Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 139891
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 26 d’abril de 2021 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny de 2002), té com a finalitat la creació d'un sistema nacional de qualificacions i formació professional que faciliti la integració de les diferents formes de certificació i acreditació de les competències i de les qualificacions professionals. D'acord amb l'article 3.5, una de les finalitats d'aquest sistema és avaluar i acreditar oficialment la qualificació professional dels interessats, sigui quina sigui la forma com s'hagi aconseguit. L'article 4.1.b) estableix que un dels instruments per obtenir aquesta acreditació és un procediment de reconeixement, avaluació, acreditació i registre de les qualificacions professionals.

El Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 205, de 25 d'agost de 2009), determina el procediment únic per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, d'acord amb el que preveu l'article 8.2 de la Llei orgànica 5/2002.

El Reial Decret 143/2021, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral (BOE núm. 59, de 10 de març de 2021), s'especifiquen alguns canvis del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals.

La Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible (BOE núm. 55, de 5 de març de 2011), indica en l'article 72.h) que un dels objectius en matèria de formació professional és millorar la qualificació dels ciutadans mitjançant l'aplicació del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals.

El Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l'estructura organitzativa del procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2 de juny de 2011), determina en l'article 2.1 que la Conselleria amb competències en matèria d'educació i el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, conjuntament o separadament, han d'aprovar les convocatòries públiques del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, i han de garantir l'estructura organitzativa necessària per gestionar el procediment. En el cas que s'aprovin de forma separada, és preceptiu un informe favorable vinculant de l'òrgan administratiu no convocant.

D'acord amb l'article 3.1 del Decret esmentat, l'Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) és l'òrgan encarregat de la gestió i la coordinació d'aquest procediment.

El Reial decret 1032/2017, de 15 de desembre, pel qual s'aprova l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020 (BOE núm. 305, de 16 de desembre de 2017), configura el marc normatiu per a la coordinació i execució de les polítiques actives d'ocupació i intermediació laboral al conjunt de l'Estat. L'Estratègia incorpora com a objectiu potenciar la formació i, concretament, proposa en l'objectiu instrumental 2.3 «promoure la formació modular acreditable i el reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral i les vies no formals de formació».

Aquesta convocatòria està finançada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Per tot això, dict la següent

Resolució

 1.  Aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació. Aquestes bases figuren com a annex 1 d'aquesta Resolució.

 2.  Aprovar les unitats de competència convocades, amb indicació de la qualificació professional, el certificat de professionalitat i el títol de formació professional de referència. Tot això figura com a annex 2 d'aquesta Resolució.

 3.  Convocar el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en els termes que figuren en les bases que s'inclouen com a annex 1 d'aquesta Resolució.

 4.  Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i establir que començarà a tenir efectes l'endemà de publicar-se.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de publicar-se, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  

Palma, 26 d'abril de 2021

El conseller d'Educació i Formació Professional

Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

 

Primer

Objecte i àmbit d'aplicació

 1.  Aquesta convocatòria permet avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació de les unitats de competència de les qualificacions professionals especificades en l'annex 2.

 2.  El procediment i els requisits establerts en aquesta Resolució, així com els efectes de l'avaluació i acreditació de competències, tenen abast i validesa a tot el territori de l'Estat.

Segon

Política de privacitat

 1.  Les dades que es recullin en aquest procediment s'han de tractar d'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre de 2018).

 2.  L'IQPIB ha de dur a terme el tractament estadístic i la gestió del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals. En qualsevol moment es poden exercir els drets reconeguts en la Llei esmentada, en particular els d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se per escrit a l'IQPIB, amb el mateix domicili que la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

Tercer

Import de la convocatòria

El cost total pressupostat per a la implementació del procediment per avaluar i acreditar les competències professionals assignat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 4.693.181,32 € segons els acords presos a la Conferència Sectorial d'Educació de 4 de desembre de 2020 i a l'acord del Consell de Ministres de 15 de desembre de 2020.

Quart

Destinataris

Els destinataris són les persones amb experiència laboral o bé amb coneixements no formals de formació relacionats amb les unitats de competència de les qualificacions professionals objecte d'aquesta convocatòria que compleixin els requisits prevists en el punt sisè.

Cinquè

Incompatibilitats

Les persones que vulguin participar en el procediment no poden demanar l'avaluació i l'acreditació de les unitats de competència en els casos següents:

 1.  Si aquestes unitats s'han acreditat prèviament.
 2.  Si aquestes unitats són convalidables amb mòduls formatius o amb mòduls professionals que ja s'han superat.
 3.  Si estan matriculades, en el moment de formalitzar la inscripció, de mòduls formatius o de mòduls professionals convalidables.
 4.  Si estan inscrites, en el moment de formalitzar la inscripció, en un procediment per avaluar i acreditar aquestes unitats de competència.
 5.  Si han sol·licitat l'acreditació i l'avaluació d'aquestes unitats de competència comunes en inscriure's en més d'una qualificació professional.
 

Sisè

Requisits per a la participació

1.  Les persones que vulguin participar en el procediment han de complir els requisits següents:

 1.  Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d'una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d'estrangeria i immigració.
 2.  Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:
 • 18 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 1.
 • 20 anys complerts, per a les qualificacions de nivell 2 i nivell 3.
 1.  Tenir experiència laboral, en els darrers quinze anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació:
 • Almenys 2 anys (720 dies) amb un mínim de 1.200 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 1.
 • Almenys 3 anys (1.080 dies) amb un mínim de 2.000 hores treballades, per a les qualificacions de nivell 2 i 3.

Per calcular el nombre de dies treballats, s'ha de tenir en compte que un any són 360 dies.

 1.  Tenir formació no formal, en els darrers deu anys, relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals convocades, d'acord amb el que figura a continuació
 • Almenys 200 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 1.
 • Almenys 300 hores de formació relacionada amb les unitats de competència de les qualificacions professionals de nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a la unitat de competència que es pretén acreditar prevegin una durada inferior, s'han d'acreditar les hores establertes en aquests mòduls.

Per establir el període de quinze anys (accés a través de l'experiència laboral) o de deu anys (accés a través de formació no formal) anteriors a la convocatòria, s'ha de tenir com a referència el dia en què es presenta la sol·licitud d'inscripció al procediment.

2.  Les persones més grans de 25 anys que compleixin els requisits d'experiència o de formació i que no puguin justificar-los, poden sol·licitar la inscripció provisional en el procediment sempre que presentin alguna prova admesa en dret que justifiqui l'experiència laboral o la formació no formal d'acord amb el que preveu la normativa vigent. Per a aquests casos la Comissió Permanent ha de determinar si se'n permet la inscripció definitiva.

Setè

Fases del procediment i taxes

1.  Segons el que disposa la normativa vigent, les fases del procediment són:

 1.  Assessorament.
 2.  Avaluació de la competència professional.
 3.  Acreditació i registre de la competència professional.

2.  La inscripció a cadascuna de les tres fases està subjecta al pagament de taxes. Aquest pagament es pot fer per via telemàtica o de forma presencial en el moment de fer el tràmit en línia corresponent.

3. Les taxes a abonar són les que estan aprovades en la Llei de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any vigent, les quals es poden consultar a la pàgina web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (https://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx?idConselleria=3451).

4.  Queden exempts del pagament de la taxa:

 1.  Les persones en situació legal de desocupació, sempre que presentin l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears que acrediti que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de quinze dies naturals a la data de formalització de la inscripció.
 2.  Les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, sempre que presentin la targeta acreditativa del grau de discapacitat o un certificat expedit per la Direcció General d'Atenció a la Dependència.
 3.  Els membres de famílies nombroses, sempre que presentin el títol de família nombrosa en vigor.
 4.  Les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, sempre que presentin el certificat corresponent.
 5.  Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que presentin un certificat expedit pel centre penitenciari.
 6.  Els joves en acolliment familiar i els joves tutelats i extutelats en vies d'emancipació, sempre que presentin el certificat corresponent.
 7.  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, i també el cònjuge i els fills, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s'ha de presentar el llibre de família.
 8.  Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que acreditin documentalment aquesta condició mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s'ha de presentar el llibre de família.
 9. Els membres de les famílies monoparentals, sempre que presentin el títol de família monoparental o la targeta individual en vigor.

La documentació dels apartats b) i c) s'ha de comprovar d'ofici a no ser que la persona interessada no n'autoritzi la comprovació.

Vuitè

Inscripció al procediment i documentació requerida

1. Les persones interessades a participar en aquest procediment han d'emplenar la sol·licitud d'inscripció telemàtica mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

2. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació acreditativa següent:

 1.  Fotocòpia del DNI o del NIE, sempre que l'interessat no n'autoritzi la comprovació d'ofici, o un altre document justificatiu.
 2.  Justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.
 3.  Documentació justificativa de complir amb els requisits establerts en el punt sisè:
 • En cas de voler acreditar experiència laboral:
 1.  Per a treballadors assalariats:
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el període de contractació.
 • Contractes de treball o certificat de l'empresa on s'hagi adquirit l'experiència laboral en què constin la durada dels períodes de prestació del contracte, l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha fet l'activitat.
 1.  Per a treballadors autònoms o per compte propi:
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, de l'Institut Social de la Marina o de la mutualitat a la qual estiguin afiliats en què constin els períodes d'alta en el règim corresponent.
 • Declaració responsable amb la descripció de l'activitat exercida i l'interval de temps en què s'ha duit a terme.
 1.  Per a treballadors voluntaris o becaris:
 • Certificat de l'organització on s'hagi prestat l'assistència en què constin les activitats i les funcions exercides, l'any en què s'han exercit i el nombre total d'hores dedicades.
 •  En cas de voler acreditar formació no formal:

-  Certificat de la formació en què han de constar els continguts, la durada en hores i el període en què es va dur a terme. Si la durada de la formació està expressada en crèdits, se n'ha d'especificar l'equivalència en hores. No s'han de valorar els cursos de durada inferior a deu hores ni l'assistència a jornades, simposis, actes o similars.

 • En cas de persones més grans de 25 anys que compleixen els requisits i que no poden justificar-los:

- Declaració responsable o prova admesa en dret per justificar els requisits d'experiència laboral o formació no formal.

3. Tots els documents que no es presentin redactats en llengua catalana o castellana s'han d'acompanyar necessàriament de la traducció oficial corresponent.

4. La falsedat en les dades declarades o aportades comporta la pèrdua del dret a participar en aquest procediment i la no devolució de les taxes abonades.

Novè

Presentació de la documentació

1. La documentació requerida s'ha de presentar preferentment en línia en el moment de realitzar el tràmit telemàtic.

2.   En cas de no adjuntar la documentació, aquesta s'ha de presentar als llocs següents:

 1.  Mallorca: Registre de la Conselleria d'Educació i Formació Professional (c. del Ter, 16, planta baixa, 07009 Palma).
 2.  Menorca: Delegació Territorial d'Educació a Menorca (c. de Josep Maria Quadrado, 33, 07703 Maó).
 3.  Eivissa: Delegació Territorial d'Educació a Eivissa (v. Púnica, 23, 07800 Eivissa).
 4.  Formentera: Delegació Territorial d'Educació a Formentera (av. Porto-salè, 87, 07860 Sant Francesc).

3.  D'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 1.  Al registre electrònic de l'administració o organisme al qual es dirigeixin, així com a la resta de registres electrònics de qualsevol dels subjectes a què es refereix l'article 2.1.
 2.  A les oficines de Correus, en la forma que s'estableixi per reglament.
 3.  A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
 4.  A les oficines d'assistència en matèria de registres.
 5.  En qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Desè

Admissió al procediment

 1.  Les sol·licituds d'inscripció al procediment han de ser revisades per la Comissió Permanent.

 2.  Totes les persones interessades que compleixen els requisits podran participar en el procediment.

 3.  La Comissió Permanent ha de comunicar a les persones que compleixen els requisits que poden participar en el procediment i que han de formalitzar la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, i a les persones que no compleixen els requisits, els motius pels quals no poden participar en el procediment.

Onzè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'assessorament

 1.  Les persones que compleixen els requisits han d'emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'assessorament, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

 2.  Juntament amb aquesta sol·licitud s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció i, si n'és el cas, documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

 3.  L'IQPIB ha d'assignar un assessor o assessora a cada participant, que l'ajudarà a recopilar i organitzar tota la documentació relativa a l'historial professional i formatiu relacionat amb les unitats de competència que s'han d'avaluar.

 4.  La fase d'assessorament s'ha de desenvolupar, preferiblement de manera telemàtica, d'acord amb el que disposa l'article 15 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

 5.  Les actuacions de la fase d'assessorament s'han de dur a terme els dies hàbils, excepte festius, als centres integrats públics de formació professional o a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

 6.  Un cop finalitzada la fase d'assessorament, els participants rebran, per mitjans telemàtics, l'informe d'assessorament de la qualificació professional corresponent del seu assessor o assessora (document no vinculant) i podran formalitzar la sol·licitud d' inscripció a la fase d'avaluació.

Dotzè

Inscripció i desenvolupament de la fase d'avaluació

 1.  Les persones que hagin rebut assessorament poden participar a la fase d'avaluació i emplenar, en un termini no superior a tres mesos, la sol·licitud d'inscripció a la fase d'avaluació, mitjançant el formulari establert a l'efecte que es troba disponible a la pàgina web http://iqpib.caib.es. La tramitació telemàtica només es completa quan s'envia la sol·licitud. No es consideren vàlides les sol·licituds amb la marca d'aigua «sense validesa», ja que això indica que no s'ha enviat. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud, només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament.

 2.  Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar el justificant del pagament de la taxa d'inscripció o, si n'és el cas, la documentació justificativa de tenir dret a l'exempció del pagament.

 3.  L'IQPIB ha d'assignar un avaluador o avaluadora a cada participant perquè avaluï la competència professional de cadascuna de les unitats de competència recollides en aquesta convocatòria a les quals s'hagi inscrit.

 4.  La fase d'avaluació s'ha de desenvolupar d'acord amb el que disposa l'article 16 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i les seves modificacions.

 5.  Les actuacions de la fase d'avaluació s'han de dur a terme preferentment al lloc de feina del participant (sempre que el lloc de feina es trobi a la Comunicat autònoma de les Illes Balears), als centres integrats públics de formació professional o en instal·lacions autoritzades per l'IQPIB.

 6.  Almenys una de les intervencions ha de ser presencial. La resta d'actuacions es poden desenvolupar per mitjans telemàtics.

 7.  Aquesta avaluació té com a objecte comprovar si es demostra la competència professional requerida en les realitzacions professionals, en els nivells establerts en els criteris de realització i en una situació de treball, real o simulada, fixada a partir del context professional, seguint els criteris per a l'avaluació establerts en les guies d'evidències.

 8.  Els resultats de l'avaluació de la competència professional en cada unitat de competència s'han d'expressar en els termes de demostrada o no demostrada.

 9.  Un cop finalitzada la fase d'avaluació, les persones avaluades han de rebre, per mitjans telemàtics, la comunicació dels resultats provisionals de l'avaluació de la qualificació professional corresponent del seu avaluador o avaluadora.

 10.  Si la persona avaluada no està d'acord amb el resultat de l'avaluació, té dret a reclamar davant el seu avaluador o avaluadora en un termini de tres dies hàbils. La reclamació s'ha d'enviar a l'adreça de correu electrònic del seu avaluador o avaluadora utilitzat durant el desenvolupament de la fase d'avaluació.

 11.  Contra l'acta d'avaluació individual es pot presentar un recurs d'alçada davant la directora de l'IQPIB en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació.

Tretzè

Fase d'acreditació i registre de la competència professional

 1.  La directora de l'IQPIB ha d'expedir un certificat d'acreditació de les unitats de competència avaluades positivament a cada persona avaluada, expressades com a demostrades, d'acord amb el model previst en l'annex III A del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

 2.  Un cop finalitzada la fase d'avaluació, l'IQPIB ha d'enviar el certificat d'acreditació de les unitats de competència demostrades per mitjans telemàtics.

 3.  L'IQPIB ha de registrar d'ofici en el Registre d'Unitats de Competències Professionals de les Illes Balears, creat mitjançant el Decret 55/2011, les acreditacions d'unitats de competència expedides en el marc del procediment establert pel Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, i ha de transferir els resultats al registre de caràcter estatal del Servei d'Ocupació Estatal, en compliment de l'article 18.2 del Reial decret 1224/2009.

 4.  En qualsevol cas, l'acreditació de les competències professionals no implica l'obtenció de l'habilitació per a la professió. Per obtenir-la, s'ha de complir la normativa que regula l'exercici de l'activitat professional corresponent.

 5.  Les persones que hagin acreditat totes les unitats de competència de la qualificació professional convocada poden sol·licitar, si n'és el cas, el corresponent certificat de professionalitat al SOIB.

Catorzè

Nomenament dels assessors i avaluadors

 1.  D'acord amb el que preveu l'article 7 del Decret 55/2011, de 20 de maig, s'han de designar els assessors i els avaluadors necessaris per dur a terme aquest procediment.

 2.  La directora de l'IQPIB, òrgan responsable d'habilitar el personal assessor i avaluador, designa les persones que han d'actuar com a assessors i avaluadors, i el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors les nomena perquè actuïn com a tals en el procediment d'acreditació.

 3.  Els assessors i els avaluadors participants en aquesta convocatòria han d'estar inclosos en el Registre del personal assessor i avaluador del Servei Públic d'Ocupació Estatal de les unitats de competència per a les quals s'ha convocat el procediment.

 4.  Aquest nomenament s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web http://iqpib.caib.es.

Quinzè

Pla de formació

Amb independència dels resultats obtinguts, l'avaluador o avaluadora ha de proporcionar a totes les persones avaluades el corresponent pla de formació, en el qual s'han de fer constar:

 1.  Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, perquè puguin acreditar en convocatòries posteriors les unitats de competència no demostrades.
 2.  Possibilitats de formació, amb les orientacions pertinents, per completar la formació conduent a l'obtenció d'un certificat de professionalitat o un títol de formació professional que hi estigui relacionat.
 3.  Si els candidats compleixen els requisits per obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional, s'han d'indicar els tràmits necessaris perquè el puguin obtenir.

  

 

ANNEX 2

Unitats de competència convocades

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0432_1. Manipular càrregues amb carretons elevadors.

INA172_1. Operacions auxiliars a la indústria alimentària

(nivell 1)

INAD0108. Operacions auxiliars a la indústria alimentària

Títol Professional Bàsic en activitats de forneria i pastisseria

UC0543_1. Dur a terme tasques de suport a la recepció i preparació de les matèries primeres.

UC0544_1. Dur a terme tasques de suport a l'elaboració, tractament i conservació de productes alimentaris.

Títol Professional Bàsic en indústries alimentàries

UC0545_1. Manejar equips i instal·lacions per a l'envasament, preparat i empaquetat de productes alimentaris, seguint instruccions de treball de caràcter normalitzat i depenent.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0432_1. Manipular càrregues amb carretons elevadors.

INA173_1. Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentaria

(nivell 1)

INAQ0108. Operacions auxiliars de manteniment i transport intern en la indústria alimentaria

Títol Professional Bàsic en indústries alimentàries

UC0546_1. Executar operacions de neteja i d'higiene general en equips i instal·lacions i de suport a la protecció ambiental en la indústria alimentària, segons les instruccions rebudes.

UC0547_1. Ajudar en el manteniment operatiu de màquines i instal·lacions de la indústria alimentària, seguint els procediments establerts.

Títol Professional Bàsic en cuina i restauració

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0034_2. Executar i/o dirigir les operacions d'elaboració de masses de fleca i brioixeria.

INA015_2. Forneria i brioixeria

(nivell 2)

INAF0108. Forneria i brioixeria

Tècnic en forneria, rebosteria i confiteria

UC0035_2. Confeccionar i/o conduir les elaboracions complementàries, composició, decoració i envasat dels productes de fleca i brioixeria.

Tècnic en cuina i gastronomia

UC0036_2. Aplicar la normativa de seguretat, higiene i protecció del medi ambient en la indústria fornera.

Tècnic en serveis de restauració

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0295_2. Controlar la recepció de les matèries càrniques primeres i auxiliars, l'emmagatzematge i l'expedició de peces i productes càrnics.

INA104_2. Carnisseria i elaboració de productes càrnics

(nivell 2)

INAI0108. Carnisseria i elaboració de productes càrnics

Tècnic en elaboració de productes alimentaris

UC0296_2. Preparar la carn per a la seva comercialització o el seu ús industrial, i garantir-ne la traçabilitat.

UC0297_2. Elaborar i expendre preparats càrnics frescs en condicions que en garanteixin la màxima qualitat i seguretat alimentària i comercialitzar-los.

UC0298_2. Elaborar productes càrnics industrials mantenint la qualitat i la higiene requerides.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0305_2. Controlar l'aprovisionament, l'emmagatzematge i l'expedició de les matèries primeres i auxiliars i dels productes acabats i preparar els equips i els estris que s'han d'emprar en els processos d'elaboració.

INA107_2. Pastisseria i confiteria

(nivell 2)

INAF0109. Pastisseria i confiteria

Tècnic en forneria, rebosteria i confiteria

UC0306_2. Realitzar i/o controlar les operacions d'elaboració de masses, pastes i productes bàsics de múltiples aplicacions per a pastisseria-rebosteria.

UC0307_2. Realitzar i/o controlar les operacions d'elaboració de productes de confiteria, xocolateria, galeteria i altres elaboracions.

Tècnic en cuina i gastronomia

UC0308_2. Realitzar l'acabat i decoració dels productes de pastisseria i confiteria.

UC0309_2. Efectuar l'envasament i la presentació dels productes de pastisseria i confiteria.

Tècnic en serveis de restauració

UC0310_2. Aplicar la normativa de seguretat, higiene i protecció del medi ambient en la indústria alimentària.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0315_2. Controlar la recepció de matèries primeres, l'emmagatzematge i l'expedició de peces i preparats de peix i marisc.

INA109_2. Peixateria i elaboració de productes de pesca

(nivell 2)

INAJ0109. Peixateria i elaboració de productes de pesca

Tècnic en elaboració de productes alimentaris

UC0316_2. Preparar el peix o el marisc per a la seva comercialització o per al seu ús industrial, seguint les normes de qualitat i seguretat alimentària.

UC0317_2. Preparar i expendre peixos i mariscs i elaborats frescs de la pesca, mantenint les condicions requerides de qualitat i seguretat alimentària.

UC0318_2. Elaborar conserves, semiconserves i salaons de productes de la pesca, seguint les normes de qualitat i seguretat alimentària.

UC0319_2. Elaborar masses, pastes, congelats i plats cuinats o precuinats amb base de peix o marisc, garantint la qualitat i higiene dels productes.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0731_1. Realitzar operacions auxiliars de manteniment del motor principal del buc i els seus sistemes, i les guàrdies en la càmera de màquines.

MAP229_1. Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc

(nivell 1)

MAPN0512. Activitats auxiliars de manteniment de màquines, equips i instal·lacions del buc

Títol Professional Bàsic en activitats maritimopesqueres

UC0732_1. Realitzar operacions bàsiques de manteniment de màquines auxiliars i elements i equips del buc a flotació i en sec.

UC0733_1. Actuar en emergències marítimes i aplicar les normes de seguretat a la feina.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1296_1. Col·laborar en les maniobres de càrrega, descàrrega i trasllat del buc en port.

MAP400_1. Activitats auxiliars i de suport al buc en port

(nivell 1)

MAPN0109. Activitats auxiliars i de suport al buc en port

Sense continguts relacionats

UC1297_1. Efectuar treballs d'engegada, manteniment, manipulació i reparació dels elements pesquers, durant l'estada del buc en port.

UC1298_1. Col·laborar en el manteniment i engegada d'un buc de pesca.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0541_1. Controlar els paràmetres de funcionament de la màquina propulsora i dels equips i instal·lacions auxiliars del vaixell.

MAP170_2. Operacions en transport marítim i pesca de litoral

(nivell 2)

MAPN0410. Operacions en transport marítim i pesca de litoral

Tècnic en navegació i pesca de litoral

UC0537_2. Obtenir el despatx del vaixell i costejar-lo a so de mar.

UC0538_2. Organitzar i realitzar les operacions de maniobra i càrrega del vaixell.

UC0539_2. Efectuar la navegació del vaixell.

UC0540_2. Organitzar i controlar la seguretat, lluita contra incendis i les emergències a bord.

UC0542_2. Controlar els paràmetres de funcionament de la màquina propulsora i dels equips i instal·lacions auxiliars del vaixell.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0541_1. Controlar els paràmetres de funcionament de la màquina propulsora i dels equips i instal·lacions auxiliars del vaixell.

MAP171_2. Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa

(nivell 2)

MAPN0510. Navegació en aigües interiors i pròximes a la costa

Tècnic en navegació i pesca de litoral

UC0537_2. Obtenir el despatx del vaixell i costejar-lo a so de mar.

UC0538_2. Organitzar i realitzar les operacions de maniobra i càrrega del vaixell.

Tècnic en operacions subaquàtiques i hiperbàriques

UC0539_2. Efectuar la navegació del vaixell.

UC0540_2. Organitzar i controlar la seguretat, lluita contra incendis i les emergències a bord.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0753_2. Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats maritimopesqueres.

MAP591_2. Navegació i pesca marítima

(nivell 2)

No existeix

Tècnic en navegació i pesca de litoral

UC1944_2. Organitzar les activitats administratives del buc per al seu despatx.

UC1945_2. Organitzar i realitzar les operacions de càrrega, estiba i maniobra del buc.

UC1946_2. Controlar la navegació i el rumb del buc.

UC1947_2. Organitzar i realitzar les operacions extractives i d'elaboració i conservació de les captures.

UC1948_2. Organitzar la seguretat, supervivència i l'assistència sanitària a bord.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0808_2. Comunicar-se en anglès a nivell d'usuari independent, en l'àmbit del manteniment naval, seguretat, supervivència i assistència sanitària a bord.

MAP592_2.Operacions de control del funcionament i manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc

(nivell 2)

No existeix

Tècnic en manteniment i control de maquinària de bucs i embarcacions

UC1949_2. Verificar i mantenir els paràmetres de funcionament de la planta propulsora del buc i les seves màquines auxiliars.

UC1950_2. Realitzar operacions de manteniment d'equips i elements inherents a la situació del buc en sec.

UC1951_2. Manejar i mantenir en el buc els sistemes automàtics de control.

UC1952_2. Manejar i mantenir les instal·lacions elèctriques del buc.

UC1953_2. Manejar i mantenir les instal·lacions i equips frigorífics i de climatització del buc.

UC1954_2. Desenvolupar activitats relacionades amb la seguretat, supervivència i assistència sanitària a bord.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0011_1. Realitzar les guàrdies de navegació i govern del vaixell.

MAP619_2.Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic

(nivell 2)

MAPN0212. Govern d'embarcacions i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic

Sense continguts relacionats

UC0733_1. Actuar en emergències marítimes i aplicar les normes de seguretat en el treball.

UC0269_2. Executar tècniques específiques de natació amb eficàcia i seguretat.

UC2048_2. Realitzar operacions auxiliars de manteniment, conservació i control de dotació d'embarcacions a motor i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic.

UC2049_2. Executar tècniques específiques de govern d'embarcacions a motor i motos nàutiques destinades al socorrisme aquàtic.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0753_2. Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en activitats maritmopesqueres.

MAP234_3. Navegació, transport marítim i activitats pesqueres

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en transport marítim i pesca d'altura

UC0747_3. Planificar i gestionar l'administració del buc per al transport i la pesca.

UC0748_3. Planificar i dirigir les maniobres del buc i determinar-ne l'estabilitat i l'assentament.

UC0749_3. Planificar i dirigir la navegació.

UC0750_3. Planificar i dirigir les operacions extractives, de producció i conservació de la pesca.

UC0751_3. Planificar i controlar les situacions d'emergència.

UC0752_3. Organitzar i aplicar l'assistència sanitària reconeixent els quadres mèdics que es presentin.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0010_1. Contribuir a les operacions de coberta en una embarcació pesquera.

MAP577_3. Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer

(nivell 3)

MAPN0710. Observació de l'activitat i control de les captures d'un buc pesquer

Sense continguts relacionats

UC0733_1. Actuar en emergències marítimes i aplicar les normes de seguretat a la feina.

UC1899_1. Comprovar la posició del buc i establir comunicacions marítimes.

UC1900_3. Comprovar, registrar i informar les activitats pesqueres d'un buc en un calador determinat.

UC1901_3. Controlar les captures del buc i el compliment de la normativa pesquera a la zona sotmesa a regulació.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0808_2. Comunicar-se en anglès a nivell d'usuari independent, en l'àmbit del manteniment naval, seguretat, supervivència i assistència sanitària a bord.

MAP594_3. Control del funcionament i supervisió del manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc

(nivell 3)

No existeix

Tècnic Superior en organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions

UC1954_2. Desenvolupar activitats relacionades amb la seguretat, supervivència i assistència sanitària a bord.

UC1958_3. Controlar el funcionament i supervisar el manteniment del motor propulsor del buc i els seus serveis auxiliars.

UC1959_3. Controlar el funcionament i supervisar el manteniment de les màquines i sistemes auxiliars de la planta propulsora, i dels elements inherents a la situació del buc en sec.

UC1960_3. Controlar el funcionament i supervisar el manteniment dels sistemes automàtics de control en el buc.

UC1961_3. Controlar el funcionament i supervisar el manteniment de les instal·lacions elèctriques i electròniques del buc.

UC1962_3. Controlar el funcionament i supervisar el manteniment de les instal·lacions i equips frigorífics i de climatització del buc.

UC1963_3. Gestionar el manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars del buc.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0620_1. Efectuar operacions de mecanitzat bàsic.

TMV195_1. Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

(nivell 1)

TMVG0109. Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles

Títol Professional Bàsic en manteniment de vehicles

UC0623_1. Desmuntar, muntar i substituir elements mecànics simples del vehicle.

UC0624_1. Desmuntar, muntar i substituir elements elèctrics simples del vehicle.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0620_1. Dur a terme operacions de mecanitzat bàsic.

TMV453_1. Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 1)

TMVU0110. Operacions auxiliars de manteniment de sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Títol Professional Bàsic en manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo

UC1458_1. Dur a terme operacions auxiliars en el manteniment de la planta propulsora, màquines i els seus equips associats d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1459_1. Dur a terme operacions auxiliars en el manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1460_1. Dur a terme operacions auxiliars en el manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0130_2. Mantenir els sistemes hidràulics i pneumàtics, la direcció i la suspensió.

TMV047_2. Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

(nivell 2)

TMVG0309. Manteniment de sistemes de transmissió de força i trens de rodatge de vehicles automòbils

Tècnic en electromecànica de vehicles automòbils

UC0131_2. Mantenir els sistemes de transmissió i frens.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0132_2. Mantenir el motor tèrmic.

TMV048_2. Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars

(nivell 2)

TMVG0409. Manteniment del motor i dels seus sistemes auxiliars

Tècnic en electromecànica de vehicles automòbils

UC0133_2. Mantenir els sistemes auxiliars del motor tèrmic.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0626_2. Mantenir els sistemes de càrrega i arrencada de vehicles.

TMV197_2. Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

(nivell 2)

TMVG0209. Manteniment dels sistemes elèctrics i electrònics de vehicles

Tècnic en electromecànica de vehicles automòbils

UC0627_2. Mantenir els circuits elèctrics auxiliars de vehicles.

UC0628_2. Mantenir els sistemes de seguretat i confortabilitat de vehicles.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1827_2. Fer el manteniment de l'eixàrcia ferma i de treball d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

TMV553_2.Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 2)

TMVU0311. Manteniment d'aparells d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Sense continguts relacionats

UC1828_2. Fer el manteniment de pals i altres elements de l'arboradura d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1829_2. Fer el manteniment dels sistemes de control i elements auxiliars de les eixàrcies d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1830_2. Confeccionar i mantenir veles i altres elements tèxtils auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1831_2. Mantenir i instal·lar els sistemes de generació i acumulació d'energia elèctrica i els motors elèctrics d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

TMV554_2. Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics en embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 2)

TMVU0212. Manteniment i instal·lació de sistemes elèctrics i electrònics en embarcacions esportives i d'esbarjo

Tècnic en manteniment i control de maquinària de bucs i embarcacions

UC1832_2. Mantenir i instal·lar els sistemes de distribució i els circuits de corrent elèctric d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1833_2. Instal·lar i reparar els sistemes electrònics de navegació i instrumentació d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

Tècnic en manteniment d'embarcacions d'esbarjo

UC1834_2. Instal·lar i reparar els sistemes de comunicacions, socors i seguretat marítima d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0132_2. Mantenir el motor tèrmic.

TMV555_2. Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 2)

TMVU0112. Manteniment de la planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Tècnic en manteniment d'embarcacions d'esbarjo

UC0133_2. Mantenir els sistemes auxiliars del motor tèrmic.

UC1835_2. Muntar i mantenir els sistemes de propulsió i govern i els equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1836_2. Muntar i mantenir els sistemes de proveïment de fluids i serveis d'aigua d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

Tècnic en manteniment i control de maquinària de bucs i embarcacions

UC1837_2. Mantenir i instal·lar els sistemes de fred i climatització d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1838_2. Reconstruir bucs i cobertes de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

TMV556_2. Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 2)

TMVU0211. Operacions de manteniment d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Tècnic en manteniment d'estructures de fusta i mobiliari d'embarcacions d'esbarjo

UC1839_2. Reparar elements estructurals de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1840_2. Mantenir i modificar elements interiors de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1841_2. Preparar i protegir superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

TMV557_2. Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra per a embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 2)

TMVU0111. Pintura, reparació i construcció d'elements de plàstic reforçat amb fibra per a embarcacions esportives i d'esbarjo

Tècnic en manteniment d'embarcacions d'esbarjo

UC1842_2. Dur a terme operacions d'acabat de superfícies de l'obra morta, coberta, superestructures i arboradura d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1843_2. Reparar elements de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1844_2. Construir, adaptar i muntar peces i estructures de plàstic reforçat amb fibra d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0134_3. Planificar els processos de reparació d'elements amovibles i fixos no estructurals, controlant-ne l'execució.

TMV049_3. Planificació i control de l'àrea de carrosseria

(nivell 3)

TMVL0609. Planificació i control de l'àrea de carrosseria

Tècnic Superior en automoció

UC0135_3. Planificar els processos de reparació d'estructures de vehicles, controlant-ne l'execució.

UC0136_3. Planificar els processos de protecció, preparació i embelliment de superfícies, controlant-ne l'execució.

UC0137_3. Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, segons criteris d'eficàcia, seguretat i qualitat.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC0137_3. Gestionar el manteniment de vehicles i la logística associada, atenent criteris d'eficàcia, seguretat i qualitat.

TMV050_3. Planificació i control de l'àrea d'electromecànica

(nivell 3)

TMVG0110. Planificació i control de l'àrea d'electromecànica

Tècnic Superior en automoció

UC0138_3. Planificar els processos de reparació dels sistemes elèctrics, electrònics, de seguretat i confortabilitat, controlant l'execució d'aquests.

UC0139_3. Planificar els processos de reparació dels sistemes de transmissió de força i trens de rodatge, controlant l'execució d'aquests.

UC0140_3. Planificar els processos de reparació dels motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars controlant l'execució d'aquests.

 

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1990_3. Organitzar i supervisar les operacions de preparació, protecció i embelliment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

TMV603_3. Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 3)

TMVU0512. Organització i supervisió del manteniment d'elements estructurals i de recobriment de superfícies d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Sense continguts relacionats

UC1991_3. Organitzar i supervisar la reparació d'elements de fusta d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1992_3. Organitzar i supervisar la reparació d'elements de plàstic reforçat amb fibres i resines epoxi d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1993_3. Gestionar el manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1993_3. Gestionar el manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

TMV604_3. Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 3)

TMVU0412. Organització i supervisió del manteniment de l'aparell d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Sense continguts relacionats

UC1994_3. Organitzar i supervisar el manteniment de l'arboradura i eixàrcia d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1995_3. Organitzar i supervisar la confecció i el manteniment de veles i elements tèxtils auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC1993_3. Gestionar el manteniment d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

TMV605_3. Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo

(nivell 3)

TMVU0312. Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d'embarcacions esportives i d'esbarjo

Tècnic Superior en organització del manteniment de maquinària de bucs i embarcacions

UC1996_3. Organitzar i supervisar el manteniment dels sistemes de propulsió i govern, i dels elements inherents a la situació de l'embarcació en sec.

UC1997_3. Organitzar i supervisar el manteniment dels sistemes i equips de generació, acumulació i consum d'energia elèctrica d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1998_3. Organitzar i supervisar el manteniment i la instal·lació dels sistemes electrònics d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

UC1999_3. Organitzar i supervisar el manteniment dels sistemes de fred i climatització i de servei de fluids d'embarcacions esportives i d'esbarjo.

 

Unitat de competència

Qualificació professional

Certificat de professionalitat

Títol d'FP de referència

UC2003_2. Prestar primers auxilis en mitjans de transport de passatgers.

TMV606_3. Tripulació de cabina de passatgers

(nivell 3)

TMVO0111. Tripulació de cabina de passatgers

Sense continguts relacionats

UC2005_2. Oferir a passatgers serveis propis de mitjans de transport.

UC2000_3. Desenvolupar l'operativa normal i anormal relacionada amb la seguretat dels passatgers en transport aeri.

UC2001_3. Desenvolupar l'operativa d'emergència relacionada amb la seguretat dels passatgers en transport aeri.

UC2002_3. Aplicar els procediments de supervivència en cas d'incident en transport aeri.

UC2004_3. Actuar enfront d'incidències imputables a factors humans de la tripulació que puguin afectar la seguretat del vol.

UC9999_3. Comunicar-se, en l'àmbit professional, en llengua anglesa amb un nivell d'usuari independent (B1) segons el marc comú europeu de referència per a les llengües.