Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 12899
13/2020 Departament Tributari. Aprovació definitiva modificació Ordenança fiscal IBI, concepte 112,00. Exercici 2021

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent aprovat inicialment l'Ajuntament Ple en sessió ordinària de dia 29 d'octubre de 2020, l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, concepte 112,00-112,01, l'Ajuntament Ple, en sessió de dia 17 de desembre de 2020, ha resolt les reclamacions y aprovat definitivament l'expedient de modificació de l'esmentada ordenança a traves d'acord, publica el text íntegre:

ACORD

1. Desestimar les al·legacions formulades per ASHPAMA (Asociación Hotelera de Palma de Mallorca) i el Grup municipal del Partit Popular,    contra l'acord del Ple de 26 d'octubre de 2020, de modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre bens immobles, concepte 112,00, pels motius que s'expressen a l'informe que precedeix aquest acord.

2. Aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal de l'Impost sobre Béns Immobles, conceptes 112,00-112,01, la darrera modificació de la qual va ser aprovada definitivament el 19 de desembre de 2019, i va entrar en vigor l'1 de gener de 2020; tot això en base a la legislació vigent en la matèria, constituïda singularment pels articles 16 a 19 del Text refós de la llei d'hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

La modificació afecta als articles 16 i 18.2 de l'Ordenança fiscal  que quedaran redactats així:

Article 16

Tipus de gravamen

1. Els  increments de tipus de gravàmens dins els límits prevists a la Llei reguladora, són els següents:

  1. Tipus de gravamen per als béns urbans: 0,463%

  2. Tipus de gravamen per als béns rústics: 0,735 %

  3. Tipus de gravamen per als béns de característiques especials: 1,3 %

2.  No obstant això, s'estableix el tipus de gravamen diferenciat del 0,614% quan es tracta de béns immobles urbans que, exclosos els d'ús residencial, tinguin assignat els usos establerts a la normativa cadastral  per a la valoració  de les construccions esmentades a la taula següent,  el qual només s'aplica, com a màxim, al 10% dels béns immobles urbans que per cada ús tenen un major valor cadastral, segons els valors indicats i que constitueixen el  llindar de valor per a cada ús:

Ús:

Valor cadastral:

A: Magatzem i estacionament

100.000 €

C: Comercial

191.964 €

E: Cultural

3.013.863 €

G: Turisme i hotelera

349.069 €

I: Industrial

935.960 €

K: Esportiu

725.736 €

M: Obres, jardineria, sol sense ed.

454.930 €

O: Oficines

306.118 €

P: Edifici singular

5.910.073 €

R: Religiós

1.906.875 €

Y: Sanitat i beneficència

1.955.415 €

Als bens immobles amb ús espectacles (T) se'ls hi aplicarà el tipus de gravamen per a bens urbans del 0,463%.

Quan els immobles tenen atribuïts més d'un ús, es considera el corresponent al de l'edificació o dependència principal.

Article 18

Bonificacions potestatives per a habitatges de protecció oficial i aprofitament tèrmic o elèctric

1. ...

2. Poden gaudir de bonificació del 50 % de la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions regulades en l'apartat anterior i els articles 18 i 19, on s'hagin  instal·lat sistemes generals per a l'aprofitament  tèrmic o elèctric de l'energia solar per a autoconsum. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions; i, respecte de les instal·lacions per a la producció de calor, que aquestes incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'administració competent.

Aquests requisit s'acreditaran amb certificació emesa per tècnic competent que es tracta de sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar no obligatoris i per a l'autoconsum amb el justificant de presentació de la documentació tècnica en el Registre d'autoconsum d'energia elèctrica de les Illes Balears de la Conselleria de Transició energètica i sectors productius. També s'haurà d'aportar còpia de la comunicació prèvia d'obres,  pagament de la Taxa de serveis urbanístics i Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

La bonificació s'aplicarà, en tots els casos, durant els tres períodes impositius següents a la instal·lació.

En el cas d'habitatges i locals en règim de propietat horitzontal on se faci una instal·lació compartida per subministrar energia a tots o alguns d'ells, gaudiran de la mateixa bonificació i s'aplicaran els mateixos requisits. En aquest cas, només es podran beneficiar els habitatges i locals vinculats a la instal·lació, per la qual cosa, hauran d'aportar la relació de propietaris partícips de la instal·lació....

3. L'expressada modificació entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2021.”

La qual cosa es fa pública perquè se'n prengui coneixement general i als efectes oportuns, i es comunica que, conformement al que disposa l'art.19.1 del Texte Refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar, contra l'acord definitiu d'establiment i modificació de les ordenances esmentades,  recurs contenciós administratiu, d'acord amb l'article 19 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptats a partir de l'endemà de la seva publicació en el B.O.I.B.

 

Palma, 21 de desembre de 2020

La cap del departament, per delegació Decret de batlia núm. 3000 de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Mª Gloria Belmonte Barcia