Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 452309
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 28 de setembre de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002), té com a finalitat la creació d'un sistema nacional de qualificacions i formació professional que faciliti la integració de les diferents formes de certificació i acreditació de les competències i de les qualificacions professionals. D'acord amb l'article 3.5, una de les finalitats d'aquest sistema és avaluar i acreditar oficialment la qualificació professional dels interessats, sigui quina sigui la forma com s'hagi aconseguit. L'article 4.1.b) estableix que un dels instruments per obtenir aquesta acreditació és un procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei orgànica 5/2002.

El Reial decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), s'especifiquen alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011), indica en l'article 72.h) que un dels objectius en matèria de formació professional és millorar la qualificació dels ciutadans mitjançant l'aplicació del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011), determina en l'article 2.1 que la Conselleria amb competències en matèria d'educació i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, conjuntament o separadament, han d'aprovar les convocatòries públiques del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i han de garantir l'estructura organitzativa necessària per gestionar el procediment. En el cas que s'aprovin de forma separada, és preceptiu un informe favorable vinculant de l'òrgan administratiu no convocant.

D'acord amb l'article 3.1 del Decret esmentat, l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l'òrgan encarregat de la gestió i la coordinació d'aquest procediment.

El Reial decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020 (BOE núm. 305, de 16 de desembre de 2017), configura el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral al conjunt de l'Estat. L'Estratègia incorpora com a objectiu potenciar la formació i, concretament, proposa en l'objectiu instrumental 2.3 «promoure la formació modular acreditable i el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i les vies no formals de formació».

La Resolució de 16 de desembre de 2020, de la Secretaria General de Formació Professional, concedeix un import de 4.693.181,32 € a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al finançament del procediment d'acreditació de les competències professionals (BOE núm. 338, de 28 de desembre de 2020), per tant, aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquestes bases figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Aprovar les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència. Tot això figura com a annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Convocar el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en els termes que figuren en les bases que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 28 de setembre de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primer

Objecte i àmbit d'aplicació

 1.  Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2.

 2.  El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Segon

Política de privacitat

 1.  Les dades que es recullin en aquest procediment s'han de tractar d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

 2.  L'IQPIB ha de dur a terme el tractament estadístic i la gestió del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals. En qualsevol moment es poden exercir els drets reconeguts en la Llei esmentada, en particular els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a l'IQPIB, amb el mateix domicili que la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Tercer

Import de la convocatòria

El cost total pressupostat per a la implementació del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 4.693.181,32 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 4 de desembre de 2020 i a l'acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2020.

Quart

Destinataris

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists en el punt sisè.

Cinquè

Incompatibilitats

Les persones que vulguin participar en el procediment no poden demanar l'avaluació i l'acreditació de les unitats de competència en els casos següents:

 1.  Si aquestes unitats s'han acreditat prèviament.
 2.  Si aquestes unitats són convalidables amb mòduls formatius d'un certificat de professionalitat o amb mòduls professionals d'un cicle formatiu de Formació Professional que ja s'han superat.
 3.  Si estan matriculades, en el moment de formalitzar la inscripció, de mòduls formatius o de mòduls professionals convalidables.
 4.  Si estan inscrites, en el moment de formalitzar la inscripció, en un procediment per avaluar i acreditar aquestes unitats de competència.
 5.  Si han sol·licitat l'acreditació i l'avaluació d'aquestes unitats de competència comunes en inscriure's en més d'una qualificació professional.

Sisè

Requisits per a la participació

1.  Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

 1.  Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
 2.  Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:
 • 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.
 • 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.
 1.  Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:
 • Almenys 2 anys (720 dies) amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.
 • Almenys 3 anys (1.080 dies) amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

 Per calcular el nombre de dies treballats, s'ha de tenir en compte que un any són 360 dies.

 1.  Tenir formació no formal, en els darrers deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació
 • Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.
 • Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Per establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal) anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

2.  Les persones més grans de 25 anys que compleixin els requisits d'experiència o de formació i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu la normativa vigent. Per a aquests casos la Comissió Permanent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

Setè

Fases del procediment i taxes

1.  Segons el que disposa la normativa vigent, les fases del procediment són:

 1.  Assessorament.
 2.  Avaluació de la competència professional.
 3.  Acreditació i registre de la competència professional.

2.  La inscripció a cadascuna de les tres fases està subjecta al pagament de taxes. Aquest pagament es pot fer per via telemàtica o de forma presencial en el moment de fer el tràmit en línia corresponent.

3.  Les taxes a abonar són les que estan aprovades en la Llei de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any vigent, les quals es poden consultar a la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451).

4.  Queden exempts del pagament de la taxa:

 1.  Les persones en situació legal de desocupació, sempre que presentin l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears que acrediti que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de quinze dies naturals a la data de formalització de la inscripció.
 2.  Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 % i les seves famílies, sempre que presentin la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència i el llibre de família, si n'és el cas.
 3.  Els membres de famílies nombroses, sempre que presentin el títol de família nombrosa en vigor.
 4.  Les persones en situació de dependència en grau II o III i les seves famílies, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.
 5.  Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, sempre que presentin el certificat corresponent.
 6.  Les famílies en situació de risc social, sempre que presentin la documentació acreditativa corresponent.
 7.  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que presentin un certificat expedit pel centre penitenciari.
 8.  Els joves en acolliment familiar i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació, sempre que presentin el certificat corresponent.
 9.  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.
 10.  Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.
 11.  Els membres de les famílies monoparentals, sempre que presentin el títol de família monoparental o la targeta individual en vigor.

La documentació dels apartats b) i c) s'ha de comprovar d'ofici a no ser que la persona interessada no n'autoritzi la comprovació.

Vuitè

Inscripció al procediment i documentació requerida

1. Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació acreditativa següent:

 1.  Fotocòpia del DNI o del NIE, sempre que l'interessat no n'autoritzi la comprovació d'ofici, o un altre document justificatiu.
 2.  Justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.
 3.  Documentació justificativa de complir amb els requisits establerts en el punt sisè:

-En cas de voler acreditar experiència laboral:

i  Per a treballadors assalariats:

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
 • Contractes de treball o certificat de l'empresa on s'hagi adquirit l'experiència laboral en què constin la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha fet l'activitat.

 ii Per a treballadors autònoms o per compte propi:

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin els períodes d'alta en el règim corresponent.
 • Declaració responsable amb la descripció de l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha duit a terme.

 iii Per a treballadors voluntaris o becaris:

 • Certificat de l'organització on s'hagi prestat l'assistència en què constin les activitats i les funcions exercides, l'any en què s'han exercit i el nombre total d'hores dedicades.

-En cas de voler acreditar formació no formal:

 •  Certificat de la formació en què han de constar els continguts, la durada en hores i el període en què es va dur a terme. Si la durada de la formació està expressada en crèdits, se n'ha d'especificar l'equivalència en hores. No s'han de valorar els cursos de durada inferior a deu hores ni l'assistència a jornades, simposis, actes o similars.

-En cas de persones més grans de 25 anys que compleixen els requisits i que no poden justificar-los:

 • Declaració responsable o prova admesa en dret per justificar els requisits d'experiència laboral o formació no formal.

3. Tots els documents que no es presentin redactats en llengua catalana o castellana s'han d'acompanyar necessàriament de la traducció oficial corresponent.

4.  La falsedat en les dades declarades o aportades comporta la pèrdua del dret a participar en aquest procediment i la no devolució de les taxes abonades.

Novè

Presentació de la documentació

1. La documentació requerida s'ha de presentar preferentment en línia en el moment de realitzar el tràmit telemàtic.

2. En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar als llocs següents:

 1.  Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).
 2.  Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
 3.  Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).
 4.  Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

3. D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 1.  Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
 2.  A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 3.  A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4.  A les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5.  En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Desè

Admissió al procediment

1. Les sol·licituds d'inscripció al procediment han de ser revisades per la Comissió Permanent.

2. Totes les persones interessades que compleixen els requisits podran participar en el procediment.

3. La Comissió Permanent ha de comunicar a les persones que compleixen els requisits que poden participar en el procediment i que han de formalitzar la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, i a les persones que no compleixen els requisits, els motius pels quals no poden participar en el procediment.

Onzè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'assessorament

1.  Les persones que compleixen els requisits han d'emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

2.  Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3.  L'IQPIB ha d'assignar un assessor o assessora a cada participant, que l'ajudarà a recopilar i organitzar tota la documentació relativa a l'historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que s'han d'avaluar.

4.  La fase d'assessorament s'ha de desenvolupar, preferiblement de manera telemàtica, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5.  Les actuacions de la fase d'assessorament s'han de dur a terme els dies hàbils, excepte festius, als centres integrats públics de formació professional o a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

6.  Un cop finalitzada la fase d'assessorament, els participants rebran, per mitjans telemàtics, l'informe d'assessorament de la qualificació professional corresponent del seu assessor o assessora (document no vinculant) i podran formalitzar la sol·licitud d' inscripció a la fase d'avaluació.

Dotzè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'avaluació

1.  Les persones que hagin rebut assessorament poden participar a la fase d'avaluació i emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'avaluació, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

2.  Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció o, si n'és el cas, la documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

3.  L'IQPIB ha d'assignar un avaluador o avaluadora a cada participant perquè avaluï la competència professional de cadascuna de les unitats de competència recollides en aquesta convocatòria a les quals s'hagi inscrit.

4.  La fase d'avaluació s'ha de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

5.  Les actuacions de la fase d'avaluació s'han de dur a terme preferentment al lloc de feina del participant (sempre que el lloc de feina es trobi a la Comunicat autònoma de les Illes Balears), als centres integrats públics de formació professional o en instal·lacions autoritzades per l'IQPIB.

6.  Almenys una de les intervencions ha de ser presencial. La resta d'actuacions es poden desenvolupar per mitjans telemàtics.

7.  Aquesta avaluació té com a objecte comprovar si es demostra la competència professional requerida en les realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i en una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional, seguint els criteris per a l'avaluació establerts en les guies d'evidències.

8.  Els resultats de l'avaluació de la competència professional en cada unitat de competència s'han d'expressar en els termes de demostrada o no demostrada.

9.  Un cop finalitzada la fase d'avaluació, les persones avaluades han de rebre, per mitjans telemàtics, la comunicació dels resultats provisionals de l'avaluació de la qualificació professional corresponent del seu avaluador o avaluadora.

10.  Si la persona avaluada no està d'acord amb el resultat de l'avaluació, té dret a reclamar davant el seu avaluador o avaluadora en un termini de tres dies hàbils. La reclamació s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic del seu avaluador o avaluadora utilitzat durant el desenvolupament de la fase d'avaluació.

11.  Contra l'acta d'avaluació individual es pot presentar un recurs d'alçada davant la directora de l'IQPIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació.

 

Tretzè

Fase d'acreditació i registre de la competència professional

1.  La directora de l'IQPIB ha d'expedir un certificat d'acreditació de les unitats de competència avaluades positivament a cada persona avaluada, expressades com a demostrades, d'acord amb el model previst en l'annex III A del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

2.  Un cop finalitzada la fase d'avaluació, l'IQPIB ha d'enviar el certificat d'acreditació de les unitats de competència demostrades per mitjans telemàtics.

3.  L'IQPIB ha de registrar d'ofici en el Registre d'Unitats de Competències Professionals de les Illes Balears, creat mitjançant el Decret 55/2011, les acreditacions d'unitats de competència expedides en el marc del procediment establert pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i ha de transferir els resultats al registre de caràcter estatal del Servei d'Ocupació Estatal, en compliment de l'article 18.2 del Reial decret 1224/2009.

4.  En qualsevol cas, l'acreditació de les competències professionals no implica l'obtenció de l'habilitació per a la professió. Per obtenir-la, s'ha de complir la normativa que regula l'exercici de l'activitat professional corresponent.

5.  Les persones que hagin acreditat totes les unitats de competència de la qualificació professional convocada poden sol·licitar, si n'és el cas, el corresponent certificat de professionalitat al SOIB.

Catorzè

Designació dels assessors i avaluadors

1.  D'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 55/2011, de 20 de maig, s'han de designar els assessors i els avaluadors necessaris per dur a terme aquest procediment.

2.  La directora de l'IQPIB, òrgan responsable d'habilitar el personal assessor i avaluador, designa les persones que han d'actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d'acreditació.

3.  Els assessors i els avaluadors participants en aquesta convocatòria han d'estar inclosos en el Registre del personal assessor i avaluador del Servei Públic d'Ocupació Estatal de les unitats de competència per a les quals s'ha convocat el procediment.

Quinzè

Pla de formació

Amb independència dels resultats obtinguts, l'avaluador o avaluadora ha de proporcionar a totes les persones avaluades el corresponent pla de formació, en el qual s'han de fer constar:

a. Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, perquè puguin acreditar en convocatòries posteriors les unitats de competència no demostrades.

b. Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, per completar la formació conduent a l'obtenció d'un certificat de professionalitat o un títol de formació professional que hi estigui relacionat.

c.  Si els candidats compleixen els requisits per obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional, s'han d'indicar els tràmits necessaris perquè el puguin obtenir.

 

ANNEX 2

Unitats de competència convocades

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2251_1. Ordenar i traslladar els documents, materials i equips d'un centre sanitari i proporcionar la informació demanada. 

SAN668_1. Trasllat i mobilització d'usuaris i/o pacients, documentació i materials en centres sanitaris

(nivell 1)

No existeix

Sense continguts relacionats

UC2252_1. Traslladar i col·laborar en la mobilització de pacients, èxitus, amputacions i fetus tant a l'accés com a les unitats d'hospitalització d'un centre sanitari, sota la supervisió del personal responsable.

UC2253_1.Traslladar i col·laborar en la mobilització i immobilització dels pacients en unitats especials, sota la supervisió del personal responsable.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0069_1. Mantenir prèviament el vehicle sanitari i controlar-ne la dotació material.

SAN025_2. Transport sanitari

(nivell 2)

SANT0208. Transport sanitari

Tècnic en emergències sanitàries

UC0070_2. Prestar al pacient suport vital bàsic i ajuda al suport vital avançat.

UC0071_2. Traslladar el pacient al centre sanitari útil.

UC0072_2. Aplicar tècniques de suport psicològic i social en situacions de crisi.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0363_2. Controlar els productes i materials, la facturació i la documentació en establiments i serveis de farmàcia.

SAN123_2. Farmàcia

(nivell 2)

No existeix

Tècnic en farmàcia i parafarmàcia

UC0364_2. Assistir en la dispensació de productes farmacèutics, informar els usuaris sobre la seva utilització i determinar paràmetres somatomètrics senzills, sota la supervisió del facultatiu.

UC0365_2. Assistir en la dispensació de productes sanitaris i parafarmacèutics i informar els usuaris sobre la seva utilització, sota la supervisió del facultatiu.

UC0366_2. Assistir en l'elaboració de fórmules magistrals i preparats oficinals, dietètics i cosmètics, sota la supervisió del facultatiu.

UC0367_2. Assistir en la realització d'anàlisis clíniques elementals i normalitzades, sota la supervisió del facultatiu.

UC0368_2. Col·laborar en la promoció, protecció de la salut, prevenció de malalties i educació sanitària, sota la supervisió del facultatiu.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0369_3. Gestionar una unitat d'un laboratori d'anàlisis clíniques.

SAN124_3. Laboratori d'anàlisis clíniques

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en anatomia patològica i citodiagnòstic

UC0370_3. Tenir cura dels procediments de les fases preanalítica i postanalítica al laboratori clínic.

UC0371_3. Dur a terme anàlisis de bioquímica clínica en mostres biològiques humanes.

UC0372_3. Practicar anàlisis microbiològiques i identificar paràsits en mostres biològiques humanes.

Tècnic Superior en laboratori clínic i biomèdic

UC0373_3. Practicar anàlisis hematològiques i genètiques en mostres biològiques humanes i procediments per obtenir hemoderivats.

UC0374_3. Aplicar tècniques immunològiques en les diferents àrees del laboratori d'anàlisis clíniques.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0375_3. Gestionar una unitat d'un laboratori d'anatomia patològica i citologia.

SAN125_3. Anatomia patològica i citologia

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en anatomia patològica i citodiagnòstic

UC0376_3. Col·laborar en la pràctica de necròpsies clíniques o medicolegals, sota la supervisió del facultatiu.

UC0377_3. Tenir cura del processament integral i complementari del material biològic per al seu estudi per part del patòleg.

UC0378_3. Tenir cura de la selecció i l'aproximació diagnòstica de citologies ginecològiques, sota la supervisió del facultatiu.

UC0379_3. Tenir cura de la selecció i l'aproximació diagnòstica de citologies de líquids i secrecions corporals, empremtes i mostres no ginecològiques obtingudes per punció, sota la supervisió del facultatiu.

Tècnic Superior en laboratori clínic i biomèdic

UC0380_3. Elaborar el registre fotogràfic de peces i preparacions a nivell macroscòpic, microscòpic i ultramicroscòpic, sota la supervisió del facultatiu.

UC0381_3. Aplicar tècniques d'immunohistoquímica, immunofluorescència i biologia molecular, sota la supervisió del facultatiu.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0388_3. Gestionar una unitat de radioteràpia.

SAN127_3. Radioteràpia

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

UC0389_3. Operar amb la dosimetria en radioteràpia, aplicant els fonaments fisicomatemàtics en l'ús de les radiacions ionitzants.

UC0390_3. Utilitzar les radiacions ionitzants d'acord amb les característiques anatòmiques i fisiopatològiques de les malalties.

UC0391_3. Assistir el pacient durant la seva estada en la unitat de radioteràpia.

UC0392_3. Aplicar tractaments de teleteràpia: cobaltoteràpia, acceleradors de partícules i RX de baixa i mitja energia.

Tècnic Superior en radioteràpia i dosimetria

UC0393_3. Col·laborar amb el facultatiu en la preparació i l'aplicació dels tractaments amb braquiteràpia.

UC0394_3. Aplicar els procediments de protecció radiològica hospitalària sota supervisió  d'un facultatiu.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1591_3. Gestionar l'àrea de feina en un gabinet bucodental.

SAN489_3. Higiene bucodental

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en higiene bucodental

UC1592_3. Identificar les característiques anatòmiques, fisiològiques i patològiques de l'aparell estomatognàtic per valorar-les i registrar-les.

UC1593_3. Explorar l'estat de salut bucodental dels pacients/usuaris dels serveis de salut amb fins epidemiològics i intervenir mitjançant actuacions directes.

UC1594_3. Avaluar la salut bucodental de les persones i de la comunitat mitjançant activitats de vigilància epidemiològica.

UC1595_3. Fomentar la salut bucodental de les persones i de la comunitat mitjançant activitats d'educació sanitària i promoció de la salut.

UC1596_3. Dur a terme les tècniques odontològiques pròpies, delegades o d'ajuda dins l'equip de salut bucodental.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1605_3. Aplicar tècniques de conservació transitòria o embalsamament del cadàver amb productes biocides.

SAN491_3. Tanatopràxia

(nivell 3)

SANP0108. Tanatopràxia

Tècnic Superior en anatomia patològica i citodiagnòstic

UC1606_3. Efectuar restauracions i reconstruccions en cadàvers.

UC1607_3. Aplicar tècniques estètiques per a la presentació o exposició dels cadàvers.

UC1608_3. Extreure teixits, pròtesis, marcapassos i altres dispositius contaminants dels cadàvers.

UC1609_3. Manejar les tècniques i habilitats relacionals per prestar el servei de tanatopràxia.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2072_3. Gestionar els arxius de documentació i històries clíniques.

SAN626_3. Documentació sanitària

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en documentació i administració sanitàries

UC2073_3. Desenvolupar i normalitzar el tractament documental i el sistema d'informació clinicoassistencial.

UC2074_3. Extreure els termes clínics i de procediments diagnòstics i/o terapèutics de la documentació clínica.

UC2075_3. Codificar les dades clíniques i no clíniques extretes de la documentació sanitària.

UC2076_3. Dur a terme procediments administrativoclínics en la gestió de pacients d'atenció primària i atenció especialitzada.

UC2077_3. Explotar dades clíniques i no clíniques per al sistema d'informació clinicoassistencial, el control de qualitat i la investigació.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2078_3. Gestionar l'àrea tècnica de treball en una unitat de radiodiagnòstic i/o de medicina nuclear.

SAN627_3. Imatge per al diagnòstic

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

UC2079_3. Preparar el pacient d'acord amb les característiques anatomofisiològiques i patològiques, en funció de la prescripció, per a l'obtenció d'imatges.

UC2080_3. Obtenir imatges mèdiques utilitzant equips de radiografia simple, radiografia amb contrast i radiologia intervencionista.

UC2081_3. Obtenir imatges mèdiques utilitzant equips de tomografia computada (TAC) i col·laborar en exploracions ecogràfiques (ECO).

UC2082_3. Obtenir imatges mèdiques utilitzant equips de ressonància magnètica (RM).

UC2083_3. Obtenir imatges mèdiques i estudis funcionals utilitzant equips de medicina nuclear: gammagrafia simple i tomografia d'emissió de fotó únic (SPECT i SPECT-TAC).

UC2084_3. Obtenir registres d'imatge metabòlica/molecular del cos humà amb finalitats diagnòstiques, utilitzant equips detectors d'emissió de positrons (PET i PET-TAC).

Tècnic Superior en radioteràpia i dosimetria

UC2085_3. Col·laborar en l'aplicació de tractaments radiometabòlics i en l'obtenció de resultats per radioimmunoanàlisi (RIA) en medicina nuclear.

UC2086_3. Aplicar normes de radioprotecció en unitats de radiodiagnòstic i medicina nuclear.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0073_2. Operar els processos de tractament i depuració de l'aigua.

SEA026_2. Operacions d'estacions de tractaments d'aigües

(nivell 2)

SEAG0210. Operacions d'estacions de tractaments d'aigües

Tècnic en xarxes i estacions de tractaments d'aigües

UC0074_2. Dur a terme les operacions de manteniment d'equips i instal·lacions de plantes de tractament o depuració de l'aigua.

UC0075_2. Adoptar les mesures de prevenció de riscs laborals al lloc de treball.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0075_2. Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals en el lloc de treball.

SEA028_2. Serveis per al control de plagues

(nivell 2)

SEAG0110. Serveis per al control de plagues

Sense continguts relacionats

UC0078_2. Preparar i transportar mitjans i productes per al control de plagues.

UC0079_2. Aplicar mitjans i productes per al control de plagues.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1741_2. Ensinistrar cans amb tècniques d'ensinistrament de base.

SEA531_2. Ensinistrament de base i educació canina

(nivell 2)

SEAD0412. Ensinistrament de base i educació canina

Sense continguts relacionats

UC1742_2. Modificar conductes no desitjades en cans.

UC1743_2. Efectuar tasques de cures i higiene canina.

UC1744_2. Dur a terme tasques de primers auxilis aplicats a cans.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0799_3. Fer la gestió documental dels processos de control d'organismes nocius.

SEA251_3. Gestió de serveis per al control d'organismes nocius

(nivell 3)

SEAG0311. Gestió de serveis per al control d'organismes nocius

Tècnic Superior en química i salut ambiental

UC0800_3. Establir el pla de control d'organismes nocius adequat a la situació de partida i supervisar-ne l'execució.

UC0801_3. Organitzar l'emmagatzematge i transport de biocides, productes fitosanitaris i mitjans necessaris per aplicar-los.

UC0802_3. Adoptar les mesures de prevenció de riscos laborals i ambientals en la prestació de serveis de control d'organismes nocius.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0252_3. Programar, organitzar i avaluar les intervencions d'integració social.

SSC090_3. Educació d'habilitats d'autonomia personal i social

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en integració social

UC0253_3. Desenvolupar les intervencions adreçades a l'entrenament i a l'adquisició de habilitats d'autonomia personal i social.

Tècnic Superior en mediació comunicativa

UC0254_3. Establir, adaptar i aplicar sistemes alternatius de comunicació.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1034_3. Gestionar la informació sobre els recursos sociolaborals i formatius i col·laborar en l'anàlisi de llocs de treball per a la inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

SSC323_3. Inserció laboral de persones amb discapacitat

(nivell 3)

SSCG0109. Inserció laboral de persones amb discapacitat

Tècnic Superior en integració social

UC1035_3. Dur a terme les intervencions adreçades a l'entrenament per a la adquisició i el desenvolupament d'habilitats sociolaborals en les persones amb discapacitat.

UC1036_3. Donar suport al procés d'inserció sociolaboral de persones amb discapacitat.

UC1037_3. Efectuar el seguiment de la inserció sociolaboral amb l'empresa, l'usuari i el seu entorn personal.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1448_3. Detectar, generar i utilitzar recursos socials i comunitaris per dur a terme intervencions socioeducatives amb persones amb discapacitat.

SSC450_3. Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

(nivell 3)

SSCE0111. Promoció i intervenció socioeducativa amb persones amb discapacitat

Tècnic Superior en integració social

UC1449_3. Organitzar i dur a terme l'acompanyament de persones amb discapacitat en la realització d'activitats programades.

UC1450_3. Organitzar, desenvolupar i avaluar processos d'inclusió de persones amb discapacitat en espais d'oci i temps lliure.

UC1451_3. Organitzar i desenvolupar l'entrenament en estratègies cognitives bàsiques i l'alfabetització tecnològica per a persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.

UC1452_3. Actuar, orientar i donar suport a les famílies de persones amb discapacitat, en col·laboració amb professionals de nivell superior.