Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 103744
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) de dia 26 de març de 2021 relatiu a l’adjudicació de la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En data 22 de gener de 2021, el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS) va aprovar l'expedient de convocatòria per procediment d'urgència de la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS (BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021).

2. Amb aquesta resolució es va autoritzar la despesa dimanant d'aquest expedient per l'import total màxim de 2.121.944,40.- (IVA exempt) amb càrrec a la partida pressupostària 20.23135.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS.

3. La convocatòria es va publicar en el BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021, i una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds han presentat sol·licitud per a la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta les següents entitats:

  • FUNDACIÓ INSTITUCIÓ NATZARET (en endavant NATZARET).
  • FUNDACIÓN DIAGRAMA INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL (en endavant DIAGRAMA).
  • ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LAS ISLAS BALEARES (en endavant AMADIBA).

4. La Comissió Avaluadora es va reunir en dates 12 i 17 de març de 2021, acordant, després del pertinent tràmit d'esmenes, admetre a les entitats NATZARET, DIAGRAMA i AMADIBA, així com presentar l'informe proposta per a la concessió de la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta.

5. En data 17 de març de 2021 es va emetre pel cap del Servei d'Infància i Família informe sobre el criteri d'arrelament per a la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta, establert com a primer criteri de preferència per a la resolució d'aquesta concertació.

6. Per part del Servei d'Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials, en data 17 de març de 2021, s'informa favorablement sobre els serveis autoritzats i vigents de les entitats sol·licitants, així com de la inexistència d'expedient sancionador en matèria de serveis socials per infraccions de les que consten en els articles 128 i 129 de la Llei 4/2009, de Serveis Socials de les Illes Balears durant els darrers 24 mesos.

7. El dia 22 de març de 2021, va ser signat l'informe proposta de resolució, emès pel cap del Servei d'Infància i Família amb el vist i plau de la directora insular de Menors i Família, segons el qual es proposa que el president de l'IMAS resolgui l'adjudicació de les 24 places de la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta, per un període d'un any, podent-se ampliar i renovar sempre i quan les entitats, en aquest període, hagin obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, d'acord amb l'establert a la Llei 12/2018, a favor de les entitats sol·licitants i admeses, de conformitat a la següent distribució de places:

ENTITATS

Nº PLACES

DIAGRAMA

8

NATZARET

8

AMADIBA

8

8. El Servei Juridicoadministratiu ha elaborat el pertinent model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions per a la prestació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta objecte d'aquesta concertació, d'acord amb l'article 5.4 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

9. Per la Direcció Insular d'Infància i Família s'ha aportat el model d'Avaluació i seguiment del servei d'acolliment residencial per a la seva aprovació, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018.

Consideracions jurídiques

1. La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en especial el seu article 70.8 que estableix que el Consell de Mallorca exerceix les competències pròpies en matèria de tutela, guarda, acolliment familiar i adopció.

2. La Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

3. La Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26 de 28 de febrer de 2019), regula a l'article 73 les competències dels Consells Insulars i a l'article 167.4 es preveu que «l'entitat pública competent pot prestar els serveis d'acolliment residencial per a persones menors d'edat directament o mitjançant les fórmules que preveu la Llei 4/2009, especialment l'acció concertada».

4. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors, de conformitat a l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019.

5. D'acord amb el títol IV de la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i dels drets de la infància i adolescència de les Illes Balears, es regula la protecció de la infància i adolescència que comprèn el conjunt de mesures i actuacions de prevenció, detecció, intervenció i reparació de situacions de risc, de desemparament i de conductes inadaptades o problemes de conducta en què l'infant o l'adolescent o, si n'és el cas, el concebut es pot trobar, tendents a garantir-ne el ple desenvolupament i autonomia personal, així com la integració familiar i social, i promoure'n la inserció en un context social i familiar normalitzat, amb la prevalença, en tot cas, de l'interès superior de la persona menor d'edat.

6. La Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor (reformada per la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol i Llei 26/2015, de 28 de juliol, de reforma del sistema de protecció de la infància i la adolescència).

7. La Llei 9/2017, 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el seu article 11.6 estableix que: «Queda exclosa de la present Llei la prestació de serveis socials per entitats privades, sempre que aquesta es realitzi sense necessitat de celebrar contractes públics, a través, entre altres mitjans, del simple finançament d'aquests serveis o la concessió de llicències o autoritzacions a totes les entitats que compleixin les condicions prèviament fixades pel poder adjudicador, sense límits ni quotes, i que aquest sistema garanteixi una publicitat suficient i s'ajusti als principis de transparència i no discriminació».

8. El Decret 46/1997, de 21 de març, pel qual s'ordena, en l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'establiment i la regulació dels requisits per a l'acreditació i habilitació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de guarda de menors i integració familiar que preveu un procediment específic de concertació amb aquestes entitats. Aquest Decret es va veure parcialment afectat per l'entrada en vigor de la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears que estableix un règim incompatible amb l'anterior ampliant el concepte d'entitats col·laboradores o d'iniciativa privada a les entitats mercantils.

9. La Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, preveu al seu article 3, entre d'altres, objectius que han de guiar l'actuació de les administracions públiques, els següents:

Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització, la participació i la integració social, política, econòmica, laboral, cultural i educativa i de salut de totes les persones.

Prevenir i atendre les situacions de vulnerabilitat de les persones i dels grups en situació d'exclusió social.

Per altra banda, l'article 6.e) recull que les persones amb prioritat d'atenció des del serveis socials, entre d'altres, són les que es troben en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament per a la gent gran, infants i adolescents.

10. L'article 37.k) de la mateixa Llei 4/2009 estableix que correspon als Consells Insulars concertar la gestió de serveis socials, en el seu àmbit territorial, amb entitats públiques o privades,...”. A l'article 89.1 es disposa que “les administracions públiques de les Illes Balears, en l'àmbit de les seves competències, poden organitzar la prestació dels serveis del Catàleg de Prestacions i Serveis Socials de les Illes Balears a través de les fórmules següents: gestió directa, règim de concert previst en aquesta Llei, gestió indirecta en el marc de la normativa de contractació de les administracions públiques i convenis amb entitats sense ànim de lucre”.

11. La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 146 de 22 de novembre de 2018), regula al Capítol I el «Règim de col·laboració privada en la gestió de serveis socials per a les persones mitjançant l'acció concertada» (en endavant Llei 12/2018).

12. Segons l'article 2.1 de la Llei 12/2018, les administracions competents de les Illes Balears, per complementar el sistema públic i garantir una adequada equitat i qualitat de les prestacions incloses en la cartera de serveis o del servei d'orientació professional, poden encarregar la prestació d'aquests serveis de la seva competència, mitjançant el sistema d'acció concertada, a entitats sense ànim de lucre del tercer sector social, tal com es defineixen en els articles 3 i 4 de la Llei 3/2018, de 29 de maig, del Tercer Sector d'Acció Social, o, si escau, a entitats privades, preferentment del tercer sector social, quan existeixin anàlogues condicions d'eficàcia, qualitat i costs, d'acord amb els requisits que estableix aquesta llei i amb respecte als principis de publicitat, transparència i no-discriminació. A més, d'acord amb l'establert a l'article 2.2 de la Llei 12/2018, s'entén per règim d'acció concertada la prestació per tercers de serveis socials inclosos en la cartera de serveis socials i del servei d'orientació professional recollit en la cartera comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, el finançament, l'accés i el control administratiu dels quals són públics.

13. El Decret 48/2017, de 27 d'octubre, (BOIB número 132 de 28 d'octubre de 2017) pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (en endavant Decret 48/2017), la vigència del qual s'ha vist parcialment afectada per la Llei 12/2018 i, en conseqüència, resta en vigor en tot allò que no contradigui ni s'oposi al que disposa aquesta llei.

14. La disposició addicional segona del Decret 48/2017 de 27 d'octubre, disposa que el «El règim de concert regulat en aquest Decret s'estableix com a diferenciat de la modalitat contractual de concert que regula el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i, per tant, està exclòs de l'àmbit d'aplicació d'aquest Text refós».

15. La disposició final primera de la Llei 12/2018 d'excepcions al requisit de l'acreditació determina que «per motius d'urgència o quan es tracti de serveis d'implantació recent, sempre que no es puguin satisfer les necessitats de la població amb altres serveis idonis, l'administració, amb l'acreditació prèvia d'aquestes circumstàncies, pot subscriure acords d'acció concertada amb les entitats d'iniciativa privada que tenguin autoritzats els serveis. Aquests concerts s'han de subscriure per un any i es poden ampliar i renovar si, en aquest període, els serveis obtenen l'acreditació o si subsisteixen les necessitats que n'hagin motivat la formalització».

16. La disposició transitòria primera del Decret 48/2017 fixa el «Procediment d'urgència» per a la concertació.

17. La Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social (BOIB núm. 67, de 31 de maig de 2018) regula al seu article 3 i 4 les entitats que tenen la consideració d'entitats del tercer sector d'acció social.

18. L'article 14 de la Llei 14/2001, de 29 d'octubre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, estableix la potestat reglamentària normativa atribuïda als consells insulars en matèria de serveis socials, dins el marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes Balears.

19. Com s'estableix a l'article 27 i a la disposició final quarta de la Llei 4/2009, cada Consell Insular, en el marc de les seves competències, ha de definir les prestacions pròpies de serveis socials, complementant la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, la qual va ser aprovada mitjançant el Decret 66/2016, de 18 de novembre, pel qual s'estableixen principis generals per a les carteres insulars i locals.

20. El Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l'autorització i l'acreditació de serveis socials, i es regulen la secció insular del registre i els procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d'àmbit insular.

21. El Ple del Consell de Mallorca, el 13 de juliol de 2017, aprova definitivament el reglament pel qual s'aprova la Cartera Insular de Serveis Socials i dels Serveis a Menors i Família de Mallorca (BOIB núm. 97, de 18 de juliol de 2017 i correcció d'errades materials publicada BOIB núm. 161, de 30 de desembre de 2017).

22. El Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment residencial per a persones menors d'edat a Mallorca (BOIB núm. 72, de 13 de maig de 2010).

23. Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 2 de desembre de 2020, per la qual s'actualitzen els preus dels serveis d'acolliment residencial de menors d'edat concertats, en aplicació dels increments salarials derivats del conveni col·lectiu pel qual es calculen els preus d'aquests serveis (BOIB núm. 205, de 8 de desembre de 2020, publicació rectificada per BOIB núm. 208, de 15 de desembre de 2020).

24. Resolució de la Presidència de l'IMAS, de data 11 de gener de 2021, d'aprovació de la previsió i fixació de preus dels serveis a concertar per l'IMAS durant l'any 2021 (BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2021).

25. Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, de data 22 de gener de 2021, per la qual es convoca la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS (BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021).

26. Una vegada fiscalitzada per la Intervenció Delegada de l'IMAS, l'òrgan competent per aprovar aquesta resolució és la Presidència de l'IMAS, d'acord amb l'article 7.2.28 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) i amb el punt 9.1 de la resolució d'aprovació de la convocatòria de concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS. No obstant això, i d'acord amb l'article 8.2.1 les Vicepresidències de l'IMAS supliran a la Presidència i assumiran les seves atribucions en cas de vacant, absència, malaltia, impossibilitat física o una altre causa legal.

 

27. En virtut del punt 9.3 de la resolució de convocatòria, la resolució de concessió o denegació del concert social es notificarà individualment a les entitats interessades i es publicarà en el BOIB i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca.

28. La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015).

29. El Servei Juridicoadministratiu i la Intervenció Delegada han emès sengles informes favorables a la concessió del present concert a favor de les entitats DIAGRAMA, NATZARET i AMADIBA.

Per tot això,

RESOLC

Primer. APROVAR l'adjudicació de les places de la concertació per procediment d'urgència del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, a les entitats relacionades per un període d'1 any, des de l'1 d'abril de 2021 o, en cas de ser posterior, la data de formalització, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques; i DISPOSAR a favor d'aquestes entitats una despesa per import total màxim de 2.121.944,40 euros, segons el següent detall:

ENTITAT

CIF

Nº PLACES

IMPORTS

IMPORT 2021

IMPORT 2022

TOTAL ENTITAT

DIAGRAMA

G73038457

8

530.310,00.-€

177.004,80.-€

707.314,80.-€

NATZARET

G07038714

8

530.310,00.-€

177.004,80.-€

707.314,80.-€

AMADIBA

G07758667

8

530.310,00.-€

177.004,80.-€

707.314,80.-€

TOTAL CONCERTACIÓ

24

1.590.930,00.-€

531.014,40.-€

2.121.944,40.-€

L'execució de la despesa corresponent a l'exercici 2022 està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost de despesa d'aquest exercici.

Segon. APROVAR, segons l'establert a l'article 5.4 de la Llei 12/2018, el model d'acord d'acció concertada mitjançant el que es formalitzaran les col·laboracions objecte d'aquesta concertació, que consta com Annex I de la present resolució.

Tercer. ORDENAR la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca, així com que es formalitzi el concert d'acord amb els punts 9.3 i 10 de la resolució de la Presidència de l'IMAS de dia 22 de gener de 2021 que aprovà la convocatòria.

Quart. REQUERIR a les entitats adjudicatàries perquè signin electrònicament l'acord d'acció concertada en el termini màxim de tres dies hàbils, a contar des de la notificació de la present resolució.

Cinquè. APROVAR, de conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 12/2018, el model d'Avaluació i seguiment del servei d'acolliment residencial, que consta com Annex II de la present resolució.

Sisè. NOTIFICAR aquesta resolució a les entitats sol·licitants, així com a la Direcció Insular d'Infància i Família, al Servei de Gestió Econòmica, a la Intervenció Delegada i a la Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts.

 

ANNEX I Acord d'acció concertada entre l'Institut Mallorquí d'Afers Socials i l'entitat XXXX per al servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS

INTERVENEN

D'una part, el Sr. Javier de Juan Martín, president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (en endavant IMAS), en virtut del Decret de nomenament dels membres del Consell Executiu del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 92, de 9 de juliol de 2019) i del Decret d'organització del Consell de Mallorca de 8 de juliol de 2019 (BOIB núm. 92 de 9 de juliol de 2019), assistit per la secretària delegada de l'IMAS, en virtut del nomenament previst al Butlletí Oficial de les Illes Balears número 188, de 31 d'octubre de 2020.

I d'altra part, el/la Sr./Sra. xxxxxxx, amb DNI núm. xxxxxxxx-x, en representació de l'entitat xxxxxx (en endavant xxxx), titular del CIF xxxxxxxx, domicili social al C/ XXXXXXXXXX, nº XX, CP XXXXX, de XXXXX, correu electrònic XXXXXXXXXXXXXXX, en qualitat de XXXXXXX.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat, respectivament, per a formalitzar aquest acord d'acció concertada.

EXPOSEN

I. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a organisme autònom creat pel Consell de Mallorca, adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca, és l'organisme que exerceix les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors, de conformitat a l'article 2 dels Estatuts de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) aprovat per acord del Ple del Consell de Mallorca de data 11 d'abril de 2019.

II. A l'empara de la Resolució del president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 22 de gener de 2021 (BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021) per la qual es convocà la concertació per procediment d'urgència del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS, s'ha instruït l'expedient administratiu corresponent i s'ha acreditat que l'entitat XXXXXX és titular d'aquest servei i reuneix els requisits exigits.

III. Que, en data XX de XXXXXX de 2021 el president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha dictat Resolució, núm. XXX d'aprovació de l'adjudicació de la present concertació, i entre les entitats adjudicatàries i prèvia proposta de l'òrgan instructor, s'han adjudicat a l'entitat XXXX un total de XX places del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta.

IV. Que el concert està imputat a la partida econòmica 20.23135.22709 del pressupost de despesa de l'IMAS.

V. Que estant ambdues parts conformes amb la realització, el duen a terme d'acord amb les següents:

ESTIPULACIONS

1. Objecte del concert

L'objecte del concert és la prestació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS per l'entitat XXXX, d'acord amb els plecs de prescripcions tècniques que regeixen aquest concert social i pel número de places adjudicades a aquesta entitat, sent de X places del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta.

D'acord amb l'establert a l'Annex II del Reglament de la Cartera Insular, el defineix com «Acolliment residencial que té per objecte l'atenció integral especialitzada de menors amb problemes de conducta. Aquest servei s'aplica en els casos de separació necessària de la família d'origen, bé sigui per guarda o per tutela»

2. Caràcter de la concertació i règim jurídic aplicable

La present concertació es regirà en quan als efectes i extinció per allò que estableix la Llei 12/2018, de 22 de novembre de 2018 (BOIB 146, de 22 de novembre de 2018), el Decret 48/2017 de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials (BOIB Núm. 132, de 28 d'octubre de 2017). A més, del Reglament

publicat al BOIB núm. 87, de 18 de de juliol de 2017, pel qual s'aprova la Cartera Insular de serveis socials i del serveis a menors i família de Mallorca 2017-2020, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 13 de juliol de 2017 que estableix el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials d'aplicació a l'illa de Mallorca i que és complementària de la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, així com al Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment residencial de menors a Mallorca, aprovat pel Ple en sessió de dia 8 d'abril de 2010 (BOIB núm. 72, de 13-05-2010). Així com per la convocatòria i els plecs de prescripcions tècniques de la present concertació, els quals s'adjunten com a annex al present document i ambdues parts expressament subscriuen.

3. Durada de la concertació

La vigència d'aquest concert serà d'un any a comptar des de xxxxxx, i es podrà ampliar i renovar sempre i quan les entitats, en aquest període, hagin obtingut l'acreditació del servei corresponent o subsisteixin les necessitats que n'hagin motivat la seva formalització, d'acord amb l'establert a la disposició final primera de la Llei 12/2018.

4. Quantia i partida pressupostària

El preu per plaça de la prestació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta és:

- Per a l'any 2021:

a) Cost diari per plaça ocupada: 241,05 €/dia (IVA exempt).

b) Cost diari per plaça no ocupada o en reserva: 225,66 €/dia, IVA exempt, (241,05 €/dia – 15,39€/dia).

- Per a l'any 2022:

a) Cost diari per plaça ocupada: 245,84 €/dia (IVA exempt).

b) Cost diari per plaça no ocupada o en reserva: 230,06 €/dia, IVA exempt, (245,84 €/dia – 15,78 €/dia).

Tenint en compte el nombre de places adjudicades a aquesta entitat, l'import màxim és de XXXXXXX euros (IVA exempt) , que es preveu distribuir entre les següents anualitats:

  • 2021: XXXXXX euros
  • 2022: XXXXXX euros

5. Obligacions de les entitats concertades

L'entitat titular del servei concertat contrau les següents obligacions des del moment de subscriure el present concert:

1. Complir amb l'establert en els Plecs tècnics, així com l'establert a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials (article 89 bis.2), al Decret 46/1997 de 21 de març pel qual s'ordena l'establiment i la regulació dels requisits per a l'acreditació i l'habilitació de les entitats col·laboradores de l'Administració en matèria de guarda de menors, a la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com al Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre els concerts socials.

2.Tenir en funcionament el nombre total de places objecte del concert durant tot el període de vigència corresponent.

3. Atendre a totes les persones menors d'edat derivats per part del Servei d'Infància i Família de l'IMAS amb trastorns de conducta.

4. Aportar tota la documentació requerida sobre el servei concertat o sobre les persones menors d'edat al Servei d'Infància i Família de l'IMAS.

5. Participar activament amb la Direcció Insular d'Infància i Família en el seguiment i control dels requisits de manteniment del servei.

6. Prestar el servei en les millors condicions possibles segons els principis de bona fe i diligència, ajustant-se estrictament a les condicions i les disposicions legals aplicables, així com als termes del concert.

7. Registrar les altes i les baixes provisionals emeses pel Servei d'Infància i Família a l'expedient de la persona menor d'edat i la resolució administrativa, és obligatori conservar-la com a document acreditatiu de l'estància de la persona menor d'edat.

8. Elaborar el projecte educatiu individualitzat (PEI) a partir del Pla de Cas que emet el Servei d'Infància i Família.

9. Presentar els registres acumulatius de les persones menors d'edat de forma semestral, mitjançant el Sistema de Registre i Avaluació en l'Acolliment Residencial (SERAR). Adjuntant els informes significatius de les persones menors d'edat: visites familiars, mèdics, acadèmics, psicològics, i socials.

10. Presentar cada 6 mesos els informes de la situació de la persona menor d'edat que reculli la intervenció efectuada i l'evolució respecte de la situació inicial o anterior informe, el PEI vigent, així com les propostes que es puguin dur a terme.

11. Quan una persona menor d'edat ingressada no s'adapti al programa concertat, el servei ha d'emetre un informe de les adaptacions que s'han realitzat per atendre-la i presentar possibles propostes per garantir una correcta atenció de la persona menor d'edat al Servei d'Infància i Família.

12. Els serveis d'acolliment residencial també han d'enviar els informes i documents personals, previ requeriment o ofici, a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal o al Defensor/Defensora del Poble o Defensor/Defensora del/la Menor. Els informes no es poden trametre a cap altra persona o entitat.

13. Realitzar un registre d'observació diària: la direcció del servei ha de disposar que el personal educatiu social, el personal auxiliar educatiu i la resta del personal del servei duguin, de forma diària, un registre d'observació. S'ha d'informar al Servei d'Infància i Família de les incidències significatives.

14. Registrar les visites que es reben al centre detallant les persones i l'objectiu d'aquestes.

15. Presentar, mensualment, còpia del registre de persones menors d'edat amb dates d'alta i baixa, data de naixement i número d'expedient.

16. L'entitat objecte del concert es compromet a permetre en qualsevol moment la inspecció per part de l'IMAS, del centre i de les seves dependències, inclosos els annexes o altres equipaments de què disposin, sempre que formin part del programa presentat.

17. Les entitats s'obliguen a complir el model d'avaluació dels continguts i les estipulacions recollits en l'acord d'acció concertada, que s'aprovarà mitjançant resolució, d'acord amb el que estableix l'article 10.1 de la Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones en l'àmbit social a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

18. Presentar la memòria anual, com a mínim en idioma català, d'acord amb el punt 11 justificació dels plecs tècnics.

19. Presentar una auditoria externa de comptes anuals.

20. Tenir a disposició de l'IMAS, per a quan ho requereixi, documentació mensual de nòmines i llistat ITA (informe de treballadors i treballadores en alta en un codi de comptes de cotització) dels treballadors i treballadores, adaptats a les quantitats que varen servir de base per a realitzar l'estudi econòmic del concert o en el seu cas adaptades al conveni col·lectiu de protecció de menors vigent en cada moment, d'acord amb el previst al punt de justificació dels plecs.

21. Fer constar, en tota la documentació del centre relacionada amb les persones menors d'edat, la menció d'aquest concert i la llegenda “Entitat Col·laboradora de l'IMAS per a la guarda de persones menors d'edat”, com a mínim en idioma català i ha de reproduir aquesta expressió, i fer constar aquesta condició, en tota documentació relativa al servei destinada a altres entitats, autoritats, institucions i actes públics o oberts del servei d'atenció residencial. Els rètols de les distintes dependències del servei d'atenció residencial també ha d'anar, com a mínim en idioma català.

22. Comunicar els canvis d'accionariat o de titularitat per preservar la identitat institucional que hagi justificat l'acord d'acció concertada.

6. Penalitats

Els incompliments per part de l'entitat concertada segons la seva qualificació assignada per l'IMAS de conformitat a l'establert al punt 16 dels Plecs de prescripcions tècniques seran objecte de les penalitzacions previstes al punt 16.3, sense perjudici de les penalitzacions previstes a la normativa d'aplicació i, en especial, a l'establert als articles 127,128 i 129 de la Llei 4/2009, així com l'establert en cas de sortides no autoritzades.

7. Facturació del servei

a) L'entitat concertada ha de presentar una factura en la qual ha de constar l'import de la liquidació del serveis concertats corresponent al mes anterior. La factura es presentarà en format electrònic a l'aplicació FACe (https://face.gob.es) que és el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'administració. A aquesta factura, degudament segellada pel representant legal de l'entitat concertada, ha d'adjuntar una relació detallada de les persones menors d'edat en acolliment residencial, en format paper degudament registrada al registre d'entrada de l'IMAS, així com també electrònicament al Servei de Gestió Econòmica, segons model facilitat per l'IMAS.

b) La justificació ha de tenir el conceptes següents: Nom de l'entitat, CIF, nom del centre, període de facturació, data de facturació, nombre de factura, nombre d'usuaris -relació de places ocupades, no ocupades o en reserva, o places extra autoritzades-, data d'alta o baixa dels menors, data de naixement, número d'expedient personal, nombre de dies, referència del concert i quantia facturada.

La relació de les places s'ha de detallar el període d'ocupació, vacant o extra, i període de sortides no autoritzades per a cada usuari.

Pel cas què, per majoria d'edat de la persona usuària hagi de romandre al servei d'acolliment residencial, es tindrà que especificar aquesta circumstància a la factura, prèvia autorització de l'IMAS mitjançant informe tècnic.

8. Pagament

a) El preu del concert es pagarà mensualment a l'entitat gestora del servei per mensualitats vençudes, amb la presentació prèvia de la declaració de l'ocupació del servei concertat i el llistat de les persones menors d'edat en acolliment residencial. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, mitjançant la Direcció Insular d'Infància i Família, ha de tramitar mensualment la proposta de pagament en concepte de cost del servei concertat. El pagament de la quantitat que correspongui es durà a terme mitjançant l'ingrés en el compte corrent que indiqui l'entitat concertada.

b) L'entitat concertada no pot cobrar cap quantitat suplementària en concepte del servei d'atenció residencial o per qualsevol altra prestació que s'hagi de cobrir en virtut del concert subscrit.

c) La percepció indeguda de quantitats per part de l'entitat concertada suposa l'obligació de reintegrar-les, amb la tramitació prèvia del procediment que correspongui, amb l'audiència de la persona interessada.

d) El pagament de les factures estarà sotmès a la comprovació de que l'entitat concertada està al corrent de pagaments amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.

9. Condicions tècniques d'execució

L'entitat titular del servei ha de complir, com a mínim, l'establert al Reglament publicat al BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017, pel qual s'aprova la Cartera Insular de serveis socials i del serveis a menors i família de Mallorca 2017-2020, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en sessió de dia 13 de juliol de 2017 que estableix el conjunt de prestacions del sistema públic de serveis socials d'aplicació a l'illa de Mallorca i que és complementària de la cartera bàsica de serveis socials que aprova el Govern de les Illes Balears, així com al Reglament pel qual s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment residencial de menors a Mallorca, aprovat pel Ple en sessió de dia 8 d'abril de 2010 (BOIB núm. 72, 13 de maig de 2010), així com les condicions tècniques i de funcionament que estableix el Plec de prescripcions tècniques, aprovat pel president de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials en el marc de la convocatòria de la concertació del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta en situació de desprotecció i dependents de l'IMAS (BOIB núm. 13, de 30 de gener de 2021).

10. Sistema d'accés

El Consell Insular de Mallorca gestionarà directament l'accés, i comunicarà l'ingrés i la delegació de guarda mitjançant resolució del conseller executiu de Drets Socials i president de l'IMAS, previ informe tècnic que justifiqui la necessitat. Per tant, l'entitat concertada es compromet expressament a acceptar les persones usuàries designades per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, per al servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta.

11. Inspecció i control

El Servei d'autorització i inspecció de l'IMAS pot inspeccionar en qualsevol moment el funcionament del servei concertat, per comprovar si s'ajusta al que estableix aquesta concertació, en tot el que pugui repercutir, en general, sobre els usuaris del servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d'edat amb trastorns de conducta.

12. Justificació

L'entitat concertada presentarà al Servei d'Infància i Família, a més de les factures indicades a l'apartat 7, una memòria relativa a la prestació del servei des del dia d'inici del concert fins al 31 de desembre de l'any que es va iniciar la concertació, amb el resum de l'ocupació mensual del servei concertat i també el nombre, el gènere i l'edat, el període d'estància en el centre i qualsevol altra dada que pugui ser d'interès com els casos atesos d'especial rellevància de persones menors d'edat, l'avaluació de les accions que s'han realitzat, el grau de compliment de la programació anual, el desenvolupament dels programes que s'han desenvolupat, els canvis efectuats i les propostes de millora, amb les indicacions que determini la Direcció Insular d'Infància i Família de l'IMAS, juntament amb un informe d'auditoria externa, de l'exercici fiscal que correspongui, dels comptes del serveis concertats i de l'aplicació dels fons rebuts per part de l'entitat en concepte d'abonament del concert.

A més, les entitats tindran a disposició de l'IMAS, per a quan ho requereixi, documentació mensual de nòmines i llistat ITA (informe de treballadors i treballadores en alta en un codi de comptes de cotització) dels treballadors i treballadores, adaptats a les quantitats que varen servir de base per a realitzar l'estudi econòmic del concert o en el seu cas adaptats al conveni col·lectiu de protecció de menors vigent en cada moment.

13. Causes d'extinció

Els acords d'acció concertada s'extingeixen, d'acord amb el previst a l'article 9 de la Llei 12/2018, pel compliment i venciment del termini, sempre que no s'hagin renovat, o per resolució.

Són causes de resolució dels acords d'acció concertada les següents:

a) Acord mutu de les parts, manifestat amb l'antelació de dos mesos.

b) Renúncia de l'entitat concertada, manifestada amb una antelació mínima de dos mesos per garantir la continuïtat del servei.

c) Incompliment de les normes de caràcter obligatori a què s'han de sotmetre el servei objecte de la present concertació i de les obligacions en matèria de seguretat i instal·lacions.

d) Incompliment dels objectius qualitatius i quantitatius establerts, sempre que l'incompliment sigui imputable a l'entitat concertada, així com de les estipulacions essencials de l'acord i dels plecs de prescripcions tècniques aplicables.

e) Prestació defectuosa de les obligacions acordades.

f) Negació a atendre les persones usuàries derivades per l'IMAS.

g) Infracció amb caràcter greu de la legislació fiscal, laboral, de la Seguretat Social, d'integració social de discapacitats i de prevenció de riscs laborals.

h) Pèrdua sobrevinguda dels requisits de participació a la present convocatòria o de les condicions tècniques, econòmiques i financeres que hagin habilitat l'acord d'acció concertada, així com la revocació o la caducitat de l'autorització d'obertura i funcionament i/o de l'acreditació del servei.

i) Mort de la persona física titular del servei o l'extinció de la persona jurídica a la qual correspon la titularitat, excepte el que preveu l'article 29 del Decret 48/2017.

j) Declaració de concurs de creditors de l'entitat titular del servei, a excepció del previst a l'article 7.4 de la Llei 12/2018.

k) Modificació de les condicions tècniques o de les condicions econòmiques per part de l'Administració, sempre que l'entitat d'iniciativa privada no hi hagi donat la conformitat.

l) No disponibilitat sobrevinguda del títol jurídic que acredita la titularitat del servei durant la vigència de l'acord.

m) Així com també les clàusules de revocació previstes en els plecs tècnics objecte del present servei.

14. Jurisdicció competent

La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per resoldre les qüestions litigioses relatives a la formalització d'aquest concert i també les sorgides entre les parts sobre la interpretació, la modificació, el compliment, els efectes i l'extinció.

Les parts concertants es sotmeten expressament als tribunals de Palma, en totes les qüestions que es puguin plantejar i renuncien, en conseqüència, als del seu fur i veïnatge.

I en prova de conformitat de tot quant s'estableix en aquest acord d'acció concertada, ho firmen electrònicament les parts.

 

 

Palma, 6 d'abril de 2021

El president de l'IMAS Javier de Juan Martín

Documents adjunts