Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 21070
Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l’exercici fiscal de 2021, de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l’activitat administrativa (RGE núm. 1274/21)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

D'acord amb l'article 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de febrer de 2021, després d'un debat i una votació de totalitat, acordà validar el Decret Llei 1/2021, de 25 de gener, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears per a l'exercici fiscal de 2021, de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, en matèria de renda social garantida i en altres sectors de l'activitat administrativa (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 11 de 26 de gener de 2021).

Conformement amb l'establert a l'apartat 6 de l'article 157 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, s'ordena la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears de l'acord de validació esmentat.

 

Palma, 25 de febrer de 2021

El president del Parlament de les Illes Balears

Vicenç Thomas i Mulet