Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 254512
Acord del Consell de Govern de 21 de juny de 2021 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 7 de juny de 2021 pel qual s’estableixen criteris de valoració del compliment dels objectius dels contractes de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Els complements retributius lligats a la productivitat i al rendiment són elements clau i indispensables en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, perquè actuen com a eix vertebrador de les actuacions en matèria de salut a causa de l'heterogeneïtat dels centres i de les àrees de salut que el formen i atès que cal disposar d'eines que permetin assolir els objectius establerts en matèria assistencial i sanitària tenint en compte els factors de capacitat econòmica i pressupostària de l'Administració de la Comunitat Autònoma i, per tant, del sistema de salut públic de les Illes Balears.

Anualment, per mitjà dels contractes de gestió signats amb les gerències territorials del Servei de Salut s'estableixen els objectius en matèria de gestió sanitària i de control pressupostari per complir els indicadors especificats i acordats. Així doncs, depenent del grau de compliment d'aquests objectius i una vegada analitzats els resultats obtinguts, s'estableix un pagament anual equivalent al grau de consecució d'aquests objectius, amb el límit de la quantitat destinada per aquest concepte a cadascuna de les gerències.

Amb aquest mecanisme s'aconsegueix alinear els objectius de cada gerència perquè coincideixin amb els determinats anualment pel Servei de Salut, cosa que és un element clau per al control i la gestió del pressupost i l'anàlisi de la desviació d'aquest i és també una eina que permet l'incentivament dels serveis per assolir els objectius establerts.

No obstant això, la gestió de la pandèmia de COVID-19 ha modificat substancialment els objectius establerts en els diferents contractes de gestió per a l'exercici de 2020, perquè una gran part dels recursos i dels esforços s'han destinat a controlar la pandèmia i a mantenir l'activitat assistencial. Per aquesta raó cal establir uns criteris generals que permetin adaptar-los a la nova realitat, amb un objectiu doble: el primer, revisar el grau de compliment dels contractes de gestió tenint en compte la incidència que hi ha tingut la pandèmia; el segon, incrementar la quantia destinada a aquest concepte, per entendre que l'esforç que han duit a terme els nostres professionals requereix adequar-la.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el 7 de juny de 2021 la Mesa Sectorial de Sanitat de les Illes Balears va adoptar un acord pel qual s'estableixen criteris de valoració del compliment d'objectius dels contractes de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 38 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic (aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre) disposa que, perquè els acords que versin sobre matèries de competència dels consells de govern de comunitats autònomes tenguin validesa i eficàcia, requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 21 de juny de 2021, adoptà entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 7 de juny de 2021 pel qual s'estableixen criteris de valoració del compliment dels objectius dels contractes de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears.

Segon. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i determinar que entra en vigor l'endemà de la publicació, sense perjudici del que disposa el punt sisè d'aquest Acord de la Mesa Sectorial.

 

Palma, 21 de juny de 2021

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

 

ANNEX Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 7 de juny de 2021 pel qual s'estableixen criteris de valoració del compliment dels objectius dels contractes de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears

Parts

Per l'Administració, la directora general de Funció Pública, designada per la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears —o les persones que deleguin—, de conformitat amb el punt 2 de l'annex de l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat.

Per la part sindical, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial que consten com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. Els complements retributius lligats a la productivitat i al rendiment són elements clau i indispensables en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears, perquè actuen com a eix vertebrador de les actuacions en matèria de salut a causa de l'heterogeneïtat dels centres i de les àrees de salut que el formen i atès que cal disposar d'eines que permetin assolir els objectius establerts en matèria assistencial i sanitària tenint en compte els factors de capacitat econòmica i pressupostària de l'Administració de la Comunitat Autònoma i, per tant, del sistema de salut públic de les Illes Balears.

2. Anualment, per mitjà dels contractes de gestió signats amb les gerències territorials del Servei de Salut s'estableixen els objectius en matèria de gestió sanitària i de control pressupostari per complir els indicadors especificats i acordats. Així doncs, depenent del grau de compliment d'aquests objectius i una vegada analitzats els resultats obtinguts, s'estableix un pagament anual equivalent al grau de consecució d'aquests objectius, amb el límit de la quantitat destinada per aquest concepte a cadascuna de les gerències. Amb aquest mecanisme s'aconsegueix alinear els objectius de cada gerència perquè coincideixin amb els determinats anualment pel Servei de Salut, cosa que és un element clau per al control i la gestió del pressupost i l'anàlisi de la desviació d'aquest i és també una eina que permet l'incentivament dels serveis per assolir els objectius establerts.

3. No obstant això, la gestió de la pandèmia de COVID-19 ha modificat substancialment els objectius establerts en els diferents contractes de gestió per a l'exercici de 2020, perquè una gran part dels recursos i dels esforços s'han destinat a controlar la pandèmia i a mantenir l'activitat assistencial. Per aquesta raó cal establir uns criteris generals que permetin adaptar-los a la nova realitat, amb un objectiu doble: el primer, revisar el grau de compliment dels contractes de gestió tenint en compte la incidència que hi ha tingut la pandèmia; el segon, incrementar la quantia destinada a aquest concepte, per entendre que l'esforç que han duit a terme els nostres professionals requereix adequar-la.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per subscriure el següent

Acord

Primer. S'acorda incrementar la quantia destinada a abonar el complement de productivitat (factor variable), que queda fixada en 10.000.000 € (deu milions d'euros), quantitat resultant de multiplicar per 5 la quantia acordada inicialment (dos milions d'euros).

Aquest increment resulta aplicable únicament i exclusivament per a l'exercici de 2020.

Segon. Per a la distribució global d'aquesta quantia entre les gerències s'estableixen dos criteris:

  • Pes del capítol I per gerència sobre el total.

  • Pes FTE gerència sobre el total.

Analitzats tots dos criteris, s'aplicarà a cada gerència l'indicador més favorable, de manera que la distribució total queda com mostra la taula següent:

 

HUSE

HUSLL

HMAN

HCIN

GAPM

ASMEN

ASEF

HFORM

G061

SSCC

Total anual

Pes cap. I sobre el total

30,08 %

14,40 %

7,76 %

6,05 %

17,55 %

7,56 %

11,08 %

0,66 %

1,95 %

2,92 %

100,00 %

En funció del cap. I

3.008.380 €

1.440.386 €

775.856 €

604.771 €

1.754.530 €

755.551 €

1.107.826 €

66.196 €

194.789 €

291.716 €

10.000.000 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pes FTE sobre el total

31,94 %

14,99 %

8,13 %

6,13 %

15,95 %

7,61 %

10,97 %

0,50 %

1,45 %

2,33 %

100,00 %

En funció de FTE

3.194.051 €

1.498.777 €

813.116 €

613.496 €

1.594.895 €

761.247 €

1.096.522 €

50.191 €

145.180 €

232.526 €

10.000.000 €

 

1,86 %

0,58 %

0,37 %

0,09 %

-1,60 %

0,06 %

-0,11 %

-0,16 %

-0,50 %

-0,59 %

0,00 %

 

185.671 €

58.391 €

37.260 €

8.724 €

-159.634 €

5.696 €

-11.303 €

-16.005 €

-49.609 €

-59.190 €

0 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net per repartir definitiu (sense perjudici individual)

3.194.051 €

1.498.777 €

813.116 €

613.496 €

1.754.530 €

761.247 €

1.107.826 €

66.196 €

194.789 €

291.716 €

10.295.742 €

Tercer. S'acorda que l'anàlisi del grau de compliment dels contractes de gestió es farà tenint en compte les desviacions que s'hagin produït a causa de la pandèmia.

Quart. Es faculta les gerències per determinar els factors correctors de les quanties resultants de l'aplicació dels contractes de gestió en funció del grau d'exposició i tractament de la pandèmia de conformitat amb les normes següents:

  • Cada gerència pot determinar tres nivells de classificació com a màxim i dos com a mínim.

  • Es determinaran els factors dels nivells d'acord amb els indicadors següents: atenció directa, temps d'exposició, responsabilitat, etc.

A la quantia resultant de l'aplicació del contracte de gestió s'hi aplicarà un factor multiplicador en funció del grau d'exposició determinat segons les regles anteriors. Aquest factor multiplicador es calcularà en funció de la determinació dels diferents nivells d'exposició que faci cada gerència, amb el límit global màxim de la quantia assignada per a cadascuna en el punt segon.

Cinquè. Podrà percebre el complement retributiu derivat d'aquest acord tot el personal que presta servei al Servei de Salut de les Illes Balears independentment del règim jurídic que li sigui aplicable i del centre o la gerència d'adscripció, i també el personal adscrit a qualsevol ens del sector públic dependent del Servei de Salut que presti tot tipus de serveis de suport a l'activitat assistencial dels centres sanitaris del Servei de Salut i de la xarxa sanitària pública de les Illes Balears.

En qualsevol cas, només podrà percebre aquest complement retributiu el personal que durant l'any 2020 hagi tingut un nomenament o contracte amb una durada superior a tres mesos i sempre que hagi participat directament o indirectament en activitats —assistencials o no— relacionades amb la pandèmia com a conseqüència de les mesures organitzatives adoptades.

Sisè. Aquest acord es farà efectiu en la nòmina corresponent al mes de juny i es refereix únicament a la productivitat corresponent a l'exercici de 2020.

Com a prova de conformitat, signam aquest document.

Palma, 7 de juny de 2021

Per l'Administració Per les organitzacions sindicals