Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 682
Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de protecció del bé d'interès cultural de Ruberts. Sencelles (129e/2015)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Documentació

Vist l'informe tècnic amb proposta de resolució de dia 14 de gener de 2021, i d'acord amb l'article 10.1.a) del Decret 4/2018, de 23 de febrer, pel qual s'aproven l'organització, les funcions i el règim jurídic de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears (CMAIB) (BOIB núm. 26 de 27 de febrer de 2018),

RESOLC FORMULAR:

L'informe ambiental estratègic sobre el Pla Especial de protecció del bé d'interès cultural de Ruberts. Sencelles , en els termes següents:

1.Determinació de subjecció a avaluació ambiental i tramitació

El Pla Especial de protecció del bé d'interès cultural de Ruberts es tramita com una avaluació ambiental estratègica simplificada ja que està inclosa en l'apartat 2 de l'article 6 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'Avaluació Ambiental i la tramitació a seguir és la que s'estableix a l'article 29 i següents de la Llei.

2. Descripció del Pla Especial (PE)

El Pla Especial de protecció de Ruberts ordena el territori urbà i rural i l'ús del sòl a l'àmbit del BIC. El Pla Especial té per objecte disposar d'un instrument urbanístic que tracti de la seva ordenació.

El nucli de Ruberts va ser declarat Bé d'interès cultural amb la categoria de conjunt històric (BOIB núm. 125 de 6 de setembre de 2008). L'àmbit d'aplicació d'aquest PE correspon a la zona del conjunt històric i el seu entorn de protecció.

Amb la voluntat de donar compliment a la Llei 12/1998, els objectius principals d'aquest PE consisteixen únicament en:

-Establir una normativa que minimitzi i controli el desenvolupament urbanístic.

-Garantir una adequada conservació de les característiques tipològiques del BIC (tant arquitectòniques com ambientals).

-Regular les condicions de les obres a realitzar.

-Incorporar a la normativa els controls arqueològics necessaris.

-Preservar una relació harmònica entre el conjunt històric i el seu entorn de protecció.

-Elaborar un catàleg de protecció dels bens arquitectònics, etnològics, ambientals i arqueològics rellevants.

Arran de la tramitació ambiental, s'ha modificat el contingut del PE eliminant totes les referències a la Revisió de les NS en tramitació, així com les actuacions previstes en la mateixa. Es descarta, per tant, la qualificació de nous espais lliures públics o privats, i l'alteració de zones de casc antic, residencials o de viari. També es descarta la delimitació del Sistema General en SR destinat a l'aparcament de Ruberts.

3. Avaluació dels efectes previsibles

Els efectes ambientals són principalment positius ja que es tracta de regular l'ordenació a un àmbit declarat BIC i el seu entorn.

A més hi ha una reducció de les expectatives de construcció i de creixement demogràfic; les actuacions del PE relatives a les limitacions de reparcel·lació i de substitució d'edificis, així com la catalogació d'un gran nombre d'edificacions i la prohibició de remodelacions en el conjunt històric, limiten de manera notòria la possibilitat de crear nous habitatges.

Els impactes negatius detectats fan referència a la disminució de l'activitat econòmica i als possibles impactes que es poden ocasionar amb les obres que es duran a terme, tot i que amb l'actual normativa ja estaven permeses.

4. Consultes a les administracions públiques afectades i persones interessades

El 15 de maig de 2018 la CMAIB, per donar compliment a l'article 29 i següents de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, va sol·licitar informe a les següents com administració afectades:

-D. Insular de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca.

-D. Insular de Territori i Paisatge. Consell de Mallorca.

-Servei d'Estudis i Planificació. D.G. de Recursos Hídrics.

-AESA. Direcció de Seguretat d'aeroports i navegació aèria. Ministeri de Foment.

De les consultes realitzades s'han rebut tres informes, dels quals es resumeixen les seves conclusions:

Ministeri de Foment.D.G. d'Aviació Civil (5/9/2018)

”[...] el presente informe posee carácter preceptivo y vinculante.

[...] la totalidad del Plan Especial de Protección se encuentra incluida en las Zonas de Servidumbres Aeronáuticas correspondientes al Aeropuerto de Palma de Mallorca..... El Plan Especial deberá incorporar entres sus planos normativos, los planos de Servidumbres Aeronáuticas del Aeropuerto de Palma de Mallorca.

Conclusión: se informa favorablemente, en lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere, con las condiciones impuestas por este informe, siempre y cuando las construcciones propuestas u objectos fijos (postes, antenas, carteles, etc.) no vulneren las servidumbres aeronáuticas.

Con independencia de lo indicado en el presente informe preceptivo respecto al planeamiento urbanístico, se recuerda que la ejecución de cualquier construcción, instalación o plantación requerirá acuerdo favorable de AESA, circunstancia que deberá recogerse en los documentos de planeamiento.”

Consell de Mallorca. Departament de Territori i Infraestructures (30/11/2018)

[...] Ateses les consideracions formulades a l'apartat anterior, la proposta de modificació es considera ajustada al PTIM. S'informa favorablement la proposta, amb les següents condicions: ....

S'hauria d'estudiar l'opció de no permetre cap nova construcció o edificació dins l'entorn de protecció, per tal d'augmentar la protecció del conjunt i de les seves visuals.

Cal recordar que part dels terrenys delimitats dins el conjunt històric estan situats segons la normativa vigent en sòl rústic i, per tant, hauran de comptar amb la parcel·la mínima per a qualsevol ampliació o nova edificació.

Tenint en compte que les condicions proposades a aquest informe fan referència al Sistema General de Comunicacions i Infraestructures en sòl rústic destinat a aparcament, el qual s'ha suprimit a la darrera versió del PE, aquests condicionants no s'inclouran a la present proposta d'Informe Ambiental Estratègic.

Consell de Mallorca. Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística

La Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, en sessió celebrada el 16 de juny de 2020, va acordar:

Donar trasllat de l'informe tècnic de deficiències emès dia 4 de maig de 2020, que com a motivació s'adjunta i forma part integrant de la present resolució i de conformitat amb els arts. 36 i 39 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

La Comissió Insular de Patrimoni Històric de Mallorca, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2020, va acordar:

Donar trasllat de l'informe tècnic emès dia 27 d'octubre de 2020, que com a motivació s'adjunta i forma part integrant de la present resolució i de conformitat amb els arts. 36 i 39 de la Llei 12/1998, de 21 de desembre, de Patrimoni Històric de les Illes Balears.

A l'informe tècnic del 27 d'octubre de 2020 es conclou:

Queda pendent l'esmena de les deficiències assenyalades a l'acord del 16/6/20 de la Comissió de Patrimoni Històric del CIM a excepció del següent: [...]

5. Anàlisi dels criteris de l'annex V de la Llei 21/2013

S'han analitzat els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013 d'AA i no es preveu que el pla pugui tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en concret:

1. Característiques del Pla Especial: es tracta d'un instrument que pretén ordenar el territori urbà i rural i l'ús del sòl de Ruberts.

2. Característiques dels efectes i de l'àrea probablement afectada: l'àmbit d'aplicació d'aquest PE correspon a la zona del conjunt històric i el seu entorn de protecció; no està afectat per cap Àrea de Prevenció de Riscos del PTM, ni està inclòs dins cap Espai Natural Protegit ni cap zona de la XN 2000. Els efectes previsibles del PE de Ruberts són positius des del punt de vista ambiental.

Conclusions de l'Informe ambiental estratègic

Primer. No subjectar a avaluació ambiental estratègica ordinària el Pla Especial de protecció del bé d'interès cultural de Ruberts, Sencelles, atès que no es preveuen efectes negatius sobre el medi ambient, d'acord amb els criteris de l'annex V de la Llei 21/2013, amb les següents condicions:

1.A la Normativa del PE s'ha d'incloure un article amb la següent redacció:

Qualsevol obra a executar a la zona de policia del Torrent de Pina ha de ser autoritzada per l'Administració hidràulica, tal i com preveu l'art. 114 del PHIB 2019.

2.Abans de l'aprovació definitiva del PE, s'ha de comptar amb un informe favorable del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Es recorda que tenint en compte que les aigües residuals de l'àmbit són tractades en fosses sèptiques individuals, que l'àmbit del PE està a una zona amb Vulnerabilitat d'Aqüífers moderada i que part de Ruberts està inclòs dins el perímetre de protecció màxima d'un pou de proveïment urbà, s'hauran de complir les condicions de depuració previstes en el PHIB vigent.

Segon. Es publicarà el present informe ambiental al Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'AA.

Tercer. L'informe ambiental estratègic perdrà la seva vigència i cessarà en la producció dels efectes que li són propis si, una vegada publicat en el BOIB, no s'hagués procedit a l'aprovació del pla o programa en el termini màxim de quatre anys des de la publicació, d'acord amb el que disposa l'article 31.4 de la Llei 21/2013.

Quart. L'informe ambiental estratègic no serà objecte de cap recurs, sense perjudici del que, si és el cas, escaigui en via administrativa o judicial davant de l'acte d'aprovació del pla o programa, d'acord amb el que disposa l'article 31.5 de la Llei 21/2013.

Cinquè. Aquesa resolució s'emet sense perjudici de les competències urbanístiques, de gestió o territorials de les administracions competents i de les autoritzacions o informes necessaris per a l'aprovació.

 

Palma,  18 de gener de 2021

El president de la CMAIB

Antoni Alorda Vilarrubias