Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 214983
Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 de maig de 2021 sobre l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 217, de 19 de desembre de 2020, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2020 per la qual es convoca el procediment per a l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2021-2022. En el marc d'aquesta convocatòria, s'han presentat un total de 42 sol·licituds i s'han revisat d'ofici el concert que tenen subscrit 22 centres.

2. L'article 21.3 del Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018, indica que, per subscriure, renovar o modificar un concert educatiu, cal un informe previ sobre les necessitats d'escolarització del centre sol•licitant emès pel Departament d'Inspecció Educativa de les Illes Balears a instància del director general de Planificació, Ordenació i Centres, així com un informe econòmic i de planificació educativa del Departament de Planificació i Centres. En el cas dels concerts de formació professional, també cal un informe previ del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals. Amb referència a aquest article, s'ha d'assenyalar que consten en l'expedient:

-L'informe del Departament d'Inspecció Educativa de 28 d'abril de 2021 sobre les necessitats d'escolarització dels centres que han sol•licitat la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2021-2022.

-L'informe econòmic i de planificació del Departament de Planificació i Centres de 29 d'abril de 2021.

-L'informe del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals de 6 d'abril de 2021 sobre les sol•licituds presentades d'establiment i de manteniment del concert educatiu de cicles de formació professional per al curs escolar 2021-2022.

-Els informes del Servei d'Atenció a la Diversitat de 19 de març de 2021 sobre les sol•licituds presentades d'ampliació o modificació del concert educatiu d'unitats d'educació especial i UEECO per al curs escolar 2021-2022.

3. L'article 23.2 del Decret 3/2017 estableix el següent:

A partir dels informes, establerts en l'article 21.3 d'aquest Decret, del Departament de Planificació i Centres, del Departament d'Inspecció Educativa i, si escau, del Departament de Formació Professional i Qualificacions Professionals, i valorats els apartats de la memòria establerts en l'article 21.2 del Reial decret 2377/1985, oïdes les propostes de la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears i d'acord amb els recursos pressupostaris destinats al finançament dels centres concertats, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de fer una proposta provisional sobre la concessió o la denegació dels concerts, l'ha de publicar i ha de fixar un termini de deu dies hàbils perquè, en el supòsit que hi hagi propostes totalment o parcialment denegatòries, els sol•licitants puguin al•legar el que considerin procedent segons el seu dret.

En compliment del que disposa aquest article, la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears es va reunir dia 5 de maig de 2021. D'altra banda, s'ha d'indicar que hi ha crèdit adequat i suficient per atendre les despeses de nòmina delegada i dels mòduls d'altres despeses derivades de les modificacions que proposa aquesta Resolució en les partides corresponents de l'exercici 2021 i que s'inclourà l'import necessari en els expedients pluriennals corresponents destinats al finançament dels concerts educatius.

4. D'acord amb l'article 19.2 del Decret 3/2017, aquesta Resolució atorga una dotació addicional d'hores lectives concertades als centres que tenen implantat un programa de reutilització de llibres de text en l'educació primària i en l'educació secundària obligatòria (ESO). Les hores addicionals que s'atorguen a l'ESO s'han de finançar com a hores de pagament delegat del primer i del segon curs d'aquest nivell d'ensenyament (ESO1).

5. D'acord amb l'article 19.3 del Decret 3/2017, aquesta Resolució atorga una dotació addicional de catorze hores lectives setmanals als centres privats concertats autoritzats a impartir el PRAQ en el quart curs d'ESO. Tot i que la resolució que autoritza la impartició del programa a partir del curs 2021-2022 encara no s'ha publicat, l'annex 2 inclou els centres que compleixen les condicions exigides d'acord amb l'informe econòmic i de planificació del Departament de Planificació i Centres de 29 d'abril de 2021. Per tot això, l'annex 2 estableix els centres que continuen amb el programa durant el curs escolar 2021-2022 i els centres que deixaran de tenir el programa per no complir els requisits exigits. Per al curs 2021-2022, no s'ha presentat cap sol•licitud per a la implantació d'aquest programa. La dotació addicional de catorze hores lectives setmanals resta condicionada a l'informe positiu de continuïtat del programa que el Departament d'Inspecció Educativa ha d'emetre a final de curs.

6. En l'annex 3 d'aquesta Resolució, figuren els centres concertats que disposen per al curs 2021-2022 d'hores concertades d'orientació educativa en l'educació infantil i primària. El nombre d'hores concertades a cada centre per al curs 2021-2022 és el resultat d'assignar una hora per unitat concertada de segon cicle d'educació infantil i de primària, incloses les UEECO, i de descomptar mitja hora per cada unitat concertada d' ESO, arrodonint el resultat a la xifra sencera superior en els centres de municipis o zones en què hi ha acords d'escolarització equilibrada entre els centres públics i els privats concertats i als centres que, el curs 2021-2022, tenen com a màxim tretze unitats concertades de segon cicle d'educació infantil, educació primària i ESO, sense comptar els grups de PMAR ni les aules UECCO. S'ha d'assenyalar que, per motiu de la modificació d'unitats concertades per al curs escolar 2021-2022, hi ha cinc centres en què varia el nombre d'hores concertades respecte al curs escolar anterior. A més, s'ha inclòs un centre concertat que ha transformat les hores de PIPOE en hores d'orientació.

7. Cal destacar que queda pendent de resoldre de manera definitiva el concert de les unitats de tercer d'ESO de PMAR i de les unitats de batxillerat, que es troben condicionades a la matrícula d'un nombre suficient d'alumnes el setembre de 2021.

8. Els centres privats concertats que no figuren en els annexos d'aquesta Resolució mantenen el mateix nombre d'unitats concertades.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació.

2.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, segons la redacció fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

3. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

4. La Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

5. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6. El Reial decret 2377/1985, de 18 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de normes bàsiques sobre concerts educatius, modificat pel Reial decret 139/1989, de 10 de febrer.

7. El Decret 3/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableixen els preceptes que han de regir les convocatòries per a l'establiment i la renovació dels concerts educatius a partir del curs acadèmic 2017-2018.

8. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de desembre de 2021per la qual es convoca el procediment per a l'establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2021-2022 (BOIB núm. 217, de 19 de desembre de 2020).

Per tot això, oïda la Comissió de Concerts Educatius de les Illes Balears, i en aplicació de l'article 23.2 del Decret 3/2017, dict la següent

Resolució

1.Aprovar de manera provisional la renovació de totes les unitats concertades per al curs 2021-2022 sobre les quals els centres no han fet cap sol•licitud per al curs esmentat i que no han estat modificades d'ofici per la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i per tant no consten en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2.Aprovar de manera provisional la renovació o la modificació dels concerts educatius dels centres docents privats d'acord amb la informació que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució, en el qual s'expressa el nombre d'unitats concertades i condicionades per nivells d'ensenyament que aquests centres tindran el curs escolar 2021-2022, així com les observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada cas.

3.Modificar d'ofici de manera provisional els concerts educatius dels centres docents privats d'acord amb la informació que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució, en el qual s'expressa el nombre d'unitats concertades i condicionades per nivells d'ensenyament que aquests centres tindran el curs escolar 2021-2022, així com les observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada cas.

4.Denegar de manera provisional l'establiment o la modificació dels concerts educatius dels centres docents privats d'acord amb la informació que figura en l'annex 1 d'aquesta Resolució, en el qual s'expressa el nombre d'unitats concertades i condicionades per nivells d'ensenyament que aquests centres tindran el curs escolar 2021-2022, així com les observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada cas.

5. Aprovar de manera provisional les dotacions d'hores addicionals concertades per a la implantació d'un PRAQ que estigui autoritzat, d'hores d'orientació educativa en l'educació infantil i en l'educació primària als centres docents privats i d'hores addicionals concertades per a la implantació d'un programa de reutilització de llibres de text que figuren en els annexos 2, 3 i 4 d'aquesta Resolució, així com les observacions que fonamenten la resolució adoptada en cada cas.

6. Concedir als interessats un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè puguin formular les al•legacions que considerin adients. Les al•legacions s'han de presentar a través del GESTIB.

7.Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 26 de maig de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts