Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 1061
Aprovació definitiva de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i de modificació del Pla d’actuació per l’elaboració de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Exp. 03121-2020-000004)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter ordinari de 21 de desembre de 2020, adoptà l'acord següent:

Primer. Acceptar les al·legacions que ha presentat l'Institut Menorquí d'Estudis al text del Reglament de la Comissió Assessora del Patrimoni Immaterial de Menorca aprovat provisionalment pel Ple del Consell en la sessió de 21 de setembre de 2020.

Segon. Aprovar amb caràcter definitiu l'extinció de la Comissió Assessora de Cultura Popular de Menorca, així com la creació de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i l'aprovació del seu Reglament de funcionament, amb la incorporació dels suggeriments que ha presentat l'Institut Menorquí d'Estudis i d'acord amb el text que figura com a annex I.

Tercer. Incorporar al Pla d'actuació per a l'elaboració de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca les millores que proposa l'Institut Menorquí d'Estudis i, per tant, aprovar-ne la nova redacció d'acord amb el text que figura com a annex II.

Quart. Disposar la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del text íntegre i definitiu del Reglament de funcionament de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i del Pla d'actuació per a l'elaboració de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.

Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la recepció de la present notificació, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici que pugueu utilitzar qualsevol altre recurs que considereu procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, que regula de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 2 de febrer de 2021

Per delegació de la presidenta, La secretària

Rosa Salord Olèo

(Decret 427/2019, d'11 de juliol)

(BOIB núm. 97 de 16-7-2019)

 

ANNEX I Reglament de funcionament de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca

PREÀMBUL

L'article 70.6 de de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, per la qual s'aprova l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, inclou, dins les competències pròpies dels consells insulars, les referides al patrimoni monumental, cultural, històric, artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic dins el seu àmbit territorial.

Aquestes competències ja havien estat transferides anteriorment als consells insulars mitjançant la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

En exercici de les esmentades competències, des del 2002, i arran de l'aprovació de la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, el Consell Insular de Menorca es dotà d'un òrgan d'assessorament en matèria de cultura popular anomenat Comissió Assessora de Cultura Popular de Menorca, què s'ha regit pel Reglament de funcionament aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de 27 de març de 2006 i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB núm. 53 de d'11 de març de 2006, que al seu temps modificava el reglament inicial publicat en el BOIB núm. 37 de 26 de març de 2002).

L'aprovació per part de la UNESCO, l'any 2003, de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, l'entrada en vigor el 20 d'abril de 2006 i la posterior aprovació de les Directrius operatives per a l'aplicació de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial (2008) han posat sobre l'agenda de les diferents administracions aquest «nou» concepte i tot un seguit d'atributs que hi són consubstancials.

En l'àmbit autonòmic, a més de la Llei 12/1998, de patrimoni històric de les Illes Balears, l'impuls de la protecció del patrimoni immaterial es concreta, l'any 2019, mitjançant l'aprovació pel Parlament de les Illes Balears de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Aquesta llei, que deroga la Llei 1/2002, de 19 de març, de cultura popular i tradicional de les Illes Balears, té per objecte regular la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, donar-lo a conèixer, fomentar-lo, difondre'l i investigar-lo.

L'article 8 i següents de l'esmentada Llei de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears preveuen que el Govern de les Illes Balears i els consells insulars respectius s'han de dotar d'òrgans col·legiats de caràcter consultiu en matèria de patrimoni cultural immaterial. La mateixa llei crea un òrgan consultiu de les administracions públiques de les Illes Balears en les matèries regulades en aquesta llei, el qual anomena Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears. Mentre que l'article 32 estableix que cada consell insular ha de crear òrgans similars al Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per exercir millor les seves competències en les matèries regulades en aquesta llei. En aquest cas, el consell esmentat i els òrgans insulars de consulta han de col·laborar en la consecució dels objectius de salvaguarda i promoció del patrimoni cultural immaterial. L'organització i el funcionament d'aquests òrgans s'han d'establir reglamentàriament pel consell insular respectiu.

En l'àmbit insular, el Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de 25 de setembre de 2017, ja va aprovar el Pla d'actuació per a l'elaboració i la creació de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (l'Ipcime).

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca és el recull de totes les expressions i pràctiques culturals que, d'acord amb la definició que fa de patrimoni cultural immaterial la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial aprovada per la UNESCO l'octubre de 2003, són característiques de l'illa de Menorca.

Els articles 52, 101 i 102 del Reglament orgànic del Consell Insular de Menorca faculten el Ple insular per disposar, com a part integrant de l'organització insular, la creació d'òrgans col·legiats de caràcter no decisori que, al marge i sense perjudici de les atribucions d'estudi i emissió d'informe que corresponen a la Comissió de Govern, a les comissions informatives i a les comissions tècniques assessores en matèria d'Urbanisme i Ordenació del Territori i de Patrimoni Històric, tenguin com a principal objecte la investigació, l'estudi i la deliberació sobre qüestions o temes concrets vinculats als diferents àmbits materials integrats dintre del cercle de les competències o els interessos del Consell Insular. Així mateix, l'article 103 preveu que es pot acordar la creació d'òrgans col·legiats de caràcter consultiu adreçats a facilitar i integrar la participació dels ciutadans i les ciutadanes en els diferents àmbits de l'acció pública de l'Administració insular.

D'acord amb l'anterior, és la voluntat del Consell Insular de Menorca crear i regular la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca, que substituirà la Comissió Assessora de Cultura Popular.

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, disposa que en l'exercici de la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària el conjunt de les administracions públiques han d'actuar d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència, eficiència, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

D'acord amb l'article 129 de la Llei 39/2015, cal dir que queden suficientment justificats els principis següents: de necessitat i eficàcia, perquè aquesta norma es dicta per satisfer l'interès general de col·laborar en la salvaguarda i promoció del patrimoni cultural immaterial, essent aquesta comissió l'instrument més adequat per garantir aquesta col·laboració ja que suposarà la implicació de les diferents entitats que treballen en la seva defensa i conservació a la nostra illa. També s'ajusta als principis de proporcionalitat i seguretat jurídica, atès que la comissió es regula per un reglament ajustat al marc normatiu vigent sense imposició de noves obligacions o restricció de drets i, en conseqüència, qualsevol modificació s'ha de fer mitjançant el mateix procediment normatiu; de transparència, pel qual s'ha de destacar la previsió de la seva aprovació al pla normatiu insular, la participació ciutadana durant el procés d'elaboració de la norma, així com la publicitat d'actuacions prevista en l'articulat; i finalment d'eficiència, atès que aquest reglament pretén evitar càrregues innecessàries i accessòries i fa un ús racional dels recursos públics, sense que es posi en perill l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.

Article 1. Definició

1. La Comissió Assessora del Patrimoni Cultura Immaterial de Menorca és un òrgan col·legiat, de caràcter deliberant i consultiu, destinat a facilitar i integrar la participació de la ciutadania i dels agents socials en relació amb les funcions que té atribuïdes el Consell Insular de Menorca en matèria de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial com un dels elements que configuren i defineixen la identitat col·lectiva del poble de Menorca i dels grups socials que el conformen.

2. Aquesta comissió, i el reglament pel qual es regeix, es creen en desplegament de la Llei 18/2019, de 8 d'abril, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, l'article 32 de la qual estableix el següent: «Cada consell insular ha de crear òrgans similars al Consell Assessor del Patrimoni Cultural Immaterial de les Illes Balears per exercir millor les seves competències en les matèries regulades en aquesta llei. En aquest cas, el consell esmentat i els òrgans insulars de consulta han de col·laborar en la consecució dels objectius de salvaguarda i promoció del patrimoni cultural immaterial. L'organització i el funcionament d'aquests òrgans s'han d'establir reglamentàriament pel consell insular respectiu».

Article 2. Funcions de la Comissió

Les funcions de la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca són:

a) Assessorar el departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de patrimoni cultural immaterial sobre les polítiques d'aquest en relació amb el patrimoni cultural immaterial de l'illa.

b) Emetre informe sobre les propostes de declaració de béns d'interès cultural immaterial i béns catalogats immaterials de Menorca.

c) Fer el seguiment de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca (Ipcime), de la metodologia aplicada i de la xarxa de col·laboradors.

d) Definir les persones que han d'integrar l'equip de treball de l'Ipcime.

e) Proposar elements que puguin formar part de l'Ipcime.

f) Proposar les accions que es considerin convenients per a la salvaguarda, la promoció i la difusió del patrimoni cultural immaterial de Menorca.

g) Elaborar informes en relació amb totes aquelles qüestions vinculades al patrimoni cultural immaterial que siguin sotmeses al seu coneixement per part dels òrgans de govern del Consell Insular de Menorca o dels ajuntaments de l'illa.

h) Qualsevol altra funció que, d'acord amb l'objecte de la Llei 18/2019 de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears, li encomani el Consell Insular de Menorca.

Article 3. Composició de la Comissió

3.1. La presidència, ocupada pel conseller o la consellera del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de patrimoni cultural immaterial.

3.2. La vicepresidència primera, ocupada pel conseller o la consellera del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de reserva de biosfera.

3.3. La vicepresidència segona, ocupada pel president o la presidenta del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis.

3.4. Els membres vocals, amb veu i vot, que són:

 • El/la coordinador/a científic/a de l'IME
 • El/la cap de la Secció de Ciències Socials de l'IME
 • Un/a representant de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera
 • El director o la directora insular de Cultura i Patrimoni del CIM
 • Un/a representant del Centre d'Estudis Locals d'Alaior
 • Tres vocals en representació de les associacions menorquines implicades en el patrimoni cultural immaterial a proposta del conseller o la consellera.
 • Un/a tècnic/a del Servei de Patrimoni Històric del CIM
 • El/la cap del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial del CIM
 • El/la coordinador/a de l'equip de treball de l'Ipcime
 • Dues persones de reconeguda vàlua i prestigi en l'estudi del patrimoni cultural immaterial i la cultura popular, a proposta del conseller o la consellera del departament competent en matèria de patrimoni cultural immaterial.

3.5. La secretaria, que serà ocupada per un dels membres vocals de la Comissió, segons designació lliurement efectuada per la presidència.

En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti temporalment la persona nomenada per exercir les funcions de secretaria, aquestes funcions seran transitòriament assumides per un altre dels membres vocals elegit per la pròpia Comissió.

Article 4. Funcions de la presidència

Són funcions de la presidència:

a) Dirigir i representar la Comissió.

b) Convocar i dirigir les seves sessions, establir-ne l'ordre del dia, traslladar les propostes als òrgans competents de la gestió i govern insular, i la resta de funcions que resulten inherents al principi de direcció de la Comissió.

c) Assegurar l'adequada difusió, a través de qualsevol mitjà d'accés general, de tots els acords o les decisions que es prenguin, per tal de garantir-ne el coneixement per part de les entitats del sector i la ciutadania en general.

d) Donar compte davant la Comissió del resultat derivat de les propostes, els suggeriments i altres decisions adoptades per aquesta.

Article 5. Funcions de les vicepresidències

La funció de les vicepresidències és substituir, per ordre,la presidència en l'exercici de les seves funcions en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que la impossibiliti temporalment per exercir-les.

Article 6. Funcions de la secretaria

Són funcions de la secretaria de la Comissió totes les previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 7. Periodicitat de reunions de la Comissió

7.1. La Comissió s'ha de reunir, com a mínim, en dues sessions anuals, una dins cada semestre, amb convocatòria prèvia efectuada per la presidència, que ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia.

7.2. Sens perjudici del que estableix el punt anterior, la Comissió es pot reunir les vegades que siguin necessàries per al bon desenvolupament de les seves funcions quan la convoqui la presidència o quan ho sol·licitin, com a mínim, mitjançant escrit adreçat a la presidència, una tercera part dels seus membres.

Article 8. Convocatòria de les reunions

8.1. El secretari o la secretària, per ordre de la presidència, ha de fer les convocatòries de les sessions amb un mínim de 72 hores d'antelació, excepte en els casos d'urgència.

8.2. La convocatòria de cada sessió ha d'incloure l'ordre del dia corresponent, que ha de fixar la presidència.

Article 9. Sessions

9.1. Per a la vàlida constitució de la Comissió Assessora és necessària l'assistència del president/a o vicepresident/a, el secretari o secretària i la meitat dels vocals. Si no hi hagués quòrum, les comissions es consideren constituïdes en segona convocatòria, una hora després, sempre que hi hagi, com a mínim, la tercera part dels seus membres, inclòs el president/a o vicepresident/a i secretari/ària o persona que assumeixi temporalment les seves funcions.

9.2. Els informes, les propostes, els suggeriments i altres acords de la Comissió Assessora s'han d'adoptar d'acord amb la regla bàsica de decisió consensuada. Només en cas d'impossibilitat de consens, apreciada lliurement per la presidència, s'ha de fer la votació corresponent, i aleshores és necessari el vot favorable de la majoria simple dels membres de l'òrgan. En aquest supòsit, els empats que es puguin produir en les votacions els ha de resoldre el vot de qualitat de la presidència.

9.3. La persona que exerceixi la secretaria de la Comissió Assessora ha d'aixecar acta de les reunions, en què s'han de reflectir fidelment les deliberacions i els acords adoptats.

9.4. La secretaria és la responsable de custodiar les actes, a les quals poden tenir accés els membres de la Comissió i qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti de forma raonada.

Article 10. Pertinença a la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca

10.1. Els membres de la Comissió ho són amb caràcter voluntari.

10.2. Són causes de la pèrdua de condició de membre de la Comissió:

a) La renúncia expressa, que s'ha de formular davant la presidència.

b) La revocació, efectuada per la persona que hagi fet el nomenament.

c) La pèrdua de la condició que hagi motivat el nomenament.

10.3. Els càrrecs de membre vocal a la Comissió tenen una durada igual a la de cada legislatura del Consell Insular de Menorca. En l'inici de cada mandat de govern del Consell Insular de Menorca, les entitats i administracions que formen part de la Comissió han de designar els seus representants, i la proposta de composició ha de ser aprovada mitjançant un decret de Presidència a proposta del conseller del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de patrimoni cultural immaterial.

10.4. La condició de membre de la Comissió no suposa l'establiment de cap tipus de relació laboral o funcionarial amb el Consell Insular de Menorca.

Article 11. Publicitat

El Consell Insular de Menorca ha de fer públiques, per via de qualsevol mitjà de difusió dels previstos en el títol III del Reglament de participació ciutadana del CIM, i en qualsevol cas a través d'un espai específic dins del portal web institucional, totes les circumstàncies relacionades amb la Comissió, com ara la seva composició, les dates de reunió, els acords presos i altres informacions que resultin d'interès general.

Disposició derogatòria

Amb l'entrada en vigor d'aquest reglament resta derogat el Reglament de la Comissió Assessora de Cultura Popular de Menorca aprovat pel Ple del Consell Insular de Menorca en la sessió de caràcter ordinari de 27 de març de 2006 i publicat en el BOIB núm. 53 d'11-04-2006.

Disposició final primera

Pel que fa al funcionament de la Comissió s'aplicarà supletòriament el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Disposició final segona

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà d'haver-se'n publicat la redacció definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

ANNEX II Pla d'actuació per a l'elaboració i la creació de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca

1. Definició

L'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca és el recull de totes les expressions i pràctiques culturals que, d'acord amb la definició que fan de patrimoni cultural immaterial la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial aprovada per la UNESCO l'octubre de 2003 i convencions posteriors, són característiques de l'illa de Menorca.

Aquest inventari es planteja des de la doble perspectiva de confluència entre el patrimoni cultural i el patrimoni natural. D'una banda, es pretén desenvolupar un programa de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de l'illa i, de l'altra, que aquest programa s'orienti vers la potenciació de tots els elements que, en l'àmbit econòmic, social i cultural, puguin contribuir a un major desenvolupament sostenible de Menorca.

Es considera fonamental la realització d'aquest inventari a fi de comptar amb un instrument que identifiqui i defineixi els elements vius del patrimoni cultural immaterial de Menorca, els catalogui, en faci la diagnosi, i proposi mesures i accions per a la seva salvaguarda, valorització i difusió entre la població local.

2. Objectiu general

Promoure la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de Menorca com un element clau en la millora del desenvolupament sostenible de Menorca a escala social, econòmica i ambiental.

3. Objectius específics

3.1. Fer un inventari ben documentat del patrimoni cultural immaterial de Menorca.

3.2. Aprofundir en el coneixement, la recerca, el reconeixement, la promoció i la difusió d'aquest patrimoni.

3.3. Crear, a través de la identificació d'aquest patrimoni, noves propostes de dinamització social, cultural i econòmica.

3.4. Implicar la població local i les institucions de l'illa en un procés de participació activa, tant en la realització de l'inventari com en les propostes i accions posteriors de difusió i d'aplicació.

3.5. Fomentar l'associacionisme i la cohesió social de l'illa a partir del seu patrimoni cultural immaterial.

3.6. Contribuir a l'enfortiment del projecte de la reserva de biosfera de Menorca, vinculant el patrimoni natural amb el patrimoni cultural de l'illa.

4. Dades generals de la zona d'abast de l'inventari

- Extensió: 71.186 ha

- Comunitat autònoma: Illes Balears

- Municipis: Alaior, es Castell, Ciutadella, Ferreries, Maó, es Mercadal, es Migjorn Gran, Sant Lluís

- Habitants: 94.875 (2011)

- Àrees protegides: Menorca fou declarada reserva de biosfera el 8 d'octubre de 1993 i té 46.417,3 hectàrees d'espais naturals protegits (66,1 % del territori insular) que engloben el Parc Natural de l'Albufera des Grau, la Reserva Marina de la Costa Nord, els llocs d'interès comunitari (LIC) i les zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), els alzinars protegits, les 19 àrees naturals d'especial interès (ANEI), les àrees rurals d'interès paisatgístic (ARIP), les àrees naturals d'interès territorial (ANIT) i el sòl rústic protegit pel Pla Territorial Insular (zones humides, barrancs, sistemes dunars, etc.).

- Béns d'interès cultural: Menorca compta amb un important registre de béns d'interès cultural format per més de 1.400 béns, entre els quals destaquen els pertanyents al patrimoni arqueològic, part del qual forma part de la candidatura a ser declarat patrimoni mundial per la UNESCO.

- Béns d'interès cultural immaterial: El 20 de febrer de 2017 la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec va ser declarada bé d'interès cultural immaterial pel CIM.

- Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat: Des del 28 de novembre de 2018 la tècnica constructiva de la pedra en sec de Menorca, juntament amb la de la resta de les Illes Balears, la d'altres nou comunitats autònomes d'Espanya, i la de Croàcia, Xipre, França, Grècia, Itàlia, Eslovènia i Suïssa, figura inscrita en la Llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat.

5. Metodologia per a l'elaboració de l'inventari

5.1. Categories

Per a l'elaboració de l'IPCIME s'estableixen set categories d'elements que en formaran part:

a) Activitats productives, processos i tècniques

Inclou els coneixements, les tècniques, les habilitats, els usos i els processos relacionats amb les activitats econòmiques i productives, i tots aquells altres aspectes relacionats amb l'adaptació al medi, l'organització dels espais i significats del paisatge. També s'hi inclouen les activitats relacionades amb la producció, transformació i elaboració de productes així com els sistemes d'intercanvi i donació.

b) Creences, festes, rituals i cerimònies

Creences i pràctiques relacionades amb el temps d'oci, la festa, la natura, el medi i la protecció de l'individu o de la comunitat, així com els rituals i les cerimònies que fan referència al cicle de la vida i a altres esdeveniments que defineixen i reforcen la comunitat i l'individu.

c) Tradicions orals, particularitats lingüístiques i formes de comunicació

Expressions i tradicions orals, incloses les particularitats de la llengua i les variants dialectals. També hi trobam la literatura popular, els mites, les llegendes, les cançons, les dites, els acudits, les històries de vida i la memòria oral, així com les produccions sonores lligades a la comunicació col·lectiva.

d) Representacions, escenificacions, jocs i esports tradicionals

Representacions teatrals o artístiques -quan es tracta d'espectacles-, coreografies, danses, jocs i esports amb els seus instruments.

e) Manifestacions musicals i sonores

Composicions i expressions musicals, instrumental o de veu, així com els sons lligats a les activitats de la vida individual o col·lectiva de la comunitat.

f) Salut, alimentació i gastronomia

Coneixements culinaris i dietes. Formes de conservació i elaboració d'aliments, així com els espais, temps i rituals associats a la seva elaboració i al seu consum. També els coneixements i les pràctiques relacionats amb la cura del cos i el tractament de malalties mitjançant l'ús de matèries primeres naturals.

g) Formes de sociabilitat col·lectiva i d'organització social

Formes d'organització i normes de conducta col·lectiva que organitzen i regulen espais i temps de caràcter familiar, polític, econòmic, social, laboral, festiu o religiós.

5.2. Característiques que han de complir els elements de l'IPCIME

Els elements de patrimoni cultural immaterial:

a) Són transmesos d'una generació a l'altra.

b) Són recreats constantment per la comunitat i els grups en funció del seu entorn.

c) Interactuen amb la naturalesa i la història.

d) Posseeixen un sentiment d'identitat i continuïtat.

e) Contribueixen a promoure el respecte de la diversitat cultural i la creativitat humana.

5.3. Procés d'elaboració

L'IPCIME s'elaborarà a partir de les consideracions genèriques i orientatives de la Convenció:

a) L'inventari partirà d'una perspectiva dinàmica del patrimoni cultural, que implica reconèixer el patrimoni com una pràctica social en constant evolució i transformació.

b) Prioritzarà els elements que

- s'insereixen en una línia de continuïtat social i temporal

- siguin representatius de la cultura local de la zona

- hagin incidit en la configuració de la identitat dels grups i les persones

c) S'ha de poder identificar un procés de transmissió de l'element entre persones d'un mateix grup o entre grups diversos.

d) S'ha de plantejar amb l'objectiu de poder gestionar en un futur el patrimoni de manera global. Ha de ser, per tant, una eina del desenvolupament local, al servei de l'impuls de l'activitat econòmica local, i al servei d'una millor en la gestió del medi natural i de l'activitat cultural.

e) La selecció temàtica dels elements es farà a partir de les categories esmentades en el punt 5.1. Tanmateix, es donarà prioritat a cinc elements del patrimoni immaterial: la tècnica constructiva de la pedra en sec, la vela llatina, la rondallística, la toponímia (i l'onomàstica en general) i el dret foral.

f) Ha de reconèixer determinats elements que, per la seva rellevància social i natural, poden recórrer de forma transversal les diferents categories i subcategories de classificació.

g) S'ha de tenir en compte el coneixement i la implicació de les entitats del territori, com a agents de conservació i dinamització del patrimoni.

h) S'ha de promoure la participació dels portadors de cada element inventariat en la gestió del patrimoni cultural immaterial com a custodis que són d'aquest patrimoni.

6. Fases

6.1. Fase 1

- Definició de l'organigrama

- Establiment de les tasques que han de desenvolupar els òrgans i equips de treball de l'IPCIME

- Definició del pla de treball

- Creació de grups de treball

6.2. Fase 2

- Desplegament del pla de treball

. documentació

. treball de camp

- Elaboració i desplegament del pla de participació

6.3. Fase 3

- Sistematització de resultats

- Elaboració de les fitxes que formaran l'IPCIME, d'acord amb el model que aprovarà en el seu moment l'òrgan coordinador i executiu

- Abocament de resultats al programa informàtic

- Identificació d'elements que contribueixen al desenvolupament sostenible i propostes d'actuació

6.4. Fase 4

- Difusió de resultats i aplicacions

7. Organigrama

7.1. Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca, formada per:

7.1.1. La presidència, ocupada pel conseller o la consellera del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de patrimoni cultural immaterial.

7.1.2. La vicepresidència primera, ocupada pel conseller o la consellera del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de reserva de biosfera.

7.1.3. La vicepresidència segona, ocupada pel president o la presidenta del Consell Científic de l'Institut Menorquí d'Estudis.

7.1.4. Els membres vocals, amb veu i vot, que són:

 • El/la coordinador/a científic/a de l'IME
 • El/la cap de la Secció de Ciències Socials de l'IME
 • Un/a representant de l'Agència Menorca Reserva de Biosfera
 • El director o la directora insular de Cultura i Patrimoni del CIM
 • Un/a representant del Centre d'Estudis Locals d'Alaior
 • Tres vocals en representació de les associacions menorquines implicades en el Patrimoni Cultural Immaterial a proposta del conseller o la consellera.
 • Un/a tècnic/a del Servei de Patrimoni Històric del CIM
 • El/la cap del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial del CIM
 • El/la coordinador/a de l'equip de treball de l'Ipcime
 • Dues persones de reconeguda vàlua i prestigi en l'estudi del patrimoni cultural immaterial i la cultura popular, a proposta del conseller o la consellera del departament competent en matèria de patrimoni cultural immaterial

7.1.5. La secretaria, que serà ocupada per un dels membres vocals de la Comissió, segons designació lliurement efectuada per la presidència.

7.2. Equip de treball

7.2.1. L'equip de treball estarà format per un grup de persones que puguin implicar-se i intervenir en les feines necessàries que estableixi l'òrgan esmentat per a l'elaboració de les fitxes i la recopilació d'informació i documentació en cada camp d'acció de l'Inventari. La composició inicial de l'equip de treball serà definida per la Comissió Assessora del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca i inclourà la designació d'un coordinador, que formarà part de la mateixa comissió.

7.2.2. Una vegada constituït l'equip de treball, aquest podrà incorporar i demanar la col·laboració de totes aquelles persones que puguin participar en l'elaboració de les tasques assignades.

8. Pressupost

Anualment, el Consell Insular de Menorca determinarà el pressupost que destinarà a l'elaboració de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca.