Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 12992
Aprovació definitiva modificació ordenança fiscal IBI

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que disposa l'article 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i atès que no s'ha presentat pels interessats, durant el termini d'exposició pública, cap reclamació contra l'acord de modificació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles de la sessió plenària celebrada el 24 de setembre de 2020, s'entén definitivament aprovat, i es publica el text íntegre del citat acord, així com de l'ordenança fiscal (incloent-hi la modificació aprovada):

ACORD

Per la rebaixa del tipus de gravamen, modificant l'apartat 2 de l'art. 11 establint el següent: “El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa urbana queda fixat en el 0,52 per cent, el dels béns de naturalesa rústica en el 0,65 per cent, i el dels béns de característiques especials en el 0,60 per cent.”

«ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Capítol I Disposició general

Article 1

1. L'impost regulat en aquesta ordenança es regeix pels articles del 60 al 77 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i per les disposicions que el desenvolupin, si bé, respecte de la quota, cal atenir-se al que s'estableix en els articles següents.

2. De conformitat amb el que disposa l'article 15.2 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i fent ús de les facultats concedides per aquesta Llei amb vista a fixar la quota de gravamen de l'impost sobre béns immobles, s'estableix aquesta ordenança fiscal.

 

CAPÍTOL II Fet imposable

Article 2

1. Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat dels drets següents sobre els béns immobles rústics i urbans i sobre els immobles de característiques especials:

 1. D'una concessió administrativa sobre els immobles o sobre els serveis públics a què es trobin afectes.

 2. D'un dret real de superfície.

 3. D'un dret real d'usdefruit.

 4. Del dret de propietat.

2. La realització del fet imposable que correspongui, d'entre els definits en l'apartat anterior per l'ordre que s'hi estableix, determina la no-subjecció de l'immoble a la resta de modalitats que s'hi preveuen.

Article 3

1. Als efectes d'aquest impost, tenen la consideració de béns immobles rústics, de béns immobles urbans i de béns immobles de característiques especials els definits com a tals en les normes reguladores del cadastre immobiliari.

2. En el cas que un mateix immoble es trobi localitzat en distints termes municipals, s'entén, als efectes d'aquest impost, que pertany a cada un d'ells per la superfície que ocupi al terme municipal respectiu.

Article 4

No estan subjectes a aquest impost els béns immobles que es refereix l'Art. 61.5 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, i en particular:

a) Les carreteres, els camins, les altres vies terrestres i els béns del domini públic marítim-terrestre i hidràulic, sempre que siguin d'aprofitament públic i gratuït pels usuaris.

b) Els béns immobles següents propietat dels municipis en què estiguin enclavats:

 1. Els de domini públic afectes a ús públic.
 2. Els de domini públic afectes a un servei públic gestionat directament per l'Ajuntament excepte quan es tracti d'immobles cedits a tercers mitjançant contraprestació.
 3. Els béns patrimonials, llevat igualment dels cedits a tercers mitjançant contraprestació.

 

Capítol III Subjectes passius

Article 5

1. Són subjectes passius d'aquest impost els obligats tributaris que, segons la Llei, hagin de complir l'obligació tributària principal, així com les obligacions formals que hi són inherents, sigui com a contribuent o com a substitut d'aquest, en els termes establerts en l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, i que tenen la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.

En el cas de béns immobles de característiques especials, quan la condició de contribuent recaigui en un o en diversos concessionaris, cadascun d'ells ho serà per la seva quota, que es determinarà a raó de la part del valor cadastral que correspongui a la superfície concedida a la construcció directament vinculada a cada concessió. Sense perjudici del deure dels concessionaris de formalitzar les declaracions a què es refereix l'article 76 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals, l'ens o organisme públic a què es trobi afectat o adscrit l'immoble o aquell al càrrec del qual es trobi la seva administració i gestió, estarà obligat a subministrar anualment al Ministeri d'Economia i Hisenda la informació relativa a aquestes concessions en els termes i altres condicions que es determinen per ordre.

Per aquesta mateixa classe d'immobles, quan el propietari tingui la condició de contribuent a raó de la superfície no afectada per les concessions, actuarà com substitut del mateix l'ens o organisme públic a què es refereix el paràgraf anterior, el qual no podrà repercutir en el contribuent l'import del deute tributari satisfet.

2. El que disposa l'apartat anterior s'ha d'aplicar sens perjudici de la facultat del subjecte passiu de repercutir la càrrega tributària suportada d'acord amb les normes de dret comú.

Les administracions públiques i els ens o organismes als quals es refereix l'apartat anterior repercutiran la part de la quota líquida de l'impost que correspongui en qui, no reuneixi la condició de subjecte passiu, faci ús mitjançant contraprestació dels seus béns demanials o patrimonials, els quals estaran obligats a suportar la repercussió. A aquest efecte la quota repercutible es determinarà en raó a la part del valor cadastral que correspongui a la superfície utilitzada i a la construcció directament vinculada a cada arrendatari o cessionari del dret d'ús.

 

Capítol IV Responsables

Article 6

En els casos de canvi per qualsevol causa en la titularitat dels drets que constitueixen el fet imposable d'aquest impost, els béns immobles objecte d'aquests drets queden afectats al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes prevists en l'article 43 d) i 79 de la Llei 58/2003, General Tributària. A aquest efecte, els Notaris sol·licitaran informació i advertiran als compareixents dels deutes pendents sobre l'Impost associats a l'immoble que es transmet, sobre el termini dintre del qual estan obligats els interessats a presentar declaració de l'impost, quan tal obligació subsisteixi per no haver-se aportat la referència cadastral de l'immoble, conforme a l'apartat 2, de l'article 43 del text refós de la llei del Cadastre Immobiliari i altres normes tributàries, sobre l'afecció dels béns al pagament de la quota tributària i, així mateix, sobre les responsabilitats en què incorrin per la falta de presentació de declaracions, el no efectuar-les en termini o la presentació de declaracions falses, incompletes o inexactes, conforme al previst en l'article 70 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari i altres normes tributàries.

Responen solidàriament de la quota d'aquest impost, i a proporció de les participacions respectives, els coparticipants o cotitulars de les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, general tributària, si figuren inscrits com a tals en el cadastre immobiliari. Si no hi figuren inscrits, en tot cas la responsabilitat s'ha d'exigir per parts iguals.

 

Capítol V Exempcions

Article 7

7.1 Estan exempts de l'impost:

a) Els que siguin propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals que estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.

b) Els béns comunals i el forest veïnal en mà comuna.

c) Els de l'Església catòlica, en els termes prevists en l'Acord, de 3 de gener de 1979, entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els acords respectius de cooperació subscrits en virtut del que disposa l'article 16 de la Constitució.

d) Els de la Creu Roja Espanyola.

e) Els immobles a què s'apliqui l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular o als seus organismes oficials.

f) La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament de les quals sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l'arbratge sigui pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.

g) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i els edificis enclavats en els mateixos terrenys que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de les línies. No n'estan exempts, per consegüent, els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i d'escampament, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

7.2. Així mateix, amb la sol·licitud prèvia de les persones interessades, n'estan exempts:

a) Els béns immobles que centres docents acollits, totalment o parcialment, al règim de concert educatiu destinin a l'ensenyament, quant a la superfície que afecti l'ensenyament concertat.

b) Els declarats de manera expressa i individualitzada monument o jardí històric d'interès cultural mitjançant un reial decret en la forma establerta per l'article 9 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, i inscrits en el registre general a què es refereix el seu article 12 com a integrants del patrimoni històric espanyol, així com els compresos a les disposicions addicionals primera, segona i cinquena d'aquesta llei.

Aquesta exempció no afecta qualssevol classes de béns urbans ubicats dins el perímetre delimitatiu de les zones arqueològiques i llocs i conjunts històrics, globalment integrats en aquest, sinó, exclusivament, els que compleixin les condicions següents:

 • En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció en l'instrument de planejament urbanístic a què es refereix l'article 20 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
 • En llocs o conjunts històrics, els que tenen una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst en el Reial decret 2159/1978, de 23 de Juny, pel qual s'aprova el Reglament de planejament per al desenvolupament i l'aplicació de la Llei sobre règim del sòl i ordenació urbana, com a objecte de protecció integral en els termes prevists en l'article 21 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.

No estaran exempts els béns immobles als quals es refereix aquesta lletra b ) quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, llevat que els sigui aplicable algun dels supòsits d'exempció previstos a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, o que la subjecció a l'impost a títol de contribuent recaigui sobre l'Estat, les comunitats autònomes o les entitats locals, o sobre organismes autònoms de l'Estat o entitats de dret públic d'anàleg caràcter de les comunitats autònomes i de les entitats locals.

c) La superfície dels forests en què es facin repoblacions forestals o regeneració de masses arborades subjectes a projectes d'ordenació o plans tècnics aprovats per l'Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una durada de quinze anys, a comptar a partir del període impositiu següent a aquell en què se'n faci la sol·licitud.

7.3. Així mateix, n'estan exempts els béns immobles de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que estiguin directament relacionats amb el compliment dels fins específics d'aquests centres i n'hagin acreditat la identificació cadastral i la destinació.

Per gaudir d'aquesta exempció, cal presentar una sol·licitud i adjuntar-hi els documents següents:

 1. Còpia del rebut anual de l'IBI o del document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i la descripció del bé immoble, la referència cadastral inclosa.

 2. Informe tècnic sobre la dotació, l'equipament i l'estat de conservació de les instal·lacions que permetin prestar un servei sanitari de qualitat.

7.4. Gaudeixen d'exempció els immobles rústics, en el cas que, per a cada subjecte passiu, el valor cadastral corresponent a la totalitat de béns rústics posseïts al municipi no sigui superior a 1.500,00 euros.

7.5. L'efecte de la concessió d'exempcions comença a partir de l'exercici següent a la data de la sol·licitud i no pot tenir caràcter retroactiu.

 

Capítol VI Base imposable i base liquidable

Article 8

Base imposable

La base imposable de l'impost està constituïda pel valor cadastral dels béns immobles, que s'ha de determinar i notificar i és susceptible d'impugnació, d'acord amb les normes reguladores del cadastre immobiliari.

Article 9

Base liquidable

La base liquidable és el resultat de practicar a la base imposable les reduccions que legalment s'estableixin.

La base liquidable s'ha de notificar, conjuntament amb la base imposable, en els procediments de valoració col·lectiva. Aquesta notificació ha d'incloure la motivació de la reducció aplicada mitjançant la indicació del valor base de l'immoble així com l'import de la reducció i de la base liquidable del primer any de vigència del nou valor cadastral.

El valor base és la base liquidable de l'exercici immediatament anterior a l'entrada en vigor del nou valor cadastral, excepte en les circumstàncies indicades en el Text refós de la Llei d'hisendes locals.

En els procediments de valoració col·lectiva, la determinació de la base liquidable és competència de la Direcció General del Cadastre i s'hi pot recórrer davant els tribunals econòmics-administratius de l'Estat.

Article 10

Reducció de la base imposable

10.1. La reducció en la base imposable és aplicable als béns immobles urbans i rústics que es trobin en algunes d'aquestes dues situacions:

a) Immobles el valor cadastral dels quals s'incrementi com a conseqüència de procediments de valoració col·lectiva de caràcter general en virtut de:

1. Aplicació de la nova ponència total de valor aprovada amb posterioritat a l'1 de gener de 1997.

2. Aplicació de successives ponències totals de valors que s'aprovin en haver transcorregut el període de reducció establert en l'article 68.1 del TRLHL.

b) Quan s'aprovi una ponència de valors que hagi donat lloc a l'aplicació de reducció prevista en l'apartat 1 anterior i el valor cadastral s'alteri, abans d'acabar el termini de reducció, per:

— Procediment de valoració col·lectiva de caràcter general.

— Procediment de valoració col·lectiva de caràcter parcial.

— Procediment simplificat de valoració col·lectiva.

— Procediment d'inscripció mitjançant declaracions, comunicacions, sol·licituds, esmenes de discrepàncies i inspecció cadastral.

10.2. La reducció és aplicable d'ofici, amb les normes següents:

1. S'ha d'aplicar durant un període de nou anys a comptar de l'entrada en vigor dels nous valors cadastrals (any 2009), sens perjudici del que disposa l'article 70 del TRLHL.

2. La quantia és el resultat d'aplicar un coeficient reductor, únic per a tots els immobles afectats del municipi, a un component individual de la reducció, calculat per a cada immoble.

3. El coeficient reductor té el valor de 0,9 el primer any d'aplicació i disminueix en 0,1 anualment fins a desaparèixer.

4. El component individual és, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el valor base. La diferència s'ha de dividir pel darrer coeficient reductor aplicat quan hi concorrin els supòsits de l'article 67, apartat 1 b) 2 i b) 3 del TRLHL.

En cas que l'actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini una disminució de la base imposable dels immobles, el component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el valor cadastral resultant d'aquesta actualització i el seu valor base. Aquesta diferència es dividirà per l'últim coeficient reductor aplicat.

No obstant això, tractant-se de béns immobles de característiques especials el component individual de la reducció serà, en cada any, la diferència positiva entre el nou valor cadastral que correspongui a l'immoble en el primer exercici de la seva vigència i el doble del valor a què es refereix l'article 67.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora d'hisendes locals que, a aquests efectes, es prendrà com valor base.

5. Arran de l'actualització de valors cadastrals per aplicació dels coeficients establerts en les lleis de pressupostos generals de l'Estat determini una disminució de la base imposable dels immobles, el valor base serà la base liquidable de l'exercici immediatament anterior a aquesta actualització.

6. En els casos prevists en l'article 67 apartat 1 b) 1, s'ha d'iniciar el còmput d'un nou període de reducció i s'ha d'extingir el dret a l'aplicació de la resta de la reducció que s'apliqués.

7. En els casos prevists en els articles 67, 1 b), 2, 3 i 4, no s'ha d'iniciar el còmput d'un nou període de reducció i el coeficient de reducció aplicat als immobles afectats ha de prendre el valor corresponent a la resta dels immobles del municipi.

 

Capítol VII Determinació de la quota tributària

Article 11

11.1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable el tipus de gravamen corresponent, d'acord amb el que estableix l'apartat 2 d'aquest article.

11.2. El tipus de gravamen aplicable als béns immobles de naturalesa urbana queda fixat en el 0,52 per cent, el dels béns de naturalesa rústica en el 0,65 per cent, i el dels béns de característiques especials en el 0,60 per cent.

11.3. La quota liquida, s'obtindrà minorant la quota íntegra en l'import de les bonificacions previstes.

 

 

Capítol VIII Bonificacions

Article 12

Sobre la quota íntegra de l'impost, s'estableixen les bonificacions següents:

12.1. Gaudeixen d'una bonificació del 50 per 100 en la quota de l'impost els immobles que siguin objecte de l'activitat de les empreses d'urbanització, construcció i promoció immobiliària i no figurin entre els béns del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprèn des del període impositiu següent a aquell en què s'iniciïn les obres fins al posterior en haver-les acabades, sempre que durant aquest temps es facin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, pugui excedir de tres períodes impositius.

Per tenir aquesta bonificació, les persones interessades han de complir els requisits següents:

a) Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual cosa s'ha de fer mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

b) Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, la qual cosa s'ha de fer mitjançant el certificat de l'administrador de la societat o una fotocòpia del darrer balanç presentat a l'AEAT a l'efecte de l'impost sobre societats.

c) La sol·licitud de la bonificació s'ha de formular abans de començar les obres. Cal aportar una fotocòpia de la llicència d'obres o del document que n'acrediti la sol·licitud a l'Ajuntament.

d) Còpia del rebut anual de l'IBI o d'un document que permeti identificar de manera indubtable la ubicació i la descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.

12.2. Els habitatges de protecció oficial i els que siguin equiparables a aquests segons la normativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tenen una bonificació del 50 per cent durant el termini de tres anys, a comptar des de l'exercici següent al d'atorgament de la qualificació definitiva.

La bonificació es concedeix a petició de la persona interessada, i es pot efectuar en qualsevol moment anterior a l'acabament del període de durada d'aquesta i produeix efectes, si és el cas, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti.

12.3. Tenen dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra i, si és el cas, del recàrrec de l'impost a què es refereix l'article 153 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, els béns rústics de les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre el règim fiscal de les cooperatives.

12.4. Els subjectes passius de l'impost que, en el moment de la meritació, ostentin la condició de titulars de família nombrosa, conforme a l'establert en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, i altra normativa concordant, gaudiran, en la quantia i condicions que es regulen en aquest article, d'una bonificació en la quota íntegra de l'impost corresponent a l'habitatge habitual de la família.

La bonificació s'aplicarà a l'habitatge habitual de la família, entesa com aquella en la qual figura empadronada la família, o la major part d'aquesta.

En el cas que el subjecte passiu beneficiari sigui titular de més d'un immoble, la bonificació quedarà referida a una única unitat, sempre que, a més, constitueixi l'habitatge habitual de la unitat familiar o de la major part d'aquesta, sense que pugui gaudir-se de més d'una bonificació encara que fossin varis els habitatges que disposés el subjecte passiu o la seva família.

Serà requisit per a l'aplicació de la bonificació que es refereix aquest apartat que el valor cadastral de l'habitatge habitual estigui individualitzat.

Per a poder gaudir d'aquesta bonificació, el subjecte passiu haurà d'estar empadronat en el municipi d'Andratx i presentar la sol·licitud degudament emplenada, abans del 30 de març de l'any per al qual se sol·licita la mateixa, acompanyada de la següent documentació:

a) Fotocòpia del DNI del subjecte passiu.

b) Certificat o fotocòpia del carnet vigent de família nombrosa expedit per la CAIB.

c) Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI.

d) Qualsevol altre document que li sigui requerit per l'Administració Municipal a fi de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

El percentatge de la bonificació, es determinarà d'acord amb la categoria de la família nombrosa i el valor cadastral del seu habitatge habitual, segons s'estableix en el següent quadre:

 

VALOR CADASTRAL HABITATGE HABITUAL

CATEGORIES

General

Especial

Fins a 125.000 euros

60%

90%

Superior a 125.000 euros i fins a 250.000 euros

20%

30%

Superior a 250.000 euros

4%

7%

La no presentació de la documentació en termini, determinarà la pèrdua del dret a la bonificació per a aquest exercici, sense perjudici de la possibilitat de recuperar-la per a exercicis successius, sempre que s'aporti l'esmentada documentació.

12.5.

a) Tindran dret a gaudir d'una bonificació del 25 per cent en la quota íntegra de l'impost, les edificacions l'ús cadastral de les quals sigui predominantment residencial en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic de l'energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents al de la finalització de la instal·lació.

Per tenir dret a aquesta bonificació caldrà que els sistemes d'aprofitament tèrmic instal·lats disposin d'una superfície mínima de captació solar útil de 4 m2 per cada 100 m2 de superfície construïda.

b) Tindran dret a gaudir d'una bonificació del 25 per cent en la quota íntegra de l'impost, les edificacions l'ús cadastral de les quals sigui predominantment residencial en què s'hagin instal·lat sistemes per a l'aprofitament fotovoltaic d'energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius següents al de la finalització de la instal·lació.

Per tenir dret a aquesta bonificació caldrà que els sistemes d'aprofitament instal-lats disposin d'una superfície mínima de captació de 3 kw per cada 100 m2 construïts.

c) La bonificació serà del 40 per cent si simultàniament s'ha instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic-solar i sistemes per a l'aprofitament fotovoltaic de l'energia provinent del sol. Sempre que per l'energia tèrmica s'instal·li una superfície mínima de captació solar útil de 4 m2 per cada 100 m2 de superfície i per l'energia fotovoltaica disposin d'una potència instal·lada mínima de 3 kw. per cada 100 m2 de superfície construïda.

d) L'atorgament d'aquestes bonificacions estarà condicionat al fet que el compliment dels anteriors requisits quedi acreditat mitjançant l'aportació del projecte tècnic o memòria tècnica, del certificat de muntatge, si escau, i del certificat d'instal·lació degudament diligenciat per l'organisme autoritzat per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Així mateix, s'ha d'identificar la llicència municipal que empari la realització de les obres

e) No es concediran les anteriors bonificacions quan la instal·lació d'aquests sistemes d'aprofitament de l'energia solar sigui obligatòria d'acord amb la normativa específica en la matèria.

f) Aquestes bonificacions s'han de sol·licitar i tenen efectes, si escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti, sempre que, prèviament, reuneixi les condicions i s'acrediti davant l'Ajuntament el compliment dels requisits exigits pel seu atorgament. La bonificació es podrà sol·licitar en qualsevol moment anterior a l'acabament del període de durada d'aquesta, a la qual es refereix l'apartat a) d'aquest article.

 

Capítol IX Meritació i Període Impositiu

Article 13

1) L'Impost es merita el primer dia del període impositiu.

2) El període impositiu coincideix amb l'any natural.

3) Els fets, actes i negocis que han de ser objecte de declaració o comunicació davant el Cadastre immobiliari tindran efectivitat en la meritació d'aquest impost, immediatament posterior al moment que es produeixin efectes cadastrals. L'efectivitat de les inscripcions cadastrals resultants dels procediments de valoració col·lectiva i de determinació del valor cadastral coincidirà amb la prevista en les normes reguladores del Cadastre Immobiliari.

 

 

Capítol X Gestió

Article 14

1) Les alteracions concernents als béns immobles susceptibles d'inscripció cadastral que tinguin transcendència als efectes d'aquest impost determinaran l'obligació dels subjectes passius de formalitzar les declaracions conduents a la seva inscripció en el Cadastre Immobiliari, conforme a l'establert en les seves normes reguladores.

2) L'Ajuntament podrà exigir acreditar que es presenti la declaració cadastral de nova construcció per tramitar el procediment per concedir la llicència que autoritzi la primera ocupació dels immobles.

Article 15

1) La Liquidació i recaptació, així com la revisió dels actes dictats en via de gestió tributària d'aquest impost, seran competència d'aquest Ajuntament i comprendran, entre d'altres, les funcions de reconeixement i denegació d'exempcions i bonificacions, realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris, emissió dels documents de cobrament, resolució dels expedients d'ingressos indeguts, resolució dels recursos que si interposen contra aquests actes i actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referits a les matèries compreses en aquest apartat.

2) Es podrà agrupar en un sol document de cobrament totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu, quan es tracti d'immobles rústics d'aquest municipi.

3) L'impost es gestiona a partir de la informació continguda en el Padró cadastral i en els altres documents expressius de les seves variacions, elaborats a l'efecte per la Direcció General del Cadastre, sense perjudici de la competència municipal per qualificar immobles d'ús residencial desocupats. Aquest padró, que es formarà anualment per a cada terme municipal, contindrà la informació relativa als béns immobles, separadament per als de cada classe i serà remès a les entitats gestores de l'impost abans, de l'1 de març de cada any.

 

Capítol XI Infraccions i Sancions

Article 16

En tot el relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries, així com a la determinació de les sancions que corresponguin en cada cas, s'aplicarà el règim regulat a la Llei general tributària i disposicions que la complementin i desenvolupin i les específiques del tribut de referència.

Disposició addicional

Per a tot el no expressament previst a la present ordenança, s'estarà al disposat en el Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; el Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, i altres disposicions que resultin d'aplicació.

Les modificacions produïdes per la Llei de pressuposts generals de l'Estat o una altra norma de rang legal que afectin qualsevol element d'aquest impost s'han d'aplicar de manera automàtica en aquesta ordenança.

Disposició final. Data d'aprovació i vigència

Aquesta ordenança fiscal entra en vigor l'1 de gener de 2021 o el següent dia hàbil d'haver-se'n publicat l'aprovació definitiva en el BOIB, si aquesta fos posterior a aquell dia, i romandrà vigent fins a la seva modificació o derogació.»

 

Andratx, 23 de desembre de 2020

El batle Joan Manera Jaume