Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 414716
Acord del Consell de Govern de 13 de setembre de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l’adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 1 de febrer de 2020 es va publicar en el BOIB núm. 14 el Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Amb posterioritat a aquest Decret s'ha aprovat, per Acord del Consell de Govern de dia 3 de maig de 2021, el III Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals) 2021-2024. Aquest Pla preveu, dins les actuacions de l'eix 3 relatiu a la conciliació i responsabilitat, fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i, més en concret, adoptar propostes amb noves mesures de flexibilitat horària que permetin al personal disminuir, per motius directament relacionats amb la conciliació, la seva jornada setmanal de treball.

D'altra banda, també s'ha acordat el desenvolupament de la disposició addicional cent quaranta-quatrena «Jornada de treball en el sector públic» de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, la qual estableix la possibilitat que cada administració reguli, prèvia negociació col·lectiva, una borsa d'hores de lliure disposició acumulables entre si, de fins a un 5 % de la jornada anual, amb caràcter recuperable en el període de temps que així es determini, i dirigida de forma justificada a l'adopció de mesures de conciliació per a la cura i l'atenció de persones grans, persones amb discapacitat, i filles o fills menors, en els termes que en cada cas es determinin.

De conformitat amb l'article 38.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, els representants de les administracions públiques poden concertar acords per determinar condicions de treball amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades en el si de les meses de negociació. En aquest sentit, en l'àmbit de l'Administració autonòmica, els representants d'aquesta i els de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Serveis Generals varen subscriure, el 19 de juliol de 2021, un acord relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari de l'àmbit del serveis generals.

D'altra banda, l'article 38.3 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, disposa que, per tal que els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan, i que: «Quan els acords hagin estat ratificats i afectin temes que poden ser decidits de manera definitiva pels òrgans de govern, el seu contingut és directament aplicable al personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació, sense perjudici que a efectes formals es requereixi la modificació o derogació de la normativa reglamentària corresponent, si s'escau».

Així mateix, l'article 5.2.c de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, atribueix al Consell de Govern la competència de donar validesa i eficàcia als acords assolits en la negociació amb la representació sindical del personal funcionari mitjançant l'aprovació expressa i formal d'aquests.

Per tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 6.2.g de la Llei 3/2007, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en la sessió de 13 de setembre de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 19 de juliol de 2021 relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari representat a l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, que s'adjunta com a annex.

Segon. Ordenar que aquest Acord es publiqui íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercer. Disposar que aquest Acord tengui efectes des de l'endemà de la seva publicació.

Contra aquest Acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el Consell de Govern en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb els articles 8.2, 10.1 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que la persona interessada en pugui interposar qualsevol altre que consideri procedent.

 

Palma, 13 de setembre de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relatiu a l'adopció de mesures tendents a facilitar la conciliació de la vida familiar i professional del personal funcionari de l'àmbit del serveis generals

L'Acord del dia 9 de març de 2018, «II Acord per a la millora de l'ocupació pública i de les condicions de treball» (BOE núm. 74, de 26 de març de 2018), preveu la possibilitat que les administracions públiques puguin regular una borsa d'un 5 % de la jornada anual per a la conciliació de la vida familiar i professional.

El contingut d'aquest Acord es va recollir en la disposició addicional cent quaranta- quatrena, «Jornada de treball en el sector públic», de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2018, la qual estableix la possibilitat que cada administració reguli, prèvia negociació col·lectiva, una borsa d'hores de lliure disposició acumulables entre si, de fins a un 5 % de la jornada anual, amb caràcter recuperable en el període de temps que així es determini, i dirigida de forma justificada a l'adopció de mesures de conciliació per a la cura i l'atenció de persones grans, persones amb discapacitat, i filles o fills menors, en els termes que en cada cas es determinin.

Així mateix, l'experiència del dia a dia en la gestió de personal ens du a conèixer noves situacions que condueixen a la necessitat d'adoptar altres mesures que permetin la conciliació de la vida familiar i laboral sense menyscabar les necessitats organitzatives de l'Administració.

D'altra banda, el III Pla d'Igualtat entre Dones i Homes de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (serveis generals) 2021-2022, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de dia 3 de maig de 2021, preveu, dins de les actuacions de l'eix 3 relatiu a la conciliació i responsabilitat, fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i, més en concret, adoptar propostes amb noves mesures de flexibilitat horària que permetin al personal disminuir, per motius directament relacionats amb la conciliació, la seva jornada setmanal de treball.

Per tot això, en la sessió de dia 19 de juliol de 2021, la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

ACORDA

Primer

Borsa d'hores de fins a un 5 % de la jornada anual

1. Aprovar, per a tot el personal funcionari de l'àmbit dels serveis generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears una borsa d'hores de fins a un 5 % de la jornada anual de cada empleat o empleada, per als casos de cura de fills o filles menors d'edat i menors subjectes a tutela o acolliment, i per a l'atenció de persones grans i persones amb discapacitat fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

2. La utilització de les hores tindrà caràcter recuperable, s'hauran de recuperar les hores utilitzades al llarg de l'any natural i s'haurà de complir el total de la jornada anual corresponent.

3. Les hores recuperades no es tornaran a incorporar al saldo d'hores per utilitzar de la borsa total d'hores de què es disposa durant aquest any natural.

4. Per a la justificació de l'ús de la borsa d'hores serà necessària, en tot cas, una declaració responsable dels empleats o empleades públics.

5. Les hores es poden acumular en jornades completes sempre que hi hagi una raó justificada per a això, considerant les peculiaritats de la prestació de servei públic.

6. Sempre que sigui compatible amb l'organització de la feina es poden establir els límits i les condicions d'acumulació d'aquestes hores sense arribar a jornades completes, així com les adaptacions que puguin ser necessàries per a les peculiaritats de determinats àmbits o col·lectius.

Segon

Flexibilitat horària addicional per motius de l'inici escalonat de les activitats lectives de les filles i fills

Els òrgans responsables de la gestió de personal flexibilitzaran l'horari fix de la jornada diària per acomodar amb l'inici escalonat de les activitats lectives de filles i fills que s'escolaritzen tant en el primer cicle de educació infantil (de 0 a 3 anys) com en el segon cicle d'educació infantil (de 3 a 6 anys) i el cicle d'educació primària (7 a 14 anys), sempre que sigui compatible amb la naturalesa del lloc de treball i amb les necessitats del servei.

Tercer

Flexibilitat horària addicional per malaltia de filles o fills menors de 14 anys que els impedeixi assistir al seu centre escolar, segons prescripció mèdica

1. Per malaltia d'una filla o un fill menor de 14 anys que li impedeixi assistir al seu centre escolar, i així es prescrigui mèdicament, l'empleat o l'empleada podrà gaudir de fins a cinc dies laborables de flexibilització de l'horari obligatori, sempre que s'hagin esgotat els dies de permís per assumptes particulars de l'any en curs. En tot cas el permís queda condicionat a la seva compatibilitat amb la naturalesa del lloc de treball i amb les necessitats del servei.

2. El límit d'edat de 14 anys s'elevarà fins a l'edat d'escolarització corresponent en el cas de fills o filles discapacitats que assisteixin a centres d'educació especial.

3. Aquest permís podrà gaudir-se de manera alterna o discontínua pel pare o la mare si tots dos treballen, mentre persisteixi el fet causant de la seva concessió, i quan no correspongui el gaudi del permís per cura de fills o filles menors afectats de malaltia greu.

Quart

Flexibilitat de la jornada en còmput anual per als períodes de vacances escolars

Ampliar el període de gaudi de la flexibilitat de jornada en còmput anual per als períodes de vacances escolars estivals regulada en l'article 36 del Decret 7/2020, de 31 de gener, pel qual es regulen els permisos, les llicències, les vacances i altres mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, als períodes de vacances de Nadal i de Setmana Santa.

Aquesta ampliació també s'aplica al personal funcionari que tengui a càrrec seu persones amb discapacitat fins al primer grau de consanguinitat o afinitat.

Cinquè

Adaptació progressiva de jornada després de tractaments de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d'incapacitat temporal per malalties greus i que requereixen d'adaptació

1. El personal funcionari que es reincorpori al servei efectiu a la finalització d'un tractament de radioteràpia o quimioteràpia i de processos llargs d'incapacitat temporal, podrà sol·licitar una adaptació progressiva de la jornada de treball ordinària.

2. L'Administració podrà concedir aquesta adaptació quan aquesta coadjuvi a la plena recuperació funcional de la persona o eviti situacions d'especial dificultat o penositat en l'exercici del seu treball. Aquesta adaptació es podrà estendre fins a un mes des de la incorporació efectiva i podrà afectar fins a un 25 % de la durada de la jornada diària, preferentment en la part flexible d'aquesta, i es considerarà com a temps de treball efectiu.

El termini a què es refereix el paràgraf anterior es podrà ampliar en un mes més quan la persona sol·licitant justifiqui la persistència en el seu estat de salut de les circumstàncies derivades del tractament de radioteràpia o quimioteràpia, o del procés llarg d'incapacitat temporal.

3. La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que aporti la persona interessada per acreditar l'existència d'aquesta situació i l'Administració ha de resoldre sobre aquesta en un termini de tres dies, sense perjudici que, per comprovar la procedència d'aquesta adaptació, l'Administració pugui demanar els informes al Servei de Prevenció de Riscos Laborals o a qualsevol altre òrgan que consideri oportú sobre el tractament rebut o les activitats de rehabilitació que li hagin estat prescrites.

Sisè

Compatibilitat

El gaudi de la borsa d'hores regulada en el primer punt d'aquest Acord serà compatible amb la flexibilització horària per als períodes de vacances escolars estivals, de vacances de Nadal i vacances de Setmana Santa.

Setè

Àmbit d'aplicació

El contingut d'aquest acord és d'aplicació al personal funcionari representat a l'àmbit de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Vuitè

Desenvolupament de les mesures

La Direcció General de Funció Pública dictarà, si escau, les instruccions necessàries per a l'adequada implantació i gestió de les mesures establertes en aquest Acord.

Palma, 19 de juliol de 2021

Per l'Administració

La directora general de Funció Pública

 

Per les organitzacions sindicals

USO STEI_intersindical CSIF

CCOO UGT SINTTA