Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 9020
Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Preàmbul

Mitjançant una memòria justificativa de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa d'11 de febrer de 2020 s'informa favorablement i es proposa dur a terme la redacció del text consolidat del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 169, de 4 de desembre). Aquest Decret, des que es va aprovar, s'ha modificat una vegada, mitjançant l'aprovació pel Consell de Govern del Decret 16/2019, de 15 de març, publicat en el BOIB núm. 35, de 16 de març.

Esdevé necessari integrar tots aquests canvis en una norma clara, assequible, fàcilment comprensible i coherent amb la resta de l'ordenament jurídic. Per això, es recomana dur a terme la tramitació d'un text consolidat, d'acord amb el que estableix l'article 62 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears.

A més, les regles de bona tècnica legislativa recomanen que, si una disposició normativa s'ha modificat diverses vegades i en moments diversos, esdevé necessari que es formuli la disposició normativa íntegra incorporant-hi els preceptes nous i eliminant-ne els derogats o substituïts.

El present Text consolidat articula les condicions en què podran establir-se convenis per augmentar progressivament l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació infantil, ajustada a les necessitats de cada nucli municipal, i per assolir una assignació equitativa i transparent dels ajuts que concedirà la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per a la creació de places i la consolidació i el sosteniment dels centres educatius de primer cicle i dels diferents serveis, activitats i programes adreçats a les famílies amb infants de menys de tres anys.

D'aquesta manera, amb la consolidació del Decret 131/2008 esmentat s'aconsegueix unificar en un únic text tot el contingut normatiu d'aquest.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 28 de setembre de 2020, s'aprova el següent

DECRET

Article únic

Aprovació del text consolidat

S'aprova el Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància. El text s'incorpora seguidament, com annex. Així, el text consolidat del decret conté un preàmbul, 23 articles, distribuïts en dos capítols, tres disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

Disposició addicional primera

Denominacions

Totes les denominacions d'òrgans, càrrecs, professions i funcions que en aquest Decret apareixen en gènere masculí s'han d'entendre referides al masculí o al femení segons el sexe del titular o de la persona de qui es tracti.

 

Disposició addicional segona

Remissions normatives

Totes les referències al Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, s'han d'entendre fetes al present Decret.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles, i, en especial:

a) El Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

b)El Decret 16/2019, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 28 de setembre de 2020

 

La presidenta

El conseller d'Educació, Universitat i Recerca

Francesca Lluch Armengol i Socias

Martí X. March i Cerdà

 

 

ANNEX Text consolidat del Decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància

Preàmbul

L'article 36.2 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que en matèria d'ensenyament no universitari correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), estableix en l'article 14.7 que les administracions educatives han de determinar els continguts educatius del primer cicle d'educació infantil i han de regular els requisits que han de complir els centres que imparteixen aquest cicle, relatius, en tot cas, a la relació numèrica alumne-professor, a les instal·lacions i al nombre de places escolars.

Així mateix, l'article 118.7 de la Llei esmentada disposa que correspon a les administracions educatives adaptar el que estableix el títol V de la Llei (referent a la participació, autonomia i govern dels centres) a les característiques dels centres que imparteixen únicament el primer cicle d'educació infantil. Aquesta adaptació ha de respectar, en tot cas, els principis d'autonomia i participació de la comunitat educativa recollits en aquest article.

Per garantir una educació de qualitat i equitativa en l'etapa de 0 a 3 anys, la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears va aprovar, en la sessió de 26 de febrer de 2018, la Proposició no de llei RGE núm. 16956/17, relativa a l'educació de 0 a 3 anys. Entre altres acords, el Parlament de les Illes Balears va acordar instar el Govern de les Illes Balears i els consells insulars perquè, des de l'àmbit de la Conferència de Presidents, s'impulsàs la creació d'una comissió tècnica de treball encarregada d'elaborar un document marc sobre l'atenció educativa i assistencial dels infants de menys de tres anys.

En aquest sentit, la Comissió Tècnica de Treball de 0 a 3 anys (PNL 16956-17), en la qual participen experts en la matèria, va aprovar en data 30 de juliol de 2018 un document sobre mesures urgents per a l'equitat en l'etapa de 0 a 3 anys.

A més, el dia 9 d'octubre de 2018, aquesta mateixa Comissió Tècnica va aprovar el document Recomanacions en relació amb els centres d'educació infantil privats i els centres no autoritzats (0-3), en què, entre altres aspectes, es recomanava incentivar de manera urgent l'adaptació dels centres actualment no autoritzats o la reconversió d'aquests centres en centres d'educació infantil degudament autoritzats.

La Comissió Tècnica de Treball va elaborar unes propostes de modificació de la normativa i de mesures urgents per a l'equitat que recullen les principals recomanacions orientades a garantir l'accés dels infants al primer cicle de l'educació infantil, en què es remarca la necessitat de garantir una inversió suficient per consolidar i promoure una etapa educativa de 0 a 3 anys de qualitat i, fonamentalment, en condicions d'equitat.

En aquest sentit, amb la modificació del Decret 131/2008 (que fou modificat pel Decret 16/2019, de 15 de març) es pretenia augmentar la qualitat dels serveis de l'educació infantil, així com permetre que també puguin rebre ajuts els infants de les famílies més vulnerables socialment, encara que estiguin matriculats en un centre privat. Aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària de la xarxa d'escoletes públiques per garantir el dret a l'educació dels infants, sempre que subscriguin el conveni corresponent i compleixin el que s'estableix en la disposició addicional segona de l'esmentat Decret 131/2008.

El present Text consolidat, de la mateixa manera que les modificacions del Decret 131/2008 abans referides, s'adequa als principis de bona regulació continguts en l'article 49.1 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears: està justificat per raons d'interès general, atesa la finalitat que persegueix; conté la regulació imprescindible per atendre les necessitats que pretén satisfer; és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea, s'adequa als principis de qualitat i simplificació i no estableix tràmits addicionals o diferents dels prevists en el Decret esmentat.

Així mateix, el Text consolidat és conforme als articles 28 i 29 de la Convenció sobre els drets de l'infant, promulgada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, atès que, per una banda, es reconeix el dret de l'infant a l'educació i, en particular, s'assegura l'exercici d'aquest dret progressivament i, per una altra, s'afavoreix el desenvolupament integral des de les primeres etapes de la vida. I també és conforme a la Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, i havent-ho considerat el Consell de Govern de les Illes Balears en la sessió de 28 de setembre de 2020, s'aprova el següent

DECRET

Capítol I

La xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

 

Article 1

Constitució i règim jurídic

La xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears està formada pels centres educatius de primer cicle d'educació infantil de titularitat d'aquesta Comunitat Autònoma, així com pels que són de titularitat dels consells insulars, dels municipis i de les institucions o organismes que formen part del sector públic de les entitats esmentades que, de manera voluntària, s'integren en la xarxa.

Els centres educatius abans esmentats que formin part de la xarxa d'escoles infantils públiques s'han de regir per la normativa educativa estatal i autonòmica que els sigui d'aplicació.

La xarxa d'escoles infantils públiques podrà utilitzar el nom de Xarxa d'Escoletes Públiques de les Illes Balears.

Article 2

Integració en la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Per a la integració en la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és necessari subscriure convenis entre la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i les entitats públiques titulars d'escoles de primer cicle d'educació infantil que s'hi vulguin integrar.

Amb la signatura del conveni les escoles esmentades s'integren en la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb l'establert en el conveni.

2. També poden subscriure aquests convenis les entitats públiques que tenguin interès a crear o consolidar places a centres de primer cicle d'educació infantil, els quals una vegada autoritzats s'integraran en la xarxa esmentada.

Article 3

Subscripció de convenis

1. Les entitats públiques interessades a formar part de la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han de subscriure convenis amb la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, l'objecte dels quals és:

a) La creació i consolidació de places de primer cicle d'educació infantil.

b) El sosteniment de centres de primer cicle d'educació infantil.

c) La millora de l'organització i el funcionament dels centres que integren la xarxa i la col·laboració en matèria d'assessorament psicopedagògic als centres i als serveis per a famílies.

d) L'oferta d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys, tenguin o no el fill escolaritzat.

e) La col·laboració en la detecció, el diagnòstic i la integració dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i el suport, si escau, a aquests infants i les seves famílies.

2. La creació de noves places públiques de primer cicle d'educació infantil ha de suposar una ampliació en l'oferta de places en aquesta etapa educativa.

3. Es consideren com consolidació de places de primer cicle d'educació infantil les actuacions d'adaptació necessàries dels espais i dels equipaments perquè unitats que estaven en funcionament en la data de publicació del Decret 58/2019, de 26 de juliol, de modificació del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, sense l'autorització administrativa educativa corresponent, puguin obtenir l'autorització d'acord amb el que preveu el Decret esmentat.

4. En el termini de dos mesos des de la publicació del Decret 16/2019, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, mitjançant una resolució, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca aprovarà el model o, si escau, els models de convenis que podran subscriure les entitats públiques interessades a integrar-se en la xarxa. Els models esmentats i les seves modificacions es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Article 4

Convocatòries d'ajuts

1. Mitjançant resolució, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca convocarà els ajuts corresponents per a la creació i la consolidació de places de primer cicle d'educació infantil; per al sosteniment de centres de primer cicle d'educació infantil; per a l'oferta d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no fills escolaritzats; per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca, i per a les ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social.

2. Les convocatòries d'ajuts es duran a terme d'acord amb aquest Decret, el Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i Cultura, i la resta de normativa de subvencions que sigui d'aplicació.

3. Poden participar a les convocatòries totes les entitats que s'hagin integrat en la xarxa mitjançant la signatura del conveni previst en l'article 3 d'aquest Decret.

4. Aquests ajuts seran compatibles amb d'altres que es puguin obtenir de l'Administració mateixa o d'una altra entitat pública o privada, amb els límits que disposa la normativa de subvencions.

5. La instrucció del procediment de concessió correspon al director de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, i la resolució del procediment correspon al conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

Article 5

Criteris de la distribució d'ajuts per a la creació de places

1.D'acord amb el mapa escolar previst en el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil,els criteris de distribució dels ajuts per a la creació de places són els següents:

a) La distribució del total de places de nova creació es farà, en primer lloc, atenent a una distribució equitativa entre les illes d'acord amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, o norma que la substitueixi. Actualment, la distribució és: Mallorca: 72,82 %; Menorca: 12,34 %; Eivissa: 13,18 % i Formentera: 1,66 %.

La distribució interna del 72,82 % que correspon a l'illa de Mallorca es farà de manera que a Palma li ha de correspondre el 32,08 % i a la resta de l'illa el 40,74 %.

b) En segon lloc, a cada illa s'han d'assignar les places atenent, prioritàriament, a una distribució que equilibri, a cada municipi i en relació amb la resta de cada illa, l'oferta percentual de places públiques de primer cicle d'educació infantil, resultat de la suma de l'oferta existent i de la que es creï, sense perjudici del tracte especial que es donarà als municipis i nuclis de població on existeixin sectors de població especialment desfavorits.

c) Finalment, en cas que a una de les illes no s'hagi sol·licitat el total de places inicialment assignades pel criteri establert en la lletra a), aquestes places no sol·licitades seran assignades a les poblacions de la resta d'illes tenint en compte la proporció que es deriva de la Llei 3/2014 esmentada, tal com es fixa en la lletra a) d'aquest article.

2.La dotació econòmica de la Conselleria serà la mateixa per a totes les places de titularitat pública que s'han de crear i ha d'estar d'acord amb el mòdul que es preveuen en l'article 8.1.a) d'aquest Decret.

1. Els centres resultants de la creació de places han de mantenir-se en funcionament durant un període mínim de dotze anys i no poden utilitzar l'immoble per a finalitats distintes de les que són objecte de l'ajut, excepte aquelles activitats que hi siguin compatibles. El funcionament haurà de ser per a la totalitat de les places creades excepte que se'n justifiqui degudament la minoració.

La convocatòria d'ajut econòmic per a la creació de places ha d'establir sempre la manera i els terminis en què aquestes han de ser creades.

L'incompliment dels terminis implicarà la pèrdua de l'ajut.

L'incompliment en el nombre de places finalment creades donarà lloc a una minoració proporcional de l'ajut, en els termes que estableixi la convocatòria.

2. La Comissió Avaluadora és l'òrgan col·legiat al qual correspon examinar les sol·licituds presentades i emetre l'informe que ha de servir de base a l'instructor per a l'elaboració de la proposta de resolució que s'ha de presentar al conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

La Comissió Avaluadora estarà composta per un president, un secretari i un nombre de vocals no inferior a tres, designats en la resolució de la convocatòria d'acord amb criteris de competència professional i experiència; a més, podrà demanar l'assessorament d'un representant de cada consell insular i de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears per a l'elaboració de l'informe.

Article 6

Criteris de la distribució d'ajuts per a la consolidació de places

1. Els criteris de distribució dels ajuts per a la consolidació de places són els següents:

a) Els criteris de distribució d'aquests ajuts per illes i municipis han de ser els mateixos que els establerts en l'article anterior referits a la creació de places.

b) Els ajuts per a la consolidació de places no es podran destinar al finançament de despeses de contractació de personal.

2. En cap cas la quantitat aportada pot ser superior al mòdul màxim que s'estableixi d'acord amb l'article 8.1.b) d'aquest Decret.

3. La convocatòria d'ajut econòmic per a la consolidació de places ha d'establir sempre la manera i els terminis en què aquestes han de ser consolidades.

L' incompliment dels terminis implicarà la pèrdua de l'ajut.

L' incompliment del nombre de places finalment consolidades donarà lloc a una minoració proporcional de l'ajut, en els termes que estableix la convocatòria.

4. D'acord amb aquests criteris, la Comissió Avaluadora prevista en l'apartat 4 de l'article 5 emetrà un informe que ha de servir de base a l'instructor per a l'elaboració de la proposta de resolució que serà presentada al conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

 

Article 7

Ajuts per al sosteniment de centres, per al desenvolupament d'activitats per a famílies i per als serveis educatius d'atenció primerenca

1. La distribució dels ajuts econòmics per al sosteniment dels centres s'ha de fer de manera universal i igual a tots els centres públics que pertanyen a la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el mòdul que preveu l'article 8.1.c) d'aquest Decret. Aquests ajuts econòmics tenen per objecte contribuir a les despeses de funcionament, de manteniment, de conservació i de personal dels centres de primer cicle d'educació infantil que pertanyen a la xarxa esmentada.

2. Els ajuts per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca s'han de distribuir d'acord amb els mòduls que estableix l'article 8.1.d) d'aquest Decret.

3. Els ajuts econòmics per al desenvolupament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies d'infants menors de tres anys no escolaritzats s'han de distribuir d'acord amb el mòdul que s'estableixi segons el previst en l'article 8.1.e) d'aquest Decret.

4. D'acord amb els criteris establerts en aquest article, la Comissió Avaluadora prevista en l'apartat 4 de l'article 5 ha d'emetre un informe que ha de servir de base a l'instructor per a l'elaboració de la proposta de resolució que serà presentada al conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

Article 8

Mòduls de finançament

1. Mitjançant una resolució, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca ha d'aprovar dins el primer trimestre de cada any, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, la quantia dels mòduls de finançament, sobre la base dels quals s'han de fer les convocatòries d'ajuts corresponents. Per això, s'estableixen els mòduls següents:

a) Per a la creació de places escolars de primer cicle d'educació infantil.

b) Per a la consolidació de places escolars de primer cicle d'educació infantil.

c) Per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil, que ha de ser fixat per unitat en funcionament.

d) Per al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca.

e) Per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, estiguin o no escolaritzats els seus infants; s'han d'establir mòduls diferents segons el tipus i la durada de l'activitat, del servei o del programa.

f) Per a les ajudes a l'escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d'exclusió social.

Aquests mòduls de finançament permetran determinar l'import de la subvenció.

Les convocatòries també podran preveure activitats de durada superior a l'exercici pressupostari; en aquest cas, s'haurà de fer la tramitació com a despesa pluriennal.

2. Les administracions públiques beneficiàries de les ajudes previstes en aquest Decret poden dur a terme la justificació econòmica de la subvenció concedida mitjançant un informe de la intervenció de l'administració pública beneficiària, d'acord amb la normativa aplicable.

Article 9

Serveis educatius d'atenció primerenca

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca ha de garantir l'oferta suficient de serveis educatius d'atenció primerenca per cobrir les necessitats d'identificació, valoració de les dificultats i necessitats específiques de suport educatiu dels infants escolaritzats i de les seves famílies, així com l'orientació i suport als centres esmentats, a les famílies i als infants per afavorir al màxim el seu desenvolupament personal, intel·lectual, social i emocional.

Article 10

Pla Biennal d'Actuació per a l'Educació de la Primera Infància

Mitjançant resolució, el conseller d'Educació, Universitat i Recerca ha d'aprovar el Pla Biennal d'Actuació per a l'Educació de la Primera Infància, de zero a tres anys, que ha d'incloure:

1. Actuacions necessàries per al funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques i de serveis per a l'educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Programes de col·laboració entre les administracions autonòmica, insular i local per a:

a) La creació i consolidació de les places de primer cicle d'educació infantil.

b) El sosteniment dels centres educatius adherits a la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle d'educació Infantil.

c) La coordinació i l'assessorament del funcionament dels centres educatius que formen part de la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil.

d) La creació, el manteniment i la coordinació d'activitats, serveis i programes que tenguin com a objectiu l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants en edats corresponents a l'educació infantil, tenguin o no els fills escolaritzats.

e) La creació, la coordinació i el manteniment de serveis educatius d'atenció primerenca.

f) Les actuacions en col·laboració amb entitats públiques i privades sense finalitat de lucre i cooperatives de treball associat amb l'objecte de beneficiar les condicions educatives de la primera infància i les capacitats educatives de les seves famílies.

g) Els ajuts econòmics derivats de l'aplicació de convenis a què es refereix l'article 3 d'aquest Decret.

h) La recollida i anàlisi d'informació i la promoció de la investigació sobre els processos educatius els primers anys de vida.

i) La coordinació, col·laboració i cooperació amb els diversos estaments de l'Administració educativa.

j) Les actuacions en el si de l'Administració autonòmica relacionats concretament amb l'objecte de la xarxa esmentada i la millora de l'atenció educativa de la primera infància en general.

 

Article 11

Col·laboració amb els consells insulars i altres ens locals

La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca col·laborarà amb els consells insulars i les entitats locals de les Illes Balears per a:

a) L'elaboració i implementació del mapa escolar de primer cicle d'educació infantil d'acord amb el qual es durà a terme la creació i manteniment d'aquests centres.

b) L'elaboració de la informació referida a tot allò que afecta l'educació de la primera infància mitjançant els protocols que en cada matèria s'acordi.

c) La planificació, creació, sosteniment, coordinació i avaluació dels programes i serveis educatius d'atenció primerenca.

d) La planificació i sosteniment d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les competències educatives de les famílies d'infants d'edat corresponent a l'educació infantil, però preferentment de les que tenguin fills menors de tres anys.

 

 

Capítol II

L'Institut per a l'Educació de la Primera Infància

 

Article 12

Creació i objecte de l'Institut

Es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, adscrit a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d'Educació Universitat i Recerca, com a òrgan d'elaboració de plans i estudis, gestió de programes i serveis, execució d'acords, assessorament, coordinació, investigació i consulta en relació amb l'organització i funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques i dels programes i serveis d'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies dels infants d'edats corresponents a l'educació infantil i dels serveis educatius d'atenció primerenca prevists en l'article 9 d'aquest Decret.

Article 13

Àmbit d'actuació de l'Institut

L'àmbit d'actuació de l'Institut són els centres adherits a la xarxa d'escoles infantils públiques, així com els programes, serveis i activitats per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies dels infants d'edats corresponents a educació infantil i dels serveis educatius d'atenció primerenca.

A les delegacions territorials de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca pot haver-hi personal adscrit a l'Institut per al millor funcionament d'aquest en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 14

Funcions de l'Institut

Són funcions de l'Institut:

a) Elaborar, en coordinació amb les diferents direccions generals de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, el Pla Biennal d'Actuació per a l'Educació de la Primera Infància previst en l'article 10 d'aquest Decret i desenvolupar les actuacions necessàries per al funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques.

b) Elaborar i actualitzar la proposta del mapa escolar del primer cicle d'educació infantil.

c) Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per a la creació i consolidació de les places de primer cicle d'educació infantil.

d) Promoure, elaborar i implementar acords de col·laboració entre les diferents administracions, autonòmica, insular i local, per al sosteniment dels centres educatius que formen part de la xarxa d'escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

e) Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions per a la coordinació i assessorament del funcionament educatiu dels centres de la xarxa d'escoles infantils públiques sense perjudici de les funcions pròpies de la inspecció educativa.

f) Promoure, elaborar i implementar programes de col·laboració entre les diferents administracions pel que fa a les activitats, serveis i programes que tenguin com a objectiu l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, a més de fer-ne la coordinació, l'assessorament i la implementació.

g) Proposar la creació dels serveis educatius d'atenció primerenca, juntament amb la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, com a serveis d'assessorament psicopedagògic dels centres i de les famílies i com a serveis per a la detecció, diagnosi i suport dels infants amb necessitats específiques de suport educatiu i la coordinació i implementació d'aquests.

h) Desenvolupar actuacions pròpies i promoure actuacions de les entitats públiques i privades amb l'objecte de beneficiar les condicions educatives dels infants de zero a tres anys i les capacitats educatives de les seves famílies.

i) Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi d'informació i promoure la investigació sobre els processos educatius els primers tres anys de vida sense perjudici de les funcions pròpies de la inspecció educativa.

j) Coordinar, col·laborar i cooperar, com a òrgan consultiu, amb els diversos estaments de l'Administració educativa en el disseny dels diferents plans d'actuació relacionats amb l'educació infantil, molt especialment amb el primer cicle d'educació infantil, i l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants d'edats que corresponen a aquesta etapa.

k) Promoure acords i actuacions en el si de la pròpia Administració autonòmica relacionats amb l'objecte de la xarxa, en concret, i la millora de l'atenció educativa de la primera infància, en general.

l) Promoure models de conciliació de la vida familiar i laboral basats en recursos educatius i en concepcions del temps de vida familiar com un temps educatiu.

m) Promoure la possibilitat d'accés i participació de les famílies amb infants d'edats corresponents a l'educació infantil en els espais de vida ciutadana en general i en les manifestacions culturals en particular.

n) Qualsevol altra funció que tengui a veure amb el funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques i amb les activitats i serveis per a l'educació de la primera infància.

 

Article 15

Composició de l'Institut

1. Òrgans col·legiats:

a) Comissió de Planificació

b) Comissió de Coordinació Educativa

c) Les comissions específiques d'experts

2. Òrgans unipersonals: el director de l'Institut.

Article 16

Funcions de la Comissió de Planificació

La Comissió de Planificació té les funcions següents:

1. Informar sobre la proposta de mapa escolar elaborat pel director de l'Institut i previst en la disposició addicional quarta del  Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.

2. Informar sobre el Pla Biennal d'Actuació per a l'Educació de la Primera Infància, previst en l'article 10 d'aquest Decret.

Article 17

Funcions de la Comissió de Coordinació Educativa

La Comissió de Coordinació Educativa té la funció d'assessorar el director de l'Institut sobre:

1. Les característiques educatives i socials dels plans i els programes propis de l'Institut o qualsevol altre de la Conselleria que tengui a veure amb el funcionament pedagògic de les escoles infantils de primer cicle d'educació infantil, amb l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, o amb els serveis educatius d'atenció primerenca.

2. Les actuacions de les entitats amb l'objecte de beneficiar les condicions educatives dels infants de zero a tres anys i les capacitats educatives de les seves famílies.

Article 18

Funcions de les comissions específiques d'experts

Les comissions específiques d'experts tenen la funció d'assessorar el director de l'Institut sobre els assumptes per als quals han estat constituïdes. Aquestes comissions específiques d'experts són temporals i es dissolen quan s'han finalitzat les tasques per a les quals han estat constituïdes.

Article 19

Direcció de l'Institut

1. Les funcions de la direcció són:

a) Representar i coordinar l'actuació de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears en matèria d'educació de la primera infància, en general, i el primer cicle d'educació infantil, en particular, tant en l'àmbit balear com en altres fòrums.

b) Convocar i presidir els òrgans col·legiats de l'Institut.

c) Dissenyar el Pla d'Actuació Biennal per a l'Educació de la Primera Infància que tengui a veure amb la coordinació i funcionament de la xarxa d'escoles infantils públiques de primer cicle d'educació infantil.

d) Proposar la creació de comissions específiques d'experts, previstes en l'article 18 d'aquest Decret.

e) Proposar el nomenament dels membres dels òrgans col·legiats.

f) Exercir la direcció administrativa de l'Institut.

g) Proposar actuacions per a la millora del funcionament de les escoles públiques de primer cicle d'educació infantil.

h) Dissenyar i impulsar la utilització dels centres educatius com a espais de serveis integrals per a totes les famílies amb infants d'edats corresponents a l'educació infantil.

i) Elaborar la memòria anual d'actuacions de la xarxa d'escoles infantils públiques, així com dels programes vinculats, la qual ha de ser presentada al Consell Escolar de les Illes Balears, i recollir-ne, si escau, els suggeriments.

j) Actuar com a instructor en les convocatòries d'ajuts previstes en l'article 4 d'aquest Decret.

k) Elaborar la proposta de mapa escolar.

l) Totes aquelles que tengui atribuïdes l'Institut i no estiguin assignades a cap altre òrgan i, a més, les que li encomani el conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

2. La responsabilitat de la direcció de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància recau en un director, que ha de ser funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designat pel conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

Article 20

Composició de la Comissió de Planificació

1. La Comissió de Planificació ha d'estar composta per un màxim de 25 membres:

a) Un representant del Consell Insular de Mallorca.

b) Un representant del Consell Insular de Menorca.

c) Un representant del Consell Insular d'Eivissa.

d) Un representant del Consell Insular de Formentera.

e) Dos representants de la Federació d'Ens Locals de les Illes Balears (FELIB).

f) Un representant de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

g) Set professionals qualificats i amb experiència educativa de primer cicle d'educació infantil nomenats pel conseller d'Educació, Universitat i Recerca, a proposta de la direcció de l'Institut.

h) Cinc representants de les famílies dels infants escolaritzats a centres de primer cicle d'educació infantil que comptin amb una associació de pares i mares d'alumnes.

i) Fins a cinc representants del personal docent i no docent, que han de ser membres dels sindicats que subscriuen els convenis per regular les condicions laborals del personal del primer cicle d'educació infantil, en proporció a la representativitat de cada sindicat.

j) El director de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

2. Els membres d'aquesta Comissió que ho siguin en representació dels consells insulars o de les associacions d'ens locals han de ser nomenats per les entitats que representen i pel temps que aquestes determinin.

3. Els set professionals a què fa referència la lletra g) han de ser nomenats pel conseller d'Educació, Universitat i Recerca a proposta de la direcció de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància. Seran nomenats per un període de dos anys i seran reelegibles.

4. De les cinc persones en representació de les famílies i dels cinc representants del personal docent i no docent a què fan referència les lletres h) i i), en cada cas un ha de correspondre a Eivissa; un, a Formentera; un, a Menorca, i dos han de correspondre a Mallorca.

Aquestes persones han de ser elegides per les federacions o associacions i/o organitzacions sindicals a les quals pertanyin respectivament. En cas que no hi hagi cap associació de pares i mares en una illa, la persona que representi aquesta illa ha de ser elegida pel conseller d'educació del consell insular entre els pares i les mares membres dels consells escolars de les escoletes de l'illa, a proposta d'aquests consells escolars.

Article 21

Composició de la Comissió de Coordinació Educativa

1. La Comissió de Coordinació Educativa ha d'estar formada per un màxim de tretze membres:

a) Un màxim de tres han de ser professionals docents de les escoles infantils públiques que formin part de la xarxa.

b) Un màxim de tres han de ser professionals amb experiència en programes d'enfortiment de les capacitats educatives i que estiguin vinculats a la xarxa d'escoles infantils públiques.

c) Un màxim de tres han de ser professionals dels serveis educatius d'atenció primerenca.

d) Un màxim de tres han de ser professionals amb capacitat reconeguda en els àmbits de les funcions pròpies d'aquesta Comissió.

e) El director de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

2. Hi haurà membres de la Comissió en representació de cadascuna de les illes que formen la Comunitat Autònoma. En qualsevol cas, com a mínim, el 25 % procediran en conjunt de Menorca, Eivissa i Formentera.

3. Tots els membres abans esmentats seran nomenats pel conseller d'Educació, Universitat i Recerca, a proposta del director de l'Institut. El nomenament serà de dos anys, i els membres seran reelegibles.

Article 22

Composició de la comissions específiques d'experts

Les comissions específiques d'experts estaran formades per un màxim de nou persones, qualificades i especialistes en el camp propi de la comissió. Com a mínim, el 80 % han de ser professionals, l'exercici professional dels quals estigui relacionat directament amb les finalitats per a què són nomenats. Seran nomenats pel conseller d'Educació, Universitat i Recerca, a proposta del director de l'Institut, per un període màxim de dos anys, i podran ser reelegits.

Article 23

Funcionament dels òrgans col·legiats

1. Les comissions a què es refereixen els articles 16, 17 i 18 d'aquest Decret estaran presidides pel director de l'Institut i hi actuarà com a secretari un funcionari de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca nomenat per la presidència de la Comissió.

2. Els membres de les comissions que ho siguin en qualitat d'experts podran percebre, si escau, les quanties que, per a aquest efecte, es fixin mitjançant una ordre del conseller d'Educació, Universitat i Recerca.

Les comissions, com a òrgans col·legiats, s'han d'ajustar pel que fa al funcionament al que s'estableix en el capítol V del títol II, que fa referència als òrgans col·legiats, de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. Les comissions es reuniran en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada semestre, i en sessió extraordinària sempre que la convoqui el president, a iniciativa pròpia o a petició de dos terços dels membres.

4. Les reunions de cada comissió han de ser convocades pel director de l'Institut amb un mínim de cinc dies d'antelació i en la convocatòria ha de figurar l'ordre del dia.

 

 

Disposició addicional primera

Signatura de convenis per a la incorporació a la xarxa pública

A partir de la publicació del model o models de conveni per a la incorporació a la xarxa d'escoles infantils públiques, totes les entitats públiques interessades podran sol·licitar-ne la incorporació mitjançant un escrit dirigit a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància.

Disposició addicional segona

Convenis amb entitats privades

1. La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, sola o juntament amb consells insulars i/o ajuntaments, pot establir convenis amb entitats privades, prioritàriament amb entitats privades sense finalitat de lucre, i amb cooperatives de treball associat per a la consolidació de places, per al sosteniment de centres educatius autoritzats de titularitat privada de primer cicle d'educació infantil i per al desenvolupament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, així com per a l'assessorament i les funcions pròpies dels serveis educatius d'atenció primerenca.

2. Per a aquests supòsits, l'ordre de bases reguladores en qualsevol cas ha de preveure que:

a) Els ajuts per a la consolidació de places no podran ser superiors als que es deriven de l'article 8 d'aquest Decret.

b) Els ajuts a cada centre no podran ser superiors als que es deriven de l'article 8 d'aquest Decret.

c) Els ajuts econòmics per al sosteniment dels centres educatius han de ser fixats per unitat de primer cicle d'educació infantil en funcionament.

d) Els ajuts per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, estiguin o no escolaritzats els seus infants, s'han d'establir en mòduls diferents segons el tipus i durada de l'activitat, del servei o del programa.

e) Els ajuts individuals de menjador escolar s'han de fixar amb els mateixos criteris i amb les mateixes quanties que s'apliquin per a l'alumnat de les escoles infantils públiques.

f) Els ajuts, les beques i les bonificacions de les quotes d'escolarització s'han de fixar amb els mateixos criteris i quanties que s'apliquin a les escoles infantils de la xarxa.

3. Aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d'escoletes públiques per tal de garantir el dret a l'educació dels infants.

En qualsevol cas, el conveni ha de preveure les obligacions que s'indiquen a continuació per als centres:

a) Han de dur a terme el procés d'escolarització d'acord amb la normativa que estableix el règim d'admissió d'alumnes a les escoles infantils públiques.

b) Han de mantenir al dia els procediments informàtics que estableixi la Conselleria (GESTIB 2.0).

c) Han de fer arribar a totes les famílies de l'alumnat la informació de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca respecte a les convocatòries d'ajuts econòmics o d'altres tipus, han de recollir les seves sol·licituds i les han de tramitar davant la Conselleria d'acord amb els procediments que l'Administració determini en relació amb els ajuts que es preveuen en aquest Decret.

d) S'han de regir per la normativa educativa estatal i autonòmica que els sigui aplicable en relació amb l'educació infantil.

e) El cost dels serveis d'ensenyament i de menjador al centre no pot superar els imports màxims que es determinin en la convocatòria corresponent.

4. Es consideraran consolidació de places de primer cicle d'educació infantil les actuacions d'adaptació necessàries dels espais i els equipaments o els trasllats necessaris perquè els centres, les unitats o els grups de centres que estiguin en funcionament atenent de forma regular infants de menys de tres anys en la data d'entrada en vigor de la modificació del Decret 131/2008 sense l'autorització administrativa educativa corresponent puguin obtenir l'autorització d'acord amb el que preveu el Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil.

5. De manera excepcional, la distribució d'ajuts per a la consolidació de places a què fa referència el punt anterior s'ajustarà a les zones amb més dèficit de places autoritzades de primer cicle d'educació infantil, i no al que es preveu en l'article 6 d'aquest Decret.

6. Els centres resultants no poden tenir més de sis unitats.

Disposició addicional tercera

La formació permanent

1. Al personal educatiu qualificat dels centres de primer cicle d'educació infantil a què fa referència l'article 11 del Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d'educació infantil, vinculats per conveni a la xarxa, i al personal educatiu dels serveis d'atenció primerenca, se'ls reconeix el dret a participar en els plans de formació permanent del professorat de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

2. La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, a proposta del director de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància, ha d'incloure en els plans de formació i en els programes anuals la detecció de necessitats dels centres i activitats i la planificació de les respostes formatives que se'n derivin. Aquests plans i programes consideraran l'educació infantil com una sola etapa. Per a aquest fi, promouran activitats formatives que comporten la participació conjunta de docents de primer i segon cicle d'educació infantil, així com la coordinació de projectes educatius entre centres de primer i segon cicle d'educació infantil.

Els plans i programes han d'incloure formació específica en matèria d'igualtat de gènere, formació en assessorament, cooperació i diàleg amb les famílies.

3. A l'efecte del que estableixen l'article 15.4 del Decret 68/2001 i l'article 4.11 de l'Ordre del conseller d'Educació de 28 de juny de 2006 per la qual es regula l'estructura i funcionament dels centres de professorat, quan es refereix als concursos públics de mèrits per a la selecció d'assessors de formació, aquests concursos, quan estiguin adreçats a cobrir les places d'assessories d'educació infantil que preveu l'article 4.7 de l'Ordre de 28 de juny de 2006, han d'incloure en la convocatòria, com a mèrit, el coneixement i l'experiència d'haver treballat en centres amb infants de primer cicle d'educació infantil.

4. La formació permanent a què es refereix aquesta disposició addicional l'ha de fer un centre de professorat dins l'àmbit geogràfic que amb caràcter general determini l'Administració educativa, segons estableix l'article 6.1 del Decret 68/2001 esmentat.

5. Perquè la participació a les activitats formatives a què es refereix aquesta disposició addicional tengui el reconeixement pertinent, les dades relatives a la participació en activitats formatives que es deriven d'aquesta disposició addicional han de ser inscrites en el Registre General de Formació Permanent del Professorat d'acord amb el capítol V de l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de dia 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposin a aquest Decret.

Diposició final primera

Aplicaciós i desplegament

S'autoritza el conseller d'Educació, Universitat i Recerca per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret comença a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.