Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 5742
Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es creen, es modifiquen i se suprimeixen diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L’article 31.3 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears atribueix a la Comunitat Autònoma la competència per al desplegament legislatiu i l’execució en matèria de l’estatut dels funcionaris de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de l’Administració local.

L’article 15.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, preveu que en l’àmbit de cada servei de salut s’estableixin, es modifiquin o se suprimeixin les categories de personal estatutari d’acord amb les previsions del capítol XIV i, si escau, de l’article 13 d’aquesta Llei.

A més, l’article 15.2 de la Llei 55/2003 estableix que correspon al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat aprovar un catàleg homogeni en el qual s’estableixin les equivalències de les categories professionals dels serveis de salut. A aquest efecte, cada servei de salut ha de comunicar al Ministeri les categories de personal estatutari existents en aquell, i també la modificació, la supressió i la creació de noves categories, a fi d’elaborar —si cal— aquest quadre d’equivalències i a homologar-lo de conformitat amb l’article 37.1.

D’altra banda, el Reial decret 184/2015, de 13 de març, regula el catàleg homogeni d’equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment d’actualització amb la finalitat de facilitar i garantir la mobilitat dels professionals del Sistema Nacional de Salut.

En l’àmbit de les Illes Balears, la disposició addicional primera de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives, estableix que la creació, la modificació i la supressió de categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears s’han d’efectuar per mitjà d’un decret del Consell de Govern, d’acord amb les previsions que indica el capítol XIV i, si escau, l’article 13 de la Llei 55/2003.

El Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria, determina una nova regulació de les diferents especialitats d’infermeria de conformitat amb la normativa europea i la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries.

És imprescindible fer referència a la Sentència 162/2014, de 17 de març, del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, que va declarar la nul·litat dels articles 23 a 26 i el punt 4 de la disposició addicional primera del Decret 47/2011, de 13 de maig, pel qual es crea, entre d’altres, la categoria de tècnic/tècnica de prevenció en riscs laborals. Aquesta Sentència va esdevenir ferma en ser confirmada per la Sentència de 15 de juliol de 2015 del Tribunal Suprem.

D’altra banda, resulta necessari que l’Administració sanitària dugui a terme constantment una adaptació organitzativa per adequar-se a les noves necessitats i per millorar la qualitat de l’assistència, cosa que implica unes categories professionals adequades i adaptades a les necessitats del moment i que incorporin les persones que estiguin més preparades professionalment per cobrir aquestes necessitats.

En l’àmbit del personal estatutari sanitari de formació universitària es creen les categories d’infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària (subgrup A2); infermer/infermera especialista en infermeria del treball (subgrup A2); infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica (subgrup A2), i infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica (subgrup A2); així mateix, es modifica la denominació de la categoria d’infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica (subgrup A2).

En l’àmbit del personal estatutari sanitari de formació professional es crea la categoria de tècnic mitjà / tècnica mitjana en emergències sanitàries (subgrup C2) i es modifica la denominació de la categoria d’auxiliar d’infermeria (subgrup C2).

En l’àmbit del personal estatutari de gestió i serveis de formació universitària es creen les categories de tècnic/tècnica superior de prevenció de riscs laborals (subgrup A1); arquitecte/arquitecta (subgrup A1); enginyer/enginyera de camins, canals i ports (subgrup A1); tècnic superior estadístic / tècnica superior estadística i en metodologia de la recerca (subgrup A1); tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica (subgrup A1); tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica (subgrup A1); tècnic/tècnica superior d’administració i gestió (subgrup A1); tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals (subgrup A2); tècnic/tècnica de gestió de documentació (subgrup A2); tècnic de gestió estadístic / tècnica de gestió estadística (subgrup A2), i arquitecte tècnic / arquitecta tècnica (subgrup A2), i s’extingeixen les categories de grup tècnic de la funció administrativa (subgrup A1) i de personal tècnic titulat de grau mitjà (subgrup A2).

Així mateix, es modifiquen la denominació de la categoria de bibliotecari/bibliotecària i el requisit de titulació d’aquesta (subgrup A1), i les funcions de la categoria del grup de gestió de la funció administrativa (subgrup A2).

En l’àmbit del personal estatutari de gestió i serveis de formació professional es crea la categoria de tècnic/tècnica superior especialista en sistemes i tecnologies de la informació (subgrup C1) i la categoria de teleoperador/teleoperadora de central de coordinació del 061 (subgrup C2). Així mateix, es modifica la denominació de totes les categories de tècnic/tècnica especialista (subgrup C1) i la denominació, les funcions i les retribucions de la categoria de conductor/conductora (subgrup C2).

Finalment, aquest Decret preveu el procediment per integrar les noves categories a altres d’existents i la valoració dels serveis prestats.

Aquest Decret és coherent amb els principis de bona regulació establerts per l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així doncs, resulta conforme amb els principis de necessitat i eficàcia, ja que compleix allò que preveu l’article 15 de la Llei 55/2003, segons el qual en l’àmbit de cada servei de salut cal establir, modificar o suprimir les categories de personal estatutari. D’aquesta manera es compleix igualment allò que estableix el Reial decret 184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d’equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment de la seva actualització, ja que aquest Decret facilita i garanteix la mobilitat dels professionals del Sistema Nacional de Salut.

També és conforme aquest Decret al principi de proporcionalitat, ja que conté la regulació imprescindible per assolir els objectius establerts, i igualment s’ajusta al principi de seguretat jurídica, ja que és plenament coherent amb l’ordenament jurídic d’àmbit estatal i autonòmic perquè desplega adequadament les previsions legals vigents dirigides a garantir la mobilitat del personal estatutari dels serveis de salut.

Pel que fa al principi d’eficiència, aquest Decret suposa una eina fonamental de cohesió i racionalització dels processos de mobilitat en el Sistema Nacional de Salut.

Finalment, per tal de complir el principi de transparència, en la fase d’avantprojecte ha estat sotmès als tràmits de consulta pública prèvia, audiència i informació pública. Igualment n’han emès informes l’Institut Balear de la Dona, el Consell de Salut de les Illes Balears, el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, la Comissió de Personal de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell Consultiu de les Illes Balears.

Aquest Decret s’aprova havent-lo negociat prèviament amb les organitzacions sindicals més representatives presents en la Mesa Sectorial de Sanitat del Servei de Salut, d’acord amb el Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

En virtut de les consideracions anteriors, a proposta de la titular de la conselleria de Salut, oït el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 24 de maig de 2019,

 

DECRET

Capítol I Disposicions generals

Article 1

Objecte

L’objecte d’aquest Decret és crear diverses categories de personal estatutari en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i regular-ne els requisits de titulació, les funcions i les retribucions; preveure’n —si cal— la integració, a més de modificar el requisit de titulació de categories ja existents; canviar la denominació de diverses categories; declarar com a extintes diverses categories, i modificar les funcions d’una categoria.

Article 2

Règim jurídic

A les categories creades per aquest Decret els és aplicable el règim previst pel Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic; per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i per la normativa aplicable al personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

 

 

​​​​​​​Capítol II Creació de noves categories

Article 3

Creació de la categoria d’infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària

1. Es crea la categoria de personal estatutari d’infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: grau universitari que habiliti per exercir la professió d’infermeria o diplomatura universitària en infermeria amb el títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària, expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència i regulat pel Reial decret 450/2005, de 22 d’abril, sobre especialitats d’infermeria.

4. Funcions: dins el marc general previst en els apartats 1 i 2.a) de l’article 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, i de l’article 1 del Reial decret 450/2005, ha d’acomplir funcions assistencials, de recerca, docents, de gestió clínica, de prevenció i d’informació i educació sanitàries. Així mateix, li correspon la direcció, l’avaluació i la prestació de les cures que siguin competència seva d’acord amb el programa formatiu de l’especialitat d’infermeria familiar i comunitària.

5. Retribucions:

5.1. Han de ser les mateixes que corresponguin, segons la destinació, a la categoria d’infermer/infermera en els equips d’atenció primària, excepte el nivell del complement de destinació, que passa a ser el nivell 22.

5.2. Les retribucions del personal d’aquesta categoria que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, acompleixi les funcions de suport a l’atenció primària o d’equip de suport d’atenció domiciliària (ESAD) han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria d’infermer/infermera de suport o d’ESAD, excepte el nivell del complement de destinació, que passa a ser el nivell 22.

6. Integració:

6.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera s’integrarà automàticament en la categoria estatutària d’infermer/infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies d’aquesta categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen. Aquest procés d’integració es mantindrà obert fins que acabi el procediment extraordinari d’accés al títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària (prova d’avaluació de la competència del títol d’especialista en infermeria familiar i comunitària, per la via excepcional).

6.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria estatutària d’infermer/infermera s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

6.3. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que en el moment en què entri en vigor aquest Decret no tengui el títol oficial per ingressar en la nova categoria i estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera conservarà aquesta categoria mentre romangui en aquesta plaça acomplint les funcions pròpies del nomenament.

Article 4

Creació de la categoria d’infermer/infermera especialista en infermeria del treball

1. Es crea la categoria de personal estatutari d’infermer/infermera especialista en infermeria del treball.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: grau universitari que habiliti per exercir la professió d’infermeria o diplomatura universitària en infermeria amb el títol d’especialista en infermeria del treball, expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència i regulat en el Reial decret 450/2005.

4. Funcions: dins el marc general previst en els apartats 1 i 2.a) de l’article 7 de la Llei 44/2003, i de l’article 1 del Reial decret 450/2005, ha d’acomplir funcions assistencials, de recerca, docents, de gestió clínica, de prevenció i d’informació i educació sanitàries. Així mateix, li correspon la direcció, l’avaluació i la prestació de les cures que siguin competència seva d’acord amb el programa formatiu de l’especialitat d’infermeria del treball.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària d’infermer/infermera de salut mental a l’atenció especialitzada.

6. Integració:

6.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera s’integrarà automàticament en la categoria estatutària d’infermer/infermera del treball, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies d’aquesta categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

6.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria estatutària d’infermer/infermera s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

6.3. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, no tengui el títol oficial per ingressar en la nova categoria i estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera conservarà aquesta categoria mentre romangui en aquesta plaça acomplint les funcions pròpies del nomenament.

Article 5

Creació de la categoria d’infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica

1. Es crea la categoria de personal estatutari d’infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: grau universitari que habiliti per exercir la professió d’infermeria o diplomatura universitària en infermeria amb el títol d’especialista en geriatria, expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència i regulat en el Reial decret 450/2005.

4. Funcions: dins del marc general previst en els apartats 1 i 2.a) de l’article 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, i de l’article 1 del Reial decret 450/2005, ha d’acomplir funcions assistencials, de recerca, docents, de gestió clínica, de prevenció i d’informació i educació sanitàries. Així mateix, li correspon la direcció, l’avaluació i la prestació de les cures que siguin competència seva d’acord amb el programa formatiu de l’especialitat de geriatria.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària d’infermer/infermera de salut mental a l’atenció especialitzada.

6. Integració:

6.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera s’integrarà automàticament en la categoria estatutària d’infermer/infermera especialista en infermeria geriàtrica, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies d’aquesta categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

6.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria estatutària d’infermer/infermera s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

6.3. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, no tengui el títol oficial per ingressar en la nova categoria i estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera conservarà aquesta categoria mentre romangui en aquesta plaça acomplint les funcions pròpies del nomenament.

Article 6

Creació de la categoria d’infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica

1. Es crea la categoria de personal estatutari d’infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: grau universitari que habiliti per exercir la professió d’infermeria o diplomatura universitària en infermeria amb el títol d’especialista en pediatria, expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència i regulat en el Reial decret 450/2005.

4. Funcions: dins el marc general previst en els apartats 1 i 2.a) de l’article 7 de la Llei 44/2003, i de l’article 1 del Reial decret 450/2005, ha d’acomplir funcions assistencials, de recerca, docents, de gestió clínica, de prevenció i d’informació i educació sanitàries. Així mateix, li correspon la direcció, l’avaluació i la prestació de les cures que siguin competència seva d’acord amb el programa formatiu de l’especialitat de pediatria.

5. Retribucions:

5.1. Les retribucions del personal estatutari d’aquesta categoria a l’atenció especialitzada han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària d’infermer/infermera de salut mental a l’atenció especialitzada.

5.2. Les retribucions del personal estatutari d’aquesta categoria en equips d’atenció primària han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria d’infermer/infermera en els equips d’atenció primària, excepte el nivell del complement de destinació, que passa a ser el nivell 22.

5.3. Les retribucions del personal d’aquesta categoria que acompleixi les funcions de suport a l’atenció primària han de ser les mateixes que corresponguin a l’infermer o a la infermera de suport, excepte el nivell del complement de destinació, que passa a ser el nivell 22.

6. Integració:

6.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera s’integrarà automàticament en la categoria estatutària d’infermer/infermera especialista en infermeria pediàtrica, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies d’aquesta categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

6.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria estatutària d’infermer/infermera s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

6.3. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, no tengui el títol oficial per ingressar en la nova categoria i estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària d’infermer/infermera conservarà aquesta categoria mentre romangui en aquesta plaça acomplint les funcions pròpies del nomenament.

Article 7

Creació de la categoria de tècnic/tècnica en emergències sanitàries

1. Es crea la categoria de personal estatutari de tècnic/tècnica en emergències sanitàries.

2. Grup de classificació: subgrup C2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: títol de tècnic/tècnica en emergències sanitàries, establert pel Reial decret 1397/2007, de 29 d’octubre.

4. Funcions: les pròpies de la titulació.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria d’auxiliar de farmàcia.

Article 8

Creació de la categoria de tècnic/tècnica superior de prevenció de riscs laborals

1. Es crea la categoria de personal estatutari de tècnic/tècnica superior de prevenció de riscs laborals.

2. Grup de classificació: subgrup A1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: llicenciatura, grau universitari, arquitectura o enginyeria. A més, cal tenir una formació mínima amb el contingut especificat en l’annex VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Aquesta formació ha d’incloure en qualsevol cas els continguts corresponents a les especialitats de seguretat a la feina, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada; aquesta formació ha d’estar acreditada per una entitat autoritzada per desenvolupar-la i certificar-la; o bé cal tenir el màster universitari en prevenció de riscs laborals en les tres especialitats esmentades, que ha d’estar verificat degudament per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o pels òrgans d’avaluació que la llei de la comunitat autònoma determinin, i ha d’estar inscrit en el Registre d’universitats, centres i títols.

4. Funcions: direcció, programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control i inspecció, assessorament, representació i, en general, les funcions de nivell superior necessàries per a l’avaluació de riscs i el desenvolupament de l’activitat preventiva.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup tècnic de la funció administrativa, fins que aquesta s’extingeixi.

Article 9

Creació de la categoria d’arquitecte/arquitecta

1. Es crea la categoria de personal estatutari d’arquitecte/arquitecta.

2. Grup de classificació: subgrup A1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: títol d’arquitectura o títol universitari de màster que habiliti per exercir la professió regulada d’arquitectura d’acord amb les directives europees. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger han de presentar la credencial d’homologació corresponent o, si és el cas, un certificat d’equivalència.

4. Funcions: les pròpies d’aquesta professió regulada.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària d’enginyer/enginyera superior.

6. Integració:

6.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria de grup tècnic de la funció administrativa s’integrarà automàticament en la categoria d’arquitecte/arquitecta, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies de la nova categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

6.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria de grup tècnic de la funció administrativa s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

Article 10

Creació de la categoria d’enginyer/enginyera de camins, canals i ports

1. Es crea la categoria de personal estatutari d’enginyer/enginyera de camins, canals i ports.

2. Grup de classificació: subgrup A1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: títol d’enginyeria de camins, canals i ports o títol universitari de màster que habiliti per exercir la professió regulada d’enginyeria de camins, canals i ports d’acord amb les directives europees. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger han de tenir la credencial d’homologació corresponent o, si n’és el cas, un certificat d’equivalència.

4. Funcions: les pròpies d’aquesta titulació regulada.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria d’enginyer/enginyera superior.

Article 11

Creació de la categoria de tècnic superior estadístic / tècnica superior estadística i en metodologia de la recerca

1. Es crea la categoria estatutària de tècnic superior estadístic / tècnica superior estadística i en metodologia de la recerca.

2. Grup de classificació: subgrup A1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: enginyeria, arquitectura, llicenciatura o grau universitari corresponent a les branques de ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques.

4. Funcions: direcció, coordinació, execució i anàlisi de projectes, tasques i operacions estadístiques que tengui assignades, en particular les referents a les qüestions metodològiques, a més de qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors o que tengui contingut material o funcional d’índole estadística o d’anàlisi de dades pròpia del subgrup de classificació de la categoria.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup tècnic de la funció administrativa, fins que aquesta s’extingeixi.

Article 12

Creació de la categoria de tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica

1. Es crea la categoria estatutària de tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica.

2. Grup de classificació: subgrup A1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: llicenciatura o grau universitari en dret.

4. Funcions: direcció, programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control i inspecció, assessorament, representació i, en general, les de caràcter jurídic de nivell superior.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup tècnic de la funció administrativa, fins que aquesta s’extingeixi.

Article 13

Creació de la categoria tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica

1. Es crea la categoria estatutària de tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica.

2. Grup de classificació: subgrup A1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: llicenciatura o grau universitari en economia, o en administració d’empreses, o en administració i direcció d’empreses, o en direcció i creació d’empreses, o en direcció financera i comptabilitat, o en finances i comptabilitat, o en finances, o en gestió mercantil i financera, o bé qualsevol titulació equivalent.

4. Funcions: direcció, programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control i inspecció, assessorament, representació i, en general, les de caràcter econòmic de nivell superior.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup tècnic de la funció administrativa, fins que aquesta s’extingeixi.

Article 14

Creació de la categoria de tècnic/tècnica superior d’administració i gestió

1. Es crea la categoria estatutària de tècnic/tècnica superior d’administració i gestió.

2. Grup de classificació: subgrup A1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau universitari

4. Funcions: direcció, programació, estudi, proposta, coordinació, gestió, control i inspecció, assessorament, representació i, en general, les de nivell superior.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup tècnic de la funció administrativa, fins que aquesta s’extingeixi.

Article 15

Creació de la categoria de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals

1. Es crea la categoria de personal estatutari de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: llicenciatura, diplomatura, grau universitari, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica. A més, cal tenir una formació mínima amb el contingut especificat en l’annex VI del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció. Aquesta formació ha d’incloure en qualsevol cas els continguts corresponents a alguna de les especialitats de seguretat a la feina, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada; aquesta formació ha d’estar acreditada per una entitat autoritzada per desenvolupar-la i certificar-la; o bé cal tenir el màster universitari en prevenció de riscs laborals en alguna de les tres especialitats esmentades, que ha d’estar verificat degudament per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació o pels òrgans d’avaluació que la llei de la comunitat autònoma determinin, i ha d’estar inscrit en el Registre d’universitats, centres i títols.

4. Funcions: proposta, gestió, execució, control i inspecció, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica als llocs de feina ocupats per personal de la categoria estatutària de tècnics/tècniques superiors de prevenció de riscs laborals i les necessàries per a l’avaluació de riscs i el desenvolupament de l’activitat preventiva.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup de gestió de la funció administrativa.

Article 16

Creació de la categoria de tècnic/tècnica de gestió de documentació

1. Es crea la categoria de personal estatutari de tècnic/tècnica de gestió de documentació.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: diplomatura universitària en biblioteconomia i documentació o grau universitari en informació i documentació.

4. Funcions: proposta, gestió, execució, control i inspecció, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica als llocs de feina ocupats per personal de la categoria estatutària de bibliotecari-documentalista / bibliotecària-documentalista i les pròpies del subgrup de classificació de la seva categoria.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup de gestió de la funció administrativa.

6. Integració:

6.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa s’integrarà automàticament en la categoria de tècnic/tècnica de gestió en documentació, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies de la nova categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

6.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria de grup de gestió de la funció administrativa s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

Article 17

Creació de la categoria de tècnic de gestió estadístic / tècnica de gestió estadística

1. Es crea la categoria de personal estatutari de tècnic de gestió estadístic / tècnica de gestió estadística.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: enginyeria tècnica, arquitectura tècnica, diplomatura o grau universitari corresponent a les branques de ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques.

4. Funcions: ha d’acomplir funcions de proposta, gestió, execució, control i inspecció, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica als llocs de feina ocupats per tècnic superior estadístic / tècnica superior estadística i en metodologia de la recerca en relació amb les operacions estadístiques que tenguin assignades, en particular les referents a les qüestions metodològiques, a més de qualsevol altra funció relacionada amb les anteriors o que tengui contingut material o funcional d’índole estadística o d’anàlisi de dades pròpia del subgrup de classificació de la categoria.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària de grup de gestió de la funció administrativa.

 

​​​​​​​Article 18

Creació de la categoria d’arquitecte tècnic / arquitecta tècnica

1. Es crea la categoria de personal estatutari d’arquitecte tècnic / arquitecta tècnica.

2. Grup de classificació: subgrup A2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: títol d’arquitectura tècnica o grau universitari que habiliti per exercir la professió regulada d’arquitectura tècnica d’acord amb les directives europees. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l’estranger han de presentar la credencial d’homologació corresponent o, si és el cas, un certificat d’equivalència.

4. Funcions: les pròpies d’aquesta professió regulada.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria estatutària d’enginyer tècnic industrial / enginyera tècnica industrial.

Article 19

Creació de la categoria de tècnic/tècnica superior especialista en sistemes i tecnologies de la informació

1. Es crea la categoria de personal estatutari de tècnic/tècnica superior especialista en sistemes i tecnologies de la informació.

2. Grup de classificació: subgrup C1.

3. Titulació exigida per accedir-hi: títol de tècnic/tècnica superior en administració de sistemes informàtics en xarxa, establert pel Reial decret 1629/2009, de 30 abril, o títol de tècnic/tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, establert pel Reial decret 450/2010, de 16 d’abril, o bé títol de tècnic/tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web, establert pel Reial decret 686/2010, de 20 de maig, o qualsevol titulació anterior equivalent.

4. Funcions: les pròpies de la titulació i altres que li encomanin relacionades amb les anteriors o que, sense estar-hi directament relacionades, tenguin contingut material o funcional d’índole informàtic pròpies del grup de classificació de la categoria.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a les categories estatutàries de tècnic/tècnica superior especialista (subgrup C1) del Servei de Salut.

Article 20

Creació de la categoria de teleoperador/teleoperadora de central de coordinació del 061

1. Es crea la categoria de personal estatutari de teleoperador/teleoperadora de central de coordinació del 061.

2. Grup de classificació: subgrup C2.

3. Titulació exigida per accedir-hi: títol de tècnic/tècnica en emergències sanitàries, establert pel Reial decret 1397/2007, de 29 d’octubre.

4. Funcions: les pròpies de la titulació en relació amb les activitats de teleoperació i teleassistència sanitària.

5. Retribucions: han de ser les mateixes que corresponguin a la categoria de telefonista.

6. Integració:

6.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària de telefonista s’integrarà automàticament en la categoria estatutària de teleoperador/teleoperadora de central de coordinació del 061, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies d’aquesta categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

6.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria estatutària de telefonista s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en la plantilla orgànica de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061.

6.3. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, no tengui el títol oficial per ingressar en la nova categoria i estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria estatutària de telefonista conservarà aquesta categoria mentre estigui en aquesta plaça acomplint les funcions pròpies del nomenament.

 

Capítol III Canvi de denominació, modificació i extinció de categories

Article 21

Canvi de denominació de la categoria de bibliotecari/bibliotecària, modificació del requisit de titulació i integració

1. La categoria de personal estatutari denominada «bibliotecari/bibliotecària» passa a denominar-se «bibliotecari/bibliotecària - documentalista».

2. Titulació exigida per accedir-hi: llicenciatura en documentació o grau universitari en informació i documentació o titulació equivalent.

3. Integració:

3.1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria de grup tècnic de la funció administrativa s’integrarà automàticament en la categoria de bibliotecari/bibliotecària - documentalista, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies de la nova titulació exigida, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

3.2. Les places afectades per aquest procés d’integració que pertanyin a la categoria de grup tècnic de la funció administrativa s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

Article 22

Canvi de denominació de la categoria d’infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

La categoria de personal estatutari denominada «infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica» passa a denominar-se «infermer especialista obstetricoginecològic (llevador) / infermera especialista obstetricoginecològica (llevadora)».

Article 23

Canvi de denominació de la categoria d’auxiliar d’infermeria

La categoria de personal estatutari denominada «auxiliar d’infermeria» passa a denominar-se «tècnic mitjà sanitari / tècnica mitjana sanitària: cures auxiliars d’infermeria».

Article 24

Canvi de denominació de les categories de tècnic/tècnica especialista (C1)

Totes les categories estatutàries de tècnic/tècnica especialista (C1) passen a denominar-se «tècnic/tècnica superior especialista en...».

Article 25

Canvi de denominació de la categoria de conductor/conductora i modificació de les funcions i de les retribucions

1. La categoria de personal estatutari denominada «conductor/conductora» passa a denominar-se «conductor/conductora - zelador/zeladora».

2. Funcions: les establertes indistintament en els articles 13.9 i 14.2 de l’Estatut de personal no sanitari al servei de les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

3. Retribucions: han de ser les mateixes que les corresponents a la categoria estatutària de conductor/conductora.

Article 26

Modificació de les funcions de la categoria de grup de gestió de la funció administrativa

Una vegada implementades les categories tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica, tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica i tècnic/tècnica superior d’administració i gestió, les funcions del personal estatutari del grup de gestió de la funció administrativa han de ser les de proposta, gestió, execució, control i inspecció, tramitació i impuls, estudi i informe i, en general, les de col·laboració tècnica als llocs de feina ocupats per personal de les noves categories esmentades.

 

​​​​​​​Article 27

Modificació del requisit de titulació de la categoria de tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació

Per accedir a la categoria de tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació és indispensable tenir la llicenciatura o el grau universitari que habiliti per exercir la professió d’enginyeria tècnica de telecomunicacions, el grau universitari en enginyeria informàtica o el grau universitari en enginyeria electrònica, així com la llicenciatura o el grau universitari en física.

Article 28

Extinció de la categoria de personal tècnic titulat de grau mitjà i integració en la nova categoria de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals

1. Queda extingida la categoria de personal tècnic titulat de grau mitjà, per la qual cosa, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, qui tengui un nomenament fix o temporal i estigui prestant servei en alguna plaça de la categoria esmentada quedarà automàticament integrat en la nova categoria de tècnic titulat mitjà / tècnica titulada mitjana de prevenció de riscs laborals, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

2. També s’ha d’integrar en aquesta nova categoria el personal estatutari fix del grup de gestió de la funció administrativa de l’Hospital Son Llàtzer i de l’Hospital de Manacor que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions de la categoria de personal tècnic titulat de grau mitjà, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix i amb això es perdrà la categoria d’origen.

Article 29

Extinció de la categoria de grup tècnic de la funció administrativa i integració en les noves categories de tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica, tècnic/tècnica superior de l’àrea econòmica i tècnic/tècnica superior d’administració i gestió

1. El personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que, en el moment en què entri en vigor aquest Decret, tengui un nomenament fix o temporal i estigui prestant servei en la categoria estatutària de grup tècnic de la funció administrativa —amb l’excepció de la integració prevista en els articles 9.6 i 21.3 d’aquest Decret— s’ha d’integrar directament en alguna de les noves categories, sempre que tengui la titulació oficial corresponent i acompleixi les funcions pròpies de la nova categoria, per a la qual cosa s’expedirà el nomenament fix o temporal corresponent. Qui s’hi integri perdrà la categoria d’origen.

2. Les places afectades per aquest procés d’integració pertanyents a la categoria de grup tècnic de la funció administrativa s’han d’amortitzar i reconvertir en places corresponents a la nova categoria. A aquest efecte, cal fer les modificacions corresponents en les plantilles orgàniques autoritzades de personal estatutari de cada un dels centres afectats.

Disposició addicional primera

Valoració dels serveis prestats

En els processos de provisió i selecció per accedir a places de les noves categories, els serveis prestats en la categoria d’origen tenen a tots els efectes la consideració de prestats exclusivament en la categoria d’integració de què es tracti.

Disposició addicional segona

Modificació de les plantilles orgàniques autoritzades

Des del moment en què entri en vigor aquest Decret, i de conformitat amb el seu contingut, s’aniran modificant les plantilles orgàniques autoritzades dels centres estatutaris afectats per autoritzar el nombre de places necessàries de cada una de les noves categories.

Disposició addicional tercera

Retribucions de les noves categories

1. Les retribucions corresponents a les noves categories que es creïn en virtut d’aquest Decret es fixen per referència a les retribucions que, en la data en què entri en vigor, estiguin establertes i resultin aplicables per a les categories existents que s’indiquin en cada cas.

2. No obstant això, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Decret s’ha d’entendre que cada categoria estatutària té les seves pròpies retribucions i que aquestes en cap cas no vinculen les altres categories.

Disposició final primera

Desplegament normatiu

Es faculta el director general del Servei de Salut per dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  

Palma, 24 de maig de 2019

 

La presidenta

La consellera de Salut

Francesca Lluch Armengol i Socias

Patricia Gómez Picard