això, propòs al Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears que adopti el següent

 

Acord

Primer. Aprovar la Instrucció 1/2021 del Consell d'Administració, per tramitar les sol·licituds d'autorització temporal d'amarratges de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals (Llista setena) als ports de gestió directa i per gestionar la llista d'espera, que s'adjunta com a annex 1.

Segon. Ordenar la publicació d'aquest Acord en la pàgina web de Ports de les Illes Balears i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 8 d'octubre de 2021

El vicepresident executiu

Francisco Javier Ramis Otazua

 

ANNEX 1

Instrucció 1/2021 per tramitar les sol·licituds d'autorització temporal d'amarratges de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals (Llista setena) als ports de gestió directa i per gestionar la llista d'espera

La competència sobre el domini públic portuari en els ports de les Illes Balears no declarats d'interès general correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 30.5 de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, d'Estatut d'autonomia per a les Illes Balears, segons la redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, i d'acord amb el Reial decret 450/1985, de 20 de febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de ports.

L'exercici de la competència executiva de l'Administració autonòmica en matèria de ports i d'instal·lacions portuàries i marítimes correspon a Ports de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 26.2 de la Llei 10/2005, de 21 de juny de ports de les Illes Balears. En aquest sentit, l'article 56 d'aquesta Llei disposa que el domini públic portuari es gestiona per qualsevol de les formes que preveu l'ordenament jurídic, d'acord amb criteris d'eficàcia, eficiència i consonància amb els objectius econòmics, socials i mediambientals de la política portuària, i que la gestió del domini públic portuari comprèn l'execució de les obres, l'atorgament de les autoritzacions i concessions, la prestació dels serveis, l'adopció de les mesures de preservació i defensa demanial i qualsevol altra funció o actuació regulada en la Llei de ports.

En que aquest sentit, l'article 68 de la Llei 10/2005, de 21 de juny, disposa que correspon a Ports de les Illes Balears l'atorgament de les autoritzacions temporals d'ús d'amarratges de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals, als ports i instal·lacions portuàries dependents de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 65 del Decret 11/2011, de 18 de febrer, d'aprovació del Reglament de desplegament i execució de determinats aspectes de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, determina que el procediment d'autorització d'aquests llocs d'amarratge de base s'ha d'iniciar mitjançant la sol·licitud de la persona interessada, emplenada degudament de conformitat amb el model normalitzat, i l'article 70.3 d'aquest Decret indica:

La persona interessada que estigui al corrent del pagament de les taxes corresponents i no hagi incomplert les condicions de l'autorització pot sol·licitar, abans del venciment del termini de l'autorització, una nova autorització, que tindrà caràcter preferent per al lloc que ocupa. Aquesta sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una declaració jurada de la persona sol·licitant segons la qual manté les mateixes circumstàncies que varen motivar l'autorització.

Així mateix, amb relació a la sol·licitud, la disposició transitòria primera del Decret 11/2011, de 18 de febrer, en el segon apartat estableix que la persona titular d'una sol·licitud d'ús d'un lloc d'amarratge que no s'hagi pogut atendre i que passi a formar part de la llista d'espera pot, en qualsevol moment anterior a la iniciació dels tràmits per cobrir el lloc vacant, modificar les característiques de la sol·licitud, de manera que se substitueix la sol·licitud antiga per la nova i es respecta la data de la primera.

Aquesta Instrucció té per objecte definir alguns processos per tramitar les sol·licituds d'autorització temporal d'amarratges de base per a embarcacions de la Llista setena, i per exercir el dret preferent per a la renovació, per garantir una eficàcia, eficiència, transparència i objectivitat millors en aquest procediment, en el qual participa un gran nombre de ciutadans.

Correspon al Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, entre d'altres funcions, atorgar títols jurídics, concessions, llicències i autoritzacions per ocupar el domini públic portuari i prestar els serveis en els ports, d'acord amb el que disposen els articles 33.1.d) de la Llei 10/2005 i l'article 11.1.f) del Decret 134/2005, de 28 de desembre, d'aprovació dels Estatuts de Ports de les Illes Balears.

Per l'anterior, dict a tot el personal propi i als gestors portuaris la següent

INSTRUCCIÓ

1. Procediment d'adjudicació d'amarratges de base per a embarcacions de la Llista setena en els ports de gestió directa:

Primer. En qualsevol moment en què hi hagi amarratges de base disponibles en una instal·lació portuària i es disposi del plànol de distribució d'amarratges aprovat pel Consell Administració de Ports de les Illes Balears, es podrà iniciar el procediment d'adjudicació d'amarratges de base de la Llista setena a favor de les persones que figurin en la llista d'espera.

Segon. En el moment d'iniciar el procediment, s'ha d'actualitzar la llista amb les tipologies d'amarratges sol·licitats per cada un dels inscrits fins aquell moment, i s'ha de determinar el nombre i la tipologia d'amarratges per assignar en el procediment.

Tercer. Per acord del Consell d'Administració, que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i la web de Ports de les Illes Balears, s'ha d'iniciar el procediment d'adjudicació d'amarratges de base per a embarcacions de la Llista setena, amb la inclusió dins l'acord de la taula amb el nombre d'amarratges lliures per cada tipologia inclosos en el procediment, i de la llista d'espera actualitzada, que ha de tenir en compte el següent:

a) L'adjudicació d'amarratges s'ha de fer d'acord amb la llista d'espera actualitzada que figuri en l'acord d'inici del procediment, segons els criteris que s'indiquen en el Decret 11/2011, de 18 de febrer.

b) Als interessats que hagin presentat sol·licituds genèriques se'ls han d'oferir tots els amarratges disponibles en el seu torn.

c) No es tindran en compte les sol·licituds de modificació de les característiques de l'embarcació o del tipus de sol·licitud (concreta o genèrica), a partir de la adopció de l'acord d'inici i fins que aquest hagi finalitzat.

Quart. El procediment es donarà per acabat un cop que s'hagin assignat tots i cadascun dels amarratges inclosos en l'acord d'inici del procediment d'adjudicació d'amarratges de base adoptat pel Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears. En finalitzar el procediment es durà a terme una actualització de la llista d'espera que s'ha de publicar a la pàgina web de Ports de les Illes Balears.

Cinquè. En el cas que durant el procediment d'adjudicació s'exhaurís la llista d'espera prevista a l'inici del procediment, es donarà per finalitzat aquest, s'actualitzarà la llista d'espera i s'iniciarà llavors un nou procediment d'adjudicació amb els amarratges pendents d'adjudicar.

Sisè. Si durant el procediment d'assignació quedassin vacants altres nous llocs d'amarratge a la instal·lació portuària, no inclosos en el procediment iniciat, aquests no podran oferir-se fins que no finalitzi el procediment actual i la mateixa instal·lació portuària no iniciï un nou procés d'adjudicació posterior.

2. Procediment de sol·licitud de la renovació preferent de l'autorització temporal d'amarratges de base per a embarcacions de la Llista setena en els ports de gestió directa

Primer. Les persones que tenguin una autorització en vigor, que estiguin al corrent de pagament de les taxes corresponents i no hagin incomplert les condicions de l'autorització poden, durant els tres mesos anteriors al venciment del termini d'aquesta autorització, sol·licitar-ne una de nova que tindrà caràcter preferent per a un lloc de les mateixes característiques.

Segon. Ha de fer aquesta sol·licitud la persona interessada mitjançant el model normalitzat publicat en la web de Ports de les Illes Balears, i mitjançant qualsevol de les formes que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La sol·licitud ha d'incloure de forma expressa:

— La declaració que la persona sol·licitant té una autorització en vigor, que ha indicar el port.

— La declaració d'estar al corrent del pagament de les taxes corresponents.

— La declaració de no haver incomplert les condicions d'atorgament de l'autorització.

— La declaració que es mantenen les circumstàncies que varen motivar-ne l'autorització.

— L'acceptació expressa de les condicions per a l'atorgament d'autoritzacions d'ocupació d'amarratges de base per a embarcacions d'esbarjo en ports en règim d'explotació de gestió directa.

— El mitjà triat per a les comunicacions futures (notificació postal/ notificació electrònica).

— L'autorització perquè l'Administració pugui fer servir els mitjans.

A la sol·licitud s'ha d'ajuntar la documentació requerida per a l'autorització.

 

​​​​​​​Tercer. No presentar la sol·licitud de nova autorització temporal dins el termini de tres mesos que estableix en el punt primer o no complir les condicions de l'autorització suposa la pèrdua del dret preferent a obtenir una nova autorització i s'haurà de retirar l'embarcació; sens perjudici del que disposa l'article 278.8 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Quart. Una vegada comprovades les dades i emesos els informes corresponents s'ha d'atorgar l'autorització temporal corresponent, la qual s'ha de comunicar a la persona interessada.