Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 13025
Desestimació de reclamacions i aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals reguladores de l’impost sobre bens immobles, de la taxa per recollida de residus i de la taxa pel servei de clavegueram

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant el present anunci es fa públic que després de la seva aprovació provisional en acord plenari de data 8 de novembre de 2019, una vegada presentades reclamacions, en sessió de data 24 de desembre de 2019, el Ple de l'Ajuntament ha acordat la desestimació de reclamacions i l'aprovació definitiva de modificació de les ordenances  reguladores de l'Impost sobre Béns Immobles, de la taxa per la recollida de residus i de la taxa pel servei de clavegueram, i d'acord amb l'establert a l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'acord s'entén definitivament adoptat i se'n  publiquen els seus texts íntegres.

ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA I GESTIÓ DE FEMS

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1

1.  En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els arti­cles 15 a 19 de RDL  2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajunta­ment estableix la taxa per la prestació del servei de recollida i gestió de fems, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 58 del l'esmentat R.D. 2/2004.

Fet imposable

ARTICLE 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de serveis i recepció obligatòria de recollida, acumulació, conducció i eliminació de fems domiciliaris i residus sòlid urbans de vivendes, allotjaments i locals o establiments on s'exerceixin activitats industrials, comercials, professionals, artístiques i de serveis.

2. A aquest efecte, es consideraran fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i les deixalles d'alimentació o detritus procedents de la neteja normal de locals i vivendes i se n'exclouen els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, detritus humans, matèries o materials contaminats, corrosius, perillosos, la recollida o abocament dels quals exigeixi l'adopció de mesures higièniques especials, profilàctiques o de seguretat.

3. No es troba subjecte a la taxa la prestació, de caràcter voluntari i a instància de part, dels serveis següents:

            a) Recollida de fems i residus no qualificats de domiciliaris i urbans d'indústries, hospitals i laboratoris.

            b) Recollida d'escòries i cendres de calefaccions centrals.

            c) Recollida d'enderrocs d'obres.

Subjecte passiu

ARTICLE 3

1. Són subjectes passius com a contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats referides a l'art. 35.4 de la Llei general tributària que ocupin o utilitzin les vivendes i locals situats als llocs, places, carrers o vies públiques on es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, allotjat, arrendatari o, fins i tot, precari.

2. Tendrà la consideració de subjecte passiu substitut del contribuent el propietari de les vivendes o locals que podrà repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris de les vivendes o locals, beneficiaris del servei.

 

 

​​​​​​​Responsables

ARTICLE 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques referides als articles 41 i 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats o síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'art. 43 de la Llei general tributària.

Exempcions

ARTICLE 5

1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

Quota tributària

ARTICLE 6

1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i destinació dels immobles, d'acord amb les tarifes contingudes en l'annexa.

2. Les quotes assenyalades tenen caràcter irreductible i anual.

Meritació

ARTICLE 7

1. S'acredita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en que s'inicia la prestació del servei, i s'entén com iniciada, donada la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui  establert i en funcionament el servei municipal de recollida domiciliària de fems als carrers i llocs on figurin les vivendes o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa.

2. D'acord amb l'establert a l'article 26.2 del R.D. 2/2004 , la taxa de fems té una meritació periòdica ,aquesta es produeix l´1 de gener de cada any, el període impositiu compren l'any natural, excepte en els casos d'inici o finalització de l'ús del servei, el període impositiu s'ajustarà a aquesta circumstància amb el prorrateig corresponent d'acord amb l'establert a les normes següents.

3. Quan s'iniciï l'ús en el primer semestre de l'any s'abonarà en concepte de taxa corresponent a aquell exercici la quota íntegra. Si l'inici es produeix en el segon semestre es liquidarà la meitat de la quota anual.

4. Si es produeix la finalització de l'ús durant el primer semestre de l'exercici serà procedent la devolució  de la meitat de la quota. Si la finalització de l´ús es produeix dins el segon semestre no procedirà devolució de cap quantitat.

5. S'entendrà que una vivenda inicia l'ús del servei quan adquireixi les condicions necessàries per ésser habitable . S'entendrà que una vivenda finalitza l´ús del servei quan es declari en runes o perdi les condicions per ésser habitable.

6. En el supòsits de transmissió de la propietat de l'immoble serà subjecte passiu qui hagi gaudit de la titularitat del bé en major proporció.

Declaració i ingrés

ARTICLE 8

1. Dins els trenta dies hàbils següents a la data que es pagui per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en matrícula, presentant, per a això, la corresponent declaració d'alta i ingressant simultàniament la quota que els correspongui.

2. Quan es conegui, ja d'ofici o per comunicació dels interessats, qualsevol variació de les dades que figuren en la matrícula, es portaran a cap les modificacions corresponents, que produiran efectes a partir del període de cobrament següent al de la data en què s'hagi efectuat la declaració.

 

​​​​​​​Infraccions i sancions

ARTICLE 9

1. En tot allò que es relacioni amb la qualificació d'infraccions tributàries, així com les sancions que els corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposen els articles 77 i  següents de la Llei general tributària.

​​​​​​​

ANNEX QUADRE DE TARIFES DE L'ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA DE FEMS

Concepte

Recollida

Eliminació

Tarifa Total

Places turístiques (per plaça i any)

35,83

27,33

63,16

Agroturismes, Hotels Rurals, que no disposin de servei de recollida de fems (per plaça i any)

0,00

54,09

54,09

Habitatges turístics de vacances i estades turístiques. Per plaça.

25,45

19,42

44,87

Habitatges turístics de vacances i estades turístiques, que no disposin de servei de recollida de fems. Per plaça.

0,00

41,90

41,90

Tendes, magatzems, carnisseries, benzineres i similars amb superfície inferior al 50 m2.

123,99

94,56

218,55

Tendes, magatzems, carnisseries, benzineres i similars amb una superfície igual o superior als 50m2 i inferior als 100 m2

165,31

126,08

291,39

Tendes, magatzems, carnisseries, benzineres i similars amb superfície igual o superior al 100 m2 i inferior al 150 m2

181,85

138,68

320,53

Tendes magatzems, carnisseries, benzineres i similars amb una superfície igual o superior als 150m2 i inferior als 200 m2

191,77

146,25

338,02

Tendes magatzems, carnisseries, benzineres i similars amb superfície igual o superior als 200 m2.

216,69

165,26

381,95

Locals sense activitat.

74,19

56,58

130,77

Tallers, industries i locals, el producte de l'activitat dels quals no es recollit pel servei municipal (ferreries, tallers, mecànics de lacats, fusteries, perruqueries, etc.);  i despatxos professionals, amb superfície inferior al 100 m2.

74,19

56,58

130,77

Tallers, industries i locals, el producte de l'activitat dels quals no es recollit pel servei municipal (ferreries, tallers, mecànics de lacats, fusteries, perruqueries, etc.);  i despatxos professionals, amb superfície igual o superior als 100 m2 i inferior als 200 m2.

86,06

65,63

151,70

Tallers, industries i locals, el producte de l'activitat dels quals no es recollit pel servei municipal (ferreries, tallers, mecànics de lacats, fusteries, perruqueries, etc.);  despatxos professionals amb superfície igual o superior als 200 m2.

97,25

74,17

171,41

Bars, cafès i cafeteries amb superfície inferior al 100 m2

344,98

263,10

608,08

Bars, cafès i cafeteries amb superfície igual o superior als 100 m2 i inferiors als 200 m2.

400,17

305,19

705,36

Bars, cafès i cafeteries amb superfície igual o superior als 200 m2

452,19

344,86

797,06

Restaurants amb superfície inferior als 100 m2

528,56

403,11

931,68

Restaurants amb superfície igual o superior als 100 m2 i inferior als 200 m2

613,14

467,61

1.080,75

Restaurants amb superfície igual o superior als 200 m2

697,70

532,11

1.229,81

Supermercats amb superfície inferior als 100 m2

730,86

557,39

1.288,25

Supermercats amb superfície igual a superior als 100 m2 i inferior als 200 m2

960,56

732,57

1.693,13

Supermercats amb superfície igual a superior als 200 m2 i inferior als 500 m2

1.085,85

828,12

1.913,97

Supermercats amb superfície igual a superior als 500 m2 i inferior als 750 m2

1.921,09

1.465,12

3.386,21

Supermercats amb superfície igual a superior als 750 m2 i inferior als 1000 m2

2.756,33

2.102,12

4.858,46

Supermercats amb superfície superior als 1000 m2

7.132,13

5.439,33

12.571,47

Vivendes familiars

49,96

38,10

88,06

Vivendes en sol rústic que no disposin de servei de recollida de fems

 

38,10

38,10

Neteja de platges

7.099,15

5.414,18

12.513,33

 

 

 

 

 

 

 

 

L'aplicació de la tarifa corresponent a locals sense activitat requerirà la prèvia sol·licitud de l'interessat, que es podrà presentar un cop finalitzat l'exercici corresponent prèvia justificació de no haver-se dut a terme l'activitat,  presentant la documentació justificativa adequada, com per exemple la baixa de l'impost sobre activitats econòmiques.

 

Efectuades les comprovacions pertinents l'Ajuntament procedirà a la devolució de l'excés abonat pel canvi de tarifa.

 

Un dels objectius que marquen les Directives Europees i el marc normatiu vigent en matèria de residus és l'assoliment per l'any 2020 d'un 50% de recollida de residus realitzada de manera selectiva. Per aquest motiu, i amb l'objecte d'assolir aquests objectius en la gestió dels residus, els subjectes passius que participin en els programes de recollida selectiva dels residus sòlids urbans que impulsi l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar tindran dret a rebre una tarifa diferenciada (Tred) en funció del percentatge de residus recollits selectivament de les fraccions de paper-cartró, envasos lleugers, envasos de vidre i matèria orgànica (FORM).

​​​​​​​

No podran accedir a la tarifa diferenciada els subjectes passius que no assoleixin més d'un 40% del residus separats correctament de les fraccions de paper-cartró, envasos lleugers, envasos de vidre i matèria orgànica, durant l'any 2018.

 

Així mateix l'import màxim a aplicar serà del 10% de l'import total del rebut corresponent a la taxa de fems que preveu aquesta ordenança.

Així doncs, l'import al que tindran dret per a cada subjecte passiu que compleixi els requisits esmentats, serà l'import resultant de l'aplicació de la següent fórmula:

Tred = (((0'25 x %RS subjecte passiu )-10) x Find)* Taxa fems

100

On:

Taxa fems  és l'import del rebut de la taxa de recollida de fems del subjecte passiu,

Tred   és l'import a rebre per part del subjecte passiu,

%RS subjecte passiu  correspon al percentatge de residus recollits selectivament de les fraccions de paper-cartró, envasos lleugers, envasos de vidre i FORM,

FInd és el factor de correcció determinat pel nombre d'incidències per incompliment de les ordenances municipals en matèria de Medi Ambient, que s'hagin registrat mitjançant el programa informàtic de gestió de residus municipals i comunicat mitjançant correu electrònic al subjecte passiu. Els valors que podrà adoptar el FInd serà entre 0 i 1, essent 0 quan el nombre d'incidències detectades durant l'any sigui igual

o major a 10 i tindrà valor 1 quan no es registri cap incidència.

 

ORDENANÇA FISCAL  REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1

1.  En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els arti­cles 15 a 19 del R.D. 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aquest Ajunta­ment estableix la taxa per la prestació del servei de clavegueram, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat R.D. 2/2004.

Fet imposable

ARTICLE 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa:

a. L'activitat municipal, tècnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necessàries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipal.

b. La prestació dels serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres i residuals mitjançant la xarxa de clavegueres municipal i el seu tractament per depurar-les.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derruïdes, declarades ruïnoses o que tinguin la condició de solar o de terreny.

 

​​​​​​​Subjecte passiu

ARTICLE 3

1.Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària següents:

a. Quan es tracti de la concessió de llicència de presa a la xarxa, el propietari, l'usufructuari o el titular del domini útil de la finca.

b. En el cas de prestació de serveis del número 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiàries d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu títol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

2.En tot cas, tindrà la consideració de subjecte passiu substitut de l'ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

Responsables

ARTICLE 4

1.Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tals en els articles 34 i 36 de l'Ordenança General.

2.La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos a la Llei General Tributària.

Quota tributària

ARTICLE 5

1.La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de presa a la xarxa de clavegueram s'exigirà una sola vegada i consistirà en les quantitats següents:

 

Euros

a) Hosteleria (Hotels, hostals, pensions, residències)

140,38

b) Apartaments

65,14

c) Bars, cafès i restaurants

46,80

d) Locals i establiments diversos

37,44

e) Vivendes i xalets

18,72

2. La quota tributària a exigir per la prestació dels serveis de clavegueram,  consistirà en les quantitats següents:

 

 

a) Vivendes, apartaments i xalets

20,29

b) Places hoteleres, per unitat i any

14,49

c) Bars i similars

52,36

d) Locals comercials i similars

23,30

e) Discoteques

101,70

f) Bugaderies, rentacotxes i similars

116,24

3. Abocaments d'aigua residual efectuats per camions cisterna directament a les estacions depuradores: 15,50 euros/camió

Exempcions i bonificacions

ARTICLE 6

1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.

 

​​​​​​​Meritació

ARTICLE 7

1.La taxa s'acredita i neix l'obligació de contribuir quan s'iniciï l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendrà que aquesta s'inicia:

a. En la data de presentació de la corresponent sol·licitud de  la llicència de presa, si el subjecte passiu la formulà expressament.

b. Des que té lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipal. L'acreditament per aquesta modalitat de la taxa es produirà amb independència que s'hagi obtingut o no la llicència d'escomesa i sense perjudici de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per a la seva autorització.

2.Els serveis d'evacuació d'excretes, d'aigües pluvials, negres o residuals i de llur depuració, són de caràcter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin façana als carrers, places o vies públiques on hi hagi clavegueram, sempre que la distància entre la xarxa i la finca no passi dels cent metres, i la taxa s'acreditarà fins i tot quan els interessats no efectuïn la presa a la xarxa.

3.Per als exercicis següents al de l'alta en el registre de contribuents, l'acreditament de la taxa es produeix el dia primer de cada any.

Declaració i ingrés

ARTICLE 8

1.Els subjectes passius substituts del contribuent formularan les declaracions d'alta i de baixa en el cens de subjectes passius de la taxa abans de finalitzar l'any. Aquestes declaracions tendran efectes a partir del primer de gener següent.

La inclusió inicial en el cens es farà d'ofici una vegada concedida la llicència de presa de la xarxa.

2. Les quotes exigibles per aquesta taxa es liquidaran i recaptaran mitjançant rebut anual únic, juntament amb la resta de les exaccions municipals anuals, exigibles mitjançant rebut, excepte en els casos d'inici o finalització d'ús del servei.

3. En el supòsit de llicència de presa, el contribuent formularà l'oportuna sol·licitud als serveis d'aquest Ajuntament, una vegada concedida, practicaran la liquidació que procedeixi, que serà notificada per a ingrés directe en la forma i terminis que assenyala el reglament general de recaptació.

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Disposició general

ARTICLE 1

1.Conformement al que disposen els articles 15.2 i 60.1 del RD 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar exigirà l'impost sobre béns immobles, d'acord amb les normes contingudes a la present Ordenança.

ARTICLE 2

1.La natura del tribut, la configuració del fet imposable, la determinació dels subjectes passius i de la base de la tributació, la concreció del període impositiu i el naixement de l'obligació de contribuir o meritació, així com el règim d'administració o gestió, es regula conformement a l'establert a la subsecció 2ª, de la secció 3ª, del capítol 2n, del títol II del RD 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, a les disposicions addicionals i transitòries de la referida Llei i a les altres normes que siguin d'aplicació al present impost.

Subjectes passius

ARTICLE 3

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones naturals i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, que ostentin la titularitat del dret que, en cada cas, sigui constitutiu del fet imposable d'aquest impost.

2. El domicili fiscal dels subjectes passius serà:

a. Per a les persones físiques, el lloc de la seva residència habitual.

b. Per a  les persones jurídiques, el seu domicili social.

Les persones o entitats no residents a Espanya, han de designar un representant amb domicili en territori espanyol i comunicar-lo l'Ajuntament.

Tipus de gravamen i quota

ARTICLE 4

1.Conformement amb el que es preveu en l'article 73 del RD 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisenda locals, el tipus de gravamen de l'impost sobre béns immobles aplicable a aquest municipi queda fixat en els termes establerts en l'article següent.

ARTICLE 5

1. De conformitat amb l'article 72 del Real Decret legislatiu 2/2004 el tipus impositiu es fixa:

a. En béns urbans:

Tipus de gravamen a aplicar en béns urbans: 0,611%

Tipus de gravamen a aplicar al 10 per cent dels bens immobles en cada un dels usos no residencials amb major valor cadastral: 0,745%, sempre que el seu valor cadastral superi el milió d'euros.

b. En béns rústics:

Tipus de gravamen a aplicar en béns rústics: 0,497%

c. En béns immobles de característiques especials:

Tipus de gravamen a aplicar en béns de característiques especials: 1,3%

Bonificacions

ARTICLE 6

1.Tindran una bonificació del 50% en la quota integra de l'impost sempre que així es sol·liciti pels interessats abans de l'iniciï de les obres, els immobles que constitueixen l'objecte de l'activitat de les empreses, urbanitzacions, construcció i promoció immobiliària tant d'obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta, i no figurin entre els bens del seu immobilitzat.

El termini d'aplicació d'aquesta bonificació comprendrà des del període impositiu següent a aquell en que s'iniciïn les obres fins al posterior a l'acabament de les mateixes, sempre que durant aquest temps es realitzin obres d'urbanització o construcció efectiva, i sense que, en cap cas, puguin excedir de tres períodes impositius.

2. ­Tindran dret a una bonificació del 50 % de la quota resultant d'aplicar, si s'escau, les bonificacions dels apartats anteriors d'aquest article, els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa, de conformitat amb els requisits regulats en la Llei 40/2003 de 18 de novembre de protecció a les famílies nombroses, quan es compleixen simultàniament els següents requisits:

1) Que el domicili d'empadronament de tots els membres de la família nombrosa coincideixi amb l'habitatge objecte de la petició de la bonificació.

2) Que les rendes atribuïbles als membres de l'untat familiar no superin als 24.000 euros. En el supòsit de que qualcun dels membres de la unitat familiar tengui una discapacitat superior al 33% la renda màxima atribuïda a la unitat familiar  podrà arribar fins a 50.000 euros.

Aquesta bonificació es concedirà a petició de l'interessat, la qual l'haurà d'efectuar abans del 31 de març de l'any pel qual se sol·licita la bonificació, acreditant el compliment de les condicions per a gaudir-­la, havent d'aportar:

­- Escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut de l'IBI.

- Còpia de l'escriptura de propietat.

­- Certificat de Família Nombrosa, vigent a l'any de la sol·licitud.

­- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració a efectes de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

3. Poden gaudir de bonificació del 50% de la quota els immobles residencials on s'instal·lin sistemes generals per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar o eòlica. Aquesta bonificació està condicionada al caràcter no obligatori de les instal·lacions i és d'aplicació els cinc exercicis següents al de la seva instal·lació. Tindrà efectes, si s'escau, des del període següent a aquell en què se sol·liciti. Per a l'exercici en curs, els interessats poden sol·licitar la bonificació fins el 31 de març. El sol·licitant haurà d'aportar les corresponents factures, facilitant la inspecció per part de l'Ajuntament. Haurà d'adjuntar-se la documentació següent:

­- Escrit de sol·licitud, identificant l'immoble mitjançant fotocòpia del darrer rebut de l'IBI.

- Còpia de l'escriptura de propietat.

­- Qualsevol altre document que pugui ser-li requerit per l'administració a efectes de comprovar el compliment dels requisits prevists per a la concessió de la bonificació.

El domicili d'empadronament del sol·licitant haurà de coincidir amb l'habitatge objecte de la petició de la bonificació i en  cap cas l'import subvencionat podrà superar el cost de les instal·lacions.

Exempcions

ARTICLE 7

Estan exempts els següents immobles:

a) Els que són propietat de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna

c) Els de l'Església catòlica, en els termes prevists a l'Acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, del 3 de gener de 1979, i els de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes, en els termes establerts en els respectius acords de cooperació subscrits en virtut de l'article 16 de la Constitució.

d) Els de la Creu Roja Espanyola.

e) Els immobles als quals sigui aplicable l'exempció en virtut de convenis internacionals en vigor i, amb la condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.

f) Els béns de naturalesa urbana amb una quota líquida inferior a 5 euros i els béns de naturalesa rústica amb una quota líquida o agrupada a qual fa referència l'article 24.2 d'aquesta Ordenança inferior a 5 euros.

g) La superfície dels monts poblats amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, el principal aprofitament dels quals sigui la fusta o el suro, si la densitat dels arbres és la pròpia o normal de l'espècie de què es tracti.

h) Els terrenys ocupats per les línies de ferrocarrils i edificis enclavats en els mateixos terrenys, que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació d'aquestes línies. No n'estan exempts, conseqüentment, els establiments d'hoteleria, espectacles, comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció i les instal·lacions fabrils.

Normes de gestió

ARTICLE 8

1. L'Ajuntament podrà agrupar en un únic document de cobrament totes les quotes d'aquest impost relatives a un mateix subjecte passiu quan es tracti de bens rústics situats en el Municipi.

ARTICLE 9

1. L'Ajuntament assumeix l'obligació de posar en coneixement del Cadastre Immobiliari els fets, actes o negocis susceptibles de generar una alta, baixa o modificació cadastral, derivats d'actuacions per les quals s'hagi atorgat la corresponent llicència municipal, amb els termes i condicions que determini la Direcció General del Cadastre.

2. El procediment de comunicació, tindrà per objecte els següents fets, actes o negocis jurídics:

a. La realització de noves construccions.

b. L'ampliació, rehabilitació o reforma de les construccions existents, ja sigui parcial o total.

c. La demolició o enderroc de les construccions

d. La modificació de l'ús o el destí d'edificis i instal·lacions.     

3. Es posarà en coneixement e la gerència del Cadastre els canvis de titularitat dels immobles afectats pels fets, actes o negocis objecte de dites comunicacions dels que es tingui constància fefaent. La remissió d'aquesta informació no suposarà l'exempció de l'obligació de declarar el canvi de titularitat.

4. L'obligació de comunicar afectarà als fets, actes o negocis relacionats amb la disposició anterior per als que, segons correspongui en cada cas, s'atorgui de manera expressa:

a. Llicència d'obres de construcció d'edificacions e instal·lacions de tota classe.

b. Llicències d'obra d'ampliació d'edificis i instal·lacions de tota classe existents.

c. Llicència de modificació, rehabilitació o reforma que afecti a la estructura  dels edificis i instal·lacions de tota classe existents.

d. Llicència de demolició de les construccions.

e. Llicència de modificació de l'ús dels edificis i instal·lacions en general.

f. Qualsevol altra llicència o autorització equivalent a les anteriors d'acord amb la legislació aplicable.

5. Les comunicacions a que es refereix aquest article hauran de contenir la informació gràfica i alfanumèrica necessària per a la seva tramitació, d'acord amb allò determinat per la DGC, mitjançant Ordre EHA 3482/2006, de 15 de novembre.

6. ­S'estableix un coeficient d'1 pel càlcul de la base liquidable en els béns immobles rústics, d'acord amb la disposició transitòria divuitena del Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, després de la modificació introduïda per l'article 11 apartat 3 de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal.

Contra el present acord es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació del present anunci, de conformitat amb l´article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 24 de desembre de 2019

El batle, ​​​​​​​Mateu Puigròs Sureda