Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Núm. 2027
Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

 1. L'apartat 1 de la disposició addicional dotzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig), estableix que el sistema d'ingrés a la funció pública docent ha de ser el de concurs oposició.

 2. De conformitat amb la citada llei, mitjançant el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2 de març), modificat pel RD 48/2010, de 22 de gener (BOE núm. 33, de 6 de febrer), s'aprovà el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu, i es regulà el règim transitori d'ingrés al qual es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

 3. En data 24 de febrer de 2018, es va publicar el Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

 4. L'article únic d'aquest Reial decret afegeix una disposició transitòria, la tercera, que té com a finalitat regular el procediment d'ingrés derivat dels processos d'estabilització d'ocupació temporal de les places previstes a la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017, i que és d'aplicació en aquesta convocatòria.

 5. Així mateix, l'apartat 1 de l'article 3 del Reglament disposa que els òrgans competents de les administracions públiques convocants procediran a realitzar la convocatòria per a la provisió de les places aprovades a les seves respectives ofertes públiques d'ocupació.

 6. L'Acord del Consell de Govern de 3 de novembre de 2017 aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 relativa al personal funcionari dels cossos docents de l'àmbit de l'ensenyament no universitari al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 1. L'Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2019 aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Fonaments de dret

 1. L'apartat 1 de la disposició addicional dotzena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).

 1. El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 53, de 2 de març),  pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada, modificat pel RD 48/2010, de 22 de gener (BOE núm. 33, de 6 de febrer).

 1. El Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007 de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 49, de 24 de febrer).

 1. L'Acord del Consell de Govern de 3 de novembre de 2017 mitjançant el qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 1. L'Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2019 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 1. L'article 2.6.b) del Decret 21/2019, de 2 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que atribueix a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, concretament a la Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d'ordenació i gestió del personal docent (BOIB núm. 106, de 2 d'agost), modificat pel Decret 36/2019, de 20 de desembre (BOIB núm. 171, de 21 de desembre).

 1. L'article 1.1 de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 16 de setembre de 2019 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 129, de 21 de setembre), per la qual es delega en la directora general de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els processos de selecció derivats de l'oferta pública per a l'ingrés i l'accés a la funció pública docent, establir-ne les bases, nomenar els membres dels òrgans de selecció i de valoració i establir el procediment de la fase de pràctiques.

Per tot això, i informades les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

 1. Obrir la convocatòria de proves selectives per a la cobertura, a les Illes Balears, de 1.144 places de funcionaris docents dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres, així com per a l'adquisició de noves especialitats.

 2. Aprovar les bases de la convocatòria, que figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

 3. Aprovar els annexos del 2 al 9 que contenen, respectivament, el barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés, el barem per a la valoració dels mèrits en els procediments d'accés entre els cossos de funcionaris docents, els criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica, la normativa vigent sobre ordenació curricular, les característiques de la prova pràctica, el model de sol·licitud, els models de declaració jurada de no haver estat separat del servei de l'Administració pública i de declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat establertes en la Llei 53/1984.

 4. Publicar aquesta Resolució i els annexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 3 de febrer de 2020

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

 

 

ÍNDEX

ANNEX 1. Bases de la convocatòria

Preliminar. Normativa d'aplicació en aquests procediments

Procediment d'ingrés i d'accés

Primera. Convocatòria

1.1. Codi i forma d'ingrés o d'accés

1.2. Places i especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

1.3. Places i especialitats del cos de professors tècnics de formació professional

1.4. Places i especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

1.5. Places i especialitats del cos de professors de música i arts escèniques

1.6. Places i especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny

1.7. Places i especialitats del cos de mestres

1.8. Opció per illa

Segona. Requisits i condicions dels aspirants

2.1. Requisits i condicions dels aspirants

2.1.1. Requisits i condicions generals

2.1.2. Requisits i condicions específiques per participar pel procediment d'ingrés: torn lliure

2.1.2.1. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari

2.1.2.2. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional

2.1.2.3. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

2.1.2.4. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors de música i arts escèniques

2.1.2.5. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny

2.1.2.6. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de mestres

2.1.3. Requisits i condicions específiques per als aspirants amb discapacitat

2.1.3.1 Participació en el torn de reserva per a persones amb discapacitat del procediment d'ingrés

2.1.3.2 Participació en el torn lliure del procediment d'ingrés

2.1.3.3 Dictamen de l'equip multiprofessional competent

2.1.4. Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

2.1.5. Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

2.2. Data del compliment dels requisits i condicions

2.3. Formació pedagògica i didàctica

Tercera. Sol·licituds i termini de presentació

3.1. Tramitació i presentació de la sol·licitud i la documentació

3.1.1. Instruccions per emplenar la sol·licitud

3.1.2. Tramitació telemàtica

3.1.3. Formalització de la sol·licitud

3.2. Codi de participació

3.3. Aspirants amb discapacitat

3.4. Funcionaris de carrera

3.5. Aspirants no espanyols

3.6. Taxes del dret de participació i procediment d'abonament

3.6.1. Taxes del dret de participació

3.6.2. Procediment d'abonament de les taxes de participació

3.6.3. Exempts del pagament dels drets de participació

3.7. Consignació del títol al·legat per a l'ingrés o accés al cos

3.8. Nombre de sol·licituds

3.9. Presentació de la sol·licitud de participació

3.10. Termini de presentació

Quarta. Admissió d'aspirants

4.1. Llista d'aspirants admesos i exclosos

4.2. Termini de reclamacions

4.3. Estimació/desestimació de reclamacions

4.4. Reintegrament de les taxes del dret de participació

Cinquena. Òrgans de selecció: tribunals i comissió de selecció

5.1. Tipus

5.2. Nomenament dels tribunals i comissions de selecció

5.3. Composició dels tribunals

5.3.1. Designació dels membres dels tribunals

5.3.2. Membres suplents dels tribunals

5.3.3. Designació excepcional de vocals

5.3.4. Principi d'especialitat en la designació de tribunals

5.3.5. Incorporació d'assessors especialistes

5.3.6. Tendència a la paritat entre professores i professors

5.4. Òrgans de selecció

5.5. Obligatorietat de la participació

5.6. Abstenció i recusació

5.7. Constitució i actuació dels tribunals i de les comissions de selecció

5.8. Funcions de les comissions de selecció i dels tribunals

5.8.1. Funcions de la comissió de selecció

5.8.2. Funcions dels tribunals

5.8.3. Règim jurídic

5.9. Adaptacions per als aspirants amb discapacitat

5.10. Nombre màxim d'aspirants seleccionats

5.11. Col·laboració d'altres òrgans

5.11.1. Coordinadors

5.11.2. Comissions de valoració de la fase de concurs

5.11.3. Funcions de les comissions de valoració de la fase de concurs

5.12. Indemnitzacions i dietes

Sisena. Lloc, inici i desenvolupament de les proves

6.1. Data, hora i lloc

6.2. Citació dels aspirants

6.3. Desenvolupament i procediment

6.4. Característiques lingüístiques de les proves

Setena. Sistema de selecció

7.1. Fase prèvia

7.1.1. Acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

7.1.2. Llista provisional d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

7.1.3. Publicació de la llista definitiva d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

7.2. Normes comunes per a la fase d'oposició

7.2.1. Criteris generals de valoració de la fase d'oposició

7.2.2. Temaris

7.2.3. Publicitat de les proves

7.2.4. Procediment de comunicació dels tribunals i de les comissions de selecció i de valoració amb els aspirants

7.2.5. Documentació

7.2.6. Qualificacions

7.3. Fase d'oposició

7.3.1. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

7.3.1.1. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

7.3.1.2. Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició

7.3.1.3. Acumulació de places

7.3.2. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

7.3.2.1. Per als qui optin a la mateixa especialitat de la qual siguin titulars en el seu cos d'origen

7.3.2.2. Per als qui optin a distinta especialitat de la qual són titulars en el seu cos d'origen

7.3.2.3. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

7.3.2.4. Publicació de la llista de les qualificacions definitives i la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició

7.3.2.5. Acumulació de places

7.3.3. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

7.3.3.1. Proves de la fase d'oposició

7.3.3.2. Superació de la fase d'oposició

7.3.3.3. Acumulació de places

7.4. Fase de concurs dels procediments d'ingrés i accés

7.4.1. Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs

7.4.2. Qualificació de la fase de concurs

7.4.3. Reclamacions a la fase de concurs

7.5. Funcionaris d'organismes internacionals

Vuitena. Superació del procediment selectiu dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

8.1. Procediments d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

8.2. Procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

8.3. Procediment d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

8.4. Actuació dels òrgans de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats

8.4.1. Agregació de les puntuacions

8.4.2. Desempats

8.4.3. Acumulació de places sobrants

8.4.4. Llista d'aspirants seleccionats i exposició pública

8.4.5. Llista única per especialitats i illes de tots els d'aspirants que han superat el procés selectiu

8.5. Llista complementària d'aspirants seleccionats

Novena. Presentació de documents dels aspirants que han superat els procediments selectius

9.1. Termini

9.2. Documentació a presentar

9.2.1. Aspirants seleccionats pel procediment d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

9.2.2. Aspirants funcionaris públics de carrera

9.3. Causes d'exclusió

Desena. Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

10.1. Nomenament

10.2. Elecció d'administració educativa

10.3. Adjudicació de destinacions provisionals

10.4. Exempció de la realització de la fase de pràctiques

10.5. Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques

10.6. Remuneració

10.7. Règim jurídic administratiu

10.8. Participació obligatòria en el concurs de trasllats i obtenció de destinació definitiva

Onzena. Fase de pràctiques

11.1. Lloc i durada

11.2. Activitats

11.3. Avaluació de la fase de pràctiques

11.4. Exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques

Dotzena. Nomenament de funcionaris de carrera

Procediment d'adquisició de noves especialitats

Tretzena. Convocatòria

Catorzena. Requisits dels aspirants

Quinzena. Sol·licituds i termini de presentació

Setzena. Admissió d'aspirants

Dissetena. Òrgans de selecció

Divuitena. Lloc, inici i desenvolupament de les proves

Dinovena. Sistema de selecció

19.1. Funcionaris del cos de mestres

19.2. Funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari

19.3. Preparació i durada de la prova

Vintena. Valoració i superació de la prova

Vint-i-unena. Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Vint-i-dosena. Publicació de la llista de qualificacions definitives i la llista d'aspirants que han superat el procediment d'adquisició de noves especialitats

Vint-i-tresena. Llista única d'aspirants que han superat el procediment d'adquisició de noves especialitats

Vint-i-quatrena. Efectes de l'adquisició de la nova especialitat

24.1. Exempció de la fase de pràctiques

24.2. Drets de la nova especialitat

24.3. Acreditació

ANNEX 2: Barem per a la valoració dels mèrits en el procediment d'ingrés

Annex 3: Barem per a la valoració dels mèrits en els procediments d'accés entre els cossos de funcionaris docents

Annex 4: Criteris per a l'elaboració i presentació de la programació didàctica

Annex 5: Normativa vigent sobre ordenació curricular

Annex 6: Característiques de la prova pràctica

Annex 7: Model de sol·licitud

Annex 8: Models de declaració jurada

Annex 9: Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatibilitat establertes en la Llei 53/1984

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Preliminar

Normativa d'aplicació en aquests procediments

La normativa d'aplicació en aquests procediments selectius és la que a continuació s'enumera:

 • La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).

 • La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 • La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

 • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

 • El Reial decret 1110/2015, d'11 de desembre, pel qual es regula el Registre Central de Delinqüents Sexuals (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

 • La Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (BOE núm. 150, de 23 de juny).

 • El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (BOE núm. 261, de 31 d'octubre).

 • La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, de 3 d'abril). 

 • La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (BOE núm.185, de 3 d'agost).

 • La Llei orgànica 5/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 6 de desembre).

 • El Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova la Llei articulada de funcionaris civils de l'Estat (BOE núm. 40, de 15 de febrer).

 • El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d'inspectors d'educació de funcionaris docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, d'educació (en endavant el Reglament), i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 53, de 2 de març), modificat pel RD 48/2010, de 22 de gener (BOE núm. 33, de 6 de febrer), i pel Reial decret 84/2018, de 23 de febrer (BOE núm. 49, de 24 de febrer).

 • El Reial decret 84/2018, de 23 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què fa referència la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada (BOE núm. 49, de 24 de febrer).

 • El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari (BOE núm. 287, de 28 de novembre), modificat pel Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol (BOE núm. 182, de 30 de juliol) i el Reial decret 665/2015, de 17 de juliol (BOE núm. 171, de 18 de juliol).

 • L'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster (BOE núm. 240, de 5 de novembre), modificada per l'ordre EDC/1058/2013, de 7 de juny (BOE núm. 140, de 12 de juny).

 • El Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats que prenen part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (BOE núm. 51, de 28 de febrer), modificat pel Reial decret 1710/2011, de 18 de novembre (BOE núm. 285, de 26 de novembre).

 • El Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s'aprova el Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat (BOE núm. 85, de 10 d'abril).

 • El Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, sobre l'accés de funcionaris de nacionalitat espanyola d'organismes internacionals als cossos i escales de l'Administració general de l'Estat (BOE núm. 46, de 23 de febrer).

 • El Reial decret 456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions dels funcionaris en pràctiques (BOE núm. 56, de 6 de març), modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer (BOE núm. 52, d'1 de març).

 • El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal (BOE núm. 263, de 30 d'octubre).

 • El Decret 36/2004, de 16 d'abril, pel qual es regula l'accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la funció pública de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, (BOIB núm. 58, de 27 d'abril), modificat pel Decret 136/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 197, de 31 de desembre), i pel Decret 119/2008, de 7 de novembre (BOIB núm. 160, de 13 de novembre).

 • L'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat (BOE núm. 140, de 13 de juny).

 • El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials (BOE núm. 260, de 30 d'octubre).

 • El Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat (BOE núm. 283, de 22 de novembre), modificat pel Reial decret 195/2016, de 13 de maig, pel qual s'esableixen els requisits per a l'expedició del suplement europeu al títol universitari de doctor (BOE núm. 134, de 3 de juny). 

 • El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que desenvolupen les funcions a les etapes d'educació infantil i d'educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 270, de 9 de novembre).

 • La Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOCAIB núm. 15, de 20/05/1986), modificada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears (BOIB núm. 18, de 6 de febrer).

 • El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre).

 • L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

 • L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'exempció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març).

 • La Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (BOIB núm. 175, de 31 de desembre).

 • El Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven (BOIB núm. 81, de 2 de juny), modificat pel Decret 16/2016, de 8 d'abril (BOIB núm. 45, de 9 d'abril), i el Decret 13/2017, de 31 març (BOIB núm. 39, d'1 d'abril).

 • La Resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 2 de gener de 2020 per la qual s'estableix l'actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2020 (BOIB núm. 3, de 7 de gener).

 • L'Acord del Consell de Govern de 3 novembre de 2017 mitjançant el qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 135, de 4 de novembre).

 • L'Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2019 pel qual s'aprova l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2019 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 7 de desembre).

 • La Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies (BOIB núm. 97, de 7 d'agost).

També s'hi apliquen altres disposicions d'aplicació general i el que estableix aquesta convocatòria.

Procediment d'ingrés i d'accés

Primera

Convocatòria

Es convoquen proves selectives per cobrir 1.144 places de funcionaris docents, distribuïdes territorialment a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que corresponen a la taxa per a l'estabilitat de l'ocupació temporal prevista en la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2017.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi

Cos

Places

590

Professors d'ensenyament secundari

558

591

Professors tècnics de formació professional

115

592

Professors d'escoles oficiales d'idiomes

15

594

Professors de música i arts escèniques

35

595

Professors d'arts plàstiques i disseny

11

597

Mestres

410

1.1. Codi i forma d'ingrés o d'accés

El codi corresponent a la forma d'ingrés o d'accés és el següent:

 1. Procediment d'ingrés. Torn lliure.

 2. Procediment d'ingrés. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat.

 3. Procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior.

 4. Procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació.

 5. Procediment d'adquisició de noves especialitats.

1.2. Places i especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari

La distribució d'aquestes places per especialitats i illes és la següent:

Mallorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

    T

590001

Filosofia

6

1

1

0

8

590003

Llatí

7

1

0

0

8

590004

Llengua castellana i literatura

15

2

3

1

21

590005

Geografia i història

26

3

3

0

32

590006

Matemàtiques

33

4

4

0

41

590007

Física i química

16

2

2

0

20

590008

Biologia i geologia

16

2

2

0

20

590009

Dibuix

5

0

0

0

5

590010

Francès

4

0

0

1

5

590011

Anglès

35

4

4

2

45

590012

Alemany

7

1

0

0

8

590014

Llengua i literatura catalanes

20

2

2

1

25

590016

Música

4

0

1

0

5

590017

Educació física

16

2

2

0

20

590018

Orientació educativa

14

2

5

0

21

590019

Tecnologia

16

2

2

0

20

590061

Economia

4

0

1

0

5

590101

Administració d'empreses

4

0

1

0

5

590103

Assessoria i processos d'imatge personal

4

0

0

0

4

590105

Formació i orientació laboral

9

1

1

0

11

590107

Informàtica

21

2

2

0

25

590108

Intervenció sociocomunitària

11

1

1

0

13

590113

Organització i projectes de sistemes energètics

3

0

0

0

3

590118

Processos sanitaris

4

0

1

0

5

590124

Sistemes electrònics

2

0

0

0

2

Total

302

32

38

5

377

Menorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

590001

Filosofia

1

0

0

0

1

590003

Llatí

1

0

0

0

1

590004

Llengua castellana i literatura

4

0

1

0

5

590005

Geografia i història

2

0

0

0

2

590006

Matemàtiques

5

0

0

0

5

590007

Física i química

5

0

0

0

5

590008

Biologia i geologia

2

0

0

0

2

590010

Francès

1

0

0

0

1

590011

Anglès

4

0

1

0

5

590014

Llengua i literatura catalanes

1

0

0

0

1

590016

Música

1

0

0

0

1

590017

Educació física

2

0

0

0

2

590018

Orientació educativa

3

0

1

0

4

590019

Tecnologia

1

0

0

0

1

590103

Assessoria i processos d'imatge personal

1

0

0

0

1

590107

Informàtica

2

0

1

0

3

590113

Organització i projectes de sistemes energètics

1

0

0

0

1

590118

Processos sanitaris

2

0

0

0

2

Total

39

0

4

0

43

Eivissa

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

590001

Filosofia

2

0

0

0

2

590003

Llatí

2

0

0

0

2

590004

Llengua castellana i literatura

9

1

1

1

12

590005

Geografia i història

6

1

0

0

7

590006

Matemàtiques

13

2

1

0

16

590007

Física i química

6

0

0

0

6

590008

Biologia i geologia

5

0

0

0

5

590009

Dibuix

2

0

0

0

2

590010

Francès

2

0

0

0

2

590011

Anglès

17

2

1

1

21

590012

Alemany

2

0

0

0

2

590014

Llengua i literatura catalanes

8

1

1

1

11

590016

Música

3

0

0

0

3

590017

Educació física

4

0

1

0

5

590018

Orientació educativa

4

0

1

0

5

590019

Tecnologia

4

0

0

0

4

590061

Economia

1

0

0

0

1

590101

Administració d'empreses

4

0

0

0

4

590103

Assessoria i processos d'imatge personal

1

0

0

0

1

590105

Formació i orientació laboral

2

0

0

0

2

590107

Informàtica

2

0

1

0

3

590108

Intervenció sociocomunitària

3

0

0

0

3

590118

Processos sanitaris

1

0

0

0

1

590124

Sistemes electrònics

2

0

0

0

2

Total

105

7

7

3

122

Formentera

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

590003

Llatí

1

0

0

0

1

590004

Llengua castellana i literatura

2

0

0

0

2

590005

Geografia i història

1

0

0

0

1

590006

Matemàtiques

1

0

0

0

1

590008

Biologia i geologia

1

0

0

0

1

590011

Anglès

2

0

1

0

3

590012

Alemany

1

0

0

0

1

590014

Llengua i literatura catalanes

2

0

0

0

2

590018

Orientació educativa

2

0

1

0

3

590105

Formació i orientació laboral

1

0

0

0

1

Total

14

0

2

0

16

1.3. Places i especialitats del cos de professors tècnics de formació professional

La distribució d'aquestes places per especialitats i illes és la següent:

Mallorca

Codi

Especialitat

1

2

T

591201

Cuina i pastisseria

5

1

6

591202

Equips electrònics

2

0

2

591203

Estètica

2

0

2

591205

Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids

6

1

7

591206

Instal·lacions electrotècniques

7

1

8

591209

Manteniment de vehicles

6

0

6

591218

Perruqueria

4

0

4

591220

Procediments sanitaris i assistencials

9

1

10

591221

Processos comercials

5

0

5

591222

Processos de gestió administrativa

13

1

14

591225

Serveis a la comunitat

7

1

8

591227

Sistemes i aplicacions informàtiques

7

1

8

Total

73

7

80

Menorca

Codi

Especialitat

1

2

T

591201

Cuina i pastisseria

1

0

1

591205

Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids

1

0

1

591206

Instal·lacions electrotècniques

2

0

2

591209

Manteniment de vehicles

1

0

1

591218

Perruqueria

2

0

2

591220

Procediments sanitaris i assistencials

3

0

3

591221

Processos comercials

1

0

1

591222

Processos de gestió administrativa

2

0

2

591225

Serveis a la comunitat

2

0

2

591227

Sistemes i aplicacions informàtiques

2

0

2

Total

17

0

17

Eivissa

Codi

Especialitat

1

2

T

591201

Cuina i pastisseria

4

0

4

591209

Manteniment de vehicles

2

0

2

591218

Perruqueria

3

0

3

591221

Processos comercials

1

0

1

591222

Processos de gestió administrativa

1

0

1

591225

Serveis a la comunitat

1

0

1

591227

Sistemes i aplicacions informàtiques

4

0

4

Total

16

0

16

Formentera

Codi

Especialitat

1

2

T

591201

Cuina i pastisseria

2

0

2

Total

2

0

2

1.4. Places i especialitats del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

La distribució d'aquestes places per especialitats i illes és la següent:

Mallorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

592001

Alemany

4

0

0

1

5

592011

Anglès

4

0

0

1

5

Total

8

0

0

2

10

Menorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

592011

Anglès

1

0

0

1

2

Total

1

0

0

1

2

Eivissa

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

592008

Francès

1

0

0

0

1

592011

Anglès

1

0

0

0

1

Total

2

0

0

0

2

Formentera

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

592011

Anglès

1

0

0

0

1

Total

1

0

0

0

1

1.5. Places i especialitats del cos de professors de música i arts escèniques

La distribució d'aquestes places per especialitats i illes és la següent:

Mallorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

594402

Arpa

1

0

0

0

1

594412

Fonaments de composició

2

0

0

0

2

594414

Guitarra

1

0

0

0

1

594415

Guitarra flamenca

1

0

0

0

1

594422

Percussió

1

0

0

0

1

594423

Piano

2

0

0

1

3

594433

Violí

1

0

0

0

1

594434

Violoncel

1

0

0

0

1

594435

Dansa espanyola

2

0

0

0

2

594436

Dansa clàssica

2

0

0

0

2

594460

Llenguatge musical

1

0

0

1

2

Total

15

0

0

2

17

Menorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

594412

Fonaments de composició

1

0

0

0

1

594422

Percussió

1

0

0

0

1

594423

Piano

5

0

0

1

6

594460

Llenguatge musical

1

0

0

1

2

Total

8

0

0

2

10

Eivissa

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

594422

Percussió

1

0

0

0

1

594423

Piano

3

0

0

1

4

594433

Violí

1

0

0

0

1

594460

Llenguatge musical

1

0

0

1

2

Total

6

0

0

2

8

1.6. Places i especialitats del cos de professors d'arts plàstiques i disseny

La distribució d'aquestes places per especialitats i illes és la següent:

 

Mallorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

595507

Dibuix artístic i color

1

0

0

1

2

595509

Disseny d'interiors

1

0

0

0

1

595516

Història de l'art

1

0

0

1

2

Total

3

0

0

2

5

Menorca

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

595516

Història de l'art

1

0

0

0

1

Total

1

0

0

0

1

Eivissa

Codi

Especialitat

1

2

3

4

T

595507

Dibuix artístic i color

2

0

0

1

3

595509

Disseny d'interiors

1

0

0

0

1

595516

Història de l'art

1

0

0

0

1

Total

4

0

0

1

5

1.7. Places i especialitats del cos de mestres

La distribució d'aquestes places per especialitats i illes és la següent:

Mallorca

Codi

Especialitat

1

2

T

597 EI

Educació infantil

64

6

70

597 EF

Educació física

11

1

12

597 MU

Música

9

1

10

597 PT

Pedagogia terapèutica

54

6

60

597 AL

Audició i llenguatge

14

1

15

597 FI

Anglès

24

2

26

597 PRI

Educació primària

92

8

100

Total

268

25

293

Menorca

Codi

Especialitat

1

2

T

597 EI

Educació infantil

6

0

6

597 PT

Pedagogia terapèutica

9

1

10

597 AL

Audició i llenguatge

5

0

5

597 PRI

Educació primària

11

1

12

Total

31

2

33

Eivissa

Codi

Especialitat

1

2

T

597 EI

Educació infantil

18

2

20

597 MU

Música

9

1

10

597 PT

Pedagogia terapèutica

5

0

5

597 AL

Audició i llenguatge

5

0

5

597 PRI

Educació primària

33

3

36

Total

70

6

76

Formentera

Codi

Especialitat

1

2

T

597 PRI

Educació primària

7

1

8

Total

7

1

8

1.8. Opció per illa

Els aspirants només poden optar a places situades en una única illa. Per tant, han d'especificar per quina especialitat i per quina illa opten. En cas de no fer-ho així, seran exclosos del procediment.

Segona

Requisits i condicions dels aspirants

2.1. Requisits i condicions dels aspirants

Per participar en els procediments selectius, els aspirants han de complir els requisits i les condicions que s'indiquen en aquesta base.

2.1.1. Requisits i condicions generals

Els requisits i les condicions generals que s'han de complir són els següents:

 1. a. Ser espanyol, o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També hi pot aspirar a participar el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de 21 anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

Igualment hi pot aspirar a participar, d'acord amb el Reial decret 240/2007, la parella dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establert a aquests efectes en un Estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat, però visquin sota la seva dependència.

 1. Tenir setze anys complerts i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari de carrera, l'edat establerta per a la jubilació forçosa dels funcionaris.

 2. Estar en possessió, o complir-ne les condicions per a l'expedició, d'alguna de les titulacions que es determinen per a cada cos, en aquestes bases. En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el que determina el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic i diplomat, o el seu reconeixement a l'empara del que s'estableix per la Directiva 2005/36/CE i pel Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, o altra normativa vigent en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que siguin incompatibles amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals sigui seleccionat.

 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Els aspirants la nacionalitat dels quals no sigui l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

 1. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

 2. No ser funcionari de carrera ni funcionari en pràctiques, o estar pendent del corresponent nomenament, del mateix cos al qual s'aspira a ingressar; llevat d'aquells que participen en el procediment d'adquisició de noves especialitats per adquirir una especialitat diferent a la que ja posseeixen.

 3. Acreditar el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article segon del Decret 115/2001, de 14 de setembre. L'acreditació és efectiva si es posseeixen les titulacions que s'especifiquen en la normativa vigent.

2.1.2. Requisits i condicions específiques per participar pel procediment d'ingrés: torn lliure

Per tal d'aspirar a participar pel torn lliure del procediment d'ingrés, els aspirants han de tenir, a més de les condicions generals, els requisits de titulació que s'especifiquen en aquesta base.

2.1.2.1. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari

Els requisits i les condicions per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari pel torn lliure són els següents:

  1. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 1 de la disposició addicional única del Reglament.

Són equivalents, a efectes de docència per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari, les titulacions establertes en l'annex V del Reglament.

  1. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sense perjudici de l'establert en la base 2.3 d'aquest annex.

2.1.2.2. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional

Els requisits i les condicions per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional pel torn lliure són els següents:

 1. Estar en possessió del títol de diplomat universitari, arquitecte tècnic, enginyer tècnic o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 2 de la disposició addicional única del Reglament.

Són equivalents, a efectes de docència per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional, les titulacions establertes en l'annex VI del Reglament.

Així mateix, i de conformitat amb la disposició addicional única del Reglament, apartat 6, per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional i únicament en aquells casos en què aquesta Conselleria no ha duit a terme les quatre primeres convocatòries de cada especialitat a què es referia la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, en la seva nova redacció donada pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, poden ser admesos aquells aspirants que encara que no estan en possessió de la titulació exigida amb caràcter general, acreditin experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears i estiguin en possessió d'una titulació de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional corresponent.

Les especialitats en les quals encara no s'ha duit a terme les quatre convocatòries a les Illes Balears són: equips electrònics, estètica i processos comercials.

També poden ser admesos els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació de tècnic especialista o tècnic superior en una especialitat de formació professional sempre que acreditin una experiència docent en l'especialitat a la qual es vulgui accedir de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears a 31 d'agost de 2007.

 1. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sense perjudici de l'establert en la base 2.3 d'aquest annex.

2.1.2.3. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Els requisits i les condicions per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes pel torn lliure són els següents:

 1. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència.

 2. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sense perjudici de l'establert en la base 2.3 d'aquesta Resolució.

2.1.2.4. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors de música i arts escèniques

Els requisits i les condicions per a l'ingrés al cos de professors de música i arts escèniques pel torn lliure són els següents:

 1. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 3 de la disposició addicional única del Reglament.

Són equivalents, a efectes de docència per a l'ingrés al cos de professors de música i arts escèniques, les titulacions establertes en l'annex VII del Reglament.

 1. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sense perjudici de l'establert en la base 2.3 d'aquest annex.

2.1.2.5. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Els requisits i les condicions per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny pel torn lliure són els següents:

 1. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix el punt 4 de la disposició addicional única del Reglament.

Són equivalents, a efectes de docència per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny, les titulacions establertes en l'annex VIII del Reglament.

 1. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sense perjudici de l'establert en la base 2.3 d'aquest annex.

2.1.2.6. Requisits i condicions per a l'ingrés al cos de mestres

El requisit i la condició per a l'ingrés al cos de mestres pel torn lliure és el següent:

 1. Estar en possessió del títol de mestre, diplomat en professorat d'educació general bàsica, mestre d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

2.1.3. Requisits i condicions específiques per als aspirants amb discapacitat

2.1.3.1. Participació en el torn de reserva per a persones amb discapacitat del procediment d'ingrés

Es reserva un 7% del total de les places convocades per a aquells aspirants que tenguin reconeguda pels òrgans competents una discapacitat de conformitat amb l'apartat 2 de l'article 4 del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, sempre que aquesta discapacitat sigui compatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i especialitat a què s'opta.

Els aspirants que s'acullin al torn de reserva no poden concórrer a la mateixa especialitat i cos pel torn lliure.

El procediment selectiu es realitza en igualtat de condicions que els aspirants que participin pel torn lliure, sens perjudici de les adaptacions previstes en la base 5.9 d'aquesta convocatòria.

 

​​​​​​​2.1.3.2. Participació en el torn lliure del procediment d'ingrés

Els aspirants amb discapacitat que no s'acullin al torn de reserva poden participar pel torn lliure.

Així mateix, els aspirants que s'acullin al torn de reserva, però no presentin el dictamen de l'equip multiprofessional del Centre Base d'Atenció a persones amb discapacitat i dependència competent en la forma i termini que indica la base següent, seran admesos, si escau, pel torn lliure, per la qual cosa dins el termini establert en la base 4.2 han de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclosos per aquest motiu.

2.1.3.3. Dictamen de l'equip multiprofessional competent

L'aspirant que participi en el torn de reserva per a aspirants amb discapacitat o pel torn lliure ha de presentar un dictamen de les seves condicions psíquiques, físiques o sensorials, expedit per l'òrgan competent, amb el contingut següent:

 1. La indicació que el grau de discapacitat és igual o superior al 33 %.

 2. El compliment de les condicions d'aptitud personal de manera autònoma en relació amb les funcions docents.

 3. La necessitat i concreció d'adaptacions de temps i/o mitjans materials per a la realització de les proves.

La manca d'aportació del dictamen o l'aportació del dictamen amb el contingut incomplet suposa la no admissió de l'aspirant en el torn de reserva i la impossibilitat de fer adaptacions per a la realització de les proves. En el cas que el dictamen especifiqui que no compleix les condicions d'aptitud personal en relació amb les funcions docents l'aspirant queda exclòs del procediment selectiu.

Aquest dictamen s'ha de presentar en el termini de presentació de sol·licituds o bé durant el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

No obstant això, els aspirants que tenen reconeguda la discapacitat pel Centre Base d'Atenció a persones amb discapacitat i dependència de les Illes Balears poden autoritzar a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca perquè sol·liciti el dictamen. Els aspirants que tenen reconeguda la discapacitat per un òrgan de valoració d'una altra comunitat autònoma han d'aportar el dictamen corresponent emès per aquest òrgan.

2.1.4. Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

Poden aspirar a participar en aquest procediment selectiu, per al qual es reserva un 9 % de les places convocades per al cos de professors d'ensenyament secundari, els funcionaris dels cossos docents classificats en el subgrup A2 a què es refereix la legislació vigent de la funció pública, que compleixin els requisits i les condicions generals establertes en aquesta convocatòria i puguin acreditar els requisits específics següents:

 1. Estar en possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

 2. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, sense perjudici de l'establert en la base 2.3 d'aquesta Resolució.

 3. Ser funcionari de carrera dels cossos i escales docents classificats en el subgrup A2 als quals es refereix la legislació vigent de la funció pública.

 4. Haver prestat serveis en el cos d'origen un mínim de sis anys com a funcionari de carrera, l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

2.1.5 Requisits i condicions específiques per participar en el procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Poden participar en aquest procediment els funcionaris de carrera de cossos i escales docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació que el del cos al qual aspiren ingressar, sense que calgui acreditar límit d'antiguitat en el cos d'origen, sempre que posseeixin la titulació exigida per a l'ingrés al cos en qüestió.

L'accés al nou cos es pot realitzar tant per la mateixa especialitat com per una especialitat diferent de la qual l'aspirant sigui titular en el seu cos d'origen.

 

​​​​​​​2.2. Data del compliment dels requisits i condicions

El compliment de les condicions i requisits esmentats en la base segona s'entén que s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins al moment de la presa de possessió com a funcionaris de carrera.

2.3. Formació pedagògica i didàctica

Queda dispensat de la possessió del títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes qui acrediti haver obtingut, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, algun dels requisits següents:

 • Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d'aptitud pedagògica.

 • Estar en possessió del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia i psicopedagogia i els qui estiguin en possessió d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica o haver cursat 180 crèdits d'aquests ensenyaments, als quals fa referència la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006.

 • Haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen al Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Respecte a l'ingrés en les especialitats del cos de professors de formació professional, els aspirants que estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional única i en l'annex VI del Reial decret 276/2007, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han d'estar en possessió de la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per a l'exercici de la docència, d'acord amb el que s'estableix en l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, en la seva redacció donada per l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica equivalent sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats.

Pel que fa a l'ingrés en les especialitats del cos de professors de música i arts escèniques i del cos de professors d'arts plàstiques i disseny, l'acreditació del requisit relatiu a la formació pedagògica i didàctica resta diferida fins que aquesta formació sigui regulada pel Ministeri d' Educació i Formació Professional.

Tercera

Sol·licituds i termini de presentació

3.1. Tramitació i presentació de la sol·licitud i la documentació

3.1.1. Instruccions per emplenar la sol·licitud

Els aspirants que desitgin prendre part en aquest procediment selectiu han d'emplenar la sol·licitud d'acord amb la convocatòria, seguint les instruccions de l'assistent de tramitació, que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es). Una vegada emplenada la tendran a la seva disposició per tramitar-la telemàticament o bé per imprimir-la i registrar-la presencialment.

Es podrà accedir a l'aplicació de les següents maneres:

 1. Amb DNI electrònic, certificat digital reconegut o @clave.

 2. Amb el número d'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del Personal de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

 3. Anònimament.

En cas d'accedir per a) o b) l'aplicació aportarà les dades personals de l'interessat, també ho farà en el cas de c) sempre que l'Administració disposi d'aquestes.

3.1.2. Tramitació telemàtica

Cada sol·licitud tendrà assignat un número de referència indicatiu. Aquesta sol·licitud quedarà tramitada en el moment del seu enviament utilitzant l'assistent de tramitació.

3.1.3. Formalització de la sol·licitud

Per formalitzar la sol·licitud s'ha de seguir un dels dos procediments:

 1. Registre telemàtic

Per poder registrar telemàticament la sol·licitud és necessari:

 1. Disposar de @clave, DNI electrònic, certificat digital reconegut o usuari i contrasenya d'accés al Portal del Personal.

 2. Disposar de compte bancari que permeti transacció electrònica

 3. Disposar al Portal del Personal de la titulació que acrediti el domini de la llengua catalana segons el que determina l'article 2 del Decret 115/2001, de 14 de setembre.

 4. En el cas dels aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola i del seu origen no se'n desprengui el coneixement de la llengua castellana, disposar de les titulacions que eximeixen de fer la prova de castellà establertes en la base 7.1.1 d'aquesta convocatòria, al Portal del Personal.

Les sol·licituds són considerades presentades i registrades en el moment en què són tramitades per via telemàtica. Després de fer el pagament telemàtic s'ha de pitjar el botó «continuar amb el pas de registrar» i a continuació apareixerà una pantalla amb dos documents: la sol·licitud amb el número de registre i el justificant del pagament de les taxes. El participant pot disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual tendrà el número de registre, amb les dades relatives a la seva petició, i del justificant del pagament de les taxes.

 1. Registre presencial

En qualsevol altre cas s'ha de registrar la següent documentació:

  1. Sol·licitud de participació

  2. Fotocòpia del document nacional d'identitat o document acreditatiu de la identitat i de la nacionalitat, que en qualsevol cas haurà de ser vigent dins el termini de presentació.

  3. Fotocòpia compulsada de la titulació que acrediti el coneixement de la llengua catalana d'acord amb el que estableix la normativa vigent si no consta en el Portal del Personal la titulació suficient per poder accedir a aquest procés.

  4. Fotocòpia compulsada d'una de les titulacions que s'especifiquen en la base 7.1.1 d'aquesta convocatòria, en el cas dels aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola i del seu origen no es desprèn el coneixement de la llengua castellana, per tal d'acreditar-ho.

  5. Document justificatiu de l'abonament de les taxes del dret de participació, o fotocòpia compulsada del document acreditatiu d'estar exempt del pagament, si s'escau.

  6. Fotocòpia compulsada del dictamen de l'equip multiprofessional competent establert en la base 2.1.3.3, si s'escau.

3.2. Codi de participació

Cadascun dels aspirants ha d'assenyalar a la casella corresponent de la sol·licitud de participació el procediment d'ingrés o d'accés pel qual participa; per això, hi farà constar el codi que correspongui tal com s'especifica a continuació:

Codi

Forma d'ingrés o d'accés

1

Procediment d'ingrés. Torn lliure

2

Procediment d'ingrés. Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

3

Procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup superior

4

Procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació.

5

Procediment d'adquisició de noves especialitats

 

​​​​​​​3.3. Aspirants amb discapacitat

Els aspirants amb discapacitat, tant si concorren a les places pel torn 2 com pel torn 1, han de fer constar a la casella corresponent de la sol·licitud de participació aquesta condició i la necessitat d'adaptacions.

3.4. Funcionaris de carrera

Els aspirants a participar per algun dels procediments 3, 4 o 5 han d'indicar a la casella corresponent de la sol·licitud de participació el cos del qual són funcionaris de carrera, l'especialitat de la qual són titulars en el cos d'origen i la data de nomenament com a funcionari de carrera del cos d'origen.

3.5. Aspirants no espanyols

Els aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola han de consignar la seva nacionalitat a la casella corresponent de la sol·licitud de participació.

3.6. Taxes del dret de participació i procediment d'abonament

3.6.1. Taxes del dret de participació

Les taxes corresponents per al dret de participació en aquest procediment selectiu seran de 83,06 € d'acord amb el règim específic vigent de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

S'ha d'emplenar el document d'ingrés per al pagament de la taxa del dret de participació a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es). L'assistent de tramitació mostra el model corresponent a la liquidació de la taxa i l'aspirant ha d'emplenar el formulari amb les dades de l'operació que se li demanin.

3.6.2. Procediment d'abonament de les taxes de participació

L'abonament de les taxes del dret de participació en aquest procediment selectiu es podrà realitzar de les següents formes:

 1. Pagament telemàtic

Si es desitja realitzar el pagament telemàtic, es pot efectuar mitjançant qualsevol dels sistemes següents:

 1. Banca electrònica: per utilitzar aquest sistema de pagament s'ha de ser titular d'un compte en l'entitat bancària col·laboradora i disposar de les acreditacions de seguretat necessàries per a operar per via telemàtica. Actualment les entitats col·laboradores amb servei de banca electrònica són: Banca March, Bankia, Caixabank, BBVA i Colonya, Caixa Pollença.

 2. Targeta bancària: aquest sistema permet el pagament telemàtic mitjançant targetes bancàries, de dèbit o de crèdit, amb independència de l'entitat emissora de la targeta.

Una vegada finalitzat el procés de pagament, es pot imprimir (format PDF) còpies del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat. En concret, es pot imprimir una còpia per a l'Administració autonòmica i una altra per a la persona interessada (subjecte passiu).

 1. Pagament presencial

En el cas d'impressió del model per al posterior pagament mitjançant una entitat bancària col·laboradora (CaixaBank, Banca March, Bankia, BBVA, Banco Santander, Banco Popular, Targobank, Banco Sabadell, Colonya, Caixa Pollença, Cajamar-Caja Rural, Ibercaja, Deutsche Bank), s'imprimiran (format PDF) diverses còpies del model: una per a l'entitat col·laboradora, una per a l'Administració autonòmica i l'altra per a la persona interessada (subjecte passiu).

Una vegada que el pagament s'hagi realitzat correctament, s'ha d'adjuntar el justificant d'ingrés a la sol·licitud de participació.

En el document d'ingrés de pagament de la taxa del dret de participació, a més de figurar-hi el segell de l'entitat bancària i la signatura corresponent, hi ha d'aparèixer la mecanització de l'ingrés com a acreditació del pagament dels drets de participació.

La manca d'algun d'aquests requisits, l'abonament fora de termini o la no acreditació documental dels motius d'exempció dels aspirants que estableix la base 3.6.3 d'aquesta convocatòria determinarà l'exclusió de l'aspirant, excepte pel que disposa la base 3.6.3.b), els quals poden fer l'abonament en el termini de reclamacions contra la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos.

En cap cas la presentació de la sol·licitud i el pagament a l'entitat bancària comportarà la substitució del tràmit necessari de presentació de la sol·licitud dins el termini i en la forma que preveuen a aquests efectes les bases 3.9 i 3.10 d'aquesta convocatòria.

3.6.3. Exempts del pagament dels drets de participació

Estan exempts del pagament dels drets de participació els aspirants següents:

 1. Les persones en situació legal de desocupació. Per acreditar la situació legal de desocupació cal presentar una fotocòpia compulsada de l'informe de període ininterromput inscrit en situació de desocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), o l'organisme equivalent de fora de les Illes Balears, que acredita que està inscrit com a demandant d'ocupació i la condició de desocupat. La data d'aquest document no pot ser anterior en més de trenta dies naturals a l'inici del termini d'inscripció.

 1. Les persones amb una discapacitat igual al 33 % o superior. Per acreditar aquesta situació han de presentar una fotocòpia compulsada del dictamen esmentat en la base 2.1.3.3 o haver autoritzat la consulta.

La manca d'aportació del dictamen o la falta d'autorització suposa que l'aspirant ha de fer el pagament dels drets de participació dins el termini que disposa la base 4.2 per tal de no ser exclòs per aquest motiu.

 1. Els membres de famílies nombroses i les víctimes de violència de gènere que tenguin reconeguda aquesta condició. Per acreditar aquesta situació han de presentar la documentació que la justifiqui.

 2. Les famílies en situació de protecció especial que preveu l'article 5 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies incloses en l'àmbit d'aplicació que disposa l'article 4 d'aquesta Llei. Per acreditar aquesta situació han de lliurar el certificat d'empadronament juntament amb la documentació justificativa de què es troben en alguna de les situacions previstes en l'article esmentat.

 3. Les persones que tenguin la condició de víctimes de terrorisme, els seus cònjuges i els seus fills. Per acreditar aquest fet han de presentar la documentació que justifiqui aquesta circumstància, emesa per l'òrgan competent.

3.7. Consignació del títol al·legat per a l'ingrés o accés al cos

Els aspirants han de consignar obligatòriament a la sol·licitud el títol que al·leguen per a l'ingrés o accés al cos.

Els aspirants podran modificar el títol consignat a efectes de barem. En aquest cas es considerarà que el títol al·legat per a l'ingrés o accés al cos és el que s'ha consignat en el full de barem a tots els efectes i l'aplicació informàtica procedirà a modificar-lo automàticament.

En el cas que no es consigni, els aspirants seran exclosos del procediment selectiu. Aquesta causa d'exclusió es pot esmenar en els termes establerts en la base quarta d'aquest annex.

3.8. Nombre de sol·licituds

Els aspirants només es poden presentar a places d'una única especialitat, cos i illa i per a un únic procediment.

Únicament es pot presentar una sol·licitud de participació. En el cas que un aspirant presenti més d'una sol·licitud, només es tendrà en compte la darrera registrada dins el termini establert.

3.9. Presentació de la sol·licitud de participació

La sol·licitud de participació i la documentació corresponent, en el cas de formalitzar-la de manera presencial, es pot registrar a:

  1. Qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, o a les delegacions territorials d'Educació de Menorca o d'Eivissa i Formentera.

  1. Qualsevol dels llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en una oficina de Correus, es farà en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel funcionari de Correus abans de ser certificada.

3.10. Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà de dia 26 de febrer fins a dia 16 de març de 2020, ambdós inclosos.

 

​​​​​​​Quarta

Admissió d'aspirants

4.1. Llista d'aspirants admesos i exclosos

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Personal Docent, en el termini màxim d'un mes farà pública a la seva pàgina web (http://dgpdocen.caib.es) la resolució que aprova:

  1. La llista provisional d'aspirants admesos amb indicació de l'especialitat, l'illa, i el procediment d'ingrés o accés pel qual participa l'aspirant.

  2. La llista provisional d'aspirants exclosos amb indicació de la causa d'exclusió, l'especialitat, l'illa i el procediment d'ingrés o accés pel qual participa l'aspirant.

A més, respecte als aspirants que participen per la reserva per a aspirants amb discapacitat hi ha de constar la informació relativa a si tenen pendent la presentació del dictamen a què es fa esment en la base 2.1.3.3.

Igualment es farà pública la llista provisional d'aspirants de nacionalitat estrangera que han acreditat estar en possessió de les titulacions que els eximeixen de fer la prova de castellà i la llista provisional dels aspirants que han de realitzar la prova de castellà.

El requeriment per a l'esmena de la sol·licitud es considera efectuat amb la publicació de la Resolució que aprova les llistes provisionals d'admesos i exclosos, a l'efecte, que en el termini establert en la base següent, esmenin el defecte que ha donat lloc a la seva exclusió.

4.2. Termini de reclamacions

Els aspirants que figurin com a exclosos en aquesta llista provisional podran formular, en el termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos, les reclamacions que creguin oportunes, davant la Direcció General de Personal Docent, per tal d'esmenar el defecte que n'ha motivat l'exclusió.

De la mateixa manera, aquells aspirants que adverteixin deficiències o errades en les seves dades personals podran presentar la reclamació oportuna dins d'aquest mateix termini per tal d'esmenar la deficiència o errada.

Durant el període de reclamacions, l'Administració educativa ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

4.3. Estimació/desestimació de reclamacions

Les reclamacions presentades s'estimaran o es desestimaran en la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà a la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.

Contra la resolució esmentada, les persones interessades podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

No obstant això, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al de la publicació, d'acord amb allò que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

El fet de figurar en la llista definitiva d'aspirants no implica el reconeixement als participants de la possessió dels requisits i les condicions exigides en els procediments d'ingrés i/o d'accés definits en aquesta convocatòria.

Si en el procés de revisió de la documentació que, d'acord amb la base novena d'aquesta convocatòria, cal presentar en cas de superar els procediments esmentats, es dedueix que un aspirant no compleix alguna de les condicions i/o requisits exigits, la persona interessada perd tots els drets que es poden derivar de la participació en el procediment selectiu corresponent.

4.4. Reintegrament de les taxes del dret de participació

Les taxes del dret de participació es retornaran als aspirants exclosos en la llista definitiva que, prèviament, ho sol·licitin en el termini de vint dies naturals comptadors des del dia següent de la publicació de la resolució de la llista esmentada.

Cinquena

Òrgans de selecció: tribunals i comissió de selecció

5.1. Tipus

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius a què es refereix aquesta convocatòria l'han de realitzar els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció.

5.2. Nomenament dels tribunals i comissions de selecció

Els membres participants en els diferents òrgans de selecció definits en aquesta convocatòria són nomenats per la Direcció General de Personal Docent sens perjudici del que es determina en el darrer paràgraf de la base 5.7 d'aquesta convocatòria.

La resolució per la qual s'aprova la llista provisional dels membres dels tribunals es publica a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), i s'ha d'obrir un termini de tres dies hàbils comptadors des del dia següent al d'aquesta publicació per al·legar qualsevol de les circumstàncies establertes en els punts 5.5 o 5.6 d'aquesta convocatòria. Una vegada resoltes totes les al·legacions es publica en el BOIB la resolució per la qual s'aprova la llista definitiva dels membres dels tribunals.

Es poden nomenar tants de tribunals com es consideri necessari per a cada especialitat, i també es poden nomenar tribunals diferents per als procediments d'ingrés i d'accés a altres cossos docents.

Quan el nombre d'aspirants presentats a una mateixa especialitat sigui reduït i no es faci aconsellable el nomenament de tribunals diferents per valorar els procediments d'ingrés i d'accés, es pot nomenar un únic tribunal, que actua de forma separada per a cada un dels procediments.

Igualment, quan el nombre d'aspirants presentats a algunes especialitats sigui reduït i no es faci aconsellable el nomenament de tribunals diferents, es pot nomenar un únic tribunal, que actua de forma separada per a cada especialitat.

La Direcció General de Personal Docent pot unificar en un tribunal totes les vacants convocades a les diferents illes per les especialitats que consideri necessàries.

5.3. Composició dels tribunals

Els tribunals han d'estar formats per un nombre senar de membres, no inferior a cinc, i s'ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents.

En la composició dels tribunals s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat, d'acord amb el qual la majoria dels membres han de ser titulars de l'especialitat objecte del procediment selectiu i s'ha de tendir a la paritat entre professores i professors, llevat que raons fonamentades i objectives ho impedeixin.

En aplicació de l'excepció que preveu l'article 19.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, els tribunals poden estar formats majoritàriament per funcionaris pertanyents al cos a què correspongui el procediment selectiu i estar constituïts per:

  1. Un president designat per la Direcció General de Personal Docent entre els funcionaris de carrera dels cossos de funcionaris docents o del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos al qual opten els aspirants.

  2. Un mínim de quatre vocals designats per sorteig d'entre funcionaris de carrera dels cossos de funcionaris docents en servei actiu a l'àmbit territorial de les Illes Balears, dels cossos de subgrup de classificació igual o superior al cos al qual opten els aspirants.

5.3.1. Designació dels membres dels tribunals

L'acte del sorteig públic dels membres dels tribunals, amb l'excepció del president, que és lliurement designat per la Direcció General de Personal Docent, tendrà lloc a la seu de la Direcció General de Personal Docent el dia 6 de març de 2020 a les 10:00 hores del matí.

El sorteig es realitza d'entre els funcionaris docents dels cossos corresponents i l'especialitat reconeguda, en servei actiu en centres docents o serveis educatius de l'illa o unitat territorial on hagi d'actuar el tribunal. Si no hi ha un nombre suficient de funcionaris que reuneixen aquests requisits s'amplia l'àmbit territorial i d'especialització, si n'és el cas, en la mesura que sigui necessari. Només als efectes d'aquesta base i de les bases 5.4 i 5.7 es considera unitat territorial Eivissa i Formentera.

En la designació dels tribunals s'ha de garantir la competència lingüística oral i escrita de les dues llengües oficials a les Illes Balears de la majoria dels seus membres.

Ha d'actuar com a secretari el vocal amb menys antiguitat en el cos, llevat que el tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera.

5.3.2. Membres suplents dels tribunals

Quant als membres suplents, s'ha d'aplicar el següent:

 1. Per a cada president titular dels diferents tribunals, la Direcció General de Personal Docent designa un president suplent.

 2. La designació dels vocals suplents es realitza pel mateix procediment que la dels membres titulars: quatre membres, que fan la suplència de qualsevol dels membres titulars segons l'ordre de sortida al sorteig, respectant la tendència a la paritat.

5.3.3. Designació excepcional de vocals

Quan no hi ha funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Personal Docent de conformitat amb el que estableix aquesta convocatòria.

5.3.4. Principi d'especialitat en la designació de tribunals

En la designació de tribunals s'ha de vetllar pel compliment del principi d'especialitat, segons el qual almenys la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de valorar. Quan això no sigui possible, els tribunals es poden completar amb funcionaris d'un altre cos i/o especialitat i es poden designar en aquest cas assessors especialistes d'acord amb la base 5.3.5.

5.3.5. Incorporació d'assessors especialistes

Els tribunals poden proposar la incorporació d'assessors especialistes, els quals es limiten a assessorar els membres del tribunal en l'avaluació dels coneixements i mèrits objecte de l'especialitat. La designació dels assessors, si escau, correspon a la Direcció General de Personal Docent.

5.3.6.Tendència a la paritat entre professores i professors

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament d'ingrés, en la designació de vocals es tendirà a la paritat entre funcionaris i funcionàries docents, llevat que ho impedeixin raons objectives, atenent als criteris següents:

 1. Si el percentatge entre les professores i els professors és inferior al 70 %, es designen dos vocals titulars i dos vocals suplents d'entre els professors i altres dos titulars i dos suplents d'entre les professores, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

 2. Si el percentatge entre les professores i els professors és igual o superior al 70 % i igual o inferior al 90 % es designen tres vocals titulars i tres vocals suplents del grup majoritari i un titular i un suplent de l'altre, sempre que això no impedeixi la realització del sorteig.

 3. Si el percentatge entre les professores i els professors és superior al 90 % no s'apliquen els criteris dels dos apartats anteriors.

5.4. Òrgans de selecció

Per al compliment de les funcions establertes en el Reglament aprovat per Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, d'ingrés i accés a la funció pública docent, actuaran com a òrgans de selecció:

  1. El tribunal, en el cas que només es nomeni un tribunal per especialitat.

  2. La comissió de selecció per a cada cos, especialitat i illa o unitat territorial, en el cas que es nomeni més d'un tribunal. Les comissions de selecció, nomenades per la Direcció General de Personal Docent es constituiran segons el següent procediment:

1r. Si hi ha cinc o més tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: tots els altres presidents.

2n. Si hi ha quatre tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: els presidents dels tribunals corresponents als números 2, 3, 4 i el secretari corresponent del tribunal número 1.

3r. Si hi ha tres tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: els presidents dels tribunals corresponents als números 2 i 3 i els secretaris corresponents dels tribunals número 1 i 2.

4t. Si hi ha dos tribunals:

 • President: el president del tribunal número 1.
 • Vocals: el president del tribunal número 2, i els secretaris corresponents dels tribunals número 1, 2 i el vocal número 1 del tribunal 1.

En tots els casos actuarà com a secretari el funcionari amb menor antiguitat en el cos d'entre els membres que formen part de la comissió de selecció, tret que la comissió de selecció acordi determinar-ho d'una altra manera.

5.5. Obligatorietat de la participació

La participació en els tribunals i les comissions de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'apartat 3 de l'article 8 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. D'acord amb el mateix article, la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca determinarà, abans del sorteig públic, oïdes les organitzacions sindicals, les circumstàncies en què determinats funcionaris poden ser dispensats d'aquesta participació.

La no assistència injustificada dels membres dels tribunals i de les comissions de selecció als diferents actes i sessions del procediment, si han estat convocats per la presidència corresponent, dona lloc a la responsabilitat que sigui procedent.

5.6. Abstenció i recusació

Si en qualsevol dels membres del tribunal concorren les circumstàncies que assenyala l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, s'abstendrà d'actuar; altrament, podrà ser recusat, en qualsevol moment, segons el que preveu l'article 24 de la Llei esmentada.

A més, s'han d'abstenir d'actuar-hi tots aquells membres que acreditin documentalment haver realitzat la preparació d'aspirants per a l'ingrés al mateix cos i especialitat en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Els presidents sol·licitaran dels membres del tribunal una declaració expressa per escrit en la qual s'asseguri que no es troben afectats per les circumstàncies que es detallen en els dos paràgrafs anteriors.

La no abstenció en els casos en què procedeixi, donarà lloc a la responsabilitat que sigui procedent, de conformitat amb el que preveu l'article 23.5 de la Llei 40/2015.

5.7. Constitució i actuació dels tribunals i de les comissions de selecció

Prèviament a l'acte de presentació dels aspirants, cada president convocarà de forma fefaent els membres titulars i suplents del seu tribunal per dur a terme l'acte de constitució dels tribunals i els criteris de funcionament intern.

En cas d'haver-hi dos o més tribunals per a cada cos, especialitat i illa o unitat territorial s'ha de constituir una comissió de selecció formada pels membres que s'indiquen en la base 5.4 d'aquesta convocatòria.

Per a la vàlida constitució dels tribunals i les comissions de selecció hi han de ser presents el president i un mínim de tres vocals.

Els tribunals i, si s'escau, les comissions de selecció, s'han de constituir en cadascuna de les illes o unitat territorial on hagin de desenvolupar la seva tasca d'acord amb aquesta convocatòria i, igualment, desenvolupen les seves actuacions íntegrament en l'àmbit territorial corresponent.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals correspon a la Direcció General de Personal Docent, una vegada constituïts els tribunals i les comissions de selecció només hi poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres membres per a la validesa de les sessions.

Una vegada constituïts els tribunals i les comissions de selecció, cada un d'ells ha d'enviar l'acta de constitució, signada per tots els membres, tal com indica el protocol de constitució, a la Direcció General de Personal Docent el mateix dia en què s'hagi constituït.

La suplència del president titular ha de ser autoritzada per la Direcció General de Personal Docent, i la dels vocals titulars, pel president que ha d'actuar, tenint en compte que la suplència de qualsevol dels vocals ha de recaure en el vocal suplent segons l'ordre de sortida al sorteig, i respectant la tendència a la paritat segons la base 5.3.6 d'aquesta convocatòria.

Si en el moment de l'inici de les proves algun tribunal no s'ha pogut constituir, després d'haver exhaurit tots els procediments prevists a aquests efectes, la Direcció General de Personal Docent ha d'adoptar les mesures procedents per tal de garantir el dret dels aspirants a la participació en el procediment selectiu.

5.8. Funcions de les comissions de selecció i dels tribunals

5.8.1. Funcions de la comissió de selecció

Correspon a aquest òrgan de selecció:

  1. Coordinar els tribunals.

  2. Determinar i homogeneïtzar els criteris d'actuació dels tribunals.

  3. Elaborar i publicar els criteris de valoració i qualificació específics de totes les proves de la fase d'oposició.

  4. Elaborar el contingut de la prova pràctica de tots els procediments en els quals s'inclogui, com a part de la fase d'oposició, un exercici o prova de caràcter pràctic i publicar-la una vegada s'hagi realitzat.

  5. Agregar les puntuacions corresponents a les distintes fases dels procediments selectius, ordenar els aspirants i declarar quins han superat el procediment.

  6. Elaborar i publicar les llistes d'aspirants seleccionats, i elevar-les a la Direcció General de Personal Docent.

  7. Emplenar els models de documentació administrativa facilitats per la Direcció General de Personal Docent amb l'aplicació informàtica específica que té a la seva disposició.

  8. Elaborar la llista complementària d'aspirants seleccionats d'acord amb la base 8.5, si escau.

Les comissions de selecció poden encomanar als coordinadors les funcions e) i f), que han d'exercir per delegació.

5.8.2. Funcions dels tribunals

Correspon als tribunals:

  1. Desenvolupar el procediment selectiu corresponent, d'acord amb el que es disposa en aquesta convocatòria.

  2. Fer públics els comunicats i citacions a través de l'aplicació informàtica habilitada a tal efecte.

  3. En el procediment d'ingrés, valorar les proves a què fa referència l'article 20 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

  4. En el procediment d'accés a altres cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior, valorar les proves a què es refereix l'article 36 del Reglament esmentat.

  5. En el procediment d'accés a altres cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació, valorar les proves a què es refereix l'article 51 del Reglament esmentat.

  6. En el procediment d'adquisició de noves especialitats, valorar la prova a què fan referència els articles 53 i 54 del Reglament esmentat.

  7. Emplenar els models de documentació administrativa facilitats per la Direcció General de Personal Docent. Els tribunals han de fer ús de l'aplicació informàtica específica que tenen a la seva disposició.

  8. Lliurar a la Direcció General de Personal Docent, i a la comissió de selecció, si aquest tribunal no fos l'òrgan de selecció, la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició.

  9. Rebre, custodiar i lliurar a la comissió de valoració de la fase de concurs la documentació justificativa i, si és el cas, fer-ne la compulsa.

  10. Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants a la fase d'oposició.

  11. Lliurar a la Direcció General de Personal Docent tota la documentació generada a la fase d'oposició, així com els recursos materials que han fet servir els tribunals.

  12. En cas de tribunal únic, totes les funcions de la base 5.8.1.

5.8.3. Règim jurídic

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

5.9. Adaptacions per als aspirants amb discapacitat

Els tribunals qualificadors han d'adoptar les mesures necessàries per tal que els aspirants amb discapacitat puguin disposar d'igualtat efectiva d'oportunitats per a la realització de les proves de la mateixa manera que la resta de participants.

5.10. Nombre màxim d'aspirants seleccionats

Els òrgans de selecció no poden proposar un nombre superior d'aspirants seleccionats al de les places assignades. Seran nul·les de ple dret les propostes que sobrepassin el nombre de places assignades a la convocatòria, sens perjudici de la responsabilitat que pugui recaure sobre els òrgans de selecció que incompleixin aquesta norma.

No obstant, amb la finalitat d'assegurar la cobertura de les places convocades, si es produeixen renúncies d'aspirants seleccionats abans del seu nomenament com a funcionaris en pràctiques o presa de possessió, l'òrgan convocant, d'acord amb la base 8.5, recorrerà a la llista complementària dels aspirants aprovats que segueixin als proposats per ordre de puntuació, que la comissió de selecció o el tribunal únic hagi elaborat, per al seu possible nomenament com a funcionaris en pràctiques en substitució dels que hi renunciïn.

5.11. Col·laboració d'altres òrgans

5.11.1. Coordinadors

Els òrgans de selecció són atesos per cinc coordinadors, tres per l'illa de Mallorca, un per l'illa de Menorca i un per Eivissa i Formentera, designats per la Direcció General de Personal Docent i amb funcions de coordinació i de suport administratiu dels tribunals i/o comissions de selecció.

5.11.2. Comissions de valoració de la fase de concurs

D'acord amb l'article 8.2 del Reial decret 276/2007, es constitueixen tres comissions, una per Mallorca, una per Menorca i una per Eivissa i Formentera, presidides pels respectius coordinadors. En formen part els membres que designi la Direcció General de Personal Docent, els quals realitzen les seves funcions per delegació dels tribunals o comissions de selecció.

5.11.3. Funcions de les comissions de valoració de la fase de concurs

Les funcions de les comissions de valoració de la fase de concurs són:

  1. Valorar els mèrits de la fase de concurs d'aquells aspirants que hagin aprovat la fase d'oposició. A aquest efecte rebran la documentació justificativa i la custodiaran fins que sigui lliurada a la Direcció General de Personal Docent.

  2. Emplenar els models de documentació administrativa facilitats per la Direcció General de Personal Docent. La comissió de valoració ha de fer ús de l'aplicació informàtica específica que té a la seva disposició.

  3. Resoldre les reclamacions presentades pels aspirants de la fase de concurs.

  4. Publicar les puntuacions provisionals i definitives de la fase de concurs.

  5. Lliurar als òrgans de selecció la llista dels aspirants amb les puntuacions dels mèrits obtingudes a la fase de concurs.

  6. Lliurar a la Direcció General de Personal Docent la documentació justificativa de la fase de concurs.

5.12. Indemnitzacions i dietes

Els tribunals, les comissions de selecció, els coordinadors i les comissions de valoració que actuen en els procediments convocats per aquesta Resolució tenen dret a les indemnitzacions determinades pel Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col·laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública, i s'aprova el barem de les indemnitzacions que se'n deriven.

Sisena

Lloc, inici i desenvolupament de les proves

6.1. Data, hora i lloc

Les proves selectives comencen a partir de dia 20 de juny de 2020.

Amb anterioritat a aquesta data, i sempre amb catorze dies naturals d'antelació com a mínim, la Direcció General de Personal Docent ha de dictar la Resolució amb la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i les proves, que s'ha de publicar en el BOIB.

La selecció dels aspirants ha de finalitzar durant el mes de juliol de 2020, tret que la Direcció General de Personal Docent autoritzi de manera motivada un altre termini.

L'acte de presentació dels aspirants té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència a aquest és obligada. Aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pels tribunals, seran exclosos del procediment selectiu.

En el cas del torn lliure i del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés, la fase d'oposició s'inicia el mateix dia en què es realitza l'acte de presentació i una vegada finalitzat aquest, amb la realització de la part A de la primera prova per part de l'aspirant.

En la resta de procediments, el dia de l'acte de presentació els aspirants només realitzen aquest acte, de manera que es posposa l'inici de la fase d'oposició a la data que els tribunals determinin. No obstant això, l'exercici pràctic es realitza el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o d'adquisició de noves especialitats.

6.2. Citació dels aspirants

Els aspirants són convocats per a cada part del procediment selectiu mitjançant una citació única. N'han de ser exclosos aquells que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major, degudament justificats i lliurement apreciats pel tribunal. No s'admeten acreditacions ni poders de representació.

A aquests efectes, els aspirants convocats per a la realització d'una prova han de presentar-se davant del tribunal assignat en la data i a l'hora que s'indiquin a la citació, amb el DNI, o amb el carnet de conduir, o amb el passaport que estigui en vigor els qui posseeixin la nacionalitat espanyola. I amb el document oficial d'acreditació d'identitat en l'estat d'origen que estigui en vigor, els que tenguin una altra nacionalitat.

Una vegada realitzat l'acte de presentació, la resta de citacions als aspirants no s'han de publicar en el BOIB. Els tribunals han de publicar les citacions a l'aplicació informàtica d'oposicions com a mínim amb 24 hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

6.3. Desenvolupament i procediment

En l'ordre d'actuació dels aspirants s'ha de tenir en compte el procediment d'ingrés o accés pel qual participen. Si escau, en primer lloc, han d'actuar els aspirants pel procediment d'accés a un cos de subgrup de classificació superior; en segon lloc, els del procediment d'accés a cossos del mateix subgrup i nivell de complement; en tercer lloc, els del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat del procediment d'ingrés; en quart lloc, els del torn lliure del procediment d'ingrés, i en darrer lloc els del procediment d'adquisició de noves especialitats.

Quan es determini que en un procediment d'accés o d'adquisició de noves especialitats s'ha de realitzar la prova pràctica, dita prova es farà el mateix dia que els aspirants del procediment d'ingrés i, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta resolució, en la qual es determinen les especificacions, pautes i criteris sobre els quals elaborar la prova esmentada per a cada especialitat convocada.

En cada procediment, han d'iniciar l'actuació aquells aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra resultant del sorteig públic realitzat a la Direcció General de Personal Docent el dia 6 de març de 2020 a les 10:30 hores per als presents processos selectius celebrat a continuació del sorteig establert en la base 5.3.1. Els tribunals que no disposin d'aspirants el primer llinatge dels quals comenci amb la lletra esmentada, han d'iniciar l'ordre d'actuació per la lletra o lletres següents.

El tribunal pot requerir en qualsevol moment del procediment als aspirants que acreditin la seva identitat.

Si en qualsevol moment del procediment selectiu arriba a coneixement del tribunal que algun aspirant no compleix els requisits exigits per aquesta convocatòria, el president, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, ha de comunicar a la Direcció General de Personal Docent als efectes procedents, les inexactituds o les falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud d'admissió als procediments selectius, amb proposta d'exclusió. En aquest cas, i fins al moment en què la directora general de Personal Docent dicti la resolució pertinent, l'aspirant pot continuar de manera condicional la participació en el procediment selectiu.

Contra aquesta resolució es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, els interessats podran interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, els tribunals tenen la facultat de poder excloure del procediment selectiu aquells aspirants que portin a terme qualsevol actuació de tipus fraudulent durant el desenvolupament de les fases d'oposició i de concurs.

6.4. Característiques lingüístiques de les proves

Totes les proves de les especialitats d'idiomes moderns en els cossos de mestres, de professors d'ensenyament secundari i de professors d'escoles oficials d'idiomes s'han de desenvolupar en l'idioma corresponent, d'acord amb el que preveu l'article 20.2 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

Setena

Sistema de selecció

7.1. Fase prèvia

7.1.1. Acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reglament d'ingrés, aprovat pel Reial decret 276/2007, prèviament a la realització de les proves a què es refereix la base 7.2 d'aquesta convocatòria, els aspirants que participin en el procediment selectiu i que no posseeixin la nacionalitat espanyola i que el seu idioma oficial no sigui el castellà han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana mitjançant la realització d'una prova per comprovar que posseeixen un nivell adequat de comprensió i expressió oral i escrita en aquesta llengua. La prova consisteix en:

 1. a. Part escrita: redacció en castellà d'un mínim de dues-centes paraules, sobre una conferència oral d'un tema d'actualitat.

El temps per a la realització d'aquesta part escrita és de 45 minuts.

 1. ​​​​​​​b. Part oral: lectura del text, per l'aspirant, i resposta a les preguntes que el tribunal li formuli.

El temps per a la realització d'aquesta part oral és aproximadament de quinze minuts.

Cada una de les parts es qualificarà d'apte o no apte. És necessària la qualificació d'apte en ambdues parts per tal que l'aspirant pugui superar el requisit de competència en llengua castellana.

Aquesta prova de llengua castellana és organitzada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca i s'ha de realitzar el dia 30 d'abril de 2020 en els llocs i horari que s'anunciaran oportunament a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es). Amb aquesta finalitat es nomenarà una Comissió de Valoració de l'Acreditació del Coneixement del Castellà formada per tres especialistes de llengua castellana del cos de funcionaris docents del subgrup A1, en servei actiu a les Illes Balears, designats per la Direcció General de Personal Docent.

 

​​​​​​​Queden exempts de la realització de la prova prevista en aquesta base els aspirants següents:

 1. Aquells que acreditin estar en possessió d'alguna de les següents titulacions expedides a l'Estat espanyol: una titulació universitària; el títol de batxillerat; el títol de tècnic especialista (FP2) o de tècnic superior.

 2. Aquells que acreditin estar en possessió del diploma superior d'espanyol com a llengua estrangera establert pel Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 22 de febrer.

 3. Aquells que acreditin estar en possessió del certificat d'aptitud o nivell avançat en espanyol expedit per les escoles oficials d'idiomes.

 4. Aquells que acreditin estar en possessió del títol de llicenciat, o de grau corresponent, en Filologia Hispànica o Romànica expedits per un altre estat.

 5. Aquells que aportin una certificació d'haver obtingut la qualificació d'apte en les proves d'acreditació de coneixements del castellà en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o en altres administracions educatives de l'Estat espanyol.

 6. Aquells que acreditin ser funcionaris de carrera d'un cos docent de l'Estat espanyol.

Els interessats, per acreditar-ho, han de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu que els permeti l'exempció de la part oral i escrita dins el termini de presentació de sol·licituds.

En iniciar-se la fase prèvia, l'esmentada comissió disposarà de la relació d'aspirants que han de realitzar la prova d'acreditació del coneixement del castellà.

7.1.2. Llista provisional d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

La Comissió de Valoració de l'Acreditació del Coneixement del Castellà, una vegada finalitzada l'avaluació de competència escrita i oral de la llengua castellana, ha de publicar la llista provisional dels aspirants declarats aptes i no aptes a la web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), i ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions davant la Comissió de Valoració.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, la Comissió de Valoració ha de lliurar a la Direcció General de Personal Docent la llista definitiva dels aspirants estrangers declarats aptes o no aptes a les proves de competència en llengua castellana.

7.1.3. Publicació de la llista definitiva d'aptes i no aptes de l'acreditació del coneixement del castellà per a estrangers

La llista d'aspirants estrangers declarats aptes o no aptes a les proves de competència en llengua castellana, es farà pública a la web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), amb una antelació mínima de set dies naturals al dia fixat per a l'acte de presentació.

Els aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no poden continuar el procediment selectiu.

Contra aquesta llista definitiva les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.2. Normes comunes per a la fase d'oposició

7.2.1. Criteris generals de valoració de la fase d'oposició

Els coordinadors han d'elaborar i fer públics els criteris generals de valoració de les proves de la fase d'oposició a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es) amb un mínim de quinze dies naturals d'antelació a l'inici de les proves.

En els criteris de valoració generals s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, els criteris i les orientacions amb les quals els tribunals han de valorar cadascuna de les parts de les proves.

Els esmentats criteris de valoració tenen com a objectiu comprovar de forma diferenciada dues dimensions:

 1. Els coneixements suficients sobre l'especialitat docent, tant tècnics com metodològics, com són, entre d'altres, els que permeten valorar aspectes d'organització de l'aprenentatge dels alumnes, aspectes psicopedagògics de l'aprenentatge i el domini de tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, assignatures o mòduls propis de l'especialitat a què optin.

 2. Les habilitats i competències necessàries per aplicar aquests coneixements en el context on ha de desenvolupar la tasca docent, com són, entre d'altres, la capacitat de comunicació, les habilitats per a la resolució de conflictes, la capacitat d'anàlisi i crítica, la creativitat i iniciativa, la presa de decisions, la planificació i organització, el treball en equip, la disposició a la innovació, l'atenció a la diversitat i la transversalitat dels aprenentatges.

Abans de la realització de cada una de les proves els òrgans de selecció han de publicar els criteris específics de valoració i qualificació de cada una d'elles.

7.2.2. Temaris

En els procediments selectius d'ingrés i accés als cossos de funcionaris docents són d'aplicació els temaris a què es refereixen els annexos de les ordres següents:

 • L'Ordre ECD/191/2012, de 6 de febrer, per la qual es regulen els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents establerts a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 32, de 7 de febrer).

 • L'Ordre de 9 de setembre de 1993 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de mestres, professors d'ensenyament secundari i professors d'escoles oficials d'idiomes (BOE núm. 226, de 21 de setembre).

 • L'Ordre de 21 d'octubre de 1993 per la qual s'aprova el temari de llengua i literatura catalanes en les convocatòries d'ingrés, adquisició de l'especialitat i mobilitat del cos de professors d'ensenyament secundari (BOE núm. 258, de 28 d'octubre).

 • L'Ordre d'1 de febrer de 1996 per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, adquisició de noves especialitats i mobilitat per a determinades especialitats dels cossos de professors d'ensenyament secundari i professors tècnics de formació professional (BOE núm. 38, de 13 de febrer).

 • L'Ordre ECI/592/2007, de 12 de març, per la qual s'aprova el temari que ha de regir en el procediment d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats, per a l'especialitat de primària en el cos de mestres, regulada pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer (BOE núm. 64, de 15 de març). Atès que el decret esmentat en la disposició transitòria segona, concretament en l'apartat 3, estableix la possibilitat que en les administracions educatives amb llengua cooficial es puguin incorporar altres continguts relatius a la pròpia llengua cooficial, la Conselleria d'Educació i Cultura va resoldre modificar el tema núm. 14, que queda redactat de la següent forma:

Les àrees de les llengües castellana i catalana i la seva corresponent literatura en l'educació primària: enfocament, característiques i propostes d'intervenció educativa. Contribució de l'àrea al desenvolupament de les competències bàsiques. Objectius, continguts i criteris d'avaluació: aspectes més rellevants. Desenvolupament de la competència comunicativa en altres àrees del currículum.

 • L'Ordre EDC/1573/2015, de 25 d'agost, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats al cos de professors de música i arts escèniques a les especialitats vinculades als ensenyaments de música i dansa (BOE núm. 206, de 28 d'agost).

 • L'Ordre, ECD/826/2004, de 22 de març, per la qual s'aproven els temaris que han de regir en els procediments d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos de professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (BOE núm. 78, de 31 de març).

7.2.3. Publicitat de les proves

Totes les parts de la prova que siguin d'exposició oral davant dels tribunals, tenen caràcter públic en la forma que determini cada tribunal.

7.2.4. Procediment de comunicació dels tribunals i de les comissions de selecció i de valoració amb els aspirants

Per comunicar-se amb els aspirants, els tribunals i les comissions de selecció han de fer servir l'aplicació informàtica d'oposicions habilitada, a tal efecte, a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es).

Les comissions de valoració han de fer públics els resultats de la valoració dels mèrits, per apartats i subapartats, a l'aplicació informàtica habilitada a l'efecte.

 

​​​​​​​7.2.5. Documentació

Els aspirants podran descarregar de la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent els documents que s'hauran d'emplenar al llarg del procediment.

Durant el mes de novembre de 2020, els aspirants que hagin presentat documents originals per acreditar els seus mèrits a la fase de concurs, els podran recuperar sempre i quan cap participant no hagi presentat un recurs. Si se n'ha presentat algun, la documentació ha de ser retinguda a l'efecte que serveixi de comprovació o prova. Si la documentació no és retirada en aquest termini, s'entendrà que l'aspirant renuncia a recuperar-la.

7.2.6. Qualificacions

Cada una de les proves es qualifica diferenciadament, i la puntuació de cada aspirant és la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els membres assistents del tribunal. Quan hi hagi una diferència de tres o més enters entre les puntuacions que hagin atorgat els membres dels tribunals als aspirants, n'han de ser excloses les qualificacions màxima i mínima i s'ha de calcular la puntuació mitjana entre les tres restants. En el cas que hi hagi més d'un membre que hagi atorgat la qualificació màxima o mínima només s'exclou una única qualificació màxima o mínima. Aquest criteri d'exclusió s'aplica una única vegada, encara que pugui continuar havent-hi una diferència de tres o més enters en les puntuacions dels membres assistents al tribunal no excloses.

Les mitjanes aritmètiques de les qualificacions abans esmentades atorgades pels membres del tribunal s'han d'atorgar amb una aproximació de fins a quatre decimals.

Les actes han de constar a l'expedient administratiu de cada tribunal i han de reflectir diferenciadament la puntuació atorgada a cadascuna de les parts de les proves per cada un dels membres del tribunal i en cada part de la prova.

7.3. Fase d'oposició

7.3.1. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

Desenvolupament de la prova

L'aspirant ha de superar una prova que es determina en funció de si existeix o no concordança entre la titulació i l'especialitat a què s'aspira. Per determinar si existeix o no concordança s'ha d'aplicar el que es determina en l'annex 4 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 19 de desembre de 2019 (BOIB núm. 171, de 21 de desembre).

La prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat i l'exposició oral, en sessió pública, d'un tema dels corresponents al temari del cos i de l'especialitat a la qual s'accedeix, escollit per l'aspirant d'entre 8 temes elegits a l'atzar pel tribunal, o 9 temes si existeix concordança entre la titulació acadèmica amb la qual participa i l'especialitat a la qual aspira.

L'exposició oral es completa amb un plantejament didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l'aspirant, en què s'han de concretar els objectius, els continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge i d'avaluació, i l'atenció a la diversitat, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears. En cas de l'especialitat d'orientació educativa el plantejament didàctic del tema s'ha de referir a una actuació i/o intervenció.

Per a la preparació de l'exposició oral del tema l'aspirant disposa d'un període de dues hores de durada i pot utilitzar el material aportat per ell mateix que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior. Per tant, no s'hi poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic.

Per a l'exposició disposa d'un màxim d'una hora i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d'aportar ell mateix, així com un guió, que no ha d'excedir d'un full DIN A4 per una sola cara, per a l'exposició oral del tema i un altre per al plantejament didàctic, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor n'és l'únic responsable.

L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o adquisició de noves especialitats, i ha de permetre comprovar que les persones aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps disponible per a la realització de l'exercici pràctic és el que determini la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta Resolució, en el qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en el seu plantejament.

Per a la realització de l'exercici de contingut pràctic l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit, a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar a l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

La prova es puntua de forma conjunta de 0 a 10 punts i els aspirants han d'obtenir, com a mínim, 5 punts per a superar-la. Cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants per valorar la prova.

7.3.1.1 Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar a l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals amb la puntuació obtinguda per cadascun dels aspirants i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1 MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions.

7.3.1.2. Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició

Una vegada estimades o desestimades les reclamacions presentades, el tribunal ha de publicar a l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions definitives i la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició. Els aspirants que la superin accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta llista de qualificacions definitives les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.3.1.3. Acumulació de places

Els òrgans de selecció han d'acumular les places que no es cobreixin per aquest procediment a les del torn lliure del procediment d'ingrés.

7.3.2. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

7.3.2.1 Per als qui optin a la mateixa especialitat de la qual siguin titulars en el seu cos d'origen

Desenvolupament de la prova

La prova consisteix en la defensa seguida d'un debat, ambdós orals, d'una programació didàctica elaborada per l'aspirant en els mateixos termes establerts per als aspirants d'ingrés en l'annex 4 d'aquesta convocatòria.

La programació elaborada per l'aspirant s'ha de lliurar al tribunal telemàticament a través de l'aplicació informàtica d'oposicions en el termini que el tribunal estableixi, que en tot cas no pot ser inferior a 24 hores.

El lliurament de les programacions didàctiques s'ha d'efectuar en un únic document amb format PDF que no superi els 15 MB. En el cas que es presenti més d'una programació ha de ser vàlida i s'ha de tenir en compte únicament l'última presentada dins termini.

Els aspirants que no lliurin la programació en aquest termini s'entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets que se'n deriven.

En el cas que el tribunal detecti que la programació no conté un mínim de dotze unitats didàctiques o actuacions diferents, els aspirants tampoc no podran continuar el procediment selectiu i el tribunal ha de qualificar aquesta prova amb un 0.

L'aspirant disposa, com a màxim, d'una hora per a la defensa de la programació. La durada del debat no pot excedir de quinze minuts.

En el moment de la defensa, l'aspirant pot utilitzar i consultar un exemplar de la programació aportat per ell mateix, i un guió que no ha d'excedir d'un DIN A4 per una sola cara, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal.

La prova, que ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals, es puntua de 0 a 10 punts i els aspirants han d'obtenir, com a mínim, 5 punts per a superar-la. Cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants per valorar la prova.

7.3.2.2 Per als qui optin a distinta especialitat de la qual són titulars en el seu cos d'origen

Desenvolupament de la prova

La prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat i l'exposició oral, en sessió pública, d'un tema dels corresponents al temari del cos i de l'especialitat a la qual s'accedeix, escollit per l'aspirant d'entre 9 temes elegits a l'atzar pel tribunal.

L'exposició es completa amb un plantejament didàctic del tema, referit a un determinat cicle o curs elegit lliurement per l'aspirant, en què s'han de concretar els objectius, els continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge i d'avaluació, i l'atenció a la diversitat, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears.

Per a la preparació de l'exposició oral del tema l'aspirant disposa d'un període de dues hores de durada i pot utilitzar el material aportat per ell mateix que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior, per tant no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic.

Per a l'exposició disposa d'un màxim d'una hora i pot utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d'aportar ell mateix, així com un guió, que no ha d'excedir d'un full DIN A4 per una sola cara, per a l'exposició oral del tema i un altre per al plantejament didàctic, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor n'és l'únic responsable.

L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o adquisició de noves especialitats, i ha de permetre comprovar que les persones aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps de què es disposa per a la realització de l'exercici pràctic és el que determina la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta resolució, en el qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en el seu plantejament.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament a l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit, a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

La prova es puntua de forma conjunta de 0 a 10 punts i els aspirants han d'obtenir, com a mínim, 5 punts per a superar-la. Cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants per valorar la prova.

7.3.2.3 Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar a l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals amb la puntuació obtinguda per cadascun dels aspirants i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1 MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions.

7.3.2.4. Publicació de la llista de les qualificacions definitives i la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades el tribunal ha de publicar a l'aplicació informàtica d'oposicions, la llista de qualificacions definitives i la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició. Els aspirants que la superin accedeixen a la fase de concurs.

Contra aquesta llista de qualificacions definitives les persones interessades podran interposar un recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.3.2.5. Acumulació de places

Els òrgans de selecció acumularan les places que no es cobreixin per aquest procediment a les del torn lliure del procediment d'ingrés.

7.3.3. Fase d'oposició en el procediment selectiu d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

La fase d'oposició consta de dues proves eliminatòries. La seva superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

7.3.3.1. Proves de la fase d'oposició

Primera prova

Desenvolupament de la prova

Aquesta prova té per objecte la demostració dels coneixements específics necessaris per impartir l'especialitat docent a la qual s'opta i consta de dues parts que són valorades de manera conjunta.

Part A de la primera prova: desenvolupament d'un tema

Consisteix en el desenvolupament per escrit d'un tema triat per l'aspirant d'entre un nombre de temes trets a l'atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l'especialitat, tenint en compte els criteris següents:

  1. En aquelles especialitats que tenguin un nombre no superior a 25 temes, s'ha d'escollir entre 3 temes.

  2. En aquelles especialitats que tenguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s'ha d'escollir entre 4 temes.

  3. En aquelles especialitats que tenguin un nombre superior a 50 temes, s'ha d'escollir entre 5 temes.

Per al desenvolupament escrit del tema de la part A de la prova els aspirants disposaran d'un màxim de tres hores.

Part B de la primera prova: prova pràctica

En totes les especialitats s'ha de realitzar una prova pràctica que permeti comprovar que els aspirants posseeixen la formació científica i el domini de les habilitats instrumentals o tècniques corresponents a l'especialitat a la qual s'opta.

El temps de què es disposarà per a la realització de la prova serà el que determini la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta Resolució, en la qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris sobre les quals elaborar l'esmentada prova per a cada especialitat convocada.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament a l'aplicació informàtica d'oposicions.

En la part A i la part B de la primera prova els exercicis han de ser llegits i valorats per cada un dels membres dels tribunals i en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que la prova pràctica no sigui escrita, a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

Valoració i superació de la primera prova

Cada una de les dues parts de la primera prova es puntua de 0 a 10 punts i el total que s'obté és el resultat de calcular la mitjana aritmètica entre les puntuacions de les parts A i B de la prova, sempre que cada una d'aquestes sigui igual o superior a 2,5 punts.

Per superar aquesta primera prova els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a 5 punts, i queden eliminats del procés selectiu els qui no arribin a aquesta puntuació.

Els qui no hagin realitzat tant la part A com la part B de la primera prova han de ser considerats com a no presentats i, per tant, no poden continuar el procediment selectiu.

Publicació de la llista de la puntuació obtinguda en la primera prova i convocatòria per a la realització de la segona prova

Una vegada finalitzada aquesta prova s'ha d'exposar a l'aplicació informàtica d'oposicions la llista amb la puntuació obtinguda pels aspirants.

La superació d'aquesta prova permet als aspirants passar a la segona prova.

Una vegada que es faci publica aquesta llista s'ha d'obrir un termini de 24 hores per tal que els aspirants que han superat la prova lliurin les programacions didàctiques al tribunal telemàticament a través de l'aplicació informàtica d'oposicions.

El lliurament de les programacions didàctiques s'ha d'efectuar en un únic document en format PDF que no superi els 15 MB. En el cas que es presenti més d'una programació ha de ser vàlida i s'ha de tenir en compte únicament l'última presentada dins el termini.

Els aspirants que no lliurin la programació en aquest termini s'entendrà que renuncien a continuar el procés selectiu i perdran tots els drets derivats d'aquest.

En el cas que el tribunal detecti que la programació no conté un mínim de dotze unitats didàctiques o actuacions diferents, els aspirants tampoc no podran continuar el procediment selectiu i el tribunal qualificarà aquesta segona prova amb un 0.

Segona prova

Desenvolupament de la prova

Després de la finalització del termini de 24 hores per lliurar la programació, el tribunal ha de convocar mitjançant l'aplicació informàtica d'oposicions els aspirants per a la realització d'aquesta prova amb 24 hores d'antelació a l'inici de l'actuació dels aspirants.

Aquesta segona prova té per objecte la comprovació de l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

Consisteix en l'exposició i defensa d'una programació didàctica, de caràcter personal, elaborada de forma individual per l'aspirant, prèviament lliurada al tribunal, i en la preparació i exposició oral d'una unitat didàctica, que es realitzen en sessió pública.

Per a la preparació d'aquesta segona prova (part A i part B) l'aspirant disposa d'una hora i pot utilitzar el material aportat per ell mateix que consideri oportú, sense possibilitat de connexió amb l'exterior. Per tant, no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic. Compta amb un període màxim de 50 minuts per a la defensa oral de la programació, l'exposició de la unitat didàctica i, si escau, posterior debat davant el tribunal, amb la següent distribució màxima del temps disponible: 20 minuts per a la defensa oral de la programació, 25 minuts per a l'exposició oral de la unitat didàctica i, si escau, 5 minuts per al debat davant el tribunal durant el qual el tribunal pot plantejar preguntes o qüestions a l'aspirant en relació amb el contingut de la intervenció i la contextualització en situacions concretes d'aula o de contingut pràctic.

Part A de la segona prova: exposició i defensa d'una programació didàctica

L'aspirant ha d'exposar i defensar oralment la programació didàctica.

La programació didàctica s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent sobre ordenació curricular (annex 5), i d'acord amb les instruccions dictades per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020.

La programació didàctica s'ha de referir al currículum propi de les Illes Balears, d'una àrea, assignatura, matèria o mòdul corresponent a l'especialitat per la qual participa. Ha de correspondre a un curs escolar de qualsevol de les etapes educatives atribuïdes a l'especialitat i s'ha de situar en un curs determinat.

Aquesta programació s'ha d'elaborar segons el que estableix l'annex 4, i s'ha de defensar davant del tribunal en el moment en el qual la persona aspirant sigui convocada a aquest efecte.

En el moment de la defensa, l'aspirant pot utilitzar i consultar un exemplar de la programació aportat per ell mateix, i un guió que no ha d'excedir d'un DIN A4 per una sola cara, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal.

Part B de la segona prova: preparació i exposició d'una unitat didàctica

La preparació i exposició oral davant el tribunal d'una unitat didàctica pot estar relacionada amb la programació presentada per l'aspirant o elaborada a partir del temari oficial de l'especialitat. En el primer cas, l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'entre tres unitats extretes a l'atzar per ell mateix, de les incloses en la programació didàctica lliurada al tribunal. En el segon cas, l'aspirant ha de triar la unitat didàctica d'un tema d'entre tres unitats extretes a l'atzar per ell mateix, del temari oficial de l'especialitat.

En l'elaboració de la unitat didàctica s'han de concretar, entre d'altres, els objectius d'aprenentatge que es pretenen aconseguir, les competències o capacitats que es desenvolupen, els continguts, les activitats d'ensenyament i aprenentatge que es volen plantejar a l'aula i els procediments d'avaluació, així com l'atenció a la diversitat.

A l'exposició de la unitat didàctica es pot utilitzar el material auxiliar que es consideri pertinent, aportat per l'aspirant en el moment de realitzar-la, així com un guió que no excedirà d'un DIN A4 per una sola cara, i que, en acabar, s'ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor en serà l'únic responsable.

En les especialitats pròpies de la formació professional específica del cos de professors d'ensenyament secundari i del de professors tècnics de formació professional, la unitat didàctica pot relacionar-se amb les competències i realitzacions professionals pròpies del perfil de què es tracti.

Valoració i superació de la segona prova

Aquesta segona prova es valora globalment de 0 a 10 punts. Per a la seva superació els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a cinc punts.

Publicació de la llista de la puntuació obtinguda en la segona prova

Una vegada finalitzada aquesta prova s'ha d'exposar a l'aplicació informàtica d'oposicions la llista amb la puntuació obtinguda pels aspirants.

7.3.3.2. Superació de la fase d'oposició

La qualificació corresponent a la fase d'oposició és la mitjana aritmètica de les puntuacions obtingudes en les proves integrants d'aquesta fase, quan totes elles han estat superades.

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar a l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals obtingudes per tots els aspirants que han participat en aquesta fase i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1 MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades el tribunal ha de publicar, a l'aplicació informàtica d'oposicions, la llista de les qualificacions definitives obtingudes per tots els aspirants que han participat en aquesta fase, i d'acord amb aquesta llista els tribunals han d'elaborar la llista dels aspirants que han superat la fase d'oposició.

Contra la llista de les qualificacions definitives obtingudes per tots els aspirants que han participat en aquesta fase les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.3.3.3 Acumulació de places

Els òrgans de selecció acumularan les places que no es cobreixin pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat a les del torn lliure del procediment d'ingrés.

7.4. Fase de concurs dels procediments d'ingrés i accés

Passen a la fase de concurs aquells aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts en la fase d'oposició.

7.4.1. Full de barem i presentació de la documentació de la fase de concurs

Els aspirants que han superat la fase d'oposició han de realitzar el tràmit telemàtic habilitat, que es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, per accedir al full de barem de la fase de concurs. Aquest tràmit estarà operatiu durant 48 hores des de la publicació de la llista d'aspirants que han superat la fase d'oposició a la que fa referència la base 7.3.3.2.

Es pot accedir al tràmit telemàtic:

  1. Mitjançant el DNI electrònic o un certificat digital reconegut.

  2. Mitjançant l'usuari i la contrasenya d'accés al Portal del Personal.

  3. Mitjançant el DNI i el codi de seguretat de quatre dígits que la Direcció General de Personal Docent ha d'enviar a l'aspirant a l'adreça de correu electrònic a efecte de comunicacions facilitada per la persona interessada en la sol·licitud de participació en la convocatòria. L'assistent de tramitació de l'aplicació indica a quina adreça de correu electrònic s'ha enviat el codi.

Una vegada l'aspirant hagi accedit al tràmit, l'aplicació li mostrarà el full de barem amb els mèrits que consten en la Direcció General de Personal Docent i la puntuació corresponent per aplicació del barem de mèrits previst en l'annex 2 en el cas de participar en el procediment d'ingrés, i en l'annex 3 en el cas de participar pels procediments d'accés. En el cas en què en l'Administració no hi consti cap mèrit d'un aspirant, el full de barem no estarà emplenat i la puntuació serà 0.

Els aspirants que estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar i han d'enviar telemàticament el full de barem, i obtindran un número de registre, amb la qual cosa la tramitació telemàtica finalitza. En aquest cas no han de presentar cap documentació al tribunal.

Els aspirants que no estiguin d'acord amb la puntuació atorgada ho han d'indicar, i manifestar els mèrits amb la puntuació dels quals no estan d'acord i afegir-hi els que considerin, indicant els documents justificatius que presenten per acreditar-los. En aquest cas s'obté un número de preregistre i han de presentar el full de barem, una còpia compulsada dels documents justificatius dels mèrits al·legats, així com la declaració jurada dels documents justificatius dels mèrits que efectivament presenten, davant el tribunal, en el termini que aquest determini, que en tot cas no pot ser superior a 24 hores des de la finalització del termini per realitzar el tràmit telemàtic per accedir al full de barem. El tribunal ha de publicar la data i hora en què els aspirants han de presentar la documentació esmentada mitjançant un anunci en els termes de la base 6.2 d'aquest annex.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

Els aspirants que no realitzin el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte no poden, en cap moment, al·legar ni acreditar cap nou mèrit, de forma que només se'ls ha de tenir en compte aquells mèrits que consten en la Direcció General de Personal Docent amb la puntuació corresponent per aplicació del barem de mèrits que pertoqui i que figuren en el full de barem del tràmit telemàtic.

7.4.2. Qualificació de la fase de concurs

Correspon a les comissions de valoració atorgar a cada aspirant la puntuació que li correspongui en funció dels mèrits al·legats i acreditats.

Només es poden puntuar aquells mèrits que siguin degudament perfeccionats abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria i acreditats mitjançant la documentació que es determina en els annexos 2 i 3 d'aquesta convocatòria.

Les comissions de valoració han de fer públics els resultats provisionals de la valoració dels mèrits, per apartats i subapartats, a l'aplicació informàtica d'oposicions.

7.4.3. Reclamacions a la fase de concurs

Cada comissió de valoració obrirà un termini de dos dies hàbils des de la publicació dels resultats provisionals de la valoració dels mèrits per a la presentació de reclamacions davant la comissió. En cap cas es poden al·legar nous mèrits ni presentar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats però no acreditats en el moment oportú.

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades, les comissions de valoració faran públics els resultats definitius de la valoració dels mèrits de tots els aspirants que hagin superat la fase d'oposició.

Contra aquesta publicació dels resultats definitius de la valoració dels mèrits les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7.5. Funcionaris d'organismes internacionals

De conformitat amb el que determina el Reial decret 182/1993, de 5 de febrer (BOE núm. 46, de 23 de febrer), els aspirants que tenguin la condició de funcionari d'organismes internacionals i la nacionalitat espanyola, queden exempts de la realització d'aquelles proves que la Comissió Permanent d'Homologació, creada per l'esmentat Reial decret, consideri que tenen com a objecte l'acreditació de coneixements ja exigits per ocupar els seus llocs de treball d'origen en l'organisme internacional corresponent.

Amb aquesta finalitat, cal adjuntar la certificació d'homologació prevista a l'article 7 del Reial decret 182/1993, de 5 de febrer, a la sol·licitud de participació en el procediment selectiu o, amb caràcter excepcional, lliurar-la al tribunal assignat a l'aspirant, amb anterioritat a l'inici de les proves corresponents.

Aquells aspirants que es puguin acollir al que es determina en aquesta base, i quedin exempts de la realització d'alguna prova, seran valorats en la prova corresponent amb la qualificació mínima exigida en la convocatòria per a superar-la.

D'altra banda, aquests aspirants poden renunciar a la qualificació mínima i realitzar la prova esmentada en igualtat de condicions que la resta d'aspirants que participen pel torn lliure del procediment d'ingrés. La renúncia en qüestió ha de ser formulada per escrit amb anterioritat a l'inici de les proves del procediment selectiu.

 

​​​​​​​Vuitena

Superació del procediment selectiu dels aspirants per a la realització de la fase de pràctiques

8.1. Procediments d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

Superen aquests procediments i són seleccionats per a la realització de la fase de pràctiques els aspirants aprovats que, una vegada ordenats segons la puntuació global obtinguda, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places assignades per a cadascun d'aquests procediments.

Per tal d'obtenir la puntuació global de tot el procediment selectiu cada comissió de selecció ha de ponderar en un 60 % la fase d'oposició i en un 40 % la puntuació obtinguda en la fase de concurs. La puntuació global esmentada ha de ser la suma de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i concurs un cop realitzada la ponderació.

8.2. Procediment d'accés a cossos docents inclosos en un subgrup de classificació superior

Superen aquest procediment els aspirants que obtinguin almenys 5 punts en la fase d'oposició i als quals, ordenats segons la suma de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs i en la fase d'oposició, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d'aquests procediments. La ponderació de les fases d'oposició i concurs per formar la puntuació global ha de ser d'un 55 % per a la fase d'oposició i d'un 45 % per a la fase de concurs.

8.3. Procediment d'accés a altres cossos docents del mateix subgrup i nivell de complement de destinació

Superen aquest procediment els aspirants que obtinguin almenys 5 punts en la valoració de la prova i als quals, ordenats segons la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits i en la prova, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places convocades per a cadascun d'aquests procediments. La ponderació de les fases d'oposició i concurs per formar la puntuació global ha de ser d'un 55 % per a la fase d'oposició i d'un 45 % per a la fase de concurs.

8.4. Actuació dels òrgans de selecció i publicació de les llistes d'aspirants seleccionats

De conformitat amb el que s'estableix en la base 5.8 d'aquesta convocatòria, correspon als òrgans de selecció l'agregació i, si és el cas, la ponderació de les puntuacions corresponents a les diferents fases dels procediments selectius, l'ordenació dels aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes en les diferents fases i la declaració dels aspirants que han superat les fases d'oposició i concurs.

Els òrgans de selecció poden encomanar als coordinadors aquestes funcions, que les exerciran per delegació.

A aquests efectes, els òrgans de selecció han de tenir en compte:

8.4.1. Agregació de les puntuacions

Els òrgans de selecció, després de rebre les puntuacions atorgades pels tribunals de la fase d'oposició i per les comissions de valoració de la fase de concurs, i un cop feta la ponderació corresponent, han d'afegir les puntuacions de la fase de concurs a les puntuacions dels aspirants que han superat la fase d'oposició, ordenar els aspirants segons la puntuació global obtinguda i determinar quins aspirants han superat els corresponents procediments, d'acord amb el que s'estableix en les bases 8.1, 8.2 i 8.3 d'aquesta convocatòria.

8.4.2. Desempats

En cas que en ordenar els aspirants d'acord amb les puntuacions globals obtingudes s'hi produeixin empats, l'òrgan de selecció els resoldrà atenent successivament els criteris següents:

a. Si el procediment de participació és d'ingrés, tant pel torn lliure com pel torn de reserva per a aspirants amb discapacitat:

1r.   Més puntuació en la fase d'oposició.

2n.  Més puntuació en cadascuna de les parts i apartats de la fase d'oposició, per l'ordre en què s'hagin realitzat.

3r.   Més puntuació en els apartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què figuren en la convocatòria.

4t.   Més puntuació en els subapartats del barem dels mèrits, per l'ordre en què figuren en la convocatòria.

5è.   Més edat.

b. Si el procediment de participació és d'accés:

1r.   Més puntuació en la fase d'oposició.

2n.  Més puntuació en cadascun dels apartats del barem de mèrits per l'ordre en què apareguin en la respectiva convocatòria.

3r.   Més puntuació en els subapartats del barem, per l'ordre en què apareguin en la convocatòria.

4t.   Més puntuació en cadascuna de les parts i apartats de la fase d'oposició, per l'ordre en què s'hagin realitzat.

8.4.3. Acumulació de places sobrants

En el moment de determinar els aspirants seleccionats en el torn lliure del procediment d'ingrés, els òrgans de selecció, si escau, a les places assignades inicialment per aquest torn, hi ha d'afegir totes les places que hagin quedat vacants en els procediments 2, 3 i 4.

8.4.4. Llista d'aspirants seleccionats i exposició pública

Els òrgans de selecció, d'acord amb les bases anteriors, han d'aixecar acta, si escau, i elaborar la llista d'aspirants seleccionats per cos, especialitat i illa. A la llista hi ha de figurar, en primer lloc, els aspirants que hi hagin accedit des de cossos del mateix subgrup i nivell de complement de destinació; en segon lloc, els del torn d'accés des de cossos de distint subgrup, i en tercer lloc, els qui hi hagin ingressat pel procediment lliure. Dins de cadascun d'aquests grups, els aspirants seleccionats s'han d'ordenar d'acord amb el que s'estableix en les bases anteriors.

Els òrgans de selecció han d'exposar, a l'aplicació informàtica d'oposicions, la llista d'aspirants seleccionats per cos, especialitat i illa, i elevar-la a la Direcció General de Personal Docent.

8.4.5. Llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu

La directora general de Personal Docent, finalitzada l'actuació dels òrgans de selecció, ha de dictar la Resolució que aprova la llista única per especialitats i illes amb tots els aspirants que han superat el procediment selectiu. Aquesta llista ha de seguir l'ordre especificat en el punt 8.4.4 d'aquesta convocatòria, que s'ha de publicar en el BOIB.

Contra la resolució esmentada les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, de conformitat amb el que disposa l'article 121 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre.

També es podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la publicació, d'acord amb allò que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

8.5. Llista complementària d'aspirants seleccionats

D'acord amb el que estableix l'article 61 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies per part dels aspirants seleccionats als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del nomenament com a funcionari en pràctiques o de la presa de possessió, l'òrgan convocant ha de recórrer a la llista complementària dels aspirants aprovats que segueixin als proposats per ordre de puntuació, que el tribunal hagi elaborat, per a la seva inclusió en la llista definitiva d'aspirants que han superat el procediment selectiu.

Novena

Presentació de documents dels aspirants que han superat els procediments selectius

9.1. Termini

En el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5 d'aquesta convocatòria, els esmentats aspirants han de presentar a la Direcció General de Personal Docent, presencialment o per qualsevol dels mitjans que assenyala l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, els documents que determina la base següent.

9.2. Documentació a presentar

9.2.1. Aspirants seleccionats pel procediment d'ingrés: torn lliure i torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

Els aspirants seleccionats pel procediment d'ingrés pel torn lliure i pel de reserva per a aspirants amb discapacitat han de presentar els següents documents:  

a. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o de la certificació acadèmica acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

b. Fotocòpia del document nacional d'identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d'identitat en vigor.

c. Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

Quan, en substitució del títol de formació pedagògica i didàctica, s'al·legui haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, si no, dotze mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009 o a l'1 de setembre de 2014, segons pertoqui, a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, s'ha d'acreditar aquest fet mitjançant la documentació següent:

  • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre públic, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director del centre o un full de serveis expedit per l'Administració educativa, que indiqui expressament el nivell, les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.

  • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre (excepte que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa), amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, en què s'indiquin expressament el nivell i les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.

d. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals ha estat seleccionat.

e. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 8 en aquesta convocatòria.

Així mateix, els aspirants que no posseeixin la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada, o promesa, de no estar sotmesos a sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen, segons el model que figura com a annex 8 en aquesta convocatòria.

f. Els aspirants amb discapacitat han de presentar fotocòpia compulsada del dictamen establert en la base 2.1.3.3, excepte que l'hagin presentat dins el termini de presentació de sol·licitud o hagin autoritzat l'Administració per sol·licitar-ho.

g. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat a la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca perquè sol·liciti aquesta certificació i la consulta de les dades del document nacional d'identitat, en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, han de presentar aquesta certificació.

Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o del qual siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

h. Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques, si s'escau.

i.  Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d'incompatiblitat establertes en la Llei 53/1984, de 26 desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i en el Reial decret 598/1985 (annex 9).

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

9.2.2. Aspirants funcionaris públics de carrera

Els qui tenguin la condició de funcionari públic de carrera en situació de servei actiu han de presentar:

a. Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'accés al cos o de la certificació acadèmica original acreditativa d'haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar, o del rebut acreditatiu del pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar-hi la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió en el cos corresponent.

b. Fotocòpia del document nacional d'identitat vigent. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea, cal presentar una fotocòpia del certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea, juntament amb la fotocòpia del passaport o document d'identitat en vigor.

c. Fotocòpia compulsada del títol de formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació o, si s'escau, la documentació justificativa acreditativa de l'exempció d'aquest requisit segons el que s'estableix en la base 2.3 d'aquesta convocatòria.

d. Certificació o full de serveis de l'organisme del qual es depengui, on s'han de consignar expressament les dades següents:

1r.   Indicació del cos al qual es pertany, especialitat, número de registre personal assignat i si es troba en servei actiu.

2n.  Nombre d'anys com a funcionari de carrera.

Els seleccionats que tinguin la condició de funcionaris docents de carrera en situació de servei actiu de les Illes Balears estan exempts de presentar aquest certificat.

e. Certificat mèdic oficial acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física ni psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i l'especialitat per als quals han estat seleccionats.

f. Declaració jurada, o promesa, de no haver estat separats mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, segons el model que figura com a annex 9 en aquesta convocatòria.

g. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. Els aspirants de nacionalitat espanyola que no hagin autoritzat la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca perquè sol·liciti aquesta certificació i la consulta de les dades del document nacional d'identitat, en el cas de ser inclosos en la llista definitiva d'aspirants que han superat el procés selectiu, han de presentar aquesta certificació.

Els aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, o que en posseeixen una altra a més de l'espanyola, a més de la documentació o autorització indicada en el paràgraf anterior han de presentar alguna certificació negativa de condemnes penals expedida per les autoritats del seu país d'origen o del qual siguin nacionals respecte dels delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual i de tràfic d'éssers humans, traduïda i legalitzada d'acord amb els convenis internacionals existents.

Tota la documentació emesa en llengua diferent al castellà o català ha de venir acompanyada de la corresponent traducció oficial en una de les dues llengües oficials de les Illes Balears, realitzada per un traductor jurat.

9.3. Causes d'exclusió

Els qui dins el termini fixat, i llevat dels casos de força major degudament acreditats, no presentin la documentació requerida, o bé els aspirants en els quals s'observi, a partir de la revisió de la documentació, que els manca algun dels requisits assenyalats en la base segona d'aquesta convocatòria, no seran nomenats funcionaris en pràctiques, sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la sol·licitud inicial de participació.

Desena

Nomenament de funcionaris en pràctiques i adjudicació de destinacions provisionals

10.1. Nomenament

Els aspirants que han superat el procés selectiu, compleixen els requisits i les condicions requerides per a l'ingrés o l'accés al cos respectiu i no estan exempts de la realització de la fase de pràctiques, o que n'estan exempts però han fet la sol·licitud expressa d'incorporar-s'hi, han de ser nomenats funcionaris en pràctiques. Aquests aspirants han de realitzar les pràctiques a les destinacions que els adjudicarà la Direcció General de Personal Docent. La data de la presa de possessió a la destinació adjudicada ha de ser el primer dia hàbil de setembre de 2020 per a tots els cossos. S'entén que els qui en aquesta data no s'incorporen a les destinacions adjudicades renuncien a tots els drets que els puguin correspondre pel fet d'haver participat en el procediment selectiu.

10.2. Elecció d'administració educativa

Els aspirants que participen en el procés selectiu per a l'ingrés al mateix cos en convocatòries corresponents a diferents administracions educatives han d'optar per una, de manera que han de renunciar a tots els drets que els puguin correspondre pel fet de participar en les restants. En el cas de no realitzar aquesta opció, l'acceptació del primer nomenament s'entén com a renúncia tàcita a les restants.

10.3. Adjudicació de destinacions provisionals

Els aspirants seleccionats han de participar en el procediment telemàtic d'adjudicació de destinacions provisionals de la Direcció General de Personal Docent per al curs 2020-2021, mitjançant el tràmit reservat als funcionaris en pràctiques, i se'ls ha d'adjudicar una destinació provisional de l'especialitat i illa per a la qual han superat el procés selectiu, tenint en compte el número d'ordre obtingut a la llista única i d'acord amb el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

En cas de no participar-hi, la Direcció General de Personal Docent els ha d'adjudicar d'ofici una destinació provisional corresponent a l'especialitat i illa per a la qual han superat el procés selectiu.

10.4 Exempció de la realització de la fase de pràctiques

Estan exempts de la realització de la fase de pràctiques els aspirants seleccionats pels procediments que s'especifiquen en les bases 2.1.4 i 2.1.5 d'aquesta convocatòria.

Aquests aspirants poden optar, en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5, a ser nomenats funcionaris en pràctiques, incorporar-se a la destinació adjudicada i quedar exempts d'avaluació. Els aspirants que s'acullin a l'opció esmentada han de romandre en aquesta situació fins al nomenament com a funcionaris de carrera al cos al qual han accedit.

Els qui, en el termini esmentat, no realitzin l'opció de ser nomenats funcionaris en pràctiques han de romandre en els cossos d'origen fins que siguin nomenats funcionaris de carrera amb la resta d'aspirants seleccionats de la seva promoció.

10.5. Sol·licitud d'ajornament de la fase de pràctiques

Qui necessiti ajornament de la incorporació a la fase de pràctiques, en casos excepcionals i per causes degudament justificades i apreciades per la Direcció General de Personal Docent, l'ha de sol·licitar mitjançant escrit adreçat a la Direcció General esmentada en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5.

Els aspirants als quals se'ls hagi concedit l'ajornament, han de ser nomenats funcionaris en pràctiques, i en el cas que no puguin complir el període mínim exigit en el mateix curs han de realitzar la totalitat de la fase de pràctiques durant el curs 2021-2022. En el cas de no incorporar-se per realitzar la fase de pràctiques o ser declarats no aptes perdran el dret a ser nomenats funcionaris de carrera.

 10.6. Remuneració

Els aspirants que, havent superat els procediments selectius, estiguin prestant serveis remunerats en l'Administració com a funcionaris de carrera o com a personal laboral fix, sense perjudici de la situació administrativa o laboral que d'acord amb la normativa vigent els correspongui, han de formular l'opció per a la percepció de les remuneracions durant la seva condició de funcionaris en pràctiques, de conformitat amb el que es preveu en el Reial decret 456/1986 de 10 de febrer, modificat pel Reial decret 213/2003, de 21 de febrer.

Aquesta opció s'ha de realitzar en el termini de tres dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB de la resolució de la directora general de Personal Docent que aprova la llista d'aspirants que han superat el procés selectiu a què fa referència la base 8.4.5. S'entén que els que no la realitzin en aquest termini opten per les retribucions corresponents a la plaça obtinguda en aquesta convocatòria.

10.7. Règim jurídic administratiu

Des del moment del nomenament com a funcionaris en pràctiques fins al nomenament com a funcionaris de carrera, el règim juridicoadministratiu dels aspirants seleccionats és el de funcionaris en pràctiques, sempre que estiguin ocupant un lloc de treball docent.

 

​​​​​​​10.8. Participació obligatòria en el concurs de trasllats i obtenció de destinació definitiva

Els aspirants que han superat el procés selectiu, inclosos aquells que han ajornat la realització de la fase de pràctiques i els que han triat l'opció de romandre en els seus cossos d'origen, estan obligats a participar en els successius concursos de trasllats per als funcionaris dels cossos docents que es convoquin amb posterioritat a la data de nomenament com a funcionaris en pràctiques, fins que obtinguin la primera destinació definitiva en l'especialitat d'oposició i en els centres de l'illa on han obtingut la destinació provisional.

La destinació que els pugui correspondre està condicionada, en el seu cas, a la superació de la fase de pràctiques i al nomenament com a funcionaris de carrera.

En cas de no obtenir destinació definitiva, han de romandre adscrits a una destinació provisional de l'illa on hagin realitzat la fase de pràctiques, mitjançant la participació en el procediment d'adjudicació de destinacions provisionals.

Els aspirants seleccionats que, procedents del cos de mestres, hagin accedit al cos de professors d'ensenyament secundari d'acord amb el que disposa l'apartat 2.1.4 d'aquesta Resolució i estiguin ocupant, amb caràcter definitiu, places de la mateixa especialitat en centres de l'illa on han realitzat el concurs oposició i que imparteixen els cursos primer i segon d'educació secundària obligatòria, poden optar per seguir en la mateixa plaça.

Onzena

Fase de pràctiques

11.1. Lloc i durada

La fase de pràctiques, que forma part del procediment selectiu i que té per objecte comprovar l'aptitud per a la docència dels aspirants seleccionats es realitza a les destinacions provisionals que els hagin estat adjudicades. Aquest període d'exercici de la docència en centres públics s'ha de desenvolupar sota la tutoria de professors experimentats, preferentment del corresponent cos de catedràtics. La Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca ha d'establir el seu desenvolupament.

Aquesta fase, amb caràcter general, ha de començar amb l'inici del curs escolar 2020-2021 i tenir una duració de cinc mesos d'activitat docent.

No obstant, de manera excepcional i en els supòsits relacionats amb la maternitat i en casos de força major degudament acreditada i apreciada per la Direcció General de Personal Docent, la durada d'aquesta fase ha de ser almenys de tres mesos d'activitat efectiva en la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques.

Als efectes anteriors no es computen els períodes de juliol i agost.

11.2. Activitats

La fase de pràctiques inclou activitats d'informació, d'inserció en el lloc de treball i de formació programades per l'Administració educativa.

11.3. Avaluació de la fase de pràctiques

Finalitzada la fase de pràctiques, l'òrgan competent ha d'avaluar cadascun dels aspirants nomenats funcionaris en pràctiques amb la qualificació d'apte o no apte.

Els aspirants que siguin declarats no aptes poden repetir, per una única vegada, la fase de pràctiques:

  • Si han obtingut destinació definitiva en el concurs de trasllats convocat en el curs 2020-2021 l' han de repetir en aquesta destinació.

  • Si no han obtingut destinació definitiva, han de participar en el procediment d'adjudicació de destinació provisional i en el següent concurs de trasllats que es convoqui; en aquests casos, el número d'ordre que s'ha d'ocupar és el següent al de l'últim seleccionat per a la mateixa especialitat de la promoció a la qual s'incorpora.

Els qui no s'incorporin per repetir la realització de la fase de pràctiques o aquells que siguin declarats no aptes una segona vegada perden tots els drets al seu nomenament com a funcionari de carrera. La pèrdua d'aquests drets ha de ser declarada per l'autoritat convocant mitjançant una resolució motivada.

 

​​​​​​​11.4. Exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques

Queden exempts de l'avaluació de la fase de pràctiques els qui hagin prestat serveis almenys un curs escolar complet com a funcionaris docents de carrera, d'acord amb el que disposa l'apartat 2 de l'article 30 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer.

També queden exempts d'avaluació els aspirants seleccionats pel procediment que s'especifica en les bases 2.1.4 i 2.1.5 d'aquesta convocatòria que han optat a ser nomenats funcionaris en pràctiques.

Dotzena. Nomenament de funcionaris de carrera

Un cop finalitzada la fase de pràctiques, i després d'haver comprovat que tots els aspirants declarats aptes en aquesta fase compleixen els requisits generals i específics de participació que estableix aquesta convocatòria, la Direcció General de Personal Docent ha de publicar en el BOIB les llistes definitives de seleccionats i aprovar els expedients dels procediments selectius. Els seus expedients s'han de trametre al ministeri competent en matèria d'educació, que ha de procedir al nomenament dels aspirants que han superat la fase de pràctiques, així com dels que estan exempts de realitzar-la, com a funcionaris de carrera dels cossos corresponents.  Aquest nomenament tindrà efectes des de l'1 de setembre de 2021.

El nomenament com a funcionaris de carrera dels aspirants que han ajornat la fase de pràctiques tindrà efectes des de l'1 de setembre del curs següent en el que hagin realitzat i estat declarats aptes en la fase de pràctiques.

Procediment d'adquisició de noves especialitats

Tretzena

Convocatòria

Es convoquen proves selectives per a l'adquisició de noves especialitats.

Les especialitats que es convoquen són les indicades en la base primera d'aquesta convocatòria per als cossos següents: cos de professors d'ensenyament secundari i cos de mestres.

Catorzena

Requisits dels aspirants

Els aspirants han de ser funcionaris de carrera, directament dependents d'aquesta administració educativa, del cos corresponent a l'especialitat a la qual es presentin: cos de professors d'ensenyament secundari o cos de mestres.

En el cas de funcionaris que estiguin, en aquesta administració educativa, en situació d'excedència voluntària, de serveis especials, de suspensió de funcions o en circumstàncies anàlogues, així com en el cas de funcionaris adscrits a places a l'exterior, el compliment dels requisits esmentats en el paràgraf anterior s'ha de verificar en relació amb el centre educatiu on van tenir la darrera destinació definitiva.

Els aspirants han de reunir les condicions i els requisits generals i específics que s'exigeixen, en l'especialitat que es vol adquirir, als aspirants per participar en el torn lliure del procediment d'ingrés.

El compliment de les condicions i requisits esmentats s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds.

Quinzena

Sol·licituds i termini de presentació

Les sol·licituds i termini de presentació són els que s'estableixen en la base tercera d'aquesta convocatòria.

Setzena

Admissió d'aspirants

L'admissió d'aspirants s'ha d'ajustar a allò que s'estableix en la base quarta d'aquesta convocatòria.

 

​​​​​​​Dissetena

Òrgans de selecció

Els òrgans de selecció nomenats per aquest procediment d'adquisició de noves especialitats són els que s'estableixen en la base cinquena d'aquesta convocatòria i tenen les mateixes funcions que s'hi indiquen.

Divuitena

Lloc, inici i desenvolupament de les proves

Les proves selectives comencen a partir de dia 20 de juny de 2020. La resolució de la Direcció General de Personal Docent a què fa referència la base 6.1 d'aquesta convocatòria indica la distribució dels aspirants per tribunal, així com la data, l'hora i el lloc on es realitzen l'acte de presentació dels aspirants i les proves.

L'acte de presentació dels aspirants té caràcter personal i, en conseqüència, l'assistència hi és obligada. Els aspirants que no hi compareguin personalment, llevat dels casos excepcionals de força major degudament justificats i lliurement apreciats pels tribunals, han de ser exclosos del procediment selectiu.

Els aspirants que participen per aquest procediment han d'actuar després dels aspirants que participen pels procediments d'ingrés i/o accés. No obstant això, l'exercici pràctic s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o accés.

Dinovena

Sistema de selecció

Els coordinadors han d'elaborar i fer públics els criteris generals de valoració de les proves de la fase d'oposició a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es), amb un mínim de quinze dies naturals d'antelació a l'inici de les proves. En els criteris de valoració generals s'ha d'especificar el desglossament de les pautes, els criteris i les orientacions amb les quals els tribunals han de valorar la prova.

Abans de la realització de la prova els òrgans de selecció han de publicar els criteris específics de valoració i qualificació.

El desenvolupament de les proves s'ha d'ajustar al que s'indica en les bases 19.1 a 19.3.

19.1. Funcionaris del cos de mestres

Per als funcionaris del cos de mestres la prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic i l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la qual s'opta, elegit per l'aspirant d'entre tres temes extrets a l'atzar pel tribunal.

L'exposició s'ha de completar amb el plantejament didàctic del tema, referit a un determinat curs elegit lliurement per l'aspirant, amb indicació expressa dels objectius, els continguts i les activitats d'ensenyament, d'aprenentatge i d'avaluació, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o accés, i ha de permetre comprovar que els aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps de què es disposarà per a la realització de l'exercici pràctic ha de ser el que determini la comissió de selecció o, si és el cas, el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta Resolució, en el qual també es determinen les especificacions, pautes i criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en el seu plantejament.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

 

​​​​​​​19.2. Funcionaris del cos de professors d'ensenyament secundari

La prova consisteix en la realització d'un exercici de contingut pràctic i l'exposició oral d'un tema de l'especialitat a la qual s'opta, elegit per l'aspirant d'entre els temes extrets a l'atzar pel tribunal, proporcional al nombre total de temes del temari de cada especialitat, atenent als criteris següents:

  1. En les especialitats que tenguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51, s'ha d'elegir entre 4 temes.

  2. En les especialitats que tenguin un nombre superior a 50 temes, s'ha d'elegir entre 5 temes.

L'exposició s'ha de completar amb el plantejament didàctic del tema, referit a un determinat curs elegit lliurement per l'aspirant, amb indicació expressa dels objectius, els continguts i les activitats d'ensenyament, d'aprenentatge i d'avaluació, d'acord amb el currículum propi de les Illes Balears, així com els recursos necessaris per al seu desenvolupament.

L'exercici de contingut pràctic propi de l'especialitat s'ha de realitzar el mateix dia que els aspirants dels procediments d'ingrés i/o accés, i ha de permetre comprovar que els aspirants posseeixen una formació científica i un domini de les tècniques de treball necessàries per a impartir les àrees, matèries, mòduls o assignatures pròpies de l'especialitat a què opten. El temps de què es disposa per a la realització de l'exercici pràctic ha de ser el que determini la comissió de selecció, o si és el cas el tribunal, si aquest és únic, d'acord amb el que disposa l'annex 6 d'aquesta resolució, en el qual també es determinen les especificacions, les pautes i els criteris als quals s'han d'ajustar la comissió de selecció i/o els tribunals en el seu plantejament.

Per a la realització de la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament en l'aplicació informàtica d'oposicions.

La prova ha de ser valorada per cada un dels membres dels tribunals. En el cas de l'exercici de contingut pràctic, en la correcció s'ha de garantir l'anonimat dels aspirants, excepte en algunes especialitats en què es disposi que l'exercici pràctic no sigui escrit a causa de la pròpia naturalesa d'aquestes especialitats. En conseqüència, s'ha d'invalidar l'exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar l'aspirant. Per aquest motiu, per a la realització d'aquesta prova escrita s'ha d'utilitzar un bolígraf de tinta blava o negra i seguir les instruccions que a aquest efecte donin els tribunals.

19.3. Preparació i durada de la prova

Per a la preparació de l'exposició oral del tema l'aspirant ha de disposar d'un període de dues hores de durada i podrà utilitzar el material que estimi pertinent aportat per ell mateix, sense la possibilitat de connexió amb l'exterior, per tant no es poden utilitzar ordinadors portàtils, telèfons mòbils o qualsevol altre dispositiu informàtic.

Per a l'exposició ha de disposar d'un màxim d'una hora, i hi podrà utilitzar el material auxiliar que consideri oportú i que ha d'aportar ell mateix, així com un guió, que no ha d'excedir d'un full DIN A4 per una sola cara, per a l'exposició oral del tema i un altre per al plantejament didàctic, i que, en acabar, ha de lliurar al tribunal. En cas de problemes tecnològics i/o electrònics l'opositor en serà l'únic responsable.

Vintena

Valoració i superació de la prova

Cadascun dels aspirants ha de ser qualificat pel tribunal d'apte o no apte, i adquiriran la nova especialitat únicament els aspirants qualificats amb apte.

Per superar la prova cal atenir-se tant als coneixements sobre la matèria com als recursos didàctics i pedagògics dels aspirants.

Vint-i-unena

Publicació de la llista de qualificacions provisionals i termini de reclamacions

Una vegada finalitzada aquesta prova, s'ha d'exposar a l'aplicació informàtica d'oposicions la llista de qualificacions provisionals amb la puntuació obtinguda per cadascun dels aspirants i s'ha d'obrir un termini de 24 hores per a la presentació de reclamacions al tribunal a través de l'aplicació informàtica d'oposicions amb un document en format PDF que no superi 1 MB. Els aspirants poden al·legar el que estimin oportú amb els arguments que justifiquin les seves al·legacions a l'efecte que el tribunal els les contesti per escrit de forma suficientment motivada d'acord amb els criteris de valoració i qualificació específics a través de la mateixa aplicació informàtica d'oposicions.

 

​​​​​​​Vint-i-dosena

Publicació de la llista de qualificacions definitives i de la llista d'aspirants que han superat el procediment d'adquisició de noves especialitats

Un cop estimades o desestimades les reclamacions presentades el tribunal ha de publicar, a l'aplicació informàtica d'oposicions, la llista de qualificacions definitives dels aspirants i la llista d'aspirants que han superat el procediment d'adquisició de noves especialitats.

Contra la llista de les qualificacions definitives obtingudes per tots els aspirants que han participat en aquesta fase les persones interessades podran interposar recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des del dia següent a la seva publicació, segons el que preveuen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vint-i-tresena

Llista única d'aspirants que han superat el procediment d'adquisició de noves especialitats

La Direcció General de Personal Docent, un cop feta la comprovació que tots els aspirants qualificats com a aptes reuneixen els requisits exigits a la base catorzena d'aquesta convocatòria per participar en el procediment d'adquisició de noves especialitats, ha de dictar i publicar la resolució a què fa referència la base 8.4.5 d'aquesta convocatòria, on s'han d'incloure els aspirants que han adquirit una nova especialitat amb indicació de la nova especialitat.

Contra aquesta resolució es poden interposar els recursos que s'indiquen en la base esmentada.

Vint-i-quatrena

Efectes de l'adquisició de la nova especialitat

24.1. Exempció de la fase de pràctiques

Les persones que obtinguin una nova especialitat per aquest procediment queden exemptes de la realització de la fase de pràctiques.

24.2. Drets de la nova especialitat

L'adquisició d'una nova especialitat no implica la pèrdua de l'anterior o anteriors especialitats que es posseeixin.

Els docents que tenguin adquirida més d'una especialitat podran accedir a les places corresponents a qualsevol d'aquestes mitjançant els mecanismes establerts per a la provisió de llocs de treball dels funcionaris docents; s'han de mantenir, en tots els casos, els drets que els puguin correspondre inherents a la data efectiva de l'ingrés en el cos.

24.3. Acreditació

La Direcció General de Personal Docent ha d'expedir als aspirants que han adquirit una nova especialitat l'acreditació corresponent.

Vint-i-cinquena

Informació sobre protecció de dades

D'acord amb el que es disposa en l'article 6 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, els participants en aquest procediment han de consentir expressament el tractament de les seves dades personals, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

  1. Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar les dades dels aspirants que participen en les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears d'acord amb l'article 6.1.b) i 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades i el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, que aprova el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que imparteixen els ensenyaments escolars del sistema educatiu, i regula el règim transitori d'ingrés al qual es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada.

  1. Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent, amb domicili al carrer del Ter, 16, CP 07009, Palma.

  1. Destinataris de les dades personals: aquestes dades seran cedides al Ministeri d'Educació i Formació Professional per al tractament informàtic i nomenament com a funcionaris de carrera i al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la publicació.

  1. Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat del procediment i el temps que preveu la legislació d'arxius per a les administracions públiques, d'acord amb l'article 26 de la Llei orgànica 3/2018 i la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

  1. Existència de decisions automatitzades: el tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

  1. Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

  1. Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix la Llei orgànica 3/2018) davant el responsable del tractament esmentat amb anterioritat mitjançant el procediment «Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (http://www.caib.es). També es pot presentar un escrit a la Direcció General de Personal Docent per una d'aquestes vies:

1. Per correu ordinari al domicili carrer del Ter, 16, 1r pis. CP 07009. Palma.

2. Per correu electrònic, a les adreces secundaria@dgpdocen.caib.es o primaria@dgpdocen.caib.es, des del correu que proporciona la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.

3. Mitjançant una sol·licitud presentada a qualsevol dels registres de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, a les delegacions territorials de la Conselleria a Menorca o a Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

  1. Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 de Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

 

ANNEX 2 BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT D'INGRÉS

Només es podran puntuar aquells mèrits que siguin assolits i degudament perfeccionats  (inclosa l'experiència docent) abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per la valoració dels seus mèrits.

MÈRITS

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

1. Experiència docent prèvia (màxim 7,0000 punts)

1.1. Per cada any d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,7000

Full de serveis en el qual consti el cos, l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal o fotocòpia compulsada dels nomenaments i cessaments on constin les dades anteriors.

 

1.1.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats del cos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,0583

1.2. Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,3500

1.2.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats de diferents cossos al qual opta l'aspirant, en centres públics

0,0292

1.3. Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,1500

Certificació del secretari del centre amb el vist i plau del director del centre on  hi constin els anys i mesos treballats, el nivell o etapa educativa i l'especialitat impartida, fotocòpia compulsada dels contractes  i certificat original de la vida laboral.

 

En cas que hi hagi discrepàncies entre  la certificació expedida per la direcció del centre i la vida laboral es tendran en compte les dades que consten en la vida laboral.

 

1.3.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,0125

1.4. Per cada any d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,1000

1.4.1. Per cada mes d'experiència docent en especialitats de diferent nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos al qual opta l'aspirant, en altres centres

0,0083

Als efectes d'aquest apartat només es té en compte un màxim de deu anys, cada un dels quals  només ha de ser valorat en un sol dels subapartats anteriors.

No es poden acumular les puntuacions corresponents a aquest apartat quan els serveis s'han prestat simultàniament en més d'un centre docent o s'hagin impartit en un mateix centre diferents especialitats al mateix temps. Així mateix, un mateix mèrit no es pot valorar simultàniament en més d'un apartat o subapartat.

S'entenen per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació, integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives. No s'entenen com a centre públic els que depenen dels ajuntaments, consells insulars i altres entitats de dret públic.

Els serveis docents prestats en corporacions locals que tenguin subscrit conveni amb l'Administració educativa o autoritzats per aquesta, per a la prestació d'ensenyaments reglats es computen pels apartats 1.3 o 1.4, segons el nivell educatiu que han impartit i s'han de justificar en la forma prevista en aquests apartats.

Els serveis prestats a l'estranger s'han d'acreditar mitjançant una certificació expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional dels respectius països o organismes públics competents, on ha de constar la duració real dels serveis, el caràcter de centre públic o privat, l'especialitat i el nivell educatiu. Aquestes certificacions han d'estar traduïdes oficialment en una de les dues llengües oficials d'aquesta comunitat per un traductor oficial, i han de contenir capçalera i segell de la Institució que ho certifica.

L'experiència docent realitzada com a professor visitant dins el programa de l'acció educativa a l'exterior del MEFP, o dins el programa professors en seccions bilingües d'espanyol en centres educatius d'Europa central, oriental, Turquia i Xina del MEFP es computa si s'acredita mitjançant certificat de l'òrgan competent on consti el tipus de centre, l'especialitat, el nivell educatiu impartit i la duració dels serveis prestats.

Només es valora com a experiència docent en centres públics, els serveis impartits pels docents que integren alguns dels cossos docents establerts per la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

No es valora l'experiència docent prestada en universitats públiques o privades, ni els serveis prestats com a educador o monitor, ni en activitats realitzades als centres com a auxiliar de conversa, lector, etc.

Els serveis prestats en escoles infantils públiques o privades (primer cicle (0 a 3 anys)) només es valoren si s'han prestat com a mestre. En cas de centres públics als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació en el nomenament de funcionari interí  hi ha de constar aquest fet. En el cas dels altres centres, al certificat del secretari del centre i en els contractes ha de constar que s'ha contractat com a mestre i al certificat de la vida laboral  hi ha de constar que el grup de cotització (GC) és el 02.

 

2. Formació acadèmica (màxim 5,0000 punts)

En el cas que es presentin títols que s'hagin obtingut a l'estranger s'haurà d'haver concedit la corresponent homologació per l'Estat espanyol, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat i el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

 

2.1. Expedient acadèmic

Del títol al·legat per a l'ingrés al cos consignat a la sol·licitud de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés al cos.

En cap cas es valora l'expedient acadèmic de les titulacions declarades equivalents a efectes de docència per ingressar a la funció pública docent.

2.1.1

Escala de 0 a 10

De 6,01 fins a 7,50

 

Escala de 0 a 4

De 1,500 fins a 2,250

 

 

1,0000

 

 

Certificat acadèmic original o fotocòpia compulsada d'aquest, en el qual constin les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per l'obtenció del títol al·legat i la nota mitjana d'aquest.

 

No s'admeten com a document justificatiu els simples extractes acadèmics.

2.1.2

Escala de 0 a 10

De 7,51 fins a 10

 

Escala de 0 a 4

De 2,251 fins a 4

 

1,5000

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en aquells casos en què a la certificació acadèmica no hi figurin les expressions numèriques completes, s'hi apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts

Bé: 6 punts

Notable: 7 punts

Excel·lent: 9 punts

Matrícula d'honor: 10 punts

 

En el cas que a l'expedient acadèmic es faci constar tant la qualificació literal com la numèrica es té només en consideració aquesta darrera.

 

Les qualificacions que tinguin l'expressió literal de convalidat/da o d'apte/a seran equivalents a 5 punts.

 

Si a l'expedient acadèmic consta l'expressió «assignatura adaptada», cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

 

En cap cas, per a l'obtenció de nota mitjana de l'expedient acadèmic, no es tenen en consideració les qualificacions corresponents a projectes de final de carrera, tesines o qualificacions anàlogues.

 

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però s'hi presenti fotocòpia compulsada del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquests, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13 de juliol) es considera que l'aspirant ha obtingut la nota mitjana d'aprovat (5,000) i per tant en aquest apartat no es valora la nota de l'expedient acadèmic.

 

En el cas que el títol no s'hagi obtingut a l'Estat espanyol, per tenir en compte la nota mitjana de l'expedient s'ha de presentar un còpia compulsada de l'equivalència, expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional o per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), de la nota mitjana dels estudis fets a un altre estat membre de la Unió Europea o a l'estranger.

 

 

2.2. Postgrau, doctorat i premis extraordinaris

2.2.1. Pel certificat-diploma acreditatiu d'Estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), el títol oficial de Màster universitari (Reial decret 56/2005, de 21 de gener i Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no sigui requisit per a l'ingrés a la funció pública docent.

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació o títol corresponent o, en tot cas, del certificat supletori de la titulació expedit d'acord amb el previst, en el seu cas, a l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE de dia 13) o a l'Ordre de 13 d'agost de 2007 (BOE de dia 21), o en el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (BOE de dia 6 d'agost).

No es valoren per aquest apartat els cursos de Postgrau, d'Especialització, d'Expert universitari ni els títols propis de les Universitats, encara que poden ser valorats dins l'apartat 3 si es compleixen els requisits establerts a l'esmentat apartat.

El certificat-diploma acreditatiu d'Estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril) i el títol de suficiència investigadora només es valora quan no s'ha al·legat i valorat la possessió del títol de doctor.

No es valora per aquest apartat en cap cas el títol oficial de màster universitari que habilita per l'exercici de la professió regulada de professor o equivalent.

2.2.2. Per posseir el títol de doctor

1,0000

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

2.2.3. Per haver obtingut el premi extraordinari en el doctorat.

0,5000

Certificació acreditativa corresponent o fotocòpia compulsada.

2.3. Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisits per l'ingrés al cos.

2.3.1. Titulacions de primer cicle. Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A2, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que presenti l'aspirant.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagin estat necessaris superar per obtenir el primer títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

 

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la qual s'acrediti la superació dels mateixos.

2.3.2. Titulacions universitàries de segon cicle. Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, els estudis que hagin estat necessaris superar (primer cicle, segon cicle, o  ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

 

2.3.3. Titulacions universitàries oficials de grau.

No es valoren per aquest apartat, en cap cas, els títols de grau que hagin estat necessaris superar per a l'obtenció del títol al·legat per l'ingrés.

 

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

- En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents del grup A2 que al·leguin com a titulació per a ingrés un títol de grau, obtingut a través d'una diplomatura, només serà valorat l'expedient acadèmic corresponent al títol de grau, i en cap cas es puntuarà la diplomatura. Si per contra, s'al·lega la diplomatura com a titulació d'ingrés en el cos i es presenta un títol de grau, es puntuarà l'expedient acadèmic d'aquella i el grau es reconeixerà en l'apartat 2.3.3.

- No es consideren com a títols diferents les diferents especialitats d'una mateixa titulació.

- Les mencions corresponents a un mateix títol de grau no es comptabilitzen com a grau independent.

2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de la formació professional específica

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i les escoles d'art, així com les titulacions de formació professional específica.

En cap cas no es valoraran, si n'és el cas, aquelles titulacions que s'aportin com a requisit per accedir al cos corresponent, ni aquelles que hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat per a l'ingrés al cos. Per tant no es pot valorar per aquest apartat el certificat de nivell avançat o equivalent de les escoles oficials d'idiomes de català i/o valencià ja que el requisit per accedir als cossos docents és el nivell C1.

2.4.1. Per cada títol professional de Música o Dansa

0,5000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos, així com fotocòpia compulsada de tots els títols que han estat necessaris per a l'obtenció del títol que al·lega per a l'ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, etc) i fotocòpia compulsada de les titulacions al·legades com a mèrits o, si escau, els certificats d'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13-7-1988).

2.4.2. Per cada certificat de nivell avançat (B2) o equivalent d'escoles oficials d'idiomes.

Segons l'establert en l'annex II del RD 944/2003 és equivalent al nivell avançat el certificat d'aptitud de l'EOI.

 

0,5000

Fotocòpia compulsada del títol de nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes, o del resguard que acrediti que s'ha obtingut el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques, o del certificat acadèmic oficial que acrediti que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No s'admet com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

2.4.3. Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny

0,2000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos, així com  la fotocòpia compulsada de tots els títols que han estat necessaris per a l'obtenció del títol que al·lega per a l'ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, etc) i fotocòpia compulsada de les titulacions al·legades com a mèrits o, si escau, els certificats d'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13-7-1988).

2.4.4. Per cada títol de tècnic superior de formació professional

0,2000

2.4.5. Per cada títol de tècnic esportiu superior

0,2000

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

3.1. Formació permanent

Es valoren els cursos de formació permanent i perfeccionament relacionats amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació organitzades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, per les conselleries amb competències en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que aquestes activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com els impartits per les universitats.

 

En el cas de les universitats només es valoren els cursos impartits per aquestes, no es valoren els impartits per tercers. Aquests cursos han de ser certificats mitjançat certificació expedida pel rectorat, vicerectorat, secretaria de les facultats o la direcció de les escoles universitàries. No són vàlides les signades pels departaments o pels ponents dels cursos. Tampoc no es valoren els cursos organitzats per institucions privades o públiques sense competències en matèries d'educació, encara que comptin amb el patrocini d'una universitat.

 

Exclusivament per a les especialitats del cos de professors de música i arts escèniques i per a l'especialitat de música del cos de professors d'ensenyament secundari es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris superiors de música.

 

En cap cas no es valoren per aquest apartat els cursos o assignatures del currículum de qualsevol títol acadèmic (titulacions progressives, mencions, títols d'especialista universitari vinculats a la superació de determinades assignatures dins el pla d'estudis del títol al·legat com a requisit o mèrit, etc).

 

Tampoc no es valora el certificat d'aptitud pedagògica, el títol d'especialització didàctica ni el títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de la professió regulada de professor o equivalent.

 

 

3.1.1. Cursos superats

 

Per cada 10 hores de formació.

 

En el cas que en la certificació no s'especifiqui el nombre d'hores es considera que cada crèdit equival a 10 hores de formació.

0,0500

Certificació acreditativa o fotocòpia compulsada expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses en el Pla de formació o reconegudes ha de constar explícitament el registre de reconeixement de l'activitat.

3.2. Pel certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits (nivell D), o certificat de nivell C2 de català, o pel títol de mestre de català o equivalent.

1,0000

Fotocòpia compulsada del títol.

3.3. Coneixements d'idiomes estrangers

En aquest apartat només es valora un títol per idioma. En el cas de presentar diferents títols que acreditin nivells diferents d'un mateix idioma es valorarà el títol superior.

Només es valoren els certificats d'idiomes admesos per ACLES (Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior).

 

3.3.1. Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència.

1,0000

Fotocòpia compulsada del títol que acredita el domini de llengua estrangera en els nivells indicats.

3.3.2. Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

0,7500

3.3.3. Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell B2 sempre que no s'hagi acreditat el certificat equivalent de les escoles oficials d'idiomes a l'apartat 2.4.2 en el mateix idioma.

0,5000

3.4. Exclusivament pel cos de professors de música i arts escèniques. Mèrits artístics relacionats amb l'especialitat a la qual opta:

- Per composicions estrenades com autor, concerts com a solista, o interpretacions escèniques estrenades.

Màxim 1,0000

Programes on  hi consti la participació de la persona i certificació de l'entitat organitzadora.

No es valoren les intervencions en concerts col·lectius. Només es valora la participació en concerts com a solista o director.

No es valora la participació en l'orquestra jove perquè està integrada per persones que cursen estudis de música al conservatori, ni els concerts realitzats com a alumne.

No es valoren els concerts realitzats dins l'àmbit escolar, ni les activitats vinculades a l'ensenyament i l'aprenentatge reglat en els centres educatius. Tampoc no es valora la repetició del mateix concert o representació.

3.5. Exclusivament per al cos de professors d'arts plàstiques i disseny i per al cos de mestres de taller. Mèrits artístics relacionats amb l'especialitat a la qual opta:

- Per premis en exposicions o concursos d'àmbit nacional i internacional.

 

Màxim

1,0000

Acreditació d'haver obtingut el premi.

Només es valoren els premis d'àmbit nacional o internacional.

Només es valoren els premis obtinguts com a professionals. No puntuen els obtinguts com a alumne, com a part d'un pla d'estudis o carrera. Tampoc no puntua la responsabilitat intel·lectual de feines realitzades al propi centre de treball ni premis dels alumnes als quals s'ha impartit classe.

La valoració dels premis vindrà determinada per l'àmbit de l'administració convocant, el nombre de premiats i el tipus de premi (1r premi, 2n premi i 3r premi).

 

 

ANNEX 3 BAREM PER A LA VALORACIÓ DELS MÈRITS EN EL PROCEDIMENT D'ACCÉS

Només es podran puntuar aquells mèrits que siguin assolits i degudament perfeccionats  (inclosa l'experiència docent) abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació en la convocatòria.

Només es valoren per a aquest subapartat els anys com a funcionari de carrera prestats en el cos des del qual s'aspira a l'accés que sobrepassin els exigits com a requisit.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat.

Els aspirants no poden aconseguir més de 10 punts per  la valoració dels seus mèrits.

MÈRITS

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

1.  Treball realitzat (màxim 5,5000 punts)

1.1. Antiguitat (màxim 4,0000 punts)

1.1.1. Per cada any de serveis prestats com a funcionari de carrera del cos des del qual s'aspira a l'accés (els aspirants d'accés 3 només poden comptar l'antiguitat que superi els sis anys).

0,5000

Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, en el qual consti el cos, l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal o fotocòpia compulsada dels nomenaments i cessaments on constin les dades anteriors.

 

1.1.2. Les fraccions d'any es computaran per mes complet a raó de

0,0416

1.2. Exercici de funcions específiques (màxim 2,5000 punts)

1.2.1. Per cada curs acadèmic complet com a director d'un centre docent públic, o d'un centre de professors i recursos, o d'equips d'orientació.

0,2500

Full de serveis expedit per l'Administració educativa competent, en el qual constin les preses de possessió i cessaments en aquests càrrecs o fotocòpia compulsada del nomenament, amb diligència de possessió i cessament o, si escau, certificació en la qual consti que a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds es continua en el càrrec.

 

1.2.2. Per cada curs acadèmic complet com a vicedirector, subdirector, cap d'estudis, secretari o assimilats d'un centre docent públic.

0,2000

1.2.3. Per cada curs acadèmic complet com a coordinador de cicle d'un centre docent públic.

0,1500

1.2.4. Per cada curs acadèmic complet com a membre electe del consell escolar del centre.

0,1000

Certificació del secretari del centre amb el vistiplau del director.

S'entenen per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació. No s'entén com a centre públic els que depenen dels ajuntaments, consells insulars i altres entitats de dret públic.

No es poden puntuar els càrrecs del curs acadèmic vigent ja que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació, el curs acadèmic no ha finalitzat.

Als efectes previstos en el subapartat 1.2.2 es consideren com a càrrecs directius assimilats els següents: secretari adjunt, cap d'estudis adjunt, vicesecretari, cap de residència, delegat del cap d'estudis d'instituts de batxillerat, director-cap d'estudis de secció delegada, director de secció filial, director de centre oficial de patronat d'ensenyament mitjà, professor delegat en el cas de la secció de formació professional.

2. Cursos de formació i perfeccionament superats (màxim 3,0000 punts)

2.1.1. Cursos superats

 

Per cada 10 hores de formació.

 

En el cas que en la certificació no s'especifiqui el nombre d'hores es considera que cada crèdit equival a 10 hores de formació.

0,0500

Certificació acreditativa o fotocòpia compulsada expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al Pla de Formació o reconegudes ha de constar explícitament el registre de reconeixement de l'activitat.

Es valoren els cursos de formació permanent i perfeccionament relacionats amb l'especialitat a què s'opta o amb l'organització escolar o amb les tecnologies aplicades a l'educació organitzades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, per les conselleries amb competències en matèria educativa, per institucions sense ànim de lucre, sempre que aquestes activitats hagin estat homologades o reconegudes per les administracions educatives, així com els impartits per les universitats.

 

En el cas de les universitats només es valoren els cursos impartits per aquestes, no es valoren els impartits per tercers. Aquests cursos han de ser certificats mitjançat certificació expedida pel rectorat, vicerectorat, secretaria de les facultats o la direcció de les escoles universitàries. No són vàlides les signades pels departaments o pels ponents dels cursos. Tampoc no es valoren els cursos organitzats per institucions privades o públiques sense competències en matèries d'educació, encara que comptin amb el patrocini d'una universitat.

 

Exclusivament per les especialitats del cos de professors de música i arts escèniques i per l'especialitat de música del cos de professors d'ensenyament secundari es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris superiors de música.

 

En cap cas no es valoren per aquest apartat els cursos o assignatures del currículum de qualsevol títol acadèmic (titulacions progressives, mencions, títols d'especialista universitari vinculats a la superació de determinades assignatures dins el pla d'estudis del títol al·legat com a requisit o mèrit, etc.).

 

Tampoc no es valora el certificat d'aptitud pedagògica, el títol d'especialització didàctica ni el títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de la professió regulada de professor o equivalent.

 

3. Mèrits acadèmics i altres mèrits (màxim 3,0000 punts)

3.1. Mèrits acadèmics (màxim 1,5000 punts)

En el cas que es presentin títols que s'hagin obtingut a l'estranger s'haurà d'haver concedit la corresponent homologació per l'Estat espanyol, de conformitat amb el que es disposa en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat i el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relativa al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

3.1.1. Postgrau, doctorat i premis extraordinaris

3.1.1.1. Pel certificat-diploma acreditatiu d'Estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril), el títol oficial de Màster universitari (Reial decret 56/2005, de 21 de gener i Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), Suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent, sempre que no sigui un requisit per a l'ingrés a la funció pública docent

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació o títol corresponent o, en tot cas, del certificat supletori de la titulació expedit d'acord amb el previst, en el seu cas, a l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE de dia 13) o a l'Ordre de 13 d'agost de 2007 (BOE de dia 21), o en el Reial decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials (BOE de dia 6 d'agost).

No es valoren per aquest apartat els cursos de Postgrau, d'Especialització, d'Expert universitari ni els títols propis de les universitats, encara que poden ser valorats dins l'apartat 2 si es compleixen els requisits establerts en l'esmentat apartat.

El certificat-diploma acreditatiu d'Estudis avançats (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril) i el títol de suficiència investigadora només es valora quan no s'ha al·legat i valorat la possessió del títol de doctor.

No es valora per aquest apartat en cap cas el títol oficial de màster universitari que habilita per a l'exercici de la professió regulada de professor o equivalent.

3.1.1.2. Per posseir el títol de doctor

1,0000

Fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

3.1.1.3. Per haver obtingut el premi extraordinari en el doctorat

0,5000

Certificació acreditativa corresponent o fotocòpia compulsada

3.1.2. Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisits per l'ingrés al cos.

3.1.2.1. Titulacions de primer cicle. Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols declarats legalment equivalents, i pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A2, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que presenti l'aspirant.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagin estat necessaris superar per obtenir el primer títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

 

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en la que s'acrediti la superació dels mateixos.

3.1.2.2. Titulacions universitàries de segon cicle. Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents grup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, els estudis que hagin estat necessaris superar (primer cicle, segon cicle, o si s'escau, ensenyaments complementaris), per a l'obtenció del primer títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte que presenti l'aspirant.

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

 

 

3.1.2.3. Titulacions universitàries oficials de grau.

No es valoren per aquest apartat, en cap cas, els títols de grau que hagin estat necessaris superar per a l'obtenció del títol al·legat per a l'ingrés.

 

1,0000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica o del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els títols que s'al·leguin com a mèrits o, en el seu cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquests.

3.1.3. Altres titulacions

Es valoren les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades pels conservatoris professionals i superiors de música i les escoles d'art, així com les titulacions de formació professional específica.

En cap cas no es valoraran, si n'és el cas, aquelles titulacions que s'aportin com a requisit per accedir al cos corresponent, ni aquelles que hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat per a l'ingrés al cos.

3.1.3.1. Per cada títol professional de Música o Dansa

0,5000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos, així com fotocòpia compulsada de tots els títols que han estat necessaris per l'obtenció del títol que al·lega per a l'ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, etc) i fotocòpia compulsada de les titulacions al·legades com a mèrits o, si escau, els certificats d'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13-7-1988).

3.1.3.2. Per cada títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny

0,2000

Fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos, així com fotocòpia compulsada de tots els títols que han estat necessaris per l'obtenció del títol que al·lega per a l'ingrés al cos (batxillerat, tècnic superior, etc) i fotocòpia compulsada de les titulacions al·legades com a mèrits o, si escau, els certificats d'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13-7-1988).

3.1.3.3. Per cada títol de tècnic superior de formació professional

0,2000

3.1.3.4. Per cada títol de tècnic esportiu superior

0,2000

3.1.4. Pel certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits (nivell D), o certificat de nivell C2 de català, o pel títol de mestre de català o equivalent.

0,5000

Fotocòpia compulsada del títol o document d'haver abonat les taxes per a la seva expedició.

 

3.1.5. Coneixements d'idiomes estrangers

En aquest apartat només es valora un títol per idioma. En el cas de presentar diferents títols que acreditin nivells diferents d'un mateix idioma es valorarà el títol superior.

Només es valoren els certificats d'idiomes admesos per ACLES (Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior).

 

3.1.5.1. Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C2 del Marc Europeu Comú de Referència.

0,5000

Fotocòpia compulsada del títol que acredita el domini de llengua estrangera en els nivells indicats.

3.1.5.2. Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència.

0,3000

3.1.5.3. Per cada certificat, admès per ACLES, que acrediti el domini d'una llengua estrangera del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència.

0,1000

3.2. Publicacions de caràcter científic i tècnic o pedagògic, i mèrits artístics (màxim 1,5000 punts)

No es valoren aquelles publicacions realitzades en règim d'autoedició.

Aquelles publicacions que estan obligades a consignar l'ISBN en virtut del que es disposa en el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, i Real decret 2063/2008 de 12 de desembre o, si escau, ISNN o ISMN, no ho tenen, no són valorades, així com aquelles en les quals l'autor n'és l'editor.

En el cas de coautories o grups d'autors es dividirà la puntuació atorgada entre el número total d'autors, sempre i quan es presentin 10 pàgines per autor.

En els supòsits en què l'editorial o associació hagin desaparegut les dades requerides en la certificació s'han de justificar per qualsevol mitjà d'una prova admissible en dret.

 

3.2.1. Per llibres

 

- Per autoria

- Per coautoria o grups d'autors: la puntuació es divideix entre el número de coautors.

0,5000

 

En el cas dels llibres, en qualsevol dels seus formats:

- Els exemplars corresponents.

- Certificat de l'editorial on consti: el títol del llibre, autor o autors, ISBN, dipòsit legal i data de la primera edició, el número d'exemplars i que la difusió dels mateixos s'ha fet en llibreries comercials.

 

En el cas de revistes:

- Els exemplars corresponents.

- Certificat de l'editorial en el qual consti: el número d'exemplars, llocs de distribució i venda , o associació científica o didàctica legalment constituïda a la qual pertany la revista, títol de la publicació, autor o autors, ISSN, ISMN, dipòsit legal i data d'edició.

 

Els llibres i les revistes editades per administracions públiques i universitats públiques o privades, que no s'han difós en establiments comercials, a més de les dades anteriors, al certificat s'ha d'indicar els llocs  de difusió de la revista (centres educatius, centres de professors, institucions culturals, etc.).

En el cas de publicacions en format electrònic, hauran d'anar acompanyades per un informe en el qual l'organisme emissor certifiqui a quina base de dades figura, el títol de la publicació, l'autor o autors, la revista, la data de publicació i la URL.

3.2.2. Per articles en revistes

 

- Per autoria

- Per coautoria o grup d'autors: la puntuació es divideix entre el número de coautors.

 

0,2000

3.2.3. Exclusivament per al cos de professors de música i arts escèniques. Mèrits artístics relacionats amb l'especialitat a la qual s'opta:

- Per composicions estrenades com autor, concerts com a solista, o interpretacions escèniques estrenades.

Màxim 1,0000

Programes on  hi consti la participació de la persona i certificació de l'entitat organitzadora.

No es valoren les intervencions en concerts col·lectius. Només es valora la participació en concerts com a solista o director.

No es valora la participació en l'orquestra jove perquè està integrada per persones que cursen estudis de música al conservatori, ni els concerts realitzats com a alumne.

No es valoren els concerts realitzats dins l'àmbit escolar, ni les activitats vinculades a l'ensenyament i l'aprenentatge reglat en els centres educatius. Tampoc no es valora la repetició del mateix concert o representació.

3.2.4. Exclusivament per al cos de professors d'arts plàstiques i disseny i per al cos de mestres de taller. Mèrits artístics relacionats amb l'especialitat a la qual s'opta:

- Per premis en exposicions o concursos d'àmbit nacional i internacional.

 

Màxim

1,0000

Acreditació d'haver obtingut el premi.

Només es valoren els premis d'àmbit nacional o internacional.

Només es valoren els premis obtinguts com a professionals. No puntuen els obtinguts com a alumne, com a part d'un pla d'estudis o carrera. Tampoc no puntua la responsabilitat intel·lectual de feines realitzades al propi centre de treball ni premis dels alumnes als quals s'ha impartit classe.

La valoració dels premis vendrà determinada per l'àmbit de l'administració convocant, el nombre de premiats i el tipus de premi (1r premi, 2n premi i 3r premi).

 

3.3. Per la impartició de les activitats de formació i perfeccionament indicades a l'apartat 2 d'aquest barem (màxim 1,0000 punt)

Es valora la participació com a ponent o coordinador de cursos de formació permanent del professorat convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, per les administracions públiques amb competències educatives, per les universitats, i per institucions sense ànim de lucre sempre que hagin estat homologades o reconegudes per les administracions públiques amb competències educatives.

3.3.1. Per cada 10 hores de formació impartida o de coordinació

 

0,1000

Certificació expedida per l'entitat organitzadora en la qual consti de manera expressa el nombre d'hores de duració de l'activitat. En cas de les organitzades per institucions sense ànim de lucre, a més s'ha d'acreditar de manera fefaent el reconeixement o homologació d'aquestes activitats per l'Administració educativa corresponent o certificat d'inscripció al registre de formació de l'Administració educativa.

 

ANNEX 4 PROGRAMACIONS DIDÀCTIQUES

La programació didàctica s'ha de fer d'acord amb la normativa vigent sobre ordenació curricular i organització, i d'acord amb les instruccions dictades per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020.

En aquesta programació, a més de l'índex, que no ha d'excedir d'un full, s'hi han d'incloure un mínim de dotze unitats didàctiques. També pot incloure annexos.

Tot el contingut de la programació didàctica ha de tenir una extensió màxima de 60 pàgines (annexos inclosos), en format DIN-A4. No és computable la portada, en què s'han de consignar: núm. de DNI, nom i llinatges de l'aspirant i el cos i l'especialitat a la qual s'opta. Tot el contingut de la programació s'ha de presentar amb interlineat d'1,5, lletra tipus Times New Roman o Times, de 12 punts de grandària sense comprimir. Aquest format i tipus de lletra s'exigeix a tota la programació, excepte en els títols, números de pàgina i portada. Si s'hi inclouen taules o gràfics, l'interlineat pot ser simple i la lletra, Times New Roman o Times, com a mínim de 10 punts sense comprimir en la respectiva taula o gràfic. No podrà contenir hipervincles.

La programació elaborada per l'aspirant es lliurarà al tribunal telemàticament  a través de l'aplicació informàtica d'oposicions. Aquesta s'ha d'efectuar en un únic document amb format PDF que no superi els 15 MB. En el cas que es presenti més d'una programació serà vàlida i es tendrà en compte únicament l'última presentada dins termini.

En el cas que l'aspirant, en l'elaboració de la programació didàctica, no s'ajusti a les especificacions indicades en el paràgraf anterior es procedirà a minorar fins a un punt la valoració global de la segona prova.

La programació didàctica ha de fer referència al currículum vigent a les Illes Balears d'una àrea, assignatura, matèria, mòdul o àmbit corresponent a l'especialitat per la qual es participa. Ha de correspondre a un curs escolar de qualsevol de les etapes atribuïdes a l'especialitat i situar-se en un curs determinat, excepte en l'especialitat d'educació infantil, en què no cal referir-se a un curs acadèmic complet. S'han de tenir en compte els aspectes concrets de cada cos.

 • Cos de professors d'ensenyament secundari

En el cas dels aspirants a l'ingrés en el cos de professors d'ensenyament secundari, la programació es pot referir a l'etapa d'educació secundària obligatòria, al batxillerat, als cicles formatius de formació professional, als ensenyaments esportius o als ensenyaments formals en l'educació de persones adultes en què s'imparteixi docència des de l'especialitat a la qual s'opta.

En el cas de programacions referides a la formació professional o als ensenyaments esportius, la programació didàctica ha de referir-se a un dels mòduls dels cicles formatius en el qual tengui atribució de competència docent l'especialitat a la qual s'opta en la família professional corresponent. No es pot realitzar la programació d'un mòdul de formació en centres de treball. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; els resultats d'aprenentatge; les competències professionals, personals i socials; els continguts; la metodologia; els criteris d'avaluació; els recursos materials, i les mesures per a l'atenció a la diversitat.

En l'especialitat d'orientació educativa, la programació ha de fer referència a un pla d'actuació d'un departament d'orientació en un IES, un CEPA, un CIFP, un CEE, un CEIP, un CEIPIESO, un CEIPIEEM o algun centre de règim especial, o al pla anual de treball en un equip d'orientació educativa (EOEP, EAP o equips específics). Aquest pla ha d'incloure un mínim de dotze programes d'intervenció psicopedagògics.

En l'especialitat de formació i orientació laboral, l'aspirant pot presentar la programació de qualsevol mòdul de qualsevol dels cicles formatius que actualment s'imparteixen en centres públics de les Illes Balears en què tengui competència docent.

En la resta d'especialitats, la programació didàctica ha d'anar adreçada a un curs d'educació secundària o batxillerat. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; l'adequació i la seqüenciació dels objectius específics de la matèria; la seqüència dels continguts; els mètodes pedagògics; la distribució del temps i l'espai; les activitats d'ampliació i de reforç; els criteris d'avaluació i de qualificació; els estàndards d'aprenentatge avaluables; els elements transversals tractats; els materials i recursos didàctics que s'han d'utilitzar; els procediments de suport i de recuperació; les estratègies i els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge; les activitats complementàries i extraescolars; la contribució de la matèria a l'adquisició de les competències clau, i les mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

En totes les especialitats d'idiomes moderns, la programació ha de ser redactada i defensada en l'idioma corresponent.

 • Cos de professors tècnics de formació professional

La programació didàctica s'ha de referir a un dels mòduls dels cicles formatius en el qual tengui atribució de competència docent l'especialitat a la qual s'opta en la família professional corresponent. No es pot realitzar la programació del mòdul de formació en centres de treball. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; els resultats d'aprenentatge; les competències professionals, personals i socials; els continguts; la metodologia; els criteris d'avaluació; els recursos materials, i les mesures per a l'atenció a la diversitat.

En l'especialitat de serveis a la comunitat, l'aspirant ha d'elegir entre presentar la programació d'un mòdul d'un cicle formatiu o un pla general d'actuació d'un EOEP o d'un EAP. Aquest pla s'ha de dividir, com a mínim, en dotze programes d'actuació que han de tenir la consideració d'unitats didàctiques.

 • Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

La programació didàctica s'ha de referir a un curs acadèmic d'un dels nivells dels idiomes impartits en les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; els objectius i els continguts, generals i específics, que s'han d'assolir, amb especial referència als mínims exigibles; la distribució temporal dels continguts bàsics i de desenvolupament; la metodologia, els procediments, els criteris i els instruments d'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat; els procediments, els criteris i els instruments de qualificació per a la superació de cada curs o nivell; els materials i recursos didàctics que s'han d'utilitzar; les activitats complementàries i extraescolars, i les mesures per a l'atenció a la diversitat de les necessitats educatives de l'alumnat o a la diversitat de l'alumnat, si s'escau.

En totes les especialitats d'idiomes moderns, la programació ha de ser redactada i defensada en l'idioma corresponent.

 • Cos de professors de música i arts escèniques

La programació didàctica ha d'estar referida a una assignatura d'un dels quatre cursos dels ensenyaments elementals o d'un dels sis cursos dels ensenyaments professionals de Música o Dansa, segons l'especialitat convocada. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; els objectius, els continguts i els criteris d'avaluació que s'han d'assolir i la seva ordenació i distribució temporal; la metodologia, inclosos el repertori d'obres, les audicions o els recitals que els alumnes han de realitzar al llarg del curs; la bibliografia i els recursos didàctics que s'han d'utilitzar; els procediments i els instruments d'avaluació de l'aprenentatge; els criteris de qualificació per a la superació de l'assignatura i els criteris de promoció; les activitats complementàries, i les mesures per a l'atenció a la diversitat de les necessitats educatives de l'alumnat o a la diversitat de l'alumnat, si s'escau.

 • Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

La programació ha d'estar referida a una assignatura dels estudis superiors de disseny o a un dels mòduls dels cicles formatius en el qual tengui atribució de competència docent l'especialitat a la qual s'opta en la família professional corresponent. No es pot realitzar la programació d'un mòdul de formació pràctica en empreses, estudis i tallers. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; els objectius; les competències; els continguts; la metodologia; els criteris d'avaluació; els recursos materials, i les mesures per a l'atenció a la diversitat de les necessitats educatives de l'alumnat o a la diversitat de l'alumnat, si s'escau.

 • Cos de mestres

En l'especialitat d'educació infantil, la programació ha d'anar adreçada al segon cicle d'educació infantil, ha d'incloure el desenvolupament dels tres àmbits d'experiència de l'etapa i no cal que es refereixi necessàriament a un curs acadèmic complet. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; l'adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees; la seqüència dels continguts; els mètodes pedagògics; els criteris d'avaluació; els procediments i les activitats de suport i d'ampliació; les estratègies i els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge, i les mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

En les especialitats d'educació primària, d'educació física, de música i d'anglès, la programació didàctica ha d'anar adreçada a un curs de l'etapa d'educació primària. Les programacions han d'incloure, com a mínim: una introducció; una contextualització; l'adequació i la seqüenciació dels objectius generals de les àrees; la seqüència dels continguts al llarg del curs; els mètodes pedagògics; la distribució de l'espai i el temps; les activitats d'ampliació i de reforç; els criteris d'avaluació i de qualificació; els estàndards d'aprenentatge avaluables; els elements transversals tractats; els materials i els recursos didàctics que s'han d'utilitzar; els procediments de suport i de recuperació; les estratègies i els procediments d'avaluació del procés d'ensenyament i aprenentatge; les activitats complementàries i extraescolars; la contribució de l'àrea a l'adquisició de les competències, i les mesures d'atenció a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

En l'especialitat d'anglès, la programació s'ha de redactar i defensar en aquest idioma.

En les especialitats de pedagogia terapèutica i audició i llenguatge, la programació ha de consistir en l'elaboració d'un pla d'actuació anual de l'equip de suport. El pla ha de tenir en compte les necessitats de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, els criteris per a l'elaboració de les adaptacions curriculars individuals, l'organització del professorat de suport, i les actuacions entre els distints àmbits de treball: en relació amb el centre, en relació amb el professorat i en relació amb els alumnes amb adaptacions curriculars individuals. Aquest pla d'actuació ha de comprendre dotze actuacions diferenciades amb alumnes, les quals han de tenir la consideració d'unitats didàctiques.

 

ANNEX 5 NORMATIVA VIGENT SOBRE ORDENACIÓ CURRICULAR

Ensenyaments de règim general

Educació infantil

- Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny).

- Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 2 de juliol).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009 sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 7 de febrer).

Educació primària

- Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 97, de 19 de juliol), modificat pel Decret 28/2016, de 20 de maig, pel qual es modifica el Decret 32/2014, de 18 de juliol, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 64, de 21 de maig).

- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 100, de 24 de juliol), modificada per una ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig).

- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 37, de 17 de març), modificada per una ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig).

Educació secundària obligatòria

- Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig), modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64, de 21 de maig).

- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig), modificada per una ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2009), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de juliol de 2010, per la qual es modifica l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 123, de 21 d'agost).

- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2019 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2019-2020 (BOIB núm. 156, de 16 de novembre).

Batxillerat

- Decret 48/2019, de 14 de juny, pel qual es modifiquen el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, i l'Ordre de la consellera d'Educació,Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 80, de 15 de juny).

- Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s'estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), modificat pel Decret 30/2016, de 20 de maig (BOIB núm. 64, de 21 de maig).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009 sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat de batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 7 de febrer).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 27 d'abril de 2009 sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 12 de maig).

- Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 21 de maig), modificada per una ordre del conseller d'Educació i Universitat de 23 de maig de 2016 (BOIB núm. 65, de 24 de maig).

- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de novembre de 2019 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2019-2020 (BOIB núm. 157, de 19 de novembre).

Ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en ESO

- Llei 4/2006 de 30 de març, d'educació i formació permanents de persones adultes de les Illes Balears (BOIB núm. 50, de 6 d'abril).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 27 de juliol de 2009, per la qual es regula l'oferta formativa que es pot impartir en els centres d'educació de persones adultes que depenen de la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears (BOIB núm. 118, de 13 d'agost).

- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 de maig de 2011 per la qual es regula l'organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 24 de maig).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de juliol de 2009 per la qual s'estableix el currículum de l'educació secundària per a persones adultes que condueix a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 117, d'11 d'agost).

Formació professional

Administració i Gestió (ADG)

Títol professional bàsic en Serveis Administratius (ADG11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments que estableix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm.147, de 18 de juny).

Gestió Administrativa (ADG21)

- Reial decret 1631/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Gestió Administrativa i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 289, d'1 de desembre), modificat pel Reial decret 1126/2010, de 10 de setembre (BOE núm. 221, d'11 de setembre).

- Ordre EDU/1999/2010, de 13 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Gestió Administrativa (BOE núm. 180, de 26 de juliol).

Assistència a la Direcció (ADG31)

- Reial decret 1582/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Assistència a la Direcció i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre).

- Ordre ECD/318/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al Títol de tècnic superior en Assistència a la Direcció (BOE núm. 46, de 23 de febrer).

Administració i Finances (ADG32)

- Reial decret 1584/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Administració i Finances i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre).

- Ordre ECD/308/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Administració i Finances (BOE núm. 45, de 22 de febrer).

Activitats Físiques i Esportives (AFD)

Títol professional bàsic en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives (AFD11)

- Reial decret 73/2018, de 19 de febrer, pel qual s'estableix el títol professional bàsic en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives i se'n fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 45, de 20 de febrer).

- Ordre EFP/792/2019, de 18 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de formació professional bàsica corresponent al títol professional bàsic en Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives (BOE núm. 177, de 25 de juliol).

Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (AFD21) (LOGSE)

- Reial decret 2049/1995, de 22 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 39, de 14 de febrer de 1996).

- Decret 63/2004, de 2 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural (BOIB núm. 97, de 13 de juliol).

Ensenyament i Animació Socioesportiva (AFD31-LOE)

- Reial decret 653/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm.168, de 15 de juliol).

- Ordre EFP/301/2019, d'11 de març, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva (BOE núm. 66, de 18 de març).

Condicionament Físic (AFD32-LOE)

- Reial decret 651/2017, de 23 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Condicionament Físic i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 162, de 8 de juliol).

- Ordre EFP/923/2019, de 4 de setembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Condicionament Físic (BOE núm. 215, de 7 de setembre).

Comerç i Màrqueting (COM)

Títol professional bàsic en Serveis Comercials (COM11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm.147, de 18 de juny).

Activitats Comercials (COM21)

- Reial decret 1688/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Activitats Comercials i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 311, de 27 de desembre; correcció d'errades en el BOE núm. 61, de 12 de març).

- Ordre ECD/73/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Activitats Comercials (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Màrqueting i Publicitat (COM31)

- Reial decret 1571/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Màrqueting i Publicitat i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 299, de 13 de desembre).

- Ordre ECD/329/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Màrqueting i Publicitat (BOE núm. 47, de 24 de febrer).

Gestió de Vendes i Espais Comercials (COM33)

- Reial decret 1573/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 299, de 13 de desembre).

- Correcció d'errades del Reial decret 1573/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Gestió de vendes i Espais Comercials i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 40, de 16 de febrer).

- Ordre ECD/320/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Gestió de vendes i Espais Comercials (BOE núm. 46, de 23 de febrer).

Comerç Internacional (COM34)

- Reial decret 1574/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Comerç Internacional i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 299, de 13 de desembre).

- Ordre ECD/319/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Comerç Internacional (BOE núm. 46, de 23 de febrer).

Electricitat i Electrònica (ELE)

Electricitat i Electrònica (ELE11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm. 147, de 18 de juny).

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (ELE21)

- Reial decret 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 53, d'1 de març).

- Ordre EDU/2185/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (BOE núm. 192, de 10 d'agost).

Instal·lacions de Telecomunicacions (ELE22)

- Reial decret 1632/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 279, de 19 de novembre).

- Ordre EDU/391/2010, de 20 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Instal·lacions de Telecomunicacions (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (ELE31)

- Reial decret 1127/2010, de 10 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 244, de 8 d'octubre).

- Ordre EDU/2890/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats (BOE núm. 273, d'11 de novembre).

Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (ELE32)

- Reial decret 883/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (BOE núm. 176, de 23 de juliol).

- Ordre EDU/3154/2011, d'11 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics (BOE núm. 280, de 21 de novembre).

Manteniment Electrònic (ELE33)

- Reial decret 1578/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Manteniment Electrònic i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre).

- Ordre ECD/107/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Manteniment Electrònic (BOE núm. 28, d'1 de febrer).

Automatització i Robòtica Industrial (ELE34)

- Reial decret 1581/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre).

- Correcció d'errades del Reial decret 1581/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 42, de 18 de desembre).

- Ordre ECD/102/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Automatització i Robòtica Industrial (BOE núm. 28, d'1 de febrer).

Energia i Aigua (ENA)

Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (ENA31)

- Reial decret 1177/2008, d'11 de juliol, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Eficiència Energètica i Energia Solar Tèrmica (BOE núm. 181, de 28 de juliol).

- Ordre EDU/394/2010, de 20 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Eficiència i Energia Solar Tèrmica (BOE núm. 49, de 25 de febrer).

Energies Renovables (ENA33)

- Reial decret 385/2011, de 18 de març, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Energies Renovables i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 89, de 14 d'abril).

- Ordre EDU/1564/2011, d'1 de juny, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Energies Renovables (BOE núm. 138, de 10 de juny).

Fabricació Mecànica (FME)

Títol professional bàsic en Fabricació i Muntatge (FME11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55 de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm. 147, de 18 de juny).

Hoteleria i Turisme (HOT)

Títol professional bàsic en Cuina i Restauració (HOT11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm.147, de 18 de juny).

Cuina i Gastronomia (HOT21)

- Reial decret 1396/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Cuina i Gastronomia i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 281, de 23 de novembre).

- Ordre ESD/3408/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Cuina i Gastronomia (BOE núm. 287, de 28 de novembre).

Direcció de Cuina (HOT34)

- Reial decret 687/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Direcció de Cuina i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 143, de 12 de juny).

- Ordre EDU/2883/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Direcció de Cuina (BOE núm. 271, de 10 de novembre).

Indústries Alimentàries (INA)

Forneria, Pastisseria i Rebosteria (INA21)

- Reial decret 1399/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Forneria, Pastisseria i Rebosteria i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 282, de 24 de novembre).

- Ordre ESD/3389/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Forneria, Pastisseria i Rebosteria (BOE núm. 286, de 27 de novembre).

Imatge Personal (IMP)

Títol professional bàsic en Perruqueria i Estètica (IMP11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm.147, de 18 de juny).

Estètica i Bellesa (IMP21)

- Reial decret 256/2011, de 28 de febrer, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Estètica i Bellesa i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 83, de 7 d'abril; correcció d'errades en el BOE núm. 117, de 17 de maig).

- Ordre EDU/1294/2011, de 13 de maig, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Estètica i Bellesa (BOE núm. 122, de 23 de maig).

Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (IMP22)

- Reial decret 1588/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre).

- Ordre ECD/344/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Perruqueria i Cosmètica Capil·lar (BOE núm. 49, de 27 de febrer).

Estètica Integral i Benestar (IMP31)

- Reial decret 881/2011, de 24 de juny, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Estètica Integral i Benestar i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 176, de 23 de juliol).

- Ordre EDU/3152/2011, d'11 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Estètica Integral i Benestar (BOE núm. 280, de 21 de novembre).

Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (IMP33)

- Reial decret 1685/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 311, de 27 de desembre).

- Ordre ECD/84/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Informàtica i Comunicacions (IFC)

Títol professional bàsic en Informàtica i Comunicacions (IFC11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm.147, de 18 de juny).

Títol professional bàsic en Informàtica d'Oficina (IFC12)

- Reial decret 356/2014, de 16 de maig, pel qual s'estableixen set títols de formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de formació professional (BOE núm. 130, de 29 de maig).

- Ordre ECD/1633/2014, d'11 de setembre, per la qual s'estableix el currículum de set cicles formatius de formació professional bàsica en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm. 223, de 13 de setembre).

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21)

- Reial decret 1691/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 15, de 17 de gener).

- Ordre EDU/2187/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes (BOE núm. 192, de 10 d'agost).

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (IFC31)

- Reial decret 1629/2009, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 278, de 18 de novembre).

- Ordre EDU/392/2010, de 20 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (BOE núm. 49, de 25 de febrer).

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (IFC32)

- Reial decret 450/2010, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 123, de 20 de maig).

- Ordre EDU/2000/2010, de 13 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (BOE núm. 180, de 26 de juliol).

Desenvolupament d'Aplicacions Web (IFC33)

- Reial decret 686/2010, de 20 de maig, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 143, de 12 de juny).

- Ordre EDU/2887/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web (BOE núm. 273, d'11 de novembre).

Instal·lació i Manteniment (IMA)

Títol professional bàsic en Manteniment d'Habitatges (IMA12)

- Reial decret 774/2015, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen sis títols de formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de formació professional (BOE núm. 207, de 29 d'agost).

- Ordre ECD 648/2016, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum de sis cicles formatius de formació professional bàsica en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm. 106, de 3 de maig).

Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (IMA22)

- Reial decret 1793/2010, de 30 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 28, de 2 de febrer de 2011).

- Ordre EDU/436/2011, de 17 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (BOE núm. 52, de 2 de març).

Manteniment Electromecànic (IMA23)

- Reial decret 1589/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Manteniment Electromecànic i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre).

- Ordre ECD/76/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Manteniment Electromecànic (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (IMA32)

- Reial decret 220/2008, de 15 de febrer, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 55, de 4 de març).

- Ordre EDU/2200/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (BOE núm. 193, d'11 d'agost).

Prevenció de Riscos Professionals (MSP34) (LOGSE)

- Reial decret 1161/2001, de 26 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Prevenció de Riscos Professionals i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 279, de 21 de novembre).

- Reial decret 277/2003, de 7 de març, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Prevenció de Riscos Professionals (BOE núm. 74, de 27 de març).

Sanitat (SAN)

Emergències Sanitàries (SAN21)

- Reial decret 1397/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Emergències Sanitàries i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 282, de 24 de novembre).

- Ordre ESD/3391/2008, de 3 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Emergències Sanitàries (BOE núm. 286, de 27 de novembre).

Farmàcia i Parafarmàcia (SAN22)

- Reial decret 1689/2007, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 15, de 17 de gener).

- Ordre EDU/2184/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Farmàcia i Parafarmàcia (BOE núm. 192, de 10 d'agost).

Cures Auxiliars d'Infermeria (SAN23) (LOGSE)

- Reial decret 546/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 133, de 5 de juny).

- Reial decret 558/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria (BOE núm. 134, de 6 de juny).

Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (SAN31)

- Reial decret 767/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4 d'octubre).

- Ordre ECD/1526/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (BOE núm. 179, de 28 de juliol).

Dietètica (SAN32) (LOGSE)

- Reial decret 536/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Dietètica i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 131, de 2 de juny).

- Reial decret 548/1995, de 7 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Dietètica (BOE núm. 131, de 2 de juny).

Documentació i Administració Sanitàries (SAN33)

- Reial decret 768/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Documentació i Administració Sanitàries i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4 d'octubre).

- Ordre ECD/1530/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Documentació i Administració Sanitàries (BOE núm. 179, de 28 de juliol).

Higiene Bucodental (SAN34)

- Reial decret 769/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Higiene Bucodental i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4 d'octubre).

- Ordre ECD/1539/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Higiene Bucodental (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

 

​​​​​​​Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (SAN35)

- Reial decret 770/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4 d'octubre).

- Ordre ECD/1540/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

Laboratori Clínic i Biomèdic (SAN36)

- Reial decret 771/2014, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 4 d'octubre).

- Ordre ECD/1541/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

Seguretat i Medi Ambient (SEA)

Emergències i Protecció Civil (SEA21)

- Reial decret 907/2013, de 22 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Emergències i Protecció Civil i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 17 de desembre).

- Ordre ECD/1523/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Emergències i Protecció Civil (BOE núm. 179, de 28 de juliol).

Serveis Socioculturals i a la Comunitat (SSC)

Atenció a Persones en Situació de Dependència (SSC21)

- Reial decret 1593/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 301, de 15 de desembre; correcció d'errades en el BOE núm. 42, de 18 de febrer).

- Ordre ECD/340/2012, de 15 de febrer, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Atenció a Persones en Situació de Dependència (BOE núm. 49, de 27 de febrer).

Educació Infantil (SSC31)

- Reial decret 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Educació Infantil i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 282, de 24 de novembre).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 per la qual s'estableix el desenvolupament curricular per als títols de formació professional del sistema educatiu que es dictin d'acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, dins l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm.172 EXT, de 6 de desembre).

Animació Sociocultural i Turística (SSC32)

- Reial decret 1684/2011, de 18 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 311, de 27 de desembre).

- Ordre ECD/82/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Animació Sociocultural i Turística (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Integració Social (SSC33)

- Reial decret 1074/2012, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Integració Social i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 195, de 15 d'agost).

- Ordre ECD/106/2013, de 23 de gener, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Integració Social (BOE núm. 28, d'1 de febrer).

 

​​​​​​​Mediació Comunicativa (SSC34)

- Reial decret 831/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Mediació Comunicativa i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 259, de 25 d'octubre).

- Ordre ECD/1542/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Mediació Comunicativa (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

Tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere (SSC35)

- Reial decret 779/2013, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 278, de 20 de novembre).

- Ordre ECD/1545/2015, de 21 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Promoció de la Igualtat de Gènere (BOE núm. 180, de 29 de juliol).

Transport i Manteniment de Vehicles (TMV)

Títol professional bàsic en Manteniment de Vehicles (TMV11)

- Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, se'n fixen els currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 55, de 5 de març).

- Ordre ECD/1030/2014, d'11 de juny, per la qual s'estableixen les condicions d'implantació de la formació professional bàsica i el currículum de catorze cicles formatius d'aquests ensenyaments en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm.147, de 18 de juny).

Títol professional bàsic en Manteniment d'Embarcacions Esportives i d'Esbarjo (TMV12)

- Reial decret 774/2015, de 28 de agost, pel qual s'estableixen sis títols de formació professional bàsica del catàleg de títols dels ensenyaments de formació professional (BOE núm. 207, de 2 d'agost).

- Ordre ECD/648/2016, de 26 d'abril, per la qual s'estableix el currículum de sis cicles formatius de formació professional bàsica en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (BOE núm. 106, de 3 de maig).

Carrosseria (TMV21)

- Reial decret 176/2008, de 8 de febrer, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Carrosseria i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 48, de 25 de febrer).

- Ordre EDU/2214/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Carrosseria (BOE núm. 194, de 12 d'agost).

Electromecànica de Vehicles Automòbils (TMV22)

- Reial decret 453/2010, de 16 d'abril, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 124, de 21 de maig).

- Ordre EDU/2874/2010, de 2 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Electromecànica de Vehicles Automòbils (BOE núm. 271, de 9 de novembre).

Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo (TMV26)

- Reial decret 91/2018, de 2 de març, pel qual s'estableix el títol de tècnic en Manteniment d'Embarcacions d'Esbarjo i es fixen els aspectes bàsics del currículum (BOE núm. 55, de 3 de març).

Automoció (TMV31)

- Reial decret 1796/2008, de 3 de novembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Automoció i se'n fixen els ensenyaments mínims (BOE núm. 284, de 25 de novembre).

- Ordre EDU/2199/2009, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Automoció (BOE núm. 193, d'11 d'agost).

Manteniment Aeromecànic (MVA32) (LOGSE)

- Reial decret 625/1995, de 21 d'abril, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior en Manteniment Aeromecànic i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 201, de 23 d'agost).

- Reial decret 202/1996, de 9 de febrer, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Manteniment Aeromecànic (BOE núm. 63, de 13 de març).

Ensenyaments de règim especial

Ensenyament d'idiomes

- Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre, pel qual es fixen les exigències mínimes del nivell bàsic a l'efecte de certificació, s'estableix el currículum bàsic dels nivells intermedi B1, intermedi B2, avançat C1 i avançat C2, dels ensenyaments d'idiomes de règim especial que regula la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i s'estableixen les equivalències entre els ensenyaments d'idiomes de règim especial regulats en diversos plans d'estudis i els d'aquest Reial decret (BOE núm. 311, de 23 de desembre).

- Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s'estableixen l'ordenació, l'organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d'idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 66, de 16 de maig).

- Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 31 de gener de 2011 per la qual s'assignen els percentatges per a la qualificació de cadascuna de les destreses en els diferents cursos i nivells dels idiomes en les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears (BOIB núm. 24, de 17 de febrer).

Ensenyaments de Música i Dansa

Música

- Reial decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Música regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 18, de 20 de gener).

- Decret 36/2018, de 9 de novembre, pel qual s'estableix el currículum dels ensenyaments professionals de Música a les Illes Balears (BOIB núm. 143, de 15 de novembre).

Dansa

- Reial decret 85/2007, de 26 de gener, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals de Dansa per la Llei orgànica de 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 38, de 13 de gener), modificat pel Reial decret 898/2010, de 9 de juliol (BOE núm.169, de 13 de juliol).

- Decret 54/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de Dansa (BOIB núm. 81, de 2 de juny).

- Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la qual s'estableix l'organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears (BOIB núm. 136, de 17 de setembre).

- Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 8 d'abril de 2010, de modificació de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 7 de setembre de 2009 per la qual s'estableix l'organització i el funcionament dels ensenyaments professionals de Dansa regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les Illes Balears (BOIB núm. 58, de 17 d'abril).

Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny

Estudis superiors

- Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 137, de 5 de maig) derogat en part.

- Sentència de 23 de maig de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, per la qual s'anul·len les expressions «de grau» i «graduat o graduada» contingudes en el títol, articulat i annexos del Reial decret 633/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau de Disseny establertes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 19, de 22 de gener).

- Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix a les Illes Balears el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior de Disseny de les especialitats de Disseny Gràfic, Disseny d'Interiors, Disseny de Moda i Disseny de Producte i se'n regula l'avaluació (BOIB núm. 125, de 10 de setembre).

Cicles formatius d'arts plàstiques i disseny

- Reial decret 596/2007, de 4 de maig, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny (BOE núm.125, de 25 de maig).

Cicles formatius d'Arts Aplicades a l'Escultura

- Reial decret 1385/1995, de 4 d'agost, pel qual s'estableixen els títols de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Buidatge i Modelatge Artístics, Ebenisteria Artística, Daurat i Policromia Artístics, Artesania en Cuir, Talla Artística en Fusta, Talla Artística en Pedra, Forja Artística, Fosa Artística i Galvanoplàstia i en Ornamentació Islàmica pertanyents a la família professional de les Arts Aplicades de l'Escultura, i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 222, de 16 de setembre).

- Reial decret 694/1996, de 26 d'abril, pel qual s'estableix el currículum i es determina la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny de la família professional d'Arts Aplicades de l'Escultura (BOE núm. 125, de 23 de maig).

Cicles formatius d'Arts Aplicades a la Indumentària

- Reial decret 1460/1995, d'1 de setembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d'Indumentària i en Modelisme d'Indumentària, pertanyents a la família professional de les Arts Aplicades a la Indumentària i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 241, de 9 de octubre).

- Reial decret 553/1998, de 2 d'abril, pel qual s'estableix el currículum i es determina la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional de les Arts Aplicades a la Indumentària (BOE núm. 101, de 28 d'abril).

Cicles formatius de Disseny d'Interiors

- Reial decret 1464/1995, d'1 de setembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Moblament, en Arquitectura Efímera, en Aparadorisme, en Elements de Jardí i en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració, pertanyents a la família professional de Disseny d'Interiors i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 243, d'11 d'octubre).

- Reial decret 1537/1996, de 21 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es determina la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional de Disseny d'Interiors (BOE núm. 217, de 7 de setembre).

Joieria Artística

- Reial decret 1298/1995, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Procediments d'Orfebreria i Argenteria, en Emmotllat i Fosa d'Objectes d'Orfebreria, en Joieria i Bijuteria Artístiques, en Procediments de Joieria Artística, en Gravat Artístic sobre Metall, en Encastat i en Damasquinatge, pertanyents a la família professional de la Joieria d'Art i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 221, de 15 de setembre).

- Reial decret 1575/1996, de 28 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es determina la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny, de la família professional de Joieria d'Art (BOE núm. 221, de 12 de setembre).

- Reial decret 1297/1995, de 21 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Bijuteria Artística, en Joieria Artística i en Orfebreria i Argenteria Artístiques, pertanyents a la família professional de la Joieria d'Art i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 221, de 15 de setembre).

- Reial decret 1574/1996, de 28 de juny, pel qual s'estableix el currículum i es determina la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny de la família professional de la Joieria d'Art (BOE núm. 221, de 12 de setembre).

 

​​​​​​​Cicles formatius de Comunicació Gràfica i Audiovisual

- Reial decret 1436/2012, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès, pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 265, de 3 de novembre).

- Reial decret 1432/2012, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 265, de 3 de novembre).

- Reial decret 1433/2012, d'11 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració pertanyent a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual i s'aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 265, de 3 de novembre).

- Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s'estableixen els currículums, en l'àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d'Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de grau superior corresponents als títols de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Il·lustració i de tècnic superior d'Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de Comunicació Gràfica i Audiovisual, i es regulen l'avaluació i les proves d'accés dels estudis professionals d'arts plàstiques i disseny (BOIB núm. 35, de 16 de març).

Ensenyaments esportius

Normativa de referència comuna a totes les modalitats esportives

- Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial (BOE núm. 268, de 8 de novembre).

- Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a l'empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l'exhauriment de determinades formacions esportives (BOIB núm. 113, de 14 d'agost).

Atletisme (LOE)

- Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Atletisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

- Reial decret 668/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu superior en Atletisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 236, de 2 d'octubre).

- Ordre ECD/1209/2014, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final del grau mitjà corresponent al títol de tècnic esportiu en Atletisme (BOE núm. 170, de 14 de juliol).

- Ordre ECD/1210/2014, de 3 de juliol, per la qual s'estableix el currículum del cicle de grau superior corresponent al títol de tècnic esportiu superior en Atletisme (BOE núm. 170, de 14 de juliol).

Bàsquet (LOE)

- Reial decret 980/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Bàsquet i se'n fixen el currículum bàsic i els requisits d'accés, i es modifica el Reial decret 669/2013, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el títol de tècnic esportiu en Atletisme i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 282, de 25 de novembre).

- Ordre ECD/481/2017, de 24 de maig, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent al títol de tècnic esportiu en Bàsquet (BOE núm. 127, de 29 de maig).

Esports de Muntanya i Escalada (LOGSE)

- Reial decret 318/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en les especialitats dels Esports de Muntanya i Escalada, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments (BOE núm. 73, de 25 de març).

- Decret 104/2006, de 7 de desembre de 2006, pel qual s'estableixen els currículums, les proves i els requisits d'accés corresponents als títols de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior de les especialitats dels Esports de Muntanya i Escalada (BOIB núm. 180, de 19 de desembre).

Futbol i Futbol Sala (LOGSE)

- Reial decret 320/2000, de 3 de març, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en les especialitats de Futbol i Futbol Sala, s'aproven els corresponents ensenyaments mínims i es regulen les proves i els requisits d'accés a aquests ensenyaments (BOE núm. 76, de 29 de març).

- Decret 89/2006, de 13 d'octubre, pel qual s'estableixen els currículums, les proves i els requisits d'accés corresponents als títols de tècnic esportiu i de tècnic esportiu superior de les especialitats de Futbol i Futbol Sala (BOIB núm. 158, de 9 de novembre).

Piragüisme (LOE)

- Reial decret 981/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en Piragüisme d'Aigües Braves, tècnic esportiu en Piragüisme d'Aigües Tranquil·les, i tècnic esportiu en Piragüisme Recreatiu Guia en Aigües Braves, i se'n fixa el currículum bàsic i els requisits d'accés (BOE núm. 282, de 25 de novembre).

Vela (LOE)

- Reial decret 935/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en Vela amb Aparell Fix i tècnic esportiu en Vela amb Aparell Lliure, i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31 d'agost).

- Ordre EDU/2449/2011, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponents als títols de tècnic esportiu en Vela amb Aparell Fix i tècnic esportiu en Vela amb Aparell lliure (BOE núm. 223, de 16 de setembre).

Hípica (LOE)

- Reial decret 933/2010, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre, i se'n fixen els ensenyaments mínims i els requisits d'accés (BOE núm. 211, de 31 d'agost).

- Ordre ECD /2406/2012, de 30 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum dels cicles inicial i final de grau mitjà corresponent als títols de tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet i tècnic esportiu en les Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre (BOE núm. 271, de 10 de novembre).

 

ANNEX 6 CARACTERÍSTIQUES DE LA PART PRÀCTICA

Especificacions, pautes i criteris per la realització de l'exercici de caràcter pràctic.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Característiques comunes de la part pràctica

Els tribunals formularan dues opcions als participants perquè n'elegeixin una.

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

La comissió de selecció o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a màxim serà de quatre hores. En funció del tipus de prova pràctica el tribunal pot distribuir el temps de la realització de la prova en diferents dies.

Especialitat: Filosofia

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de tres parts:

1. Comentari d'un text filosòfic

2. Comentari i anàlisi de qüestions de caràcter ètic i/o sociològic

3. Comentari i anàlisi de qüestions de caràcter lògic i/o epistemològic

Especialitat: Llatí

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en tres exercicis de traducció:

1. Un text en prosa o en vers per traduir sense diccionari

2. Un text en prosa  per traduir amb diccionari i comentari sintàctic i estilístic, sociocultural o històric, segons les característiques de l'autor.

3. Un text en vers per traduir amb diccionari i comentari foneticomorfològic i mètric.

Especialitat: Llengua castellana i literatura

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de dues parts:

1. Un comentari literari i lingüístic d'un text. El comentari ha de ser una anàlisi dels trets conceptuals, estilístics, lingüístics i pragmàtics més significatius del text.

2. Elaboració d'un text argumentatiu, d'una extensió màxima de 300 paraules, amb relació al tema plantejat pel tribunal.

El tribunal ha de valorar la tècnica del comentari de text, la coherència, la cohesió, l'adequació i la correcció gramatical.

Especialitat: Geografia i història

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova ha d'incloure exercicis plantejats a partir d'un document històric (text, mapa, imatge, gràfic, estadística, etc.), d'un geogràfic (text, representació cartogràfica, mapa, plànol, imatge, gràfic, estadística etc.) i d'un artístic (documents iconogràfics, imatges, textos, mapes, plànols, gràfics, etc.).

Especialitat: Matemàtiques

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la realització de problemes, exercicis i qüestions pròpies de l'especialitat. La resolució d'aquests problemes, exercicis i qüestions implica l'aplicació i la utilització dels conceptes, procediments i tècniques matemàtics relacionats  amb l'especialitat.

Especialitat: Física i química

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la resolució de problemes i/o qüestions de caràcter pràctic relacionades amb l'especialitat.

La prova pot incloure la resolució de qüestions relatives a la utilització de procediments de treball científic, descripció de tècniques experimentals o activitats de laboratori de les matèries que constitueixen l'especialitat.

Especialitat: Biologia i geologia

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consisteix en la realització d'exercicis relatius a conceptes, procediments i aplicacions relacionades amb l'especialitat, que pot incloure el disseny d'experiències o activitats de laboratori realitzables amb els mitjans habituals en un centre docent.

Així mateix pot incloure també la identificació visual i classificació d'éssers vius, roques i minerals.

Especialitat: Dibuix

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consisteix en la realització d'un exercici. Ambdues han de plantejar representacions graficoplàstiques, bidimensionals o tridimensionals, en funció d'una sèrie de consideracions prèvies:

- L'orientació formal múltiple de la prova. Les dues proves s'han de plantejar de manera que puguin ser resoltes amb representacions de diferent sensibilitat (naturalista, subjectiva, de comunicació gràfica o descripció tècnica), segons determini el tribunal en cada cas.

- La utilització possible de tècniques. El tribunal ha de fixar les tècniques adients per a cada exercici, incloent-hi tècniques de representació tridimensional i infogràfiques si cal, i excloent tècniques de pintura o volum que no siguin de realització i acabat ràpids.

- La temporalització de la prova. La durada de la prova ha de ser com a màxim de 4 hores repartides en dues sessions. La primera sessió (d'una durada no superior a 1 hora) consistirà en l'elaboració d'un esborrany i el plantejament del projecte a desenvolupar en la segona sessió. Aquest esborrany ha de romandre en poder del tribunal fins l'inici de la segona sessió en la qual s'ha de dur a terme l'elaboració de l'esborrany o projecte realitzat a la primera sessió.

- Materials i estris per la realització de la prova. L'aspirant s'ha de proveir dels materials i estris necessaris per a la realització de la prova.

Especialitat: Francès

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica constarà de dues parts:

1. Elaboració d'un text argumentatiu, sense diccionari, d'una extensió màxima de 300 paraules amb relació al tema plantejat pel tribunal.

2. Resposta en francès a qüestions d'acord amb els procediments de l'àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d'anàlisi del discurs  en relació amb la impartició dels currículums assignats a l'especialitat en l'ensenyament secundari.

El tribunal pot formular qüestions en les dues parts i valora la tècnica del comentari de text, la coherència i la cohesió del text així com l'adequació i correcció gramatical.

Especialitat: Anglès

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica constarà de dues parts:

1. Elaboració d'un text argumentatiu, sense diccionari, d'una extensió màxima de 300 paraules amb relació al tema plantejat pel tribunal.

2. Resposta en anglès a qüestions d'acord amb els procediments de l'àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d'anàlisi del discurs  en relació amb la impartició dels currículums assignats a l'especialitat en l'ensenyament secundari.

El tribunal pot formular qüestions en les dues parts i valora la tècnica del comentari de text, la coherència i la cohesió del text així com l'adequació i correcció gramatical.

Especialitat: Alemany

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica constarà de dues parts:

1. Elaboració d'un text argumentatiu, sense diccionari, d'una extensió màxima de 300 paraules amb relació al tema plantejat pel tribunal.

2. Resposta en alemany a qüestions d'acord amb els procediments de l'àrea sobre aspectes gramaticals, lèxics i d'anàlisi del discurs en relació amb la impartició dels currículums assignats a l'especialitat en l'ensenyament secundari.

El tribunal pot formular qüestions en les dues parts i valora la tècnica del comentari de text, la coherència i la cohesió del text, així com l'adequació i correcció gramatical.

Especialitat: Llengua i literatura catalanes

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de dues parts:

1. Un comentari literari i lingüístic d'un text. El comentari ha de ser una anàlisi dels trets conceptuals, estilístics, lingüístics i pragmàtics més significatius del text.

2. Elaboració d'un text argumentatiu, d'una extensió màxima de 300 paraules, relacionat amb el tema plantejat pel tribunal.

El tribunal ha de valorar la tècnica del comentari de text, la coherència, la cohesió, l'adequació i la correcció gramatical.

Especialitat: Música

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de tres parts:

1. Audició i anàlisi d'una obra o fragment musical i la seva aplicació didàctica. Aquest exercici s'ha de realitzar per escrit i ha de ser el mateix per a tots els aspirants. El tribunal facilita una partitura de l'obra o fragment, per analitzar, a cada aspirant. L'obra  o fragment s'ha d'escoltar tres vegades. Necessàriament l'anàlisi ha d'incloure justificadament: l'estil (període històric i possibilitats d'autor) i la forma musical (anàlisi melòdica i temàtica, rítmica, tímbrica, dinàmica, textural, contrapuntística, harmònica...). El temps màxim per realitzar aquesta part és de 3 hores. Aquesta part és comuna en les dues opcions.

2. Interpretació vocal d'una cançó o fragment musical (màxim 32 compassos) i lectura rítmica d'un fragment musical (mínim 16 compassos) facilitades pel tribunal. La cançó o el fragment musical ha de ser tonal; pot incloure alguna alteració accidental. La tessitura ha de ser transportable a qualsevol registre i només es disposarà, per a la seva preparació, d'un diapasó de forquilla. S'ha d'interpretar sense acompanyament instrumental. Quant a la lectura rítmica, pot incloure canvis de compàs, de clau, de temps, grups de valoració especial (tresets, etc...), i qualsevol combinació de figures i silencis. Per a la preparació d'aquest exercici  es disposarà de 30 minuts.

3. Interpretació d'una obra o fragment musical, amb l'instrument aportat per l'aspirant, de partitures originals per a cada instrument en concret, facilitades pel tribunal. Tant l'espai on es desenvolupi la prova com el de preparació, disposaran de piano o teclat . Per a la preparació d'aquest exercici es disposarà de 20 minuts.

En els exercicis dels apartats 2 i 3 el tribunal ha de valorar la precisió i claredat de la interpretació així com el so, el fraseig, l'agònica i la dinàmica.

Especialitat: Educació física

La prova pràctica consistirà en el disseny i exposició d'una sessió d'educació física a partir d'un estàndard d'aprenentatge de l'especialitat, triat entre dos, trets a l'atzar per l'aspirant. Aquest ha de demostrar les seves habilitats de planificació de la sessió, d'organització de les activitats, d'aprofitament de l'espai, de gestió del material i el domini de les habilitats tècniques i la formació científica corresponents a l'especialitat.

Disposarà de 30 minuts per a dissenyar la sessió tenint en compte els recursos de què disposa al centre. Finalitzat aquest temps, l'aspirant exposarà la sessió davant del tribunal en un temps màxim de 25 minuts, fent ús de les exemplificacions, demostracions i dels recursos del centre que consideri oportuns.

Aquesta prova es realitzarà al pavelló o a l'aula d'educació física del centre.

Especialitat: Orientació educativa

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la resolució d'un supòsit pràctic sobre algun dels temes següents:

- Realitzar una proposta curricular específica que consisteixi a analitzar un supòsit pràctic referit a un grup d'alumnes amb retards d'aprenentatge, proposta d'actuacions que condueixin a proporcionar la resposta educativa adequada, prenent com a referència el currículum de l'etapa, i concretar les seves possibles adaptacions o modificacions curriculars.

- Justificar i elaborar un dictamen d'escolarització sobre alumnes amb necessitats educatives especials a partir de la informació proporcionada.

- Establir i justificar, a partir d'un supòsit concret, el programa de suport a un pla d'acció tutorial.

- Dissenyar un pla d'activitats del departament d'orientació referent a les possibilitats d'orientació acadèmica i professional per a un grup determinat d'alumnes.

Especialitat: Tecnologia

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova consistirà en la resolució de qüestions i/o problemes i/o exercicis i/o projectes tècnics i/o supòsits pràctics relacionats amb l'especialitat, amb especial atenció a les tecnologies de la informació i de la comunicació. Aquesta prova podrà requerir l'elaboració de programes senzills mitjançant entorns d'aprenentatge de programació d'entorn gràfic.

El tribunal decidirà sobre l'execució d'aquesta part a l'aula-taller o, si escau, a l'aula d'informàtica.

Especialitat: Economia

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de dues parts:

1. Anàlisi i comentari d'un text rellevant d'actualitat econòmica.

2. Resolució de qüestions i/o problemes i/o exercicis i/o supòsits pràctics relacionats amb el temari de l'especialitat  i, alhora, amb els currículums de les etapes i nivells en els quals hi té atribució docent.

Especialitat: Administració d'empreses

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Procés comptable de les operacions econòmiques i financeres, confecció de llibres i registres de comptabilitat, i elaboració dels comptes anuals, aplicant el Pla General-Comptable. Tractament informàtic del procés comptable.

- Càlcul de costos i punt mort.

- Anàlisi econòmica i financera.

- Formalització de les obligacions fiscals.

- Previsions de tresoreria, control de plans pressupostaris, i gestió i control de tresoreria.

- Càlcul d'operacions financeres, i gestió de pagaments i cobraments.

- Selecció d'inversions.

- Mitjans de finançament amb clients, proveïdors i institucions financeres.

- Anàlisi i contractació de serveis i/o productes financers i/o d'assegurances, i formalització de documentació.

- Anàlisi econòmica i financera de valors mobiliaris.

- Selecció de personal, formalització i registre de documents de contractació, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, gestió de la documentació de personal als organismes públics, i planificació d'activitats de formació.

- Anàlisi i gestió d'un servei d'auditoria.

- Tramitació d'assumptes, expedients o reclamacions, en l'Administració pública, i formalització de documentació.

- Gestió de les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, de l'empresa.

- Atenció al públic i protocol.

- Organització d'entrevistes, reunions, esdeveniments corporatius, viatges nacionals i internacionals. Càlcul de costos d'actes i reunions, i control del temps.

- Elaboració i/o valoració d'un projecte empresarial.

Especialitat: Assessoria i processos d'imatge personal

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Identificació i descripció: dels components d'un cosmètic i la seva funció, la forma cosmètica esperada segons la formulació donada, el tipus de cosmètic i/o la funció per la qual ha estat dissenyat.

- Resolució d'un o més supòsits pràctics, on davant d'una sèrie de manifestacions o característiques donades, cal determinar: el diagnòstic, l'etiologia, els protocols d'aplicació (incloent cosmetologia i aparatologia a emprar), la determinació de paràmetres de qualitat del mateix, la previsió davant determinades desviacions i la durada prevista.

- Identificació i interpretació d'imatges on es mostren ítems relacionats amb el temari de l'especialitat.

- Resolució d'exercicis relacionats amb l'aparatologia emprada a l'especialitat, incloent la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

- Descripció de tècniques i processos relacionats amb l'especialitat.

- Resolució de qüestions referents a l'organització i desenvolupament d'esdeveniments i/o espectacles, així com dels suports audiovisuals necessaris per fer un enregistrament gràfic del mateix.

- Identificació i descripció de tots els elements implicats en l'adequació d'un personatge a un determinat context històric.

- Elaboració d'estratègies i recursos relacionats amb l'atenció al client, promoció i venda aplicables a una empresa de la família d'imatge personal.

- Elaboració d'un protocol d'assessorament d'imatge global d'un client, personal o corporativa, a partir de l'anàlisi inicial de les seves característiques.

Especialitat: Formació i orientació laboral

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Procés d'orientació laboral i recerca d'ocupació, fonts i tècniques de recerca de feina i anàlisi d'informació.

- Mercat de treball, competències professionals i itineraris professionals i formatius.

- Habilitats de treball en equip i negociació de conflictes.

- Aplicació de drets i deures laborals bàsics i normativa relacionada.

- Interpretació dels diferents tipus de contractació i les seves característiques.

- Anàlisi de les modificacions dels contractes de treball i les seves conseqüències.

- Anàlisi i coneixement de diferents entitats gestores de la Seguretat Social, serveis i prestacions.

- Gestió de conflictes col·lectius i conflictes individuals en les relacions laborals.

- Innovació empresarial. Actituds i habilitats emprenedores i valoració d'un projecte empresarial.

- Previsions de tresoreria i pressupostos. Interpretació de comptes anuals.

- Anàlisi i característiques de diferents formes jurídiques d'una empresa.

- Anàlisi de l'entorn laboral, els factors de risc i la seva relació amb la salut.

- Identificació de riscos, avaluació, danys derivats i mesures de prevenció i protecció aplicables.

- Drets i deures, participació dels treballadors i organismes relacionats amb l'activitat preventiva.

- Mesures i pla d'autoprotecció i pla d'actuació. Primers auxilis.

Especialitat: Informàtica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Anàlisi de tecnologies d'interconnexió, configuració de l'estructura de la xarxa telemàtica i avaluació del seu rendiment.

- Disseny i implementació de xarxes locals tant des del punt de vista lògic com físic.

- Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions web, amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor.

- Desenvolupament de programari específic per a la gestió i explotació de bases de dades.

- Desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions multiplataforma amb independència del model emprat utilitzant tecnologies específiques client/servidor i garantint l'accés a les dades de forma segura.

- Aplicació de tècniques de protecció contra amenaces externes, tipificant-les i avaluant-les per assegurar el sistema.

- Aplicació de tècniques de protecció contra pèrdues d'informació, analitzant plans de seguretat i necessitats d'ús per assegurar les dades.

Especialitat: Intervenció sociocomunitària

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Elaboració d'un programa de promoció de la igualtat de gènere, a partir d'un supòsit.

- Plantejament d'un projecte de mediació comunicativa, a partir d'un supòsit.

- Elaboració d'un programa d'animació cultural i/o turística, a partir d'un supòsit.

- Elaboració d'un programa de desenvolupament comunitari, a partir d'un supòsit.

- Plantejament d'un projecte de dinamització d'un espai de lleure, prèviament definit.

- Simulació de tècniques d'intervenció social en un àmbit prèviament definit.

- Simulació de tècniques per al desenvolupament d'habilitats bàsiques necessàries per a l'autonomia personal i social.

- Elaboració d'un programa d'intervenció social, a partir d'un supòsit.

- Elaboració d'un programa de desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal, a partir d'un supòsit.

- Elaboració d'un projecte de col·laboració entre les famílies i l'escola infantil.

- Plantejament d'un projecte educatiu per a un centre d'educació formal o d'educació no formal, adreçat a infants.

- Elaboració d'una programació d'intervenció educativa, referida a la pràctica psicomotriu.

- Elaboració d'un programa d'intervenció educativa, a partir d'un supòsit.

Especialitat: Organització i projectes de sistemes energètics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Anàlisi de les característiques i del funcionament dels equips per a instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

- Càlcul de paràmetres i la configuració d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

- Planificació i execució dels processos de manteniment, muntatge i modificació d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

- Elaboració i execució de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

- Gestió de la qualitat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

- Gestió de la seguretat en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

- Protecció del medi ambient en el sector de les instal·lacions de fluids, tèrmiques, frigorífiques, de climatització, de ventilació i de manutenció.

Especialitat: Processos sanitaris

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Realització de diferents tècniques de gestió administrativa d'una consulta i/o unitat.

- Realització de diferents tècniques d'educació per la salut i vigilància epidemiològica adaptades a casos simulats.

- Identificació de diferents mostres tissulars i citològiques.

- Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

- Identificació, i codificació de dades clíniques i no clíniques de la documentació sanitària.

- Determinació de paràmetres necessaris per exploració, detecció i enregistrament de l'estat de salut/malaltia bucodental.

Especialitat: Sistemes electrònics

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb un dels àmbits següents:

- Disseny i desenvolupament de productes electrònics analògics.

- Disseny i desenvolupament de productes electrònics digitals i microprogramables.

- Disseny, implantació i manteniment de sistemes informàtics monousuari, multiusuari.

- Disseny, implantació i manteniment de sistemes telemàtics.

- Organització, gestió, execució i manteniment de sistemes de telecomunicació i informàtics.

- Qualitat i seguretat en les instal·lacions de telecomunicació i informàtica.

Cos de professors tècnics de formació professional

Característiques comunes de la part pràctica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

La comissió de valoració o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a màxim serà de quatre hores.

Especialitat: Cuina i pastisseria

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Processos d'aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot tipus d'aliments.

- Tècniques de preparació, realització i presentació d'elaboracions culinàries, de pastisseria, rebosteria i forneria.

- Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client.

- Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la cuina regional, nacional i internacional.

- Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb els productes culinaris.

- Planificació d'un servei de bufet.

- Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments.

- Representació gràfica de les zones de la cuina i de l'obrador, equipaments i circuits dels gèneres, productes i residus.

- Aplicació dels manuals de bones pràctiques.

Especialitat: Equips electrònics

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Càlcul i disseny d'instal·lacions d'infraestructures comuns de telecomunicacions, segons la normativa i reglamentació vigent, a partir de propostes de dades d'un projecte.

- Configuració i elaboració de prototips de sistemes de producció i emissió de senyals de televisió i de ràdio, recepció de senyals de televisió i de ràdio, telefonia i dades, així com diagnòstic i localització d'avaries en aquests sistemes.

- Configuració, disseny i programació de sistemes controlats amb microcontroladors a partir de dades d'un projecte.

- Configuració i manteniment de sistemes de xarxes inalàmbriques locals i d'àrea extensa.

- Configuració, disseny i creació de prototips i de connexions de caràcter general  a l'àmbit de les telecomunicacions i so. Comprovació del funcionament mitjançant instrumentació electrònica de laboratori.

- Disseny, configuració i manteniment d'infraestructures de telefonia integral, dades i serveis de comunicacions en instal·lacions.

Especialitat: Estètica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Resolució d'exercicis relacionats amb l'aparatologia, materials i productes emprats a l'especialitat, incloent-hi la identificació del principi de funcionament, utilització, contraindicacions, manteniment i control de qualitat.

- Aplicació de tècniques i tractaments de manicura i pedicura.

- Realització d'escultura d'ungles.

- Aplicació de tècniques de depilació i tècniques d'higiene, facial i corporal.

- Elaboració de protocols dels tractaments a realitzar utilitzant tècniques d'electroestètica i aplicació d'aquestes tècniques.

- Elaboració de protocols per a la tècnica de microimplantació de pigments i aplicació de la tècnica.

- Aplicació de tècniques de maquillatge.

- Disseny del maquillatge de caracterització d'efectes especials, seleccionant procediments, tècniques i recursos.

- Disseny del tipus de pròtesi que cal utilitzar en funció del resultat del procés de caracterització que cal obtenir. Identificació del tipus de material adient i selecció de les tècniques més idònies per a la fabricació de les pròtesis, a partir del disseny del personatge i del procés de caracterització.

- Realització de l'obtenció dels motlles, les tècniques de modelat o escultura, i les tècniques del buidat amb destresa i seguretat, en funció del personatge que s'ha de realitzar.

- Selecció de la tècnica de massatge o drenatge o altres, en funció dels diferents tipus d'alteracions estructurals o funcionals detectades en la circulació sanguínia, de la presència d'estats de tensió psicològica o neuromuscular, de la tipologia de les anomalies estètiques i dels criteris del facultatiu en tractaments estètics pre i postoperatoris, i també de les demandes/necessitats o preferències del client.

- Aplicació de les tècniques de massatge facial i corporal, drenatge limfàtic manual, massatge circulatori manual, reflexologia podal, aromateràpia, cromoteràpia i d'altres segons les demandes/necessitats o preferències del client i en funció del protocol establert.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

Especialitat: Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Diagnòstic, localització i reparació d'avaries en instal·lacions tèrmiques i de fluids.

- Muntatge, ubicació i adaptació dels diferents elements d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

- Procediments de posada en funcionament, regulació i/o manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids.

- Obtenció de dades crítiques a una instal·lació.

- Configuració, càlculs i/o mesuraments en instal·lacions tèrmiques i de fluids.

- Disseny i/o muntatge de quadres elèctrics.

Especialitat: Instal·lacions electrotècniques

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Càlcul i disseny d'instal·lacions d'infraestructures comuns de telecomunicacions, segons la normativa i reglamentació vigent, a partir de propostes de dades d'un projecte.

- Configuració i disseny d'instal·lacions domòtiques a partir de propostes de dades d'un projecte.

- Configuració, disseny i implementació d'instal·lacions

 

​​​​​​​Especialitat: Manteniment de vehicles

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Verificacions, controls i reparacions del motor tèrmic i els seus sistemes auxiliars.

- Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de transmissió, frenada i trens de rodatge.

- Verificacions, controls i reparacions dels sistemes de seguretat i confortabilitat del vehicle.

- Processos de mecanització.

- Processos de reparació i substitució d'elements fixes i amovibles de la carrosseria del vehicle.

- Processos de preparació i aplicació de productes per a la protecció i preparació de superfícies de la carrosseria.

- Processos de preparació i aplicació de productes per a l'acabat i l'embelliment de carrosseries.

- Seguretat en el manteniment de vehicles.

- Verificacions, controls i reparacions de noves tecnologies de propulsió.

- Verificacions, controls i reparacions dels accessoris de maquinària.

- Verificacions, controls i reparacions de sistemes de bogie, frenada, tracció i xoc i sistemes de confortabilitat del material rodant ferroviari.

Especialitat: Perruqueria

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Tècniques de canvis de color temporal, semipermanent o permanent en funció de les característiques del cabell del client i de l'estil desitjat, de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert.

- Tècniques de tallada del cabell de forma seqüenciada segons el protocol de treball establert, en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat.

- Tècniques de rasurat i afaitat de la barba i bigoti del client, en funció de les característiques anatòmiques i morfològiques de la seva cara.

- Tècniques de canvi de forma permanent i/o temporal segons el protocol de treball establert, en funció de les característiques del cabell, de les característiques morfològiques i de l'estil desitjat.

- Selecció del tipus de pentinat, acabament o recollit més adequat a les característiques del client a partir de les seves demandes/necessitats o preferències i de la identificació de les característiques del seu cabell i la seva fisonomia.

- Tècniques de pentinat, acabaments o recollits a partir del protocol realitzat juntament amb les operacions prèvies necessàries: rentat, raspallat o marcatge, en funció del tipus de pentinat, acabament o recollit seleccionat.

- Tècniques de confecció i/o col·locació de perruques, postissos o extensions en funció de les necessitats/demandes o preferències del client i a partir de les característiques del cabell i de la seva fisonomia.

- Tècniques de manicura i/o pedicura en funció de les característiques del client.

L'aplicació de qualsevol de les tècniques s'ha de realitzar de forma destra i en les condicions de seguretat i higiene adequades.

Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d'infermeria a pacients simulats.

- Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització d'instrumental i equips sanitaris.

- Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d'odontoestomatologia.

- Identificació dels processos, instruments i materials per al processament de mostres de teixits i citopreparats.

- Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.

- Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i dietètica dels aliments.

- Gestió de documentació sanitària.

- Realització de tècniques de prevenció bucodental.

Especialitat: Processos comercials

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Realització d'activitats de promoció del punt de venda.

- Planificació d'actuacions de marxandatge a l'establiment comercial: promoció del producte, organització del punt de venda, i comunicació i informació.

- Definició i muntatge d'un aparador.

- Organització de campanyes de promoció i publicitat.

- Organització, gestió i control del procés de logística comercial: emmagatzematge, i distribució, nacional i internacional, de mercaderies.

- Distribució del magatzem, funcionament, control d'inventaris i expedició de mercaderies.

- Anàlisi, selecció i càlcul de costos en el transport internacional de mercaderies.

- Definició de rutes de transport internacional de mercaderies.

- Formalització de la documentació de transport i assegurança en el transport, nacional i internacional, de mercaderies.

- Gestió administrativa de les operacions de transport de mercaderies i de viatgers.

- Organització del sistema informàtic, i dels procediments de protecció de la informació.

- Manteniment operatiu dels elements informàtics, operativitat en un sistema de xarxa i en un sistema de teleprocés.

- Creació de documents amb mitjans informàtics, disseny de fulls de càlcul, bases de dades, generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

- Transmissió i obtenció d'informació mitjançant Internet.

- Eines de comerç electrònic, administració de pàgines web, botigues virtuals i sistemes de comunicació digital.

- Disseny i elaboració de materials publicitaris i informatius.

- Disseny i elaboració de sistema d'informació per al servei d'atenció al consumidor, i utilització de tècniques estadístiques i tractament informàtic.

Especialitat: Processos de gestió administrativa

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Elaboració i formalització de documentació amb equips ofimàtics.

- Sistemes d'arxivament manuals i automatitzats.

- Tractament informàtic de dades, manteniment de dades i informació, i manteniment operatiu dels equips.

- Instal·lació de programes informàtics, organització del sistema informàtic i dels procediments de salvaguarda de la informació. Manteniment operatiu dels elements informàtics i operativa en un sistema de xarxa.

- Creació de documents amb mitjans informàtics: disseny de full de càlcul i bases de dades: generació de gràfics i integració entre aplicacions i documents.

- Tecnologia i comunicacions digitals: maquinari, perifèrics, accessoris, connectivitat, sincronització i interacció. Gestió de correu electrònic i agenda electrònica.

- Eines d'internet per a l'empresa. Administració d'espais web, blogs i plataformes corporatives. Gestors de continguts.

- Producció i formalització de cartes, comunicacions i altra documentació comercial, quantificació d'operacions comercials, liquidació fiscal.

- Valoració d'ofertes de proveïdors, producció i formalització de documents relacionats amb el procés d'aprovisionament i emmagatzematge, i procés de control dels processos administratius de compra.

- Operacions administratives de compra venda i el seu tractament fiscal.

- Problemàtica de control d'existències i la seva valoració.

- Procés de negociació de la venda, establiment de condicions de contractació del producte o servei, formalització de documents relacionats amb el procés de venda, obtenció d'informació sobre la clientela i procés de control dels processos administratius de venda.

- Seguiment, atenció i assessorament al client, resolució d'incidències i reclamacions.

- Formalització de contractes de personal i altres relacionats amb la retribució dels treballadors, quantificació de retribucions i de cotitzacions a la Seguretat Social, i gestió de la documentació de personal en els organismes públics. Control horari i gestions de no-presència.

- Formalització de documentació d'impresos oficials de l'Administració pública i de procediments de registre.

Especialitat: Serveis a la comunitat

El tribunal proposarà dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en triarà una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Simulació/disseny d'una intervenció integral (sociofamiliar, educativa i comunitària) a un centre educatiu com a PTSC (Professor tècnic de serveis a la comunitat).

- Elaboració d'un programa d'animació d'oci i temps de lleure a partir d'un supòsit.

- Simulació de tècniques d'intervenció davant un grup.

- Elaboració d'un programa pel desenvolupament i adquisició d'hàbits d'autonomia personal en infants.

- Desenvolupament d'un projecte d'intervenció educativa utilitzant el joc com a recurs.

- Organització d'un racó d'expressió.

- Utilització de recursos d'expressió i comunicació en la intervenció amb infants.

- Plantejament del projecte d'intervenció en una unitat de convivència prèviament definida.

- Identificació de carències i alteracions en el supòsit d'unitats de convivència i plantejament de projectes d'intervenció.  

- Disseny de l'organització del domicili d'una persona amb discapacitat prèviament definida.

- Desenvolupament d'un projecte d'inserció ocupacional.

Especialitat: Sistemes i aplicacions informàtiques

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de prova consisteix en el plantejament i/o anàlisi d'activitats d'ensenyament aprenentatge, i en la realització de proves pràctiques o simulacions i/o resolució d'exercicis i supòsits, en qualsevol cas relacionats amb els àmbits següents:

- Interpretació d'informació continguda en la documentació tècnica relativa a equips i les seves característiques. Configuració de components de maquinari. Elecció de components, a partir de la seva compatibilitat.

- Utilització i aplicació de la informació continguda en la documentació d'aplicacions informàtiques i llurs entorns de treball.

- Instal·lació, configuració, utilització i aplicació de funcions i gestió de recursos en un sistema operatiu monousuari.

- Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema operatiu multiusuari.

- Instal·lació, configuració, administració i explotació d'un sistema de xarxa d'àrea local.

- Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en llenguatge de programació estructurada. Gestió d'estructures de dades internes. Fitxers. Base de dades relacionals.

- Disseny i realització d'interfícies gràfiques d'usuari. Eines multimèdia.

- Desenvolupament, manteniment i verificació de programes en un llenguatge de programació orientat a entorns gràfics. Fitxers. Bases de dades relacionals.

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Característiques comunes de la part pràctica

Els tribunals formulen dues opcions als participants perquè n'elegeixin una.

Els tribunals han d'informar oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que composen la prova.

El tribunal pot demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valora la comprensió oral de l'aspirant; la capacitat per analitzar i descriure el sistema lingüístic i l'ús de la llengua (lèxic, discurs, gramàtica, fonètica i fonologia), emprant la correcta terminologia lingüística i metalingüística; la capacitat de proporcionar explicacions didàctiques a fenòmens lingüístics d'especial dificultat en l'aprenentatge de l'idioma estranger; la fluïdesa en la traducció directa e inversa; el domini del llenguatge específic en l'anàlisi de text i en l'ús de la llengua; l'expressió escrita de l'aspirant.

També es valora el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

La comissió de selecció o el tribunal determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a màxim serà de 4 hores. En funció del tipus de prova pràctica el tribunal pot distribuir el temps de la realització de la prova en diferents dies.

Especialitat: Alemany

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consta de tres parts:

1. A partir d'un text oral en alemany, respondre al que el tribunal plantegi sobre l'audició. El text escoltat tindrà una durada màxima de cinc minuts i s'escoltarà dues vegades.

2. Realitzar activitats de competència lingüística: emplenar buits (amb resposta múltiple o sense), transformar frases o textos breus o relacionar elements lingüístics.

3. A partir d'un text escrit en alemany redactat en prosa actual de caràcter no exclusivament literari i d'una extensió aproximada de 700 paraules s'ha de realitzar una anàlisi  en la qual s'ha de tenir en compte, el tipus i gènere textual, les funcions comunicatives (principals i secundàries), els recursos estilístics i també s'ha de respondre a les qüestions que el tribunal plantegi al respecte.

Especialitat: Francès

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consta de tres parts:

1. A partir d'un text oral en francès, respondre al que el tribunal plantegi sobre l'audició. El text escoltat tindrà una durada màxima de cinc minuts i s'escoltarà dues vegades.

2. Realitzar activitats de competència lingüística: emplenar buits (amb resposta múltiple o sense), transformar frases o textos breus o relacionar elements lingüístics.

3. A partir d'un text escrit en francès redactat en prosa actual de caràcter no exclusivament literari i d'una extensió aproximada de 700 paraules s'ha de realitzar una anàlisi  en la qual s'ha de tenir en compte, el tipus i gènere textual, les funcions comunicatives (principals i secundàries), els recursos estilístics i també s'ha de respondre a les qüestions que el tribunal plantegi al respecte.

Especialitat: Anglès

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova pràctica consta de tres parts:

1. A partir d'un text oral en anglès, respondre al que el tribunal plantegi sobre l'audició. El text escoltat tindrà una durada màxima de cinc minuts i s'escoltarà dues vegades.

2. Realitzar activitats de competència lingüística: emplenar buits (amb resposta múltiple o sense), transformar frases o textos breus o relacionar elements lingüístics.

3. A partir d'un text escrit en anglès redactat en prosa actual de caràcter no exclusivament literari i d'una extensió aproximada de 700 paraules s'ha de realitzar una anàlisi  en la qual s'ha de tenir en compte, el tipus i gènere textual, les funcions comunicatives (principals i secundàries), els recursos estilístics i també s'ha de respondre a les qüestions que el tribunal plantegi al respecte.

Cos de professors de música i arts escèniques

En funció del tipus de prova pràctica el tribunal pot distribuir el temps de la realització de la prova en diferents dies.

Especialitat: Fonaments de composició

La prova pràctica consta de quatre parts:

1. Realització d'un exercici combinat de Baix-Tiple per cor a 4 veus mixtes d'una longitud d'entre 16 i 24 compassos proposat pel tribunal. El Baix-Tiple serà tonal i pot contenir tots els continguts de l'harmonia tonal. Temps de realització: 6 hores com a màxim.

2. Realització d'una invenció escolàstica per a piano a 2 o 3 veus (segons indiqui el tribunal) en estil Barroc a partir d'un inici proposat pel tribunal. Longitud mínima de 36 compassos. Temps de realització: 8 hores màxim.

3. Composició d'una obra musical per a una plantilla instrumental de màxim 5 instruments i longitud mínima de 40 compassos. El tribunal proposa tres inicis diferents. L'aspirant triarà un d'ells i desenvoluparà l'obra seguint l'estil Clàssic o Romàntic del tema proposat.  Temps de realització: 10 hores màxim.

El tribunal podrà donar totes les pautes i indicacions que consideri oportunes per a la realització de cada exercici.

Per a la realització d'aquestes tres parts cada aspirant tindrà a la seva disposició un piano o teclat.

4. Anàlisi formal, harmònica, contextual i didàctica d'una obra o fragment facilitat pel tribunal, que inclourà els aspectes tècnics propis de l'anàlisi musical (la forma musical a tots els nivells: anàlisi estructural, melòdica i temàtica, anàlisi harmònic i contrapuntístic, textura, elements i característiques rítmiques, tímbriques, dinàmiques i de creixement formal, estil i període històric de l'obra o fragment,...) així com aspectes de caràcter pedagògic d'aplicació pràctica a l'aula (curs en què es podria incloure l'obra per ser treballada amb els alumnes; objectius i continguts del currículum als quals cal referir-la; proposta metodològica sobre el treball a realitzar; criteris i elements per a la seva avaluació i mínims exigibles a l'alumnat en la realització de la mateixa). Aquest exercici s'ha de realitzar per escrit i ha de ser el mateix per a tots els aspirants. El tribunal facilita una partitura de l'obra o fragment, per analitzar, a cada aspirant. L'obra o fragment s'escoltarà dues vegades. El temps màxim per realitzar aquesta part és de 3 hores.

Especialitats: Arpa, guitarra, guitarra flamenca, percussió, piano, violí, violoncel

1. Presentació d'un programa de concert elegit per l'opositor, amb un mínim de 4 obres representatives dels principals estils de la literatura de l'instrument, totes elles publicades. D'aquest programa, l'opositor interpretarà les obres que el tribunal seleccioni durant un temps mínim de trenta minuts. Es valorarà la dificultat tècnica, la qualitat i la destresa de la interpretació i l'interès artístic del programa presentat. En els casos en els quals sigui necessari l'aspirant aportarà el seu acompanyant.

2. Exercici escrit sobre una anàlisi formal, estètica i didàctica d'una obra o fragment pròpia del repertori de l'especialitat facilitat pel tribunal que inclourà els aspectes harmònic, formal, estilístic, estètic i didàctic. L'opositor disposarà d'un màxim de dues hores per a la seva realització.

Especialitat: Dansa espanyola

Entre diverses propostes d'exercicis proporcionats pel tribunal, l'opositor n'elegirà una per al desenvolupament del muntatge d'una classe de dansa espanyola d'un nivell mitjà avançat i realitzarà una anàlisi tècnica dels distints elements que la composen. L'opositor plantejarà els cursos en els qual es podria fer el muntatge, objectius i continguts curriculars relacionats amb una proposta metodològica per a la seva presentació.

L'exposició i defensa d'aquest muntatge, que tindrà una durada màxima de 30 minuts, permetrà comprovar la pràctica docent de l'opositor, així com el coneixement de la matèria que impartirà (folklore, escola bolera, flamenca o dansa estilitzada) i la seva capacitat per a transmetre els coneixements als alumnes.

L'opositor disposarà de 60 minuts per a la preparació d'aquesta prova, i podrà preparar la prova conjuntament amb el pianista aportat per ell mateix.

Especialitat: Dansa clàssica

Entre vàries propostes d'exercicis proporcionats pel tribunal, l'opositor n'elegirà una per al desenvolupament del muntatge d'una classe de dansa clàssica d'un nivell mitjà avançat i realitzarà una anàlisi tècnica dels distints elements que la composen. L'opositor plantejarà els cursos en els qual es podria fer el muntatge, objectius i continguts curriculars relacionats amb una proposta metodològica per a la seva presentació.

L'exposició i defensa d'aquest muntatge, que tindrà una durada màxima de 30 minuts, permetrà comprovar la pràctica docent de l'opositor, així com el coneixement de la matèria que impartirà i la seva capacitat per a transmetre els coneixements als alumnes

L'opositor disposarà de 60 minuts per a la preparació d'aquesta prova, i podrà preparar la prova conjuntament amb el pianista aportat per ell mateix.

Especialitat: Llenguatge musical

La prova pràctica consta de quatre parts:

1. Entonació a primera vista d'una lliçó de llenguatge musical proposada pel tribunal i repentització i transport a la distància intervàlica que determini el tribunal del seu acompanyament pianístic.

2. Lectura rítmica d'un fragment musical a primera vista.

L'aspirant disposarà de 30 minuts per a la preparació d'aquestes dues primeres parts.

3. Realització de dos exercicis de dictat musical; un a una veu i un altre a dues veus, de caràcter contrapuntístic.  El tribunal determina el nombre de vegades que repetirà cada un dels dictats.

4. Composició d'una lliçó de llenguatge musical amb acompanyament pianístic, a partir d'un tema proporcionat pel tribunal, que establirà el curs dels ensenyaments de música a què ha de fer referència la composició. Amb independència d'altres aspectes que es considerin procedents, s'hauran d'assenyalar els objectius i continguts del currículum a què cal referir la lliçó que compongui, propostes metodològiques sobre el seu ensenyament, criteris i elements per a la seva avaluació i mínims exigibles a l'alumnat en la realització de la mateixa. Per a la preparació de l'exercici es disposarà d'un màxim de quatre hores, tenint un piano o teclat a la seva disposició i un temps màxim de vint minuts per a la seva exposició i interpretació, en la qual haurà de contestar a totes les preguntes que li formuli el tribunal.

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Característiques comunes de la part pràctica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

La comissió de valoració o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a màxim serà de 3 dies, excepte per l'especialitat d'Història de l'art que serà de quatre hores com a màxim. 

Especialitats de: Dibuix artístic i color, disseny d'interiors

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

La prova consistirà en la resolució d'un exercici d'aplicació de coneixements relacionat amb les habilitats instrumentals o tècniques de l'especialitat, amb especial atenció a les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

L'exercici podrà tenir parts de resposta escrita, altres materialitzables en un procediment o tècnica propi de l'especialitat, o ser mixtes.

Especialitat: Història de l'art

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà de dues parts:

1. Realització d'un comentari escrit de tres imatges de contextos estètics i artístics significatius, al mateix temps que es dugui a terme l'anàlisi multidisciplinari dels llenguatges artístics i de les qualitats plàstiques que hi intervinguin.

2. Realització d'un comentari sobre un text relacionat amb el temari directament vinculat amb les arts plàstiques i disseny.

Cos de mestres

Característiques comunes de la part pràctica

Els tribunals formularan dues opcions als participants perquè n'elegeixin una.

Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que composen la prova.

El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista tècnic i didàctic.

La justificació didàctica es pot referir a: la ubicació del contingut pràctic en el currículum; la interrelació amb altres continguts; els coneixements o capacitats prèvies que ha de tenir l'alumnat pel desenvolupament de l'activitat; els recursos necessaris; els criteris i instruments d'avaluació.

El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l'aspirant pel que fa a l'organització del treball, la gestió del temps, l'adaptació a les característiques de l'alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.

La comissió de selecció o el tribunal únic determinarà el temps per a la realització de la prova pràctica, que com a màxim serà de 2 hores i 30 minuts.

Especialitat: Educació infantil

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d'un supòsit pràctic, relacionat amb l'activitat docent pròpia de l'especialitat d'educació infantil. L'aspirant, a partir de l'anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció raonada i fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies educatives i la seva implicació en el procés d'ensenyament aprenentatge en un context escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l'especialitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Especialitat: Llengua estrangera: anglès

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d'un supòsit pràctic, relacionat amb l'activitat docent pròpia de l'especialitat de llengua estrangera: anglès. L'aspirant, a partir de l'anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció raonada i fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies educatives i la seva implicació en el procés d'ensenyament'-aprenentatge en un context escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l'especialitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Aquesta prova pràctica s'ha de realitzar en llengua anglesa.

Especialitat: Educació física

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d'un supòsit pràctic, relacionat amb l'activitat docent pròpia de l'especialitat d'educació física. L'aspirant, a partir de l'anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció raonada i fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies educatives i la seva implicació en el procés d'ensenyament aprenentatge en un context escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l'especialitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Especialitat: Música

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d'un supòsit pràctic relacionat amb l'activitat docent pròpia de l'especialitat de música. L'aspirant, a partir d'un text o poesia tradicional aportat pel tribunal, realitzarà una composició vocal i instrumental, posant-li la melodia, la seva harmonització i instrumentació. Posteriorment, utilitzant la composició, dissenyarà una intervenció raonada i fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies educatives i la seva implicació en el procés d'ensenyament aprenentatge en un context escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l'especialitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Especialitat: Pedagogia terapèutica

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d'un supòsit pràctic, relacionat amb l'activitat docent pròpia de l'especialitat de pedagogia terapèutica. Aquesta prova consistirà en l'anàlisi d'una situació d'ensenyament aprenentatge descrita en un supòsit i la concreció de l'actuació docent oportuna a una aula on hi hagi alumnat de necessitats específiques de suport educatiu.

Especialitat: Audició i llenguatge

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d'un supòsit pràctic, relacionat amb l'activitat docent pròpia de l'especialitat d'audició i llenguatge. Aquesta prova consistirà en l'anàlisi d'una situació d'ensenyament aprenentatge descrita en un supòsit i la concreció de l'actuació docent oportuna a una aula on hi hagi alumnat de necessitats específiques de suport educatiu.

Especialitat: Educació primària

El tribunal proposa dues opcions de prova pràctica de les quals l'aspirant en tria una.

Cadascuna de les dues opcions de la prova constarà d'un supòsit pràctic, relacionat amb l'activitat docent pròpia de l'especialitat d'educació primària. L'aspirant, a partir de l'anàlisi de la situació plantejada, dissenya una intervenció raonada i fonamentada, tenint en compte els aspectes didàctics i organitzatius, les estratègies educatives i la seva implicació en el procés d'ensenyament aprenentatge en un context escolar ordinari, en el marc del currículum vigent de l'especialitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Documents adjunts