Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 147901
Acord del Consell de Govern de 3 de maig de 2021, pel qual el Consell de Govern es dona per assabentat del cessament del director gerent de la Fundació Institut d’Investigació Sanit`ària Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 21.1 de la Llei 7/210, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que el nomenament i el cessament de les persones titulars de la gerència de les entitats del sector públic instrumental, llevat dels organismes autònoms, s'ha d'efectuar d'acord amb la normativa aplicable i els estatuts de l'entitat.

Així mateix, quan els nomenaments i cessaments d'aquests `òrgans unipersonals de direcció no corresponguin al Consell de Govern s'han de comunicar a aquest òrgan en el termini màxim de 7 dies, i els acords pels quals se'n doni per assabentat s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears en el termini màxim de 10 dies.

El 21 d'abril de 2021, el senyor José Lladó Iglesias ha presentat la seva dimissió com a director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears amb efectes de 24 d'abril de 2021.

El Patronat de la Fundació, en la sessió extraordinària de 23 d'abril de 2021, va acceptar la dimissió i va disposar el cessament del senyor José Lladó Iglesias com a director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears amb efectes de 24 d'abril de 2021.

Per tot això, el Consell de Govern a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de dia 3 de maig de 2021, adoptà l'Acord següent:

Primer. Donar-se per assabentat del cessament del senyor José Lladó Iglesias com a director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears, amb efectes de 24 d'abril de 2021.

Segon. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 3 de maig de 2021

La secretària del Consell de Govern Per suplència (art. 7 Llei 1/2019, de 31 de gener del Govern de les Illes Balears) La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors Rosario Sánchez Grau