Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 461314
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del TM de Campanet (Mallorca) (82e/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 21 de septembre, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe ambiental estratègic sobre la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament del TM de Campanet (Mallorca), en els termes següents:

1. Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

D'acord amb la lletra b) del punt 4 de l'article 12 del Decret Legislatiu 1/2020, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació ambiental de les Illes Balears, la modificació puntual de les NS de Campanet ha de ser objecte d'avaluació ambiental estratègica simplificada atès que les modificacions de plans o programes que, tot i no estar incloses a l'apartat 2 d'aquest article 12, suposin, per si mateixes, un nou marc d'autorització de projectes. Es considerarà que les modificacions de plans o programes comporten un nou marc de projectes quan la seva aprovació generi la possibilitat d'executar nous projectes, o augmenti les dimensions o l'impacte eventual dels permesos en el pla o programa que es modifica i, en tot cas, quan suposin un increment de la capacitat de població, residencial o turística, o habilitin transformació urbanística d'un sòl en situació rural. En aquest cas, la modificació puntual de les NS de Campanet estableix un marc d'autorització de projectes ja que la seva aprovació generarà la possibilitat d'executar dos nous aparcaments, de 49 i 55 places per a turismes, i dos nous equipaments (per a l'oficina de la policia municipal i per a una llar residencial de gent gran) i habilitarà la transformació urbanística d'un sòl en situació rural a Sistema General en Sòl Rústic i a Sòl Urbanitzable Directament Ordenat.

Per tant, la modificació puntual de les NS de Campanet s'ha de tramitar com una avaluació ambiental estratègica simplificada i seguir el procediment establert a la secció 2a del Capítol I Avaluació ambiental estratègica de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental.

2. Descripció i ubicació de la modificació puntual

L'objecte de la modificació puntual de les NS de Campanet és dotar al nucli urbà de Campanet de dos espais destinats a aparcament i equipaments, per tal de reduir la presència de vehicles motoritzats de la via pública en el seu centre i recuperar els carrers per als vianants, així com també millorar la dotació d'equipaments municipals i supramunicipals.

Els dos aparcaments proposats queden integrats a la proposta de detall PD5 del Pla de Mobilitat: anell interior distribuïdor de Campanet, de circulació compartida, el qual articula la mobilitat de vianants i la circulació de vehicles de residents i de pas. El percentatge de la circulació de vehicles dins el nucli urbà s'ha de reduir considerablement, amb el seu accés als aparcaments de la xarxa interior. Aquest anell interior té com origen i final a la Plaça Major i comprèn els carrers de Sant Victorià,de San Miquel, de Petxino, de Sa Creu, carreró d'en Curt i Carrer Major. Així mateix, aquests aparcaments dissuasius permetran dur a terme l'objectiu de reduir al màxim les barreres arquitectòniques i donar especial importància al vianant d'acord amb el Projecte d'itinerari per a vianants al nucli urbà de Campanet.

Els espais proposats contigus als aparcaments seran destinats a Equipaments. Un d'ells com a equipament municipal, el qual ha de ser un espai polivalent per a l'oficina de la policia municipal ubicat a un recorregut en el qual els vianants tenen prioritat d'ús; i l'altre com equipament supramunicipal, en el qual s'ha de projectar la construcció d'una llar residencial per a gent gran, competència de la qual es preveu que sigui de l'Administració Insular.

Les actuacions de la modificació puntual sobre el planejament són les següents:

Modificació en el carrer Major

La modificació afecta a una superfície de 1.579 m2, dels quals 160 m2 s'ubiquen en sòl rústic comú (SRC) amb categoria Àrea de Transició d'Harmonització (AT-H) mentre que la resta és sòl urbà qualificat com a zona d'edificació residencial tradicional alineada a vial A1. Les parcel·les del carrer Major corresponents als núm. 22 (referència cadastral 6830039DE9063S0001XI), 24 (ref. cad. 6830040DE9063S0001RI), 26 (ref. cad. 6830041DE9063S0001DI), la part posterior de la parcel·la núm. 28 (ref. cad. 6830042DE9063S0001XI i la part posterior de la parcel·la del núm. 21 del carrer Cantó des Carritx (ref. cad. 6830021DE9063S0001WI) es troben afectades per la modificació.

En aquest àmbit s'hi preveu:

- Una zona d'aparcament de 49 places, el qual ja està executat, que es qualificarà com a Infraestructura IF2 de 1.532 m2, i que afectarà als 160 m2 situats en AT-H, els quals es constituiran un nou Sistema General en Sòl Rústic (SG-IF2-1) vinculat a la resta l'aparcament ubicat en sòl urbà.

- Una zona d'equipament EQ1que ocuparà tota la línia de la façana, de 47 m2. Aquesta franja està integrada per l'immoble rehabilitat del núm. 26 del c/Major el qual ha d'albergar les oficines de la policia municipal i l'accés a l'aparcament.

Per tant, aquesta modificació requereix canviar la qualificació dels sòls urbans afectats que passen de Zona Residencial Tradicional alineada al vial A1 a Equipament (EQ1) i a Infraestructura (IF2), com també la qualificació dels 160 m2 en AT-H a Sistema General en Sòl Rústic (SG-IF2-1).

Modificació en els carrers de sa Creu i del Cardenal Despuig

La modificació afecta a una superfície de 6.065 m2 delimitada pels carrers de sa Creu, al sud, del Cardenal Despuig, al nord, i per la carretera terciària Ma-2131, a l'oest. D'aquest àmbit, 2.779 m2 s'ubiquen a sòl rústic i la resta són a sòl urbà qualificat com a zona d'edificació residencial tradicional alineada a vial A2. El sòl rústic afectat és una zona de sòl rústic comú (SRC) amb categoria Àrea de Transició d'Harmonització (AT-H) i uns 700 m2 de sòl rústic protegit (SRP) amb categoria d'Àrea de Protecció Territorial (APT) de Carreteres que per la qual cosa s'ha sol·licitat la seva cessió a la Direcció Insular de Carreteres del Consell Insular de Mallorca. Les parcel·les afectades per les modificacions són núm. 42 del carrer de Sa Creu (ref. cad. 6831832DE9063S0000KU) i la parcel·la 80 del polígon 2 corresponent del carrer del Cardenal Despuig (ref. cad. 07012A002000800001ZY).

En aquest àmbit s'hi preveu:

- una zona d'aparcament al carrer de Sa Creu de 1.719 m2, amb 55 places, el qual ja està executat, que es qualificarà com infraestructura IF2. Com a conseqüència que la seva delimitació va més enllà dels límits del sòl urbà, es qualificarà com sector urbanitzable directament ordenat per la part de l'aparcament que queda en sòl rústic (URB-OR-01).

- una zona d'equipament EQ1 de 4.349 m2, que correspon amb un solar en la seva major part urbà mentre que 1.621 m2 corresponen a sòl rústic amb categories de AT-H i APT de carreteres. A més, el solar s'ubica de manera contigua a l'actual centre de dia de gent major Sobre el solar hi ha el compromís de cessió per part de la Fundació Gual Gelabert perquè es destini a llar de residència de gent major. Com a conseqüència que la seva delimitació va més enllà dels límits del sòl urbà, es qualificarà com sector urbanitzable directament ordenat la part que queda en sòl rústic (URB-OR-01).

Per tant, per a l'ordenació d'aquesta zona és necessària, per interès públic, la qualificació d'un sector urbanitzable directament ordenat (URB-OR-1) de 2.779 m2 per destinar 1.621 m2 a equipament (EQ1) i 1.158 m2 a aparcament (IF2) per donar continuïtat a les qualificacions de sòl urbà.

Així mateix, la modificació puntual suposa canvis en l'articulat de les NS de Planejament de Campanet i en la resta de documentació urbanística (annexos i plànols), els quals són els següents:

- La modificació de l'article 12 de Classificació de Sòl per tal d'incloure la classe de sòl urbanitzable directament ordenat, el qual estarà integrat per aquells sectors així recollits que s'ordenen directament, mitjançant la definició d'usos globals i el seu nivell d'intensitat, l'assenyalament de peces de l'estructura general i orgànica que s'hi inclouen, i de les previsions per formular-la i executar-la. La delimitació i l'ordenació d'aquests sectors és la que quedaran recollits a les fitxes d'ordenació corresponents i s'haurà d'ajustar a allò previst en la legislació del sòl.

- La modificació de l'article 112 Ordenances particulars zona Infraestructures IF i la creació de l'article 112.bis Ordenances particulars zona Serveis Generals SEG atès actualment a les NS de Campanet no s'inclou cap article sobre aquest tipus de zona.

Respecte a l'article 112 Ordenances particulars zona Infraestructures IF:

« 1.- Descripció: Es refereix a les àrees públiques destinades al sistema de comunicacions i transports. Se'n diferencien dos subtipus:

- IF1: Es refereix a les àrees ocupades pels vials públics en sòl urbà.

- IF2: Es refereix als espais d'ús públic, annexos a la xarxa viària, destinats a estacionar-hi vehicles tipus turisme o motocicletes o a la guarda de grans vehicles automòbils com autobusos i camions.

2.- Condicions d'edificabilitat: No s'estableixen condicions d'edificació, permetent-se únicament construccions i instal·lacions al servei d'aquest.

3.- Condicions d'ús: Es permeten només els usos públics lligats al servei de la infraestructura.

4.- Condicions d'implantació d'aparcaments IF2:

- Per al còmput de les places d'estacionament resultants s'aplicarà un estàndard mitjà d'una plaça d'aparcament per cada 20 metres quadrat.

- El seu disseny procurarà fer una intervenció mínima quant a moviment de terres respectant el desnivell original i mantenir sempre que sigui possible els marges existents en el terreny per aconseguir una major integració paisatgística i un menor impacte visual.

- S'haurà de fer un estudi detallat de pendents i de radis per tal d'adequar-ho al desnivell del terreny.

- S'exigirà la plantació d'un arbre per cada quatre places d'aparcament, amb distribució homogènia en tota la superfície.

- Excepcionalment a les àrees d'aparcament de superfície superior a 1.000 m2 es permetrà substituir els arbres per marquesines cobertes amb plaques fotovoltaiques sempre que s'adoptin mesures de correcció de l'impacte paisatgístic. Aquestes instal·lacions no computaran com a superfície construïda ni com a ocupació.

- Els paviments dels espais que no estiguin dedicats a la circulació dels vehicles hauran de ser de materials drenants per aconseguir una màxima infiltració d'aigua als aqüífers».

Respecte a l'article 112 bis, Ordenances particulars zona Serveis Generals SEG:

«1.- Definició: Es refereix a les àrees ocupades per infraestructures públiques en sòl urbà vinculades a les infraestructures bàsiques i de serveis.

2.- Condicions d'edificabilitat SEG

Nombre màxim de plantes

2

Altura màxima

6 m

Altura total

8 m

Ocupació màxima de la planta pis

50%

Edificabilitat

3 m3/m2

Separació a vial

10 m

Separació a partions

3 m

3.- Condicions d'ús: Es permeten només els usos públics lligats al servei de la infraestructura.»

- Es preveu que per recollir l'ordenació detallada del sector urbanitzable directament ordenat proposat (URB-OR-01) es crei un nou Annex I. Actuacions urbanístiques:

ACTUACIÓ URBANÍSTICA: SECTOR URBANITZABLE DIRECTAMENT ORDENAT

Codi actuació

URB-OR-01

Desenvolupament

Projecte d'urbanització

Sistema

Terrenys municipals

Termini d'execució

2 anys

Superfície total

2.779 m2

Taula d'ordenació i superfícies

USOS NO LUCRATIUS

Superfície mínima m2

%

EQ1 Equipament assistencial

1.621

58,33

IF2 Aparcament

1.158

41,67

SUBTOTAL

2.779

100

TOTAL ÀMBIT (Urbanitzable)

2.779

100

Situació

Comprèn uns terrenys situats a l'est de la carretera Ma-2131, entre el carrer de la Creu i el carrer Cardenal Despuig.

Criteris d'ordenació

Ordenació Equipament Assistencial (EQ1)

Les condicions de parcel·la i edificació aplicables seran les mateixes que les corresponents a l'edificació residencial veïna A2.

Usos

- Segons les característiques materials. Ús global: Dotacional

- Segons la seva utilització: Ús públic.

- Segons la titularitat: Ús de domini públic.

- Segons la seva funcionalitat: Ús assistencial, resta d'usos admesos segons article 107 de les NS.

Per tot el que no està disposat en aquesta fitxa, serà d'aplicació la regulació dels equipaments de les NS.

L'edificació s'haurà d'adaptar a les determinacions que li siguin aplicables de les normes del PTI número 42, mesures bioclimàtiques en l'edificació, 44, de contaminació lumínica, i 45, de contaminació acústica.

 

Ordenació Aparcament (IF2)

Usos

- Segons les característiques materials. Ús global: Dotacional

- Segons la seva utilització: Ús públic.

- Segons la titularitat: Ús de domini públic.

- Segons la seva funcionalitat: Ús de comunicacions. Ús d'aparcament de vehicles

Condicions d'implantació:

- Per al còmput de les places d'estacionament resultants s'aplicarà un estàndard mitjà d'una plaça d'aparcament per cada 20 metres quadrat.

- El seu disseny procurarà fer una intervenció mínima quant a moviment de terres respectant el desnivell original i mantenir sempre que sigui possible els marges existents en el terreny per aconseguir una major integració paisatgística i un menor impacte visual.

- S'haurà de fer un estudi detallat de pendents i de radis per tal d'adequar-ho al desnivell del terreny.

- S'exigirà la plantació d'un arbre per cada quatre places d'aparcament, amb una distribució homogènia en tota la superfície.

- Excepcionalment a les àrees d'aparcament de superfícies superiors a 1.000 m2 es permetrà substituir els arbres per marquesines cobertes amb plaques fotovoltaiques sempre que s'adoptin mesures de correcció de l'impacte paisatgístic. Aquestes instal·lacions no computaran com a superfície construïda ni com a ocupació.

- Els paviments dels espais que no estiguin dedicats a la circulació dels vehicles hauran de ser materials drenants per aconseguir un màxima infiltració d'aigua als aqüífers.

 

Seqüència de programació

1. L'execució de l'aparcament.

2. L'execució de la resta de dotacions. La resta de dotacions es podrien executar de manera simultània a la urbanització dels vials, en qualsevol cas, per a la seva posada en funcionament d'aquestes dotacions els vials hauran d'estar operatius.

 

Característiques i traçat del serveis

Per la seva ubicació entre sòl urbà, la connexió als serveis generals ja es troba executada en els carrers de la Creu i de Cardenal Despuig. Únicament ampliar la xarxa que dona llum a l'aparcament i ampliar la xarxa de pluvials en aquest punt, d'acord amb el plànol URB-OR-01.2

 

Condicions d'estètica, integració paisatgística i ambiental

- La disposició dels espais lliures d'edificació en la parcel·la haurà de facilitar una major integració de l'equipament en l'entorn.

- Utilitzar tipologies i cromatisme de les construccions pròpies de l'equipament proposat, tot i tenint en compte l'entorn que l'envolta.

- En els enjardinaments es faran servir preferentment espècies de vegetació autòctona.

- Les faroles hauran d'encaminar adequadament l'emissió de la llum en terra, per evitar la contaminació lumínica.

- Soterrar el cablejat i la resta d'instal·lacions tècniques.

- Durant el temps que duri l'obra s'hauran de ser adoptades les màximes precaucions per evitar l'abocament de substàncies contaminants (olis, hidrocarburs, etc) tant de manera accidental com per dur a terme les feines de manteniment de la maquinària emprada per executar l'obra.

- L'edificació principal de l'equipament assistencial donarà façana al carrer Cardenal Despuig, d'acord amb les condicions d'edificació de l'article 100 per a la zona A2.

Així mateix, s'adjunten dos plànols a la fitxa del sector: URB-OR-01-1 i URB-OR-01-2.

- També es preveu que per recollir l'ordenació detallada del Sistema General en Sòl Rústic SG-IF2-1 proposat es crei un Annex II. Sistemes Generals en Sòl Rústic, en el qual s'incorporarà la següent fitxa:

ANNEX II. Sistemes Generals en Sòl Rústic.

IDENTIFICACIÓ

TIPUS

INFRAESTRUCTURA

NOM DE L'ESPAI

APARCAMENT CARRER MAJOR

CODI

SG-IF2-1

 

LOCALITZACIÓ I DIMENSIONS

SITUACIÓ

Carrer Cantó des Càrritx 21

REF. CADASTRAL

6830021DE9063S0001WI

SUPERFÍCIE

160 m2

COORDENADES UTM

X: 496903,41 Y: 4402778,57

CONTEXT

Zona rural ubicada a la part posterior dels carrers Major i Cantó des Càrritx

ORDENACIÓ URBANÍSTICA

CLASSIFICACIÓ DEL SÒL

Sòl rústic

ORDENACIÓ

AT-H Àrea de Transició d'Harmonització

Usos

- Segons les característiques materials. Ús global: Dotacional

- Segons la seva utilització: Ús públic.

- Segons la titularitat: Ús de domini públic.

- Segons la seva funcionalitat: Ús de comunicacions. Ús d'aparcament de vehicles

Condicions d'implantació

Segons IF2

CATÀLEG

No

ASSIGNACIÓ GESTIÓ DEL SÒL

Públic

SISTEMA D'ACTUACIÓ

Públic (compromís de donació)

DESCRIPCIÓ

DESCRIPCIÓ TIPOLOGIA

Aparcament

Finalment, es preveu en la cartografia del planejament de les NS de Campanet la modificació dels plànols següents:

- Sòl urbà zonificacions i catàleg. Plànol A2b (escala 1:1000).

- Sòl urbà zonificacions i catàleg. Plànol A3 (escala 1:1000).

- Sòl urbà zonificacions i catàleg. Plànol B3 (escala 1:1000).

- Sòl rústic zonificacions i catàleg. Plànol 03 (escala 1:5.000).

3. Avaluació dels efectes previsibles

La modificació puntual de les NS de planejament de Campanet prevista afecta a una superfície total de 7.644 m2, de la qual 4.705 m2 s'ubiquen a sòl urbà i 2.939 m2 a sòl rústic.

Els efectes negatius previsibles són:

- L'ocupació del sòl rústic i canvi d'ús del sòl per la instal·lació d'infraestructures i equipaments, tot i que aquest sòl rústic es troba ubicat en parcel·les de camps de conreu amb arbrat que es troben actualment, en procés de d'abandonament o en parcel·les ocupades per vegetació de tipus herbaci i arbustiu sense importància significativa, també en procés d'abandonament.

- Un augment no significatiu de la compactació del sòl i un mínim moviment de terres.

- Afectació mínima a la qualitat de l'atmosfera per la generació de partícules en suspensió, de pols, de gasos d'efecte hivernacle i de renou diürn com a conseqüència de les obres vinculades tant als aparcaments com als equipaments proposats.

- Desbrossament i tala de les espècies vegetals existents a les parcel·les afectades, la majoria de les quals són flora herbàcia ruderal típica de terrenys abandonats i degradats sense importància significativa.

- Augment del consum dels recursos naturals com conseqüència de l'ocupació del terreny, els consums d'energia i d'aigua per a les obres i el funcionament de les infraestructures d'aparcament i els equipaments.

- Augment no significatiu dels residus de construcció i demolició, dels residus de fracció vegetal durant les obres i dels residus domèstics durant el funcionament dels equipaments.

- Alteració del paisatge, en el cas de l'aparcament del Carrer Major, la seva visibilitat augmentarà des de les parcel·les que confronten amb la seva superfície. En el cas de l'aparcament del carrer de Sa Creu i l'equipament assistencial del carrer del Cardenal Despuig es troben al sud límit sud-oest del nucli urbà de Campanet de per la qual cosa les actuacions tendran una certa visibilitat des de fora del nucli urbà i molta visibilitat des de la carretera terciària Ma-2131.

- Molèsties a la població per la generació de pols, renou i major trànsit de camions i maquinària com a conseqüència de les obres puntuals.

Els efectes positius previsibles són:

- La plantació d'arbrat en els aparcaments per generar ombra per als vehicles estacionats o la seva substitució per marquesines amb plaques fotovoltaiques atès que les seves superfícies superen els 1000 m2.

- En el cas de la instal·lació de les marquesines amb les plaques fotovoltaiques, generació d'energia que podria servir d'autoabastiment per a l'enllumenat i altres serveis dependents d'electricitat.

- Augment de la permeabilització del sòl dels aparcaments respecte a l'asfalt existent per la implantació de paviments drenants en tota la superfície no dedicada a la circulació.

- Respecte a la població, es millorarà la dotació d'equipaments de la població local i insular així com l'accessibilitat i de la mobilitat al nucli urbà gràcies als aparcaments.

La modificació puntual de les NS de planejament de Campanet prevista afecta a un reduït àmbit territorial i no s'han detectat problemes ambientals significatius i suposarà una millora en la mobilitat i accessibilitat tant de vehicles com de vianants al nucli urbà de Campanet amb la instal·lació dels 2 aparcaments proposats. Així mateix, es dotarà amb un nou equipament administratiu a l'oficina de la policia municipal i amb un nou equipament assistencial per a gent gran a nivell supramunicipal per tal d'atendre a les necessitats previstes davant l'augment de l'envelliment de la població.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

D'acord amb l'article 30 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, s'han realitzat consultes a les següents administracions previsiblement afectades per la proposta de modificació puntual de les NS del Planejament de Campanet:

- Servei d'Estudis i Planificació i d'Aigües Superficials de la Direcció General de Recursos Hídrics.

- Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Direcció General de Territori i Paisatge.

- Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

- Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera de la Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

- Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat.

- Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum.

- Direcció Insular de Territori i Paisatge del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca.

- Direcció Insular d'Urbanisme del Departament de Territori del Consell Insular de Mallorca.

- Direcció Insular de Mobilitat del Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell Insular de Mallorca.

A dia d'avui dins l'expedient consten els informes de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum, de la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, del Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat i del Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Direcció General de Territori i Paisatge.

En data 23 de juny de 2021, la Direcció General d'Emergències i Interior de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat va informar el següent:

Conclusió

Una vegada examinada la documentació, es considera que la modificació puntual de les NS de planejament de Campanet, es pot informar favorablement, atès que les modificacions introduïdes no suposen riscos per a les persones i béns que hagi de tenir en compte la Protecció Civil.

En data 30 de juny de 2021, la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut i Consum va informar el següent:

S'informa que les modificacions incloses en la documentació de referència no suposen una afecció negativa a l'àmbit de la Salut Ambiental sempre que es compleixi la normativa vigent referent a emissions a l'atmosfera (renous i partícules).

En data 9 de juliol de 2021, el Servei de Protecció d'Espècies del Departament de Medi Natural de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat va informar el següent:

Conclusió

Per tot això, inform favorablement sobre la modificació puntual de les NS de planejament del TM de Campanet.

En data 23 de juliol de 2021, el Servei d'Ordenació del Territori i Urbanisme de la Direcció General de Territori i Paisatge va informar el següent:

Conclusió

Examinat el contingut de la modificació, aquesta no afecta aspecte algun de l'ordenació urbanística o territorial sobre el que, en funció de les competències que ostenta, hagi de pronunciar-se aquesta Direcció General, per la qual cosa no procedeix assenyalar observació alguna sobre la mateixa.

5. Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013

Una vegada analitzats els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, no es preveu que la modificació puntual de les NS del planejament de Campanet pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient ateses les característiques de la modificació puntual i la seva reduïda dimensió.

Per la documentació presentada se considera que s'han establert algunes mesures correctores destinades a corregir efectes potencials adversos sobre el medi ambient, així mateix el document ambiental estratègic presenta un Programa de Vigilància Ambiental (PVA). En el PVA s'indica que per a cada mesura proposada es presentaran uns indicadors de realització, una freqüència de comprovació, uns valor llindars i unes accions correctives en el cas que les mesures no obtinguin el resultat desitjat. No obstant això, totes aquestes dades no queden reflectides finalment en el PVA.

La modificació en sí mateixa, no suposa impactes negatius significatius, transfronterers ni es preveu que tingui efectes acumulatius.

Conclusions de l'informe ambiental estratègic

Primer: No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària la modificació puntual de les NS de planejament del TM de Campanet (Mallorca), atès que no es preveu que pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, sempre i quan es compleixin les mesures i el programa de vigilància ambiental proposats que figuren al document ambiental estratègic i els condicionants següents:

- El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) haurà d'incloure uns indicadors clars i específics per fer el seguiment objectiu de l'efectivitat de les mesures proposades, així com els seus valors llindars, la freqüència de comprovació de les mesures i les actuacions que es duran a terme en el cas que les mesures no obtinguin el resultat desitjat. S'haurà de trametre a la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) el Pla de Vigilància Ambiental una vegada esmenat amb les indicacions anteriors.

A més, es recomana que:

- D'acord amb l'article 60.8 del PHIB: «. Les noves grans superfícies tradicionalment impermeables, com ara aparcaments, instal·lacions esportives i de lleure, adoptaran sistemes de drenatge sostenible que minimitzin l'impacte de les aigües pluvials a les xarxes de sanejament i drenatge i, al seu torn, permetin l'emmagatzemament per a un ús posterior o la reincorporació al medi.» En la modificació puntual proposada, en l'article 112.4 paràgraf 6 i a l'annex I, Condicions d'implantació de l'ordenació d'aparcaments (IF2), punt 6, s'indica que «Els paviments dels que no estiguin dedicats a la circulació dels vehicles hauran de ser de materials drenants per aconseguir la màxima infiltració d'aigua als aqüífers». Per a una implantació més ambiciosa s'hauria de valorar que la totalitat dels aparcaments sigui amb paviments permeables o, en el seu defecte, se recullin les aigües pluvials per al seu ús posterior o la reincorporació al medi.

- En els aparcaments, es prevegi la infraestructura necessària que possibiliti la instal·lació futura d'un punt de recàrrega de vehicles elèctric per cada 5 places.

Així mateix, es recorda que:

- D'acord amb la Norma 58.1.c del PTIM Criteris generals per implantar nous equipaments, s'ha de realitzar un estudi que justifiqui la idoneïtat de la ubicació proposada de l'equipament assistencial de la llar residencial de la tercera edat si aquest ha de ser d'àmbit supramunicipal, en el qual s'haurà d'analitzar prèviament l'escala i la població a la qual haurà de prestar servei, així com l'accessibilitat al nou equipament de tots els nuclis als quals presti servei, la mesura i població dels nuclis afectats, amb preferència per el nucli als quals presta servei, la proximitat entre equipaments existents i la proximitat al major nombre possible de població al qual prestin servei.

- Respecte a la legalització dels dos aparcaments ja executats correspon a l'Ajuntament de Campanet comprovar si es donen els requisits exigits per la normativa urbanística per a la seva legalització una vegada aprovada la modificació puntual. En tot cas, s'ha de tenir present que caldrà complir l'art. 60.8 del PHIB, l'article 112 de les NNSS i la present avaluació ambiental pel que fa a paviments permeables, l'enllumenament, els punts de recàrrega elèctrica per vehicles elèctrics, i les marquesines amb les plaques fotovoltaiques, a més de les indicacions tècniques proposades d'integració paisatgística.

- En el cas de l'aparcament del carrer Major, s'ha de valorar el tractament urbanístic com una sola infraestructura d'aparcament, en comptes de distingir entre una part en sòl urbà (1.579 m2) i una petita part (160 m2) com a sistema general en rústic. Això no obstant, en el cas de mantenir-se la classificació de sòl rústic, el projecte d'aparcament s'haurà de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental simplificada, ja que s'inclouria dins l'annex 2 del Decret legislatiu 1/2020, en el grup 4 Projectes d'infraestructures, punt 4 Aparcaments i marines seques en sòl rústic. Aquesta avaluació d'impacte ambiental haurà d'avaluar tant els possibles potencials impactes del desmantellament de l'aparcament ja executat com també els impactes de les obres i funcionament del nou aparcament que es projecti el qual ha de complir amb les indicacions de la modificació puntual proposada.

- En el cas de l'aparcament del carrer de Sa Creu, no estarà sotmès a avaluació d'impacte ambiental atès que s'ubicarà, una vegada aprovada la modificació puntual, en sòl urbanitzable directament ordenat.

- Per al futur projecte de l'edificació prevista com equipament assistencial destinat a la llar residencial per a gent gran, aquest haurà de disposar de sistemes de recollida de pluges, sempre que sigui viable, així com també s'haurà d'implantar un sistema de xarxes separatives de pluvials i residuals d'acord amb l'article 60 del PHIB.

- Per donar compliment a l'article 112.4 punt 5 de les Ordenances particulars de zona d'infraestructures de la modificació puntual proposada respecte a les condicions d'implantació d'aparcaments i a l'article 53.3 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears atès que ambdós aparcaments tenen una superfície superior a 1.000 m2, en els seus futurs projectes s'haurà de tenir en compte que s'hauran d'instal·lar marquesines cobertes de plaques fotovoltaiques, les quals serviran per autoabastir d'energia elèctrica l'enllumenat de l'aparcament i els punts de recàrrega de vehicles lliures d'emissions. En el supòsit que per raons tècniques justificades no es pogués executar la instal·lació de les marquesines amb les plaques fotovoltaiques, es sembrarà arbrat en la proporció d'un arbre cada quatre places d'aparcament de manera homogènia.

- Respecte als futurs projectes d'infraestructures d'aparcament i de l'equipament assistencial del carrer Cardenal Despuig, s'hauran de sembrar barreres vegetals perimetrals en els dos aparcaments i en la parcel·la de l'equipament assistencial, per tal de disminuir l'impacte visual des de la carretera Ma-2131 i des de les parcel·les confrontants amb les parcel·les afectades per la modificació puntual i permetre la seva integració paisatgística amb l'entorn pròxim, tal com determina amb el punt 5 de l'article 112.4, en la redacció proposada, de les NS de planejament de Campanet sobre condicions d'implementació d'aparcaments. Les barreres vegetals s'hauran de compondre per espècies arbòries autòctones, de fulla perenne, de baix requeriment hídric i amb suficient amplària de copa per donar suficient ombra als vehicles, en el cas dels aparcaments. L'altura de la barrera vegetal ha de ser suficient per poder ocultar les marquesines dels aparcaments i la planta baixa de l'equipament assistencial.

- L'enllumenat dels futurs projectes d'aparcament s'haurà d'adaptar a les determinacions que li siguin aplicables de la Norma 44.1 de Contaminació Lumínica del PTIM. Les lluminàries hauran de ser de baix consum.

- D'acord amb els articles 64, 65 i 66 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica de les Illes Balears i atès que els dos aparcaments superen les 40 places, els futurs projectes d'aparcament hauran de tenir en compte la instal·lació de, com a mínim, dos punts de càrrega per a vehicles elèctrics i dues places d'ús exclusiu de vehicles lliures d'emissions per cada aparcament.

- D'acord amb l'article 31 de la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'haurà d'obtenir una autorització si les obres de les infraestructures i els equipaments dels carrers de Sa Creu i del Cardenal Despuig afecten a l'ATP de carreteres resultant després d'aquesta cessió perquè es puguin realitzar les obres de les infraestructures i els equipaments dels carrers de Sa Creu i del Cardenal Despuig. També s'haurà d'obtenir un informe favorable de caràcter preceptiu de la Direcció Insular de Carreteres abans de la posada en marxa de l'activitat d'aparcament del carrer de Sa Creu.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental i se'n donarà compte al Ple de la CMAIB i al Subcomitè d'Avaluacions Ambientals.

Tercer. L'informe Ambiental Estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, en aquest cas la modificació puntual, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Quart.- Aquesta proposta de resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'obtenció de l'autorització.

 

Palma, 21 de setembre de 2021

El president de la CMAIB Antoni Alorda Vilarrubias