Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 73209
Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 15 de març de 2021 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El Decret 34/2019 de 10 de maig (BOIB,núm. 66, de 16 de maig), estableix l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 (BOIB núm. 53 de 7 d'abril), dicta les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés.

D'acord amb l'article 4.1 de la secció I de l'esmentada resolució, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres publicarà una resolució anual amb les instruccions per al procés i calendari de preinscripció i matrícula a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. La situació d'emergència sanitària provocada pel COVID-19 arreu del món ha obligat els governs a adoptar diverses mesures per lluitar contra els contagis i mitigar els efectes econòmics i socials que aquest fenomen està produint.

4. El Reial decret-Llei 31/2020, de 29 de setembre (BOE, núm. 259, de 30 de setembre), per el qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària, permet a les Administracions educatives dins de l'àmbit dels ensenyaments d'idiomes de règim especial, d'acord amb l'article 14 del capítol III, establir mesures de flexibilització en relació amb les condicions en les quals l'alumnat matriculat en alguns dels nivells d'aquests ensenyaments pugui promocionar d'un curs a l'altre dins d'aquest nivell, l'accés d'un nivell al següent sense haver obtingut la certificació oficial corresponent al nivell anterior, així com amb els criteris de permanència establerts.

5. El dia 12 de març de 2021 el Servei dels Ensenyaments de Règim Especial emeté informe favorable i proposà a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres la necessitat d'establir el calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes de règim especial a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022.

Fonaments de dret

1. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, de dia 2 d'abril de 2020 (BOIB núm. 53, de 7 d'abril) per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés.

2. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), en redacció donada per la La Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre (BOE núm.340, de 30 de desembre), per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, inclou els ensenyaments d'idiomes dins els ensenyaments del sistema educatiu i els dóna la consideració de règim especial.

3. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51, d'1 de març), reformat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març, i suplement en català núm. 9, de 16 de març), que a l'article 36.2 estableix que, en matèria d'ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, d'acord amb el que disposen els articles 27 i 149.1.30a de la Constitució espanyola.

4. El Decret 11/2021, de 15 de febrer de 2021, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres és competent en els ensenyaments de règim especial.

5. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 4 de gener de 2021 (BOIB núm. 3, de 7 de gener), per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.

6. El Decret 64/2019 de 2 d'agost (BOIB núm. 107, de 3 d'agost), pel qual s'estableix el règim d'admissió d'alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7. El Decret llei 7/2020, de 8 de maig (BOIB núm 77, de 9 de maig), pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19.

Per tot això, i a l'empara de l'article 16 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Aprovar el calendari del procés d'admissió i de matriculació dels alumnes als ensenyaments d'idiomes  de régim especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2021-2022. Aquest calendari figura a l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

1. Els processos de preinscripció i matriculació als ensenyaments d'idiomes de règim especial es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de cada centre.

2. Les persones que aportin un certificat oficial dels nivells A1, A2, B1, B2 o C1 emés per les institucions reconegudes a l'annex 2 d'aquesta Resolució, podran accedir al nivell o curs següent a l'acreditat pel certificat.

3. El lliurament de la documentació que acompanya la preinscripció o/i la matrícula es realitzarà també per via telemàtica als correus electrònics següents que s'habilitaran en cada centre:

- EOI Palma Andreu Crespí Plaza:

  • per a la preinscripció: preinscripcio.secretaria@eoipalma.com

  • per a la matrícula: matricula.secretaria@eoipalma.com

- EOI Manacor: secretariaeoimanacor@eoimanacor.com

- EOI Inca: administracio@eoinca.com

- EOI Calvià: administracio@eoicalvia.com

- EOI Eivissa: secretaria@eoi-eivissa.com

- Ampliació Formentera: eoiformentera@eoi-eivissa.com

- EOI Maó: matricula@eoimao.com

- EOI Ciutadella: info@eoiciutadella.com

4. Les publicacions de llistes, o de resultats, i la presentació de possibles reclamacions o al·legacions, incloses en el calendari d'admissió i matriculació que s'aprova en aquesta Resolució, es realitzaran també de manera telemàtica.

5. Els centres donaran publicitat a les corresponents instruccions de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres per a dur a terme els processos telemàtics i les publicaran a la seva pàgina web.

Tercer

Notificar aquesta resolució als directors dels centres perquè les apliquin en el seu centre i perquè les donin a conèixer a tota la comunitat educativa. Aquesta Resolució es publicarà a la pàgina web de cada centre.

Quart

Disposar que aquesta Resolució es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), i tengui efectes des de l'endemà de publicar-s'hi.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3 /2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el cas que s'interposi un recurs de reposició, una vegada desestimat aquest, expressament o per silenci, es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29 /1998.

 

Palma, 15 de març de 2021

El director general de Planificació, Ordenació i Centres Antonio Morante Milla

Documents adjunts