Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPANET

Núm. 13035
Aprovació definitiva modificació ordenances fiscals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment per acord plenari de data 4 de novembre de 2020: la nova Ordenança municipal reguladora de l'Impost sobre Bens Immobles i la modificació de les tarifes de l'Escola de Música i Taxa Pàdel i Tennis; I una vegada transcorregut el termini d'exposició pública, sense que s'hagin interposat  reclamacions, conformement l'article 17 del RDLEG 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, resta elevat a definitiu l'acord fins a les hores provisional, fent-se públic el contingut del mateix:

 “ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Disposició general

ARTICLE 1

1. Conformement al que disposen els articles 15.2 i 60.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Campanet exigirà l'impost sobre béns immobles, d'acord amb les normes contingudes a la present Ordenança.

ARTICLE 2

1. La natura del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius i de la base de la tributació, la concreció del període impositiu i el naixement de l'obligació de contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula conformement a l'establert a la subsecció 2ª, de la secció 3ª, del capítol 2n, del títol II del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a les disposicions addicionals i transitòries de la referida Llei i a les altres normes que siguin d'aplicació al present impost.

Subjectes passius

ARTICLE 3

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei58/2003, de 17 de desembre, que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.

2. El domicili fiscal dels subjectes passius serà:

a. Per a les persones físiques, el lloc de la seva residència habitual.

b. Per a les persones jurídiques, el seu domicili social.

Les persones o entitats no residents a Espanya, han de designar un representant amb domicili en territori espanyol i comunicar-lo l'Ajuntament.

Tipus de gravamen i quota

ARTICLE 4

1. Conformement amb el que es preveu en l'article 73 del RD 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisenda locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable a aquest municipi queda fixat en els termes establerts en l'article següent.

ARTICLE 5

1. De conformitat amb l'article 72 del Real Decret legislatiu 2/2004 el tipus impositiu es fixa:

a. En béns urbans: Tipus de gravamen a aplicar en béns urbans: 0,49% (BOIB n.11 24/01/2019)

b. En béns rústics: Tipus de gravamen a aplicar en béns rústics: 0,80% (fixat per acord plenari de data 27 d'octubre de 2003)

Bonificacions

ARTICLE 6

1. Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixen simultàniament els següents requisits:

a. Que el domicili d'empadronament de tots els membres de la família nombrosa coincideixi amb l'habitatge objecte de la petició de la bonificació.

b. Que les rendes atribuïbles als membres de la unitat familiar no superin els 2,5 salaris mínims interprofessionals. En el supòsit de que qualcun dels membres de la unitat familiar tengui una discapacitat superior al 33% la renda màxima atribuïda a la unitat familiar podrà arribar fins a 4 salaris mínims interprofessionals.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual l'haurà d'efectuar abans del 31 de març de l'any pel qual se sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les condicions per a gaudir-la, havent d'aportar:

  • Escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut de l'IBI.
  • Còpia de l'escriptura de propietat.
  • Certificat de Família Nombrosa, vigent a l'any de la sol·licitud.
  • La darrera declaració de renta.
  • Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració a efectes de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

2. Poden gaudir de bonificació del 50% de la quota els immobles residencials on s'instal·lin sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar o eòlica. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions i és d'aplicació els cinc exercicis següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se sol·liciti. Per a l'exercici en curs, els interessats poden sol·licitar la bonificació fins el 31 de març. El sol·licitant de facilitar la inspecció per part de l'Ajuntament. Haurà d'adjuntar-se la documentació següent:

  • Escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut de l'IBI.
  • Còpia de l'escriptura de propietat.
  • Còpia de les factures de la instal·lació amb data d'instal·lació.
  • Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració a efectes de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

El domicili d'empadronament del sol·licitant haurà de coincidir amb l'habitatge objecte de la petició de la bonificació i en cap cas l'import subvencionat podrà superar el cost de les instal·lacions.

Exempcions

ARTICLE 7

Estan exempts de l'Impost els immobles relacionats amb l'article 62 apartats 1 i 2 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març

Normes de gestió

ARTICLE 8

1. L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de bens rústics situats en el Municipi.

ARTICLE 9

1. L'Ajuntament assumeix l'obligació de posar en coneixement del Cadastre Immobiliari els fets, actes o negocis susceptibles de generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats d'actuacions per les quals s'hagi atorgat la corresponent llicència municipal, amb els termes i condicions que determini la Direcció General del Cadastre.

2. El procediment de comunicació, tindrà per objecte els següents fets, actes o negocis jurídics:

a. La realització de noves construccions.

b. L'ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui parcial o total.

c. La demolició o enderroc de les construccions

d. La modificació de l'ús o el destí d'edificis i instal·lacions.

3. Es posarà en coneixement e la gerència del Cadastre els canvis de titularitat dels immobles afectats pels fets, actes o negocis objecte de dites comunicacions dels que es tingui constància fefaent. La remissió d'aquesta informació no suposarà l'exempció de l'obligació de declarar el canvi de titularitat.

4. L'obligació de comunicar afectarà als fets, actes o negocis relacionats amb la disposició anterior per als que, segons correspongui en cada cas, s'atorgui de manera expressa:

a. Llicència d'obres de construcció d'edificacions e instal·lacions de tota classe

b. Llicències d'obra d'ampliació d'edificis i instal·lacions de tota classe existents.

c. Llicència de modificació, rehabilitació o reforma que afecti a la estructura dels edificis i instal·lacions de tota classe existents.

d. Llicència de demolició de les construccions.

e. Llicència de modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general.

f. Qualsevol altra llicència o autorització equivalent a les anteriors d'acord amb la legislació aplicable.

5. Les comunicacions a que es refereix aquest article hauran de contenir la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la seva tramitació, d'acord amb allò determinat per la DGC, mitjançant Ordre EHA 3482/2006, de 15 de novembre.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA: Aquesta ordenança deroga qualsevol ordenança anterior sobre Béns Immobles d'aquest Ajuntament”

MODIFICACIÓ TARIFES ESCOLA DE MÚSICA 2020:

<<Preu matrícula: 20€

Descompte a partir de 2 germans: 25% en el preu de matrícula en el segon germà̀ o germana; Descompte família nombrosa i família monoparental: 25% en el preu de matrícula de tots els membres.

Penalització per matrícula fora de termini: 10€

Tarifes de 0 a 14 anys

Música per a nadons (45 minuts setmanals): 15€/mes

Sensibilització́ musical 1, 2 i 3 (2 sessions setmanals de 30 min): 18.4€/mes

Llenguatge musical (1 sessió́ setmanal 60 min): 18.4€/mes

Instrument o Tècnica vocal per a nins i nines de 7 a 14 anys:

1 sessió setmanal de 30 minuts: 30€ al mes;

1 sessió setmanal de 45 minuts: 43€ al mes;

1 sessió setmanal de 60 minuts: 57,2€/mes

Preus reduïts per matricular-se de llenguatge + instrument:

Paquet de llenguatge musical + instrument 30 min: 46€/mes;

Paquet de llenguatge musical + instrument 45 minuts: 59,4€/mes;

Paquet de llenguatge musical + instrument 60 min: 73.2€/mes.

Batucada infantil: 15€/mes, 45 minuts setmanals

Cor infantil: 12€/mes, 30' minuts setmanals

Conjunt instrumental: 20€/mes, 60 minuts setmanals

Colla de música popular: 20€/mes, 60 minuts setmanals

Tarifes a partir de 14 anys:

Música a mida: 1 sessió de 60 minuts setmanals, 60€ mes;

Música a mida:1 sessió de 45 minuts setmanals: 45€ mes.

Combo: 1 sessió grupal de 30 minuts setmanals: 30€/mes. Inclou música popular, sempre i quant els alumnes tenguin més de 14 anys.

Cant individual per a adults: 1 sessió́ setmanal 30 min, 30€/mes>>

 MODIFICACIÓ TARIFES PÀDEL I TENNI:-:

<<PÀDEL:

RESIDENTS: 1 HORA - 7€;  10 HORES – 60€

NO RESIDENTS: 1 HORA: 12€; 10 HORES – 110€.

TENNIS:

RESIDENTS: 1 HORA: 6€;  10 HORES – 40€

NO RESIDENTS: 1 HORA – 9 €; 10 HORES – 70 €

Retirar l'increment de tarifa si s'utilitza amb llum artificial>>

 El que es fa públic per a general coneixement.

 

Campanet, 23 de desembre de 2020

El secretari-interventor

Carlos A. Llorente Sánchez