Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 279561
Acord del Consell de Govern de 5 de juliol de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills i/o filles amb càncer o una altra malaltia greu

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En l'article 49.e) del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic —aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre— es regula el permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu.

Per garantir completament i sense fissures el dret de beneficiar-se d'aquest permís es requereix desplegar un reglament que concreti els elements necessaris per reconèixer-lo i gaudir-ne. Així ho va indicar l'Acord de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública de 8 de maig de 2013 sobre l'aplicació del permís previst en l'article 49.e) de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Fins ara no s'ha iniciat aquest desplegament reglamentari en l'àmbit del Servei de Salut, per la qual cosa el reconeixement d'aquest dret s'efectua interpretant la jurisprudència sobre la matèria i aplicant-hi el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i el desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, en els continguts que regulen la situació protegida, és a dir, el dret de l'empleat públic. No obstant això, es tracta de criteris insuficients i que no sempre s'adapten a la realitat del personal estatutari dels serveis de salut, que té una idiosincràsia pròpia i unes circumstàncies particulars d'acompliment del servei públic sanitari.

Per al desplegament reglamentari del permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu cal tenir en compte la recent Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 3 de juny de 2020, dictada per unificar la doctrina.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, l'11 de juny de 2021 la Mesa Sectorial de Sanitat de les Illes Balears va adoptar un acord pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills i/o filles amb càncer o una altra malaltia greu.

D'altra banda, l'article 38 de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que, perquè els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 5 de juliol de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills i/o filles amb càncer o una altra malaltia greu.

Segon. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest Acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i determinar que entra en vigor l'endemà de la publicació.

 

Palma, 5 de juliol de 2021

La secretària del Consell de Govern Rosario Sánchez Grau Per suplència (art. 5.2 del Decret 8/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears)

 

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de juny de 2021 pel qual es regula el permís del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears per a la cura de fills i/o filles amb càncer o una altra malaltia greu

Parts

Per l'Administració, la directora general de Funció Pública, designada per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears —o les persones en les quals deleguin—, de conformitat amb el punt 2 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de Mesa Sectorial de Sanitat.

Per la part sindical, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. En l'article 49.e) del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic —aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre— es regula el permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu:

Permís per cura d'un fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu: el funcionari, sempre que tots dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent treballin, té dret a una reducció de la jornada de treball almenys de la meitat de la durada d'aquella, i percep les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l'òrgan o l'entitat on hagi prestat els seus serveis, per a la cura, durant l'hospitalització i el tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, contínua i permanent acreditada per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si s'escau, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

 

Quan concorrin en tots dos progenitors, adoptants, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si s'escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació que estableix per a aquesta finalitat el règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari té dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o acollidor de caràcter preadoptiu o permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació que estableix per a aquesta finalitat el règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es té dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

Així mateix, en el supòsit que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta pot limitar el seu exercici simultani per raons fundades en el funcionament correcte del servei. S'estableixen per reglament les condicions i els supòsits en què aquesta reducció de jornada es pot acumular en jornades completes.

2. Per garantir de manera completa i sense fissures el dret a beneficiar-se d'aquest permís es requereix desplegar un reglament que concreti els elements precisos per reconèixer-lo i gaudir-ne. Així ho va indicar l'Acord de la Comissió de Coordinació de l'Ocupació Pública sobre l'aplicació del permís previst en l'article 49.e) de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic a la cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu, de 8 de maig de 2013 [redacció original]:

1. Que en la aplicación del artículo 49 letra e) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se admita la posibilidad de que, en el caso de enfermedad grave que no sea cáncer, quepa considerar “como ingreso hospitalario de larga duración” la continuación del tratamiento o cuidado del menor tras el diagnóstico de la misma, sin que se exija sistemáticamente que el ingreso hospitalario prolongado y la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente sean circunstancias que hayan de darse simultáneamente.

 

2.Que en el desarrollo reglamentario de la previsión contenida en el citado artículo 49 letra e), de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se concreten los supuestos en los que es aplicable, los criterios para la valoración de los documentos que se aporten, los porcentajes de reducción de jornada retribuida que deban concederse por encima del mínimo legal del 50% y los supuestos en los que la continuación del tratamiento o el cuidado del menor en el domicilio pueden considerarse continuación del ingreso hospitalario de larga duración al requerir cuidados directos, continuos y permanentes.

Fins ara no s'ha emprès aquest desplegament reglamentari en l'àmbit del Servei de Salut, per la qual cosa el reconeixement d'aquest dret s'efectua interpretant la jurisprudència sobre la matèria i aplicant el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol, per a l'aplicació i desenvolupament, en el sistema de la Seguretat Social, de la prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu, en els continguts que regulen la situació protegida, és a dir, el dret de l'empleat públic. No obstant això, són criteris insuficients i que no sempre s'adapten a la realitat del personal estatutari dels serveis de salut, que té una idiosincràsia pròpia i unes circumstàncies particulars d'acompliment del servei públic sanitari.

3. Per al desplegament reglamentari del permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu cal tenir en compte la recent Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem de 3 de juny de 2020, dictada en unificació de la doctrina, la posició de la qual és la següent [redacció original]:

La Sala entiende que el artículo 49 e) EBEP resulta de aplicación en aquellos supuestos en que no resulta necesaria la hospitalización del menor, pero si es necesario un cuidado directo, continuo y permanente, aunque el menor se encuentre escolarizado.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

1. Objecte

Aquest acord té per ob      jecte regular el permís per als casos següents:

- La cura de fills i/o filles i de persones subjectes a tutela ordinària que siguin menors d'edat i de menors subjectes a guarda amb finalitats d'adopció o acolliment que pateixin càncer o una altra malaltia greu.

- La cura de fills i/o filles majors d'edat que convisquin amb els seus progenitors o tutors i pateixin càncer o una altra malaltia greu.

2. Àmbit d'aplicació

Les disposicions previstes en aquest acord són aplicables al personal estatutari que presti servei en un centre o una institució sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears.

3. Concepte de malaltia greu

A l'efecte d'aquest acord, tenen la consideració de malalties greus les incloses en l'annex del Reial decret 1148/2011.

4. Requisits del permís

4.1. El permís regulat en aquest acord podrà sol·licitar-lo el personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació sempre que tots dos progenitors, guardadors, acollidors o tutors legals siguin treballadors per compte propi o d'altri i hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan tengui lloc un ingrés hospitalari.

b) Durant el tractament continuat de la malaltia o necessitat de la cura directa, contínua i permanent, tant a l'hospital com al domicili familiar després que s'hagi diagnosticat la malaltia.

c) Quan es produeixi una recaiguda o la reagudització del càncer o de la malaltia greu, inclosos els supòsits en què no calgui un altre ingrés hospitalari, i requereixin cura directa, contínua i permanent.

En els supòsits anteriors, el fet que el pacient estigui escolaritzat no impedeix apreciar —en cada supòsit concret i de conformitat amb el corresponent informe mèdic— si hi concorren les circumstàncies exigides per concedir el permís.

4.2. El requisit previst en l'apartat anterior —que tots dos progenitors, guardadors amb finalitats d'adopció, acollidors o tutors legals siguin treballadors per compte propi o d'altri— no s'exigirà quan es tracti d'una família monoparental, entenent per tal la constituïda per un únic progenitor, guardador, acollidor o tutor, i els fills, les filles, les persones tutelades o els menors subjectes a guarda o acolliment que convisquin amb aquell.

A l'efecte de sol·licitar el permís, també tindran aquesta consideració les dones declarades víctimes de violència de gènere. En aquests casos, el permís els correspondrà amb caràcter íntegre en les condicions que s'estableixen en aquest acord.

4.3. En els casos de separació, divorci o nul·litat del matrimoni, si tots dos progenitors, guardadors amb finalitats d'adopció, acollidors o tutors legals tenen dret al permís, aquest podrà ser reconegut a favor de qui es determini de comú acord. Si no hi ha acord ni previsió judicial expressa, es concedirà el permís a qui tengui la custòdia o, si aquesta és compartida, a qui la tengui assumida en el període corresponent.

5.  Característiques del permís

5.1. El permís consisteix en una minoració retribuïda de la jornada laboral que abastarà almenys la meitat de la durada de la jornada. El percentatge màxim respecte d'aquesta jornada podrà ser del 99 %.

5.2. El percentatge concret del permís respecte de la jornada de treball es fixarà segons els criteris següents:

a) Quan el menor estigui escolaritzat, la minoració de la jornada laboral serà, en general, del 50 %.

b) No obstant això, si el menor necessita les cures del progenitor titular que gaudeixi del permís durant la jornada escolar, es podrà concedir un percentatge de fins al 75 %, en funció del grau de necessitat de cura prescrita per mitjà d'un informe mèdic de l'especialista que atén el pacient, de manera que es disposin així les condicions adequades per a la cura sense desvirtuar la naturalesa del permís. Així mateix, aquest grau de necessitat s'haurà d'acreditar també per mitjà d'un informe del centre educatiu on estigui escolaritzat el menor.

c) Aquesta minoració podrà ser de fins al 99 % quan es tracti d'un ingrés hospitalari ocasionat per càncer o una altra malaltia greu, i també quan el pacient estigui en fase crítica del tractament d'acord amb l'informe mèdic, tant si requereix hospitalització convencional com hospitalització domiciliària.

6. Durada

6.1. El permís es concedirà per un període inicial de fins a tres mesos. No obstant això, mentre subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent es prorrogarà per altres períodes successius de fins a tres mesos.

6.2. En cas que l'informe mèdic determini la necessitat d'un temps inferior, es concedirà pel període indispensable que consti en aquest informe.

6.3. Per concedir la pròrroga caldrà presentar una sol·licitud amb un altre informe mèdic emès segons el que estableix el punt 9.2. Aquest tràmit no serà necessari per a les pròrrogues successives quan en l'informe mèdic presentat per concedir el permís s'expressi un període mínim de temps durant el qual es prevegi la persistència de la cura directa, contínua i permanent que superi el període inicial, i serà substituït per una declaració responsable del progenitor que indiqui que no han variat les circumstàncies per les quals el permís va ser concedit.

6.4. No obstant això, si això suposàs un canvi en el percentatge del permís concedit, caldrà sol·licitar la pròrroga adjuntant-hi un altre informe mèdic que justifiqui aquest canvi de percentatge. Així mateix, la persona titular del permís haurà de notificar al Servei de Salut qualsevol canvi en les circumstàncies que van donar lloc a la concessió del permís.

7. Supòsits d'extinció

7.1. El permís dels progenitors, guardadors, acollidors o tutors s'extingirà quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Quan desaparegui la causa que va generar la concessió del permís.

b) Quan alguna d'aquestes persones cessin en la seva activitat laboral, excepte en els supòsits excepcionals del punt 4.2.

c) Quan desaparegui la necessitat de cura directa, contínua i permanent a causa de la millorança o l'alta mèdica del pacient segons l'informe corresponent del facultatiu mèdic responsable de l'assistència sanitària.

d) Quan cessi la convivència en els casos de majoria d'edat del fill o filla o persona subjecta a tutela.

e) Quan finalitzi l'acolliment, la guarda o la tutela, o el fill o filla assoleixi la majoria d'edat.

7.2. El personal beneficiari d'aquest permís haurà de comunicar qualsevol circumstància que impliqui l'extinció del dret a gaudir-ne.

8. Retribució del permís

8.1. El personal estatutari que tengui dret a aquest permís percebrà les seves retribucions íntegres amb càrrec al pressupost del Servei de Salut.

8.2. Aquestes retribucions només es podran reconèixer a favor d'un dels progenitors, guardadors amb finalitats d'adopció o acollidors titulars del dret, excepte en els supòsits excepcionals del punt 4.2.

8.3. Si hi hagués concurrència de progenitors, acollidors, guardadors o tutors amb dret al permís respecte del mateix subjecte i fet causant, només un podrà sol·licitar el permís cobrant íntegrament les seves retribucions. En aquest cas haurà d'acreditar que l'altre progenitor, guardador, acollidor o tutor no és beneficiari del mateix permís o de la prestació econòmica prevista per a tal finalitat en la Llei general de la Seguretat Social per mitjà d'una declaració responsable d'acord amb el punt 9.1.e).

9. Procediment

9.1. Concessió del permís

Juntament amb la sol·licitud del permís retribuït caldrà aportar la documentació següent per acreditar que es compleixen els requisits, segons com pertoqui:

a) Còpia del llibre de família del sol·licitant o certificat d'inscripció del fill o filla en el Registre Civil o, si escau, còpia de la resolució judicial per la qual s'hagi constituït l'adopció o de la resolució judicial o administrativa per la qual s'hagi concedit la guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o tutela.

b) En el cas de famílies monoparentals, còpia del llibre de família en el qual consti un sol progenitor o, en cas que hi constin dos progenitors, còpia del certificat de defunció de qualsevol d'ells, o de la resolució judicial en la qual es declari l'abandó de la família. Així mateix, es podrà acreditar aquesta condició aportant una còpia del certificat de naixement del fill o filla o per mitjà d'un certificat d'inscripció en el Registre en el qual consti només un dels progenitors.

c) Les situacions de separació, divorci o nul·litat matrimonial s'han d'acreditar per mitjà de la corresponent sentència judicial de separació o divorci o d'un certificat de matrimoni en el qual consti la inscripció de separació, divorci o nul·litat matrimonial.

d) La condició de víctima de violència de gènere s'ha d'acreditar aportant algun dels documents següents: còpia de la sentència condemnatòria, de l'ordre de protecció de la víctima vigent en el moment de presentar la sol·licitud o l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis que la persona sol·licitant és víctima de violència de gènere fins que es dicti l'ordre de protecció. També es pot acreditar per mitjà d'una còpia de la resolució judicial que hagi acordat mesures cautelars penals per protegir a la víctima, o un certificat o informe acreditatiu d'atenció especialitzada expedit per un organisme públic competent en matèria de violència de gènere.

e) Declaració responsable de l'altre progenitor, acollidor, guardador o tutor que fa feina per compte propi o d'altri i que no gaudeix del permís regulat en aquest acord.

f) Informe de l'especialista mèdic responsable de l'assistència del pacient que acrediti l'existència de càncer o una altra malaltia greu prevista en aquest acord. A aquest efecte, caldrà aportar un informe del facultatiu del servei públic de salut responsable de l'assistència mèdica del pacient que indiqui la necessitat de cures directes, contínues i permanents del menor en qüestió.

g) En els supòsits de recaiguda o agudització del càncer o de la malaltia greu en els quals no sigui necessari un altre ingrés hospitalari, caldrà aportar un informe mèdic que acrediti aquesta circumstància i la necessitat de la cura directa, contínua i permanent.

h) Informe d'escolarització del menor —si està escolaritzat—, que ha de contenir la valoració de la incidència de la malaltia en el procés d'escolarització.

9.2. Pròrroga del permís

Per a les successives pròrrogues del permís caldrà aportar la documentació següent:

a) Informe mèdic al qual es refereix el punt 6.3 o declaració responsable que indiqui que no han variat les circumstàncies de salut del menor per les quals va ser concedit el permís. En aquesta declaració caldrà expressar que les circumstàncies relatives a l'escolarització del menor no han variat respecte del moment en què va ser concedit el permís i que tampoc no han variat les circumstàncies relatives a la guarda o custòdia del menor, la condició de família monoparental o l'acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, segons com pertoqui.

b) Declaració responsable de l'altre progenitor, acollidor, guardador o tutor del fet que fa feina per compte propi o d'altri i que no està gaudint del permís regulat en aquest acord.

c) No obstant això, quan la durada del permís més la de les pròrrogues corresponents abasti un any, per sol·licitar la pròrroga següent a aquest termini caldrà tornar a aportar tota la documentació indicada en el punt 9.1.

9.3. La sol·licitud del permís o de la pròrroga i la documentació que l'acompanyi s'hauran de formalitzar en el registre de l'òrgan competent per a la resolució de la sol·licitud amb una antelació mínima de vint dies hàbils a la data d'inici del permís.

El termini per resoldre tant la concessió del permís inicial com les pròrrogues serà d'un màxim de vint dies hàbils des que la documentació hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la resolució de la sol·licitud. Si no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'haurà d'entendre com a desestimada.

9.4. En la resolució per la qual es concedeixi el permís hauran de constar la data d'inici i el percentatge de la reducció de la jornada. Si el sol·licitant té la condició de personal estatutari eventual i sol·licita un permís o una pròrroga per un temps superior al del seu nomenament, es concedirà el permís fins al dia que expiri el nomenament. No obstant això, si se li confereix un nou nomenament eventual sense solució de continuïtat respecte de l'anterior, podrà sol·licitar la continuació del gaudi del permís o la pròrroga.

10. Vigència

Aquest acord entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Com a prova de conformitat, signam aquest document.

Palma, 11 de juny de 2021

Per l'Administració                            Per les organitzacions sindicals