Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

Núm. 8550
Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 19 d’agost de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50% pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.1.3 i 8.1.5, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Estratègia Europa 2020, elaborada per la Unió Europea, proposa tres prioritats, la tercera de les quals consisteix en un creixement integrat per mitjà del foment d'una economia amb un nivell alt d'ocupació, que tengui cohesió social i territorial. Així mateix, l'Estratègia Europa 2020 inclou cinc objectius, entre els quals es troba el referit a aconseguir ocupació per al 75 % de la població entre 20 i 64 anys.

Per tal de contribuir a l'estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, l'article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, estableix diversos objectius temàtics entre els quals figura promoure la sostenibilitat i la qualitat en l'ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

En consonància amb aquest objectiu temàtic, l'article 3 del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell, preveu el suport a càrrec del Fons Social Europeu a diverses prioritats d'inversió, entre les quals consta l'accés a l'ocupació pels demandants d'ocupació i les persones inactives, incloent-hi les desocupades de llarga durada i les allunyades del mercat laboral, com també la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosos l'accés a l'ocupació i la progressió en la carrera professional.

Per la seva banda, l'article 19 octies de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació, estableix la necessitat d'adoptar programes específics adreçats a fomentar l'ocupació de les persones amb dificultats especials d'integració en el mercat de treball, especialment i entre d'altres, joves, dones, persones en atur de llarga durada, persones més grans de 45 anys i persones en situació d'exclusió social. En aquest sentit, s'ha aprovat l'Estratègia Espanyola d'Activació per a l'Ocupació 2017-2020, mitjançant el Reial decret 1032/2017, de 15 de desembre, la qual preveu uns objectius estratègics entre els quals figuren: promoure l'activació i millora de l'ocupabilitat de les persones joves mitjançant instruments com la garantia juvenil, i potenciar l'ocupació com a principal instrument d'inclusió social, especialment i prioritària pel que fa a les persones en situació d'atur de llarga durada i les persones majors de 55 anys. Igualment, entre els objectius estructurals que preveu l'Estratègia, figura el d'oportunitats d'ocupació destinat a incentivar la contractació de col·lectius amb una major dificultat en l'accés o permanència en el treball, amb especial consideració de les persones en situació d'exclusió social i de les dones víctimes de violència de gènere, entre d'altres.

Els índexs elevats d'atur entre el col·lectiu de persones joves han comportat l'establiment del programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 com a iniciativa europea destinada a facilitar l'accés de les persones joves al mercat de treball atesa la necessitat de la integració sostenible d'aquest col·lectiu, integrat per persones que no estudien, ni treballen ni reben cap tipus de formació, d'un tram d'edat que en un principi es limitava fins a 25 anys i que, arran de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social, s'ha estès fins als 30 anys, mentre la seva taxa d'atur se situï per sota el 20 % segons l'Enquesta de Població Activa corresponent al quart trimestre de l'any (taxa que en el darrer trimestre de 2016 a l'Estat espanyol ha estat del 31,60 %).

Així mateix, s'ha de fer referència al Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2014‑2020, aprovat en data 5 de juny de 2017, que entre les seves prioritats estableix la millora de la qualitat de l'ocupació i la salut en el treball i dissenya una línia d'actuació de lluita contra la precarietat laboral en la qual s'incardina aquesta convocatòria, on s'inclouen diversos programes adreçats a incentivar la contractació de col·lectius vulnerables com són les persones joves, amb un programa especial per als inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, les dones, les persones de 45 o més anys, les persones en situació d'exclusió social i les persones en situació d'atur de llarga durada.

Pel que fa als col·lectius indicats s'ha tengut el compte el diagnòstic contingut en el Pla d'Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020, segons el qual el 2015 el 52,50 % del total de registrats aturats són dones. En la distribució per edats es detecta que en el mateix any 2015 els joves presenten una taxa d'atur de 42,90 % a la qual va íntimament lligada l'evolució de la població de 16 a 29 anys que ni estudia, ni treballa, ni rep cap tipus de formació, que a les Illes Balears s'estableix en un 21,20 % el 2014; igualment elevada és la taxa d'atur de persones de 45 o més anys que, a més, pateixen l'allargament de la situació d'atur, amb la particularitat que augmenten les de major durada, de manera que el mercat per si mateix pot reconduir en certa mesura l'atur de curta durada però no el que es perllonga en el temps, amb la consegüent cronificació de la situació d'atur per a moltes persones. Quant a les persones en situació d'exclusió social, la desocupació és un factor clau d'exclusió, de manera que se n'ha d'incentivar la integració en el mercat de treball, perquè no s'ha d'oblidar que les persones ocupades tenen un grau d'ocupabilitat més gran que les no ocupades; per això, s'incentiva la subscripció de contractes per a la formació i l'aprenentatge.

Des del punt de vista de l'activitat econòmica de les Illes Balears, el sector serveis és preponderant dins l'estructura productiva de la comunitat autònoma, en la qual representa el 80 % del producte interior brut, mentre que el sector industrial es troba en una situació de debilitat perquè ha patit un descens greu del teixit empresarial i dels llocs de treball, amb la consegüent pèrdua de pes de la indústria a l'arxipèlag. Per aquest motiu i a l'efecte de diversificar l'economia, la Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'indústria de les Illes Balears dedica el títol II a la política industrial a fi de promoure i modernitzar la indústria i preveu que el Consell de Govern pot aprovar la declaració de projectes industrials estratègics, definits en la Llei mateixa com aquella proposta d'inversió per implantar una o diverses activitats industrials que tengui com a resultat previsible una expansió significativa i sostenible del teixit empresarial de les Illes Balears o la seva consolidació, o l'adopció de mesures adreçades a garantir la viabilitat d'una empresa o sector industrial exposats a riscs per a la seva continuïtat.

En canvi, i malgrat la crisi econòmica, determinades activitats econòmiques han augmentat notablement el nombre d'empreses, com ara les dedicades als serveis de tecnologia de la informació i altres activitats professionals, científiques i tècniques per la seva relació amb la tecnologia i la informació; amb la nàutica i l'aeronàutica; amb l'esport i el lleure, i amb el medi ambient, entre les quals s'inclouen els sectors relacionats amb les energies renovables, com l'energia solar, l'energia eòlica o l'ús de biocombustibles, entre d'altres, amb activitats d'instal·lació de plaques fotovoltaiques, d'aïllament d'habitatges, de millora de l'eficiència energètica, etc., atesa la importància que tenen perquè respecten el medi ambient i són una alternativa a les fonts d'energia tradicionals i als seus efectes contaminants indesitjables.

Per això, s'estableix un programa específic destinat a fomentar l'ocupació en projectes industrials estratègics i en empreses dels sectors industrials de caràcter tradicional i de caràcter estratègic a la vegada que en la resta de programes es preveuen increments si l'empresa contractant exerceix alguna de les activitats incloses en aquests sectors.

D'altra banda, no s'ha d'oblidar que l'economia balear se sosté sobre el teixit empresarial format per les persones emprenedores i per les micro, petites i mitjanes empreses que, a la vegada, són les que originen la major part de l'ocupació generada a les Illes Balears. Així es reconeix en la Llei 2/2012, de 4 d'abril, de suport a emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, l'objecte de la qual és promoure l'activitat generadora de riquesa i ocupació per mitjà d'aquests tipus d'empreses. De fet, l'estructura empresarial de les Illes Balears es caracteritza per l'elevat pes de les microempreses, que ocuparen el 96 % del total d'assalariats el 2012. Per tot això, s'aprova aquesta convocatòria d'ajuts adreçats a fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en empreses que no superin els paràmetres de la condició de mitjana empresa.

Els ajuts prevists en els programes 1 a 7 d'aquesta convocatòria estan cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014‑2020, i s'inclouen en els criteris de selecció de les operacions aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu el 25 de febrer de 2016. Els ajuts prevists en els programes 8 a 10 estan cofinançats en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 o en un 50 % pel Fons Social Europeu, a l'empara del Reglament (UE) núm. 1303/2013 esmentat, per mitjà del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, en funció de les característiques de la persona contractada.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), va assumir les competències per desplegar els programes de suport a l'ocupació regulats en les disposicions generals dictades per l'Estat, transferides a la Comunitat per mitjà del Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de societats anònimes laborals i programes de suport a l'ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer).

L'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), fixa les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. D'acord amb l'article 1 de l'Ordre esmentada, el seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria de Treball i Formació que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d'utilitat pública o d'interès social o per a la consecució d'una finalitat pública relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l'apartat 2, epígrafs 20 i 35, del mateix article 1, s'hi inclouen, respectivament, la integració i promoció laboral de les treballadores i dels treballadors; la inserció adequada del jovent i dels col·lectius amb dificultats especials d'integració, i el foment de la contractació indefinida i de la conversió del treball de duració determinada en fix. En desplegament d'aquesta previsió, aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les empreses que creïn ocupació en determinats col·lectius vulnerables.

És d'aplicació l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014‑2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre).

D'acord amb l'article 14.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), el procediment per concedir les subvencions s'ha d'iniciar sempre d'ofici mitjançant una convocatòria quan la selecció dels possibles beneficiaris s'hagi de fer en règim de concurrència. L'article 15 del mateix Text refós estableix el contingut mínim de la convocatòria d'ajuts.

D'altra banda, l'article 3 de l'Ordre de bases ja esmentada estableix que les convocatòries corresponents s'han d'aprovar per mitjà d'una resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de treball i formació i s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquests ajuts s'han inclòs en l'objectiu II, línia II.1.10 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de dia 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de dia 10).

El Consell de Govern, en la sessió del dia 17 de mayo de 2019, va acordar autoritzar amb caràcter previ la despesa corresponent a aquesta convocatòria, d'acord amb l'article 10.2 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.

En data 30 d'abril de 2019, l'esborrany de la convocatòria es va presentar a la consideració de la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears.

Per tot això, d'acord amb els preceptes indicats, dict la següent

Resolució

Primer

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d'ajuts per fomentar l'ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents:

A) Programes cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5:

a) Programa 1. Suport a sectors industrials i a altres sectors de caràcter estratègic. Adreçat a impulsar la contractació indefinida en aquests sectors de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

b) Programa 2. Persones en atur de llarga durada. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones desocupades de 30 o més anys en situació d'atur de llarga durada i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

c) Programa 3. Persones en situació d'exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, per part d'empreses d'inserció.

d) Programa 4. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en determinats períodes i de persones de 45 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació que no hagin treballat en els darrers quatre anys.

e) Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de dones víctimes de violència masclista desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

f) Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu. Destinat a incentivar la contractació indefinida de persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin estat afectades per un acomiadament col·lectiu en l'any anterior a la contractació.

g) Programa 7. Suport a l'exportació. Orientat a la contractació indefinida de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per tal d'engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació Empresarial (IDI Balears).

B) Programes cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.

a) Programa 8. Persones joves. Destinat a fomentar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball.

b) Programa 9. Persones joves formades. Adreçat a incentivar la contractació indefinida de persones entre 16 i 29 anys desocupades i inscrites com a demandats d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys des del dia anterior a la subscripció del contracte de treball.

c) Programa 10. Relleu generacional. Orientat a fomentar la contractació de persones entre 16 i 29 anys desocupades que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest des d'almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de relleu.

C) En el cas de contractacions de persones de 16 a 29 anys en els supòsits prevists en la Lletra B) d'aquest apartat que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en els serveis d'ocupació però no constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, els ajuts que puguin correspondre es podran concedir amb càrrec al PO FSE de les Illes Balears 2014-2020.

2. Els incentius prevists en cadascun d'aquests programes no són acumulables.

3. En l'establiment de les condicions per accedir als programes esmentats, es tenen en compte les prioritats transversals que preveu el Fons Social Europeu en el període de programació 2014-2020, a les quals han de contribuir de manera general les accions cofinançades i que es concreten en la igualtat d'oportunitats, per mitjà d'un suport més alt en el cas de contractació de dones; el foment de la no-discriminació i la lluita contra l'exclusió social, per mitjà de suport en la contractació de joves, de persones de 45 o més anys, de persones aturades de llarga durada, de persones en situació d'exclusió social i de dones víctimes de violència de gènere; l'impuls i la transferència d'accions innovadores, el foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació, i el foment de l'atenció i el respecte del medi ambient, mitjançant l'establiment d'ajuts específics a empreses de sectors emergents.

Segon

Bases reguladores

Els ajuts i les subvencions convocats per mitjà d'aquesta Resolució es regeixen per l'Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, modificada per l'Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), i l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre.)

Tercer

Partides pressupostàries

1. El crèdit total assignat als ajuts que estableix aquesta convocatòria és d'un milió vint mil euros (1.020.000 €), amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019 que s'indiquen a continuació:

Programa 1: 300.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 250.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 50.000 €

Programa 2: 50.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 40.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 10.000 €

 

Programa 3: 60.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 55.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 5.000 €

Programa 4: 40.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 30.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 10.000 €

Programa 5: 40.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 30.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 10.000 €

Programa 6: 40.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 30.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 10.000 €

Programa 7: 40.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 30.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 10.000 €

Programa 8: 270.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19114 ........ 200.000 €

19601 322A01 48000.00 19114 ........ 50.000 €

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 15.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 5.000 €

Programa 9: 120.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19114 ........ 75.000 €

19601 322A01 48000.00 19114 ........ 25.000 €

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 15.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 5.000 €

Programa 10: 60.000 € distribuïts en les partides següents:

19601 322A01 47000.00 19114 ........ 40.000 €

19601 322A01 48000.00 19114 ........ 10.000 €

19601 322A01 47000.00 19113 ........ 5.000 €

19601 322A01 48000.00 19113 ........ 5.000 €

2. Els crèdits corresponents al fons finalista 19113 assignats a cadascun dels programes poden ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cadascun, una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds. Igualment poden ser objecte de redistribució els crèdits corresponents al fons finalista 19114 assignats a cadascun dels programes 8 a 10 en funció de les necessitats reals de cadascun una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

3. La concessió dels ajuts que preveu aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries que estableix el punt 1 d'aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària del fons finalistes indicats.

Quart

Àmbit temporal i territorial d'aplicació

1. El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprèn des del dia 16 d'octubre de 2018 fins al dia 15 d'octubre de 2019.

2. Perquè les empreses es puguin beneficiar dels ajuts, és necessari que tenguin el centre de treball on presta serveis la persona contractada a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cinquè

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiaris dels ajuts que estableix aquesta convocatòria els emprenedors, les microempreses i les empreses petites i mitjanes, les empreses d'inserció inscrites com a tals en el registre corresponent, i també les entitats sense ànim de lucre que rebin prestació de serveis de treballadors per compte d'altri, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que contractin persones que pertanyen als col·lectius prioritaris indicats per a cadascun dels programes en els annexos 1 a 10 d'aquesta convocatòria.

a) Tenen la consideració d'emprenedores les persones físiques amb domicili a les Illes Balears que exerceixen una activitat econòmica per compte propi i que contracten per compte d'altri un primer treballador o treballadora pertanyent a algun dels col·lectius prioritaris esmentats.

b) Tenen la consideració de microempreses les empreses que tenen menys de 10 treballadors o treballadores i un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d'euros.

c) Tenen la consideració de petites empreses les que tenen menys de 50 treballadors o treballadores i presenten un volum de negoci anual o un balanç general anual no superior a 10 milions d'euros.

d) Tenen la consideració de mitjanes empreses les que tenen menys de 250 treballadors o treballadores i un volum de negoci anual no superior a 50 milions d'euros o un balanç general anual que no supera la quantitat de 43 milions d'euros.

e) En cap cas han de participar en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot altres empreses que no compleixin els requisits esmentats en aquest apartat.

2. Les empreses sol·licitants de la subvenció han d'acreditar:

a) En el cas de contractacions indefinides (programes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10), que les contractacions han suposat un increment net de la plantilla fixa de l'empresa.

A aquest efecte, s'ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadores i treballadors amb contractes indefinits, en el període dels 90 dies d'activitat anteriors a la nova contractació, en els termes establerts en l'article 1.9 del Reial decret llei 1/2011, d'11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l'ocupació estable i la requalificació de les persones desocupades. Es computarà cada contracte amb independència de la jornada contractada.

b) En el cas de subscripció de contractes formatius (Programa 3), que les contractacions que s'incentiven han suposat un increment de la plantilla neta de l'empresa.

Per calcular aquest increment s'han d'aplicar les regles que estableix l'apartat a) anterior, si bé s'ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadors i treballadores amb contractes indefinits i temporals, és a dir, tota la plantilla.

c) En tot cas, s'han d'excloure del còmput els contractes indefinits o temporals que s'hagin extingit en el període de 90 dies esmentat per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, els efectuats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l'article 51 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors o per causes objectives de l'article 52 del mateix Text refós, o les motivades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. La concurrència d'algun d'aquests supòsits s'haurà d'acreditar fefaentment.

S'exceptuen d'aquesta exclusió els contractes que hagin estat objecte de subvenció en el termini de tres anys anteriors a la data de l'extinció.

d) Si no es compleixen els requisits establerts en les lletres a) i b) anteriors, s'hauran de formalitzar els contractes que corresponguin perquè la contractació per la qual se sol·licita l'incentiu es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per complir aquests requisits no són subvencionables.

e) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma i de les obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels incentius comporta l'autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

f) Haver dut a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

g) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

Sisè

Exclusions

1. No poden ser beneficiàries de les subvencions les administracions públiques, les societats públiques ni les entitats que hi estiguin vinculades o en depenguin.

2. Tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses que desenvolupin activitats en els sectors que estableix l'article 1.1 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre), i les empreses en crisi, tal com es defineixen en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE C244, d'1 d'octubre) amb les particularitats següents:

Les empreses que operen en els sectors de la pesca i l'aqüicultura podran ser beneficiàries de les subvencions fins al límit de 30.000 € previst en el Reglament (UE) núm. 717/2014, de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l'aqüicultura, excepte les excloses del seu àmbit d'aplicació de conformitat amb l'article 1.1.

Les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles podran ser beneficiàries de les subvencions fins al límit de 15.000 € previst en el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, excepte que n'estiguin excloses del seu àmbit d'aplicació, de conformitat amb l'article 1.1.

3. Tampoc no es poden subvencionar els contractes indefinits subscrits per empreses en què no es compleixen els percentatges de contractació indefinida prevists en els convenis col·lectius d'aplicació i en la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

No obstant això, en cas de no assolir els percentatges de contractació indefinida, s'hauran de formalitzar els que pertoquin perquè la contractació o la conversió per la qual se sol·licita l'ajut es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per assolir aquest requisit no són subvencionables.

4. També s'exclouen dels ajuts:

a) Les relacions laborals de caràcter especial que estableix l'article 2.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

b) Els contractes subscrits amb la o el cònjuge, ascendents, descendents i altres familiars per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona empresària o de qui exerceixi càrrecs de direcció, o sigui membre dels òrgans d'administració de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, com també els que s'efectuïn amb aquests, excepte quan es tracti d'un treballador autònom que contracti per compte d'altri fills menors de 30 anys, tant si conviuen amb ell com si no, o quan es tracti d'un treballador autònom sense assalariats que contracti un únic familiar menor de 45 anys que no convisqui a la seva llar ni estigui a càrrec seu.

c) Contractacions efectuades amb treballadors o treballadores que en els 24 mesos anteriors a la data de contractació hagin prestat serveis en la mateixa empresa, grup d'empreses o entitat per mitjà d'un contracte indefinit o fix discontinu o en els darrers sis mesos per mitjà d'un contracte de duració determinada o temporal o per mitjà d'un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Aquesta exclusió també s'ha d'aplicar en els casos de vinculació laboral anterior del treballador amb empreses en què l'empresa que sol·licita l'ajut hagi succeït a l'empara de l'article 44 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors.

d) Les contractacions amb persones que hagin acabat una relació laboral de caràcter indefinit o fix discontinu en una altra empresa en el termini dels tres mesos previs a la subscripció del contracte pel qual se sol·licita la subvenció, excepte en els supòsits que l'extinció de la relació laboral hagi estat conseqüència d'un acomiadament reconegut o declarat improcedent o per alguna de les causes que preveuen els articles 51, 57 bis i 52.c) del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, circumstància que s'haurà d'acreditar fefaentment.

e) Els supòsits de contractes de treballadores o treballadors que hagin estat objecte de cessió entre empreses d'un mateix grup.

f) En els casos de subscripció de contractes fixos discontinus, també és motiu d'exclusió dels ajuts el fet que el treballador o treballadora hagi estat contractat de manera temporal per la mateixa empresa en més de les dues temporades d'activitat consecutives immediatament anteriors a la de formalització del contracte fix discontinu.

Setè

Quantia dels ajuts

En els annexos 1 a 10 d'aquesta convocatòria es fixen les quanties dels ajuts per a cadascun dels programes.

Vuitè

Termini de presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds comprèn des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d'aquesta convocatòria fins al dia 18 d'octubre de 2019.

2. Els models oficials de sol·licitud dels ajuts es poden obtenir a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, ubicada a la plaça de Son Castelló, 1, de Palma; en qualsevol de les oficines públiques del Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i també al web de la Conselleria, a l'adreça d'Internet.

https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2351967/.

3. Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball o per qualsevol de les formes previstes en dret d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d'aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.

b) Les entitats sense personalitat jurídica.

c) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

D'acord amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes a què fa referència l'article 14.2 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l'interessat perquè l'esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi duit a terme l'esmena.

4. Les persones jurídiques han de fer la petició de l'ajut per mitjà de qui, amb la deguda acreditació, les representi legalment.

5. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeixen l'Ordre de bases reguladores i aquesta convocatòria, s'haurà de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015 abans esmentada.

Novè

Documentació general

1. A banda de la documentació específica indicada en l'annex per a cada programa, les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació general que s'indica a continuació, la qual serà completada per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball amb els corresponents informes telemàtics de DNI i localitat de residència, demanda d'ocupació i vides laborals de les persones contractades:

a) Pel que fa a la targeta d'identificació fiscal, la Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, podrà consultar les bases de dades corresponents al NIF, llevat que la persona sol·licitant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar una fotocòpia de la targeta.

b) Escriptura pública i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, si es tracta d'una persona jurídica.

c) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret. La Direcció General de Treball i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015 esmentada, podrà consultar les bases de dades corresponents al DNI, excepte que la persona representant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què haurà d'aportar fotocòpia del seu DNI.

d) Acreditació del volum de negocis de l'empresa o del balanç general anual mitjançant la darrera declaració de l'impost de societats o, quan pertoqui, darrera declaració de l'impost de la renda sobre les persones físiques.

e) Pel que fa a les acreditacions d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al corrent de deutes amb la Seguretat Social, requerides en el punt 2.e) de l'apartat cinquè de la convocatòria, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pot obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què s'ha d'aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

f) Documentació acreditativa d'haver duit a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

g) En cas d'empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

h) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons annex adjunt al model de sol·licitud que podeu trobar en l'adreça electrònica https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2351967/, o segons allò que preveu l'apartat 6 del mateix article.

i) Declaració en què es facin constar tant les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com els que se'ls hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap. S'hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre. L'import màxim total d'ajuts públics atorgat en concepte d'ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d'aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d'empreses del sector de transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre); en el cas d'empreses del sector de l'agricultura, en què el màxim és de quinze mil euros (15.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, i en el d'empreses del sector de pesca i aqüicultura, en què el màxim és de 30.000 € en el mateix període, segons el Reglament (UE) 717/2014.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeix la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

j) DNI o NIE de la persona contractada.

k) Comunicació d'alta del treballador o treballadora en la Seguretat Social i, si s'escau, comunicació de variació de dades.

l) Contracte subscrit amb la treballadora o treballador. Si es tracta d'un contracte fix discontinu, s'ha de fer constar el període d'activitat previst.

m) Declaració responsable de l'empresa en relació amb el cost anual del contracte que se subvenciona amb indicació dels conceptes salarials i de cotització a la Seguretat Social, com també les bonificacions i reduccions que s'hi apliquen, a l'efecte de comprovar la compatibilitat amb els beneficis fiscals i les bonificacions a la Seguretat Social establerts en els programes estatals de foment a l'ocupació en els termes indicats en el punt 4 de l'apartat quinzè de la convocatòria.

n) Nòmines del treballador o treballadora i documents de cotització (models TC1 i TC2).

o) Informe de vida laboral dels codis de compte de cotització de l'empresa, corresponent al període dels 90 dies naturals immediatament anteriors a la data de subscripció del contracte.

p) Informe de vida laboral dels codis de compte de cotització de l'empresa, corresponent al dia de la subscripció del contracte.

q) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l'adreça electrònica següent: <http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593>.

r) Declaració responsable de l'empresa de no estar sotmesa a les exclusions que indica l'apartat sisè de la convocatòria.

s) Declaració responsable de l'empresa de no tenir la participació de cap altra empresa que no compleixi els requisits establerts en l'apartat cinquè, punt 1, de la convocatòria.

t) La Direcció General de Treball i Salut Laboral, instructora de l'expedient, podrà comprovar la situació de demanda d'ocupació de les persones contractades com també les seves vides laborals per mitjà d'una consulta a les bases de dades corresponents i, si escau, la seva inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil o la participació de les persones contractades en programes públics d'ocupació o de formació professional finançats pel SOIB. No obstant això, les persones sol·licitants podran aportar la documentació pertinent juntament amb la sol·licitud.

2. Excepcionalment, si la Direcció General de Treball i Salut Laboral no pot obtenir la informació relativa a DNI i localitat de residència, demanda d'ocupació i vides laborals de les persones contractades o la prevista en les lletres a), c) i e) de l'apartat anterior, pot sol·licitar a la persona interessada que l'aporti, tal com preveuen l'article 28.3 de la Llei 39/2015 i l'article 2.1.e) del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Desè

Règim de concessió de les subvencions

1. En aplicació de l'article 17.2 del Text refós de la Llei de subvencions i de l'article 5.5 de l'Ordre de bases reguladores, la concessió dels ajuts s'ha de fer aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball o en els registres i les oficines que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, ja que no s'han de presentar projectes que s'hagin de comparar entre si, i el fet d'efectuar la contractació d'una persona que pertanyi a algun dels col·lectius prioritaris prevists en la convocatòria i en els termes que s'hi estableixen és susceptible de ser subvencionable.

2. Així mateix, les sol·licituds d'ajuts es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini d'admissió, tan bon punt es presentin en el Registre General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Si s'exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s'haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. No obstant això, en cas que en l'expedient no consti la documentació que es preveu en aquesta Resolució i una vegada aquesta s'hagi requerit d'acord amb l'apartat vuitè, punt 4, la data de la presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

Onzè

Instrucció i resolució del procediment

1. L'òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball i Salut Laboral.

2. De conformitat amb l'article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d'ajuts, les ha de resoldre motivadament el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, amb la proposta prèvia de la directora general de Treball i Salut Laboral, i amb l'informe de la tècnica o del tècnic competent. En les resolucions de concessió s'ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de dos mesos comptadors des que acabi el període de presentació de sol·licituds. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'haurà d'entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s'ha de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015.

Dotzè

Cofinançament dels ajuts pel Fons Social Europeu

1. Els ajuts que s'estableixen en els programes 1 a 7 d'aquesta convocatòria estan cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu a l'empara del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen les disposicions generals comunes relatives als Fons Europeus i es deroguen el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, i el Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, relatiu a l'FSE i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell, per mitjà del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014‑2020, dins l'objectiu temàtic 8.

2. Els ajuts prevists en els programes 8 a 10 estan cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu, a l'empara del Reglament (UE) núm. 1304/2013, de 17 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006, del Consell, per mitjà del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4, o en un 50 % pel Fons Social Europeu, a l'empara del Reglament (UE) núm. 1303/2013, per mitjà del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, en funció de les característiques de la persona contractada.

Tretzè

Informació i publicitat del cofinançament pel Fons Social Europeu

1. Les accions subvencionades pel Fons Social Europeu han de ser objecte de la informació i la publicitat adequades, d'acord amb l'article 115.2 i l'Annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. En totes les manifestacions d'informació i publicitat s'ha de fer constar el cofinançament de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i del Fons Social Europeu en els percentatges de cofinançament corresponents segons vagin a càrrec del programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020 o del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil.

3. L'acceptació de l'ajut cofinançat pel Fons Social Europeu implica que l'entitat beneficiària accepta la inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat amb l'article 115.2 i l'annex XII del Reglament (UE) 1303/2013.

Catorzè

Règim d'ajuts d'Estat

1. Els ajuts corresponents als programes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 estan sotmesos al règim de minimis, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre).

2. A aquest efecte, les empreses sol·licitants han d'aportar també una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre o, quan pertoqui, una declaració de no haver-ne sol·licitat cap, com estableix l'annex corresponent d'aquesta convocatòria.

3. L'import màxim total d'ajuts públics atorgat en concepte d'ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d'aquesta mena, no pot superar la quantia de dos-cents mil euros (200.000 €), a excepció dels supòsits d'empreses que operin en el sector del transport per carretera, en què l'ajut total de minimis concedit no pot ser superior a 100.000 € en un període de tres anys, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.

4. En cas que l'entitat sol·licitant pertanyi al sector de l'agricultura, serà d'aplicació el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola i l'import màxim de l'ajut total de minimis concedit a una empresa no podrà ser superior a 15.000 € en un període de tres anys. Se n'exceptuen la transformació i comercialització de productes agrícoles, que s'inclouen en l'àmbit d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.

5. Si l'entitat sol·licitant pertany al sector de pesca i aqüicultura, serà d'aplicació el Reglament (UE) núm. 717/2014, de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l'aqüicultura i l'import màxim de l'ajut total de minimis concedit a una empresa no podrà ser superior a 30.000 € en un període de tres anys.

6. El sotmetiment al règim de minimis s'ha de fer constar expressament en la resolució de concessió de les subvencions.

7. Als ajuts prevists en el Programa 3 els és aplicable el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, atès que són ajuts destinats a la contractació i a l'ocupació de persones en situació d'exclusió social a fi d'aconseguir que s'incorporin al mercat de treball i hi romanguin.

Quinzè

Règim de compatibilitats

1. L'import de les subvencions concedides no pot ser en cap cas d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar l'entitat beneficiària.

En el supòsit d'acumulació d'ajuts, l'import total dels ajuts ha de respectar els límits de quantia fixats en aquesta convocatòria.

2. Les subvencions que estableix aquesta Resolució en els diferents programes són incompatibles entre si.

3. També són incompatibles amb unes altres que, pels mateixos conceptes, puguin atorgar les administracions públiques com a mesura de foment de l'ocupació i, en concret, amb les resolucions de convocatòries relatives al Programa retorn que tramita la Direcció General de Treball i Salut Laboral i al Programa pilot de formació dual que tramita el Servei d'Ocupació de les Illes Balears, amb les d'integració de persones amb discapacitat tant en empreses de mercat ordinari de treball com en centres especials d'ocupació i amb les d'incorporació de socis en empreses d'economia social.

4. No obstant això, són compatibles amb beneficis fiscals i bonificacions a la Seguretat Social prevists en els programes estatals de foment de l'ocupació, si bé en aquests supòsits la suma total de tots els ajuts i subvencions no pot superar el 60 % del cost salarial anual del contracte que se subvenciona, d'acord amb l'article 7.3 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

5. En tot cas, les noves situacions que es puguin produir en relació amb noves sol·licituds o concessions de subvencions i ajuts s'han de notificar a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball en un termini de quinze dies comptadors des que es concedeixi la subvenció o s'efectuïn noves sol·licituds d'ajuts.

Setzè

Justificació i pagament

1. L'import de la subvenció s'ha d'abonar una vegada que l'entitat beneficiària hagi justificat prèviament que ha duit a terme l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajut.

2. L'entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l'aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció en els termes que disposa l'article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. La justificació de les despeses en què hagin incorregut les entitats beneficiàries s'ha d'efectuar en la forma prevista en l'Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre).

4. Per pagar els ajuts que preveu aquesta convocatòria, atès que l'objecte és la contractació de persones que pertanyen als col·lectius prioritaris indicats per mitjà dels contractes que s'estableixen en cadascun dels programes, és suficient la documentació relativa a la contractació de les treballadores o dels treballadors aportada en l'expedient, amb la presentació de la qual s'entén acreditada la justificació de l'actuació subvencionable d'acord amb l'article 12, paràgraf sisè, de les bases reguladores.

Dessetè

Obligacions dels beneficiaris

1. En general, són obligacions de qui sigui beneficiari o beneficiària dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. A més, les entitats beneficiàries d'aquests ajuts tenen les obligacions específiques següents:

A) Mantenir el personal contractat pel qual s'han concedit els ajuts que estableix aquesta convocatòria en els termes que a continuació s'indiquen, per a la qual cosa la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pot fer les comprovacions corresponents per mitjà de l'informe de la vida laboral de la persona contractada:

a) En el cas de projectes industrials estratègics del Programa 1: el personal contractat s'ha de mantenir durant un període mínim de devuit mesos comptadors des de la contractació i en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En els casos de contractes fixos discontinus, com a mínim s'ha de mantenir el període d'activitat inicialment previst pel qual s'ha concedit la subvenció durant almenys tres anys consecutius.

En tot cas, si s'extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d'aquests, el lloc de treball s'ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigit en el Programa 1, pel període que falti fins a completar el període de devuit mesos si el contracte era indefinit de caràcter ordinari o durant tres anys consecutius pel període d'activitat inicialment previst si el contracte es va subscriure en la modalitat de fix discontinu. La substitució s'ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes i s'ha de comunicar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini d'un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si no es produeix la substitució de la persona contractada que ha estat baixa o no es fa en les condicions establertes, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball podrà iniciar els expedients de reintegrament amb els corresponents interessos de demora en els termes següents:

En cas de contractes indefinits ordinaris, si la baixa es produeix abans que transcorrin nou mesos, s'ha de reintegrar la totalitat de la subvenció concedida; si la relació laboral supera aquest període però no arriba als 18 mesos requerits, el reintegrament s'ha de calcular proporcionalment al temps deixat de complir.

En cas de contractes fixos discontinus, si la baixa es produeix abans que transcorri una temporada completa d'activitat, també s'haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció percebuda; si es produeix abans que transcorri totalment la segona o la tercera temporada d'activitat, s'haurà de reintegrar la quantitat percebuda en proporció al temps que falti per complir l'obligació de manteniment durant tres anys pel període d'activitat inicialment previst. D'altra banda, si el període d'activitat és inferior als sis mesos requerits com a mínim per concedir la subvenció, aquesta també s'haurà de reintegrar totalment. A aquests efectes es podrà calcular la mitjana de les tres temporades requerides.

b) Resta de contractacions subvencionades a l'empara del programa 1 i contractacions efectuades a l'empara dels programes 4, 5, 7, 8, 9 i 10: el personal contractat s'ha de mantenir durant un període mínim de dotze mesos comptadors des de la contractació i en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En els casos de contractes fixos discontinus, com a mínim s'ha de mantenir el període d'activitat inicialment previst pel qual s'ha concedit la subvenció durant almenys dos anys consecutius.

En tot cas, si s'extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d'aquests, el lloc de treball s'ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigit en el Programa respectiu, pel període que falti fins a completar el període d'un any si el contracte era indefinit de caràcter ordinari o durant dos anys consecutius pel període d'activitat inicialment previst si el contracte es va subscriure en la modalitat de fix discontinu. La substitució s'ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes i s'ha de comunicar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini d'un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si no es produeix la substitució de la persona contractada que ha estat baixa o no es fa en les condicions establertes, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball podrà iniciar els expedients de reintegrament amb els corresponents interessos de demora en els termes següents:

En cas de contractes indefinits ordinaris, si la baixa es produeix abans que transcorrin sis mesos, s'ha de reintegrar la totalitat de la subvenció concedida; si la relació laboral supera aquest període però no arriba als 12 mesos requerits, el reintegrament s'ha de calcular proporcionalment al temps deixat de complir.

En cas de contractes fixos discontinus, si la baixa es produeix abans que transcorri una temporada completa d'activitat, també s'haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció percebuda; si es produeix abans que transcorri totalment la segona temporada d'activitat, s'haurà de reintegrar la quantitat percebuda en proporció al temps que falti per complir l'obligació de manteniment durant dos anys pel període d'activitat inicialment previst. D'altra banda, si el període d'activitat és inferior als sis mesos requerits com a mínim per concedir la subvenció, aquesta també s'haurà de reintegrar totalment. A aquests efectes es podrà calcular la mitjana de les dues temporades requerides.

— En cas de contractes a temps parcial dels programes 5 i 10, s'haurà de mantenir com a mínim el percentatge de jornada pel qual s'ha concedit la subvenció. En cas contrari, s'haurà de reintegrar la subvenció en proporció al percentatge de jornada que falti complir, excepte en el cas que la jornada sigui inferior al 50 % de la jornada completa d'un treballador comparable en els termes de l'article 12.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, requerit com a mínim en la convocatòria, supòsit en què s'haurà de retornar la totalitat de la subvenció.

c) Programes 2 i 6: el personal contractat s'ha de mantenir durant un període mínim de nou mesos comptadors des de la contractació i en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En tot cas, si s'extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d'aquests, el lloc de treball s'ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigits en el programa respectiu, pel període que falti fins a completar el període de sis mesos de manteniment obligatori. La substitució s'ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes i s'ha de comunicar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini d'un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si no es produeix la substitució de la persona contractada que ha estat baixa o no es fa en les condicions establertes, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball podrà iniciar els expedients de reintegrament total amb els corresponents interessos de demora en els termes següents:

En cas de contractes indefinits ordinaris, si la baixa es produeix abans que transcorrin sis mesos, s'ha de reintegrar la totalitat de la subvenció concedida; si la relació laboral supera aquest període però no arriba als 9 mesos requerits, el reintegrament s'ha de calcular proporcionalment al temps deixat de complir.

En cas de contractes fixos discontinus, si la baixa es produeix abans que transcorri una temporada completa d'activitat, també s'haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció percebuda; si es produeix abans que transcorri totalment la segona temporada d'activitat, s'haurà de reintegrar la quantitat percebuda en proporció al temps que falti per complir l'obligació de manteniment de nou mesos inicialment previst, tenint en compte l'activitat realitzada en les dues temporades. D'altra banda, si el període d'activitat de la primera temporada és inferior als sis mesos requerits com a mínim per concedir la subvenció, aquesta també s'haurà de reintegrar totalment.

d) Programa 3: el personal contractat s'ha de mantenir almenys durant el període de duració inicialment previst i, com a mínim, en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En tot cas, si s'extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d'aquests, el lloc de treball s'ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigit en el Programa 3, pel període que falti fins a completar el període de duració inicialment previst. La substitució s'ha d'efectuar en el termini màxim d'un mes i s'ha de comunicar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral en el termini d'un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si la persona contractada és baixa abans que transcorri el període mínim de contractació previst legalment, s'haurà de retornar la totalitat de la subvenció concedida. En cas que s'hagi mantingut el contracte durant el període mínim establert legalment però la baixa es produeixi abans que transcorri el període inicialment previst en el contracte, el reintegrament serà proporcional al temps que falti per complir-lo.

B) Indicar en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions que estan subvencionades per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball i pel Fons Social Europeu en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, fent constar el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020 o el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, en funció del programa de què es tracti.

Els beneficiaris han d'acreditar documentalment, en el termini d'un mes des de la concessió de la subvenció, que la persona contractada ha estat informada que la seva contractació ha estat objecte d'un ajut cofinançat en un 50 % pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, objectiu temàtic 8.1.3 i 8.1.5 , o en un 85 % amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.

C) Acceptar la publicació en la llista de beneficiaris dels fons percebuts i el nom de l'operació cofinançada, d'acord amb l'article 115.2 i l'Annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

D) Conservar els documents justificatius de les despeses, a disposició de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu, durant un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l'operació, d'acord amb l'article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

E) Disposar d'un sistema de comptabilitat separada o d'un codi de comptabilitat separat per a les operacions de les inversions subvencionades amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions comporta l'inici del procediment de reintegrament de la subvenció.

Devuitè

Control i seguiment

1. La Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pot dur a terme periòdicament controls de seguiment a les beneficiàries o als beneficiaris dels ajuts i subvencions atorgats de conformitat amb aquesta convocatòria, a fi de garantir el compliment de les obligacions imposades. Les beneficiàries o els beneficiaris han de facilitar, en qualsevol moment i dins el termini que es disposi, la documentació que els sigui requerida.

2. A aquest efecte, la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona afectada hagi denegat expressament el seu consentiment, cas en què la beneficiària o el beneficiari haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Igualment, la persona beneficiària s'ha de sotmetre a les actuacions de comprovació que ha d'efectuar la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com a les actuacions de comprovació que dugui a terme la Direcció General de Fons Europeus com a organisme intermedi del Programa Operatiu FSE 2014-2020 i a les de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat amb competències de control sobre les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu.

4. En cas que es detectin irregularitats, s'hauran de reintegrar les quanties percebudes indegudament que hagin estat detectades com a conseqüència dels controls, si escau.

Denovè

Aprovació dels annexos

S'aproven els termes de la convocatòria que consten en els annexos 1 a 10 d'aquesta Resolució.

Vintè

Interpretació i execució

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball pot dictar les resolucions, circulars i instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Vint-i-unè

Efectes

Aquesta Resolució esdevé efectiva el tercer dia hàbil següent al d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vint-i-dosè

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, esmentada, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 19 d'agost de 2019

El conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball

Iago Negueruela Vázquez

 

Annex 1

Programa 1. Suport a sectors industrials i a altres sectors estratègics

(PO FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3)

1. Persones que es poden contractar

Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

L'edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 30 anys com a mínim.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent per part d'empreses que pertanyen als sectors indicats en l'apartat 3 d'aquest annex.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions, els contractes s'han de subscriure a temps complert.

3. Sectors als quals han de pertànyer les empreses sol·licitants

Per poder ser beneficiaris dels ajuts les empreses han de pertànyer a algun dels sectors següents:

a) Empreses del sector industrial que hagin obtingut del Consell de Govern de les Illes Balears la declaració de projecte industrial estratègic, definit en l'article 7 de la Llei 4/2017 de 12 de juliol, d'indústria de les Illes Balears com aquella proposta d'inversió per a la implantació o ampliació d'una o de diverses activitats industrials que tengui com a resultat previsible una expansió significativa i sostenible del teixit industrial de les Illes Balears o la seva consolidació, o l'adopció de mesures adreçades a garantir la viabilitat d'una empresa o sector industrial exposats a riscs per a la seva continuïtat.

b) Empreses que pertanyin a sectors industrials tradicionals, que són els següents de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009):

1011         

Sacrifici de bestiar i conservació de carn.

1012

Sacrifici i conservació volateria.

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria.

1021

Elaboració de peix, crustacis i mol·luscos.

1022

Fabricació de conserves de peix.

1031

Preparació i conservació de patates.

1032

Elaboració de sucs de fruites i hortalisses.

1039

Preparació i conservació de fruites i hortalisses ncaa.

1042

Fabricació de margarina i greixos comestibles similars.

1043

Fabricació d'oli d'oliva.

1044

Fabricació d'olis (excepte oliva) i greixos.

1052

Elaboració de gelats.

1053

Fabricació de formatges.

1054

Preparació de llet i altres productes lactis.

1061

Fabricació de productes de molineria.

1062

Fabricació de midons i altres productes amilacis.

1071

Fabricació de productes fleca i pastisseria frescs.

1072

Fabricació de galetes i pastisseria de llarga durada.

1073

Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i similars.

1081

Fabricació de sucre.

1082

Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria.

1083

Elaboració de cafè, te i infusions.

1084

Elaboració d'espècies, salses i condiments.

1085

Elaboració de menjars i plats preparats.

1086

Elaboració d'aliments preparats infantils i dietètics.

1089

Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa.

1101

Destil·lació i mescla de begudes alcohòliques.

1102

Elaboració de vins.

1103

Elaboració de sidra i begudes fermentades de fruites.

1104

Elaboració d'altres begudes no destil·lades, fermentades.

1105

Fabricació de cervesa.

1106

Fabricació de malt.

1107

Fabricació de begudes analcohòliques; aigües minerals.

1511

Preparació, adob i acabament del cuiro; preparació i tenyiment de pells.

1512

Fabricació d'articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia.

1520

Fabricació de calçat.

1629

Fabricació d'altres productes de fusta, articles de suro, cistelleria i esparteria.

2512

Fabricació de tancaments metàl·lics.

3101

Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials.

3102

Fabricació de mobles de cuina.

3109

Fabricació d'altres mobles.

3212

Fabricació d'articles de joieria i articles similars.

3213

Fabricació d'articles de bijuteria i articles similars.

c) Empreses que pertanyen a sectors estratègics, que són els següents de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE 2009):

2611

Fabricació de components electrònics.

2612

Fabricació de circuits impresos acoblats.

2620

Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics.

2630

Fabricació d'equips de telecomunicacions.

2640

Fabricació de productes electrònics de consum.

2650

Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació.

2660

Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics.

2670

Fabricació d'instruments d'òptica i equip fotogràfic.

2680

Fabricació de suports magnètics i òptics.

2712

Fabricació d'aparells de distribució i control elèctric.

2720

Fabricació de piles i acumuladors elèctrics.

2740

Fabricació de llums i aparells elèctrics d'il·luminació.

2790

Fabricació d'altres tipus de material i equip elèctrics.

3011

Construcció de vaixells i estructures flotants.

3012

Construcció d'embarcacions d'esplai i esport.

3030

Construcció aeronàutica i espacial i la maquinària.

3311

Reparació de productes metàl·lics.

3312

Reparació de maquinària.

3313

Reparació d'equips electrònics i òptics.

3314

Reparació d'equips elèctrics.

3315

Reparació i manteniment naval.

3316

Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

3317

Reparació i manteniment d'altre material de transport.

3319

Reparació d'altres equips.

3320

Instal·lació de màquines i equips industrials.

3515

Producció d'energia hidroelèctrica.

3518

Producció d'energia elèctrica d'origen eòlic.

3519

Producció d'energia d'altres tipus.

3811

Recollida de residus no perillosos.

3812

Recollida de residus perillosos.

3821

Tractament i eliminació de residus no perillosos.

3822

Tractament i eliminació de residus perillosos.

3831

Separació i classificació de materials.

3832

Valoració de materials ja classificats.

3900

Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

4329

Altres instal·lacions en obres de construcció.

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo.

5920

Activitats d'enregistrament de so i edició musical.

6201

Activitats de programació informàtica.

6202

Activitats de consultoria informàtica.

6203

Gestió de recursos informàtics.

6209

Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica

6311

Processament de dades, hostatge i activitats relacionades.

6312

Portals web.

7112

Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic.

7211

Investigació i desenvolupament experimental en biotecnologia.

7219

Altres tipus d'investigació i desenvolupament experimental en ciències naturals i tècniques

8551

Educació esportiva i recreativa.

8559

Altres activitats d'educació ncaa.

9311

Gestió d'instal·lacions esportives.

9312

Activitats dels clubs esportius.

9313

Activitats dels gimnasos.

9319

Altres activitats esportives.

9329

Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

4. Quantia dels ajuts

A) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària per empreses titulars d'un projecte industrial estratègic pot ser objecte d'un incentiu base d'11.000 € per cada contracte.

B) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària per empreses incloses en els sectors indicats en els apartats b) i c) de l'apartat anterior pot ser objecte d'un incentiu base de 5.500 € per cada contracte.

C) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si l'edat de la persona contractada està compresa entre 45 i 55 anys, 500 €.

c) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €.

d) Si la persona contractada està en situació d'atur de llarga durada, 500 €. S'entén que es troba en situació d'atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

D) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                            12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

5. Documentació específica

En el cas que l'empresa sol·licitant sigui titular d'un projecte industrial estratègic, la Direcció General de Treball i Salut Laboral farà les gestions oportunes amb la Direcció General de Política Industrial perquè consti en l'expedient la declaració corresponent per part del Consell de Govern, prevista en l'article 10 de la Llei 4/2017 d'indústria de les Illes Balears.

 

Annex 2

Programa 2. Persones en atur de llarga durada

(PO FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3)

1. Persones que es poden contractar

Persones de 30 i més anys desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent en situació d'atur de llarga durada.

L'edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 30 anys com a mínim.

S'entén que una persona està en situació d'atur de llarga durada quan consta inscrita en el servei d'ocupació corresponent com a demandant d'ocupació desocupada durant 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de persones de 30 o més anys, desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en situació d'atur de llarga durada.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions, els contractes s'han de subscriure a temps complet.

3. Quantia dels ajuts

A) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte d'un incentiu base de 4.200 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si l'edat de la persona contractada està compresa entre 45 i 55 anys, 500  €.

c) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €.

d) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals o estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                             12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

 

Annex 3

Programa 3. Persones en situació d'exclusió social

(PO FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3)

1. Persones que es poden contractar

Persones en situació d'exclusió social que acreditin aquesta condició per mitjà del pertinent certificat del servei social públic competent i que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

2. Activitats que se subvencionen

L'acció subvencionable és la contractació per a la formació i l'aprenentatge de persones en situació d'exclusió social desocupades i inscrites en demanda d'ocupació per part d'empreses d'inserció.

3. Requisits dels contractes

A) Els contractes per a la formació i l'aprenentatge s'han de subscriure amb persones en situació d'exclusió social que acreditin tal condició, que estiguin desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent i que manquin de qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l'ocupació o pel sistema educatiu, requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de treball o ocupació objecte del contracte.

B) La formació teòrica s'ha d'impartir en l'àmbit de la formació professional per a l'ocupació o en l'àmbit educatiu, en la modalitat presencial i en un centre de formació professional als quals fa referència la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, o en un centre degudament acreditat per impartir formació per obtenir certificats de professionalitat o bé en la mateixa empresa degudament autoritzada per oferir la formació de cicles formatius o acreditada com a centre per impartir formació per obtenir certificats de professionalitat.

C) Els contractes per a la formació i l'aprenentatge s'han de subscriure per un període de 12 mesos a 3 anys o per la duració pactada per mitjà de conveni col·lectiu i han de complir els requisits establerts en l'article 11.2 de la Llei de l'Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, i en el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l'aprenentatge i s'estableixen les bases de la formació professional dual, com també les disposicions previstes en el conveni col·lectiu d'aplicació.

D) La contractació de treballadors o treballadores sota la modalitat de la formació i l'aprenentatge no pot suposar en cap cas la substitució de treballadors integrants de la plantilla de l'empresa.

4. Quantia

A) La subscripció del contracte per a la formació i l'aprenentatge amb persones en situació d'exclusió social pot ser objecte d'un incentiu consistent en una quantia fixa mensual de cent euros (100 €) per mes de contractació, previst en el contracte amb un màxim de 36 mesos (3.600 €).

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen, les quals s'aplicaran en proporció al temps dedicat a formació teòrica pel treballador o treballadora contractat, de manera que sobre cada quantia s'aplicarà el percentatge dedicat a l'activitat formativa fixat per al primer any:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si l'edat de la persona contractada està compresa entre els 45 i els 55 anys, 500 €.

c) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €.

d) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals i estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

5. Incompatibilitat dels ajuts

A més de les incompatibilitats que preveu l'apartat quinzè d'aquesta convocatòria, aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts que gestiona el Servei d'Ocupació de les Illes Balears en les convocatòries del Programa pilot de formació dual per a la millora de l'ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves amb dificultats d'inserció laboral i de les persones amb discapacitat o en risc d'exclusió social.

6. Documentació específica

A més de la documentació general que preveu l'apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d'aportar la documentació següent:

A) Acreditació de la situació d'exclusió social de la persona contractada, per mitjà del corresponent certificat del servei social públic competent.

B) Annexos I o II, segons correspongui, del contracte per a la formació i l'aprenentatge relatius a l'activitat formativa.

C) Memòria acreditativa que el treball efectiu que presta el treballador o treballadora en l'empresa està relacionat amb el perfil professional del títol de formació professional objecte del contracte.

D) Declaració responsable de l'empresa que manifesti que el treballador no ha ocupat el mateix lloc de treball en l'empresa per un temps superior a 12 mesos.

 

Annex 4

Programa 4. Retorn al mercat laboral

(PO FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3)

1. Persones que es poden contractar

A) Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears en els tres darrers anys (RIL, visibles i programes d'ocupació i formació) o que en el darrer any hagin obtingut certificats de professionalitat en què s'hagi aprovat el mòdul de pràctiques no laborals. Aquests terminis es comptaran amb referència a la data de subscripció del contracte.

B) Persones de 45 o més anys desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que no hagin treballat en els quatre anys anteriors a la contractació com a mínim.

C) L'edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 30 o 45 anys com a mínim, segons el col·lectiu de què es tracti.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de les persones indicades en l'apartat 1 d'aquest annex.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions els contractes s'han de subscriure a jornada completa.

3. Quantia

A) La subscripció de contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte d'un incentiu base de 4.500 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a)Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) En el cas de persones que pertanyen al col·lectiu previst en l'apartat 1.A) d'aquesta convocatòria, si l'edat de la persona contractada està compresa entre 45 i 55 anys, 500 €.

c) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €.

d) Si la persona contractada està en situació d'atur de llarga durada, 500 €. S'entén que es troba en situació d'atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

e) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals o estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                                  12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

 

4. Documentació específica

A més de la documentació general que preveu l'apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d'aportar la documentació següent:

A) Acreditació que la persona contractada ha participat en els programes públics d'ocupació del Servei d'Ocupació de les Illes Balears.

 

Annex 5

Programa 5. Treball per a dones víctimes de violència masclista

(PO FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3)

1. Persones que es poden contractar

Dones víctimes de violència masclista, desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de les persones indicades en l'apartat anterior.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions els contractes s'han de subscriure a jornada completa o a jornada parcial d'almenys el 50 % de la jornada completa d'un treballador comparable en els termes de l'article 12.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

3. Quantia

A) La subscripció de contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte d'un incentiu base de 8.400 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si l'edat de la persona contractada està compresa entre 45 i 55 anys, 500 €.

b) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €.

c) Si la persona contractada està en situació d'atur de llarga durada, 500 €. S'entén que es troba en situació d'atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

d) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals o estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquests efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                                   12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

4. Documentació específica

A més de la documentació general que preveu l'apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d'acreditar que la persona contractada té la condició de víctima de violència masclista, per mitjà d'algun dels documents següents:

a) Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d'haver-se notificat.

b) Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o mitjançant l'ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

c) Informe del ministeri fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l'ordre de protecció.

d) Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

 

Annex 6

Programa 6. Persones afectades per acomiadament col·lectiu

(PO FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3)

1. Persones que es poden contractar

Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin resultat afectades per un acomiadament col·lectiu a l'empara de l'article 51 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, en l'any anterior a la subscripció del contracte. Aquest període es computa des de la data d'efectes de l'acomiadament col·lectiu.

L'edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 30 anys com a mínim.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de les persones indicades en l'apartat anterior.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions els contractes s'han de subscriure a jornada completa.

3. Quantia

A) La subscripció de contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte d'un incentiu base de 4.500 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si l'edat de la persona contractada està compresa entre els 45 i els 55 anys, 500 €.

c) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €.

d) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals i estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                                12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

 

Annex 7

Programa 7. Suport a l'exportació

(PO FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3)

1. Persones que es poden contractar

Persones de 30 o més anys desocupades i inscrites com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació contractades per engegar un pla d'internacionalització visat per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears).

L'edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 30 anys com a mínim.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de les persones indicades en l'apartat anterior. Només és subvencionable un contracte per cada empresa que presenti un pla d'internacionalització.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions els contractes s'han de subscriure a jornada completa.

3. Quantia

A) La subscripció de contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte d'un incentiu base de 8.400 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si l'edat de la persona contractada està compresa entre 45 i 55 anys, 500 €.

c) Si la persona contractada té més de 55 anys, 1.000 €.

d) Si la persona contractada està en situació d'atur de llarga durada, 500 €. S'entén que es troba en situació d'atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

e) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals i estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                                 12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

4. Documentació específica

A més de la documentació general que preveu l'apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d'aportar la documentació següent:

A) Pla d'internacionalització degudament visat per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI Balears).

B) Memòria acreditativa que la persona contractada ho ha sigut per engegar el Pla d'internacionalització.

 

Annex 8

Programa 8. Persones joves

PO d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 o PO FSE Illes Balears 2014-2020 objectiu específic 8.1.5.

1. Persones que es poden contractar

Persones joves entre 16 i 29 anys, desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant almenys dos mesos, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de treball. En cas que no consti inscrita en el sistema indicat, l'ajut es podrà concedir amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020.

L'edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de les persones indicades en l'apartat anterior.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontinua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions, els contractes s'han de subscriure a temps complert.

3. Quantia dels ajuts

A) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte d'un incentiu base de 5.000 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si la persona contractada està en situació d'atur de llarga durada, 500 €. S'entén que es troba en situació d'atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

c) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals o estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                                 12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

4. Documentació específica

A més de la documentació general prevista en l'apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d'aportar la documentació següent:

A) Acreditació que la persona contractada consta inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

 

Annex 9

Programa 9. Persones joves formades

PO d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 o PO FSE Illes Balears 2014-2020 objectiu específic 8.1.5.

1. Persones que es poden contractar

Persones joves entre 16 i 29 anys, desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent que hagin participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de les Illes Balears i constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de treball. En cas que no consti inscrita en el sistema indicat, l'ajut es podrà concedir amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020.

L'edat de les persones que es contractin es calcularà a la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

Les persones contractades han d'haver cursat amb una avaluació d'aptes o bé programes mixtos de treball i ocupació, programes de formació dual (Programa SOIB Dual Vulnerables, Programa SOIB Dual en Sectors Estratègics o Programa SOIB Dual Sector Públic) o bé certificats de professionalitat; en aquest darrer cas la persona contractada ha d'haver aprovat el mòdul de pràctiques no laborals.

En el moment de la subscripció del contracte, ha d'haver transcorregut menys d'un any des de l'acabament de la formació.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la contractació indefinida de les persones indicades en l'apartat anterior.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontinua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions, els contractes s'han de subscriure a temps complert.

3. Quantia dels ajuts

3.1. Incentiu base:

A) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte d'un incentiu base de 4.500 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si la persona contractada està en situació d'atur de llarga durada, 500 €. S'entén que es troba en situació d'atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

c) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals o estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                                12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

 

4. Documentació específica

A més de la documentació general prevista en l'apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d'aportar la documentació següent:

A) Acreditació que la persona contractada consta inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

B) Acreditació que la persona contractada ha participat en programes de formació professional per a l'ocupació finançats pel Servei d'Ocupació de las Illes Balears.

 

Annex 10

Programa 10. Relleu generacional

PO d'ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4 o PO FSE Illes Balears 2014-2020 objectiu específic 8.1.5.

1. Persones que es poden contractar

Persones joves entre 16 i 29 anys, desocupades i inscrites en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent, que subscriguin un contracte de relleu i que constin inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i en situació de beneficiàries d'aquest almenys el dia anterior a la subscripció del contracte de treball. En cas que no consti inscrita en el sistema indicat, l'ajut es podrà concedir amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020.

L'edat de les persones que es contractin es calcularà a la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

2. Activitats que se subvencionen

A) L'acció subvencionable és la subscripció d'un contracte de relleu amb les persones indicades en l'apartat anterior.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontinua, per poder accedir als incentius el període d'activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions, els contractes s'han de subscriure a jornada completa o a jornada parcial d'almenys el 50 % de la jornada completa d'un treballador comparable en els termes de l'article 12.1 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015.

3. Quantia dels ajuts

A) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte d'un incentiu base de 4.500 €.

B) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s'indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s'assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona, 500 €.

b) Si la persona contractada està en situació d'atur de llarga durada, 500 €. S'entén que es troba en situació d'atur de llarga durada si consta inscrita en demanda d'ocupació en el servei d'ocupació corresponent durant un termini de 12 mesos dins dels 18 mesos anteriors a la subscripció del contracte.

c) Si l'empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals o estratègics prevists en els apartats 2 i 3 del Programa 1 d'aquesta convocatòria, 500 €.

C) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d'activitat laboral prevists. A aquest efecte, l'incentiu total es compondrà d'una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d'un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d'una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d'activitat prevists, d'acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                               12

T és l'import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d'activitat prevists en el contracte fix discontinu.

D) En els supòsits de contractacions a temps parcial, l'import total de la subvenció s'ha de calcular proporcionalment a la jornada pactada.

4. Documentació específica

A més de la documentació general que preveu l'apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d'aportar la documentació següent:

A) Acreditació que la persona contractada consta inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

B) Contracte a temps parcial subscrit amb la persona jubilada parcialment.