Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

AUTORITAT PORTUÀRIA DE BALEARS

Núm. 6467
Correcció d’errors de la Resolució de l'Autoritat Portuària de Balears pel qual es publica la proposta d'aprovació de les quanties i regles d'aplicació de les tarifes per prestació de serveis comercials en gestió directa T.9.1.11 (servei de subjecció a amarratge a tren de fondeig i moll) i T.9.1.12 (servei de marina seca al Port de Palma)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En la secció III del BOIB número 71, de data 10 de juny de 2017, es va publicar la proposta d'aprovació de les quanties i regles d'aplicació de les tarifes per prestació de serveis comercials en gestió directa T.9.1.11 (servei de subjecció en amarri a tren de fondejo i moll) i T.9.1.12 (servei de marina seca en el Port de Palma).

Havent advertit errors materials, d'acord amb el previst en l'article 109.2 de la Llei 39/2015, es procedeix a efectuar novament la publicació deixant sense efectes la Resolució publicada en data 10 de juny de 2017:

En data de 17 de maig de 2017, es va procedir pel Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària, a aprovar les quanties i regles d'aplicació de les tarifes per prestació de serveis comercials en gestió directa T.9.1.11 (servei de subjecció a amarratge a tren de fondeig i moll) i T.9.1.12 (servei de marina seca al port de Palma), en virtut del que disposa l'article 33.2 del Text refós de la Llei de Ports de l'Estat i de la Marina Mercant , aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, adoptant el següent Acord:

"Aprovar les quanties i regles d'aplicació de la tarifa del servei de subjecció a amarratge a tren de fondeig i moll (Tarifa T.9.1.11) i de la tarifa del servei de marina seca al Port de Palma (Tarifa T.9.1 .12), d'acord amb els annexos adjunts, que entraran en vigor el primer dia del mes següent a la seva publicació, ajustada a la normativa vigent, a partir de l'1 de juliol de 2.017. "

ANNEX I

TARIFA T-9: SERVEIS DIVERSOS

T.9.1.11. SERVEI DE SUBJECCIÓ A AMARRI A TREN D'ANCORATGE I MOLL

Condicions d'aplicació

1. Aquest servei comprèn la posada a disposició i la utilització, en règim d'autoservei, dels elements que constitueixen la instal·lació de tren de fondejo i elements de subjecció a moll (cornamusas, bolardos, norays, etc.) per part de l'usuari, amb una determinada embarcació de la qual sigui titular.

2. Són subjectes obligats al pagament d'aquesta tarifa els propietaris de les embarcacions.

3. Es prestarà en aquells amarris en gestió directa que disposin d'aquests elements, havent d'utilitzar per a això els mitjans establerts a aquest efecte per l'Autoritat Portuària de Balears (d'ara endavant, APB).

4. Els usuaris tenen l'obligació de revisar periòdicament l'estat d'amarri de l'embarcació al mort de fondejo i al moll, i, en cas que es trobi en mal estat de conservació, comunicar-li-ho a l'Autoritat Portuària.

5.En qualsevol cas, davant possibles temporals els usuaris han de disposar de quants elements addicionals siguin necessaris per assegurar la integritat de la infraestructura i de les embarcacions limítrofes, així com reforçar amb amarres addicionals per fixar l'embarcació.

6. Durant la utilització del servei, l'usuari haurà de protegir les amarres i línies de fondejo del frec i la fricció a les gateras, així com col·locar en les embarcacions les defenses que anessin necessàries i adequades a les condicions de la instal·lació,  sent responsable dels danys que pugui ocasionar a les instal·lacions portuàries, a tercers i a la seva pròpia embarcació.

7. Queda prohibida la utilització de cadenes sense la deguda protecció que perjudiquin o espatllin els bolardos, norays o cornamusas, o altres instal•lacions, sent l'usuari responsable dels danys que pugui ocasionar.en el cas d'incórrer en morositat manifesta, l'Autoritat Portuària podrà deixar sense efecte aquest servei, així com el servei d'amarri de l'embarcació, sense que això ocasioni dret a indemnització alguna.

8. Aquelles embarcacions que estiguin produint, en la seva fondejo o atraqui, danys a instal·lacions o embarcacions veïnes o dificultats a les maniobres nàutiques dels bucs o a la seva navegació, així com aquelles que presentin un estat racional d'abandó, segons el parer de l'Adreça de la APB, podran ser retirades i conduïdes a lloc convenient per l'Autoritat Portuària per compte i risc dels seus amos, sense perjudici de la liquidació de les despeses de trasllat, les sancions aprovades per aplicació del Reglament de Policia i les tarifes de dipòsit que es reportessin.

9. Si una vegada retirada l'embarcació i requerit el seu propietari per part de l'Adreça de la APB, aquell no procedís a la recollida de la mateixa, en el termini de tres (3) mesos des de la seva retirada, l'Autoritat Portuària podrà considerar-la abandonada i procedir a la seva venda en pública subhasta.

Si sobrevingués l'enfonsament de l'embarcació, el propietari haurà d'adoptar immediatament les mesures corresponents per evitar la contaminació marina, havent de procedir en un termini no superior a les setanta-dues (72) hores a la retirada de l'embarcació i el seu trasllat a una zona de reparació o fora de la zona portuària.

Si per part del propietari no anessin adoptades les mesures anteriors, l'Adreça de la APB podrà procedir, per compte i risc del propietari, a l'extracció de l'embarcació, sense perjudici que, mentre no es trobi totalment lliure i novament utilitzable el lloc d'amarri, se segueixi reportant la taxa de les embarcacions esportives i d'esbarjo (taxa T5).

10.  Aquesta tarifa es reportarà durant tot el termini d'autorització de la prestació del servei d'amarri a l'embarcació en qüestió, en gestió directa, en qualsevol port depenent de la APB. La quantia d'aquesta tarifa s'obtindrà pel producte de la quantia unitària, establerta en el quadre que es recull a continuació, i la superfície ocupada per l'embarcació. La superfície ocupada per l'embarcació serà el resultat del producte de l'eslora màxima de la mateixa per la seva màniga màxima.

Tarifes

Concepte

QUANTIA UNITÀRIA DE LA TARIFA 

(per m² d'ocupació de l'embarcació, per dia o fracció)

TARIFA T.9.1.11: Subjecció a amarratge a tren de fondeig i moll

0,010314 €

En les liquidacions d'aquesta tarifa s'arrodonirà a dos decimals, amb arrodoniment a l'excés si el tercer decimal és 5 o superior. En qualsevol cas, aquestes liquidacions s'ajustaran, a tot moment, a les instruccions a aquest efecte recollides en la normativa d'aplicació.

ANNEX II

TARIFA T-9: SERVEIS DIVERSOS

T.9.1.12 SERVEI DE MARINA SECA AL PORT DE PALMA

Condicions d'aplicació

1. El servei consisteix en la utilització  d'una determinada parcel·la, en zones específicament definides per a aquest tipus d'ocupació, per a dipòsit d'embarcacions esportives i d'esbarjo, juntament amb el remolc i els seus elements de sustentació, així com la utilització de les instal·lacions per encallada i botadura de les embarcacions i els accessos a les mateixes.

2. Són subjectes obligats al pagament d'aquesta tarifa els propietaris de les embarcacions.

3. El servei s'atorga, prèvia sol·licitud de l'interessat, ajustada al model oficial existent sobre aquest tema, a precari, deixant fora de perill el dret de propietat, sense perjudici de tercer, sense cessió del domini públic ni de les facultats dominicals de l'Estat, no sent transferible, excepte en els supòsits excepcionals establerts en el “Procediment regulador per a la prestació del servei d'amarri de base per a embarcacions d'esbarjo no professionals en instal·lacions gestionades directament per l'Autoritat Portuària de Balears”, o en la normativa que ho substitueixi en el futur, quedant prohibida la cessió, subarrendo o transmissió parcial o total del servei autoritzat.

4. La tarifa es reportarà des del moment en què s'iniciï la prestació del servei fins que la parcel·la utilitzada quedi totalment lliure de qualsevol ocupació i neta, després de la correcta presentació de la sol·licitud de finalització de l'autorització del servei per part de l'usuari.

5. Per a l'autorització del servei es realitzarà un dipòsit per part del propietari de l'embarcació, en concepte de fiança, per respondre del compliment de les obligacions establertes en aquesta tarita, així com de qualsevol obligació econòmica contreta o que pogués contreure amb l'Autoritat Portuària de Balears. La quantia d'aquest dipòsit es determinarà pel personal de l'Autoritat Portuària de Balears, en funció de les característiques del servei a prestar, de l'embarcació en qüestió i dels elements a col·locar en la parcel·la a utilitzar.

6. Si, segons el parer de l'Adreça de l'Autoritat Portuària, la parcel·la autoritzada fora necessària per a activitats de major conveniència pública o per a la realització d'obres aprovades per l'Administració, el titular haurà de desallotjar l'ocupació en el termini de deu (10) dies des del requeriment, sense dret d'indemnització alguna per això.

7. La parcel·la només podrà destinar-se a l'ús pel qual expressament s'autoritza.

8. Els usuaris del servei seran responsables dels danys, perjudicis i avaries que puguin produir a les instal·lacions portuàries o a tercers.

9. Els límits de la parcel·la assignada no podran ser sobrepassats per l'ocupació que es produeixi en ella.

En cas d'incompliment d'aquesta condició, la prestació del servei quedarà extingida automàticament, havent de procedir l'autoritzat a la retirada de tots els estris dipositats en la parcel·la, deixant-la lliure de tota ocupació. En cas contrari, es podrà aplicar un recàrrec del triple de la quantia de la tarifa, podent l'Adreça de l'Autoritat Portuària procedir, per compte i risc del propietari, a la retirada i trasllat de l'embarcació juntament amb el remolc i els seus elements,  tot això sense perjudici de la meritació de les tarifes/taxes, les despeses i les sancions que puguin procedir.

10.  La vigilància i custòdia de les embarcacions i del seu contingut serà responsabilitat de l'usuari autoritzat.

11.  Una vegada retirada l'embarcació, l'usuari autoritzat és responsable que la superfície de la parcel·la quedi en les mateixes condicions de conservació i neteja que tenia en ocupar-se.

12.  No s'inclou la prestació del servei d'aigua ni d'energia elèctrica, ni qualsevol altre subministrament o servei que se sol·liciti, que es facturaran independentment, prèvia sol·licitud i autorització del subministrament o servei.

13.  Les embarcacions han de mantenir-se en perfectes condicions de decoro i neteja, així com els elements auxiliars que se situïn en la parcel·la, i igualment la pròpia parcel·la i els seus voltants, si aquestes quedessin afectades per la seva activitat, havent d'ajustar-se l'usuari a les instruccions que, si escau, anessin impartides per l'Adreça de l'Autoritat Portuària de Balears.

14.  L'ocupació de la parcel·la haurà de realitzar-se exclusivament amb l'embarcació autoritzada i, en tot cas, amb el seu corresponent remolc o amb altres elements de sustentació. Hauran d'estar, tant el remolc com l'embarcació, degudament identificats amb la matricula, llista i nº de matriculació, nº d'inscripció, etc., respectivament.

15.  La falta d'ocupació de la parcel·la per l'embarcació, per espai superior a un (1) mes, sense haver-se justificat de manera fefaent, serà motiu perquè quedi sense efecte la prestació del servei, sense que pugui obstar a això la continuïtat en el pagament de la tarifa.

16.  En el cas d'incórrer en morositat manifesta, l'Autoritat Portuària podrà deixar sense efecte la prestació del servei, sense que això ocasioni dret a indemnització alguna.

17.  L'estada de l'embarcació en terra no podrà servir d'habitació, ni acollir cap ús residencial.

18.  No podrà ser utilitzada la parcel·la assignada, ni els seus voltants, per a pràctiques culinàries, d'oci, de jocs, d'estacionaments de vehicles o artefactes no autoritzats, ni qualsevol altre ús o ocupació aliè a fi del servei.

19.  Els residus que poguessin produir-se seran dipositats de manera separada en els corresponents recipients.

20.  En el cas que es produeixin residus perillosos, el propietari de l'embarcació haurà de lliurar-los a gestor autoritzat.

21.  El propietari de l'embarcació, al que s'autoritza el servei d'aquesta tarifa, no ostenta cap tipus de dret en relació al domini públic de la parcel·la la utilització de la qual s'autoritza, que no se li cedeix per a la seva ocupació lliure o exclusiva, ni per desenvolupar en ella activitats de cap tipus, ni en relació a les instal·lacions d'encallada i botadura d'embarcacions disponibles en el Port de Palma. L'autorització del servei suposa el dret de rebre la prestació del servei de marina seca, en la parcel·la que a cada moment se li assigni pel personal de l'Autoritat Portuària, i el d'utilització puntual i circumstancial, quan ho precisi l'usuari, d'aquestes instal·lacions d'encallada i botadura.

22.  La quantia d'aquesta tarifa serà la recollida en el quadre establert a continuació, en funció de la dimensió de longitud de la parcel·la que en ell es determina.

 

Tarifes

Parcel·la (llarg)

QUANTÍA DE LA TARIFA

5 metres lineals

268,00 €/any

6 metres lineals

302,00 €/ any

7 metres lineals

423,00 €/ any

En cas de prestació del servei en termini inferior a l'any, s'aplicarà la part proporcional corresponent.

Palma de Mallorca, a 13 de juny de 2017.

El President,                                                                    La Secretaria,

Joan Gual de Torrella Guasp                                      Mª Antònia Ginard Moll