Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 428797
Acord del Consell de Govern de 20 de setembre de 2021 pel qual se ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 6 d’abril de 2020 el qual va tenir per objecte estendre la consideració de dies especials com es fa els dies 24, 25, 31 de desembre i 1 de gener als dies 9, 10 i 13 d'abril de 2020

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El 6 d'abril de 2021, de conformitat amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, es va debatre en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat de les Illes Balears (formada per l'Administració i les organitzacions sindicals amb representació en aquesta) un esborrany d'acord pel qual s'estableixen determinades mesures amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

La finalitat de l'acord era poder disposar dels recursos humans necessaris per garantir la prestació assistencial durant els dies festius de la Setmana Santa de 2020. En aquest punt, cal destacar que tant l'Administració com totes les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial de Sanitat van manifestar la seva completa conformitat amb el contingut de la proposta.

No obstant això, a causa de la gravetat i de la urgència de la situació sanitària ocasionada pel virus SARS-CoV-2 i la declaració del primer estat d'alarma, després de la negociació corresponent i atesa la impossibilitat de comptar amb l'assistència del secretari o d'un suplent, la Mesa Sectorial no va aconseguir adoptar un acord formal.

En virtut de l'article 80.5 de la Llei 55/2003, correspon al Govern o als consells de govern de les comunitats autònomes en els seus àmbits respectius establir les condicions de treball del personal estatutari quan no hi hagi acord en la negociació o no s'aconsegueixi l'aprovació expressa i formal en les meses de negociació corresponents.

En el mateix sentit s'expressa l'article 38.7 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP), que disposa que, en el cas que no hi hagi acord en la negociació o en la renegociació prevista en l'últim paràgraf de l'apartat 3 d'aquest article, i una vegada exhaurits —si escau— els procediments de solució extrajudicial de conflictes, correspondrà als òrgans de govern de les administracions públiques establir les condicions de treball dels funcionaris amb les excepcions previstes per la Llei.

L'article 38 del Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, en relació amb l'article 80 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, disposa que els acords que versen sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes, perquè tinguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 20 de setembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 6 d'abril de 2020 el qual va tenir per objecte estendre la consideració de dies especials com es fa els dies 24, 25, 31 de desembre i 1 de gener als dies 9, 10 i 13 d'abril de 2020, per a tots aquells serveis que participin directament en el tractament COVID-19 i per a aquells que vegin incrementada la seva activitat normal per als dies referenciats, ja sigui en jornada ordinària o extraordinària.

Segon. Disposar que aquesta ratificació tengui efectes des del dia 6 d'abril de 2020.

Tercer. Ordenar que aquest acord es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 20 de setembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez