Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

Núm. 11399
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 31 d’octubre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar el retorn juvenil, cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4, i en un 50 % mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La crisi econòmica iniciada el 2008 va causar un augment important de les taxes de desocupació que, juntament amb la manca d’expectatives, va provocar un ascens de l’emigració laboral. D’aquesta manera, el desequilibri entre l’oferta i la demanda d’ocupació va determinar la sortida de part de la població activa, principalment de persones joves, a altres països amb millors perspectives d’ocupació.

En efecte, les persones joves, amb independència del ventall d’edats, configuren un dels col·lectius que més ha patit la crisi econòmica, com es fa patent en observar que el seu nivell d’ocupació no va créixer durant la crisi, sinó que es va mantenir constant.

A aquest col·lectiu de persones desocupades s’ha d’afegir també la fuita de persones joves de les Illes Balears amb la intenció de millorar les seves oportunitats laborals inicials i adquirir experiència en contextos internacionals. Tot plegat, existeix un gruix de persones joves que s’han format a la nostra comunitat autònoma i que en aquests moments no hi desenvolupen la seva feina.

Així, si l’anterior fase expansiva, tant econòmica com laboral, viscuda entre els anys 2004 i 2008, no va ser prou positiva per als joves, és evident que la crisi econòmica va implicar un moment de tensió afegida, que va suposar un augment substancial del nombre de joves entre 16 i 39 anys residents a l’estranger i inscrits al cens de les Illes Balears. En concret, aquesta xifra va passar de 4.308 persones el 2008 a 6.564 el 2013 i va arribar a 10.341 l’1 de gener de 2018, de les quals una part molt important són joves amb estudis superiors, en una demostració que part del potencial se’n va anar fora de les illes.

No obstant això, la recuperació econòmica torna a oferir oportunitats a moltes persones que van emigrar i decideixen retornar. En molts de casos, ho fan amb més experiència professional, amb el consegüent valor afegit personal i per a la societat, de manera que l’emigració no haurà suposat una pèrdua de talent.

La idea de retorn és habitual en els processos d’emigració i, quasi una dècada després de l’inici de la crisi, la població emigrant comença a pensar a tornar al país d’origen. Per tant, iniciat ja el procés de recuperació econòmica a Espanya en general i a les Illes Balears en particular, és el moment de fomentar el retorn de les persones que van emigrar durant els anys de la crisi i procurar els mitjans necessaris perquè els emigrants considerin que el retorn a les Illes Balears és una opció millor que romandre al país al qual van emigrar.

Per això, el Govern de les Illes Balears posa en marxa el Pla de Retorn Jove, per tal de donar a les persones joves menors de 40 anys que van haver de sortir a l’estranger l’oportunitat de retornar a les Illes Balears amb l’objectiu que puguin desenvolupar un projecte de vida a la nostra comunitat autònoma, a més de retornar a la societat balear l’esforç i la inversió efectuada en aquesta generació.

Amb aquests objectius, el Pla de Retorn Jove de les Illes Balears 2018-2022 es constitueix com un pla integral en el qual es preveuen dues línies estratègiques: la primera, competència del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, orientada a l’assessorament, l’acompanyament i la mediació a les persones joves emigrades, i la segona, competència de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, en la qual es dissenyen ajuts econòmics destinats a afavorir el retorn del talent jove mitjançant tres programes de subvencions adreçats a la contractació indefinida, a l’inici de l’activitat emprenedora i a la compensació de les despeses associades al trasllat des de l’estranger fins a la comunitat autònoma mitjançant el passaport de retorn.

Part dels ajuts prevists en els programes d’aquesta convocatòria per a les anualitats 2018 i 2019 estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4.

Part dels ajuts establerts per a l’anualitat de 2019 estan cofinançats en un 50 % per mitjà del Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), va assumir les competències per desplegar els programes de suport a l’ocupació regulats en les disposicions generals dictades per l’Estat, transferides a la Comunitat per mitjà del Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de societats anònimes laborals i programes de suport a l’ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer).

L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), fixa les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. D’acord amb l’article 1 de l’Ordre, el seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria de Treball i Formació que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d’utilitat pública o d’interès social o per a la consecució d’una finalitat pública relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l’apartat 2, epígrafs 20, 28 i 35, del mateix article 1, s’hi inclouen, respectivament, la integració i promoció laboral de les treballadores i dels treballadors; la inserció adequada del jovent i dels col·lectius amb dificultats especials d’integració; la promoció de l’ocupació autònoma, i el foment de la contractació indefinida i de la conversió del treball de duració determinada en fix. Com a desenvolupament d’aquesta previsió, aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les empreses que creïn ocupació per a persones que varen haver de sortir a treballar a l’estranger i retornin per desenvolupar un projecte de vida propi a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Hi és d’aplicació l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre).

D’acord amb l’article 14.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), el procediment per concedir les subvencions s’ha d’iniciar sempre d’ofici mitjançant una convocatòria quan la selecció dels possibles beneficiaris s’hagi de fer en règim de concurrència. L’article 15 del mateix Text refós estableix el contingut mínim de la convocatòria d’ajuts.

D’altra banda, l’article 3 de l’Ordre de bases abans esmentada estableix que les convocatòries corresponents s’han d’aprovar per mitjà d’una resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de treball i formació, i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquests ajuts s’han inclòs en l’objectiu I, línia I.3.5, i en l’objectiu II, línia II.1.10 del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2018-2020, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de dia 9 de març de 2018 (BOIB núm. 31, de dia 10).

Per tot això, d’acord amb els preceptes indicats, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d’ajuts per fomentar el retorn juvenil, amb la finalitat de facilitar el retorn a les Illes Balears de les persones joves fins a 40 anys que resideixin o hagin residit i treballat a l’estranger mitjançant el foment de la seva contractació o de la seva activitat emprenedora.

2. A aquest efecte, la convocatòria preveu els programes següents:

a) Programa 1. Subvencions per a la contractació indefinida, adreçades a les empreses que contractin persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l’estranger a fi de facilitar-ne el retorn i la incorporació al mercat laboral de les Illes Balears.

Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectiu específic 8.2.4, en el cas que les persones contractades siguin persones de 16 a 29 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant l’any 2018 i amb fons cofinançats en un 50 % per mitjà del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020 dins l’objectiu temàtic 8.1.3 durant l’any 2019 (fons finalista 19113).

b) Programa 2. Subvencions per a l’inici de l’activitat emprenedora adreçades a les persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l’estranger i vulguin exercir una activitat econòmica per compte propi a les Illes Balears.

Aquests ajuts estan cofinançats fins a un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.3, en el cas que les persones que s’estableixen com a treballadores o treballadors autònoms siguin persones majors de 16 anys i menors de 30 anys desocupades i inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (fons finalista 19114). En un altre cas, els ajuts es financen amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Programa 3. Passaport de retorn, consistent en un ajut destinat a compensar les despeses associades al trasllat de la residència habitual des de l’estranger fins a les Illes Balears de persones joves de fins a 40 anys, que hagin residit o treballat a l’estranger i que vulguin retornar a les Illes Balears per fixar-hi la residència habitual i exercir la seva activitat professional bé per compte aliè o bé per compte propi.

Aquests ajuts estan cofinançats amb fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en ambdues anualitats.

3. Els incentius prevists en els programes 1 i 2 no són acumulables, però són compatibles amb els del Programa 3.

4. En l’establiment de les condicions per accedir als programes esmentats, es tenen en compte les prioritats transversals que preveu el Fons Social Europeu en el període de programació 2014-2020, a les quals han de contribuir de manera general les accions cofinançades i que es concreten en la igualtat d’oportunitats, per mitjà d’un suport més alt en el cas de contractació de dones; el foment de la no-discriminació i la lluita contra l’exclusió social, per mitjà del suport a la contractació de joves, de persones amb discapacitat i de dones víctimes de violència de gènere; l’impuls i la transferència d’accions innovadores, mitjançant l’establiment d’increments en els ajuts quan es tracti de projectes R+D+i.

Segon

Bases reguladores

Els ajuts i les subvencions convocats per mitjà d’aquesta Resolució es regeixen per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), i l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre.)

Tercer

Partides pressupostàries

1. El crèdit total assignat als ajuts que estableix aquesta convocatòria és de cinc-cents cinquanta mil euros (550.000 €), de caràcter pluriennal 2018-2019, distribuïts en les anualitats següents:

A) Fons propis:

Any 2018 .....................   50.000 €

Any 2019 .....................   70.000 €

Total         ..................... 120.000 €

B) Fons finalista 19113:

Any 2018 .....................          0 €

Any 2019 ..................... 80.000 €

Total         ..................... 80.000 €

C) Fons finalista 19114:

Any 2018 .....................  150.000 €

Any 2019 .....................  200.000 €

Total         ..................... 350.000 €

TOTAL 2018: 200.000  euros

TOTAL 2019: 350.000 euros

2. I la distribució d’aquestes quantitats per programes és la que s’indica a continuació, tenint en compte que és una distribució orientativa que pot patir modificacions en funció de les sol·licituds presentades i sempre que es respecti l’import total assignat a la convocatòria i l’origen del finançament:

 

PROGRAMA 1. INCENTIUS A LA CONTRACTACIÓ................................................... 300.000 €

ANY 2018

ANY 2019

TOTAL

PARTIDA

IMPORT

PARTIDA

IMPORT

IMPORT

a) Contractació indefinida de persones majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

19601 322A01

Cap. 4 FF 19114

90.000 €

19601 322A01

Cap. 4 FF 19114

110.000 €

200.000 €

b) Contractació indefinida de persones majors de 16 anys i menors de 30 anys no inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i de persones entre 30 i 40 anys

19601 322A01

Cap. 4

20.000

19601 322A01

Cap. 4 FF 19113

80.000 €

100.000 €

TOTAL PROGRAMA 1

110.000 €

190.000 €

300.000 €

PROGRAMA 2. INCENTIUS A L’ACTIVITAT EMPRENEDORA..........................................190.000 €

ANY 2018

ANY 2019

TOTAL

PARTIDA

IMPORT

PARTIDA

IMPORT

IMPORT

a)Establiment com a treballadores i treballadors autònoms de persones majors de 16 anys i menors de 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil

19601 322A01

47000.00 19114

60.000 €

19601 322A01

47000.00 19114

90.000 €

150.000 €

b)Establiment com a treballadores i treballadors autònoms de persones majors de 16 anys i menors de 30 anys no inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i de persones entre 30 i 40 anys

19601 322A01

47000.00

10.000 €

19601 322A01 47000.00 

30.000€

40.000 €

TOTAL PROGRAMA 2

70.000 €

120.000 €

190.000 €

PROGRAMA 3. PASSAPORT DE RETORN......................................................................60.000 €

ANY 2018

ANY 2019

TOTAL

PARTIDA

IMPORT

PARTIDA

IMPORT

IMPORT

 Persones joves de 16 anys a 40 anys que retornen a les Illes Balears arran d’un contracte  per compte d’altri o per establir-se com a treballadores i treballadors autònoms.

19601 322A01

Cap. 4

20.000 €

19601 322A01

Cap. 4

40.000€

60.000 €

TOTAL PROGRAMA 3

20.000 €

40.000 €

60.000 €

3. Els crèdits corresponents al fons finalistes 19114 assignats amb caràcter anual a cada programa poden ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cadascun, una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds corresponent a cada anualitat. Igualment poden ser objecte de redistribució els crèdits corresponents al fons finalista 19113 assignats als programes 1 i 3 per a l’anualitat de 2019 en funció de les necessitats reals de cadascun una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds corresponent a aquesta anualitat. Així mateix, poden ser objecte de redistribució els fons propis de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en funció de les necessitats reals de cada programa una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds per a cada anualitat.

4. La concessió dels ajuts que preveu aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries que estableix el punt 1 d’aquest apartat, sens perjudici que els crèdits assignats inicialment es puguin ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària dels fons indicats.

Quart

Àmbit temporal i territorial d’aplicació

1. El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprèn des del dia 1 de setembre de 2018 fins al dia 15 d’octubre de 2019.

Els fets subvencionables generats des de dia 1 de setembre de 2018 fins al dia 15 d’octubre de 2018 es financen amb càrrec als crèdits pressupostaris de l’any 2018, indicats en l’apartat tercer 1.1 d’aquesta convocatòria.

Els fets subvencionables generats des del dia 16-10-2018 fins al dia 15-10-2019 es finançaran amb càrrec als crèdits pressupostaris de l’any 2019, indicats en l’apartat tercer 1.2. d’aquesta convocatòria.

No obstant això, en cas de romanent de crèdits de l’any 2018, es podran augmentar els crèdits de l’any 2019 respectant en tot moment l’import total de la convocatòria i els fons de finançament.

2. Perquè les empreses contractants es puguin beneficiar dels ajuts del Programa 1, és necessari que tenguin el centre de treball on presta serveis la persona contractada a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Igualment, les persones emprenedores sol·licitants han de residir i tenir el centre de treball on exerceixen la seva activitat a les Illes Balears, per ser beneficiàries del programa 2.

Per la seva banda, també han de tenir la seva residència a les Illes Balears, les persones beneficiàries del passaport de retorn per ser beneficiàries dels ajuts associats a aquest establerts en el Programa 3.

Cinquè

Beneficiaris i requisits

En els annexos 1 a 3 d’aquesta convocatòria s’estableixen els tipus de beneficiaris i els requisits que han d’acreditar per a cadascun dels programes.

Sisè

Exclusions

1. No poden ser beneficiàries de les subvencions les administracions públiques, les societats públiques ni les entitats que hi estiguin vinculades o en depenguin.

2. Tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses que desenvolupin activitats en els sectors que estableix l’article 1.1 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre), i les empreses en crisi, tal com es defineixen en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C244, d’1 d’octubre), amb les particularitats següents:

a) Les empreses que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura poden ser beneficiàries de les subvencions fins al límit de 30.000 € previst en el Reglament (UE) núm. 717/2014, de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l’aqüicultura, excepte les excloses del seu àmbit d’aplicació de conformitat amb l’article 1.1.

b) Les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles poden ser beneficiàries de les subvencions fins al límit de 15.000 € previst en el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, excepte que n’estiguin excloses de l’àmbit d’aplicació, de conformitat amb l’article 1.1.

3. En els annexos 1 a 3 d’aquesta convocatòria es fixen la resta de motius d’exclusió per a cadascun dels programes.

Setè

Quantia dels ajuts

En els annexos 1 a 3 d’aquesta convocatòria es fixen les quanties dels ajuts per a cadascun dels programes.

Vuitè

Termini de presentació de sol·licituds

1. Els terminis de presentació de sol·licituds d’ajuts són els següents:

a) Per als fets subvencionables generats des del dia 01-09-2018 fins al dia 15-10-2018, deu dies comptadors des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta convocatòria.

b) Per als fets subvencionables generats des del dia 16-10-2018 fins al dia 15-10-2019, des del dia 01-11-2018 fins al dia 31-10-2019.

2. El termini de presentació de sol·licituds del passaport de retorn romandrà obert des del tercer dia hàbil següent a la publicació de convocatòria fins al dia 15-10-2019. No obstant això, els terminis corresponents a les sol·licituds de l’ajut associat a aquest s’han de presentar en els terminis indicats en l’apartat anterior.

3. Els models oficials de sol·licitud dels ajuts es poden obtenir a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ubicada a la plaça de Son Castelló, 1, de Palma; a qualsevol de les oficines públiques del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, i també al web de la Conselleria, a l’adreça d’Internet https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/3543055

4. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria o per qualsevol de les formes previstes en dret d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria.

De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per efectuar qualsevol tràmit d’aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a)  Les persones jurídiques.

b)  Les entitats sense personalitat jurídica.

c)  Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.

Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb aquesta Administració pública a través de mitjans electrònics o no, i poden modificar el mitjà de comunicació escollit en qualsevol moment del procediment.

D’acord amb l’article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes a què fa referència l’article 14.2 presenta la seva sol·licitud presencialment, les administracions públiques han de requerir l’interessat perquè l’esmeni a través de la seva presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s’hagi duit a terme l’esmena.

5. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, ha d’efectuar la petició de l’ajut per mitjà de qui la representi legalment, amb l’acreditació adequada.

6. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeixen l’Ordre de bases reguladores i aquesta convocatòria, s’haurà de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015 abans esmentada.

Novè

Documentació

En els annexos 1 a 3 d’aquesta convocatòria s’estableix la documentació que s’ha d’adjuntar a les sol·licituds presentades per a cadascun dels programes.

Desè

Règim de concessió de les subvencions

1. En aplicació de l’article 17.2 del Text refós de la Llei de subvencions i de l’article 5.5 de l’Ordre de bases reguladores, la concessió dels ajuts s’ha de fer aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria o en els registres i les oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, ja que no s’han de presentar projectes que s’hagin de comparar entre si, i el fet d’efectuar la contractació d’una persona o l’establiment d’una persona com a treballadora o treballador autònom o les despeses associades al seu trasllat des de l’estranger en els termes que s’hi estableixen són susceptibles de ser subvencionables.

2. Així mateix, les sol·licituds d’ajuts es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini d’admissió, tan bon punt es presentin en el Registre General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria per a cada anualitat abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s’haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. No obstant això, en cas que en l’expedient no consti la documentació que es preveu en aquesta Resolució i una vegada s’hagi requerit d’acord amb l’apartat vuitè, punt 4, la data de la presentació de l’esmena és la que estableix l’ordre per resoldre l’expedient.

Onzè

Instrucció i resolució del procediment

1. L’òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

2. De conformitat amb l’article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d’ajuts, les ha de resoldre motivadament el conseller de Treball, Comerç i Indústria, amb la proposta prèvia de la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral i amb l’informe de la tècnica o del tècnic competent. En les resolucions de concessió s’ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de dos mesos comptadors des de la presentació de les sol·licituds. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s’haurà d’entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s’ha de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Dotzè

Cofinançament dels ajuts pel Fons Social Europeu

1. Els ajuts que s’estableixen en els programes 1 a 3 d’aquesta convocatòria, referits a persones joves de 16 a 29 anys, estan cofinançats fins a un 85 % pel Fons Social Europeu a l’empara del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen les disposicions generals comunes relatives als Fons Europeus i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, i del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’FSE i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell, per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3 i 8.2.4.

2. Els ajuts prevists en els programes 1 i 3 d’aquesta convocatòria corresponents a persones amb edat compresa entre 30 i 40 anys en l’anualitat de 2019 (fons finalista 19114) estan cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, a l’empara del Reglament (UE) núm. 1303/2013 abans esmentat per mitjà del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.

Tretzè

Informació i publicitat del cofinançament pel Fons Social Europeu

1. Les accions subvencionades pel Fons Social Europeu han de ser objecte de la informació i la publicitat adequades, d’acord amb l’article 115.2 i l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. En totes les manifestacions d’informació i publicitat s’ha de fer constar el cofinançament de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i del Fons Social Europeu en els percentatges de cofinançament corresponents segons vagin a càrrec del programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020 o del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

3. L’acceptació de l’ajut cofinançat pel Fons Social Europeu implica que l’entitat beneficiària accepta la inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat amb l’article 115.2 i l’annex XII del Reglament (UE) 1303/2013.

Catorzè

Règim d’ajuts d’Estat

1. Els ajuts corresponents als programes 1 i 2 estan sotmesos al règim de minimis, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre).

2. A aquest efecte, les empreses i emprenedors sol·licitants han d’aportar també una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre o, quan pertoqui, una declaració de no haver-ne sol·licitat cap, com estableix l’annex corresponent d’aquesta convocatòria.

3. L’import màxim total d’ajuts públics atorgat en concepte d’ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d’aquesta mena, no pot superar la quantia de dos-cents mil euros (200.000 €), a excepció dels supòsits d’empreses que operin en el sector del transport per carretera, en què l’ajut total de minimis concedit no pot ser superior a 100.000 € en un període de tres anys, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.

4. En cas que l’entitat sol·licitant pertanyi al sector de l’agricultura, serà d’aplicació el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola i l’import màxim de l’ajut total de minimis concedit a una empresa no podrà ser superior a 15.000 € en un període de tres anys. Se n’exceptuen la transformació i comercialització de productes agrícoles, que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, abans esmentat.

5. Si l’entitat sol·licitant pertany al sector de pesca i aqüicultura, serà d’aplicació el Reglament (UE) núm. 717/2014, de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l’aqüicultura, i l’import màxim de l’ajut total de minimis concedit a una empresa no podrà ser superior a 30.000 € en un període de tres anys.

6. El sotmetiment al règim de minimis s’ha de fer constar expressament en la resolució de concessió de les subvencions.

Quinzè

Règim de compatibilitats

1. L’import de les subvencions concedides no pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat beneficiària.

En el supòsit d’acumulació d’ajuts, l’import total dels ajuts ha de respectar els límits de quantia fixats en aquesta convocatòria.

2. Les subvencions que estableix aquesta Resolució en els programes 1 i 2 són incompatibles entre si. En canvi, són compatibles amb les previstes en el programa 3.

3. Els ajuts són incompatibles amb uns altres que, pels mateixos conceptes, puguin atorgar les administracions públiques com a mesura de foment de l’ocupació i, en concret, amb les resolucions de convocatòries relatives als incentius a la contractació o al foment de l’ocupació autònoma o amb les d’integració de persones amb discapacitat tant en empreses de mercat ordinari de treball com en centres especials d’ocupació; amb les d’incorporació de socis en empreses d’economia social que tramita la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, i amb els ajuts del Programa de Formació Dual per a Persones Vulnerables que tramita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

4. No obstant això, són compatibles amb els beneficis fiscals i les bonificacions a la Seguretat Social prevists en els programes estatals de foment de l’ocupació, si bé en aquests supòsits la suma total de tots els ajuts i subvencions no pot superar el 60 % del cost salarial anual del contracte que se subvenciona, d’acord amb l’article 7.3 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

5. En tot cas, les noves situacions que es puguin produir en relació amb noves sol·licituds o concessions de subvencions i ajuts s’han de notificar a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria en un termini de quinze dies comptadors des que es concedeixi la subvenció o s’efectuïn noves sol·licituds d’ajuts.

Setzè

Justificació i pagament

1. L’import de la subvenció s’ha d’abonar una vegada que la persona beneficiària hagi justificat prèviament que ha duit a terme l’actuació que fonamenta la concessió de l’ajut.

2. La persona beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l’aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció en els termes que disposa l’article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. La justificació de les despeses en què hagin incorregut les entitats beneficiàries s’ha d’efectuar en la forma prevista en l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre).

4. Per pagar els ajuts prevists en els programes 1 i 2 d’aquesta convocatòria, atès que l’objecte és la contractació de persones emigrades que retornen de l’estranger o el seu establiment com a treballadors o treballadors autònoms, és suficient la documentació relativa a la contractació de les treballadores o dels treballadors aportada en l’expedient, o amb la corresponent a l’establiment com a treballadora o treballador autònom, amb la presentació de la qual s’entén acreditada la justificació de l’actuació subvencionable d’acord amb l’article 12, paràgraf sisè, de les bases reguladores.

5. Per pagar els ajuts corresponents al Programa 3, la justificació s’ha de documentar mitjançant el compte justificatiu, que s’ha de compondre dels documents següents, de conformitat amb els models que s’adjunten a aquesta convocatòria com a annex 4:

a) Memòria de les activitats duites a terme i dels criteris objectius d’imputació, per a la correcta comprensió de l’activitat efectivament realitzada i la seva relació amb el projecte presentat per l’empresa beneficiària, i l’aprovació per l’Administració. A més, la memòria ha d’incloure tota la informació necessària per a la correcta interpretació i comprensió de la justificació de despeses presentada i la seva imputació al projecte.

b) Relació dels justificants imputats, mitjançant una llista numerada, ordenada sistemàticament i detallada de tots els documents que permetin l’acreditació del compliment de les condicions imposades de la subvenció, com també del seu cost.

c) Documentació justificativa de les despeses efectuades, pels conceptes següents:

1r. Bitllets, passatges, rebuts, factures i documentació justificativa del seu abonament, com qualsevol altre document admissible en dret.

2n. Factures o documents jurídics de valor probatori equivalent a les despeses ocasionades pel trasllat de mobiliari i altres estris des de la residència a l’estranger fins a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La documentació ha d’incloure una còpia acarada de les factures i d’altres documents de valor probatori equivalent com també la documentació que n’acrediti el pagament efectiu i s’ha d’ajustar a les previsions establertes en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

En el supòsit que la despesa s’hagi efectuat i pagat abans de presentar la sol·licitud, el compte justificatiu es pot presentar juntament amb la sol·licitud.

Les dates límits per presentar els comptes justificatius a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral són les següents:

  • Dia 9-11-2018, per a les sol·licituds d’ajuts presentades en els deu dies comptadors des del tercer dia següent al de la publicació de convocatòria.

  • Dia 8-11-2019, per a les sol·licituds d’ajuts presentades entre el dia 01-11-2018 i el dia 15-10-2019.

No obstant això, en ambdós casos, si en les dates indicades no s’ha resolt l’expedient o no s’ha notificat la resolució, el termini màxim de justificació s’ha d’establir en aquesta, sense que pugui excedir de la data límit per fer les propostes de pagament que estableixi l’ordre corresponent de tancament de l’exercici.

6. D’acord amb l’article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, quan l’import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, per al contracte menor (50.000 € en el cas de contractes d’obra o 18.000 € quan es tracti d’altres contractes), l’entitat beneficiària ha de sol·licitar i aportar a l’expedient com a mínim tres ofertes de proveïdors diferents, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a la prestació de serveis o el lliurament del bé, llevat que per les característiques especials de les despeses subvencionables no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o el prestin, o llevat que la despesa s’hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció.

Dessetè

Obligacions dels beneficiaris

1. En general, són obligacions de qui sigui beneficiari o beneficiària dels ajuts les que estableix l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. A més, tenen les obligacions pròpies de les persones beneficiàries dels ajuts cofinançats pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, consistents en:

a) Indicar, en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions, que estan subvencionades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i pel Fons Social Europeu en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre, fent constar el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020 o el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, en funció del finançament de la subvenció concedida.

b) Acceptar la publicació en la llista de beneficiaris dels fons percebuts i el nom de l’operació cofinançada, d’acord amb l’article 115.2 i l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

c) Conservar els documents justificatius de les despeses, a disposició de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu, durant un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l’operació, d’acord amb l’article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 abans esmentat.

d) Disposar d’un sistema de comptabilitat separada o d’un codi de comptabilitat separat per a les operacions de les inversions subvencionades amb càrrec al Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020 o amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, segons pertoqui.

e) Accedir a les actuacions de comprovació que dugui a terme la Direcció General de Fons Europeus, com a Organisme Intermedi del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020, a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de la Sindicatura de Comptes, i de qualsevol altra autoritat de control.

f) Reintegrar els fons percebuts indegudament com a conseqüència de les actuacions de comprovació realitzades pels òrgans de control competents, i d’acord amb l’article 44 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, del text refós de la Llei de subvencions.

3. Igualment, les persones beneficiàries d’aquests ajuts tenen les obligacions específiques que s’estableixen en els annexos 1 a 3 d’aquesta convocatòria, per a cadascun dels programes.

4. L’incompliment d’aquestes obligacions, com també de les específiques establertes en els annexos per a cadascun dels programes, comporta l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció.

Devuitè

Control i seguiment

1. La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot dur a terme periòdicament controls de seguiment a les beneficiàries o als beneficiaris dels ajuts i subvencions atorgats de conformitat amb aquesta convocatòria, a fi de garantir el compliment de les obligacions imposades. Les beneficiàries o els beneficiaris han de facilitar, en qualsevol moment i dins el termini que es disposi, la documentació que els sigui requerida.

2. A aquest efecte, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona afectada hagi denegat expressament el seu consentiment, cas en què la beneficiària o el beneficiari haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Igualment, la persona beneficiària s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com a les actuacions de comprovació que dugui a terme la Direcció General de Fons Europeus com a organisme intermedi del Programa Operatiu FSE 2014-2020 i a les de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat amb competències de control sobre les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu.

4. En cas que es detectin irregularitats, s’hauran de reintegrar les quanties percebudes indegudament que hagin estat detectades com a conseqüència dels controls, si s’escau.

Denovè

Aprovació dels annexos

S’aproven els termes de la convocatòria que consten en els annexos 1 a 4 d’aquesta Resolució.

Vintè

Interpretació i execució

El conseller de Treball, Comerç i Indústria pot dictar les resolucions, circulars i instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Vint-i-unè

Efectes

Aquesta Resolució esdevé efectiva el tercer dia hàbil següent a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vint-i-dosè

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Treball, Comerç i Indústria en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 31 d’octubre de 2018

El conseller de Treball, Comerç i Indústria

Iago Negueruela Vázquez

ANNEX 1

Programa 1. Subvencions per a la contractació indefinida de persones joves emigrades que retornen a les Illes Balears

Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectiu específic 8.2.4 (per a joves majors de 16 anys i menors de 30 anys i per a les anualitats 2018 i 2019).

Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3 (per a persones de 30 a 40 anys i per a l’anualitat 2019).

1. Fet subvencionable

El fet subvencionable és la contractació indefinida de persones majors de 16 anys i menors de 40 anys que hagin residit o treballat a l’estranger, amb la finalitat de facilitar-los el retorn i la incorporació en el mercat de treball de les Illes Balears.

El contracte de treball ha de ser de caràcter indefinit i a jornada completa i el lloc de treball ha d’estar situat a les Illes Balears. En el supòsit de subscripció de contracte indefinit en la modalitat fixa discontínua, el període d’activitat previst ha de ser almenys de 6 mesos.

2. Requisits de les persones que es poden contractar:

a) Han de ser persones majors de 16 anys i menors de 40 anys. L’edat s’ha de calcular amb referència a la data de subscripció del contracte.

b) Han d’estar en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat de nivell 3.

c) Han d’haver residit o treballat a l’estranger durant un període almenys de 6 mesos en els darrers 12 mesos, comptadors des de la data de formalització del contracte.

d) Han d’haver nascut en alguna localitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears o haver-hi estat empadronats els cinc anys anteriors a la partida a l’estranger, o haver obtingut la seva titulació en algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears abans de la partida a l’estranger.

e) Han de constar com a persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears prèviament a la subscripció del contracte.

f) Han de constar inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si pertoca.

 

3. Entitats beneficiàries i requisits

3.1. Poden ser beneficiàries dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les empreses privades, i també les entitats sense ànim de lucre que rebin prestació de serveis de treballadors per compte d’altri, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que contractin persones que compleixin els requisits establerts en l’apartat 2 d’aquest annex.

3.2. Les empreses sol·licitants de la subvenció han d’acreditar:

a) Que no han efectuat extincions de contracte per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats o reconeguts per l’empresari com a improcedents, com tampoc acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes o reduccions de jornades prevists en els articles 51 i 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, Text refós aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, en l’àmbit de les Illes Balears, en el termini dels sis mesos anteriors a la subscripció del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.

b) Que la contractació indefinida per la qual se sol·licita la subvenció suposa un increment net de l’ocupació fixa de l’empresa en relació amb la plantilla en els noranta dies anteriors a la contractació.

A aquest efecte, s’ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadores i treballadors amb contractes indefinits, en el període dels 90 dies d’activitat anteriors a la nova contractació, en els termes establerts en l’article 1.9 del Reial decret llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació de les persones desocupades. S’ha de computar cada contracte amb independència de la jornada contractada.

Si no es compleix aquest requisit d’increment de l’ocupació fixa, s’hauran de formalitzar els contractes que corresponguin perquè la contractació per la qual se sol·licita l’incentiu es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per complir aquests requisits no són subvencionables.

c) Que estan al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma i de les obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels incentius comporta l’autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d’ofici que l’entitat sol·licitant està al corrent d’aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

d) Que ha duit a terme l’organització preventiva de riscs laborals.

e) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, que compleix l’obligació de reserva de quota d’un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l’aplicació de les mesures alternatives.

f) Que compleix els percentatges de contractació indefinida prevists en els convenis col·lectius d’aplicació i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

No obstant això, en cas de no assolir els percentatges de contractació indefinida, s’hauran de formalitzar els que pertoquin perquè la contractació o la conversió per la qual se sol·licita l’ajut es pugui subvencionar. Els contractes necessaris per assolir aquest requisit no són subvencionables.

g) No han d’estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. Exclusions dels ajuts

S’exclouen dels ajuts:

a) Les relacions laborals de caràcter especial que estableix l’article 2.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

b) Els contractes subscrits amb la cònjuge o el cònjuge, ascendents, descendents i altres familiars per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona empresària o de qui exerceixi càrrecs de direcció, o sigui membre dels òrgans d’administració de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, com també els que s’efectuïn amb aquests, excepte quan es tracti d’un treballador autònom que contracti per compte d’altri fills menors de 30 anys, tant si conviuen amb ell com si no, o quan es tracti d’un treballador autònom sense assalariats que contracti un únic familiar menor de 40 anys que no convisqui a la seva llar ni estigui a càrrec seu.

c) Contractacions efectuades amb treballadors o treballadores que en els 24 mesos anteriors a la data de contractació hagin prestat serveis en la mateixa empresa, grup d’empreses o entitat per mitjà d’un contracte indefinit o fix discontinu o en els darrers sis mesos per mitjà d’un contracte de duració determinada o temporal o per mitjà d’un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Aquesta exclusió també s’ha d’aplicar en els casos de vinculació laboral anterior del treballador amb empreses a les quals l’empresa que sol·licita l’ajut hagi succeït a l’empara de l’article 44 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

5. Quantia dels ajuts

a) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte d’un incentiu base de 10.000 €.

b) A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s’indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s’assenyalen:

1r. Si la persona contractada és una dona, 1.000 €.

2n. Si la persona contractada és una persona amb discapacitat, 1.000 €. Tenen aquesta consideració les que tenguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al trenta-tres per cent (33 %), com també els pensionistes o les pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en els graus de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes o les pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d’acord amb l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre), i amb l’article 1 del Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat a l’efecte de la Llei 51/2003.

3r. Si la persona contractada és víctima de violència masclista, 1.000 €.

4t. Si la persona contractada és titulada universitària i el contracte que se subscriu està vinculat a un projecte R+d+i en el qual participi la Universitat de les Illes Balears, 1.000 €.

c) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists. A aquest efecte, l’incentiu total es compondrà d’una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d’un contracte indefinit ordinari amb els increments que corresponguin, i d’una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d’activitat prevists, d’acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                                12

T és l’import de la subvenció total per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d’activitat prevists en el contracte fix discontinu.

6. Documentació

Les entitats interessades han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació que s’indica a continuació (original o una fotocòpia compulsada), la qual serà completada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb els corresponents informes telemàtics de demanda d’ocupació i vides laborals de les persones contractades:

a) Targeta d’identificació fiscal.

b) Escriptura pública i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, si es tracta d’una persona jurídica.

c) Document nacional d’identitat i escriptura de poder suficient i subsistent per actuar davant l’Administració autonòmica en el procediment de concessió de subvencions de la persona física que actuï en representació d’una persona jurídica, llevat que la capacitat de representació s’inclogui en els estatuts.

d) La sol·licitud dels ajuts implica l’autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir la informació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma, com també amb la Seguretat Social, si bé l’entitat també els pot presentar juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

e) Documentació acreditativa d’haver duit a terme l’organització preventiva de riscs laborals.

f) En cas d’empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l’obligació de reserva de quota d’un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l’aplicació de les mesures alternatives.

g) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s’ha de fer segons allò que preveu l’apartat 6 del mateix article.

h) Declaració en què es facin constar tant les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s’hagin obtingut de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, com els que se’ls hagin sol·licitat o, si s’escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap. S’hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre. L’import màxim total d’ajuts públics atorgat en concepte d’ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d’aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d’empreses del sector de transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre); en el cas d’empreses del sector de l’agricultura, en què el màxim és de quinze mil euros (15.000 €) en el mateix període, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, i en el d’empreses del sector de pesca i aqüicultura, en què el màxim és de 30.000 € en el mateix període, segons el Reglament (UE) 717/2014, també referenciat.

L’entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeix la subvenció o presenti noves sol·licituds d’ajuts.

i) Declaració de no haver realitzat extincions de contracte per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats o reconeguts per l’empresari com a improcedents, ni acomiadaments col·lectius, suspensions de contractes o reduccions de jornades prevists en els articles 51 i 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors en el termini de sis mesos anteriors a la subscripció del contracte pel qual se sol·licita la subvenció.

j) DNI o NIE de la persona contractada.

k) Títol de formació universitària, cicle formatiu o certificat de professionalitat de nivell 3 de la persona contractada, emès per algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

l) Document acreditatiu que la persona contractada ha residit o treballat a l’estranger durant un període d’almenys sis mesos en els darrers 12 mesos comptadors des de la data de formalització del contracte. Entre d’altres, certificat consular, contracte de lloguer, contracte de treball, certificat d’empresa, targeta sanitària del país estranger, carnet de conduir del país estranger, etc.

m) Si pertoca, certificat d’empadronament que acrediti que la persona contractada ha estat empadronada en alguna localitat de les Illes Balears durant els cinc anys anteriors a la seva partida a l’estranger.

n) Si pertoca, titulació obtinguda en algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears abans de la seva partida a l’estranger.

o) Comunicació d’alta del treballador o treballadora en la Seguretat Social i, si s’escau, comunicació de variació de dades.

p) Contracte subscrit amb la treballadora o treballador. Si es tracta d’un contracte fix discontinu, s’ha de fer constar el període d’activitat previst.

q) Si s’escau, acreditació que el contracte subscrit està vinculat a un projecte R+D+i en el qual participa la Universitat de les Illes Balears.

r) Declaració responsable de l’empresa en relació amb el cost anual del contracte que se subvenciona amb indicació dels conceptes salarials i de cotització a la Seguretat Social, com també les bonificacions i reduccions que s’hi apliquen, a l’efecte de comprovar la compatibilitat amb els beneficis fiscals i les bonificacions a la Seguretat Social establerts en els programes estatals de foment a l’ocupació en els termes indicats en el punt 4 de l’apartat quinzè de la convocatòria.

s) Nòmines del treballador o treballadora i documents de cotització (models TC1 i TC2).

t) Informe de vida laboral dels codis de compte de cotització de l’empresa, corresponent al període dels 90 dies naturals immediatament anteriors a la data de subscripció del contracte.

u) Informe de vida laboral dels codis de compte de cotització de l’empresa, corresponent al dia de la subscripció del contracte.

v) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l’adreça electrònica següent:

<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593>.

w) Declaració responsable de l’empresa de no estar sotmesa a les exclusions que indica l’apartat quart d’aquest annex.

x) Si s’escau, acreditació de la condició de persona amb discapacitat de la persona contractada mitjançant la documentació que estableix l’article 2 del Reial decret 1414/2006.

y) Si s’escau, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà d’algun dels documents següents:

Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d’haver-se notificat.

Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o mitjançant l’ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

Informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l’ordre de protecció.

Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

z) La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, instructora de l’expedient, podrà comprovar la situació de demanda d’ocupació de les persones contractades com també les seves vides laborals per mitjà d’una consulta a les bases de dades corresponents i, si escau, la seva inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil o la participació de les persones contractades en programes públics d’ocupació o de formació professional finançats pel SOIB. No obstant això, les persones sol·licitants podran aportar la documentació pertinent juntament amb la sol·licitud.

7. Obligacions específiques de l’entitat beneficiària

7.1. A més de les obligacions generals establertes en l’apartat dessetè d’aquesta convocatòria, les entitats beneficiàries de les subvencions tenen les obligacions següents:

a) Mantenir el personal contractat pel qual s’han concedit els ajuts que estableix aquesta convocatòria durant un període mínim de dotze mesos comptadors des de la contractació i en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció. A aquest efecte, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot fer les comprovacions corresponents per mitjà de l’informe de la vida laboral de la persona contractada.

En els casos de contractes fixos discontinus, com a mínim s’ha de mantenir el període d’activitat inicialment previst pel qual s’ha concedit la subvenció durant almenys dos anys consecutius.

En tot cas, si s’extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d’aquests, el lloc de treball s’ha de cobrir amb una altra persona que compleixi els requisits exigits en el Programa, pel període que falti fins a completar el període d’un any, si el contracte era indefinit de caràcter ordinari, o durant dos anys consecutius pel període d’activitat inicialment previst, si el contracte es va subscriure en la modalitat fixa discontínua. La substitució s’ha d’efectuar dins el termini màxim d’un mes i s’ha de comunicar a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral dins el termini d’un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si no es produeix la substitució de la persona contractada que ha estat baixa o no es fa en les condicions establertes, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria podrà iniciar els expedients de reintegrament amb els corresponents interessos de demora en els termes següents:

— En cas de contractes indefinits ordinaris, si la baixa es produeix abans que transcorrin sis mesos, s’ha de reintegrar la totalitat de la subvenció concedida; si la relació laboral supera aquest període però no arriba als dotze mesos requerits, el reintegrament s’ha de calcular proporcionalment al temps deixat de complir.

— En cas de contractes fixos discontinus, si la baixa es produeix abans que transcorri una temporada completa d’activitat, també s’haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció percebuda; si es produeix abans que transcorri totalment la segona temporada d’activitat, s’haurà de reintegrar la quantitat percebuda en proporció al temps que falti per complir l’obligació de manteniment durant dos anys pel període d’activitat inicialment previst. D’altra banda, si el període d’activitat és inferior als sis mesos requerits com a mínim per concedir la subvenció, aquesta també s’haurà de reintegrar totalment. A aquest efecte es podrà calcular la mitjana de les dues temporades requerides.

b) Els beneficiaris han d’acreditar documentalment, en el termini d’un mes des de la concessió de la subvenció, que la persona contractada ha estat informada que la seva contractació ha estat objecte d’un ajut cofinançat en un 50 % pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, objectiu temàtic 8.1.3, o fins a un 85 % amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectiu específic 8.2.4.

ANNEX 2

Programa 2. Subvencions per a l’inici de l’activitat emprenedora

Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectiu específic 8.2.3 (per a joves de fins a 29 anys i per a les anualitats 2018 i 2019).

1. Fet subvencionable

El fet subvencionable és l’establiment com a treballadores o treballadors autònoms de persones majors de 16 i menors de 40 anys que hagin residit o treballat a l’estranger, amb la finalitat de facilitar-los el retorn i el desenvolupament d’una activitat per compte propi a les Illes Balears.

2. Requisits de les persones que inicien l’activitat per compte propi

a) Han de ser persones majors de 16 anys i menors de 40 anys. L’edat s’ha de calcular amb referència a la data d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el règim especial de la Seguretat Social que correspongui o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

b) Han d’estar en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat de nivell 3.

c) Han d’haver residit o treballat a l’estranger durant un període d’almenys 6 mesos en els darrers 12 mesos, comptadors des de la data d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el règim especial de la Seguretat Social que correspongui o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

d) Han d’haver nascut en alguna localitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears o haver-hi estat empadronats els cinc anys anteriors a la partida a l’estranger, o haver obtingut la seva titulació en algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears abans de la partida a l’estranger.

e) Han de constar com a persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació en el Servei d’Ocupació de les Illes Balears prèviament a la data d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, en el règim especial de la seguretat social que correspongui o en la mutualitat del col·legi professional corresponent.

f) Han de constar inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si pertoca.

g) Han de realitzar una activitat econòmica per compte propi en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

h) Han de donar-se d’alta en el règim especial de treballadors autònoms o règim especial per compte propi de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent. La data d’alta en aquests règims o en la mutualitat es considera com a data d’inici d’activitat i ha d’estar compresa en l’àmbit temporal establert en l’apartat quart, punt 1, d’aquesta Resolució. A més, ha de ser anterior a la data de presentació de la sol·licitud dels ajuts.

i) Han de donar-se d’alta en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

j) Han de disposar d’un pla d’empresa que compti amb la valoració tècnica positiva dels serveis de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, d’alguna de les cambres de comerç de les Illes Balears o d’alguna de les organitzacions empresarials d’àmbit general inscrites en el Registre d’Associacions Empresarials de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

La valoració del pla d’empresa s’ha de fer tenint en compte els criteris següents:

— Obtenció d’una rendibilitat adient per assegurar la continuïtat del negoci.

— Existència de coherència de les dades que consten en el pla d’empresa.

— Disposar de solvència financera suficient durant els tres anys de manteniment de l’alta com a treballadora o treballador autònom, com a mínim.

— Aportació d’experiència i coneixements necessaris per dur a terme el projecte.

La valoració negativa del pla d’empresa presentat implica la denegació dels ajuts.

k) Han d’adquirir el compromís de participar en els programes d’assessorament i tutorització oferts pel Servei d’Assessorament i Tutorització de Projectes de Negoci de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

l) Tant la persona sol·licitant com el seu centre de treball han d’estar domiciliats a les Illes Balears i dur a terme l’activitat empresarial en aquesta comunitat autònoma.

m) L’activitat emprenedora no ha de superar els paràmetres de microempresa, d’acord amb l’annex I del Reglament UE núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, és a dir, ha d’ocupar menys de deu persones i el seu volum de negocis anual o el seu balanç general no ha de superar els 2.000.000 €.

n) No han d’estar sotmeses a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

o) Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també de les obligacions amb la Seguretat Social, abans de la proposta de resolució.

3. Exclusions dels ajuts

Queden excloses dels ajuts que estableix aquesta convocatòria les persones que tenen la condició de soci de societats mercantils de capital, cooperatives i societats laborals.

4. Quantia dels ajuts

4.1. L’establiment com a treballadora o treballador autònom pot ser objecte d’un incentiu base de 6.000 €.

4.2. A més, en cas que concorrin les circumstàncies que a continuació s’indiquen, la subvenció es pot incrementar en les quanties que també s’assenyalen:

a) Si la persona contractada és una dona: 1.000 €.

b) Si la persona contractada és una persona amb discapacitat: 1.000 €.

Tenen aquesta consideració les que tenguin reconegut un grau de minusvalidesa igual o superior al trenta-tres per cent (33 %), com també els pensionistes o les pensionistes de la Seguretat Social que tenguin reconeguda una pensió d’incapacitat permanent en els graus de total, absoluta o gran invalidesa, i els pensionistes o les pensionistes de classes passives que tenguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat, d’acord amb l’article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat (BOE núm. 289, de 3 de desembre), i amb l’article 1 del Reial decret 1414/2006, d’1 de desembre, pel qual es determina la consideració de persona amb discapacitat a l’efecte de la Llei 51/2003.

c) Si la persona contractada és víctima de violència masclista, 1.000 €.

4.3. Les subvencions i increments prevists en aquest programa s’han d’aplicar en les quanties indicades en els punts a) i b) d’aquest apartat en el cas que la persona sol·licitant mantengui l’activitat durant tot l’any.

Si la persona sol·licitant efectua una activitat estacional o no contínua, el període d’activitat ha de ser almenys de sis mesos a l’any perquè l’establiment com a treballador o treballadora autònoma es pugui subvencionar. La quantia de la subvenció que correspongui en tal cas s’haurà de calcular d’acord amb la fórmula següent:

T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                         12

T és l’import de la subvenció total per establir-se com a treballadora o treballador autònom i n el nombre de mesos d’activitat estacional prevists anualment.

5. Documentació

Les persones sol·licitants han d’acreditar que compleixen els requisits prevists en aquesta convocatòria presentant, juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:

a) DNI de la persona sol·licitant per acreditar que resideix en algun municipi de les Illes Balears i, si s’escau, certificat d’empadronament a l’efecte d’acreditar la seva residència en aquesta comunitat autònoma. Els certificats de viatge no es consideren vàlids a l’efecte de demostrar la residència. La persona sol·licitant pot autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir les dades del DNI; la documentació corresponent al certificat d’empadronament l’haurà d’aportar necessàriament la persona interessada.

b) Títol de formació universitària, cicle formatiu o certificat de professionalitat de nivell 3 emès per algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Document acreditatiu que la persona sol·licitant ha residit o treballat a l’estranger durant un període d’almenys 6 mesos en els darrers 12 mesos comptadors des de la data d’alta com a treballadora o treballador autònom en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent. Entre d’altres, certificat consular, contracte de lloguer, contracte de treball, certificat d’empresa, targeta sanitària del país estranger, carnet de conduir del país estranger, etc.

d) Si pertoca, certificat d’empadronament que acrediti que la persona contractada ha estat empadronada en alguna localitat de les Illes Balears durant els cinc anys anteriors a la partida a l’estranger.

e) Si pertoca, titulació obtinguda en algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears abans de la partida a l’estranger.

Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

f) Pel que fa a l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la comunitat autònoma de les Illes Balears, com també al corrent de deutes amb la Seguretat Social; la sol·licitud d’ajuts implica autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària; de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, i de la Tresoreria General de la Seguretat Social informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què s’ha d’aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

g) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals o, si s’escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

En la declaració també han de constar tots els ajuts sotmesos al règim de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, així com els que s’han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d’ajuts.

h) Declaració en què es faci constar que l’activitat emprenedora no superarà els paràmetres de microempresa d’acord amb l’annex I del Reglament 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, i que en cas de superar-los abans que transcorrin tres anys des de l’inici de l’activitat ho comunicarà oportunament a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, dins el termini d’un mes d’haver-los superat.

i) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l’adreça electrònica següent:

<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593>.

j) La condició de persona en situació d’atur s’ha de justificar amb un certificat del servei públic d’ocupació que n’acrediti la inscripció com a persona desocupada. En el cas que es tracti d’una persona jove inscrita en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’ha de justificar amb un certificat de l’oficina del servei públic d’ocupació que n’acrediti la inscripció.

k) Alta de la persona sol·licitant en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

l) Alta de la persona sol·licitant en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en la qual consti la data d’inici de l’activitat i la localitat on s’exerceix.

m) Pla d’empresa que inclogui la part descriptiva i la part econòmica financera del projecte, d’acord amb el model de pla d’empresa i de pla econòmic financer que trobareu en l’adreça electrònica http://idi.es/index.php/ca/crear/de-la-idea-al-negoci. Es recomana presentar el pla d’empresa en suport digital.

n) Compromís de la persona sol·licitant de participar en els programes d’assessorament i tutorització oferts pel Servei d’Assessorament i Tutorització de Projectes de Negoci de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

o) Si s’escau, acreditació de la condició de persona amb discapacitat mitjançant la documentació que estableix l’article 2 del Reial decret 1414/2006.

p) Si s’escau, acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, per mitjà d’algun dels documents següents:

Sentència condemnatòria, durant els 24 mesos posteriors d’haver-se notificat.

Resolució judicial que acordi mesures cautelars per protegir la víctima o mitjançant l’ordre de protecció acordada a favor de la víctima, mentre sigui vigent.

Informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti la resolució sobre l’ordre de protecció.

Informe dels serveis socials comunitaris o especialitzats que acrediti que la dona és víctima de violència masclista.

q) En el supòsit que la persona sol·licitant s’integri o estigui integrada com a partícip en una societat civil o comunitat de béns s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa de la constitució d’aquesta.

La sol·licitud dels ajuts implica que s’autoritza la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria per obtenir els certificats, els informes i les dades previstes en les lletres j) i l) d’aquest apartat 5, per mitjà de les aplicacions informàtiques corresponents. No obstant això, la persona interessada pot aportar aquesta documentació juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

6. Obligacions especifiques de les persones beneficiàries

6.1. A més de les obligacions generals indicades en l’apartat dessetè d’aquesta convocatòria, les persones beneficiàries tenen les obligacions específiques següents:

a) Desenvolupar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut i mantenir l’activitat empresarial i l’alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys dotze mesos ininterromputs comptadors des de la data d’alta en la Seguretat Social o equivalent. En el cas d’activitat discontínua el manteniment de l’activitat empresarial o l’alta en la Seguretat Social o equivalent es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l’estacionalitat per executar-lo i sempre que l’alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de sis mesos, dins un màxim de dos anys consecutius.

En cas d’incompliment, la persona beneficiària ha de reintegrar les subvencions percebudes de manera proporcional al temps que falti per complir els dotze mesos, excepte en el cas que s’acreditin causes alienes a la seva voluntat (com ara les derivades de força major) i sempre que s’aproximi de manera significativa al compliment total i s’acrediti una actuació inequívocament tendent a la satisfacció dels seus compromisos.

A aquest efecte, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària hagi denegat expressament l’autorització per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

b) Participar en els programes d’assessorament i tutorització oferts pel Servei d’Assessorament i Tutorització de Projectes de Negoci de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, consistents en la formació bàsica en la modalitat presencial o en la modalitat en línia, circumscrita a l’itinerari de la persona emprenedora.

La falta de participació en els programes esmentats és causa d’inici del reintegrament total de la subvenció concedida.

6.2. Igualment, la persona beneficiària ha d’informar la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de qualsevol alteració de les condicions que s’hagin tingut en compte per concedir la subvenció.

A aquest efecte, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona beneficiària no l’hagi autoritzada per obtenir-los, cas en què el beneficiari o beneficiària haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social, referit al manteniment de la seva alta com a treballadora o treballador autònom.

ANNEX 3

Programa 3. Passaport de retorn

Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, eix 5, objectius específics 8.2.3. i 8.2.4 (per a joves fins a 29 anys i per a les anualitats 2018 i 2019).

Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, objectiu específic 8.1.3 (per a persones joves de 16 a 29 anys no inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i persones de 30 a 40 anys i per a l’anualitat 2019).

1. Fet subvencionable

El passaport de retorn és un títol que implica un dret, en expectativa, per concedir un ajut destinat a subvencionar les despeses associades al trasllat des de l’estranger fins a la comunitat autònoma de les Illes Balears de les persones emigrades que retornen a les Illes Balears per exercir una activitat per compte d’altri de caràcter indefinit o bé per compte propi.

El fet subvencionable és el retorn efectiu de la persona titular del dret en expectativa esmentat per exercir una activitat laboral per compte d’altri o una activitat per compte propi.

A aquest efecte, la persona interessada que decideixi retornar haurà de presentar una sol·licitud de passaport de retorn en els períodes indicats en l’apartat vuitè.2 d’aquesta convocatòria.

Una vegada concedit, la persona titular del passaport de retorn haurà de presentar la sol·licitud dels ajuts en els terminis indicats en l’apartat vuitè.1 en funció de la data en què es produeixi el retorn efectiu a les Illes Balears per exercir la seva activitat laboral o professional.

2. Persones beneficiàries i requisits per sol·licitar el passaport de retorn

Poden sol·licitar el passaport de retorn les persones majors de 16 i menors de 40 anys que resideixin a l’estranger en el moment de la sol·licitud del passaport i compleixin els requisits següents:

a) Han d’estar en possessió de titulació universitària, cicles formatius o certificats de professionalitat de nivell 3 obtingut en algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Han d’haver nascut o han d’haver estat empadronats els cinc anys anteriors a la seva partida a l’estranger en alguna localitat de la comunitat autònoma de les Illes Balears, o han d’haver obtingut una titulació en algun centre de formació oficial de les Illes Balears.

3. Requisit per sol·licitar i concedir l’ajut associat al passaport de retorn

La concessió de l’ajut associat al passaport de retorn s’ha de fer efectiva, prèvia sol·licitud de la persona titular, quan aquesta estigui d’alta i cotitzant en el Sistema Nacional de la Seguretat Social, bé per compte d’altri o bé per compte propi en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, règim especial de la Seguretat Social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

4. Despeses subvencionables

Mitjançant l’ajut associat al passaport de retorn es poden subvencionar les despeses següents:

a) Despeses de desplaçament en transport públic des del país estranger de residència fins a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 b) Despeses corresponents al trasllat del mobiliari i altres estris, des de l’estranger fins a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

5. Quantia dels ajuts

La quantia màxim de l’ajut serà l’import del bitllet o passatge dins la tarifa corresponent a la classe turista o equivalent i de les despeses corresponents al trasllat de mobiliari i altres estris amb un import màxim de 3.000 € en el conjunt de totes les despeses subvencionables.

6. Documentació

6.1. Per sol·licitar el passaport de retorn:

a) DNI de la persona sol·licitant.

b) Títol de formació universitària, cicle formatiu o certificat de professionalitat de nivell 3 emès per algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Documentació que acrediti que resideix o treballa a l’estranger, com, entre d’altres, certificat consular, contracte de lloguer, contracte de treball, certificat d’empresa, targeta sanitària del país estranger, carnet de conduir del país estranger, etc.

d) Si pertoca, certificat d’empadronament que acrediti que la persona contractada ha estat empadronada en alguna localitat de les Illes Balears durant els cinc anys anteriors a la seva partida a l’estranger.

e) Si pertoca, titulació obtinguda en algun centre de formació oficial de la comunitat autònoma de les Illes Balears abans de la partida a l’estranger.

f) Declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

g) Pel que fa a l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, com també al corrent de deutes amb la Seguretat Social; la sol·licitud d’ajuts implica autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i de la Tresoreria General de la Seguretat Social informació relativa al compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què s’ha d’aportar el certificat corresponent juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

h) Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals o, si s’escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

En la declaració també han de constar tots els ajuts sotmesos al règim de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, així com els que s’han sol·licitat i estan pendents de resoldre.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit presentat a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d’ajuts.

i) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l’adreça electrònica següent:

<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593>.

6.2. Per a l’ajut associat al passaport de retorn:

a) En el cas de persones contractades per compte d’altri:

— Contracte de treball subscrit amb l’empresa.

— Alta de la persona sol·licitant en el règim general de la Seguretat Social o en el Règim especial de la Seguretat Social que correspongui.

b) En el cas de persones emprenedores per compte propi:

— Alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, règim especial per compte propi de la Seguretat Social que correspongui o mutualitat del col·legi professional corresponent.

— Alta de la persona sol·licitant en el Cens d’Activitats Econòmiques de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, en la qual consti la data d’inici de l’activitat i la localitat on s’exerceix.

c) En ambdós casos:

— Document acreditatiu que la persona sol·licitant ha residit o treballat a l’estranger durant un període d’almenys 6 mesos en els darrers 12 mesos comptadors des de la data d’alta com a treballadora o treballador autònom en el Règim Especial de Treballadors Autònoms, règim especial de la seguretat social que pertoqui o mutualitat del col·legi professional corresponent. Entre d’altres, certificat consular, contracte de lloguer, contracte de treball, certificat d’empresa, targeta sanitària del país estranger, carnet de conduir del país estranger, etc.

—Actualització de la documentació indicada en les lletres f), g) i h) i de l’apartat 6.1.

7. Obligacions especifiques de les persones beneficiàries

A més de les obligacions generals indicades en l’apartat dessetè d’aquesta convocatòria, les persones beneficiàries tenen l’obligació específica de mantenir la residència a la comunitat autònoma de les Illes Balears almenys durant sis mesos des de la notificació de la resolució de concessió efectiva de la subvenció.

8. Compatibilitat amb altres ajuts

Aquest ajut és compatible amb els prevists en els programes 1 i 2 d’aquesta convocatòria.