Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PUIGPUNYENT

Núm. 6222
Aprovació definitiva modificacio ordenança IBI

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d'exposició al públic, queda automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari provisional d'aquest Ajuntament sobre la modificació de l'ORDENANÇA FISCAL IBI PER INCLOURE BONIFICACIONS PLAQUES FOTOVOLTAIQUES de l'impost de el text íntegre del qual es fa públic en compliment de l'article 17.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 5.- Bonificacions

6.- S'estableix una bonificació del 50% de la quota integral de l'impost per als béns immobles destinats a habitatges en els que s'haguin instal·lat sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per autoconsum

L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació per l'Administració competent

Per gaudir d'aquesta bonificació els interessats hauran de complir els següents requisits:

a) L'ús cadastral de la edificació haurà de ser predominantment residencial

b) Serà necessari que els sistemes d'aprofitament tèrmic instal·lats disposin d'una superfície mínima de captació solar útil de 2m2 per cada 100m2 de superfície construïda

c) Si instal·len sistemes d'aprofitament elèctric d'energia, serà exigible que aquells sistemes disposin d'una potencia instal·lada mínima de 1KW per cada 100m2 de superfície construïda

d) Que les instal·lacions d'aquells sistemes es facin de conformitat amb la normativa urbanística aplicable a aquest municipi , així com a la resta de les normatives especifiques en la matèria

e) No serà d'aplicació aquesta bonificació quan la instal·lació dels sistemes d'energia solar sigui obligatòria a tenor de la normativa específica en la matèria

Per gaudir d'aquest modificació els interessats l' hauran de sol·licitar abans del dia 31 de desembre de cada any per la seva aplicació a l'any següent si procedeix, aportant la següent documentació en el tres mesos posteriors a la instal·lació:

a) Model de sol·licitud de l'Ajuntament de Puigpunyent

b) Aportació de Projecte tècnic o memòria tècnica del certificat de muntatge, en el seu cas i del certificat d'instal·lació amb la diligència que pertoqui per l'Administració competent

c) Acreditar que s'ha sol·licitat i concedit la corresponent llicència municipal

d) Acreditar de que es compta amb el final d'obra               

Aquesta bonificació tendrà vigència durant cinc períodes impositius següents al de l'acabament de la instal·lació i  Import màxim de bonificació de l'IBI per aquesta bonificació no podrà ser superior als 300 €/ any

A efectes de fomentar les vivendes que estalvien energia, així com la realització de Instal·lacions i obres per la obtenció de les certificacions mes altres, s'estableixen les següents bonificacions de aquells habitatges que demostrin que hagin incrementat el seu nivell de certificació energètica al manco un nivell superior al que tenien i com a mínim fins a obtenir una qualificació energètica D. La bonificació serà més gran per als immobles que major qualificació energètica hagin obtingut

1.-  Pels habitatges amb certificació tipus A, la rebaixa serà del 20%

2.-  Per a les de tipus B, el 16 %

3.- Per a les de tipus C, el 12 %

4.-  Per a les de tipus D, el 8%

Per poder optar a aquesta bonificació s'haurà de presentar les sol·licituds abans del 31 de desembre de l'any anterior a l'aplicació de la bonificació, presentant les dues certificacions. Aquesta bonificació tendrà vigència durant cinc períodes impositius següents al de l'acabament la instal·lació

No es podran obtenir de forma simultània més d'una de les bonificacions regulades en el present article. Així mateix, per tal d'obtenir qualsevol de les bonificacions establertes en la present ordenança, és requisit indispensable trobar-se al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Puigpunyent.

Contra el present Acord, conforme a l'article 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'aquest anunci en BOIB davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears amb seu a Palma de Mallorca

 

Puigpunyent, 3 de juliol de 2020

El batle

Antoni Marí Enseñat