Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

Núm. 8145
Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 17 de juliol de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en altres sectors econòmics, en especial els emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5, i en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L’Estratègia Europa 2020, elaborada per la Unió Europea, proposa tres prioritats, la tercera de les quals consisteix en un creixement integrat per mitjà del foment d’una economia amb un nivell alt d’ocupació, que tengui cohesió social i territorial. Així mateix, l’Estratègia Europa 2020 inclou cinc objectius, entre els quals es troba el referit a aconseguir ocupació per al 75 % de la població entre 20 i 64 anys.

Per tal de contribuir a l’estratègia de la Unió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, estableix diversos objectius temàtics entre els quals figura promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral.

En consonància amb aquest objectiu temàtic, l’article 3 del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell, preveu el suport a càrrec del Fons Social Europeu a diverses prioritats d’inversió, entre les quals consta l’accés a l’ocupació pels demandants d’ocupació i de les persones inactives, incloent-hi les desocupades de llarga durada i les allunyades del mercat laboral, com també la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, inclosos l’accés a l’ocupació i la progressió en la carrera professional.

Per la seva banda, l’article 19 octies de la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació, estableix la necessitat d’adoptar programes específics adreçats a fomentar l’ocupació de les persones amb dificultats especials d’integració en el mercat de treball, especialment i entre d’altres, joves, dones, persones en atur de llarga durada, persones més grans de 45 anys i persones en situació d’exclusió social.

A més, els alts índexs d’atur entre el col·lectiu de persones joves han comportat l’establiment del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 com a iniciativa europea destinada a facilitar l’accés de les persones joves al mercat de treball, atesa la necessitat de la integració sostenible d’aquest col·lectiu, integrat  per persones que no estudien, ni treballen, ni reben cap tipus de formació, d’un tram d’edat que en un principi es limitava fins a 25 anys i que, arran de la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, s’ha estès fins a 30 anys mentre la seva taxa d’atur se situï per sota el 20 % segons l’Enquesta de Població Activa corresponent al quart trimestre de l’any  (taxa que en el darrer trimestre de 2016 a l’Estat espanyol ha estat del 31,60 %). 

Així mateix, s’ha de fer referència al Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2014-2020 aprovat en data 5 de juny de 2017, que entre les seves prioritats estableix la millora de la qualitat de l’ocupació i la salut en el treball, i dissenya una línia d’actuació de lluita contra la precarietat laboral en la qual s’incardina aquesta convocatòria, on s’inclouen diversos programes adreçats a incentivar la contractació de col·lectius vulnerables, com són les persones joves, amb un programa especial per als inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, les dones, les persones de 45 o més anys, les persones en situació d’exclusió social i les persones en situació d’atur de llarga durada.

Pel que fa als col·lectius indicats s’ha tingut en compte el diagnòstic contingut en el Pla d’Ocupació de Qualitat de les Illes Balears 2017-2020, segons el qual el 2015 el 52,50 % del total d’aturats registrats són dones. En la distribució per edats es detecta que, en el mateix any 2015, els joves presenten una  taxa d’atur de 42,90 % a la qual va íntimament lligada l’evolució de la població de 16 a 29 anys que ni estudia, ni treballa, ni rep cap tipus de formació, que a les Illes Balears s’estableix en un 21,20 % el 2014; igualment elevada és la taxa d’atur de persones de 45 o més anys que, a més, pateixen el perllongament de la situació d’atur amb la particularitat que augmenten les de major durada, de manera que el mercat per sí mateix pot reconduir en certa mesura l’atur de curta durada però no el que es perllonga en el temps, amb la consegüent cronificació de la situació d’atur per a moltes persones.  Quant a les persones en situació d’exclusió social, la desocupació és un factor clau d’exclusió, de manera que se n’ha d’incentivar la integració en el mercat de treball, perquè no s’ha d’oblidar que les persones ocupades tenen un grau d’ocupabilitat més gran que les no ocupades; per això, s’incentiva la subscripció de contractes per a la formació i l’aprenentatge.

Des del punt de vista de l’activitat econòmica de les Illes Balears és una realitat que la tradició industrial ha anat perdent pes en el conjunt de l’economia balear, especialment pel que fa als sectors del calçat, la bijuteria i els mobles. Un dels problemes que acusa la indústria és la falta de personal especialitzat, pel relleu generacional o per la necessitat d’adaptació a les noves tecnologies.

En canvi, i malgrat la crisi econòmica, determinades activitats econòmiques han augmentat notablement el nombre d’empreses. Així, s’estableixen increments específics de les subvencions en cas d’empreses dedicades als serveis de tecnologia de la informació i altres activitats professionals, científiques i tècniques per la seva relació amb la tecnologia i la informació; a la nàutica, a l’esport i el lleure, i al medi ambient, entre els quals s’inclouen els sectors relacionats amb les energies renovables, com ara l’energia solar, l’energia eòlica o l’ús de biocombustibles, entre d’altres, amb activitats d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, d’aïllament d’habitatges, de millora de l’eficiència energètica, etc., atesa la importància que tenen pel respecte al medi ambient i com a alternativa a les fonts d’energia tradicionals amb els seus efectes contaminants indesitjables.

D’altra banda, no s’ha d’oblidar que l’economia balear se sosté sobre el teixit empresarial format per les persones emprenedores i per les micro, petites i mitjanes empreses que, a la vegada, són les que originen la major part de l’ocupació generada a les Illes Balears. Així es reconeix en la Llei 2/2012, de 4 d’abril, de suport a emprenedors i emprenedores i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears, l’objecte de la qual és promoure l’activitat generadora de riquesa i ocupació per mitjà d’aquests tipus d’empreses. De fet, l’estructura empresarial de les Illes Balears es caracteritza per l’elevat pes de les microempreses, que ocuparen el 96 % del total d’assalariats el 2012.

Per tot això, s’aprova aquesta convocatòria d’ajuts adreçats a fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris en empreses que no superin els paràmetres de la condició de mitjana empresa. En la convocatòria s’estableixen els incentius en funció del grau de dificultat per a la inserció laboral i la singularitat de l’actual fase del cicle econòmic, que obliga a posar esment en el col·lectiu de persones en situacions llargues d’atur i en els sectors industrials tradicionals i emergents.

Els ajuts prevists en els programes I a IV d’aquesta convocatòria estan cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu, mitjançant el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, i s’inclouen en els criteris de selecció de les operacions aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu el 25 de febrer de 2016. Els ajuts prevists en el Programa V estan cofinançats en un 85 % per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Decret 32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), va assumir les competències per desplegar els programes de suport a l’ocupació regulats en les disposicions generals dictades per l’Estat, transferides a la Comunitat per mitjà del Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de l’Administració de l’Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de societats anònimes laborals i programes de suport a l’ocupació (BOE núm. 52, de 29 de febrer).

L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB núm. 73, de 12 de maig), modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), fixa les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació. D’acord amb l’article 1 de l’Ordre esmentada, el seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria de Treball i Formació que, per les seves característiques, permeten unes bases comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d’utilitat pública o d’interès social o per a la consecució d’una finalitat pública relacionades amb les competències atribuïdes a la Conselleria. En l’apartat 2, epígrafs 20 i 35, del mateix article 1, s’hi inclouen, respectivament, la integració i promoció laboral de les treballadores i dels treballadors; la inserció adequada del jovent i dels col·lectius amb dificultats especials d’integració, i el foment de la contractació indefinida i de la conversió del treball de duració determinada en fix. En desplegament d’aquesta previsió, aquesta convocatòria té per objecte donar suport a les empreses que creïn ocupació en determinats col·lectius vulnerables.

És d’aplicació l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, pel qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social Europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre).

D’acord amb l’article 14.2 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre), el procediment per concedir les subvencions s’ha d’iniciar sempre d’ofici mitjançant una convocatòria quan la selecció dels possibles beneficiaris s’hagi de fer en règim de concurrència. L’article 15 del mateix Text refós estableix el contingut mínim de la convocatòria d’ajuts.

D’altra banda, l’article 3 de l’Ordre de bases ja esmentada estableix que les convocatòries corresponents s’han d’aprovar per mitjà d’una resolució de la consellera o del conseller competent en matèria de treball i formació i s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquestes subvencions s’han inclòs en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de 2017, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de dia 3 de febrer de 2017 i publicat en el BOIB núm. 15 de dia 4 del mateix mes, modificat per Acord del Consell de Govern de 16 de juny de 2017, publicat en BOIB núm. 74, de dia 17.

En data 29 de juny de 2017, l’esborrany de la convocatòria es va presentar a la consideració de la Mesa Social Tripartida de les Illes Balears, a la qual va fer les aportacions que va considerar pertinents.

El Consell de Govern, en la sessió del dia 30 de juny de 2017, va acordar autoritzar amb caràcter previ la despesa corresponent a aquesta convocatòria, d’acord amb l’article 10.2 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017.

Per tot això, d’acord amb els preceptes indicats i amb l’informe previ de la Direcció General de Pressuposts, dict la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Objecte

1. Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d’ajuts per fomentar l’ocupació de persones que pertanyen a col·lectius prioritaris, mitjançant la promoció dels programes següents:

A) Programa I. Incentivació de l’ocupació en sectors industrials de caràcter tradicional. Adreçat a impulsar la contractació indefinida o fixa discontínua inicial de persones joves i de persones de 45 o més anys en els sectors tradicionals següents: calçat, moble i bijuteria.

B) Programa II. Contractació de persones que pertanyen a col·lectius més vulnerables. Destinat a incentivar la contractació de persones joves de 16 a 30 anys i de persones de 45 o més anys en situació d’atur de llarga durada.

C) Programa III. Persones en situació d’exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i l’aprenentatge de persones en situació d’exclusió social, per part d’empreses d’inserció.

D) Programa IV. Retorn al mercat laboral. Destinat a incentivar la contractació estable de persones en situació de desocupació de llarga durada procedents dels programes públics d’ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

E) Programa V. Garantia Juvenil. Destinat a incentivar la contractació estable de persones joves de 16 a 30 anys inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

2. Els incentius prevists en cada un d’aquests programes no són acumulables.

3. Els ajuts prevists en els programes I a IV d’aquesta convocatòria estan cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu per mitjà del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020 i s’inclouen en els criteris de selecció de les operacions aprovats pel Comitè de Seguiment del Programa Operatiu el 25 de febrer de 2016.

4. Els ajuts prevists en el Programa V, estan cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu a l’empara del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.

5. En l’establiment de les condicions per accedir als programes esmentats, es tenen en compte les prioritats transversals que preveu el Fons Social Europeu en el període de programació 2014-2020, a les quals han de contribuir de manera general les accions cofinançades i que es concreten en la igualtat d’oportunitats, per mitjà d’un suport més alt en el cas de contractació de dones; el foment de la no-discriminació i la lluita contra l’exclusió social, per mitjà de suport en la contractació de joves, de persones de 45 o més anys, de persones aturades de llarga durada i de persones en situació d’exclusió social; l’impuls i la transferència d’accions innovadores, el foment de les noves tecnologies de la informació i comunicació, i el foment de l’atenció i el respecte del medi ambient, mitjançant l’establiment d’ajuts específics a empreses de sectors emergents.

Segon

Bases reguladores

Els ajuts i les subvencions convocats per mitjà d’aquesta Resolució es regeixen per l’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005, modificada per l’Ordre de la consellera de Treball i Formació de 16 de juliol de 2008 (BOIB núm. 104, de 26 de juliol), i l’Ordre ESS/1924/2016, DE 13 DE DESEMBRE, PEL QUAL ES DETERMINEN LES DESPESES SUBVENCIONABLES PEL Fons Social europeu durant el període de programació 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre) i de l’Ordre ESS/1337/2013, de 3 de juliol (BOE núm. 167, de 13 de juliol), o la normativa que les substitueixi en relació amb el Programa Operatiu 2014-2020.

Tercer

Partides pressupostàries

1. El crèdit total assignat als ajuts que estableix aquesta convocatòria és de vuit-cents vuitanta mil euros (880.000 €), amb càrrec a les partides pressupostàries dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017 que s’indiquen a continuació:

Programa I: 350.000 € distribuïts en les partides següents:   

— 19601 322A01 47000.00 19113   ........    300.000 €

— 19601 322A01 48000.00 19113   ........      50.000 € 

Programa II: 200.000 € distribuïts en les partides següents:

— 19601 322A01 47000.00 19113   ........    150.000 €

— 19601 322A01 48000.00 19113   ........      50.000 €

Programa III: 80.000 € distribuïts en les partides següents:

— 19601 322A01 47000.00 19113   ........        5.000 €

— 19601 322A01 48000.00 19113   ........      75.000 €

Programa IV: 50.000 € distribuïts en les partides següents:

— 19601 322A01 47000.00 19113   ........     40.000 €

— 19601 322A01 48000.00 19113   ........      10.000 €

Programa V: 200.000 € distribuïts en les partides següents:

— 19601 322A01 47000.00 19114   ........    150.000 €

— 19601 322A01 48000.00 19114   ........       50.000 €

2. Els crèdits assignats a cada un dels programes I a IV poden ser objecte de redistribució en funció de les necessitats reals de cada un, una vegada que hagi acabat el termini de sol·licituds.

3. La concessió dels ajuts que preveu aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries que estableix el punt 1 d’aquest apartat, sens perjudici que el crèdit assignat inicialment es pugui ampliar en funció de la disponibilitat pressupostària del fons finalista indicat.

Quart

Àmbit temporal i territorial d’aplicació

1. El termini per iniciar i dur a terme les activitats que es puguin subvencionar comprèn des del dia 1 d’octubre de 2016 fins al dia 30 de setembre de 2017.

2. Perquè les empreses es puguin beneficiar dels ajuts, és necessari que tenguin el centre de treball on presta serveis la persona contractada a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Cinquè

Beneficiaris i requisits

1. Poden ser beneficiaris dels ajuts que estableix aquesta convocatòria els emprenedors, les microempreses i les empreses petites i mitjanes, les empreses d’inserció inscrites com a tals en el registre corresponent, i també les entitats sense ànim de lucre que rebin prestació de serveis de treballadors per compte d’altri, sigui quina sigui la seva forma jurídica, que contractin persones que pertanyen als col·lectius prioritaris indicats per a cada un dels programes en els annexos I a IV d’aquesta convocatòria.

a) Tenen la consideració d’emprenedores les persones físiques amb domicili a les Illes Balears que exerceixen una activitat econòmica per compte propi i que contracten per compte d’altri un primer treballador o treballadora pertanyent a algun dels col·lectius prioritaris esmentats.

b) Tenen la consideració de microempreses les empreses que tenen menys de 10 treballadors o treballadores i un volum de negocis anual o un balanç general anual que no supera els 2 milions d’euros.

c) Tenen la consideració de petites empreses les que tenen menys de 50 treballadors o treballadores i presenten un volum de negoci anual o un balanç general anual no superior a 10 milions d’euros.

d) Tenen la consideració de mitjanes empreses les que tenen menys de 250 treballadors o treballadores i un volum de negoci anual no superior a 50 milions d’euros o un balanç general anual que no supera la quantitat de 43 milions d’euros.

e) En cap cas han de participar en un 25 % o més del seu capital o dels seus drets de vot altres empreses que no compleixin els requisits esmentats en aquest apartat.

2. Les empreses sol·licitants de la subvenció han d’acreditar:

a) En el cas de contractacions indefinides inicials (programes I, II, IV i V), que les contractacions han suposat un increment net de la plantilla fixa de l’empresa.

A aquest efecte, s’ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadores i treballadors amb contractes indefinits, en el període dels 90 dies d’activitat anteriors a la nova contractació, en els termes establerts en l’article 1.9 del Reial decret llei 1/2011, d’11 de febrer, de mesures urgents per promoure la transició a l’ocupació estable i la requalificació de les persones desocupades. S’ha de computar cada contracte amb independència de la jornada contractada.

b) En el cas de subscripció de contractes formatius (Programa III), que les contractacions que s’incentiven han suposat un increment de la plantilla neta de l’empresa.

Per calcular aquest increment s’han d’aplicar les regles que estableix el paràgraf anterior, si bé s’ha de prendre com a referència la mitjana diària de treballadors i treballadores amb contractes indefinits i temporals, és a dir, tota la plantilla.

c) En tot cas, s’han d’excloure del còmput els contractes indefinits o temporals que s’hagin extingit en el període de 90 dies esmentat per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, els efectuats per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de l’article 51 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors o per causes objectives de l’article 52 del mateix Text refós, o les motivades per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador. La concurrència d’algun d’aquests supòsits s’haurà d’acreditar fefaentment.

S’exceptuen d’aquesta exclusió els contractes que hagin estat objecte de subvenció en el termini de tres anys anteriors a la data de l’extinció.

d) Si no es compleixen els requisits establerts en les lletres a) i b) anteriors, s’hauran de formalitzar els contractes que corresponguin perquè la contractació per la qual se sol·licita l’incentiu es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per complir aquests requisits no són subvencionables.

e) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma i de les obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels incentius comporta l’autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d’ofici que l’entitat sol·licitant està al corrent d’aquestes obligacions, sens perjudici que pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

f) Haver dut a terme l’organització preventiva de riscs laborals.

g) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, complir l’obligació de reserva de quota d’un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l’aplicació de les mesures alternatives.

 

Sisè

Exclusions

1. No poden ser beneficiàries de les subvencions les administracions públiques, les societats públiques ni les entitats que hi estiguin vinculades o en depenguin.

2. Tampoc no poden ser beneficiàries de les subvencions les empreses que desenvolupin activitats en els sectors que estableix l’article 1.1 del Reglament (CE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24 de desembre), i les empreses en crisi, tal com es defineixen en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE C244, d’1 d’octubre) amb les particularitats següents:

— Les empreses que operen en els sectors de la pesca i l’aqüicultura poden ser beneficiàries de les subvencions fins al límit de 30.000 € previst en el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l’aqüicultura, excepte les excloses del seu àmbit d’aplicació de conformitat amb el seu article 1.1.

— Les empreses dedicades a la producció primària de productes agrícoles poden ser beneficiàries de les subvencions fins al límit de 15.000 € previst en el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola, excepte que n’estiguin excloses del seu àmbit d’aplicació, de conformitat amb el seu article 1.1.

3. Tampoc no es poden subvencionar els contractes indefinits subscrits per empreses en què no es compleixen els percentatges de contractació indefinida prevists en els convenis col·lectius d’aplicació i en la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció.

No obstant això, en cas de no assolir els percentatges de contractació indefinida, s’hauran de formalitzar els que pertoquin perquè la contractació o la conversió per la qual se sol·licita l’ajut es pugui subvencionar. Aquests contractes necessaris per assolir aquest requisit no són subvencionables.

4. També s’exclouen dels ajuts:

a) Les relacions laborals de caràcter especial que estableix l’article 2.1 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

b) Els contractes subscrits amb la o el cònjuge, ascendents, descendents i altres familiars per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona empresària o de qui exerceixi càrrecs de direcció, o sigui membre dels òrgans d’administració de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, com també els que s’efectuïn amb aquests, excepte quan es tracti d’un treballador autònom que contracti per compte d’altri fills menors de 30 anys, tant si conviuen amb ell com si no, o quan es tracti d’un treballador autònom sense assalariats que contracti un únic familiar menor de 45 anys que no convisqui a la seva llar ni estigui a càrrec seu.

c) Contractacions efectuades amb treballadors o treballadores que en els 24 mesos anteriors a la data de contractació hagin prestat serveis en la mateixa empresa, grup d’empreses o entitat per mitjà d’un contracte indefinit o fix discontinu o en els darrers sis mesos per mitjà d’un contracte de duració determinada o temporal o per mitjà d’un contracte formatiu, de relleu o de substitució per jubilació.

Aquesta exclusió també s’ha d’aplicar en els casos de vinculació laboral anterior del treballador amb empreses en què l’empresa que sol·licita l’ajut hagi succeït a l’empara de l’article 44 del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors.

d) Les contractacions amb persones que hagin acabat una relació laboral de caràcter indefinit o fix discontinu en una altra empresa en el termini dels tres mesos previs a la subscripció del contracte pel qual se sol·licita la subvenció, excepte en els supòsits que l’extinció de la relació laboral hagi estat conseqüència d’un acomiadament reconegut o declarat improcedent o per alguna de les causes que preveuen els articles 51, 57 bis i 52.c) del Text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, circumstància que s’haurà d’acreditar fefaentment.

e) Els supòsits de contractes de treballadores o treballadors que hagin estat objecte de cessió entre empreses d’un mateix grup.

f) En els casos de subscripció de contractes fixos discontinus, també és motiu d’exclusió dels ajuts el fet que el treballador o treballadora hagi estat contractat de manera temporal per la mateixa empresa en més de les dues temporades d’activitat consecutives immediatament anteriors a la de formalització del contracte fix discontinu.

 

Setè

Quantia dels ajuts

En els annexos I a V d’aquesta convocatòria es fixen les quanties dels ajuts per a cada un dels programes.

Vuitè

Termini de presentació de sol·licituds

1. Els terminis per presentar les sol·licituds són els següents:

A) Per la subscripció de contractes efectuada entre el dia 1 d’octubre de 2016 i el 30 de juny de 2017, el termini de presentació de sol·licituds és d’un mes comptador des del tercer dia hàbil següent al d’haver-se publicat aquesta convocatòria.

B) Per a la subscripció de contractes efectuada entre el dia 1 de juliol de 2017 i el 30 de setembre de 2017, el termini de presentació de sol·licituds comprèn des del tercer dia hàbil següent al de la publicació d’aquesta convocatòria fins al dia 6 d’octubre de 2017.

2. Els models oficials de sol·licitud dels ajuts es poden obtenir a la Direcció General de Treball i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, ubicada a la plaça de Son Castelló, 1, de Palma; en qualsevol de les oficines públiques del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, i també al web de la Conselleria, a l’adreça d’Internet <http://www.caib.es/govern/tramites.do?coduo=40&lang=ca>.

3. Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria o per qualsevol de les formes previstes en dret d’acord amb l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria.

Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica, ha d’efectuar la petició de l’ajut per mitjà de qui el representi legalment, amb l’acreditació adequada.

4. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els que exigeixen l’Ordre de bases reguladores i aquesta convocatòria, s’haurà de requerir la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015 abans esmentada.

Novè

Documentació general

A banda de la documentació específica indicada en l’annex per a cada programa, les persones interessades han d’adjuntar a la sol·licitud la documentació general que s’indica a continuació (original o una fotocòpia compulsada), la qual serà completada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb els corresponents informes telemàtics de demanda d’ocupació i vides laborals de les persones contractades:

a) Targeta d’identificació fiscal.

b) Escriptura pública i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent, si es tracta d’una persona jurídica.

c) Document nacional d’identitat i escriptura de poder suficient i subsistent per actuar davant l’Administració autonòmica en el procediment de concessió de subvencions de la persona física que actuï en representació d’una persona jurídica, llevat que la capacitat de representació s’inclogui en els estatuts.

d) Acreditació del volum de negocis de l’empresa o del balanç general anual mitjançant la darrera declaració de l’impost de societats o, quan pertoqui, darrera declaració de l’impost de la renda sobre les persones físiques.

e) La sol·licitud dels ajuts implica l’autorització a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir la informació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma, com també amb la Seguretat Social, si bé l’entitat també els pot presentar juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

f) Documentació acreditativa d’haver duit a terme l’organització preventiva de riscs laborals.

g) En cas d’empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l’obligació de reserva de quota d’un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l’aplicació de les mesures alternatives.

h) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s’ha de fer segons allò que preveu l’apartat 6 del mateix article.

i) Declaració en què es facin constar tant les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s’hagin obtingut de qualsevol administració o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, com els que se’ls hagin sol·licitat o, si escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap. S’hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre. L’import màxim total d’ajuts públics atorgat en concepte d’ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d’aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d’empreses del sector de transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre); en el cas d’empreses del sector de l’agricultura, en què el màxim és de quinze mil euros (15.000 €) en el mateix període, d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió abans esmentat, i en el d’empreses del sector de pesca i aqüicultura, en què el màxim és de 30.000 € en el mateix període, segons el Reglament (UE) 717/2014, també referenciat.

L’entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeix la subvenció o presenti noves sol·licituds d’ajuts.

j) DNI o NIE de la persona contractada.

k) Comunicació d’alta del treballador o treballadora en la Seguretat Social i, si escau, comunicació de variació de dades.

l) Contracte subscrit amb la treballadora o el treballador. Si es tracta d’un contracte fix discontinu, s’ha de fer constar el període d’activitat previst.

m) Declaració responsable de l’empresa en relació amb el cost anual del contracte que se subvenciona amb indicació dels conceptes salarials i de cotització a la Seguretat Social, com també les bonificacions i reduccions que s’hi apliquen, a l’efecte de comprovar la compatibilitat amb els beneficis fiscals i les bonificacions a la Seguretat Social establerts en els programes estatals de foment a l’ocupació en els termes indicats en el punt 4 de l’apartat quinzè de la convocatòria.

n) Nòmines del treballador o treballadora i documents de cotització (models TC1 i TC2).

o) Informe de la Tresoreria General de la Seguretat Social que acrediti la plantilla mitjana de treballadors en situació d’alta durant el període dels 90 dies naturals immediatament anteriors a la data de subscripció del contracte de relleu. Si el contracte s’ha subscrit sota alguna modalitat indefinida, l’informe s’ha de referir a la plantilla mitjana de treballadors indefinits i fixos discontinus en situació d’alta durant el mateix període.

p) Informe de vida laboral dels codis de compte de cotització de l’empresa, corresponent al dia de la subscripció del contracte.

q) Imprès de declaració de dades bancàries. El model corresponent es pot trobar a l’adreça electrònica següent:

<http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST4786ZI161593&id=161593>.

r) Declaració responsable de l’empresa de no estar sotmesa a les exclusions que indica l’apartat sisè de la convocatòria.

s) Declaració responsable de l’empresa de no tenir la participació de cap altra empresa que no compleixi els requisits establerts en l’apartat cinquè, punt 1, de la convocatòria.

t) La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, instructora de l’expedient, podrà comprovar la situació de demanda d’ocupació de les persones contractades com també les seves vides laborals per mitjà d’una consulta a les bases de dades corresponents i, si s’escau, la seva inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. No obstant això, les persones sol·licitants podran aportar la documentació pertinent juntament amb la sol·licitud.

 

Desè

Règim de concessió de les subvencions

1. En aplicació de l’article 17.2 del Text refós de la Llei de subvencions i de l’article 5.5 de l’Ordre de bases reguladores, la concessió dels ajuts s’ha de fer aplicant un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds en el Registre General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria o en els registres i les oficines que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, juntament amb la documentació prevista en aquesta convocatòria, fins a cobrir la disponibilitat pressupostària, atès que, d’acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, ja que no s’han de presentar projectes que s’hagin de comparar entre si, i el fet d’efectuar la contractació d’una persona que pertanyi a algun dels col·lectius prioritaris prevists en la convocatòria i en els termes que s’hi estableixen és susceptible de ser subvencionable.

2. Així mateix, les sol·licituds d’ajuts es poden resoldre individualment, encara que no hagi acabat el termini d’admissió, tan bon punt es presentin en el Registre General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Si s’exhaureixen els crèdits destinats a la convocatòria abans que acabi el termini per presentar les sol·licituds, s’haurà de suspendre la concessió de nous ajuts mitjançant una resolució que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. No obstant l’anterior, en cas que en l’expedient no consti la documentació que es preveu en aquesta Resolució i una vegada aquesta s’hagi requerit d’acord amb l’apartat vuitè, punt 4, la data de la presentació de l’esmena és la que estableix l’ordre per resoldre l’expedient.

Onzè

Instrucció i resolució del procediment

1. L’òrgan competent per instruir el procediment de tramitació de sol·licituds és la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

2. De conformitat amb l’article 7 de les bases reguladores, les sol·licituds d’ajuts, les ha de resoldre motivadament el conseller de Treball, Comerç i Indústria, amb la proposta prèvia de la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral i amb l’informe de la tècnica o del tècnic competent. En les resolucions de concessió s’ha de fixar amb caràcter definitiu la quantia individual de la subvenció.

3. El termini màxim per dictar i notificar la resolució és de tres mesos. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s’haurà d’entendre desestimada.

4. La notificació de la resolució s’ha de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Dotzè

Cofinançament dels ajuts pel Fons Social Europeu

1. Els ajuts que s’estableixen en els programes I a IV d’aquesta convocatòria estan cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu a l’empara del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament i del Consell, de 17 de desembre de 2013, pel qual s’estableixen les disposicions generals comunes relatives als Fons Europeus i es deroga el Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, i del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l’FSE i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell, per mitjà del Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020, dins l’objectiu temàtic 8.

2. Els ajuts prevists en el Programa V estan cofinançats en un 85 % pel Fons Social Europeu a l’empara del Reglament (UE) núm. 1304/2013, de 17 de desembre de 2013,  del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1081/2006 del Consell, per mitjà del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.

Tretzè

Informació i publicitat del cofinançament pel Fons Social Europeu

1. Les accions subvencionades pel Fons Social Europeu han de ser objecte de la informació i la publicitat adequades, d’acord amb l’article 115.2 i l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

2. En totes les manifestacions d’informació i publicitat s’ha de fer constar el cofinançament de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i del Fons Social Europeu en els percentatges de cofinançament corresponents segons vagin a càrrec del programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-202 o de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

3. L’acceptació de l’ajut cofinançat pel Fons Social Europeu implica que la beneficiària o el beneficiari accepta la inclusió en la llista de beneficiaris publicada de conformitat amb l’article 115.2  i l’annex XII del Reglament (UE) 1303/2013.

Catorzè

Règim d’ajuts d’Estat

1. Els ajuts corresponents als programes I, II, IV i V estan sotmesos al règim de minimis, en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat CE als ajuts de minimis (DOUE núm. L352, de 24 de desembre).

2. A aquest efecte, les empreses sol·licitants han d’aportar també una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre o, quan pertoqui, una declaració de no haver-ne sol·licitat cap, com estableix l’annex corresponent d’aquesta convocatòria.

3. L’import màxim total d’ajuts públics atorgat en concepte d’ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d’aquesta mena, no pot superar la quantia de dos-cents mil euros (200.000 €), a excepció dels supòsits d’empreses que operin en el sector del transport per carretera, en què l’ajut total de minimis concedit no pot ser superior a 100.000 € en un període de tres anys, d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió esmentat abans.

4. En cas que l’entitat sol·licitant pertanyi al sector de l’agricultura, serà d’aplicació el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector agrícola i l’import màxim de l’ajut total de minimis concedit a una empresa no podrà ser superior a 15.000 € en un període de tres anys. Se n’exceptuen la transformació i comercialització de productes agrícoles, que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió abans esmentat.

5. Si l’entitat sol·licitant pertany al sector de pesca i aqüicultura, serà d’aplicació el Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis en el sector de la pesca i l’aqüicultura, i l’import màxim de l’ajut total de minimis concedit a una empresa no podrà ser superior a 30.000 € en un període de tres anys.

6. El sotmetiment al règim de minimis s’ha de fer constar expressament en la resolució de concessió de les subvencions.

7. Als ajuts prevists en el Programa III els és aplicable el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles en el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, atès que són ajuts destinats a la contractació i a l’ocupació de persones en situació d’exclusió social a l’objecte d’aconseguir que s’incorporin al mercat de treball i a romandre-hi.

Quinzè

Règim de compatibilitats

1. L’import de les subvencions concedides no pot ser en cap cas d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d’altres administracions públiques o d’altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar l’entitat beneficiària.

En el supòsit d’acumulació d’ajuts, l’import total dels ajuts ha de respectar els límits de quantia fixats en aquesta convocatòria.

2. Les subvencions que estableix aquesta Resolució en els diferents programes són incompatibles entre si.

3. També són incompatibles amb unes altres que, pels mateixos conceptes, puguin atorgar les administracions públiques com a mesura de foment de l’ocupació i, en concret, amb les resolucions de convocatòries relatives al Programa pilot de formació dual que tramita el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, amb les d’integració de persones amb discapacitat tant en empreses de mercat ordinari de treball com en centres especials d’ocupació i amb les d’incorporació de socis en empreses d’economia social.

4. No obstant això, són compatibles amb beneficis fiscals i bonificacions a la Seguretat Social prevists en els programes estatals de foment de l’ocupació, si bé en aquests supòsits la suma total de tots els ajuts i subvencions no pot superar el 60 % del cost salarial anual del contracte que se subvenciona, d’acord amb l’article 7.3 de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació (BOE núm. 312, de 30 de desembre).

5. En tot cas, les noves situacions que es puguin produir en relació amb noves sol·licituds o concessions de subvencions i ajuts s’han de notificar a la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria en un termini de quinze dies comptadors des que es concedeixi la subvenció o s’efectuïn noves sol·licituds d’ajuts.

Setzè

Justificació i pagament

1. L’import de la subvenció s’ha d’abonar una vegada que l’entitat beneficiària hagi justificat prèviament que ha duit a terme l’actuació que fonamenta la concessió de l’ajut.

2. L’entitat beneficiària de la subvenció està obligada a justificar l’aplicació dels fons a la finalitat que hagi servit de fonament a la concessió de la subvenció en els termes que disposa l’article 39 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

3. La justificació de les despeses en què hagin incorregut les entitats beneficiàries s’ha d’efectuar en la forma prevista en l’Ordre ESS/1924/2016, de 13 de desembre, per la qual es determinen les despeses subvencionables pel Fons Social europeu durant el període de programació de 2014-2020 (BOE núm. 307, de 21 de desembre).

4. Per pagar els ajuts que preveu aquesta convocatòria, atès que l’objecte és la contractació de persones que pertanyen als col·lectius prioritaris indicats per mitjà dels contractes que s’estableixen en cada un dels programes, és suficient la documentació relativa a la contractació de les treballadores o dels treballadors aportada en l’expedient, amb la presentació de la qual s’entén acreditada la justificació de l’actuació subvencionable d’acord amb l’article 12, paràgraf sisè, de les bases reguladores.

Dessetè

Obligacions dels beneficiaris

1. En general, són obligacions de qui sigui beneficiari o beneficiària dels ajuts les que estableix l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions.

2. A més, les entitats beneficiàries d’aquests ajuts tenen les obligacions específiques següents:

A) Mantenir el personal contractat pel qual s’han concedit els ajuts que estableix aquesta convocatòria en els termes que a continuació s’indiquen, per a la qual cosa la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot fer les comprovacions corresponents per mitjà de l’informe de la vida laboral de la persona contractada:

a) Programes I, IV i V: el personal contractat s’ha de mantenir durant un període mínim de dotze mesos comptadors des de la contractació i en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En els casos de contractes fixos discontinus, com a mínim s’ha de mantenir el període d’activitat inicialment previst pel qual s’ha concedit la subvenció durant almenys dos anys consecutius.

En tot cas, si s’extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d’aquests, el lloc de treball s’ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigits en el Programa respectiu, pel període que falti fins a completar el període d’un any, si el contracte era indefinit de caràcter ordinari, o durant dos anys consecutius pel període d’activitat inicialment previst, si el contracte es va subscriure en la modalitat fixa discontinu. La substitució s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes i s’ha de comunicar a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini d’un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si no es produeix la substitució de la persona contractada que ha estat baixa o no es fa en les condicions establertes, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria podrà iniciar els expedients de reintegrament amb els corresponents interessos de demora en els termes següents: 

— En cas de contractes indefinits ordinaris, si la baixa es produeix abans que transcorrin sis mesos, s’ha de reintegrar la totalitat de la subvenció concedida.

— En cas de contractes fixos discontinus, si la baixa es produeix abans que transcorri una temporada completa d’activitat, també s’haurà de reintegrar la totalitat de la subvenció percebuda; si es produeix abans que transcorri totalment la segona temporada d’activitat, s’haurà de reintegrar la quantitat percebuda en proporció al temps que falti per complir l’obligació de manteniment durant dos anys pel període d’activitat inicialment previst. D’altra banda, si el període d’activitat és inferior als sis mesos requerits com a mínim per concedir la subvenció, aquesta també s’haurà de reintegrar totalment. A aquests efectes es podrà calcular la mitjana de les dues temporades requerides.

b) Programa II: el personal contractat s’ha de mantenir durant un període mínim de sis mesos comptadors des de la contractació i en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En tot cas, si s’extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d’aquests, el lloc de treball s’ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigit en el Programa II, pel període que falti fins a completar el període de sis mesos de manteniment obligatori. La substitució s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes i s’ha de comunicar a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini d’un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si no es produeix la substitució de la persona contractada que ha estat baixa o no es fa en les condicions establertes, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria podrà iniciar els expedients de reintegrament total amb els corresponents interessos de demora.

c) Programa III: El personal contractat s’ha de mantenir  almenys durant el període de duració inicialment previst i, com a mínim, en les mateixes condicions previstes en el moment de concessió de la subvenció.

En tot cas, si s’extingeix la relació laboral amb la treballadora o el treballador, amb inclusió de les baixes voluntàries d’aquests, el lloc de treball s’ha de cobrir amb una altra persona que reuneixi els requisits exigits en el Programa III, pel període que falti fins a completar el període de duració inicialment previst. La substitució s’ha d’efectuar en el termini màxim d’un mes i s’ha de comunicar a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral en el termini d’un mes comptador des de la contractació de la persona substituta. La nova contractació no donarà dret a un nou incentiu a la contractació.

Si la persona contractada és baixa abans que transcorri el període mínim de contractació previst legalment, s’haurà de retornar la totalitat de la subvenció concedida. En cas que s’hagi mantingut el contracte durant el període mínim establert legalment però la baixa es produeixi abans que transcorri el període inicialment previst en el contracte, el reintegrament serà proporcional al temps que falti per complir-lo.

B) Indicar en totes les manifestacions de promoció i difusió de les actuacions que estan subvencionades per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i pel Fons Social Europeu en els termes que estableix el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, fent constar el Programa Operatiu FSE Illes Balears 2014-2020 en el cas dels ajuts concedits a l’empara dels programes I a IV o el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, en el cas d’ajuts concedits a l’empara del Programa V.

Els beneficiaris han d’acreditar documentalment, en el termini d’un mes des de la concessió de la subvenció, que la persona contractada ha estat informada que la seva contractació ha estat objecte d’un ajut cofinançat en un 50 % pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu FSE de les Illes Balears 2014-2020, objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5 o en un 85 % amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil pel període 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, Eix 5, objectiu específic 8.2.4.

C) Acceptar la publicació en la llista de beneficiaris dels fons percebuts i el nom de l’operació cofinançada, d’acord amb l’article 115.2 i l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013.

D) Conservar els documents justificatius de les despeses, a disposició de la Comissió i del Tribunal de Comptes Europeu, durant un període de tres anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels comptes en què estiguin incloses les despeses de l’operació, d’acord amb l’article 140 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 esmentat abans.

E) Disposar d’un sistema de comptabilitat separada o d’un codi de comptabilitat separat per a les operacions de les inversions subvencionades amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020.

3. L’incompliment d’aquestes obligacions comporta l’inici del procediment de reintegrament de la subvenció.

Devuitè

Control i seguiment

1. La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot dur a terme periòdicament controls de seguiment a les beneficiàries o als beneficiaris dels ajuts i subvencions atorgats de conformitat amb aquesta convocatòria, a fi de garantir el compliment de les obligacions imposades. Les beneficiàries o els beneficiaris han de facilitar, en qualsevol moment i dins el termini que es disposi, la documentació que els sigui requerida.

2. A aquest efecte, la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria pot fer les comprovacions oportunes per mitjà dels informes de vida laboral emesos per la Tresoreria General de la Seguretat Social, excepte en el supòsit que la persona afectada hagi denegat expressament el seu consentiment, cas en què la beneficiària o el beneficiari haurà de presentar, abans del dia 30 de juny de cada any, un informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. Igualment, la persona beneficiària s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar la Inspecció de Treball i Seguretat Social, així com a les actuacions de comprovació que dugui a terme la Direcció General de Fons Europeus com a organisme intermedi del Programa Operatiu FSE 2014-2020 i a les de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes i qualsevol altra autoritat amb competències de control sobre les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu.

4. En cas que es detectin irregularitats, s’hauran de reintegrar les quanties percebudes indegudament que hagin estat detectades com a conseqüència dels controls, si escau.

Denovè

Aprovació dels annexos

S’aproven els termes de la convocatòria que consten en els annexos I a V d’aquesta Resolució.

Vintè

Interpretació i execució

El conseller de Treball, Comerç i Indústria pot dictar les resolucions, circulars i instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Vint-i-unè

Efectes

Aquesta Resolució esdevé efectiva el tercer dia hàbil següent al d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vint-i-dosè

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el conseller de Treball, Comerç i Indústria en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, abans esmentada, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 17 de juliol de 2017

El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela Vázquez

 

ANNEX I
Programa I. Incentivació de l’ocupació en sectors industrials de caràcter tradicional

1. Persones que es poden contractar

A) Homes i dones joves de 16 a 30 anys inscrits en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent.

L’edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

B) Homes i dones de 30 a 45 anys en situació d’atur de llarga durada.

L’edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 30 anys com a mínim i ser menors de 45 anys.

S’entén que una persona està en situació d’atur de llarga durada quan han transcorregut almenys 12 mesos en demanda d’ocupació.

C) Homes i dones de 45 o més anys inscrits en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent.

L’edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 45 anys com a mínim.

2. Sectors industrials de caràcter tradicional

Els sectors industrials tradicionals són els següents de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009):

1511         Preparació, adob i acabament del cuiro; preparació i tenyiment de pells.

1512         Fabricació d’articles de marroquineria, viatge i de guarnicioneria i talabarderia.

1520         Fabricació de calçat.

1629         Fabricació d’altres productes de fusta, articles de suro, cistelleria i esparteria.

2512         Fabricació de tancaments metàl·lics.

3101         Fabricació de mobles d’oficina i d’establiments comercials.

3102         Fabricació de mobles de cuina.

3109         Fabricació d’altres mobles.

3212         Fabricació d’articles de joieria i articles similars.

3213         Fabricació d’articles de bijuteria i articles similars.

3. Activitats que se subvencionen

3.1. L’acció subvencionable és la contractació indefinida de persones joves de 16 a 30 anys, de persones de 30 a 45 anys en situació d’atur de llarga durada i de persones de 45 o més anys inscrites en demanda d’ocupació per part d’empreses que pertanyen als sectors indicats en l’apartat 2 d’aquest annex.

3.2. En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d’activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

3.3. Per poder accedir a les subvencions, els contractes s’han de subscriure a temps complet.

4. Quantia dels ajuts

A) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte dels incentius següents:

a) Persones joves de 16 a 30 anys, cinc mil cinc-cents euros (5.500 €)  si és una dona  i cinc mil euros (5.000 €) si és un home.

b) Persones de 30 a 45 anys en situació d’atur de llarga durada, cinc mil cinc-cents euros (5.500 €)  si és una dona  i cinc mil euros (5.000 €) si és un home.

c) Persones de 45 a 55 anys, sis mil euros (6.000 €) si és una dona i cinc mil euros (5.000 €) si és un home.

d) Persones  de més de 55 anys, set mil euros (7.000 €) si és una dona i sis mil euros (6.000 €) si és un home.

B) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists. A aquests efectes, l’incentiu es compondrà d’una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d’un contracte indefinit ordinari, i d’una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d’activitat prevists, d’acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                          12

 T és l’import de la subvenció per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d’activitat prevists en el contracte fix discontinu.

C) Si la persona contractada és víctima de violència de gènere, els incentius s’incrementaran en mil euros (1.000 €) si el contracte és indefinit ordinari; si és fix discontinu, s’aplicarà a aquest increment la fórmula indicada abans en proporció al nombre de mesos d’activitat.

 

ANNEX II
Programa II. Contractació de joves i de persones de 45 o més anys en situació d’atur de llarga durada

1. Persones que es poden contractar

A) Homes i dones joves de 16 a 30 anys inscrits en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent.

L’edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

B) Homes i dones de 45 o més anys inscrits en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent i en situació d’atur de llarga durada.

L’edat de les persones que es contractin es calcularà en la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 45 anys com a mínim.

S’entén que una persona està en situació d’atur de llarga durada quan han transcorregut almenys 12 mesos en demanda d’ocupació.

2. Activitats que se subvencionen

2.1. L’acció subvencionable és la contractació indefinida en la modalitat ordinària o en la fixa discontínua de persones que pertanyin als col·lectius següents:

A) Persones joves de 16 a 30 anys inscrites en demanda d’ocupació i en situació d’atur de llarga durada. Objectiu específic 8.1.5.

B) Persones de 45 o més anys inscrites en demanda d’ocupació i en situació d’atur de llarga durada. Objectiu específic 8.1.3.

2.2. En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d’activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

2.3. Per poder accedir a les subvencions, els contractes s’han de subscriure a temps complet.

3. Quantia

3.1. La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària o  fixa discontinua pot ser objecte dels incentius següents:

a) Persones joves de 16 a 30 anys, quatre mil cinc-cents euros (4.500 €) si són dones i 4.200 € si són homes. Si la persona contractada estava en situació d’atur de llarga durada, la subvenció s’incrementa en 500 €.

b) Persones de 45 o més anys en situació d’atur de llarga durada, sis mil euros (6.000 €) si són dones i cinc mil euros (5.000 €) si són homes.

3.2. Si la persona contractada és víctima de violència de gènere, els incentius s’incrementaran en mil euros (1.000 €).

3.3. Si l’empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors emergents que s’indiquen a continuació de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009), els incentius s’incrementaran en cinc cents euros (500 €).

2611                Fabricació de components electrònics.

2612                Fabricació de circuits impresos acoblats.

2620                Fabricació d’ordinadors i equips perifèrics.

2630                Fabricació d’equips de telecomunicacions.

2640                Fabricació de productes electrònics de consum.

2651                Fabricació d’instruments i aparells d’amidament, verificació i navegació.

2660                Fabricació d’equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics.

2670                Fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic.

2680                Fabricació de suports magnètics i òptics.

3011                Construcció de vaixells i estructures flotants.

3012                Construcció d’embarcacions d’esplai i esport.

3030                Construcció aeronàutica i espacial i la maquinària.

3311                Reparació de productes metàl·lics.

3312                Reparació de maquinària.

3313                Reparació d’equips electrònics i òptics.

3314                Reparació d’equips elèctrics.

3315                Reparació i manteniment naval.

3316                Reparació i manteniment aeronàutic i espacial.

3317                Reparació i manteniment d’altre material de transport.

3319                Reparació d’altres equips.

3320                Instal·lació de màquines i equips industrials.

3519                Producció d’energia d’altres tipus.

3811                Recollida de residus no perillosos.

3812                Recollida de residus perillosos.

3821                Tractament i eliminació de residus no perillosos.

3822                Tractament i eliminació de residus perillosos.

3831                Separació i classificació de materials.

3832                Valoració de materials ja classificats.

3900                Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

4329                Altres instal·lacions en obres de construcció.

5912                Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió.

5915                Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo.

5920                Activitats de gravació de so i edició musical.

6201                Activitats de programació informàtica.

6202                Activitats de consultoria informàtica.

6203                Gestió de recursos informàtics.

6209                Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.

6311                Processament de dades, hostatge i activitats relacionades.

6312                Portals web.

7112                Serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessorament tècnic.

7211                Investigació i desenvolupament experimental en biotecnologia.

7219               Altra investigació i desenvolupament experimental en ciències naturals i tècniques.

8551                Educació esportiva i recreativa.

8559                Altres activitats d’educació ncaa.

9311                Gestió d’instal·lacions esportives.

9312                Activitats dels clubs esportius.

9313                Activitats dels gimnasos.

9319                Altres activitats esportives.

9329                Altres activitats recreatives i d’entreteniment.

 

ANNEX III
Programa III. Persones en situació d’exclusió social. Objectiu específic 8.1.3

1. Persones que es poden contractar

Persones en situació d’exclusió social que acreditin aquesta condició per mitjà del pertinent certificat del servei social públic competent i que estiguin inscrites en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent.

2. Activitats que se subvencionen

L’acció subvencionable és la contractació per a la formació i l’aprenentatge de persones en situació d’exclusió social inscrites en demanda d’ocupació per part d’empreses d’inserció.

3. Requisits dels contractes

A) Els contractes per a la formació i l’aprenentatge s’han de subscriure amb persones en situació d’exclusió social que acreditin tal condició, que estiguin inscrites en demanda d’ocupació en el servei d’ocupació corresponent i que manquin de qualificació professional obtinguda i reconeguda pel sistema de formació professional per a l’ocupació o pel sistema educatiu, requerida per concertar un contracte en pràctiques per al lloc de treball o ocupació objecte del contracte.

B) La formació teòrica s’ha d’impartir en l’àmbit de la formació professional per a l’ocupació o en l’àmbit educatiu, en la modalitat presencial i en un centre de formació professional als quals fa referència la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional, o en un centre degudament acreditat per impartir formació per obtenir certificats de professionalitat o bé en la mateixa empresa degudament autoritzada per oferir la formació de cicles formatius i/o acreditada com a centre per impartir formació per obtenir certificats de professionalitat.

C) Els contractes per a la formació i l’aprenentatge s’han de subscriure per un període de 12 mesos a 3 anys o per la duració pactada per mitjà de conveni col·lectiu i han de complir els requisits establerts en l’article 11.2 de la Llei de l’Estatut dels treballadors, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre i en el Reial decret 1529/2012, de 8 de novembre, pel qual es desplega el contracte per a la formació i l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual, com també les disposicions previstes en el conveni col·lectiu d’aplicació.

D) La contractació de treballadors o treballadores sota la modalitat de la formació i l’aprenentatge no pot suposar en cap cas la substitució de treballadors integrants de la plantilla de l’empresa.

4. Quantia

La subscripció del contracte per a la formació i l’aprenentatge amb persones en situació d’exclusió social pot ser objecte d’un incentiu consistent en una quantia fixa mensual de cent euros (100 €) al mes amb un màxim de 18 mesos (1.800 €).

Si la persona contractada és víctima de violència de gènere, els incentius s’incrementaran en vint euros (20 €) al mes.

5. Incompatibilitat dels ajuts

A més de les incompatibilitats que preveu l’apartat quinzè d’aquesta convocatòria, aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts que gestiona el Servei d’Ocupació de les Illes Balears en les convocatòries del Programa pilot de formació dual per a la millora de l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional dels joves amb dificultats d’inserció laboral i de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social.

6. Documentació específica

A més de la documentació general que preveu l’apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d’aportar la documentació següent:

A) Acreditació de la situació d’exclusió social de la persona contractada, per mitjà del corresponent certificat del servei social públic competent.

B) Annexos I o II, segons correspongui, del contracte per a la formació i l’aprenentatge relatius a l’activitat formativa.

C) Memòria acreditativa que el treball efectiu que presta el treballador o treballadora en l’empresa està relacionat amb el perfil professional del títol de formació professional objecte del contracte.

D) Declaració responsable de l’empresa que manifesti que el treballador no ha ocupat el mateix lloc de treball en l’empresa per un temps superior a 12 mesos.

 

ANNEX IV
Programa IV. Retorn al mercat laboral. Objectiu específic 8.1.3

1. Persones que es poden contractar

Persones en situació d’atur de llarga durada que hagin participat en els programes públics d’ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

2. Activitats que se subvencionen

A) L’acció subvencionable és la contractació indefinida de les persones en situació d’atur de llarga durada que hagin participat en els programes públics d’ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

B) En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d’activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

C) Per poder accedir a les subvencions els contractes s’han de subscriure a jornada completa.

3. Quantia

A) La subscripció de contractes indefinits o fixos discontinus pot ser objecte d’un incentiu d’un import de sis mil euros (6.000 €).

B) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists. A aquests efectes, l’incentiu es compondrà d’una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d’un contracte indefinit ordinari, i d’una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d’activitat prevists, d’acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                          12

T és l’import de la subvenció per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d’activitat prevists en el contracte fix discontinu.

C) Si la persona contractada és víctima de violència de gènere, els incentius s’incrementaran en mil euros (1.000 €) si el contracte és indefinit ordinari; si és fix discontinu, s’aplicarà la fórmula indicada abans en proporció amb el nombre de mesos d’activitat.

4. Documentació específica

A més de la documentació general que preveu l’apartat novè de la convocatòria, les persones interessades han d’aportar la documentació següent:

A) Acreditació que la persona contractada ha participat en els programes públics d’ocupació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

 

 ANNEX V
Programa V. Garantia Juvenil

1. Persones que es poden contractar

Persones joves de 16 a 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

L’edat de les persones que es contractin s’ha de calcular amb la data de subscripció del contracte, dia en què hauran de tenir 16 anys com a mínim i ser menors de 30 anys.

2. Activitats que se subvencionen

2.1. L’acció subvencionable és la contractació indefinida en la modalitat ordinària o fixa discontínua de les persones indicades en l’apartat 1 d’aquest annex.

2.2. En cas que el contracte se subscrigui en la modalitat fixa discontínua, per poder accedir als incentius el període d’activitat ha de ser almenys de 6 mesos.

2.3. Per poder accedir a les subvencions, els contractes s’han de subscriure a temps complet.

3. Quantia dels ajuts

3.1. Incentiu base:

A) La subscripció de contractes indefinits en la modalitat ordinària pot ser objecte d’un incentiu de cinc mil cinc-cents euros (5.500 €)  si és una dona  i cinc mil euros (5.000 €) si és un home.

B) Si el contracte indefinit se subscriu sota la modalitat de fix discontinu, l’import total de la subvenció s’ha de calcular proporcionalment en funció del nombre de mesos d’activitat laboral prevists. A aquest efecte, l’incentiu es compondrà d’una quantia fixa, corresponent al 50 % de la subvenció d’un contracte indefinit ordinari, i d’una part variable calculada en proporció al nombre de mesos d’activitat prevists, d’acord amb la fórmula següent:

Incentiu contracte fix discontinu = T * 0,50 + (T*0,50 * n)

                                                                         12

T és l’import de la subvenció per als contractes indefinits ordinaris i n, el nombre de mesos d’activitat prevists en el contracte fix discontinu.

3.2. Increments

A) Si la persona contractada és víctima de violència de gènere, els incentius s’han d’incrementar en mil euros (1.000 €) si el contracte és indefinit ordinari; si és fix discontinu, s’ha d’aplicar a aquest increment la fórmula indicada abans en proporció al nombre de mesos d’activitat.

B) Si l’empresa sol·licitant pertany a algun dels sectors industrials tradicionals o dels emergents de la Classificació nacional d’activitats econòmiques (CNAE 2009) que s’indiquen en l’apartat 2 de l’annex I i en l’apartat 3.3 de l’annex II, respectivament,  els incentius s’han d’incrementar en cinc cents euros (500 €).