Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 305115
Acord del Consell de Govern de 19 de juliol de 2021 de constitució de la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, efectua el desplegament i l'adaptació a les especialitats organitzatives i normatives pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears del contingut del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que canalitzarà els fons amb els quals la Unió Europea pretén fer front a les conseqüències de la crisi sanitària provocada per la covid-19.

El capítol II del Decret llei 3/2021 esmentat regula els instruments autonòmics de planificació, gestió i control de les actuacions que s'han de dur a terme i s'hi preveu que el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha d'aprovar un Pla Estratègic Autonòmic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un nou model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els específics que es fixin a instància de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

El segon paràgraf de l'apartat 1 del l'article 5 del Decret llei 3/2021 estableix que, prèviament a l'aprovació del Pla Estratègic Autonòmic, i amb l'objectiu de consensuar-ne el contingut, el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha de constituir una Comissió integrada per un representant de cada conselleria del Govern, el director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques, un representant de cada consell insular i un representant de la FELIB.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, en la sessió de dia 19 de juliol de 2021 adoptà, entre altres, l'Acord següent:

Primer. Constituir, com a òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, però sense integrar-se en la seva estructura jeràrquica, la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic a què es refereix el segon paràgraf de l'apartat 1 de l'article 5 del Decret llei 3/2021, amb l'objectiu de consensuar el contingut del Pla Estratègic Autonòmic, prèviament a l'aprovació pel Consell de Govern.

Segon. Establir la composició de la Comissió Interinsular del Pla Estratègic Autonòmic.

1. La Comissió té la composició següent:

a) President: el conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura.

b) Vocals:

— Una persona en representació de cadascuna de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, excepte de la que n'exerceix la Presidència, designat pel Consell de Govern.

— Una persona en representació de cada consell insular, designat d'acord amb les normes pròpies d'organització i funcionament.

— Una persona en representació de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, designat d'acord amb les normes pròpies d'organització i funcionament.

c) Secretari: el director de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

2. En casos de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el president serà substituït d'acord amb el règim de suplències dels membres del Govern de les Illes Balears; el secretari serà suplert pel director general de Fons Europeus i s'ha de designar un suplent per als membres vocals.

3. El president, per iniciativa pròpia o a proposta de qualsevol dels membres, pot convocar, en qualitat d'assistents, amb veu però sense vot, les persones que pel seu rang orgànic, representatiu o pels coneixements que tenguin sobre els assumptes a tractar es consideri necessari o convenient que hi assisteixin.

Tercer. Establir que les funcions assignades a aquest òrgan col·legiat són les de possibilitar la participació de les institucions i entitats que en formen part en el procés d'elaboració —i, si s'escau, modificació— del Pla Estratègic Autonòmic, que el Decret llei 3/2021 institueix com a instrument de planificació per aconseguir la transformació de les Illes Balears envers un nou model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb vista a assolir un ampli consens quant al seu contingut. Així mateix la Comissió podrà constituir un espai de diàleg i d'informació en el desenvolupament i execució del Pla.

Quart. Disposar que aquesta Comissió es regeix pel que estableixen el Decret llei 3/2021 abans esmentat i aquest Acord; pel que disposen en matèria d'òrgans col·legiats la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i per les pròpies normes de funcionament que, si escau, adopti dins el marc normatiu vigent.

Cinquè. Disposar que aquest acord té efectes des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de juliol de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez